Phạm Thị Yến

Tâm Chiếu Hoàn Quán

Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Nghi thức tu tập Quán niệm ngày Đức Phật nhập Niết Bàn (Dành cho nhân dân Phật tử ngoài Câu lạc bộ Cúc Vàng)

Kính thưa quý đạo hữu!
Chúng ta vừa kết thúc tuần lễ tu tập thiền quán kỷ niệm sự kiện Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia, và chúng ta sẽ bắt đầu tiếp tục phát nguyện tu tập 1 tuần lễ “Quán niệm ngày Đức Phật nhập Niết bàn” (ngày 15/02 Âm lịch).

Thời gian tu tập: Từ ngày 09/02 – 15/02/Tân Sửu (tức 21/3 – 27/3/2021).

Quý đạo hữu có thể kết hợp cúng cơm ngày rằm vào phần nghi thức tu tập này bằng cách bạch lễ nhân duyên tại phần cúng cơm.

Thỉnh quý đạo hữu tùy duyên đăng ký tu tập theo đạo tràng!

Quý vị và các bạn có thể tải và in bản PDF tại đây: Nghi thức tu tập Quán niệm ngày Đức Phật nhập Niết Bàn (Dành cho nhân dân Phật tử ngoài Câu lạc bộ Cúc Vàng)

Chú thích
(đọc kỹ nghi thức trước khi thực hành)

1. Pháp khí:
– Khi cúng khấn, dùng chuông, mõ, khánh hay không dùng đều được.
– Đối với các phần cần đọc nhiều lần và có chuông thì lần cuối sẽ đánh 3 chuông.
Ví dụ: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần) (3 chuông) (lần cuối đánh 3 chuông)
2. Có hai cách xưng danh khi bạch lễ:
Khi thực hành nghi thức, quý vị và các bạn có thể dùng một trong hai danh xưng dưới đây:
– Cụm từ “chúng con” dùng trong trường hợp người bạch lễ bạch đại diện cho nhiều người tham gia khóa lễ.
– Từ “con” dùng trong trường hợp làm lễ một mình.
3. Có hai mục văn nguyện hương:
a. có hương đốt là hương nén, hương trầm…
b. không có hương đốt.

Nghi thức tu tập

1. Nguyện hương

(Quỳ gối, chắp tay)
a. Có hương đốt là hương nén, hương trầm…
(Cắm hương trước hoặc cầm hương đọc xong thì cắm hương)
(3 chuông, lễ 1 lễ, 1 hồi chuông, quỳ chắp tay đọc)

Nguyện đem lòng thành kính
Gửi theo đám mây hương
Phảng phất khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

b. Không có hương đốt
(3 chuông, lễ 1 lễ, 1 hồi chuông, quỳ chắp tay đọc)

Nguyện ý thành, tâm kính
Biến mãn khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Tâm Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Tâm Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Tâm Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

2. Văn khấn

Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Đệ tử con tên là:… Pháp danh (nếu có):… Hiện đang ở tại:…
Rằm tháng Hai, là ngày Đức Phật nhập Niết Bàn, con xin tu tập theo chương trình “TU TẬP QUÁN NIỆM NGÀY ĐỨC PHẬT NHẬP NIẾT BÀN”, con xin thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh nương oai lực Tam Bảo, quang giáng nơi đàn tràng ủng hộ, con cũng xin thỉnh chư vong linh gia tiên tiền tổ, vong linh trên đất cùng các vong linh có hữu duyên với gia đình chúng con.

(Nếu kết hợp tu bài số 8 thì bạch, nếu không kết hợp tu bài số 8 thì không bạch phần trong ngoặc đơn này: Con cũng xin thỉnh mời các vong linh trên các nghiệp… mà con đã bạch thỉnh khi phát nguyện tu 49 ngày bài số 8)

Được nương oai lực Tam Bảo, mà được duyên lành vào trong pháp hội đàn tràng, cùng con tu tập quán niệm ngày nhập Niết Bàn của Đức Phật.
Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông) (1 lễ)

3. Lễ tán Phật

(Tùy duyên lễ quỳ hoặc đứng; 1 hồi khánh; pháp khí: khánh)

