Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Nghi thức tu tập trực tuyến thọ Bát Quan Trai Giới – phát tâm Bồ Đề 19/6

Quý vị và các bạn tùy duyên tải và in tại đây: Chương trình thọ Bát quan trai giới – phát tâm Bồ Đề 19/6

A. Hướng Dẫn

I. Đối Tượng Tu Tập

– Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề
– Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề
– Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa
– Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa, thực hành công hạnh Bồ Đề
– Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa, thực hành công hạnh Bồ Đề, đã/đang phát nguyện 49 ngày bạch bài “Nam mô Lâm Tỳ Ni Viên…”
– Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa, thực hành công hạnh Bồ Đề, đã phát nguyện 49 ngày bạch bài “Nam mô Lâm Tỳ Ni Viên…”. Đã/đang phát nguyện bạch phát nguyện 108 ngày “Đối trước 35 chư Tăng, hướng về oan gia trái chủ phát tâm Bồ Đề”

II. Thời Gian – Thời Khóa

1. Ngày Nhận Giới
– Công phu khuya: 4h30 – 5h00. (tùy duyên có/không tu)
– Sáng:
+ 7h00: Nhận Bát quan trai giới trực tuyến
+ 8h30: Tham dự lễ phát Bồ Đề tâm trực tuyến
– Trưa: Từ 11h00 – 12h00: Thọ trai
– Chiều: 14h30: Tham dự chương trình Lễ cầu siêu vong linh thai nhi
– Tối: Tùy duyên từ 18h00

2. Xả Giới
Thời gian: vào sáng hôm sau tùy duyên: Từ 4h30 – 7h00

B. Các Thời Khóa

I. Công Phu Khuya

(Tùy duyên có/không thắp hương. Chắp tay bạch)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này con/chúng con xin tụng kinh Quán Âm Quảng Trần theo chư Tăng, con/chúng con xin thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh cùng các vong linh cùng con/chúng con tu tập cầu giác ngộ.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

(Quý Phật tử tu theo chương trình phát trực tiếp của chùa.)

II. Công Phu Sáng

1. Nhận Bát Quan Trai Giới Trực Tuyến
– Thời gian: 7h00
Văn bạch:
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này con/chúng con xin nhận giới bát quan trai theo chương trình phát trực tiếp của chùa, con/chúng con xin thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh cùng các vong linh cùng con/chúng con tu tập cầu giác ngộ.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
(Quý Phật tử tu theo chương trình phát trực tiếp của chùa.)

2. Tham Dự Lễ Phát Bồ Đề Tâm Trực Tuyến
– Thời gian: 8h30
Văn bạch:

– Trường hợp Phật tử hướng về oan gia trái chủ sám hối phát tâm Bồ Đề (nếu tu nhóm, mọi người tự bạch thầm riêng)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con tên là… ở tại… đang tu tập tại đạo tràng… thuộc câu lạc bộ Cúc Vàng chùa Ba Vàng. Con đã phát nguyện 49 ngày bạch bài “Nam mô Lâm Tỳ Ni Viên…”. Giờ này con xin đồng tâm với Chủ Nhiệm câu lạc bộ xả tất cả các lời thề nguyền ác và hướng về các oan gia trái chủ, chân thật sám hối phát tâm Bồ Đề thực hành công hạnh Bồ Đề, tại câu lạc bộ Cúc Vàng chùa Ba Vàng để cầu Vô Thượng Bồ Đề, theo hạnh nguyện Bồ Đề của chư Phật, chư Bồ Tát, và từ ngày mai con xin bạch 107 ngày tiếp theo nữa, về sự sám hối phát tâm Bồ Đề này của con. Con xin chư Phật chứng minh cho con, con cũng xin thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh đồng ủng hộ cho con, thỉnh các vong linh cùng con tham dự khóa lễ, theo chư Tăng để phát tâm Bồ Đề. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

– Các trường hợp tùy hỷ vui theo (chưa/đã thực hành)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con tên là… ở tại… đang tu tập tại đạo tràng… thuộc câu lạc bộ Cúc Vàng chùa Ba Vàng. Giờ này con xin tùy hỷ với Chủ nhiệm câu lạc bộ xả tất cả các lời thề nguyền ác và theo sự chỉ dạy hướng dẫn của Sư Phụ cùng chư Tăng, phát tâm Bồ Đề, thực hành công hạnh Bồ Đề tại câu lạc bộ Cúc Vàng chùa Ba Vàng, để cầu Vô Thượng Bồ Đề, theo hạnh nguyện Bồ Đề của chư Phật, chư Bồ Tát. Con xin chư Phật chứng minh cho con, con cũng xin thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh đồng ủng hộ cho con, thỉnh các vong linh cùng con tham dự khóa lễ, theo chư Tăng để phát tâm Bồ Đề. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

(Quý Phật tử thực hành theo chương trình phát trực tiếp của chùa.)

