Phạm Thị Yến

Tâm Chiếu Hoàn Quán

Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Phát Bồ đề tâm có lợi ích tối thắng như thế nào?

Cô Phạm Thị Yến từng chia sẻ: “Khi học Phật Pháp, chúng ta bỏ ác làm lành, nương tựa vào giới để thực hành các thiện pháp. Đó là điều cơ bản của người học Phật. Chúng ta phát tâm Bồ Đề cầu thành Phật chính là nằm trong phần hồi hướng của chúng ta”.
Ngày 19/6 âm lịch hằng năm là ngày chùa Ba Vàng tổ chức lễ phát Bồ đề tâm. Đây là dịp để các Phật tử được phát lời đại nguyện tu hành cầu thành Phật đạo. Vậy phát Bồ đề tâm là gì và lợi ích của việc này ra sao? Kính mời quý Phật tử cùng đón đọc bài viết sau đây, qua lời chia sẻ của Cô Phạm Thị Yến (Pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán) – Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa.

Phát Bồ đề tâm là gì?

Trong bài trạch giảng, Cô Phạm Thị Yến chia sẻ: “Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã giảng rằng: Phát tâm nguyện Bồ đề là phát tâm mong muốn được tu hành thành Phật. Các Phật tử đi tu, ai cũng mong muốn mình thành Phật, cho nên cần phải phát tâm Bồ đề”.

Cô Phạm Thị Yến chia sẻ: “Phát tâm Bồ đề chính là phát tâm mong muốn được thành Phật, mong muốn mình tu được thành Phật”
Cô Phạm Thị Yến chia sẻ: “Phát tâm Bồ đề chính là phát tâm mong muốn được thành Phật, mong muốn mình tu được thành Phật”

Tại sao nên phát Bồ đề tâm?

Để đại chúng hiểu rõ hơn Cô Phạm Thị Yến chia sẻ: “Khi tu học Phật Pháp, chúng ta nương tựa vào giới để từ bỏ việc ác, hành các thiện Pháp sẽ sinh ra phước báu. Nhưng nếu chúng ta không hồi hướng phước báu đó để thành Phật, không hồi hướng đi đâu cả thì khi tâm chưa thuần thiện, có lúc bị nghiệp lực chi phối, chúng ta khởi ý ác thì ý ác này sẽ thành công do có phước báo”.

Phát tâm Bồ đề là kim chỉ nam giúp chúng ta thực hành các thiện Pháp theo đúng lời Phật dạy
Phát tâm Bồ đề là kim chỉ nam giúp chúng ta thực hành các thiện Pháp theo đúng lời Phật dạy

Cùng với đó, Cô chủ nhiệm lấy ví dụ: “Hít-le (nhà chính trị người Đức) là một người có nhiều phước nên mới có quyền làm được nhiều việc như vậy; nhưng cái phước đó là do nhiều kiếp trước làm việc thiện nhưng không phát tâm Bồ đề, nên theo dòng nghiệp khởi các ý ác thì phước báu đó khiến cho thành tựu được các việc ác. Bởi vậy, không phát tâm Bồ đề thì chúng ta sẽ bị nảy sinh ra nhiều nhân duyên khiến chúng ta phải sinh vào thời ác, làm các việc ác và sau này sẽ phải bị đọa lạc, chịu quả báo ác”.
Từ lời Cô Phạm Thị Yến chia sẻ chúng ta hiểu rằng đó là việc làm vô cùng quan trọng, là kim chỉ nam dẫn lối chúng ta thành tựu các việc thiện, làm lợi ích cho muôn loài chúng sinh.

Lợi ích của phát Bồ đề tâm

#1 Dễ làm các việc thiện, dễ bỏ các việc ác

Về lợi ích thứ nhất, Cô Phạm Thị Yến chia sẻ: “Thứ nhất, nhờ sự giác ngộ mà phát khởi tâm Bồ đề, chúng ta hồi hướng tất cả công đức về Vô thượng Bồ đề thì ngay từ giờ trở đi, chúng ta sẽ dễ dàng thực hành các việc thiện, dễ dàng từ bỏ các việc ác. Và nhiều đời, nhiều kiếp, chúng ta sinh ra đều tự mình giác ngộ rồi làm lợi ích cho số đông. Bởi vì công đức của phát tâm Bồ đề là công đức giác ngộ cho mình và giác ngộ cho người. Dù sinh ra ở nơi đâu, chúng ta sẽ làm lợi ích cho chúng sinh, dễ làm việc thiện, dễ dàng khuyên bảo người khác làm việc thiện, dễ dàng tu tập, giúp đỡ, sách tấn người khác tu hành theo giáo Pháp của Phật”.

Cô Phạm Thị Yến và các Phật tử trong CLB Cúc Vàng thực hiện nghi thức phóng sinh 

#2 Không có nhân duyên làm ác

Tiếp đó, Cô Phạm Thị Yến chia sẻ về lợi ích thứ hai: “Khi đã phát tâm Bồ Đề, bao nhiêu công đức chúng ta đã tạo không sợ rơi vào các việc bất thiện. Ví dụ: Nếu trong lúc nghèo khó, chúng ta khởi ý: “Thôi, phải ăn cắp cái này”, nhưng khi nửa đường, vì không có phước ăn cắp cho nên bị ngã, không đi được nữa. Bởi vậy, chúng ta không có phước để làm việc ác, khi khởi ý ác sẽ không thể làm được. Khi chúng ta không còn phước để làm việc ác, chúng ta sẽ nảy sinh ra những ăn năn, thấy mình làm như thế là không đúng với tâm mình. Bởi bao nhiêu việc thiện đều về quả Vô thượng Bồ đề, cho nên chúng ta sẽ có cảm thọ bất an khi nghĩ đến việc ác, định làm việc ác và nói lời ác hại người khác”.

