Phạm Thị Yến

Tâm Chiếu Hoàn Quán

Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Chương trình tu tập

Kính thưa quý đạo hữu và các bạn!

Công đức lục hòa là công đức được sinh ra từ sự thân hòa, khẩu hòa, ý hòa, giới hòa, kiến hòa, lợi hòa (không liên quan tới các việc làm công đức hay công đức cúng dường).

Các Phật tử trong CLB Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa là những người đang thực hành 6 pháp hòa kính trong quá trình tu tập và phận sự, vì thế phát sinh ra công đức lục hòa. Cho nên, trong các nghi thức cúng lễ, tu tập, các Phật tử thuộc CLB Cúc Vàng sẽ hồi hướng được phần công đức lục hòa; còn nhân dân, Phật tử ngoài CLB Cúc Vàng thì không thể hồi hướng phần công đức này được vì chưa có sự thực hành lục hòa.