III. Cúng Thực

1. Văn Bạch
(Cắm hương. Quỳ gối; chắp tay bạch)
Con/chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh, chư Hộ Pháp, chư Thiên, chư Thần Linh chứng giám, chư vong linh hoan hỷ, hôm nay gia đình con/chúng con thành tâm nương đức chư Tăng chùa Ba Vàng và công đức tu lục hòa của các Phật tử trong Câu lạc bộ Cúc Vàng, con/chúng con xin dâng cúng vật thực: 
Thượng: Con/chúng con xin dâng lên cúng dường thập phương chư Phật chứng minh.
Trung: Con/chúng con xin cúng dâng lên chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh.
Hạ: Con/chúng con xin cúng dường cho chư Thiên, chư Thần.
Sau: Con/chúng con xin được nương oai lực Phật Pháp Tăng, xin hiến cúng cho tất cả các vong linh mà con/chúng con đã thỉnh mời. Nguyện cho các vong linh được nương sự bố thí trong đàn lễ cúng này của con/chúng con mà được thọ thực no đủ.

2. Tụng Thần Chú Cúng Thực
(Ngồi, pháp khí: mõ)
Biến thực chân ngôn: Nam mô tát phạ đát tha, nga đá phả rô chỉ đế, ám tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (7 lần. 1 chuông)
Biến thủy chân ngôn: Nam mô tô rô bà ra, đát tha nga đá ra, đát điệt tha, án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô sa bà ha. (7 lần. 1 chuông)
Phổ cúng dường: Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. (7 lần. 3 chuông)

3. Bạch Cúng Dường Tam Bảo

(Nếu không phát tâm cúng dường Tam Bảo thì bỏ qua phần này. Nếu cúng dường Tam Bảo để hồi hướng phần nào, thì đọc phần đó. Nếu tu nhóm/đạo tràng thì mỗi Phật tử tự đọc thầm)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Trong ngày tu Bát quan trai giới hôm nay, con với tâm cung kính Tam Bảo, khát ngưỡng công đức từ Tam Bảo, từ chư Tăng chùa… (nếu chùa Ba Vàng thì đọc: chùa Ba Vàng thành phố Uông Bí Tỉnh Quảng Ninh)
Con xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tịnh tài là… Hồi hướng phúc lành đến cho chư Thiên, chư Thiện Thần, Hộ Pháp.

(Nếu hồi hướng cho dịch bệnh covid thì đọc: Con xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tịnh tài là… Hồi hướng phúc lành đến cho Quỷ hành bệnh trên nạn dịch virus Corona (Covid-19).)
Và con xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tịnh tài là… Hồi hướng phúc lành đến cho các oan gia trái chủ trên nghiệp bệnh và thọ mạng của cả gia đình (đọc tên từng người):…
Tiếp con xin cúng dường Tam Bảo với số tịnh tài là… để hồi hướng cho các vong linh mà con đã bạch thỉnh. (nếu tu nhóm, đạo tràng thì đọc thêm: phần tịnh tài này con xin bạch tại đây và sẽ cúng dường về Tam Bảo sau)
Con xin chư Phật chứng minh. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát! (1 lễ)

4. Lễ Kết Thời Khóa Cúng Thực
(Quỳ bạch. Lễ: đứng hoặc quỳ)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Thời khóa cúng thực của con/chúng con đã viên mãn. Con/chúng con xin thành kính đảnh lễ Tam Bảo.
Chí tâm đảnh lễ mười phương vô thượng Tam Bảo (3 lễ. 3 chuông kết)

IV. Thọ Trai

1. Văn Bạch Thọ Trai
(Ngồi chắp tay bạch)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Con/chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng tác đại chứng minh. Nay con/chúng con phát nguyện thọ giới Bát quan trai ở nhà, giờ này đã đến giờ thọ trai, con/chúng con xin dâng thức ăn trai tịnh cúng dường lên Tam Bảo, cúi xin Tam Bảo chứng minh và cho phép con/chúng con được thừa hưởng ân đức của Tam Bảo mà thọ thực.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 vái)
(Phật tử nào đã bạch xong văn bạch 108 ngày, thì thêm phần cúng cơm cho vong linh)

