Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Nghi thức tu tập Bát quan trai giới – kính mừng Đức Phật thành đạo 08/12

Lời Dẫn Đầu

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Kính thưa quý đạo hữu! Các quý đạo hữu đã biết về công đức thọ Bát quan trai giới là vô cùng to lớn. Nhân kỷ niệm ngày Đức Phật thành đạo 8/12, chúng ta là những người đệ tử Phật, nương theo đức hạnh và lời dạy của Ngài là tu Pháp, trì giới để được hạnh phúc, lợi ích đời này và nhiều đời về sau và có nhân duyên được tu tập giải thoát luân hồi sinh tử sau này.

Thọ giới Bát quan trai tu tập tại nhà sẽ không viên mãn công đức vì không cắt ái ly gia được trong một ngày một đêm, nhưng tâm chúng ta hướng tới giới và tinh tấn tu tập thì vẫn thành tựu một số phần công đức.

Chúc các đạo hữu và gia đình tinh tấn, bình an, hạnh phúc!

Quý vị và các bạn tùy duyên tải và in tại đây:

Nghi thức tu tập Bát quan trai giới – kính mừng Đức Phật thành đạo 08/12 (Dành cho nhân dân Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa)

Nghi thức tu tập Bát quan trai giới – kính mừng Đức Phật thành đạo 08/12 (Dành cho Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa)

A. Hướng Dẫn
I. Đối Tượng Tu Tập
Chương trình dành cho hai đối tượng:
(1) Nhân dân và Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa
(2) Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa
– Thực hành nghi thức chung: Nếu trong gia đình/hội chúng, có cả thành viên đã phát nguyện tu lục hòa và thành viên chưa phát nguyện tu lục hòa, thì sẽ dùng chung chương trình dành cho Phật tử đã phát nguyện tu lục hòa.
Giải thích:
(1) Nhân dân và Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa: Nhân dân là những người chưa quy y Tam Bảo; Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa là những người đã quy y Tam Bảo, nhưng chưa phát tâm Bồ Đề tu lục hòa.
(2) Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa: Các Phật tử đã được phát nguyện Bồ Đề và phát nguyện tu sáu Pháp hòa kính là: 1. Thân hòa đồng trụ; 2. Khẩu hòa vô tránh; 3. Ý hòa đồng duyệt; 4. Giới hòa đồng tu; 5. Kiến hòa đồng giải; 6. Lợi hòa đồng quân.

II. Sắm Lễ
– Sắm 3 bát cơm và 3 cốc nước để dâng cúng lên chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Tăng, dâng cúng lên chư Thiên, chư Thần, hiến cúng các vong linh.
– Có thể thay cơm bằng bánh hoặc các vật thực khác, nhưng cần thay mỗi khi cúng.
– Tùy duyên gia đình có hoặc không có hoa quả.

III. Thời Gian – Thời Khóa
1. Nhận Giới
– Thời khóa buổi khuya: 5h00

– Thời khóa buổi sáng:
+ 8h00: Nhận Bát quan trai giới trực tuyến
+ 9h00: Tụng kinh

– Thời khóa buổi trưa:
+ Từ 11h00 – 11h30: Tham dự lễ sớt bát trực tuyến
+ Từ 11h30 – 12h30: Thọ trai

– Thời khóa buổi chiều:
+ 14h15: Tọa thiền
+ 15h00: Thính Pháp
+ Cúng thí thực

– Thời khóa buổi tối:
+ 18h00: Tham gia thời khóa Sám hối chuyển hóa trực tuyến
+ 19h30: Tham gia chương trình văn nghệ kỷ niệm Đức Phật thành đạo
+ 22h00: Tham gia chương trình tu tập dành cho Phật tử

2. Xả Giới
– Thời gian: vào sáng hôm sau tùy duyên: Từ 4h30 – 7h00

IV. Địa Điểm
+ Trước ban thờ: mở thiết bị điện tử để tham gia chương trình, qua video được phát trực tuyến của chùa.
+ Trường hợp khác: bàn học, bàn làm việc, chỗ bán hàng,… các chỗ thích hợp thanh tịnh, phù hợp với hoàn cảnh tham gia chương trình, qua video được phát trực tuyến của chùa.

