Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Phát nguyện tu lục hòa hồi hướng cho chúng sinh

A. Hướng Dẫn

Kính thưa quý đạo hữu! Chúng ta học Phật Pháp, được Sư Phụ hướng dẫn chỉ dạy cho chúng ta thực hành lời dạy của Đức Phật, để cầu bớt khổ, hết khổ. Từ duyên phát nguyện Bồ Đề của Sư Phụ, mà chúng ta cũng được phát tâm Bồ Đề, thực hành sáu Pháp hòa kính, thực hành công hạnh Bồ Đề. Từ sự cố gắng vâng lời tu tập của chúng ta, đã phát sinh được các nhân duyên thù thắng, để chúng ta tinh tấn và kết quả là các vong linh hữu duyên với chúng ta được duyên độ từ công đức tinh tấn lục hòa của chúng ta.

Quý vị và các bạn có thể tải và in bản PDF tại đây (ấn vào tên bài): Phát nguyện tu lục hòa hồi hướng cho chúng sinh

Bài gồm bốn phần: A, B, C, D (A: Hướng dẫn; B: Các bước thực hành bạch nguyện; C: Các vấn đề lưu ý; D: Trải nghiệm chuyển nghiệp từ sự phát nguyện tu lục hòa hồi hướng cho chúng sinh)

I. Phân Biệt Công Đức Lục Hòa Và Các Công Đức Khác

Công đức lục hòa: là công đức được sinh ra từ các duyên sau: có hội chúng, hội chúng tu tâm tôn trọng, bình đẳng, tu trí vô ngã. Các Phật tử có chính kiến, khi tu trì giới, tu các phận sự cùng nhau, mà nói lời ái ngữ, họp bàn bình đẳng, tôn trọng, yêu thương, chăm sóc, nâng đỡ cho nhau tiến tu, thì sẽ sinh ra công đức lục hòa. Công đức lục hòa được sinh ra, khi Phật tử thực hành sáu Pháp hòa kính, đúng nội quy của câu lạc bộ Cúc Vàng.
Công đức khác: trì giới, bố thí, cúng dường, phận sự…

II. Lợi Ích Từ Công Đức Lục Hòa Trong Nhân Hồi Hướng Cho Vong Linh

1. Công đức lục hòa ngày mùng 8 tu bát quan trai: Hồi hướng cho cha mẹ quá khứ, oan gia trái chủ tác động con cái bất hiếu.
2. Hồi hướng cho các oan gia trái chủ
Bạch phát nguyện tu lục hòa trong 49 ngày, bài bạch: “Nam mô Lâm Tỳ Ni Viên…”
49 ngày phát nguyện xong, sau 7 ngày tu tập lục hòa, sẽ hồi hướng công đức lục hòa của 7 ngày đó cho các vong linh oan gia trái chủ và các việc đang cần hồi hướng.
3. Bố thí thức ăn cho các vong linh có hữu duyên
Bạch 108 ngày
Các vong linh có duyên với Phật tử (gia tiên, vong linh trên đất, oan gia trái chủ…), nếu chưa có phước sẽ không thọ thực được, nhưng nhờ các duyên: Phật tử đã phát nguyện tu lục hòa + đã phát nguyện 49 ngày + đối trước 35 chư Tăng hướng về oan gia trái chủ sám hối phát nguyện Bồ Đề + bạch tiếp sau không gián đoạn cho đủ 108 ngày. Kết quả các vong linh có hữu duyên với Phật tử, khi Phật tử ăn cơm, bạch hướng nguyện cho họ, thì họ sẽ được thọ thực no đủ.

III. Điều Kiện Để Bạch Phát Nguyện

1. Bài “Nam mô Lâm Tỳ Ni Viên…”

– Đã quy y Tam Bảo (Trong quá trình tu tập mà mất niệm quy y thì cần quy y lại và bạch phát nguyện lại)
– Thành phần: Phật tử chính thức và dự thính
a. Phật tử chính thức: Đăng ký phát nguyện tu lục hòa tại đạo tràng, đạo tràng đăng ký lên câu lạc bộ.
b. Phật tử dự thính
+ Có thể phát nguyện tu lục hòa trọn đời hoặc 7 ngày.
+ Cần đăng ký tu theo tuần.
+ Đạo tràng đăng ký lên câu lạc bộ Cúc Vàng tại bài thông báo trong nhóm BĐH_Quản Chúng CLB.