2. Văn Bạch Kết Trai
(Ngồi chắp tay bạch)
Giờ này con/chúng con đã thọ thực xong, con/chúng con xin phát nguyện sẽ tinh tấn tu hành, thực hành (tùy hỷ với) công hạnh Bồ Đề, hộ trì Tam Bảo, chuyển tải Phật Pháp, rộng khắp thế gian. Cúi xin Tam Bảo chứng minh cho con/chúng con.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích ca Mâu Ni! (1 vái)

V. Công Phu Chiều

1. Thời Gian: trước thời gian phát trực tuyến của chùa từ 5 đến 10 phút.

2. Địa Điểm:
– Trước ban thờ: mở thiết bị điện tử để tham gia chương trình, qua video được phát trực tuyến của chùa.
– Trường hợp khác, không thể thực hành trước ban thờ, thì chỉ cần chọn chỗ thích hợp, rồi mở thiết bị điện tử để tham gia chương trình, qua video được phát trực tuyến của chùa.

3. Văn Khấn
(Quỳ. Chắp tay)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ, chư Thiên, chư Thần Linh ủng hộ.
Đệ tử con tên là… ở tại…
a. Trường hợp có cầu siêu cho thai nhi
Hôm nay là ngày 19/6/Tân Sửu, con đã bạch thỉnh vong linh thai nhi về chùa Ba Vàng dự lễ, tại pháp hội cầu siêu cho vong linh thai nhi của chùa (nếu đã gửi cúng dường về chùa thì đọc thêm: và đã gửi tịnh tài cúng dường Tam Bảo về chùa để hồi hướng cho vong linh).
Con xin thỉnh vong linh thai nhi, nương oai lực Tam Bảo từ sự triệu thỉnh của quý Thầy, vân tập về pháp hội chùa Ba Vàng, dự Pháp nghe kinh thọ tài ẩm thực, được giác ngộ, nương tựa chư Tăng tu hành sớm được siêu thoát.
Giờ này con xin được tham gia lễ cầu siêu trực tuyến theo chương trình của chùa, để hướng tâm sám hối theo chỉ dạy của quý Thầy và cũng là để trợ duyên cho vong linh thai nhi của con.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

b. Trường hợp không cầu siêu cho thai nhi
Hôm nay là ngày 19/6/Tân Sửu, giờ này chùa Ba Vàng tác lễ cầu siêu cho thai nhi, con xin tham gia khóa lễ nương đức Tăng đoàn hồi hướng công đức tu tập cho các thai nhi trong pháp hội theo chư Tăng. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
(Nghe chương trình phát trực tiếp của chùa.)

VI. Cúng Thí Thực

Nghi thức cúng thí thực trước/sau khi phát tâm Bồ Đề 19/6
Link: https://phamthiyen.com/nghi-thuc-cung-thi-thuc-truoc-sau-khi-phat-tam-bo-de-19-6/

VII. Công Phu Tối

1. Văn Khấn
(Cắm hương. Quỳ gối, chắp tay)
Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con/chúng con xin tu tập công phu tối của ngày tu Bát quan trai giới. Con/chúng con xin thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh, cùng các vong linh mà con/chúng con đã thỉnh mời, giờ này vân tập về pháp hội cùng con/chúng con tu tập.
Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát! (1 chuông)

2. Tụng Kinh
Bài kinh Quán Âm Quảng Trần
https://phamthiyen.com/quan-am-quang-tran/ (Bắt đầu từ Tán Phật, Tán Pháp đến hết phần thân kinh)

3. Tọa Thiền
Văn bạch: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này con/chúng con xin phép ngồi thiền, theo đề mục:
Đề mục quán: Quán chiếu tất cả các đề mục quán 3 ngày tu trong chương trình Khuyến Phát Bồ Đề Tâm.
(Thời gian tọa thiền: tùy duyên)

4. Xả Thiền
(Ba tiếng chuông; chắp tay)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con xin xả thiền.

5. Phục Nguyện

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Hôm nay con/chúng con tu tập theo chương trình “Thọ Bát Quan Trai Giới – phát tâm Bồ Đề 19/6”, con/chúng con xin hồi hướng đến cho các sở nguyện thiện của con/chúng con, nguyện mong sớm được thành tựu.
(Đại chúng cùng đọc)

