Bài kinh: Dấu hiệu nhận biết hội chúng thực hành lục hòa đã có khả năng tự độ

Bài kinh: Dấu hiệu nhận biết hội chúng thực hành lục hòa đã có khả năng…

(Từ “ủy lạo” trong bài có nghĩa: Sáu pháp hòa kính, hay lục hòa) Tôi nghe như vầy: Một thời

Chi tiết
Bài kinh: Gieo nhân gì để được đủ duyên hướng dẫn hội chúng tu lục hòa

Bài kinh: Gieo nhân gì để được đủ duyên hướng dẫn hội chúng tu lục hòa

Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. Bấy giờ Thế

Chi tiết

Bài kinh: Các dấu hiệu của người được gọi là “trọng pháp” khi thực hành lục…

Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật cùng đông đủ chúng đại Tỳ-kheo một nghìn hai trăm năm mươi

Chi tiết
Bài kinh: Cần có “Quyết Định Tâm” đối với pháp lục hòa

Bài kinh: Cần có “Quyết Định Tâm” đối với pháp lục hòa

Như vầy tôi nghe: Một thời, Thế Tôn trú ở thành Xá Vệ (Sàvatthì), tịnh xá Kỳ Viên (Jetavana), tại

Chi tiết
Bài kinh: Thuyết Pháp thế nào đưa đến hòa hợp và phá hòa hợp?

Bài kinh: Thuyết Pháp thế nào đưa đến hòa hợp và phá hòa hợp?

Một thời, Thế Tôn trú ở thành Xá Vệ (Sàvatthi), tịnh xá Kỳ Viên (Jetavana), tại khu vườn của ông

Chi tiết
Bài kinh: Cần từ bỏ gì khi được sống tu hòa hợp với bậc phạm hạnh?

Bài kinh: Cần từ bỏ gì khi được sống tu hòa hợp với bậc phạm hạnh?

Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở bộ lạc Na-đề-ca (Nadika), tại ngôi nhà bằng gạch (Ginjakavasatha). Lúc

Chi tiết
Nhân duyên của Sư trưởng đối với sự khởi sanh và chấm dứt tranh chấp bất hòa

Bài kinh: Nhân duyên của Sư trưởng đối với sự khởi sanh và chấm dứt tranh…

Tôi nghe như vầy: Một thời Đức Thế Tôn ở trong làng của Xá-ma-ca Tử, vào hạ an cư. Các

Chi tiết
Bài kinh: Cách nhận biết về đại chúng chư Tăng để nương tựa tu hành

Bài kinh: Cách nhận biết về đại chúng chư Tăng để nương tựa tu hành

Một thời Thế Tôn trú ở Kiều Tát La (Kosala), dạy các Tỷ kheo: – Có ba hội chúng này,

Chi tiết

Bài kinh: Phúc báu khi làm cho hội chúng hòa hợp

Một thời, Thế Tôn trú ở thành Xá Vệ (Sàvatthi), tịnh xá Kỳ Viên (Jetavana), tại khu vườn của ông

Chi tiết
Bài kinh: Quả báo của việc phá hòa hợp Tăng

Bài kinh: Quả báo của việc phá hòa hợp Tăng

Một thời, Thế Tôn trú ở thành Xá Vệ (Sàvatthi), tịnh xá Kỳ Viên (Jetavana), tại khu vườn của ông

Chi tiết

Đức Phật dạy về công đức sáu pháp hòa kính (lục hòa)

Đức Phật dạy sáu pháp hòa kính đem đến lợi ích lớn cho nhân thiên muôn loài. Tu sáu pháp

Chi tiết

Bài kinh: Bất kính bậc trí dẫn đến phá hòa hợp – gieo nhân Đề Bà…

Câu chuyện này, khi ở tại Vườn Cây bàng gần Ca-tỳ-la-vệ, lúc bấy giờ, bậc Ðạo Sư bảo vua và

Chi tiết