Nghi thức tu tập hồi hướng nguyện cầu hóa giải dịch bệnh Covid – 19

(Hóa: chuyển hóa; giải: đi khỏi, giải thoát)

Kính thưa đại chúng, dịch virus Corona (Covid-19) đã xuất hiện và đang lan tràn trên phạm vi toàn thế giới mà hiện nay chưa có thuốc để đặc trị. Trong kinh Phật có bài kinh Tam Bảo, Đức Phật dạy cách tu tập, để phát sinh các nhân duyên từ tâm linh, đến con người như các cấp lãnh đạo, y bác sĩ... các việc được thuận duyên, để chuyển hóa các nạn về dịch bệnh, thiên tai. Là người đệ tử Phật, có lòng tin nơi Đức Phật, có lòng tin đối với lý nhân duyên quả, thì chúng ta nên thực hành để làm lợi ích cho số đông và đó cũng là nhân duyên cho Phật tử tu tâm từ bi.
Đại chúng tự tụng kinh Tam Bảo hằng ngày, trong (tùy duyên)... ngày và phát nguyện làm các việc từ thiện xã hội, cúng dường Tam Bảo, để hồi hướng phúc lành đến cho gia đình và cho tất cả chúng sinh, đem phúc đó nguyện cầu hóa giải nghiệp dịch virus Corona (Covid-19).
Nghi thức tu tập hồi hướng nguyện cầu hóa giải dịch bệnh Covid – 19

Nghi thức tu tập hồi hướng nguyện cầu hóa giải dịch bệnh Covid – 19

36,532 lượt xem
06/07/2021

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