2. Bài bạch 108 ngày

– Thành phần: Phật tử chính thức.
– ĐÃ BẠCH XONG BÀI “Nam mô Lâm Tỳ Ni Viên…”

B. Các Bước Thực Hành Bạch Nguyện

I. Bài Bạch “Nam mô Lâm Tỳ Ni Viên…”

1. Bước 1: Đọc kỹ phần nội dung bài “Giãi bày tâm sự nhân ngày Đức Phật đản sinh”, phát nguyện kết duyên cùng Chủ nhiệm câu lạc bộ tu lục hòa

Nhân duyên:
Kính thưa quý đạo hữu! Nhân duyên Tâm Chiếu Hoàn Quán tâm sự cùng đạo hữu và thỉnh đạo hữu cùng tu lục hòa để giúp Tâm Chiếu Hoàn Quán thực hành bổn nguyện của mình, sau thời gian đó, Tâm Chiếu Hoàn Quán mới biết được công đức thù thắng phát sinh đến cho các đạo hữu đã nhận lời với Tâm Chiếu Hoàn Quán. Những đạo hữu đã nhận lời, sau khi bạch phát nguyện tu lục hòa 49 ngày, thì cứ sau 7 ngày tu lục hòa, sẽ phát sinh được ra công đức lục hòa, hồi hướng được cho các vong linh oan gia trái chủ, mà không cần có sự chứng minh trực tiếp của chư Tăng (thực hành lục hòa là đã nương tựa Tam Bảo, nương tựa chư Tăng).

Nội dung bài “Giãi bày tâm sự”
“Kính thưa quý đạo hữu! Nhân dịp kỷ niệm Đức Phật đản sinh, Tâm Chiếu Hoàn Quán xin giãi bày tâm tư của mình cùng các quý đạo hữu, xin các quý đạo hữu hoan hỷ.
Tâm Chiếu Hoàn Quán đã hứa với Đức Phật rằng: “Đức Phật đã trải qua ba a tăng kỳ kiếp mới thành tựu được đạo quả. Đức Phật đã đem thành quả cao quý được kết tụ bằng xương máu đó của Ngài, mà trao hết cho chúng sinh. Con sẽ nương tựa Tam Bảo để tu tập; con sẽ nương tựa Tam Bảo tu tập để dần dần hưởng thọ từng phần thành quả ấy của Phật; con sẽ nương tựa Tam Bảo thành lập đạo tràng cho các đạo hữu Phật tử cùng tu tập; con sẽ nương tựa Tam Bảo thành lập nhiều đạo tràng; con sẽ nương tựa Tam Bảo thành lập nhiều đạo tràng tu tập sáu Pháp hòa kính; con sẽ nương tựa Tam Bảo, hướng dẫn và sách tấn các Phật tử thực hành sáu Pháp hòa kính và Phật tử sẽ được hưởng phần nào thành quả mà Đức Phật đã xây đắp bằng máu thịt của Ngài trong các kiếp sinh tử vì chúng sinh.”
Lời hứa này có năm phần Tâm Chiếu Hoàn Quán cần thực hành ngay trong kiếp này, còn một phần Tâm Chiếu Hoàn Quán, cần tiếp tục thực hành trong kiếp này và trong các kiếp tiếp theo.
Phần Tâm Chiếu Hoàn Quán cần thực hành tiếp trong các kiếp sau đó là: “Con sẽ nương tựa Tam Bảo tu tập để dần dần hưởng thọ từng phần thành quả ấy của Đức Phật”.
Trong năm phần cần thực hiện được trong kiếp này, một phần Tâm Chiếu Hoàn Quán tự mình thực hiện, còn bốn phần cần đạo hữu giúp đỡ mới thực hiện được.
Một phần trong kiếp này Tâm Chiếu Hoàn Quán tự mình đã thực hiện được và tiếp tục tự mình thực hiện đó là: “Con sẽ nương tựa Tam Bảo để tu tập”.
Hai phần các đạo hữu đã giúp đỡ Tâm Chiếu Hoàn Quán thực hiện xong rồi đó là: “Con sẽ nương tựa Tam Bảo thành lập đạo tràng cho các đạo hữu Phật tử cùng tu tập (đạo tràng Từ Tâm đầu tiên); con sẽ nương tựa Tam Bảo thành lập nhiều đạo tràng” (đó chính là câu lạc bộ Cúc Vàng).
Còn hai phần lời hứa cần thực hiện ngay trong hiện kiếp này, Tâm Chiếu Hoàn Quán cần tiếp tục có sự giúp đỡ của tất cả các đạo hữu trong câu lạc bộ thì mới hoàn thành được. Hai phần đó là: “Con sẽ nương tựa Tam Bảo thành lập nhiều đạo tràng tu tập sáu Pháp hòa kính; con sẽ nương tựa Tam Bảo, hướng dẫn và sách tấn các Phật tử thực hành sáu Pháp hòa kính và Phật tử sẽ được hưởng phần nào thành quả mà Đức Phật đã xây đắp bằng máu thịt của Ngài trong các kiếp sinh tử vì chúng sinh”. Và Tâm Chiếu Hoàn Quán rất mong các đạo hữu giúp cho Tâm Chiếu Hoàn Quán thực hiện được các phần lời hứa này.
Kính thưa quý đạo hữu, Tâm Chiếu Hoàn Quán vô cùng biết ơn quý đạo hữu đã giúp Tâm Chiếu Hoàn Quán thực hiện được hai phần lời hứa và mong quý đạo hữu nhận lời giúp Tâm Chiếu Hoàn Quán hoàn thành hai phần tiếp của lời hứa.”