V. Hướng Dẫn Đăng Ký Tu Lục Hòa Dành Cho Phật Tử Đã Phát Nguyện Bồ Đề Tu Lục Hòa
1. Trường Hợp Đăng Ký Tu Lên Câu Lạc Bộ
– Ngày mùng 8.
– Chủ nhật sau mùng 8: Trường hợp không tu ngày mùng 8, chuyển sang tu vào ngày chủ nhật sau mùng 8.
– Tu ngày nghỉ đầu tiên sau mùng 8: Trường hợp không tu ngày mùng 8, chuyển sang tu vào ngày nghỉ đầu tiên sau mùng 8.

2. Trường Hợp Đăng Ký Tại Đạo Tràng (Không Đăng Ký Tu Lên Câu Lạc Bộ)
– Đã tu ngày mùng 8, tu thêm vào ngày chủ nhật sau mùng 8.
– Đã tu ngày mùng 8, ngày 15 âm lịch tham gia lễ an vị lô hương, sám hối chư Tăng.

B. Các Thời Khóa

Quý đạo hữu thực hiện 1 trong 2 nghi thức dưới đây

Nghi Thức Dành Cho Nhân Dân Và Phật Tử Chưa Phát Nguyện Bồ Đề Tu Lục Hòa

I. Thời Khóa Buổi Khuya

Kính thưa các quý đạo hữu, Đức Phật đã 49 ngày đêm tu hành thiền định, nên chúng ta cố gắng tu buổi khuya, vất vả trên thân, bị nghiệp ngủ thùy miên chi phối để chúng ta càng cảm nhận được ân đức của Đức Phật.

Nếu đạo hữu nào đang tu bài số 8 hóa giải oán kết, thì không tu theo nội dung của thời khóa này, mà tu theo thời khóa bài số 8.

+ Thời gian: 5h00
+ Thực hành nghi thức dưới đây:

1. Nguyện Hương
(Quỳ. Thực hiện 1 trong 2 văn nguyện hương dưới đây)

a. Dùng hương đốt, hương trầm,…

Nguyện đem lòng thành kính
Gửi theo đám mây hương
Phảng phất khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

b. Dùng tâm hương

Nguyện ý thành, tâm kính
Biến mãn khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

2. Văn Khấn
(Quỳ, chắp tay bạch)

Có 2 trường hợp: Tu riêng tại nhà và tu theo nhóm/đạo tràng
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con/chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, cùng chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho con/chúng con. Con/chúng con xin thỉnh mời chư Thiên, chư Thần Linh vân tập về nơi pháp hội ủng hộ cho pháp hội của con/chúng con.

* Trường Hợp Tu Riêng Tại Nhà Thì Bạch:

Đệ tử con tên là:… Pháp danh (nếu có):… ở tại:…

(Tùy duyên có/không đọc phần này: con/chúng con đang tu tập tại đạo tràng… thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng)

(Tiếp)
Con/chúng con tùy hỷ theo sáu Pháp hòa kính của Đức Phật.

Con/chúng con tu học Phật Pháp được biết, được chứng nghiệm về công đức cao quý của ngày tu Bát quan trai giới và hàng tháng trên Sư Phụ cùng đại Tăng có tổ chức cho Phật tử tu Bát quan trai giới vào ngày mùng 8.

Trường hợp tu sau ngày mùng 8 thì bạch thêm: Nhưng con/chúng con vì gia duyên công việc, con/chúng con không nghỉ để dự tu được. Do duyên của con/chúng con như vậy, nên Sư Phụ đã từ bi thương tưởng cho con/chúng con được trong hạnh vâng lời nương tựa Tam Bảo, tự tu Bát quan trai giới vào ngày nghỉ đầu tiên, sau ngày mùng 8.

