Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Tổng hợp các video Cô Phạm Thị Yến sách tấn Ban Cán Sự và các Ban trong đạo tràng

A. Tổng hợp các video Cô sách tấn Ban cán sự đạo tràng

I. Ban Cán Sự

1. Chức năng nhiệm vụ các ban trong đạo tràng (13 ban)

Mô tả nội dung chính:

 • Chức năng, nhiệm vụ của 13 Ban
 • Những chức danh kiêm nhiệm (không cần thay đổi & tạm thời, sau phải thay đổi)
 • Tiêu chí được vào BĐH – CLB Cúc Vàng
 • Quy trình thực hành ý hoà tại đạo tràng và quy trình thực hành ý hoà từ ĐT đến CLB Cúc Vàng, đến chư Tăng và đến Sư Phụ.

2. Lợi ích làm việc trong Ban cán sự đạo tràng

Mô tả nội dung chính:

 • BCS đạo tràng: Ý nghĩa, trách nhiệm và lợi ích.
  – Ý nghĩa đạo tràng, ban cán sự; trách nhiệm của BCS.
  – Lợi ích:
  + Cho bản thân trong kiếp hiện tại.
  + Cho gia đình.
  + Cho các kiếp vị lai.
 • Chia sẻ từ khi làm Ban cán sự thì:
  – Lười tư duy có được chuyển hóa ko? Có chăm tư duy lên ko?
  – Tư duy nhanh hơn ko?
  – Tâm yêu thương, tâm buông bỏ có tăng lên ko?
  – Ý thức trách nhiệm của mình trước 1 việc có tăng lên ko?
 • Phật tử gia đình chưa thuận duyên, cô chủ nhiệm sách tấn BCS hướng dẫn PT tu tập được lợi ích, tránh duyên cản trở của PT.
 •  Bài tập Cô giao cho BCS trong ĐT.
  – Giải quyết các tồn đọng.
  – Thấu hiểu nhau.
  – Tăng tâm yêu thương.
  – Đem yêu thương đến cho Phật tử trong ĐT.

3. Ban cán sự – bận việc gia đình, không tu học?

Mô tả nội dung chính:

 • BCS do bận việc gia đình xin báo cáo không tương tác hàng ngày nên làm thế nào?
 • Giải ban thần tài cần làm như thế nào?

4. Thời gian phản hồi Phật tử tại đạo tràng

Mô tả nội dung chính:

 • Các trường hợp cá nhân đưa lên ĐT giải quyết.
 • Thời gian phản hồi Phật tử tại ĐT.
 • BCS quá hạn trả lời, PT được phép hỏi lên BLL hoặc Cô CN.
 • ĐT lập nhóm “Giải quyết các việc cá nhân của PT

5. Ban cán sự bận không có thời gian tu tập bài 8 thì hồi hướng như thế nào?

6. Bất hòa trong ban cán sự nên giải quyết như thế nào?

7. Bàn việc riêng khiến phát sinh tình cảm trong đạo tràng và cách giải quyết

Mô tả nội dung chính:

 • BCS do bận việc gia đình xin báo cáo không tương tác hàng ngày nên làm thế nào?
 • Giải ban thần tài cần làm như thế nào?

8. Giải quyết mâu thuẫn

Mô tả nội dung chính:

 • Các việc liên quan đến Phật tử biết quán nghiệp
 • Lưu ý của BCS khi phân công công việc.
  – Lưu ý của BCS khi phân công công việc.
  – Vong linh nhập trong đàn lễ và cách thức xử lý
 • Phật tử có thái độ tùy hỷ với lời nhận xét về Sư Chú khi đi làm phận sự
  – Sư Chú là được Tăng cử, Tăng sai cho nên là Sư Chú đi làm việc là năng lực của 40 Chư Tăng tu hạnh Đầu Đà.