2. Bước 2: Phát nguyện thực hành lục hòa – Bạch bài Nam Mô Lâm Tỳ Ni Viên

Điều kiện khi bạch:
Phật tử phải nhận thọ bát quan trai giới.
Thời gian bạch: ngày mùng 8, bát quan trai.
Địa điểm:
– Tại chùa: Nếu Phật tử ở cách chùa dưới 400 km thì phải về chùa. Bạch tại chính điện trước ban Tam Bảo hoặc ở vị trí khác trước tôn tượng Phật, Bồ Tát.
– Tại đạo tràng: Nếu Phật tử ở xa chùa từ 400 km trở lên thì đọc tại nhóm/đạo tràng/nhà.
Quỳ bạch trước trước tôn hình, tôn tượng Phật (có thể tôn hình, tôn tượng Phật qua hệ thống internet)
Lưu ý: Nếu ngày mùng 8 chùa có duyên sự không cho Phật tử về chùa (dịch bệnh…), thì Phật tử bạch tại nhà/nhóm/đạo tràng theo hướng dẫn của câu lạc bộ.

Văn bạch: gồm hai phần

Ngày đầu tiên bạch phần 1 một lượt, bạch tiếp phần 2 bảy lượt.

48 ngày tiếp theo, mỗi ngày bạch một lần phần 2, mỗi lần bạch 1 lượt, nếu trong ngày không nhớ rõ mình đã bạch chưa thì có thể bạch thêm. Nếu bị quên không bạch dù chỉ một ngày, thì phải thực hiện lại từ đầu (bước 1).

Phần 1: Đọc 1 lượt

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con tên là… thành viên (chính thức, dự thính) của đạo tràng… thuộc câu lạc bộ Cúc Vàng. Con cùng với đạo hữu Phạm Thị Yến (Pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán) tu tập, con xin phát nguyện thực hành tu tập theo sáu Pháp hòa kính tại câu lạc bộ Cúc Vàng, dưới sự chỉ dạy của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh và chư Tăng chùa Ba Vàng. Con xin hứa nguyện tinh tấn lục hòa, tinh tấn thực hành công hạnh Bồ Đề “phát tâm Bồ Đề, hộ trì Tam Bảo, chuyển tải Phật Pháp, rộng khắp thế gian, cầu Vô Thượng Bồ Đề”, theo nội quy Pháp lục hòa của câu lạc bộ Cúc Vàng.
Con nguyện mong tinh tấn, để được hưởng phần nào thành quả mà Đức Phật đã xây đắp bằng máu thịt của Ngài trong các kiếp sinh tử vì chúng sinh.
Từ ngày hôm nay con xin bạch bài phát nguyện trong 49 ngày không gián đoạn, đó là tâm thành kính tinh tấn nguyện cầu thỉnh của con. Con xin chư Phật chứng minh và gia hộ cho con.
Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Phần 2: Đọc 7 lượt
“Nam mô Lâm Tỳ Ni Viên Vô Ưu Thọ Hạ Thị Hiện Đản Sinh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đệ tử con tên là… Pháp danh… tu tập tại đạo tràng… thuộc câu lạc bộ Cúc Vàng chùa Ba Vàng, con xin hứa sẽ nương tựa Tam bảo, trong hạnh vâng lời, tu tập theo sự chỉ dạy của Sư Phụ cùng chư Tăng và sự hướng dẫn sách tấn của Chủ nhiệm câu lạc bộ Cúc Vàng, thực hành sáu Pháp hòa kính trong đạo tràng… và trong câu lạc bộ Cúc Vàng, để được thọ hưởng phần nào thành quả mà đức Phật đã xây đắp bằng máu thịt trong các kiếp sinh tử vì chúng sinh”.

3. Bước 3: Hồi hướng công đức

Thời gian được hồi hướng: sau khi bạch đủ 49 ngày.
Phật tử chính thức câu lạc bộ Cúc Vàng: đủ duyên tùy ý hồi hướng/không hồi hướng; tùy ý hồi hướng/không hồi hướng liên tục
Phật tử dự thính: đăng ký thời gian muốn hồi hướng lên câu lạc bộ (để đủ duyên lục hòa)

a) Văn bạch ngày thứ nhất

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con tên là… tu tập tại đạo tràng… thuộc câu lạc bộ Cúc Vàng. Con đã phát nguyện tu lục hòa (trọn đời, 7 ngày), hôm nay con xin bạch trong 7 ngày từ hôm nay đến ngày…, con xin hồi hướng công đức tu lục hòa để chuyển hóa nghiệp… hồi hướng cho các vong linh (đọc mục vong linh, nếu đang tu bài 8, thì bạch hồi hướng cho chuyển nghiệp và các vong linh mà con đã thỉnh bạch trong chương trình tu cầu siêu hóa giải oán kết).