Đệ tử chúng con
Nguyện mong chư Phật
Bồ Tát Thánh Hiền
Gia trì chúng con
Bồ Đề tâm khai phát
Kiên cố trong chánh niệm Bồ Đề
Trên cầu thành Phật
Dưới độ chúng sinh
Hiện tại kiếp này
Tinh tấn tập thực hành
Sáu pháp hòa kính
Cùng với công hạnh
Chuyển tải Phật Pháp
Rộng khắp thế gian
Theo gương Bồ Tát
Phát nguyện Bồ Đề
Chúng con lại nguyện
Hiện tại kiếp này
Và muôn kiếp sau
Đều gặp Minh Sư
Bậc thiện tri thức
Tu nguyện Bồ Đề
Dẫn dắt chúng con.
Hiện tại kiếp này
Và muôn kiếp sau
Chúng con nguyện xin
Nương nơi Tam Bảo
Kiến lập pháp hội
Tu pháp lục hòa giải thoát
Khiến cho chúng sinh
Hoan hỷ thực hành
Lợi ích nhân thiên. (1 chuông)
Chúng con lại nguyện cầu
Bậc Thánh sớm giáng trần
Dẫn độ chúng sinh
Vào dòng giải thoát. (1 chuông)
Nguyện cầu Sư trưởng
Tứ đại điều hòa
Trụ thế Sa Bà dài lâu
Tuyên dương chính Pháp Phật
Lợi ích chúng hữu tình. (1 chuông)
Nguyện cho hết thảy
Chư Thiên, chư Thần
Các chúng hữu duyên
Trong pháp giới này
Cùng với cha mẹ
Hiện tại kiếp này
Và muôn kiếp trước
Thân bằng quyến thuộc
Và các vong linh
Gia tiên tiền tổ
Oan gia trái chủ
Của cả gia đình
Nương nhờ công đức
Của Pháp lục hòa
Mà được duyên lành
Được nương Tam Bảo
Giác ngộ Phật Pháp
Cùng với chúng con
Kết duyên pháp lữ
Trợ duyên cho nhau
Tu đạo Bồ Đề. (1 chuông)
Cùng xin hồi hướng
Cho cả gia đình
Bình an mạnh khỏe
Gia đạo hưng long
Ác nạn tiêu trừ
Công việc hanh thông
Tu theo Phật Pháp. (1 chuông)
Lại hướng nguyện cho
Đạo Phật hưng thịnh
Trên toàn thế giới
Đất nước Việt Nam
Luôn có minh quân
Lãnh đạo đất nước
Hưởng ân Tam Bảo
Như thuở vua Trần Nhân Tông
Đất nước thịnh hưng.
Nhân dân an lạc. (1 chuông)
Chúng con lại nguyện
Chư Thiên, thiện thần
Gia tâm ủng hộ
Thời tiết thuận hòa
Giảm bớt thiên tai
Hạn hán, động đất
Dịch bệnh, mất mùa
Chiến tranh loạn lạc
Khiến cho:
Quốc thái dân an
Thế giới hòa bình (1 chuông)
Nguyện cho:
Pháp giới chúng sinh
Đồng thành Phật đạo. (1 chuông)

Con/chúng con cũng xin hồi hướng cho (các) gia đình của con/chúng con các việc hiện tại (đọc các việc cụ thể, mà (các) gia đình đang mong cầu, hoặc mong cầu chuyển nghiệp của bài số 8):…

(Năm nào có dịch bệnh, thiên tai, thì đọc phần dưới tùy duyên thay đổi cho phù hợp)
Con/chúng con lại xin hồi hướng hóa giải nghiệp dịch bệnh phát sinh, động đất, các nạn nước do biển động và lũ quét, lụt lội, tiêu trừ ác nghiệp chết trùng trong các nạn dịch này cho chúng sinh. Hồi hướng cho các chúng hành bệnh quỷ vương, Ác Độc Quỷ Vương, đa ác quỷ vương… Huyết Lệ Sầu Quỷ Vương, cùng các tiểu quỷ tử (theo kinh Địa Tạng) có liên quan tới ác nạn dịch bệnh covid của nhân loại, nguyện cho chúng quỷ này, được nương các công đức tu tập pháp lục hòa của con/chúng con, mà tăng phúc tăng duyên giác ngộ Phật Pháp, từ bỏ việc ác hộ trì việc thiện, phát tâm Bồ Đề, hộ trì Tam Bảo, cùng với con/chúng conkết duyên pháp lữ, thực hành công hạnh Bồ Đề chuyển tải Phật Pháp phổ độ chúng sinh cầu vô thượng Bồ Đề. Hồi hướng cho (các) gia đình con/chúng con không rơi vào các ác nạn, ác dịch này, nạn dịch bệnh sớm được hóa giải để cho chúng nhân được bình an hạnh phúc tu theo chính đạo.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

