Những sự tinh tấn cần học

Bài kinh: Những sự tinh tấn cần học và cần từ bỏ

Tôi nghe như vầy: Một thời Phật ở trong rừng phía ngoài thành Tỳ-xá-ly. Bấy giờ Thế Tôn bảo các

Chi tiết

Bài kinh: Cách hỏi khi chọn pháp môn tu của bậc Bồ Tát

Tôi nghe như vầy: Một thời Thế Tôn ở thành Xá Vệ (Savatthi), tại tịnh xá Kỳ Viên (Jetavana), vườn

Chi tiết

Bài kinh: Đức Phật dạy cách chọn trú xứ chọn thầy để tu học

Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở thành Xá Vệ (Savatthi), tại Tịnh xá Kỳ Viên (Jetavana), vườn

Chi tiết
Giác ngộ đời là bể khổ, là vô thường để phát khởi được tâm Bồ Đề

Kinh Vô Thường

Cúi đầu quy y Vô Thượng Sĩ Thường khởi hoằng thệ đại bi tâm Cứu các hữu tình qua sanh

Chi tiết
Bao quanh chùa Ba Vàng là núi rừng

Sám Hối Thập Ác

Đệ tử chúng con một lòng thành Xin giãi bày tội lỗi xưa nay Xét con tạo ác đã dày

Chi tiết
Bao quanh chùa Ba Vàng là núi rừng

Bài kinh: Phật nói điềm an lành tối thượng

Thuở xưa, đức Phật trú tại núi Kỳ-xà-quật thành La-duyệt-kỳ vì hàng trời người long thần chuyển Đại pháp luân.

Chi tiết
Phật kể tiền kiếp làm chuyển luân vương

Bài kinh: Phật kể những tiền kiếp làm Chuyển Luân Vương

Thuở xưa, đức Phật trú tại vườn Lộc Dã, thành Ba-la-nại vì hàng trời người quỷ thần, vua quan nhân

Chi tiết
quỷ la sát

Bài kinh: Phật dùng thần lực hàng phục quỷ la sát

Thuở xưa, đức Phật trú trên núi Kỳ-xà-quật thành La-duyệt-kỳ. Lúc ấy, vua Bình-sa-vương có một đại thần vì phạm

Chi tiết
Phật dùng hào quang hàng phục voi thần

Bài kinh: Phật dùng hào quang hàng phục voi thần

Thuở xưa, đức Phật trú tại tinh xá Kỳ Thọ nước Xá-vệ vì hàng trời người, vua quan, bốn bộ

Chi tiết
Bổn phận làm vua

Bài kinh: Phật dạy Tân vương bổn phận làm vua

Thuở xưa, có vị quốc vương dùng chính pháp trị dân, ai ai cũng mến mộ đức độ. Song vua

Chi tiết
Luật nhân quả

Bài kinh: Gieo nhân gặt quả

Thuở xưa, đức Phật trú tại tinh xá Kỳ-hoàn nước Xá-vệ vì hàng trời người, vua quan dân chúng tuyên

Chi tiết
Pháp môn tu của ngoại đạo

Bài kinh: Các pháp môn tu của ngoại đạo không có Niết bàn

Thuở xưa, trong nước Tư-ha-điệp có một trái núi lớn tên Tư-hưu-giá-tha. Trong núi có hơn năm trăm vị Phạm

Chi tiết