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

b) Văn hồi hướng sau 7 ngày

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con tên là… Pháp danh… ở tại… tu tập tại đạo tràng… Trong 7 ngày vừa qua, con đã thực hành tu tập (kể các việc làm trong 1 tuần: thực hành, nghe Pháp, chia sẻ, cùng làm phận sự phân công). Với Pháp lục hòa con xin như pháp thỉnh các chúng vong linh hữu duyên mà con đã bạch xin hồi hướng vào ngày/thứ… được nương về câu lạc bộ Cúc Vàng cùng tu tập sáu Pháp hòa kính, thực hành công hạnh Bồ Đề, để được lợi ích tu tập giải thoát. Chúng con xin hồi hướng cho con các nghiệp hiện tại này được chuyển hóa (đọc mong cầu)…

Con nhất tâm thỉnh (riêng câu này đọc 49 lần) (Phật tử nào đã phát nguyện xong nguyện 108 ngày, thì đọc câu này 3 lần)

(Nếu tiếp tục hồi hướng thì đọc: con lại xin tiếp tục tu tập lục hòa xin hồi hướng công đức 7 ngày từ ngày mai đến ngày… để hồi hướng công đức lục hòa xin chuyển hóa nghiệp… và hồi hướng cho các vong linh (nếu hồi hướng tiếp nghiệp cũ thì đọc: như con bạch hồi hướng ở trên; nếu thêm hoặc bớt các nghiệp/mục vong linh, thì tùy bạch)…)

Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Lưu ý: Sau bảy ngày quên hồi hướng
– Nếu sau bảy ngày quên hồi hướng, thì sang ngày thứ tám không hồi hướng được.
– Khi quên hồi hướng thì phải bạch lại bài xin hồi hướng (a), thời gian tính từ ngày bạch xin hồi hướng.
– Phật tử chính thức khi quên, thì tự bạch và hồi hướng tiếp không cần báo lên câu lạc bộ.
– Phật tử dự thính khi quên, thì mất phần hồi hướng của tuần đó, không cần báo lên đạo tràng, câu lạc bộ và nếu muốn hồi hướng tuần tiếp thì đăng ký lên đạo tràng, câu lạc bộ như hướng dẫn.

II. Bài bạch 108 ngày

Điều kiện để được thực hành: đã bạch xong bài “Nam mô Lâm Tỳ Ni Viên…”

1. Bước 1: Tìm hiểu nhân duyên

Kính thưa quý đạo hữu! Phật tử chúng ta đang gặp rất nhiều sự khổ, do quả báo của ác nghiệp đã tạo trong quá khứ. Trong duyên chúng ta trả báo, có duyên báo oán của các chúng sinh, mà chúng ta gọi là oan gia trái chủ. Sự tu tập hồi hướng cho oan gia trái chủ, khiến cho chúng ta chuyển nghiệp, đã được minh chứng của chính chúng ta.
Và nhân duyên từ tâm linh hộ Pháp mà Tâm Chiếu Hoàn Quán biết được rằng vào ngày kỷ niệm Đức Phật thành đạo, nếu quỳ gối chắp tay đối trước 35 chư Tăng tu hành trai giới thanh tịnh, thành tâm hướng về oan gia trái chủ sám hối bằng cách phát tâm Bồ Đề, phát nguyện thực hành công hạnh Bồ Đề hồi hướng cho oan gia trái chủ, sẽ khiến cho chúng ta nhanh chuyển nghiệp. Và sau đó, vào khoảng thời gian, các đạo hữu lớp đầu tiên thực hành xong phát nguyện 108 ngày, thì Tâm Chiếu Hoàn Quán lại phát sinh được biết, khi các đạo hữu bạch phát nguyện xong 108 ngày, thì hàng ngày vào các bữa cơm của mình, với các vật thực không từ sự sát mạng chúng sinh (tam tịnh nhục), thì Phật tử sẽ hiến cúng được cho các vong linh oan gia trái chủ trên thân bệnh cũng như các vong linh có hữu duyên với Phật tử, Phật tử tự hồi hướng công đức cho các vong linh được và sẽ chuyển hóa được nghiệp.

2. Bước 2: Đăng ký danh sách

Đăng ký danh sách lên đạo tràng.
Đạo tràng đăng ký danh sách lên câu lạc bộ.