9. Phận sự trong Ban cán sự – tu tập thời khóa

Mô tả nội dung chính:

 • Công đức giữa việc tu tập thời khóa và việc làm phận sự, trợ duyên cùng đạo tràng

10. Giải quyết việc Phật tử khó sách tấn, mất liên lạc, không thực hiện đúng quy định của đạo tràng

Mô tả nội dung chính:

 • Phật tử dự thính khó sách tấn, cách giải quyết.
 • Trưởng hợp vào ĐT do mẹ sách tấn chứ không phải do tự thân muốn vào. Khó liên lạc thì nên làm như thế nào?
 • Phật tử vào ĐT sau đó xin ra, BCS khuyến tấn thì ở lại nhưng không tương tác, không tham gia quỹ thì nên làm như thế nào?
 • Phật tử vào ĐT nhưng không tương tác, không đăng ký tu học, không tham gia quỹ thì nên làm như thế nào?

11. Nhân quả trong cách ứng xử trong ban cán sự và do đâu mà mình được sự linh ứng?

Mô tả nội dung chính:

 • Nhân quả trong cách ứng xử.
 • Cô chia sẻ việc vi diệu trong phận sự.
 • Sự linh ứng đến với mình là do đâu?

12. Phước báu, nhân duyên thù thắng của ban cán sự và giải quyết các việc khó khăn của đạo tràng: thành viên không tích cực, thiếu tri kiến, bảo thủ…

Mô tả nội dung chính:

 • Các vấn đề không giải quyết được thì đưa lên CLB.
 • Phước báu, nhân duyên thù thắng của BCS ĐT.
 • Khó khăn của các ĐT:
  + Khó khăn trong việc đăng bài. Thành viên BCS không tích cực đưa ra ý kiến, tự ti về kiến thức Phật Pháp.
  + Phật tử yếu về tri kiến, BCS sách tấn thì bảo thủ sau đó thực hành sai.
  + Hiện tượng Phật tử tu tập bị áp lực do nhiều chương trình dẫn đến tu dồn dập, rời đạo tràng.
  + BCS lớn tuổi chưa thông thạo công nghệ thông tin, BCS trẻ thì gia duyên nên chưa có sự gắn kết. Nên làm như thế nào?
  + Chương trình tu tập cho người lớn tuổi.
  + BCS yếu kém nên sách tấn phật tử còn yếu kém thì lúng túng, nên làm như thế nào?
  + Phật tử chính thức khó sách tấn thì nên làm như thế nào? Xét kỹ phật tử tinh tấn vào chính thức.
  + Nhóm cho thành viên mới xin vào ĐT. Các bước kết nạp phật tử mới.
  + Mâu thuẫn trong ĐT.
  + Phân công thành viên hỗ trợ các ban.
 • Triển khai ban La Hầu La
 • Tặng quà tri ân.

13. Vấn đề các vận hành trong đạo tràng

Mô tả nội dung chính:

 • Phận sự BTS (các phận sự mới được giao) BLĐ giúp đỡ
 • BLĐ phân công lịch trực trong BCS, vào ngày trực của ĐTP có các vấn đề cần triển khai, ĐTT bận không duyệt được thì ĐTP có được triển khai luôn không?
 • PT làm nghề gì thì không được làm trong BCS, ĐTT?
 • Thành viên tùy hỷ có được đi trợ duyên, tham gia họp CLB hàng tháng không?
 • BTC không khai danh sách thu tiền của cả đạo tràng các đợt cúng dường trong trương trình CLB cũng như công khai chứng từ chuyển tiền với các phật tử tùy hỷ không?
 • Các cuộc họp đạo tràng của BCS đạt bao nhiêu % số Phật tử tham gia thì đủ điều kiện họp. Số % này chỉ tính số lượng Phật tử chính thức hay thế nào? 

14. Giải quyết các khó khăn của đạo tràng

Mô tả nội dung chính:

 • Khi họp, do tri kiến mỗi người khác nhau nên cần bạch Phật.
 • BCS còn yếu trong việc lên các mục vong linh thì làm thế nào?

15. Ban cán sự không nộp báo cáo đúng hạn

Mô tả nội dung chính:

 • BCS không nộp báo cáo đúng hạn => quỳ hương sám hối => Quy định của CLB Cúc Vàng.
 •  Hướng dẫn phân việc trong BCS.
 • Phân việc trong BQC.
  – Cách giải quyết BCS chưa thấu hiểu nhau.
  – Phương thức họp ĐT, họp BCS ĐT.
  – Lưu ý khi chọn BCS.
  – Điều kiện để được hát 4 bài hát chữa bệnh.
  – Nhân quả của việc nhảy múa không có mục đích rõ ràng.
  – Việc ứng tiền chuyển về quỹ CLB đúng thời hạn?