6. Tam Tự Quy Y
(Quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm Vô Thượng. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại. (3 chuông. 1 lễ)

VIII. Xả Giới

Thời gian: Sáng hôm sau từ 4h30 đến 7h00

Trường hợp 1: không có thời gian tu.
– Thực hành trước ban thờ: cắm hương xong chắp tay bạch.
– Thực hành tùy duyên ở các địa điểm khác: chắp tay hướng lên hư không, chắp tay bạch.
Văn Bạch
“Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con tên là… Pháp danh… ở tại… hôm qua con đã thọ nhận tám giới tu tập một ngày một đêm, giờ này đã viên mãn, con xin được xả giới. Con xin hồi hướng công đức tu bát quan trai về Vô Thượng Bồ Đề và hồi hướng cho (đọc mong cầu)
Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam Mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Trường hợp 2: Có thời gian tu.

1. Nguyện Hương
(Quỳ. Thực hiện 1 trong 2 văn nguyện hương dưới đây)
a. Dùng hương đốt, hương trầm,…

Nguyện đem lòng thành kính
Gửi theo đám mây hương
Phảng phất khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

b. Dùng tâm hương

Nguyện ý thành, tâm kính
Biến mãn khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

2. Văn Khấn
(Quỳ gối, chắp tay khấn)
Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Đệ tử con tên là:… Pháp danh:… Hôm qua con hướng tâm nương đức của Sư Phụ cùng đại Tăng chùa Ba Vàng nguyện thọ nhận Bát quan trai giới tại nhà một ngày một đêm, nay con xin xả giới Bát quan trai. Kính xin trên chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh cho con được xả giới như pháp để chúng con được thừa hưởng ân đức của Tam Bảo.

Con/chúng con xin nương oai lực của Tam Bảo, (nếu đã phát nguyện tu lục hòa thì bạch thêm: oai lực công đức Bồ Đề của sáu pháp hòa kính) xin thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh, cùng các vong linh (đọc các mục vong linh)…, giờ này vân tập về pháp hội cùng con/chúng con tu tập.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

3. Tán Dương Công Đức Bát Quan Trai Giới

Chớ giết hại loại sanh
Chớ lấy của không cho
Chớ nói lời nói láo
Chớ uống thứ rượu say
Từ bỏ phi Phạm hạnh
Từ bỏ không dâm dục
Không ăn vào ban đêm
Tránh không ăn phi thời
Không mang các vòng hoa
Không dùng các hương liệu
Hãy nằm trên tấm thảm
Trải dài đất làm giường
Chính hạnh trai giới này
Ðược gọi có tám phần
Do Đức Phật nói lên
Ðưa đến đoạn tận khổ
Mặt trăng và mặt trời
Cả hai thấy lành tốt
Chỗ nào chúng đi tới,
Chúng chói sáng hào quang
Chúng làm mây sáng chói
Giữa hư không chúng đi
Trên trời chúng chói sáng
Sáng rực mọi phương hướng
Trong khoảng không gian ấy
Tài sản được tìm thấy
Trân châu và ngọc báu
Lưu ly đá cầu may
Vàng cục trong lòng đất
Hay loại Can-ca-na (Kancana)
Cùng loại vàng sáng chói
Được gọi Ha-ta-ka (Hataka)
Tuy vậy chúng giá trị
Chỉ một phần mười sáu
Với hạnh giữ trai giới
Ðầy đủ cả tám mặt
Kể cả ánh sáng trăng
Với cả vòm trời sao
Vậy người nữ, người nam
Giữ gìn theo tịnh giới
Hành Bồ-tát trai giới
Ðầy đủ cả tám mặt
Làm các thiện công đức
Ðem lại nhiều an lạc
Ðược sanh lên cõi trời
Không bị người cười chê.