3. Bước 3: Bạch Phật tại nhà
Thời gian: bạch trước ngày phát nguyện trước Chư Tăng từ 3-7 ngày
Địa điểm:
Trước ban thờ Phật của gia đình.
Nếu gia đình không có ban thờ Phật, thì bạch trước ban thờ gia tiên hoặc trước tượng Phật trong hệ thống internet.
Cách thức bạch: Một ngày bạch một lần. Một lần bạch 3 lượt.

Văn bạch
Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con. Con xin thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh quang giáng đàn tràng ủng hộ cho chúng con.
Đệ tử con tên là:… Pháp danh:… Hiện đang ở tại:…
Con đang tu tập tại đạo tràng… thuộc câu lạc bộ Cúc Vàng chùa Ba Vàng. Con được tu học chính Pháp của Phật dưới sự chỉ dạy của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh và chư Tăng chùa Ba Vàng, được tập thực hành sáu Pháp hòa kính tại câu lạc bộ Cúc Vàng, con đã được giác ngộ phần nào về nhân quả nghiệp báo, nên con biết từ vô thủy kiếp tới nay, con đã tạo tất cả các tội lỗi do tâm tham ái và làm khổ vô lượng chúng sinh. Con đã vì lợi dưỡng của mình, vì sự chấp ngã nên đã sát hại hoặc làm tổn hại vô số vô lượng chúng sinh, khiến cho chúng sinh khổ đau và oán hờn hận thù con. Con đã vì tà kiến mà ác hại đến chính Pháp Phật, làm tổn hại Tam Bảo, tổn hại các bậc chân tu.
Các tội lỗi của con vô lượng vô biên. Con được chỉ dạy rằng các tội lỗi đó không thể tiêu trừ nếu chỉ có sám hối bằng lời nói, mà cần phải phát đại tâm cầu vô thượng Bồ Đề và hiện tại phải thực hành Phật Pháp, thực hành thiện nhân quả, thực hành công hạnh Bồ Đề mới thật là chân sám hối.
Con đã được thực hành Phật Pháp và xin hướng về các oan gia trái chủ, phát đại nguyện Bồ Đề cầu vô thượng đạo, chân thật phát nguyện từ nay cho đến trọn kiếp này, thực hành sáu Pháp hòa kính tại câu lạc bộ Cúc Vàng, trọn kiếp này cùng các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng, thực hành công hạnh Bồ Đề: “Phát tâm Bồ Đề, Hộ trì Tam Bảo, Chuyển tải Phật Pháp, Rộng khắp thế gian”.
Và con xin nguyện các kiếp vị lai cũng được sự gia trì của Tam Bảo, tiếp tục được thực hành công hạnh Bồ Đề cầu vô thượng Bồ Đề, để sám hối tội lỗi với chúng sinh, sám hối với oan gia trái chủ.
Và được sự hứa khả của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cùng chư Tăng chùa Ba Vàng, vào ngày mùng 8/12, nhân buổi lễ kỷ niệm ngày Đức Phật thành đạo, con được cùng các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng, chứng minh cho chúng con chân thật phát nguyện thực hành công hạnh Bồ Đề để sám hối với các oan gia trái chủ, sám hối với tất cả chúng sinh.
Con xin chư Phật chứng minh cho con, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh cho con, chư thiên chư thần, chư Hộ Pháp ủng hộ cho con.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

4. Bước 4: Ngày thứ nhất: sám hối phát nguyện Bồ Đề, được chư Tăng chứng minh

– Trường hợp Phật tử ở cách chùa dưới 400 km: Về chùa, cùng câu lạc bộ Cúc Vàng đối trước chư Tăng, hướng về oan gia trái chủ sám hối phát nguyện Bồ Đề, để chư Tăng chứng minh.
– Trường hợp Phật tử ở cách xa chùa từ 400 km trở lên: thì tham gia bạch trực tiếp từ xa qua mạng.
Hướng tâm theo Phật tử được câu lạc bộ Cúc Vàng bạch Chư Tăng.