16. Tổng hợp nội dung liên quan đến nhiều Ban (P.1)

Mô tả nội dung chính:

 • Quỹ của CLB có 2 loại: quỹ phát nguyện cúng dường Tam bảo và quỹ tri ân (5 quỹ nhỏ : tùy ý sử dụng, tứ sự cúng dường, tri ân Thầy tổ, phóng sinh, từ thiện)
 • Báo cáo chuyển nghiệp trong đàn lễ
 • Ứng xử Khi đi đàn lễ, trợ duyên: phật tử thường đau đầu, hoặc bị VL nhập.
 • Tại sao tứ chúng không khai thị được cho VL
 • Hồi hướng công đức lục hòa
 • Sau khi trợ duyên, làm phận sự xong (họp đạo tràng), hồi hướng công đức lục hòa

17. Tổng hợp nội dung liên quan đến nhiều Ban (P.2)

Mô tả nội dung chính:

 • Hồi hướng công đức lục hòa sau khi cùng nhau học Pháp, họp nhóm,…
 • Hồi hướng công đức lục hòa có cần đăng ký danh sách không?
 • Tu bài 8 không cúng cơm có được không?
 • Phật tử lớn tuổi có được đăng ký phát nguyện tu lục hòa không?
 • Hồi hướng công đức lục hòa bảy ngày có thể hồi hướng cho người khác không?
 • Sám hối chư Tăng.
 • Trợ duyên cúng thí.
 • Cách sám hối.
 • Hướng dẫn bạch bài Nam Mô Lâm Tỳ Ni Viên.
 • Quy định nhận thành viên vào đạo tràng.
 • Phật tử bạch bài am Mô Lâm Tỳ Ni Viên bị gián đoạn có phải bạch lại không?
 • Phật tử xa xứ có thể bạch bài Nam Mô Lâm Tỳ Ni Viên tùy duyên vào bất kỳ ngày tu bát quan trai nào không?
 • Phật tử bạch bài Nam Mô Lâm Tỳ Ni Viên không đúng mùng 8 – tu bát quan trai giới có phải bạch lại không?
 • Phật tử già xin ra khỏi đạo tràng thì nên làm thế nào?
 • Hướng dẫn họp đạo tràng, họp nhóm.
 • An Vị Lô Hương
 • Có thể cắm hoa giả trên bàn thờ không?
 • Tùy hỷ với việc cúng dường của các đạo tràng.
 • Phật tử xa xứ có thể bạch bài Lâm Tỳ Ni vào mùng 8, tu bát quan trai giới tại nhà được không?
 • Hát bốn bài hát chữa bệnh một mình được không?
 • Đổi đạo tràng do chuyển chỗ ở cần làm gì?
 • Bài bạch khi đi trợ duyên; làm công quả tại chùa.
 • Do ĐT thiếu người, Phật tử dự thính tinh tấn, có thể làm trưởng ban ẩm thực không?
 • Hướng dẫn chuyển bài từ ban điều hành về ĐT.
 • Thành viên dự thính có được xem báo cáo cúng dường chuyển về CLB không?
 • Lập nhóm chuyển thông tin sách tấn Phật tử truyền tải Phật Pháp?
 • Cô cho tu tập nghiệp riêng của gia đình thì ai là người hướng dẫn?
 • Phật tử đăng ký tu học muộn, bổ sung như thế nào?
 • BCS cần làm gì để phối hợp tinh tấn, hoan hỷ?
 • Khuyến khích thành lập ban văn nghệ tại đạo tràng.
 • Đề xuất BCS kiêm nhiệm nhiều chức danh do chưa có người phù hợp.
 • Quy định kiêm nhiệm BCS trong ĐT.
 • Hồi hướng công đức lục hòa ngày tu bát quan trai cho bố mẹ hiện kiếp được không, có phải hồi hướng đúng ngày không?
 • Nhóm có số lượng thành viên có thể làm BCS ít thì nên phân chia như thế nào?

