loi-khan-nguyen

Lời Khấn Nguyện

Kính lạy mười phương Phật Kính lạy mười phương Pháp Kính lạy mười phương Tăng Xin chứng giám lòng con

Chi tiết
Bài kinh: Xả Bỏ Thân Mạng

Bài kinh: Xả Bỏ Thân Mạng

Bấy giờ, Đức Thế Tôn đã vì đại chúng nói về nhân duyên thuở xưa của mười ngàn Thiên tử

Chi tiết
Bài kinh: Phật Khen Sự Thọ Trì Bát Quan Trai Của Mạc Lợi Phu Nhân

Bài kinh: Phật Khen Sự Thọ Trì Bát Quan Trai Của Mạc Lợi Phu Nhân

Thuở xưa, đức Phật mới đắc đạo, giáo hóa tại thành La-duyệt-kỳ rồi chuyển đến nước Xá-vệ. Vua nước Xá-vệ

Chi tiết
Kinh Ngũ Vương

Kinh Ngũ Vương

Xưa có năm ông vua, cõi nước gần nhau, qua lại với nhau, không gây chiến tranh, chỉ làm bạn

Chi tiết
Bài kinh: Phật Hàng Phục Năm Trăm Con Voi Say

Bài kinh: Phật Hàng Phục Năm Trăm Con Voi Say

Thuở xưa, đức Phật trú trong núi Kỳ-xà-quật thành La-duyệt-kỳ. Lúc đó, Điều-đạt và vua A-xà-thế bàn với nhau tìm

Chi tiết
Bài kinh: Chuyện Nữ Ngạ Quỷ Serinì

Bài kinh: Chuyện Nữ Ngạ Quỷ Serinì

Bậc Đạo Sư kể chuyện này trong khi đang trú tại Jetàvana (Kỳ Viên). Tương truyền ở quốc độ Kuru

Chi tiết
Bài kinh: Phật Dùng Phương Tiện Để Độ Phạm Chí Trẻ Tuổi

Bài kinh: Phật Dùng Phương Tiện Để Độ Phạm Chí Trẻ Tuổi

Thuở xưa, có một vị Phạm Chí tuổi mới hai mươi mà có thiên tài bẩm sinh, mọi việc lớn

Chi tiết
Bài kinh: Ông Bà La Môn Ngu Ám Vô Duyên Với Phật

Bài kinh: Ông Bà La Môn Ngu Ám Vô Duyên Với Phật

Thuở xưa, đức Phật trú tại nước Xá-vệ. Trong thành có một vị Bà-la-môn tuổi gần tám mươi, giàu có

Chi tiết
Kinh Vô Ngã Tướng (Anattalakkhaṇa Sutta)

Kinh Vô Ngã Tướng (Anattalakkhaṇa Sutta)

Tôi được nghe như vầy: Một thuở nọ, Đức Thế Tôn đang ngụ tại vườn Nai, ở Isipatana gần Bénarès.

Chi tiết
vu-lan-bao-hieu

Kinh Đại báo phụ mẫu trọng ân (trích kinh Vu lan)

NGHI THỨC TỤNG KINH (Một hồi chuông. Hô chuông) NGUYỆN HƯƠNG (Chủ sám dâng hương) Nguyện đem lòng thành kính

Chi tiết
Kinh Tế Đàn

Kinh Tế đàn

Một thời, Thế Tôn trú ở Ràjagaha. Rồi Bà la môn Ujjaya đi đến đảnh lễ, ngồi xuống một bên,

Chi tiết
Bài kinh: Hạnh nguyện Bồ Đề của Bồ Tát Sư Tử Hương

Bài kinh: Hạnh nguyện Bồ Đề của Bồ Tát Sư Tử Hương

Bấy giờ, đức Như Lai Bảo Tạng lại có ý nghĩ rằng: Vô số chúng sinh ở đây đều đã

Chi tiết