4. Đảnh Lễ
(Quỳ hoặc đứng. Pháp khí: khánh, chuông)
Chí tâm đảnh lễ: Tỳ Bà Thi Phật. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Thi Khí Phật. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Tỳ Xá Phù Phật. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Câu Lưu Tôn Phật. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Câu Na Hàm Mâu Ni Phật. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Ca Diếp Phật. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Thích Ca Mâu Ni Phật. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Bồ Tát Đại Trí Văn Thù Sư Lợi. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Bồ Tát Đại Bi Quán Thế Âm. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Bồ Tát Đại Lực Đại Thế Chí. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Bồ Tát Đại Nguyện Địa Tạng Vương. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Đệ nhất Đầu đà Tôn giả Đại Ca Diếp. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Đệ nhất Trí tuệ Tôn giả Xá Lợi Phất. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Đệ nhất Thần Thông Tôn giả Mục Kiều Liên. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Đệ nhất Đa văn Tôn giả A Nan. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Đệ nhất Trì giới Tôn giả Ưu Ba Ly. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Đệ nhất Giải không Tôn giả Tu Bồ Đề. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Đệ nhất Thuyết pháp Tôn giả Phú Lâu Na. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Đệ nhất Luận nghị Tôn giả Ca Chiên Diên. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Đệ nhất Thiên nhãn Tôn giả A Nậu Lâu Đà. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Đệ nhất Mật hạnh Tôn giả La Hầu La. (1 chuông. 1 lễ)

5. Tán Pháp
(Ngồi; khai chuông mõ; pháp khí: mõ)

Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn,
Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp.
Nay con nghe thấy vâng gìn giữ,
Nguyện hiểu nghĩa chân đức Thế Tôn.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần. 3 chuông)

6. Tụng Kinh
(Pháp khí: mõ, chuông)
Bài Kinh: Kinh Tám Điều Giác Ngộ Của Bậc Đại Nhân
https://phamthiyen.com/kinh-tam-dieu-giac-ngo-cua-bac-dai-nhan/

7. Phục Nguyện Hồi Hướng

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Hôm qua con/chúng con phát nguyện thọ nhận tu tập bát quan trai giới một ngày một đêm đến nay đã viên mãn, con/chúng con xin hồi hướng đến cho các sở nguyện thiện của con/chúng con, nguyện mong sớm được thành tựu.

(Đại chúng cùng đọc)

Vâng lời Phật dạy
Hôm nay chúng con
Viên mãn công đức
Thọ bát quan trai
Một ngày một đêm
Cùng tập thực hành
Sáu pháp hòa kính
Tọa thiền, tụng kinh
Nghe giảng Pháp mầu
Tạo các công đức
Chúng con nguyện xin
Hiện tại kiếp này
Và muôn kiếp sau
Đều gặp Minh Sư
Bậc thiện tri thức
Tu nguyện Bồ Đề
Thực hành công hạnh
Hộ trì Tam Bảo
Chuyển tải Phật pháp
Rộng khắp thế gian
Lợi mình lợi người
Hồi hướng về Vô Thượng Bồ Đề. (1 chuông)
Hiện tại kiếp này
Và muôn kiếp sau
Nương nơi Tam Bảo
Kiến lập pháp hội
Tu pháp lục hòa giải thoát
Khiến cho chúng sinh
Hoan hỷ thực hành
Lợi ích nhân thiên. (1 chuông)
Chúng con lại nguyện cầu
Bậc Thánh sớm giáng trần
Dẫn độ chúng sinh
Vào dòng giải thoát. (1 chuông)
Nguyện cầu Sư trưởng
Tứ đại điều hòa
Trụ thế Sa Bà dài lâu
Tuyên dương chính Pháp Phật
Lợi ích chúng hữu tình. (1 chuông)
Nguyện cho hết thảy
Chư Thiên, chư Thần
Cùng với cha mẹ
Hiện tại kiếp này
Và muôn kiếp trước
Thân bằng quyến thuộc
Và các vong linh
Gia tiên tiền tổ
Oan gia trái chủ
Của cả gia đình
Được nương Tam Bảo
Giác ngộ Phật Pháp
Cùng với chúng con
Kết duyên pháp lữ
Trợ duyên cho nhau
Tu đạo Bồ Đề. (1 chuông)
Cùng xin hồi hướng
Cho cả gia đình
Bình an mạnh khỏe
Gia đạo hưng long
Ác nạn tiêu trừ
Công việc hanh thông
Tu theo Phật Pháp. (1 chuông)
Lại hướng nguyện cho
Đạo Phật hưng thịnh
Trên toàn thế giới
Đất nước Việt Nam
Luôn có minh quân
Lãnh đạo đất nước
Hưởng ân Tam Bảo
Như thuở vua Trần Nhân Tông
Đất nước thịnh hưng.
Nhân dân an lạc. (1 chuông)
Chúng con lại nguyện
Chư Thiên, thiện thần
Gia tâm ủng hộ
Thời tiết thuận hòa
Giảm bớt thiên tai
Hạn hán, động đất
Dịch bệnh, mất mùa
Chiến tranh loạn lạc
Khiến cho:
Quốc thái dân an
Thế giới hoà bình (1 chuông)
Nguyện cho:
Pháp giới chúng sinh
Đồng thành Phật đạo. (1 chuông)