18. Tổng hợp nội dung liên quan đến nhiều Ban (P.3)

Mô tả nội dung chính:

 • Khai đàn tuần thất tính từ khi nào?
 • Nội dung báo cáo của BQC theo tháng của các ĐT: Khi báo cáo xong sẽ đưa lên cho toàn bộ PT ĐT đóng góp ý kiến biểu quyết thông qua rồi mới gửi lên BĐH QC, tuy nhiên có 1 số nội dung chỉ nêu số lượng (ví dụ: PT tinh tấn, BCS tinh tấn, PT thực hành LH trong tháng), vậy xin được đề xuất liệt kê tên của các PT, BCS để tạo điều kiện cho việc kiểm soát thông tin được rõ ràng?
 • Ngày tu BQTG không đủ duyên về chùa sớm và ở lại tu tập theo ĐT do có con nhỏ, tự bắt xe về Chùa, bach nhận giới muộn hơn giờ nhận giới của các PT, rồi lại bắt xe về nhà thì có được hồi hướng công đức LH ngày tu BQTG không?
 • ĐT có PT dự thính muốn hiểu rõ hơn về cúng dường TB của CLB CV, mua cúng dường rồi mới báo cáo ĐT, BCS đã bàn bạc và cho rằng việc cúng dường này không phù hợp với quy định thể thức cúng dường về CLB nên ĐT không nên đề xuất cúng dường về CLB và có ý kiến đề xuất nói dối phương tiện là gia đình PT tự trồng được để cúng dường về CLB, làm sao để được đúng Pháp?
 • Hồi hướng công đức lục hòa của Phật tử không phát nguyện 49 ngày, Phật tử dự thính…
 • Cách sám hối chư Tăng
 • Báo cáo nghe Pháp định kỳ
 • Đăng ký nghe pháp: báo bận khi đã đến giờ nghe pháp, mà đã báo cáo danh sách lên BQC CLB thì hướng dẫn PT như thế nào ạ?
 • PT phát nguyện tu LH phận sự 7 ngày nhưng qua ngày 8 quên không hồi hướng thì phải làm sao?
 • Bài cúng nước cúng cả 3 bữa trước bữa ăn hay chỉ cúng bữa sáng và trưa?
 • Bài đảnh 7 lễ tri ân có thể không đảnh lễ nữa hay không ngồi quán tưởng và đọc hồi hướng nhưng vẫn đảnh 7 lễ tri ân?

19. Tổng hợp nội dung liên quan đến nhiều Ban (P.4)

Mô tả nội dung chính:

 • Các PT lớn tuổi sử dụng Zalo, Facebook kém; những PT sử dụng tốt thì còn đi làm, chưa tinh tấn thì phải làm sao?
 • Trong ĐT có phật tử chống đối thì nên làm như thế nào?
 • Trường hợp BCS ngăn cản tu lục hoà của thành viên
 • Những thành viên nào được làm chủ sám khi khai đàn các đàn lễ?
 • Ai là người đề xuất các mục vong linh khi có phật tử đăng ký tu chuyển nghiệp?
 • Cách thức/ quy trình làm việc trong ĐT
 • BCS có nên ưu tiên việc của nhóm hơn tu tập cá nhân? (Do dành hết thời gian làm phận sự)
 • Về bạch bài Nam Mô Lâm Tỳ Ni Viên ngày đầu tiên
 • Về bài sám hối OGTC 108 ngày
 • Cách để sách tấn cho Phật tử trở nên tinh tấn.

20. Lợi ích to lớn khi làm BCS

Mô tả nội dung chính:

 • Lợi ích khi làm Ban Cán Sự đạo tràng:
  – Luôn luôn chủ động giúp đỡ người khác sẽ được phước báu nhiều người giúp đỡ mình, chúng sinh ủng hộ.
  – Nếu chúng ta tinh tấn làm các công việc phận sự cùng bàn bạc giúp đỡ người khác thì khi gặp khó khăn sẽ được người khác giúp đỡ và họ bảo nhau giúp đỡ mình và con chúng ta cũng vậy.
  – Duyên làm phận sự trong Ban Cán Sự là nhân duyên thù thắng để chúng ta nỗ lực thực hành thiện, nỗ lực giúp người khác làm việc thiện => Kết quả trong hiện tại và vị lai sinh ra được gặp hoàng cảnh thanh tịnh, được lãnh đạo hội chúng thanh tịnh.
  – Duyên làm Ban Cán Sự là phước lớn từ phước này sinh ra các phước khác.
  – Được chư Thiên, Thiện thần ủng hộ.

