Văn tác bạch thỉnh quý sư Thầy trong các đàn lễ

Văn tác bạch thỉnh quý sư Thầy trong các đàn lễ

I. BÀI BẠCH THỈNH QUÝ THẦY DÀNH CHO ĐÁM MA 1. NHẬP QUAN/ LỄ 49 NGÀY/ LỄ 49 NGÀY KẾT

Chi tiết