Chương trình tu tập trên xe về chùa vào các ngày tu Bát quan trai (mùng tám)

Chương trình tu tập trên xe về chùa vào các ngày tu Bát quan trai (mùng…

Quý vị và các bạn tùy duyên tải và in bản PDF tại đây: Chương trình tu tập trên xe

Chi tiết

Nghi thức đọc tụng trên xe về chùa vào các ngày 14, 30 và các ngày…

Quý vị và các bạn tùy duyên tải và in bản PDF tại đây: Nghi thức đọc tụng trên xe

Chi tiết