(Tiếp)
Hôm nay, nhân kỷ niệm ngày Đức Phật thành đạo 8/12, con/chúng con xin phát nguyện thọ nhận tu tập Bát quan trai giới trong một ngày một đêm, tụng kinh, lễ Phật, sám hối, cúng lễ, tọa thiền, phận sự… để cảm niệm ân đức sâu dày của Đức Phật. Sự kiện Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chứng đạo quả Vô Thượng Bồ Đề, mang giáo Pháp bất tử tuyên dương khắp thế gian, làm hạnh phúc cho muôn loài chúng sinh, mở ra con đường giải thoát luân hồi sinh tử là một sự kiện đặc biệt hết sức ý nghĩa đối với nhân loại.
Đức Phật đã trải qua ba a tăng kỳ kiếp hành Bồ Tát đạo, tạo lập các công đức Ba la mật, xả máu thịt, thân mạng vì hạnh phúc và an lạc cho chúng sinh, để đầy đủ công đức đến đêm thứ 49 dưới cội cây Bồ đề, Ngài đã chiến thắng ma vương thành bậc Chánh Giác.
Con/chúng con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng cùng xin thỉnh chư vị vong linh (tùy duyên mời)…
Nguyện các vong linh được nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, vân tập về pháp hội đàn tràng, trong thời gian tu tập Bát quan trai giới, nghe kinh thính Pháp, cùng với con/chúng con.
Giờ này con/chúng con xin được tác lễ tu tập.
Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát! (1 chuông. 1 lễ)

* Trường Hợp Tu Theo Nhóm/Đạo tràng Thì Bạch:
Chủ sám bạch: Đệ tử con tên là:… Pháp danh (nếu có):… con xin đại diện cho các Phật tử thuộc nhóm/đạo tràng (nếu có)… chúng con xin tập trung tu tập tại địa chỉ… của gia đình tín chủ Phật tử (tên)…

(Tùy duyên có/không đọc phần này: chúng con đang tu tập tại đạo tràng… thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng).

(Tiếp)
Chúng con tùy hỷ theo sáu Pháp hòa kính của Đức Phật.

Chúng con tu học Phật Pháp được biết, được chứng nghiệm về công đức cao quý của ngày tu Bát quan trai giới và hàng tháng trên Sư Phụ cùng đại Tăng có tổ chức cho Phật tử tu Bát quan trai giới vào ngày mùng 8.

Trường hợp tu sau ngày mùng 8 thì bạch thêm: Nhưng chúng con vì gia duyên công việc, chúng con không nghỉ để dự tu được. Do duyên của chúng con như vậy, nên Sư Phụ đã từ bi thương tưởng cho chúng con được trong hạnh vâng lời nương tựa Tam Bảo, tự tu Bát quan trai giới vào ngày nghỉ đầu tiên, sau ngày mùng 8.

(Tiếp)
Hôm nay, nhân kỷ niệm ngày Đức Phật thành đạo 8/12, chúng con xin phát nguyện thọ nhận tu tập Bát quan trai giới trong một ngày một đêm, tụng kinh, lễ Phật, sám hối, cúng lễ, tọa thiền, phận sự… để cảm niệm ân đức sâu dày của Đức Phật. Sự kiện Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chứng đạo quả Vô Thượng Bồ Đề, mang giáo Pháp bất tử tuyên dương khắp thế gian, làm hạnh phúc cho muôn loài chúng sinh, mở ra con đường giải thoát luân hồi sinh tử là một sự kiện đặc biệt hết sức ý nghĩa đối với nhân loại.
Đức Phật đã trải qua ba a tăng kỳ kiếp hành Bồ Tát đạo, tạo lập các công đức Ba la mật, xả máu thịt, thân mạng vì hạnh phúc và an lạc cho chúng sinh, để đầy đủ công đức đến đêm thứ 49 dưới cội cây Bồ đề, Ngài đã chiến thắng ma vương thành bậc Chánh Giác.
Chúng con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng chúng con đồng xin bạch.

