Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Nghi thức tu tập sau khi sám hối chư Tăng trực tuyến

Lời Dẫn Đầu

Khi Đức Phật thành tựu giác ngộ thì chưa có Tam Bảo. Có Đức Phật, Đức Phật truyền Pháp, chư Tăng xuất hiện mới có Tam Bảo. Chư Tăng đại diện được cho Tam Bảo. Đối diện trước chư Tăng sám hối là đối trước hiện tiền Tam Bảo sám hối. Đối diện trước chư Tăng sám hối là đã có lòng tin, tín với chư Phật, với giáo Pháp và với chư Tăng. Tín tâm với Tam Bảo sẽ sinh ra nhân duyên tốt lành cho việc thông hiểu chính kiến giải thoát, tinh tấn trau dồi giới đức dài lâu, thành tựu giải thoát. Đối trước tôn hình, tôn tượng chư Phật, chư Bồ tát có thể chưa có tín tâm với Tam Bảo, với chư Tăng; có thể chưa có nhân duyên gặp được chư vị chân tu giới đức, nên sẽ bị hạn chế về việc học chính kiến, thực hành Phật Pháp và có thể phát sinh nhân duyên ngã mạn về mình, coi thường chúng Tăng (các bậc Thánh trong tương lai).

Chính vì vậy, trong giới luật của chư Tăng, Đức Phật có chỉ dạy có những tội lỗi phải đối trước 20 vị Tăng giới đức sám hối mới tiêu trừ được tội. Nên duyên được đối trước chư Tăng sám hối là nhân duyên thù thắng tốt lành cho những người chân thật sám hối.

Đối trước chư Tăng chân thật sám hối, tiêu trừ được tội lỗi, giảm trừ được khổ quả và là nhân duyên thù thắng để thành Phật trong mai sau.

Quý vị và các bạn có thể tải và in bản PDF tại đây (ấn vào tên bài): Nghi thức tu tập sau khi sám hối chư Tăng trực tuyến

A. Hướng Dẫn

1. Thành Phần

– Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa.
– Đã tham gia sám hối Chư Tăng trực tuyến.

2. Thời Gian 

– Sau khi an vị lô hương,… và sám hối chư Tăng trực tuyến
– Thời gian tu tập: ít nhất 10 ngày. Không được rút ngắn thời gian.
– Có thể nghe 1 ngày nhiều video, nếu muốn nghe 1 video nhiều lần.
– Hôm nào bận thì nghỉ, hôm sau nghe tiếp nhưng không nghe quá 15 ngày.

3. Nghi Thức – Cách Thực Hành

a. Các nghi thức 

– Nghi thức tu tập sau khi sám hối chư Tăng trực tuyến. Link (1): https://phamthiyen.com/nghi-thuc-tu-tap-sau-sam-hoi-chu-tang-truc-tuyen-truc-tiep/

– Nghi thức tu tập sau khi an vị lô hương,… sám hối chư Tăng trực tuyến (dành cho trường hợp thực hành cả an vị lô hương,… và sám hối chư Tăng). Link (2): https://phamthiyen.com/nghi-thuc-tu-tap-sau-khi-an-vi-lo-huong-sam-hoi-chu-tang-truc-tuyen-danh-cho-truong-hop-thuc-hanh-ca-an-vi-lo-huong-va-sam-hoi/

b. Cách thức thực hành

– Các trường hợp thực hành Nghi thức tu tập sau khi sám hối chư Tăng trực tuyến: Link (1a)

Trường hợp tu bài 8:
+ Có tụng kinh phụ: Thay phần kinh phụ bằng nghi thức này.
+ Không tụng kinh phụ: Tu bài 8 và phải tu thêm nghi thức này.

Trường hợp không tu bài số 8: Thực hành nghi thức này.

– Các trường hợp thực hành Nghi thức tu tập sau khi an vị lô hương,… sám hối chư Tăng trực tuyến (dành cho trường hợp thực hành cả an vị lô hương,… và sám hối chư Tăng): Link (2a)

Trường hợp tu bài số 8:
+ Có tụng kinh phụ: Thay phần kinh phụ bằng nghi thức này.
+ Không tụng kinh phụ: Tu bài 8 và phải tu thêm nghi thức này.

