Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Nghi thức tụng kinh cúng cơm trong đám ma dành cho đạo tràng làm phận sự (trường hợp người chết là Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa)

Nghi thức đang chỉnh sửa, Phật tử không sử dụng, bao giờ sử dụng được thì sẽ bỏ phần này

Nghi thức đám tang dành cho đạo tràng đi làm phận sự (người chết là Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hoà) đầy đủ tại đây:

Link: https://phamthiyen.com/nghi-thuc-dam-tang-danh-cho-dao-trang-di-lam-phan-su-nguoi-mat-la-phat-tu-da-phat-nguyen-bo-de-tu-luc-hoa/

Quý vị và các bạn có thể tải và in bản PDF tại đây: Cập nhật sau

Nghi thức đám tang dành cho đạo tràng đi làm phận sự (người chết là Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hoà)

Nghi thức này áp dụng vào các thời gian khác sau khi nhập quan (ví dụ: nhập quan buổi sáng, đến tối tụng kinh cúng cơm…)

Trước khi làm lễ cần đọc phần sau: Kiến thức cơ bản cần biết trước khi tham gia các đàn lễ tâm linh để có được lợi ích

I. Hướng Dẫn Gia Đình Bày Lễ

1. Trường Hợp Đàn Lễ Có Ban Thờ Phật

– Trước bát hương thờ Phật: quả, một bát cơm, một cốc nước.
– Sắp lễ cúng Thần Linh, đặt tại một bên cạnh lễ cúng Phật. Vật phẩm cúng: quả, một bát cơm, một cốc nước.
– Ban thờ vong (thần thức Phật tử): quả, một mâm cơm chay.

Lễ cúng tuần thất

Lễ cúng khi có ban thờ (ảnh minh họa)

2. Trường Hợp Đàn Lễ Không Có Ban Thờ Phật

Không sắp lễ cúng Phật và Thần linh.

3. Trường Hợp Gia Đình Cúng Lễ Có Sát Sinh

Sắp lễ cơm trắng, xôi, nước, sữa để cúng. Phần cúng có sát sinh, tùy gia đình cúng sau.

III. Các Mục Tâm Linh

1. Các Mục Tâm Linh Khi Làm Lễ Đám Ma

Vong linh người mất đã có trong nghi thức không cần thêm.

2. Các Mục Tâm Linh Khi Tụng Kinh Trong Đám Tang

– Chư Thiên, chư Thần Linh
– Vong linh gia tiên họ hợp duyên
– Vong linh người mất
– Vong linh trên đất

3. Các Mục Tâm Linh Trong Tuần Thất

a) Chết già, bệnh nặng
– Chư Thiên, chư Thần Linh
– Vong linh gia tiên họ hợp duyên
– Vong linh người mất
– Vong linh trên đất

b) Chết trẻ, chết bất thường có dấu hiệu chết trùng
– Chư Thiên, chư Thần Linh
– Vong linh gia tiên họ hợp duyên
– Vong linh người mất
– Vong linh trên đất
– Oan gia trái chủ riêng của từng người trong gia đình trên nạn nghiệp và thọ mạng
– Oan gia trái chủ chung của người mất với các thành viên trong gia đình trên nghiệp chết bất thường, chết trùng
– Oan gia trái chủ chung của người mất với gia đình trên nghiệp chết bất thường, chết trùng

Lưu ý: Nếu sau đám tang, gia đình đang bị hiện tượng không tốt, thì làm theo các mục vong linh như trong phần hướng dẫn chung tác động qua các hiện tượng.

III. Nghi Lễ

1. Hô Chuông

(Đại chúng quỳ gối. Chủ sám cầm hương hô chuông)

Nghe tiếng chuông, phiền não nhẹ (1 chuông)
Trí tuệ lớn, Bồ Đề sanh (1 chuông)
Lìa địa ngục, thoát vô minh (1 chuông)
Nguyện thành Phật, độ chúng sinh (1 chuông)
Nam mô Giáo chủ cõi U Minh Bồ Tát Địa Tạng Vương (1 chuông)
Nam mô Giáo chủ cõi U Minh Bồ Tát Địa Tạng Vương (1 chuông)
Nam mô Giáo chủ cõi U Minh Bồ Tát Địa Tạng Vương (dồn hết hồi chuông)

2. Nguyện Hương

(Quỳ gối, chắp tay)

Nguyện đem lòng thành kính
Gửi theo đám mây hương
Phảng phất khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

3. Bạch Phật

(Quỳ, chủ sám bạch)

Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con. Chúng con xin thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì quang giáng đàn tràng ủng hộ cho chúng con.
Đệ tử chúng con thuộc đạo tràng… trong Câu lạc bộ Cúc Vàng Tập Tu Lục Hòa, hiện đang tu tập tại chùa Ba Vàng.