21. Ban cán sự đạo tràng – Sách tấn phải đi liền bố thí

Mô tả nội dung chính:

 • Ban cán sự phải sách tấn đi liền với bố thí để cho đại chúng tăng phước, tiêu nghiệp
 • Nhân quả của việc sai bảo người
 • Lợi ích của việc sách tấn đi liền với bố thí.

22. Giải tỏa lo lắng khi tham gia vào ban cán sự trong đạo tràng

Mô tả nội dung chính:

 • Những lo lắng khi tham gia vào Ban cán sự đạo tràng
 • Giải tỏa lo lắng khi tham gia Ban cán sự
 • Giác ngộ về phước báo của chính mình.

23. Nếu khởi thiện duyên thì điều thiện sẽ sinh ra

Mô tả nội dung chính:

 • Khi được giao làm trưởng nhóm thấy áp lực về tư duy. Ở thế gian nghĩ mình giỏi nhưng tư duy trong Pháp thấy mình kém. Công việc phận sự không hoàn thành thì nóng giận, đổ lỗi, không thể gỡ rối.
 • Xin Cô chỉ dạy để bớt sân giận, bồng bột.

24. Đây là cơ hội rất tốt cho các bạn trẻ

Mô tả nội dung chính:

 • Lúc đầu lo lắng không làm được nhưng đến khi vào làm được việc thì mọi việc không đáng sợ như mình nghĩ.
 • Tình thương sẽ trở thành động lực, mở ra cách tự mình sẽ biết ứng xử.
  -> “”””cờ đến tay ai người ấy phất””””: vào tay ai thì người ấy sẽ làm được, miễn là làm đúng, đừng làm sai là được.
 • Hiểu, biết về mình và mong muốn của mình thì sẽ làm được việc. Khi giác ngộ Phật Pháp, khi thấy lợi ích của Phật Pháp đem lại hạnh phúc cho mình, biết được nhân quả thì chú tâm một duyên duy nhất là làm thiện nhân quả.
 • Ai cũng giỏi như ai, chỉ là người vào trước hay sau -> không ngã mạn, bảo thủ, giấu giếm.
 • Mong muốn người khác giỏi hơn mình là người trí tuệ.
 • Khi đầu tiên đi tu tập thì có rất nhiều người cản vì rất nhiều người cản điều thiện. -> bước đầu tiên phải vượt qua rào cản bằng cách kiên định giữ điều thiện trong tâm, không để bên ngoài làm lung lay.
 • Mình muốn bồi dưỡng ai thì lời nói phải đi đôi với việc làm tức là bồi dưỡng cho người ta cùng với mình. Thì những lúc mình chỉ cần là mình nói lại ta đã hiểu rồi.
 • Bước đầu thành lập đạo tràng chúng ta chỉ cần là nương tựa, học hỏi và vâng lời. Học hỏi là học hỏi mọi sự hướng dẫn không rời xa Pháp Phật.
 • Khi làm đạo tràng trưởng muốn xuống làm PT bình thường -> quán xét nhân duyên cách duy nhất cho người có trí là mình đi tiếp chứ đừng vòng lại.

25. Mang hạnh phúc đến cho mọi người, mình ắt sẽ được hạnh phúc!

Mô tả nội dung chính:

 • Nếu tâm mình còn mong cầu hạnh phúc thì hãy mang hạnh phúc đến cho mọi người, mình ắt sẽ được hạnh phúc

26. Cách Ban cán sự xin ý kiến và trả lời câu hỏi đúng Pháp

Mô tả nội dung chính:

 • Trên Ban điều hành, Cô hướng dẫn trường hợp cụ thể và đề xuất ý kiến, xin Cô chỉ dạy thêm.
  + Không được ỷ lại, đưa ra cái mình tư duy trước, sau đó xin ý kiến của Cô hoặc của quý ban.
  + Bên dưới làm sai, đạo tràng trưởng vẫn phải đến hướng dẫn, sau đó rút kinh nghiệm sau.