(Mọi người cùng bạch thầm)
Đệ tử con tên là… Pháp danh (nếu có)… ở tại… con xin thỉnh chư vị vong linh (tùy duyên mời)…

(Chủ sám đọc tiếp)
Nguyện các vong linh được nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng vân tập về pháp hội đàn tràng, trong thời gian tu tập Bát quan trai giới, nghe kinh thính Pháp, cùng với chúng con.
Giờ này chúng con xin được tác lễ tu tập.
Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát! (1 chuông. 1 lễ)

3. Kệ Tán Dương Đức Thế Tôn
(Quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

Thánh đức bậc Như Lai
Đại Bi Thích Ca Văn
Bậc vượt thoát thăng trầm
Sinh già bệnh, khổ chết.
Bậc Vô Thượng năng nhân
Vô lượng kiếp tu hành
Cung Đâu Suất giáng trần
Giã từ ngôi vương tử
Ẩn mình nơi rừng vắng
Chí quyết tu đạo mầu
Bồ Đề cội thiền tọa
Bốn chín ngày và đêm
Chẳng hề rời nệm cỏ
Đại phá, hàng Ma Quân
Sớm Sao Mai tỏ rạng
Chứng đạt Pháp Tam minh
Phát sinh trí nhiệm mầu
Chiếu soi nghìn thế giới
Đạo quả đã viên thành
Đại vận chuyển Pháp luân
Muôn loài cùng quy hướng
Nhất tâm thành tưởng niệm
Đức Bổn Sư thành đạo
Tán dương công đức Ngài
Bậc Trí tuệ Như Lai
Bậc Từ Bi quảng đại
Thương xót cho chúng con
Chí tâm thành đảnh lễ.

Nhất thiết cung kính – nhất tâm kính lễ
1. Chí tâm đảnh lễ: A tăng kỳ kiếp, thương xót chúng sinh, phát tâm Bồ Đề, hành Bồ Tát đạo, cầu thành Phật quả.
Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)
2. Chí tâm đảnh lễ: Hiện hưởng dục lạc, chán cảnh Vô thường, dạo chơi bốn phương, thương đời đau khổ, nửa đêm vượt thành, xuất gia tìm đạo, tóc xanh cắt bỏ, núi tuyết tu hành.
Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)
3. Chí tâm đảnh lễ: Trí tuệ siêu việt, cùng sự chuyên cần, năm năm tầm sư học đạo, chuyên cần y giáo, chứng đạt tầng thiền, phi phi tưởng xứ.
Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)
4. Chí tâm đảnh lễ: Khổ hạnh thắng lâm, âm thầm chuyên tu, hành thân cực khổ, ngày ăn một hạt, chỉ đậu hoặc mè, nước uống cũng thế, chỉ vài giọt sương, mùa đông tuyết rơi, ở ngoài trời lạnh, mùa hè nắng cháy, ở bãi tha ma, dùng gậy hoặc roi, quất vào thân thể, khổ hạnh tột cùng, không ai sánh kịp.
Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)
5. Chí tâm đảnh lễ: Bồ tát thọ bát cháo sữa, của nàng Su-gia-ta, từ bỏ khổ hạnh cực đoan, trở về con đường trung đạo, thiền định tư duy, quyết thành Chánh Giác.
Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)
6. Chí tâm đảnh lễ: Bó cỏ Ku-sa, kết thành tòa báu, phát lời thề nguyện, dù máu khô cạn, chỉ còn gân xương, quyết không rời bỏ, tòa cỏ Ku-sa, nếu chưa đắc thành, quả Phật tối thượng.
Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)
7. Chí tâm đảnh lễ: Dưới cội Bồ đề, ở đêm bốn chín, vừa qua canh một, hàng phục ma quân, chứng túc mạng minh, thấy rõ chúng sinh, trầm luân đau khổ.
Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)
8. Chí tâm đảnh lễ: Dưới cội Bồ đề, ở đêm bốn chín, đến canh thứ hai, chứng thiên nhãn minh, thấy khắp thế giới và các chúng sinh, ở khắp mười phương, không hề ngăn ngại.
Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)
9. Chí tâm đảnh lễ: Dưới cội Bồ đề, ở đêm bốn chín, đến canh thứ ba, thấy rõ sự khổ, nguyên nhân khổ đau và sự chấm dứt, cũng như con đường, đưa đến diệt khổ, thành tựu giác ngộ, diệt hết phiền não, ô nhiễm khổ đau, chứng lậu tận minh.
Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)
10. Chí tâm đảnh lễ: Dưới cội Bồ đề, cuối đêm bốn chín, chân tính rạng ngời, thấy ánh sao Mai, thành Bồ đề đạo.
Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)
11. Chí tâm đảnh lễ: Giáo pháp bất tử, là tứ thánh đế, thánh đạo tám ngành, cứu vớt chúng sinh, vượt qua biển khổ.
Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!(1 chuông. 1 lễ)
12. Chí tâm đảnh lễ: Hiện tọa Đạo tràng, Sa bà giáo chủ, đạo sư ba cõi, từ Phụ muôn loài.
Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 chuông. 1 lễ)