Hôm nay là ngày… tháng… năm… Phật tử chúng con nương theo Pháp lục hòa, thể theo lời thỉnh cầu của gia đình tín chủ (tên tín chủ, Pháp danh (nếu có))… sự cho phép của chư Tăng chùa Ba Vàng cùng Câu lạc bộ Cúc Vàng, sự cắt cử phân công của đạo tràng, chúng con tới tại gia chung của gia đình tín chủ, tại địa chỉ… để tác lễ cúng cơm, tụng kinh trợ duyên cho thần thức Phật tử (tên, Pháp danh)… bỏ báo thân vào hồi… ngày… tháng… năm…, hưởng thọ… tuổi.

Chúng con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, oai lực công đức Bồ Đề của Pháp lục hòa, chúng con nhất tâm thỉnh mời, thần thức Phật tử (tên, Pháp danh)… cùng vong linh gia tiên tiền tổ họ (họ của gia đình tín chủ)… hợp duyên với gia đình tín chủ, cùng các vong linh có duyên tại nơi đất ở của gia đình tín chủ, được vân tập về nơi pháp hội đàn tràng, cùng chúng con tu tập và thọ hưởng phẩm thực hiến cúng của gia đình tín chủ.

Chúng con xin nhất tâm thỉnh mời.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 chuông. 1 lễ)

4. Đảnh Lễ Phật

(Quỳ, pháp khí: Khánh)

Đấng Pháp vương vô thượng
Ba cõi chẳng ai bằng
Thầy dạy khắp trời người
Cha lành chung bốn loài
Quy y tròn một niệm
Dứt sạch nghiệp ba kỳ
Xưng dương cùng tán thán
Ức kiếp không cùng tận

Phật chúng sinh tính thường rỗng lặng
Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn
Lưới đế châu ví đạo tràng
Mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời
Trước bảo tọa thân con ảnh hiện
Cúi đầu xin thệ nguyện quy y (1 chuông)

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô tận hư không biến pháp giới quá, hiện, vị lai mười phương chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng thường trụ Tam Bảo. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Sa Bà Giáo chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tây phương Giáo chủ Cực Lạc Thế giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. (1 chuông. 1 lễ)

5. Bạch Phật Để Cúng Thực Cho Chư Thiên, Chư Thần Và Vong Linh

(Quỳ, chắp tay)

Vị trí: Tại ban thờ Phật.

Chủ sám: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh và gia hộ, gia đình thí chủ sắm sanh vật thực xin bạch lễ cúng dường Phật, Pháp, Tăng, Tam Bảo. Chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh cho gia đình tín chủ. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát! (1 chuông)

Chúng con cũng xin bạch thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì, gia đình thí chủ sắm sanh vật thực xin bạch lễ hiến cúng lên chư vị, chúng con xin chư vị hoan hỷ nạp thọ. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát! (1 chuông)

Và gia đình tín chủ cũng sắm sanh vật thực hiến cúng cho thần thức Phật tử (tên, Pháp danh)… cùng các vong linh gia tiên tiền tổ, nội ngoại đôi bên, cùng các vong linh có hữu duyên với đàn lễ hôm nay, giờ này chúng con xin được tác lễ hiến cúng.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 chuông)

Chủ sám: Thỉnh gia đình cùng vân tập về trước ban thờ vong để cho các Phật tử tác lễ cúng thực cho vong linh.