B. Tổng hợp các video Cô sách tấn các Ban trong đạo tràng

I. Ban Lãnh Đạo

1. Đạo tràng trưởng cần tránh xa hai cực đoan

Mô tả nội dung chính:

 • Hai cực đoan Đạo tràng trưởng cần tránh
 • Tác hại của bản ngã khi làm đạo tràng trưởng

II. Ban Quản Chúng

III. Ban Tri Sự

IV. Ban Nghi Lễ

V. Ban Thông Tin

Mô tả nội dung chính:

 • Lợi ích khi làm tại Ban Thông tin
 • Những lưu ý cho Ban Thông tin đạo tràng

VI. Ban Xe

VII. Ban Tài Chính

VIII. Thành lập Ban

1. Thành lập Ban hướng dẫn thành lập đạo tràng

Mô tả nội dung chính:

 • Nhiệm vụ của ban hướng dẫn ĐT
 • Tiêu chí để nhóm được thành lập ĐT
 • Ban hướng dẫn ĐT sẽ hướng dẫn nhóm như thế nào?
 • Phát triển lục hoà trong nhóm/ Đạo tràng
 • BCS nhóm cần chủ động trong việc gì?
 • Công đức lục hoà trong nhóm, ĐT

2. Ban tiếp nhận Phật tử

Mô tả nội dung chính:

 • Khi không tinh tấn nên suy nghĩ như thế nào để tinh tấn lại?
 • Bố thí.
 • Ban cán sự làm như nào để tốt cho chúng sinh?
 • Nhóm hướng dẫn tu tập. 

3. Cô họp BHDTLĐT và BQC CLB

Mô tả nội dung chính:

 • Sự trì trệ của BHDTLĐT trong việc thành lập ĐT
 • Lý do 1 số ĐT chưa thành lập
 • Chỉ tiêu thành lập ĐT
 • Hướng dẫn BHDTLĐT cách bồi dưỡng chuyên sâu PT trong từng ban
 • Đánh giá chất lượng người dạy
  – Thành công và thất bại của BHDTLĐT
  – BHDTLĐT đưa ra khung bài tập cho từng ban và đặt ra tiến độ nhất định
  – Việc báo cáo tu học.
 • Câu hỏi:
  – TV BCS chưa tinh tấn, tương tác yếu
  – Nhóm chưa hiểu pháp lục hoà, thực hành lục hoà còn yếu, viết nghi lễ còn kém.
  – Đăng kí họp riêng, chung giữa các ban.
  – Thay các bài kinh trong chương trình tu tập.
  – Tạo nhóm trên fb, đăng bài theo từng ban.
  – Hoạt động của các nhóm sau thành lập ĐT.
  – Nhóm đủ điều kiện thành lập ĐT nhưng nhóm chưa muốn vì trưởng nhóm thấy kỹ năng máy tính yếu, sợ tách ra không đảm nhiệm được công việc của nhóm, trong trường hợp này được thành lập ĐT không?
  – Đề xuất với mục viết vong linh nghiệp đồng tính, hầu đồng, mở phủ.
  – Cách viết mục OGTC liên quan đến các việc được báo qua giấc mơ.
  – Thành viên trong BHDTLĐT có được đưa câu hỏi của các ban lên khối bàn bạc không?
  – Việc hướng dẫn PT lẻ không thông qua trưởng nhóm khiến trưởng nhóm mất nhiều thời gian do họ thắc mắc liên tục gây ảnh hưởng việc hướng dẫn khác trong khối.
  – Nhóm đề xuất PT dự thính trẻ vào nhóm fb, zalo của khối để học hỏi.
  – PT vào CLB CV phải tu chuyên nhất theo chùa Ba Vàng.