Đấng Đại Giác Ngộ
Bốn chín năm trường
Ngày đêm không dừng nghỉ
Ban bố Pháp nhiệm màu
Cứu khổ chúng sinh
Tám mươi tuổi mãn
Đêm Rằm tháng Hai
Sa-la song thọ
Thị hiện Niết Bàn
Toàn thân xá lợi
Để lại thế gian
Làm ruộng phước lành
Khắp chốn nhân thiên.
Chúng con chí thành
Kính lễ đức Đại Từ Bi
Phát nguyện tu hành
Không dám quên lời di giáo
“Sau khi Như Lai diệt độ,
Ba-la-đề mộc xoa giới
Như Lai đã tuyên thuyết
Sẽ là Thầy các ông,
Chánh Pháp Tứ diệu đế
Là chân lý tối thượng
Thánh đạo tám ngành
Cùng tứ niệm xứ
Dẫn các ông đi
Đến thành Niết Bàn
Giới và Chính Pháp
Cũng như Như Lai
Còn ở nơi đời
Vậy nên các ông
Phải lấy giới làm Thầy
Chánh Pháp làm đèn
Nương tựa nơi chính mình
Tự thân quyết tinh cần
Sẽ chứng đắc giải thoát”. (1 chuông)

Đảnh lễ Phật

Chí tâm đỉnh lễ: Bốn chín năm thuyết Pháp độ sinh, bi tâm vô lượng, thương khắp muôn loài, chuyển mê khai ngộ, nhân thiên vô số, đắc đạo Niết Bàn. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông) (1 lễ)
Chí tâm đỉnh lễ: Lời vàng di giáo “Như Lai diệt độ, các chúng Sa-môn cùng hàng Phật tử, lấy giới làm Thầy, cũng như Như Lai hiện thân nơi đời”. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông) (1 lễ)
Chí tâm đỉnh lễ: Lời vàng di giáo “Như Lai diệt độ, các Thầy Sa-môn cùng hàng Phật tử, nương nơi chân lý, chánh Pháp Tứ Đế, là ngọn đèn sáng, soi đường giác ngộ, thực hành Tứ niệm xứ”. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông) (1 lễ)
Chí tâm đỉnh lễ: Lời vàng di giáo “Như Lai diệt độ, các Thầy Sa-môn cùng hàng Phật tử, nương Bát Chính đạo, con đường tám ngành, dẫn dắt chúng sinh, đến bờ giải thoát”. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông) (1 lễ)
Chí tâm đỉnh lễ: Lời vàng di giáo “Như Lai diệt độ, các Thầy Sa-môn cùng hàng Phật tử, lấy giới làm Thầy, chánh Pháp làm đèn, thắp đuốc tinh tấn, tự mình vượt thoát, biển khổ sông mê, đến bờ Niết Bàn”. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông) (1 lễ)
Chí tâm đỉnh lễ: Tám mươi tuổi mãn, đêm Rằm tháng Hai, Sa-la song thọ, thị hiện Niết Bàn, lời vàng di giáo, con đường thoát khổ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông) (1 lễ)
Chí tâm đỉnh lễ: Tám mươi tuổi mãn, đêm Rằm tháng Hai, Sa-la song thọ, thị hiện Niết Bàn, ngọc cốt Xá-lợi, làm đại phước điền, lưu bố nhân thiên. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông) (1 lễ)

(Ngồi; khai chuông mõ)

4. Tán Pháp

(Pháp khí: mõ)

Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn,
Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp.
Nay con nghe thấy vâng gìn giữ,
Nguyện hiểu nghĩa chân đức Thế Tôn.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần) (3 chuông)

5. Nghe Pháp hoặc tụng kinh

Ngày 1: Nghe video (ấn vào tên bài): Quán niệm tâm từ bi của Đức Phật qua bữa cơm cuối cùng

Ngày 2: Tụng kinh (ấn vào tên bài): Kinh Di Giáo (phần 1)

Ngày 3: Nghe video (ấn vào tên bài): Quán niệm tâm từ bi của Đức Phật qua bữa cơm cuối cùng