4. Tán Pháp
(Quỳ; khai chuông mõ)

Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn,
Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp.
Nay con nghe thấy vâng gìn giữ,
Nguyện hiểu nghĩa chân Đức Thế Tôn.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần. 3 chuông)

5. Sám Nguyện Kỷ Niệm Phật Thành Đạo

(Quỳ; pháp khí: mõ)

Ngày Đức Phật Như Lai chứng đạo
Chúng chư Thiên vui báo tin mừng
Trời người hoan hỷ tưng bừng
Từ đây giáo Pháp vô cùng thậm thâm

Truyền đi khắp cả muôn phương
Cứu cho nhân loại thoát đường trầm luân
Hôm nay thành kính tri ân
Tưởng niệm lịch sử gian truân tu hành

Rừng khổ hạnh sáu năm gian khổ
Sống yểm ly nhịn thở nhịn ăn
Hình hài tiều tụy khô cằn
Một hôm ngã quỵ lúc đang kinh hành.

Vừa tỉnh lại gặp nàng tín nữ
Su- gia- ta cháo sữa cúng dường
Lắng nghe sinh lực hồi lần
Thấy mình minh mẫn tinh thần xiết bao.

Ðàn Ðế thích ngàn cao lay tỉnh
Xé mây xanh tuyệt đỉnh vang ngân
Chợt đâu một phiếm tơ chùng
Chợt đâu cao vút đứt tung giữa vời.

Thiên tôn chủ ngỏ lời nhắc nhở
Ðời tu hành giống tợ đàn kia
Quá căng dây sẽ đứt lìa
Quá chùn vô dụng chẳng vừa âm giai.

Hai cực đoan kéo dài lầm lạc
Cũng chỉ là bất cập rỗng không
Ðắm say lợi dưỡng giấc nồng
Cực hình khổ hạnh nghịch dòng Thánh Lưu.

Gẫm đến đây đèn mờ chợt sáng
Nhìn trời cao quang đãng lạ thường
Từ nay trung đạo là đường
Ðịnh tâm thiền tuệ vầng dương giữa lòng.

Bát khất thực thả sông trôi ngược
Chỉ dòng xanh nguyện ước nan nghì
Tịnh thiền dưới cội bồ đề
Quyết thành chánh giác lời thề trăng sao.

Ðêm hôm ấy đi vào tịch mặc
Trú khinh an phỉ lạc nhất tâm
Ðoạn lìa tham dục hôn trầm
Lắng yên sân hại phóng tâm chẳng còn.

Nhớ quá khứ tiền thân nhiều kiếp
Từng thời gian chi tiết đủ đầy
Từ cõi kia đến nơi đây
Tuệ minh túc mạng chứng ngay canh đầu.

Thấy sanh tử hiểu sâu duyên trước
Do nhân chi có được quả này
Hữu vi năng sở liền tay
Tử sanh thắng trí canh hai đắc thành.

Rõ chân tướng ngọn ngành vạn pháp
Ðoạn vô minh ái chấp kiết thằng
Chính đây đạo cả vĩnh hằng
Từ nay lậu tận vẹn toàn nguyện xưa.