Trường hợp không tu bài số 8: Thực hành nghi thức này.

Ba cách thức thực hành dành cho Phật tử đã an vị lô hương… sám hối chư Tăng trực tuyến:
– Thực hành nghi thức (gộp) này: Nghi thức tu tập sau khi an vị lô hương,… sám hối chư Tăng trực tuyến (dành cho trường hợp thực hành cả an vị lô hương,… và sám hối chư Tăng) Link (2a)

– Thực hành riêng từng nghi thức:

+ Nghi thức tu tập cầu an: https://phamthiyen.com/nghi-thuc-tu-tap-cau-an/
+ Nghi thức tu tập sau khi sám hối chư Tăng trực tuyến: Link (1a)

– Ngày trước thực hành nghi thức gộp, ngày hôm sau thực hành rời hai nghi thức… Ngày trước thực hành hai nghi thức rời, hôm sau thực hành nghi thức gộp.

4. Sắm Lễ – Bày Lễ

Tùy duyên có/không sắm lễ cúng.
a. Sắm lễ

– Tùy duyên sắm lễ phù hợp với công việc:
+ Mâm cơm chay, hoa, quả….
+ Bát cơm, chén nước, hoa, quả….
+ Hoa, quả, bánh kẹo, nước….
+ Nước.

b. Cách bày lễ

Tùy duyên theo lễ sắm ở trên. Sau đây là ví dụ về lễ có cơm chay.
– Trước bát hương thờ Phật: quả, một bát cơm, một cốc nước.
(Nếu gia đình chưa có bàn thờ Phật thì không sắm lễ cúng Phật, nhưng vẫn đọc phần cúng Phật, khi đọc thì hướng tâm tới Phật, nguyện dâng tất cả lễ đã sắm để cúng Phật, rồi thừa lộc Phật, vẫn hiến cúng được cho chư Thiên, chư Thần và các vong linh).
– Trước bát hương thờ thần linh (chư Thiên, chư Thần, thổ công, thần đất…): quả, một bát cơm, một cốc nước.
– Trước bát hương thờ gia tiên: quả, một mâm cơm hoặc một bát cơm, một cốc nước và một cốc sữa.

B. Nghi Thức Tu Tập

Quý đạo hữu thực hiện 1 trong 2 nghi lễ dưới đây:

I. Trường Hợp Không Lên Khóa Lễ

a. Trước khi nghe Pháp
(Chắp tay)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con tên là… Pháp danh… ở tại…
Con/chúng con đã được nương đức Tam Bảo, chư Tăng chùa Ba Vàng sám hối các nghiệp (kể nghiệp đã sám hối)… con/chúng con đã chân thật phát nguyện trong buổi sám hối xin tu tập nghe Pháp, cầu giác ngộ.
Giờ này đệ tử con/chúng con xin được vào thời khóa nghe Pháp.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

b. Nghe Pháp

Ấn vào tên bài: Danh sách 10 video tu tập lần thứ nhất sau sám hối chư Tăng

Ấn vào tên bài: Danh sách 10 video tu tập lần 2 sau sám hối chư Tăng

Ấn vào tên bài: Danh sách 10 video tu tập lần 3 sau sám hối chư Tăng

Ấn vào tên bài: Danh sách 10 video tu tập lần 4 sau sám hối chư Tăng

Ấn vào tên bài: Danh sách 10 video tu tập lần 5 sau sám hối chư Tăng

Ấn vào tên bài: Danh sách 10 video tu tập lần 6 sau sám hối chư Tăng

Ấn vào tên bài: Danh sách 10 video tu tập lần 7 sau sám hối chư Tăng

c. Sau khi nghe Pháp

(Quỳ bạch. Lễ: đứng hoặc quỳ)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Thời khóa nghe Pháp của con/chúng con đã viên mãn. Con/chúng con xin hồi hướng về Vô Thượng Bồ Đề và hiện tại nguyện cho con/chúng con được tiêu trừ ác nghiệp, quả báo, được (đọc thiện mong cầu)
Con/chúng con thành kính đảnh lễ Tam Bảo.
Chí tâm đảnh lễ mười phương vô thượng Tam Bảo. (3 lễ. 3 chuông kết)