C. Giải đáp thắc mắc – tăng trưởng tri kiến cho Phật tử

I. Kiến thức về Lục Hòa

1. Tổng hợp kiến thức về Lục Hòa và cách thực hành Lục Hòa trong đạo tràng

II. Kiến thức về cúng dường

1. Tổng hợp kiến thức về Cúng dường

III. Kiến thức về Pháp khí – Lễ Phật – Tụng kinh

1. Tổng hợp kiến thức liên quan đến Pháp khí – Lễ Phật – Tụng kinh

IV. Kiến thức về cầu siêu

1. Tổng hợp các video bổ sung kiến thức về Cầu siêu

V. Kiến thức về tu Bát quan trai

1. Tổng hợp các kiến thức về Bát quan trai giới

VI. Tổng hợp các kiến thức về quy y

1. Tổng hợp các kiến thức về quy y – Niệm quy y

VII. Khác

1. Giải nghi cho Phật tử trước một số thông tin sai lệch trên mạng xã hội

Mô tả nội dung chính:

 • Cô CN trả lời câu hỏi của PT về thông tin sai lệch trên MXH: “” Sự lộng hành của một số Trưởng ĐT tu tập hiện nay””
 • Hướng dẫn BLD ĐT khi gặp các thông tin như vậy thì nên làm gì?

2. Lúc nào nên dùng Tri ân, tùy hỷ và giải thích về tâm tri ân?

3. Người “ngoại đạo” có phải người xấu không?

Mô tả nội dung chính:

 • Thành viên có hợp tác kinh doanh với người ngoại đạo. ĐH hỏi là có được chia sẻ một số nội dung do người ngoại đạo nói để phục vụ mục đích kinh doanh không?
 • Có được chia sẻ các video về kinh doanh do người ngoại đạo dạy không?
 • Có được góp tiền xây dựng nơi thờ giáo chủ của ngoại đạo không?
 • Có người nói với ĐH là nếu đạo Phật coi Thiên Chúa là đạo xấu ngoài đạo Phật ra thì nước Mỹ họ tôn thờ đạo Phật và tổng thống Trump sống và làm việc theo đạo Thiên Chúa thì ông ấy cũng xấu sao? Nếu vậy thì đạo Phật và đạo Thiên Chúa không được làm việc, không được kết hôn với nhau sao?
 • Nếu trong một tập thể mà người ta kêu gọi từ thiện vậy ngoài đạo Phật ra mình không từ thiện cho đạo khác, sau này mình có chuyện gì người ta giúp mình cũng không nhận hay sao?

4. Cách dụng tâm sám hối trong Pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám

Mô tả nội dung chính:

 • Tu thiền định đối diện với đại dịch.
 • Sám hối.
 • Duy trì nguồn tâm trong Pháp đàn.

5. Phật tử có được sáng tác bài hát không?

Mô tả nội dung chính:

 • Khuyến khích PT sáng tác bài hát.
 • Sau khi sáng tác ĐT nộp lên CLB Cô duyệt.

6. Thế nào là Chính Pháp – Tà Pháp – Mạt Pháp?

7. Bài thuốc chữa nám mặt, luput ban đỏ và khuyến khích BCS đăng danh sách chuyển nghiệp

8. Chọn bạn đồng tu và việc cúng dường dát vàng tượng A La Hán

Mô tả nội dung chính:

 • Chọn bạn đồng tu như thế nào?
 • Quả báo của những người không tùy hỷ hoặc ganh ghét với việc làm thiện của người khác.
 • Cúng dường rát vàng tượng A La Hán.

9. Văn hóa ứng xử

Mô tả nội dung chính:

 • Cách ứng xử với chồng.
  + Nhân quả của vợ chồng.
  + Nhân quả việc nói dối.
 • Việc nhận quà của thành viên tùy hỷ.

Các video và mô tả video sẽ tiếp tục được cập nhật

3.553 lượt xem
21/12/2021

Bình luận (2)

 1. V
  V

  Vũ Huyền

  02/12/2021

  Con thành kính chi ân công đức của Cô những bài pháp rất hay ạ, rất cần thiết trong cuộc sống tu tập hàng ngày ạ

 2. P
  P

  Phạm Thị Kiều

  02/12/2021

  Dạ kính bạch Cô chủ nhiệm CLBCV, em xin nghe hiểu và thực hành theo lời chỉ dạy của Cô chủ nhiệm CLBCV ạ

Xem nhiều nhất trong chuyên mục