5. Bước 5: bạch 107 ngày tiếp theo.

+ Địa điểm bạch: trước ban thờ Phật/gia tiên/hư không/hình tượng Phật trên hệ thống internet. Không bạch tại các đàn lễ đi trợ duyên.
+ Cách thức và duyên bạch:
Cách thức bạch: Tùy duyên bạch trước ban thờ nếu ở nhà; tại nhà đạo hữu khi đi trợ duyên, tại các địa điểm khác: chắp tay hướng lên hư không. Tùy duyên thời gian trong ngày. Không được để đến ngày hôm sau.
Duyên bạch: Bạch liên tục, không gián đoạn trong 108 ngày. Nếu quên không bạch thì đợi năm sau bạch lại (từ bước 1 của hướng dẫn 108 ngày, vì duyên tinh tấn đã mất, nên việc hướng về oan gia trái chủ phát nguyện Bồ Đề không thành.)
+ Số lần bạch: Mỗi ngày 1 lần. Mỗi lần một lượt. Nếu không chắc chắn thì bạch lại (ngày bạch nhiều lần cũng được)
+ Văn bạch
Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con. Con xin thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh quang giáng đàn tràng ủng hộ cho chúng con.
Đệ tử con tên là:… Pháp danh:… Hiện đang ở tại:…
Con đang tu tập tại đạo tràng… thuộc câu lạc bộ Cúc Vàng chùa Ba Vàng. Con đã được Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cùng chư Tăng chùa Ba Vàng chứng minh cho con hướng về các oan gia trái chủ, hướng về chúng sinh để chân thật sám hối bằng cách phát tâm nguyện Bồ Đề cầu vô thượng Bồ Đề, chân thật phát nguyện từ nay cho đến trọn kiếp này, thực hành 6 pháp hòa kính tại câu lạc bộ Cúc Vàng, trọn kiếp này cùng các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng, thực hành công hạnh Bồ Đề: “Phát tâm Bồ Đề, Hộ trì Tam Bảo, Chuyển tải Phật Pháp, Rộng khắp thế gian”.
Và con xin nguyện các kiếp vị lai cũng được sự gia trì của Tam Bảo, tiếp tục được thực hành công hạnh Bồ Đề cầu vô thượng Bồ Đề, để sám hối tội lỗi với chúng sinh, sám hối với oan gia trái chủ.
Con xin chư Phật chứng minh cho con, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh cho con, chư Thiên chư Thần, chư Hộ Pháp ủng hộ cho con thực hành được lời phát nguyện này và con xin đem công đức hồi hướng cho các oan gia trái chủ cùng chúng sinh.
Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

6. Bước 6: Cúng thức ăn cho vong linh hàng ngày vào các bữa ăn (tùy duyên, không muốn cúng/muốn cúng)
Thời điểm: Bạch trước mỗi bữa ăn.
Thức ăn: Đồ đã dâng cúng Phật, gia tiên; đồ ăn nếu là mạng chúng sinh, thì phải theo duyên: không tự tay sát sinh, không xui người sát sinh, không vui theo sự sát sinh các chúng sinh có trong bữa ăn đó.

Văn bạch cúng trước khi ăn
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Đệ tử con tên là… Pháp danh…
Con đã phát nguyện tu lục hòa trọn đời này và nhiều kiếp sau. Con đã đối trước chư Tăng, hướng về các oan gia trái chủ mà phát nguyện Bồ Đề.
Con nguyện với tất cả các thức ăn con ăn ở đây, khi con thọ thực, thì nguyện cho các chúng sinh đang nương gá trên thân của con (có bệnh thì kể bệnh)…, đang nương tựa vào con, cũng được thọ thực. Nguyện khi con no đủ nguyện cho họ cũng được no đủ; với những điều con được học, được nghe, họ cũng đều được giác ngộ như con; những lúc con đi làm phận sự, họ đều cùng với con đi làm phận sự, kết duyên pháp lữ với con và đều được hưởng trọn công đức mà con đã tạo lập.”
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

C. Các Vấn Đề Lưu Ý

Đối với Phật tử: nếu Phật tử đã đủ duyên bạch xong hai bài phát nguyện này, mà không thực hành lục hòa, thì không có công đức hồi hướng cho vong linh, không có công đức của Pháp để bố thí thức ăn cho vong linh oan gia trái chủ (vong linh không đủ phước để ăn, không hoan hỷ để ăn).
Đối với ban cán sự đạo tràng: Nếu ban cán sự đạo tràng không thực hành các quy định tại câu lạc bộ, tức là làm cho đạo tràng không thực hành lục hòa cùng các đạo tràng thuộc câu lạc bộ Cúc Vàng, thì Phật tử không có công đức lục hòa để hồi hướng.

D. Trải Nghiệm Chuyển Nghiệp Từ Sự Phát Nguyện Tu Lục Hòa Hồi Hướng Cho Chúng Sinh

Tham khảo tại đây (ấn vào tên bài): Cảm Nhận Hạnh Phúc Mỗi Ngày

Kính bạch Cô Chủ Nhiệm!
Kính thưa các đạo hữu!
Ngày hôm nay em xin chia sẻ cùng Cô và các đạo hữu niềm hạnh phúc của gia đình em ạ!