II. Trường Hợp Lên Khóa Lễ

1. Nguyện Hương

(Quỳ. Thực hiện 1 trong 2 văn nguyện hương dưới đây)

a. Dùng hương đốt, hương trầm,…

Nguyện đem lòng thành kính
Gửi theo đám mây hương
Phảng phất khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

b. Dùng tâm hương

Nguyện ý thành, tâm kính
Biến mãn khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

2. Văn Bạch 

(Quỳ, chắp tay bạch)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con/chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh và gia hộ; chư vị Hộ Pháp, Thiện Thần, Thần Linh ủng hộ.
Đệ tử con tên là:… Pháp danh:… ở tại:…
Con/chúng con đang tu tập tại đạo tràng… thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng.
Con/chúng con đã đối trước chư Tăng sám hối nghiệp tội (đọc tên nghiệp đã sám hối)… Con/chúng con đã chân thật phát nguyện trong buổi sám hối là sau khi sám hối sẽ tu tập nghe Pháp, cầu giác ngộ. Nên hôm nay là ngày… tháng… năm… con/chúng con xin nghe giảng Pháp theo các video trong nghi thức để tiếp tục tự sám hối tội nghiệp, khiến tăng trưởng chánh tri kiến. Con/chúng con xin được sự gia trì của Tam Bảo, để con/chúng con thông hiểu lời giảng trạch Phật Pháp. Con/chúng con xin phát nguyện cố gắng thực hành được lời dạy trong kinh Pháp.
Con/chúng con xin nương oai lực của Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, oai lực công đức Bồ Đề của Pháp lục hòa, nhất tâm cung thỉnh chư Thiên, chư Thần cùng các vong linh trên nghiệp… (đọc nghiệp đã sám hối chư Tăng, nếu tu tập bài 8 thì thỉnh vong linh bài 8):… hoan hỉ về tại đàn tràng nghe kinh tu tập.
Giờ này đệ tử con/chúng con xin được vào thời khóa nghe Pháp.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

3. Tán Phật

(Quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

Đại từ đại bi thương chúng sinh,
Đại hỷ đại xả cứu hàm thức,
Tướng đẹp sáng ngời dùng trang nghiêm.
Chúng con chí tâm thành đảnh lễ. (1 chuông)

Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chư Phật ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Chính Pháp ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Tăng bậc Hiền Thánh ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)

4. Cúng Thực

(Nếu sắp lễ chỉ có nước hoặc không thay quả, bánh… mới, thì không thực hiện phần này)
a. Văn bạch

(Quỳ gối; chắp tay bạch)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Con/chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh, chư Hộ Pháp, chư Thiên, chư Thần Linh chứng giám, chư vong linh hoan hỉ, hôm nay gia đình con/chúng con thành tâm nương đức chư Tăng chùa Ba Vàng, tu tập hồi hướng công đức để cầu an, con/chúng con có sắm sửa vật thực, dâng lên cúng dường:
Thượng: Con/chúng con xin dâng lên cúng dường thập phương chư Phật chứng minh.
Trung: Con/chúng con xin cúng dâng lên chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh.
Hạ: Con/chúng con xin cúng dường cho chư Thiên, chư Thần Linh.
Sau: Con/chúng con xin được nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh và độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, oai lực công đức Bồ Đề của pháp lục hòa, hiến cúng cho tất cả các vong linh đã thỉnh mời. Nguyện cho các vong linh được nương sự bố thí trong đàn lễ cúng này của con/chúng con mà được thọ thực no đủ.

b. Tụng thần chú cúng thực
(Ngồi, pháp khí: mõ)
Biến thực chân ngôn: Nam mô tát phạ đát tha, nga đá phả rô chỉ đế, ám tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (7 lần. 1 chuông)
Biến thủy chân ngôn: Nam mô tô rô bà ra, đát tha nga đá ra, đát điệt tha, án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô sa bà ha. (7 lần. 1 chuông)
Phổ cúng dường: Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. (7 lần. 3 chuông)