Bên cạnh đó, Cô chủ nhiệm chia sẻ thêm: “Khi chúng ta hiểu biết, giác ngộ và dùng hiểu biết, giác ngộ đó để phát tâm Bồ đề, chúng ta không làm các việc ác, chỉ làm các việc thiện. Và bao nhiêu công đức, chúng ta hồi hướng về quả vị thành Phật. Như vậy, chúng ta sẽ có những suy nghĩ, lời nói, việc làm theo đúng lời Phật dạy để chúng ta thành Phật”.

Lợi ích phát khởi tâm Bồ đề chính là nhiều đời nhiều kiếp chúng ta sinh ra sẽ tự mình có thể giác ngộ và làm lợi ích cho số đông

Qua lời chia sẻ thiết thực của Cô Phạm Thị Yến, chúng ta hiểu rằng năng lực của việc phát khởi tâm Bồ đề sẽ giúp chúng ta dễ làm được các việc thiện và ngăn chặn các hành vi ác. Đây là năng lực rất thù thắng, giúp chúng ta luôn đi đúng trên con đường tu hành cho tới ngày thành Phật.

Những điều cần biết khi phát Bồ đề tâm

#1 Khi phát nguyện nhưng không nói ra miệng có được không?

Nhiều người có quan niệm tu tập chỉ cần tu trong âm thầm, không cần nói ra thành lời. Về quan niệm này, Cô chủ nhiệm chia sẻ: “Phải đầy đủ cả thân, khẩu, ý mới thành định nghiệp. Ví dụ: Mình bị ai đó xui khiến nên mới làm chứ không phải do tự bản thân tìm hiểu, tư duy và tự mình làm thì đó chưa vào định nghiệp. Tâm Bồ đề cũng vậy. Nếu từ sự giác biết, chúng ta nỗ lực tinh tấn thì đó mới là gieo nhân không thối chuyển. Trong tâm nguyện Bồ đề, chúng ta khuyến tấn người khác bằng khẩu chứ không phải âm thầm mà có thể khuyến tấn được”.
Từ lời chia sẻ của Cô chủ nhiệm, chúng ta thấy rằng, để tâm nguyện Bồ đề được kiên cố, bền vững thì không chỉ âm thầm phát nguyện mà được, chúng ta cần tư duy thấu đáo và phát ra bằng lời nói của mình.

Cô cũng chia sẻ thêm: “Chúng ta phải hiểu ý nghĩa của ngày phát tâm Bồ Đề rất quan trọng đối với việc thành Phật của mình. Chúng ta đừng vì nhìn thấy một cái lợi nho nhỏ trước mắt mà quên đi tâm nguyện Bồ Đề. Bởi vì trong nguyện Bồ Đề, chúng ta sẽ làm các công đức vượt qua phước báo của thế gian, vượt qua phước báo của cõi trời. Bởi khi chúng ta phát khởi tâm nguyện Bồ Đề, luôn giữ nguyện Bồ Đề và luôn cầu Phật gia hộ cho mình thực hành nguyện Bồ Đề để đi tới đích. Còn nếu mình không hiểu thế nào là nguyện Bồ Đề thì mình sẽ bị thối chuyển, không kiên cố được và nó không có nhân cho mình trong kiếp sau”.

#2 Làm Phật sự trong ngày 19/6 âm lịch được lợi ích gì?

Trong ngày 19/6 âm lịch, một số Phật tử được phân công làm các phận sự phụng sự đại chúng, Cô chia sẻ rằng: “Cho nên, trong ngày này, các Phật tử đã được nghe giảng, được phát nguyện Bồ đề rồi thì các Phật tử đi làm các công tác phận sự để trợ duyên cho người khác phát tâm Bồ đề. Đó chính là người đã có Bồ đề hạnh, tức là Bồ Đề tâm nguyện phải có Bồ đề công hạnh thì mới thành tựu được Vô thượng Bồ đề”.
Từ lời Cô chủ nhiệm, chúng ta hiểu rằng, làm phận sự trong ngày lễ 19/6 âm lịch chính là dịp thực hành Bồ đề hạnh để tăng trưởng công đức, phước báu cho bản thân; đồng thời trợ duyên giúp cho nhiều người kết duyên với chính Pháp, với Tam Bảo.

Hàng nghìn Phật tử về chùa Ba Vàng tham dự Đại lễ Phát tâm Bồ đề (ảnh năm 2019)
Hàng nghìn Phật tử về chùa Ba Vàng tham dự Đại lễ Phát tâm Bồ đề (ảnh năm 2019)

Bên cạnh đó, Cô cũng hướng dẫn thêm: “Hôm đó, nếu các Phật tử làm phận sự không lên chính điện thì khi nghe trên loa thấy Thầy cho phát tâm Bồ Đề, chúng ta dừng công việc, chắp tay hướng về Tam Bảo để phát nguyện”. Qua phần chia sẻ của Cô chủ nhiệm, hy vọng rằng, quý Phật tử và bạn đọc đã có thêm hành trang, tư lương và hơn hết là vững chắc niềm tin vào con đường đã lựa chọn. Chúc các quý Phật tử luôn luôn tinh tấn trên con đường cầu đạo Vô thượng Bồ đề để làm lợi ích cho bản thân và cho mọi người.

Hạnh Hoa

Các bài nên xem:

460 lượt xem
30/08/2020

Bình luận