Nếu tu riêng tại nhà thì bạch: Con cũng xin hồi hướng cho gia đình của chúng con các việc hiện tại (đọc các việc cụ thể, mà gia đình đang mong cầu, hoặc mong cầu chuyển nghiệp của bài số 8):…

Nếu tu theo nhóm, đạo tràng thì bạch: Chúng con cũng xin hồi hướng cho các gia đình của chúng con các việc hiện tại nguyện được (các Phật tử đọc thầm theo mong cầu)…

(Năm nào có dịch bệnh, thiên tai, thì đọc phần dưới tùy duyên thay đổi cho phù hợp)
Con/chúng con lại xin hồi hướng hóa giải nghiệp dịch bệnh phát sinh, động đất, các nạn nước do biển động và lũ quét, lụt lội, tiêu trừ ác nghiệp chết trùng trong các nạn dịch này cho chúng sinh. Hồi hướng cho các chúng hành bệnh quỷ vương, Ác Độc Quỷ Vương, đa ác quỷ vương… Huyết Lệ Sầu Quỷ Vương, cùng các tiểu quỷ tử (theo kinh Địa Tạng) có liên quan tới ác nạn dịch bệnh covid của nhân loại, nguyện cho chúng quỷ này, được tăng phúc tăng duyên giác ngộ Phật Pháp, từ bỏ việc ác hộ trì việc thiện, phát tâm Bồ Đề, hộ trì Tam Bảo, cùng với con/chúng con kết duyên pháp lữ, thực hành công hạnh Bồ Đề chuyển tải Phật Pháp phổ độ chúng sinh cầu vô thượng Bồ Đề. Hồi hướng cho (các) gia đình con/chúng con không rơi vào các ác nạn, ác dịch này, nạn dịch bệnh sớm được hóa giải, các nơi chưa bùng phát dịch bệnh, thì không bị bùng phát. Các nơi đã bị bùng phát dịch bệnh, thì sớm được khống chế chuyển hoá hết dịch, để cho chúng nhân được bình an hạnh phúc tu theo chính đạo.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 chuông. 1 lễ)

8. Lễ Tri Ân Tam Bảo (7 lần)
(Quỳ hoặc đứng)
Con xin chí thiết chí thành đảnh lễ tri ân Tam Bảo (lễ)

9. Tam Tự Quy
(Quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm Vô Thượng. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại. (3 chuông. 1 lễ)

HẾT

40.540 lượt xem
27/07/2021

Bình luận (5)

 1. D
  D

  Diệu Hoa

  30/07/2021

  Xin thành kính tri ân công đức chỉ dạy đạo hữu tu tập của Cô Chủ nhiệm!

 2. D
  D

  Dương Thị Phượng

  29/07/2021

  Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con xin tri ân công đức của Cô chủ nhiệm! Xin tùy hỷ công đức thọ giới của các đạo hữu.

 3. N
  N

  Nguyễn Thị Hường

  29/07/2021

  Con xin tri ân công đức của Cô chủ nhiệm một ngày tu tập con thấy rất viên mãn

 4. T
  T

  Trần Thị Xoan

  28/07/2021

  Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.Em xin tri ân công đức của Cô chủ nhiệm ạ

 5. L
  L

  Lê Thị Dung , pd : Diệu Ngọc

  28/07/2021

  Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
  Con xin tri ân công đức của Cô Chủ Nhiệm ạ!

Xem nhiều nhất trong chuyên mục