Ngày 4: Nghe video (ấn vào tên bài): Thiền quán qua lời di giáo của Đức Phật

Ngày 5: Tụng kinh (ấn vào tên bài): Kinh Di Giáo (phần 2)

Ngày 6: Nghe video (ấn vào tên bài): Công đức cúng dường Xá Lợi – Lòng từ bi của Đức Phật

Ngày 7: Tụng kinh (ấn vào tên bài): Kinh Công Đức Cúng Dường Xá Lợi

6. Mười hạnh Phổ Hiền

(Ngồi tụng; pháp khí: mõ)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử chúng con tùy thuận tu tập mười nguyện lớn của đức Phổ Hiền Bồ Tát:
Một là kính lễ chư Phật
Hai là xưng tán Như Lai
Ba là rộng tu cúng dường
Bốn là sám hối nghiệp chướng
Năm là tùy hỷ công đức
Sáu là thỉnh Phật chuyển Pháp
Bảy là thỉnh Phật trụ thế
Tám là thường theo học Phật
Chín là hằng thuận chúng sinh
Mười là hồi hướng khắp tất cả. (3 chuông)

7. Cúng cơm

(Dành cho Phật tử kết hợp tu bài số 8. Nếu đạo hữu nào không cúng cơm, thì bỏ qua phần 7 này)
(Quỳ gối, chắp tay bạch)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con xin được dâng vật thực cúng dường:
Thượng: Chúng con xin dâng lên cúng dường thập phương chư Phật chứng minh.
Trung: Chúng con xin phụng cúng chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh.
Hạ: Chúng con xin cúng dường cho chư Thiên, chư Thần Linh, Thổ Địa tại nơi đây.
Sau: Chúng con xin được nương oai lực Tam Bảo, hiến cúng cho tất cả vong linh đã thỉnh mời. Nguyện cho các vong linh được nương sự bố thí trong đàn lễ cúng này của con mà được thọ thực no đủ.

(Ngồi; đọc chú Biến thực, Biến thủy; pháp khí: mõ)
Chú biến thực: Nam mô tát phạ đát tha, nga đá phả rô chỉ đế, ám tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (7 lần) (1 chuông)
Chú biến thủy: Nam mô tô rô bà ra, đát tha nga đá ra, đát điệt tha, án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô sa bà ha. (7 lần) (1 chuông)
Phổ cúng dường: Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. (7 lần) (3 chuông)

8. Ngồi thiền

(Ngồi, chắp tay bạch)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này con xin phép ngồi thiền, theo đề mục (đọc đề mục quán theo ngày tu tập, đọc đề mục xong thì xuống dưới đọc tiếp):

  • Ngày 1: Quán niệm tâm từ bi của Đức Phật và nhận biết về cảm thọ hạnh phúc của mình
  • Ngày 2 và ngày 3: Quán chiếu tâm: chưa có/có ít/có nhiều nguồn tâm nhẫn nhục vì lợi ích chúng sinh. Tác ý khởi tâm hổ thẹn nếu chưa có; tác ý khởi tâm tinh tấn khi có ít; tác ý hoan hỷ khi có nhiều và phát nguyện tinh tấn. Các vọng tưởng đến, tác ý buông bỏ, quay lại sự tĩnh lặng.
  • Ngày 4 và ngày 5: Quán chiếu tâm về việc thực hành lời di giáo của Đức Phật “lấy giới làm thầy”. Các vọng tưởng đến, tác ý buông bỏ, quay lại sự tĩnh lặng.
  • Ngày 6 và ngày 7: Quán chiếu tâm về việc thực hành lời di giáo của Đức Phật “nương tựa vào chính pháp” (Lòng tin nhân quả trong thời gian qua. Quán chiếu tư duy nhân quả trong các việc hiện tại của chính mình và gia đình. Từ đó, tác ý sinh khởi các việc theo thiện nhân quả.) Các vọng tưởng đến, tác ý buông bỏ, quay lại sự tĩnh lặng.

(đọc tiếp)
Con xin được sự gia trì của Tam Bảo, chư Thiên, chư Thần Linh và xin thỉnh các chúng có hữu duyên nơi đàn tràng này cùng tùy duyên tu tập.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Thời gian ngồi thiền: Tùy duyên phù hợp với đạo hữu.