(Chủ sám hướng dẫn: Thỉnh gia đình cùng vân tập về trước ban thờ vong để cho các Phật tử tác lễ cúng thực cho vong linh. Gia đình quỳ, cầm dâng hương hoa để thỉnh. Nếu 1 người thì cầm 3 nén hương, một cành hoa; nếu nhiều người, thì mỗi người cầm một nén hương, chia ba cành hoa cho ba người. 3 tiếng chuông. Tất cả cùng ngồi cùng tụng theo mõ)

(1 hồi chuông. Khai chuông mõ)

Nam mô đại Thánh cứu bạt minh đồ bổn tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát! (3 lần. 1 chuông)
Từ bi quảng đại diệu khó lường,
Cứu khổ đường mê Địa Tạng Vương,
Tích trượng rung thời khai địa ngục,
Thần châu chỗ chiếu hết đau thương.
Bi quang cứu tế u minh giới
Pháp lực giương buồm Bát Nhã thuyền
Tiếp dẫn tinh thần cao đuốc tuệ
Đường đường khắp phóng ngọc hào quang
Nam mô tiếp dẫn đạo sư đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát! (3 lần. 3 chuông)

Chủ sám tụng, không mõ: U minh giáo chủ, Địa Tạng đại sư
Hoằng khai phương tiện, khắp rộng từ bi
Quá khứ phụng sự chư Phật,
Nhân hưng vạn thiện.
Hiện tại vì độ quần mê,
Hóa thân Bồ Tát
Từ quang tỏa thấu đường nẻo cửu tuyền
Tuệ nhật sáng soi thiết vi u ám
Dẫn chúng sanh vào cửa chánh giác,
Độ khổ thú lên đường Bồ Đề. (1 chuông)

Chủ sám: Hôm nay hiện tiền gia đình tín chủ (tên, Pháp danh (nếu có))… nhân tấm lòng nghĩa hiếu sửa soạn cơm chay, cầu Phật lực, Pháp lực, Tăng lực cứu đường mê qua hiểm ải. Chúng con nguyện Bồ Tát tiếp tịch phách thân nhân, dẫn dắt từng bước, từng bước quang minh. Nhờ đại hùng lực Phật, Pháp, Tăng, Tam Bảo, từ bi, phá vỡ trùng trùng u ám. (1 chuông)

(Đại chúng cùng tụng, mõ)

Thân vàng rực rỡ tuyệt trần ai,
Khắp phóng hào quang chiếu cửu cai
Trệ phách u hồn mong tiếp dẫn
Đường mê nay hóa đóa sen khai
Nam mô dẫn đạo lộ đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát (3 lần. 1 chuông)

Chủ sám:
Hương hoa dâng, hương hoa thỉnh.
Nhất tâm – Nhất tâm triệu thỉnh
Thức thần phân biệt nên có xoay vần
Hơi thở ra liền thành phân cách.
Tánh Phật như như bản lai thường trụ
Sanh tử luân hồi, Niết Bàn giải thoát

Nay tại nước Việt Nam, tỉnh… gia đình tín chủ (tên tín chủ, Pháp danh (nếu có))… phụng vì chính tiến thần thức Phật tử (tên, Pháp danh)… bỏ báo thân vào hồi… ngày… tháng… năm…, hưởng thọ… tuổi, cùng chính tiến chư vong linh gia tiên tiền tổ họ (họ của gia đình tín chủ)… hợp duyên với gia đình tín chủ, cùng đàn tràng đẳng đẳng hải hội nhất thiết chư vong linh.

(Đại chúng cùng tụng; chuông, mõ)
Nguyện nghe tiếng mõ chuông, y lời cung thỉnh, giáng phó đạo tràng, thọ nhận cơm canh cúng dường.

(Chủ sám đọc)
Dâng hương hoa thỉnh
(Chủ nhà dâng hương hoa lên, gắp thức ăn vào bát cơm ở giữa, rồi quỳ dâng bát cơm cúng. Các thành viên khác trong gia đình: người dâng nước trà, dâng sữa. Nếu như nhà chỉ có 1 người thì chuẩn bị 1 cái đĩa đặt lên đó bát cơm, cốc sữa, cốc nước trà sau đó để tín chủ quỳ, dâng lên ngang trán)

(3 chuông. Đại chúng tụng theo mõ)

– Biến thực chân ngôn: Nam mô tát phạ đá tha nga đá phả rô chỉ để ám tam bạt ra tam bạt ra hồng. (3 lần. 1 chuông)
– Biến thủy chân ngôn: Nam mô tô rô bà ra đát tha nga đá ra đát điệt tha án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô sa bà ha. (3 lần. 1 chuông)
– Phổ cúng dường: Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. (3 lần. 3 chuông)

(Tín chủ dâng cơm lên bàn vong. Tín chủ về chỗ lễ nhị lễ theo tiếng chuông)

Chủ sám: Toàn thể gia đình lễ vong linh nhị lễ.