Câu chuyện thứ nhất: Khi nạn dịch COVID xảy ra con gái và con rể em đều làm trong ngành dịch vụ Khách sạn và Hàng không, hai ngành bị ảnh hưởng trực tiếp của nạn dịch chưa từng có này. Trong khi con gái em nghỉ thai sản cũng là lúc con rể nghỉ việc vì ngành hàng không bị đình trệ. Cửa hàng kinh doanh cũng phải đóng cửa. Các con rất hoang mang và lo lắng, bản thân em là mẹ cũng không nằm ngoài những suy nghĩ giống các con. Hàng ngày vào các thời khoá tu tập em vẫn hồi hướng công đức cho công việc của hai con và hồi hướng công đức Lục hòa 7 ngày cho công danh sự nghiệp của cháu. Trong một thời khóa sau khóa lễ em có ngồi lại trong lòng thầm bạch trước đức Phật “Con mong nguyện sao cho con gái con gặp được điều may mắn được có người giới thiệu vào một tổ chức quốc tế hoặc một Đại sứ quán nào đó để cho con của con có được công việc ổn đinh đảm bảo cuộc sống gia đình nuôi dạy con ăn học”. Và một điều vi diệu là sau kỳ nghỉ con gái em đi làm, vào một buổi trưa có bạn đồng nghiệp cũ điện thoại và giới thiệu cho một bạn mà hiện giờ đang làm trưởng phòng của con. Sau 4 vòng phỏng vấn con đã được nhận vào một quỹ đầu tư có uy tín của Mỹ. Nơi có thu nhập, công việc ổn định và đặc biệt là sự ưu đãi và quan tâm nhân viên thì tuyệt vời.
Và hiện tại con đã là nhân viên chính thức của Quỹ từ ngày 2/5/2021.

Câu chuyện thứ 2: Em thực hành theo chỉ dạy của Cô Chủ Nhiệm bài bạch trước các bữa ăn hướng đến các oan gia trái chủ trên thân bệnh của mình. Em bị bệnh ngứa tai chảy nước và bong vảy cả 2 bên (bệnh này em bị từ năm 2009) ngày nào cũng ngoáy tai nhiều lần và ngoáy theo kiểu “nghiến răng nghiến lợi mà ngoáy vì ngứa vô cùng”. Cứ sáng ngoáy tai thì chiều tối lại bị đóng vảy và lại ngoáy… rất khó chịu. Em đã bôi nhiều loại thuốc, đi khám nội soi bác sĩ nói tai sạch không sao. Vậy mà chỉ trong khoảng 10 ngày vào trước các bữa ăn em thực hành theo chỉ dạy của Cô (hôm nhớ hôm quên) mà đến giờ em đã khỏi hẳn không còn bị ngứa hay bong vảy gì nữa.
Thật vô cùng vi diệu và em thấy mình thật hạnh phúc khi trong hiện tại kiếp này được biết đến Ngôi Già Lam Ba Vàng, được làm con của Sư Phụ và được làm học trò của Cô Chủ Nhiệm. Được Sư Phụ giáo dưỡng, được Cô Chủ Nhiệm chỉ dạy dẫn dắt từng chút từng chút một, được tu tập Lục Hoà trong Câu lạc bộ Cúc Vàng quá nhiều cái được mà chỉ có ở những người tu theo Phật Pháp, tin sâu nhân quả mới cảm nhận hết được.
Con xin nguyện đời đời kiếp kiếp dù sinh ra ở nơi đâu cũng gặp được Chính Pháp, được làm con của Sư Phụ và được làm học trò của Cô Chủ Nhiệm được tu tập trong môi trường Lục Hòa.
Con xin cảm niệm ân đức Tam Bảo. Con xin thành kính tri ân Sư Phụ cùng Đại Tăng.
Em xin thành kính tri ân Cô Chủ Nhiệm và xin tuỳ hỷ công đức các đạo hữu trong Câu lạc bộ Cúc Vàng cùng các đạo hữu tu tập tại đạo tràng Trúc Hà Đống Đa rất nhiều ạ!
Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát!

— Trích từ bài viết của nick Minh Loan Nguyễn trên nhóm Cảm nhận hạnh phúc mỗi ngày —

TỔNG HỢP MỘT SỐ TRẢI NGHIỆM CHUYỂN NGHIỆP NGAY TRONG HIỆN TẠI NHỜ HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC LỤC HÒA

(Quý Phật tử ấn vào tên bài để mở bài)

