Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Nghi thức tụng kinh phụ cho chương trình tu tập cầu siêu hóa giải oán kết – bài 8 (Dành cho Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa)

Quý vị và các bạn tùy duyên tải và in bản PDF tại đây: Nghi thức tụng kinh phụ cho chương trình tu tập cầu siêu hóa giải oán kết – bài 8 (Dành cho Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa)

1. Nguyện hương

(Quỳ. Thực hiện 1 trong 2 văn nguyện hương dưới đây)

a) Dùng hương đốt, hương trầm,…

Nguyện đem lòng thành kính
Gửi theo đám mây hương
Phảng phất khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

b) Dùng tâm hương

Nguyện ý thành, tâm kính
Biến mãn khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

2. Bạch Phật

(Quỳ gối, chắp tay bạch)
Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con. Chúng con xin thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh quang giáng đàn tràng ủng hộ cho chúng con.
Đệ tử con thuộc đạo tràng… trong câu lạc bộ Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa, hiện đang tu tập tại chùa Ba Vàng, con đã phát nguyện Bồ Đề tu tập lục hòa.
Hôm nay là ngày… tháng… năm… đệ tử con đã phát nguyện tu tập theo chương trình cầu siêu hóa giải oán kết dành cho Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa (số ngày phát nguyện, ví dụ 49 ngày)…, để hồi hướng công đức (đọc mong cầu đối với đàn lễ. Ví dụ: hóa giải nghiệp hiếm muộn, cầu sinh con…)… hôm nay là ngày tu thứ (2 ,3, 4… 48)
Con chân thật nương tựa Tam Bảo, thực hành sáu pháp hòa kính, con thỉnh cầu xin được sự gia trì của Tam Bảo, năng lực của Pháp lục hòa, hạnh nguyện độ sinh của chư Tăng chùa Ba Vàng, xin nhất tâm thỉnh mời các chúng vong linh, đã được thỉnh mời từ ngày khai đàn cho đến nay, trên nghiệp (đọc tên nghiệp)… của (tên người cần hồi hướng)… qua các hiện tượng (đọc hiện tượng)…, nguyện các vong linh được về tại đàn tràng này cùng với con tu tập nghe kinh thính Pháp.
Nguyện qua sự tinh tấn tu tập sám hối của con, mà các vong linh khởi tâm hoan hỷ nghe kinh thính Pháp, giác ngộ nhân quả, xả bỏ oán thù, nhận phần công đức phúc báu hồi hướng của gia đình con, kết duyên pháp lữ với gia đình con và các Phật tử câu lạc bộ Cúc Vàng thực hành lời Đức Phật dạy, sớm được hạnh phúc an vui.
Giờ này chúng con xin thỉnh hết thảy chư Thiên, chư Thần và các chúng vong linh, cùng với chúng con vào khóa lễ tu tập theo bài kinh… (tên bài kinh).
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

3. Tán Phật, đảnh lễ Phật

(Theo hướng dẫn của kinh, pháp khí khánh)

Lưu ý: Đối với các bài kinh không có tán Phật và đảnh lễ Phật, thì tán tụng tại đây:

Đại từ đại bi thương chúng sinh,
Đại hỷ đại xả cứu hàm thức,
Tướng đẹp sáng ngời dùng trang nghiêm.
Chúng con chí tâm thành đảnh lễ.

Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chư Phật ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Chính Pháp ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Tăng bậc Hiền Thánh ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)

4. Kệ khai kinh và tụng thân kinh (nội dung bài kinh, bỏ tất cả các phần tụng chú)

(Theo hướng dẫn của kinh)

5. Phục nguyện

(Quỳ, chắp tay bạch)
Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Đệ tử con xin hồi hướng công đức tu tập trong đàn lễ này, công đức gia đình đã tạo lập và xin hồi hướng công đức tu tập lục hòa của các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng, đến cho (đọc mong cầu của gia đình)
Con lại xin hồi hướng cho chư vị chư Thiên, chư Thần Linh, được tăng trưởng phúc lành, tăng thêm oai lực, kết duyên pháp lữ tu hành với con, hộ trì cho gia đình được phát tâm Bồ Đề, thực hành công hạnh Bồ Đề tại câu lạc bộ Cúc Vàng, cầu Vô Thượng Bồ Đề.
Hồi hướng cho các vong linh đã dự pháp nghe kinh trong đàn tràng, được tăng phước, tăng duyên nương tựa Tam Bảo, nương tựa câu lạc bộ Cúc Vàng tu tập sáu pháp hòa kính và nguyện cho các vong linh cũng được kết duyên với các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng, tu tập tích lũy các công đức cầu Vô Thượng Bồ Đề.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

6. Hồi hướng

(Đứng; pháp khí: mõ)

Công phu công đức có bao nhiêu
Con xin lấy đó hồi hướng về
Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh
Thảy đều thể nhập vô sanh nhẫn. (1 chuông)
Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não
Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời
Nguyện các tội chướng thảy tiêu trừ
Đời đời thường hành Bồ Tát đạo. (1 chuông)
Nguyện đem công đức tu hành này
Chan rải mười phương khắp tất cả
Hết thảy chúng sinh cùng các loài
Đồng được lên ngôi Vô Thượng giác. (1 chuông)

7. Tam quy

(Quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm Vô Thượng. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại. (3 chuông. 1 lễ)

8. Lễ tạ

Giờ này khóa lễ đã châu long, con xin một lòng lễ tạ tứ lễ. (4 lễ)

18.231 lượt xem
06/06/2021

Bình luận (1)

  1. H
    H

    Hà Thị Thắm

    26/04/2022

    Con xin thành kính tri ân trên Tam Bảo, tri ân Sư Phụ và Đại Tăng cùng Cô CN CLB Cúc Vàng ạ

Xem nhiều nhất trong chuyên mục