9. Xả thiền

(Ba tiếng chuông, chắp tay)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con xin xả thiền.

10. Phục nguyện hồi hướng

(Cúng dường Tam Bảo: Nếu muốn cúng dường Tam Bảo hồi hướng cho chư Thiên, chư Thần và các vong linh thì đọc phần in đậm dưới đây:
– Chúng con xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tiền là… hồi hướng phúc cho chư Thiên, chư Thần.
– Chúng con xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tiền là… hồi hướng phúc cho các vong linh đã được thỉnh mời và các vong linh có hữu duyên với đàn tràng Pháp hội này.)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Quán niệm về
Ngày Đức Phật nhập Niết Bàn
Đệ tử chúng con
Chí thành phát nguyện
Vâng lời di giáo
Của đức Thế Tôn
Tinh tấn tu giới
Chăm nghe học Pháp
Chúng con nguyện xin
Hiện tại kiếp này
Và muôn kiếp sau
Đều gặp Minh Sư
Bậc thiện tri thức
Tu nguyện Bồ Đề
Nương nơi Tam Bảo
Kiến lập pháp hội
Tu pháp giải thoát
Lợi ích chúng sinh. (1 chuông)
Nguyện cho hết thảy
Chư Thiên, chư thần
Cùng với cha mẹ
Hiện tại kiếp này
Và muôn kiếp trước
Thân bằng quyến thuộc
Và các vong linh
Gia tiên tiền tổ
Oan gia trái chủ
Của cả gia đình
Được nương Tam Bảo
Giác ngộ Phật Pháp
Cùng với chúng con
Kết duyên pháp lữ
Trợ duyên cho nhau
Tu đạo Bồ Đề. (1 chuông)
Cùng xin hồi hướng
Cho cả gia đình
Bình an mạnh khỏe
Gia đạo hưng long
Ác nạn tiêu trừ
Công việc hanh thông
Tu theo Phật Pháp. (1 chuông)
Lại hướng nguyện cho
Đạo Phật hưng thịnh
Trên toàn thế giới
Đất nước Việt Nam
Luôn có minh quân
Lãnh đạo đất nước
Hưởng ân Tam Bảo
Như thuở vua Trần Nhân Tông
Đất nước thịnh hưng.
Nhân dân an lạc. (1 chuông)
Chúng con lại nguyện
Chư Thiên, thiện Thần
Gia tâm ủng hộ
Thời tiết thuận hòa
Giảm bớt thiên tai
Hạn hán, động đất
Dịch bệnh, mất mùa
Chiến tranh loạn lạc
Khiến cho:
Quốc Thái dân an
Thế giới hòa bình (1 chuông)
Nguyện cho:
Pháp giới chúng sinh
Đồng thành Phật đạo. (1 chuông)

Con cũng xin hồi hướng thêm cho gia đình con (đọc các việc cụ thể đang mong cầu hoặc Phật tử nào đang tu bài số 8 hồi hướng chuyển nghiệp, thì đọc thêm tại phần này):…

(Tiếp theo: Tùy theo hiện tượng mỗi năm, mà thay đổi phần hồi hướng sau. Năm 2021 hồi hướng như sau)

Con lại xin hồi hướng công đức này, nguyện hóa giải nghiệp dịch bệnh phát sinh, động đất, các nạn nước do biển động và lũ quét, lụt lội, tiêu trừ ác nghiệp chết trùng trong các nạn dịch này cho chúng sinh. Hồi hướng cho các chúng hành bệnh quỷ vương, Ác Độc Quỷ Vương, đa ác quỷ vương… Huyết Lệ Sầu Quỷ Vương, cùng các tiểu quỷ tử (theo kinh Địa Tạng) có liên quan tới ác nạn của nhân loại, nguyện cho chúng quỷ này, được tăng phúc tăng duyên giác ngộ Phật Pháp, từ bỏ việc ác hộ trì việc thiện, phát tâm Bồ Đề, hộ trì Tam Bảo, cùng với gia đình con kết duyên pháp lữ, trợ duyên cho nhau cùng được an vui hạnh phúc và tu tập cho đến ngày thành Phật.
Hồi hướng cho gia đình con không rơi vào các ác nạn, ác dịch này và hồi hướng nguyện cho chúng nhân được tiêu ác nghiệp này, được bình an hạnh phúc tu theo chính đạo.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông) (1 lễ)