(Đại chúng cùng tụng chậm theo mõ)

Mong thần thức Phật tử
Kết duyên cùng đàn tràng
Thọ thực phẩm vật cúng
Lòng tràn đầy hoan hỷ
Tinh tấn Bồ Đề nguyện
Thực hành Bồ Đề hạnh
Lợi ích chúng hữu tình.
Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Phật  Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 chuông)

Chủ sám: Thỉnh toàn thể đại chúng cùng gia đình vân tập về trước ban thờ Phật để tụng kinh hồi hướng công đức cho thần thức Phật tử (tên, Pháp danh)…

6. Tụng Kinh

(Chủ sám quỳ bạch)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này chúng con xin phép được tụng Pháp bảo tôn kinh… (đọc tên bài kinh). Chúng con kính thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì, thỉnh thần thức Phật tử (tên, Pháp danh)… và các vong linh cùng nghe kinh.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 vái)

Kệ khai kinh
(Tất cả ngồi tụng)

Pháp Phật sâu màu chẳng gì hơn
Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp
Nay con nghe thấy vâng gìn giữ
Nguyện hiểu nghĩa chân Đức Thế Tôn
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần. 3 chuông)

Bài kinh (Phật tử ấn vào tên bài kinh để vào xem nội dung bài. Tụng phần thân kinh):

Kinh Vu Lan (người mất là người nữ đã có con)

Kinh Vu Lan Bồn (người mất là người nam; nữ chưa có con)

7. Tiếp Sau Tụng Kinh

(Ngồi. Chủ sám đọc tiếp)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Xin thỉnh thần thức đạo hữu Phật tử (tên, Pháp danh)… hãy lắng nghe, khi còn mang thân người, thần thức Phật tử là Phật tử trong Câu lạc bộ Cúc Vàng, là đệ tử Phật quy y Tam Bảo, tu học tại chùa Ba Vàng và đã tạo lập các công đức như: nghe học giác ngộ Phật Pháp nhân quả, biết bỏ ác làm lành, bố thí, thực tập giữ ngũ giới, bát quan trai giới, làm các phận sự công đức trong pháp lục hòa tại đạo tràng, tại Câu lạc bộ Cúc Vàng. Tất cả công đức mà thần thức Phật tử khi mang thân người đã tạo lập đó, sẽ đem đến hạnh phúc an lạc cho thần thức Phật tử trong nhiều kiếp về sau.

Để nối tiếp thắng duyên tu tập cầu Vô Thượng Bồ Đề, thần thức Phật tử hãy nhất tâm phát nguyện theo lời của (chủ sám, Pháp danh)…, để tăng trưởng thắng duyên, dù sinh về cảnh giới nào, cũng được đầy đủ nhân duyên, quy y Tam Bảo, tu tập sáu pháp hòa kính, theo duyên các Phật tử trong Câu lạc bộ Cúc Vàng, thực hành công hạnh Bồ Đề, được an lạc, làm vị Hộ Pháp cho giáo Pháp bất tử của Như Lai, thực hành tâm cao thượng cầu Vô Thượng Bồ Đề.

Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát! (1 chuông)

Thần thức Phật tử nhớ niệm quy y Tam Bảo
– Quy y Phật: Tôn thờ kính trọng, tu theo Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, là bậc Thầy giác ngộ sáng suốt. (1 chuông)
– Quy y Pháp: Tu theo chánh Pháp từ kim khẩu Đức Phật nói ra. (1 chuông)
– Quy y Tăng: Tôn thờ kính trọng, tu theo những Tăng sĩ tu hành đúng chánh Pháp của Như Lai. (1 chuông)

* Quy y Phật rồi, không kính trọng tu theo trời, thần, quỷ, vật. (1 chuông)
* Quy y Pháp rồi, không tu theo ngoại đạo, tà giáo. (1 chuông)
* Quy y Tăng rồi, không làm thân với bạn dữ, nhóm ác. (1 chuông)