Thành Phật quả sao mai vừa mọc
Bậc đại hùng chánh giác tôn nghiêm
Ma vương sợ hãi ưu phiền
Ðịa cầu chuyển động chư thiên lạy mừng.

Bảy tuần lễ hưởng an quả vị
Quán đạo mầu ngự trị pháp lâu
Thấy đời ngụp lặn trần lao
Biết ai hiểu được thâm sâu đạo lành.

Ðức Nghiêm Tôn phân vân do dự
Pháp vô sanh bất tử nhiệm mầu
Chúng sanh chẳng đủ trí sâu
Khó thông lẽ đạo khó cầu huyền thâm.

Ðại phạm thiên Sa Ham Pa Ti
Nơi phạm cung cảm ý Thế Tôn
Kinh lo mối đạo vong tồn
Thời gian tay duỗi thần thông hiện kề.

Bạch Thế Tôn trần mê thống khổ
Ðã trầm luân sinh tử quá lâu
Ngưỡng mong Ngài chuyển pháp mầu
Mắt người ít bụi được hầu thánh kinh.

Như hoa sen đẹp xinh mùa hạ
Ðóa vươn cao đóa lả mặt hồ
Ðóa còn tận đáy bùn nhơ
Chúng sanh căn trí tỏ mờ khác nhau.

Pháp vô thượng khổ cầu chi dễ
Thương chúng sanh khác thể nghiêm từ
Mong Ngài ngự giá vân du
Vì đời chuyển pháp thiên thu hằng còn.

Phật im lặng thuận lòng hứa khả
Vầng hào quang bát nhã lung linh
Nhắm vườn Lộc Giả đăng trình
Khai duyên giải thoát xiển minh Phật thừa.

Tình khổ hạnh thuở xưa còn đó
Nhóm Kiều Trần liễu ngộ đạo mầu
Pháp luân Phật chuyển lần đầu
Thuyết minh tứ đế thâm sâu đạo lành.

Ðây là khổ đây nhân sanh khổ
Ðây tịch nhiên diệt khổ niết bàn
Ðây đường bát chánh tịnh an
Móng nền giáo pháp vẹn toàn từ đây.

Rồi từ đó Như Lai hóa đạo
Bước chân thiêng lưu dấu mọi miền
Khi Trúc Lâm lúc Kỳ Viên
Thị thành cũng đến lâm tuyền cũng qua.

Hàng đệ tử dưới tòa bốn chúng
Vào Phật môn Thích chủng đồng nhiên
Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên
Như Lai trưởng tử nối truyền Pháp Vương.

Cất tiếng gọi hoằng dương đạo cả
Hãy ra đi mỗi ngả một người
Vì lòng thương tưởng cho đời
Xiển minh chánh đạo ba thời toàn chân.

Ngày nay chí thiết kính ân
Xưng dương tán thán chuyên cần tiến tu.
Chúng con khắp chốn hướng về
Thành tâm đảnh lễ Bậc Thầy Nhân Thiên.

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông.1 lễ)

6. Tụng Kinh
(Tùy duyên tụng một bài kinh)

Bài kinh (Ấn vào tên bài)Cách hỏi khi chọn pháp môn tu của bậc Bồ Tát

Bài kinh (Ấn vào tên bài)Đức Phật dạy cách chọn trú xứ chọn thầy để tu học

Bài kinh (Ấn vào tên bài)Những sự tinh tấn cần học và cần từ bỏ

7. Lễ Kết Thời Khóa Buổi Khuya
(Quỳ bạch. Lễ: đứng hoặc quỳ)
(Chung cho tu riêng/nhóm/đạo tràng)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Thời khóa buổi khuya của con/chúng con đã viên mãn. Con/chúng con xin thành kính đảnh lễ Tam Bảo.
Chí tâm đảnh lễ mười phương vô thượng Tam Bảo (3 lễ. 3 chuông kết)