11. Tam quy

(Tùy duyên lễ quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sinh hiểu rõ đạo lớn, phát tâm Bồ Đề. (1 chuông) (1 lễ)
Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sinh vào sâu kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 chuông) (1 lễ)
Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sinh, thống lý đại chúng, hết thảy không ngại. (3 chuông) (1 lễ)

(1 hồi khánh kết thúc khóa lễ)

HẾT

Nếu các Phật tử ở xa, muốn cúng dường về chùa Ba Vàng, nhưng không có điều kiện để về chùa, thì quý Phật tử khi cúng lễ xong, gom cất phần tịnh tài (tiền), để gửi ngay hoặc sau khoảng mấy tháng thì gửi.

Chùa Ba Vàng và Thầy Thích Trúc Thái Minh không dùng bất kỳ một tài khoản ngân hàng nào khác. Nếu quý Phật tử muốn cúng dường, công đức về chùa Ba Vàng thì chỉ chuyển khoản vào một tài khoản duy nhất sau đây.

Quý Phật tử kiểm tra thông tin cung cấp tài khoản tại trang chùa Ba Vàng ở đường link sau:
chuabavang.com/thong-bao-so-tai-khoan-cua-chua-ba-vang-d781.html
Lưu ý: Nếu như sách nào có in số tài khoản mà không in đường link, mong quý Phật tử xem xét và kiểm tra lại.

TÀI KHOẢN CHÙA BA VÀNG

Số tài khoản: 0141005656888.
Tên tài khoản: Chùa Ba Vàng.
Ngân hàng: Vietcombank Quảng Ninh.
Mã SWIFT (mã số khi chuyển khoản quốc tế): BFTV VNVX014.

Khi gửi xong thì nhắn tin vào số điện thoại hoặc nhắn tin qua zalo để thầy biết: 0981392858 (Sư thầy Thích Trúc Bảo Việt).

Nội dung tin nhắn
Nam mô A Di Đà Phật, con kính bạch Thầy! Tên con là… ở tại… Hôm nay là ngày… /…/… con vừa gửi vào tài khoản của nhà chùa số tiền là… để hồi hướng cho các vong linh… Con xin gửi danh sách để sư Thầy thỉnh vong linh ạ. Con cũng xin sư Thầy chứng minh và hồi hướng cho cả gia đình con luôn được sự gia hộ của chư Phật, hiện tại được… Con xin thành kính tri ân Thầy ạ! Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Khi gửi tiền thì khấn
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con; chư Thiên, Thiện Thần, Hộ Pháp hoan hỷ ủng hộ cho chúng con. Hôm nay là ngày… tháng… năm… con đi gửi tiền cúng dường Tam Bảo mà con đã bạch về chùa Ba Vàng, theo số tài khoản…. con xin hồi hướng công đức phúc báo này, cho các vong linh (gia tiên, thai nhi, oan gia trái chủ…)…. được về chùa Ba Vàng nghe học Phật Pháp sớm được siêu thoát, từ nay tới vô lượng kiếp về sau con cùng với các vong linh được tu tập theo giáo Pháp của Phật cho tới ngày được thành Phật, trong hiện tại con xin hồi hướng cho cha mẹ… được… hồi hướng cho con được (công việc… đọc ý mình ra)……….
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

LIÊN HỆ

Nếu có bất cứ vấn đề gì thắc mắc, kính mời quý đạo hữu liên hệ với:
Phật tử: Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán):
– Ban Liên Lạc của CLB Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa: 0984243810
– Nhắn tin vào facebook:
Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán):
facebook.com/cophamthiyentamchieuhoanquan
– Đăng lên nhóm facebook:
Tâm Sự Cùng Cô Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán):
facebook.com/groups/PhamThiYenTCHQ
– Email: phamthiyen.tchq1970@gmail.com

5.832 lượt xem
21/03/2021

Bình luận