PHẦN 1: CHUYỂN NGHIỆP NHỜ HỒI HƯỚNG 7 NGÀY SAU KHI PHÁT NGUYỆN XONG 49 NGÀY

1. Tìm được công việc mới nhờ tu tập hồi hướng công đức Lục Hòa cho chúng sinh sau 7 ngày

PHẦN 2: CHUYỂN NGHIỆP NHỜ BÀI BẠCH TRƯỚC KHI ĂN CƠM SAU KHI PHÁT NGUYỆN XONG 108 NGÀY

1. Chuyển hóa nghiệp bệnh ngứa tai chảy nước và bong vảy cả 2 bên nhờ bạch trước các bữa ăn cơm

PHẦN 3: CHUYỂN NGHIỆP NHỜ HÁT 4 BÀI HÁT CHỮA BỆNH – TU LỤC HÒA

1. Chuyển hóa nghiệp bệnh u nang buồng trứng bên phải “nang to 5,mm” nhờ hát 4 bài hát tu lục hòa

2. Chuyển hóa nghiệp bệnh “4 năm lên mụn ngứa ở 2 mu bàn tay sau 20 ngày” nhờ hát 4 bài hát tu lục hòa

3. Chuyển hóa nghiệp bệnh đau thượng vị dạ dày nhờ hát 4 bài hát tu lục hòa

4. Chuyển hóa nghiệp bệnh viêm xoang nhờ hát 4 bài hát lục hòa

PHẦN 4: CHUYỂN NGHIỆP NHỜ TU TẬP LỤC HÒA, HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC LỤC HÒA

1. Chuyển hóa nghiệp bệnh ngứa nổi mề đay nhờ thực hành bài thuốc Cô chủ nhiệm bạch Phật

2. Chuyển hóa nghiệp bệnh thiếu máu (do dạ dày nhiều chỗ xung huyết chảy máu) nhờ tu tập Phật Pháp

3. Chuyển hóa hiện tượng của bệnh đột quỵ sau 4 tiếng nhờ bạch nương tựa Sự Phụ, Cô Chủ Nhiệm và sám hối OGTC

4. Chuyển hóa nghiệp bệnh đa nang buồng trứng -> khó có con nhờ tu tập Phật Pháp

5. Chuyển hóa nghiệp bệnh đa nang buồng trứng -> khó có con nhờ tu tập Phật Pháp

6. Chuyển hóa nghiệp bệnh đau khớp xương nhờ bài thuốc vỗ dầu hỏa

7. Sự nhiệm màu của Phật Pháp qua việc chữa bệnh bằng phương pháp vỗ dầu hỏa

8. Chuyển hóa nghiệp con trai ăn chơi triền miên nhờ tu tập Phật Pháp

9. Chuyển hóa gia đình tu theo Phật Pháp

10. Chuyển hóa nghiệp bệnh khó sinh con nhờ tu tập Phật Pháp

11. Chuyển hóa nghiệp bệnh viêm ứ mủ vòi trứng và đa nang buồng trứng nhờ tu tập Phật Pháp

12. Chuyển hóa căn bệnh bong chóc da tay nhờ tu tập Phật Pháp

13. Chuyển hóa nghiệp bệnh con gái bị viêm VA mãn tính, viêm tai giữa, ứ dịch trái, xẹp nhĩ phải cháu liên tục ù tai và khịt mũi nhờ tu tập Phật Pháp

14. Chuyển hóa nghiệp bệnh u nang buồng trứng bên trái nhờ tu tập bài số 8 và hồi hướng công đức lục hòa

15. Hồi hướng công đức lục hòa chuyển hóa hiện tượng ngủ có hiện tượng bóng đè, ma nhiếp

16. Hồi hướng công đức lục hòa chuyển hóa hiện tượng đau rát họng, người uể oải, hắt hơi liên tục

17. Hồi hướng công đức lục hòa chuyển hóa ngay lập tức hiện tượng đau bụng

63.241 lượt xem
01/06/2021

Bình luận (14)

 1. Đ
  Đ

  Đặng Huyền

  14/06/2021

  Những bài chỉ dạy của Cô CN thật vô cùng hữu ích. Sự chuyển hóa của các đạo hữu vi diệu quá! Con xin thành kính tri ân công đức của Cô CN ạ!

 2. P
  P

  Phan Thị Hồng Thu

  14/06/2021

  Được tu trong Pháp lục hoà là một hạnh phúc. Chúng con đã đủ duyên để cùng nhau thực hành. Con xin thành kính tri ân Sư Phụ cùng Tăng đoàn và Cô Phạm Thị Yến – Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng

 3. L
  L

  Lê Thị Ngọc Bích

  13/06/2021

  Con thấy mình thật vô cùng may mắn được biết về chùa về Sư phụ cùng đại Tăng và cô CN. Được tập tu pháp lục hòa cao quý.
  Sự tu tập của con còn nhiều yếu kém. Con xin cố gắng nhiều hơn nữa ạ.

 4. V
  V

  Vũ Thị Hường

  13/06/2021

  Rất vi diệu từ sự thực hành công đức lục hòa,em xin thành kính tri ân trên Sư Phụ cùng Đại tăng và Cô CN ạ!

 5. L
  L

  Lý Thị Thắm

  13/06/2021

  Quá kỳ diệu từ thực hành pháp lục hòa. Con xin tri ân cô CN nhiều ạ

Xem nhiều nhất trong chuyên mục