Nguyện cho các vong linh
Được thọ thực no đủ
Nghe kinh giác ngộ Pháp
Sinh lòng kính tín Phật
Nương tựa nơi Tam Bảo
Tu hành cầu thoát khổ
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

5. Bạch Cúng Dường Tam Bảo

(Nếu gia đình không phát nguyện cúng dường Tam Bảo, thì không thực hiện phần này)
(Quỳ, chắp tay bạch)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Nhân duyên ngày này, con/chúng con muốn cho gia đình được tăng trưởng phúc lành, tiêu trừ nghiệp chướng, nên con/chúng con thành tâm tu bồi cội phúc bằng cách phát nguyện cúng dường hộ trì Tam Bảo, để hưởng phúc lành từ nơi tu tập của chư Tăng tại chùa Ba Vàng, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh với tâm nguyện cho chư Tăng được tứ sự như ý phù hợp với việc tu tập để hồi hướng công đức cúng dường của con/chúng con đến các vị chư Thiên, chư Thần Linh và các vong linh.

– Con/chúng con phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tiền là… để hồi hướng phúc đến cho chư Thiên, chư Thần Linh.
– Con/chúng con phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tiền là… để hồi hướng cho chư vong linh mà con/chúng con đã thỉnh mời trong đàn lễ.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

6. Tán Pháp

(Ngồi; khai chuông mõ)

Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn,
Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp.
Nay con nghe thấy vâng gìn giữ,
Nguyện hiểu nghĩa chân đức Thế Tôn. (1 chuông)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần. 3 chuông)

7. Nghe Pháp

Nghe tuần tự theo số thứ tự video, không theo tuần tự của nghiệp. Ví dụ: sám hối nghiệp cũ đã nghe đến video lần 2, phát sinh sám hối nghiệp mới hoặc nghiệp cũ vẫn tiếp tục sám hối và thêm nghiệp mới, thì sẽ nghe tiếp video số 3…

(Tùy chọn 1 trong 3 cách nghe Pháp dưới đây)

Trường hợp 1: Nghe Pháp tại vị trí đang thực hiện nghi thức
Chắp tay bạch: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con/chúng con xin thỉnh chư Thiên, chư Thần, chư vong linh cùng con/chúng con nghe giảng Phật Pháp. (1 xá)
(Nghe Pháp tại Danh sách video tu tập sau sám hối chư Tăng)

Trường hợp 2: Di chuyển đến vị trí khác và nghe Pháp, thực hiện các phần: 8, 9, 10 tại vị trí mới di chuyển.
Chắp tay bạch: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Vì điều kiện con không nghe Pháp được ở đây, nên con xin di chuyển đến vị trí… để nghe Pháp và thực hiện các phần còn lại của nghi thức tại vị trí…
(Gia đình di chuyển đến vị trí nghe Pháp, ngồi thoải mái và nghe Pháp tại Danh sách video tu tập sau sám hối chư Tăng)

Trường hợp 3: Không nghe Pháp trong cùng khóa lễ. Thực hiện các mục nghi thức, để lại mục nghe Pháp.
Chắp tay bạch: Vì điều kiện con không nghe Pháp được ở đây, nên con xin thực hành các phần nghi lễ, còn phần nghe bài Pháp, con xin tùy duyên nghe (vừa làm việc vừa nghe, tùy duyên nghe vào những lúc có thể nghe được). Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
(Thực hiện các phần tiếp theo của nghi thức: phần 8, 9, 10)

Danh sách video tu tập sau sám hối chư Tăng:

Ấn vào tên bài: Danh sách 10 video tu tập lần thứ nhất sau sám hối chư Tăng

Ấn vào tên bài: Danh sách 10 video tu tập lần 2 sau sám hối chư Tăng

Ấn vào tên bài: Danh sách 10 video tu tập lần 3 sau sám hối chư Tăng

Ấn vào tên bài: Danh sách 10 video tu tập lần 4 sau sám hối chư Tăng

Ấn vào tên bài: Danh sách 10 video tu tập lần 5 sau sám hối chư Tăng

Ấn vào tên bài: Danh sách 10 video tu tập lần 6 sau sám hối chư Tăng

Ấn vào tên bài: Danh sách 10 video tu tập lần 7 sau sám hối chư Tăng

8. Phát Nguyện Bồ Đề

(Quỳ)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con/chúng con xin nguyện cùng các Phật tử trong Câu lạc bộ Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa phát nguyện thực hành công hạnh Bồ Đề:

PHÁT TÂM BỒ ĐỀ
HỘ TRÌ TAM BẢO
CHUYỂN TẢI PHẬT PHÁP
RỘNG KHẮP THẾ GIAN. (3 lần)

Con/chúng con nguyện hồi hướng cho Chính Pháp của Phật được tuyên dương, được hưng thịnh. (1 chuông. 1 lễ)

9. Phục Nguyện Hồi Hướng

(Quỳ, chắp tay bạch)

Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Đệ tử con/chúng con xin hồi hướng công đức tu tập trong đàn lễ này, công đức tu tập lục hòa của các Phật tử trong Câu lạc bộ Cúc Vàng và các công đức gia đình tạo lập trong đàn lễ này, hồi hướng cho các chư vị chư Thiên, chư Thần, nguyện được tăng trưởng phúc lành, tăng thêm oai lực, kết duyên pháp lữ tu hành với con/chúng con, hộ trì cho gia đình con/chúng con được phát tâm Bồ Đề, thực hành công hạnh Bồ Đề tại Câu lạc bộ Cúc Vàng, cầu Vô Thượng Bồ Đề.
Hồi hướng cho các vong linh trên nghiệp (kể nghiệp đã sám hối, vong linh mà con đang tu bài 8. Không đọc mục vong linh)…, nguyện mong được tăng phúc, giác ngộ Phật Pháp, nương tựa Tam Bảo cùng các Phật tử trong Câu lạc bộ Cúc Vàng tu tập sáu pháp hòa kính, cầu Vô Thượng Bồ Đề.
Con/chúng con cũng lại xin hồi hướng công đức trong đàn lễ và công đức lục hòa của Câu lạc bộ Cúc Vàng, nguyện cho cả gia đình, được tiêu trừ ách nạn, gia tăng tuổi thọ, công việc hanh thông (đọc mong cầu)…, gia đình hạnh phúc, con cháu thảo hiền, cùng thân bằng quyến thuộc được thắng duyên nương tựa Tam Bảo, thực hành Phật Pháp, thực hành Pháp lục hòa được lợi ích an vui và được cùng nhau tu hành cầu Vô Thượng đạo.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

10. Tam Tự Quy

(Quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm Vô Thượng. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại. (3 chuông. 1 lễ)

HẾT

50.032 lượt xem
20/11/2021

Bình luận (10)

 1. T
  T

  Trần Tú Anh

  25/11/2021

  Con xin thành kính tri ân Tam Bảo, tri ân trên Sư Phụ cùng Đại Tăng chùa Ba Vàng, tri ân cô CN ạ!

 2. V
  V

  Vũ Thị Nhuệ

  23/11/2021

  Con xin thành kính tri ân công đức trên Sư Phụ cùng Đại Tăng Ni và Cô chủ nhiệm clbcv đã hướng dẫn chúng con tu tập ạ

 3. T
  T

  Trịnh Thị Mão

  22/11/2021

  Con xin đăng ký tu ạ

 4. N
  N

  Nguyễn Thị Hoa

  22/11/2021

  Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con xin thành kính tri ân công đức trên Sư Phụ cùng Chư Tôn Đức Tăng Ni và Cô Chủ nhiệm. Con rất hạnh phúc đã được gặp chính Pháp và được tư tập dưới sự giáo dưỡng của Sư Phụ cùng Đại Tăng và sự hướng dẫn dịu dắt của Cô Chủ nhiệm

 5. Đ
  Đ

  Đặng Thị Huế

  21/11/2021

  Con xin thành kính tri ân công đức của Cô chủ nhiệm ạ

Xem nhiều nhất trong chuyên mục