Thần thức Phật tử nhớ niệm
Thực hành sáu pháp hòa kính
Một là thân hòa đồng trụ
Hai là khẩu hòa vô tranh
Ba là ý hòa đồng duyệt
Bốn là giới hòa đồng tu
Năm là kiến hòa đồng giải
Sáu là lợi hòa đồng quân
Thần thức Phật tử
Hãy luôn tinh tấn
Phát tâm Bồ Đề
Thực hành công hạnh
Hộ trì Tam Bảo
Chuyển tải Phật Pháp
Rộng khắp thế gian
Hồi hướng cầu Vô Thượng Bồ Đề.
Nam mô Thường Giác Ngộ Bồ Tát Ma Ha Tát
Nam mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông)

8. Phục Nguyện

(Quỳ, chủ sám bạch)

Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Đệ tử chúng con, xin hồi hướng công đức tu tập, trong đàn lễ này, công đức tu tập lục hòa, của các Phật tử trong Câu lạc bộ Cúc Vàng và các công đức gia đình tạo lập, hồi hướng cho thần thức Phật tử (tên, Pháp danh)… bỏ báo thân vào hồi… ngày… tháng… năm…, hưởng thọ … tuổi được tăng phước tăng duyên, nương tựa Tam Bảo, tiếp tục tu tập sáu pháp lục hòa, cùng với các Phật tử trong Câu lạc bộ Cúc Vàng, tích tập các công đức cầu Vô Thượng Bồ Đề; hồi hướng cho chư vị chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì, được tăng trưởng phúc lành, tăng thêm oai lực, hộ trì cho gia đình tín chủ cùng được kết duyên pháp lữ tu hành cùng với chúng con.

Chúng con cũng xin hồi hướng công đức, cho gia đình tín chủ cùng thân bằng quyến thuộc, được tiêu trừ ách nạn, gia tăng tuổi thọ, công việc hanh thông, gia đình hạnh phúc, con cháu thảo hiền và phát sinh được thắng duyên nương tựa Tam Bảo, cùng với chúng con, thực hành Phật Pháp được hạnh phúc an vui.

Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 chuông)

9. Hồi Hướng

(Quỳ, pháp khí: mõ)

Công phu công đức có bao nhiêu
Con xin lấy đó hồi hướng về
Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh
Thảy đều thể nhập vô sanh nhẫn. (1 chuông)
Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não
Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời
Nguyện các tội chướng thảy tiêu trừ
Đời đời thường hành Bồ Tát đạo. (1 chuông)
Nguyện đem công đức tu hành này
Chan rải mười phương khắp tất cả
Hết thảy chúng con cùng các loài
Đồng được lên ngôi vô thượng giác. (3 chuông)

10. Tam Quy

(Quỳ, pháp khí: khánh)

Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm Vô Thượng. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại. (3 chuông. 1 lễ)

11. Gia Chủ Lễ Tạ

(Tất cả ngồi, chủ sám đọc, tín chủ quỳ lễ. Nếu người mất nhỏ tuổi, thì không thực hành phần nghi lễ này)

Chủ sám: Phật tử chúng ta ngồi xuống, còn gia đình quỳ cao để lễ tạ.
Giờ này khóa lễ đã châu long, tín chủ một lòng lễ tạ tứ lễ.

(mỗi lễ 1 tiếng chuông, lễ cuối là 3 tiếng chuông sau đó đặt dùi chuông lên thành miệng chuông, để ngắt tiếng chuông)

12. Kết Lễ

(Tất cả Phật tử đứng, chủ sám đọc)
Kính thưa toàn thể tang quyến, giờ này thời khóa cúng thực, tụng kinh hồi hướng cho thần thức Phật tử (tên, Pháp danh)… đã viên mãn. Các Phật tử xin chúc nguyện cho toàn thể gia quyến được bình an, công việc tang sự được viên mãn hiếu (nghĩa) đạo.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

(Hiếu: đối với ông, bà, cha, mẹ; Nghĩa: đối với anh, em, con, cháu)

1.821 lượt xem
15/04/2020

Bình luận (0)

Xem nhiều nhất trong chuyên mục