II. Thời Khóa Buổi Sáng

1. Nhận Bát Quan Trai Giới
Thời gian: 8h00
(Quý đạo hữu nhận Bát quan trai giới theo 1 trong 3 trường hợp dưới đây)

Trường hợp 1: Bạch nhận giới theo hướng dẫn tại link:
https://phamthiyen.com/nghi-thuc-nhan-gioi-bat-quan-trai-danh-cho-nhung-nguoi-da-thuan-thuc-nhan-gioi/

Trường hợp 2: Nhận giới theo video: https://youtu.be/1MfmiNAOw3Y

Trường hợp 3: Nhận giới theo chương trình phát trực tuyến của chùa
– Thời gian: Trước thời gian phát trực tuyến của chùa từ 5 đến 10 phút.
– Văn bạch:

Có 2 trường hợp: Tu riêng tại nhà và tu theo nhóm/đạo tràng
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con/chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, cùng chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho con/chúng con. Con/chúng con xin thỉnh mời chư Thiên, chư Thần Linh vân tập về nơi pháp hội ủng hộ cho pháp hội của con/chúng con.

* Trường Hợp Tu Riêng Tại Nhà Thì Bạch:

Đệ tử con tên là:… Pháp danh (nếu có):… ở tại:…

(Tùy duyên có/không đọc phần này: con/chúng con đang tu tập tại đạo tràng… thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng)

(Tiếp)
Con/chúng con tùy hỷ theo sáu Pháp hòa kính của Đức Phật.

Con/chúng con tu học Phật Pháp được biết, được chứng nghiệm về công đức cao quý của ngày tu Bát quan trai giới và hàng tháng trên Sư Phụ cùng đại Tăng có tổ chức cho Phật tử tu Bát quan trai giới vào ngày mùng 8.

Trường hợp tu sau ngày mùng 8 thì bạch thêm: Nhưng con/chúng con vì gia duyên công việc, con/chúng con không nghỉ để dự tu được. Do duyên của con/chúng con như vậy, nên Sư Phụ đã từ bi thương tưởng cho con/chúng con được trong hạnh vâng lời nương tựa Tam Bảo, tự tu Bát quan trai giới vào ngày nghỉ đầu tiên, sau ngày mùng 8.

(Tiếp)
Hôm nay, nhân kỷ niệm ngày Đức Phật thành đạo 8/12, con/chúng con xin phát nguyện thọ nhận tu tập Bát quan trai giới trong một ngày một đêm, tụng kinh, lễ Phật, sám hối, cúng lễ, tọa thiền, phận sự… để cảm niệm ân đức sâu dày của Đức Phật. Sự kiện Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chứng đạo quả Vô Thượng Bồ Đề, mang giáo Pháp bất tử tuyên dương khắp thế gian, làm hạnh phúc cho muôn loài chúng sinh, mở ra con đường giải thoát luân hồi sinh tử là một sự kiện đặc biệt hết sức ý nghĩa đối với nhân loại.
Đức Phật đã trải qua ba a tăng kỳ kiếp hành Bồ Tát đạo, tạo lập các công đức Ba la mật, xả máu thịt, thân mạng vì hạnh phúc và an lạc cho chúng sinh, để đầy đủ công đức đến đêm thứ 49 dưới cội cây Bồ đề, Ngài đã chiến thắng ma vương thành bậc Chánh Giác.
Con/chúng con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng cùng xin thỉnh chư vị vong linh (tùy duyên mời)…
Nguyện các vong linh được nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng vân tập về pháp hội đàn tràng, trong thời gian tu tập Bát quan trai giới, nghe kinh thính Pháp, cùng với con/chúng con.
Giờ này con/chúng con xin được tác lễ tu tập.
Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát! (1 chuông. 1 lễ)

* Trường Hợp Tu Theo Nhóm/Đạo Tràng Thì Bạch:
Chủ sám bạch: Đệ tử con tên là:… Pháp danh (nếu có):… con xin đại diện cho các Phật tử thuộc nhóm/đạo tràng (nếu có)… chúng con xin tập trung tu tập tại địa chỉ… của gia đình tín chủ Phật tử (tên)…

(Tùy duyên có/không đọc phần này: chúng con đang tu tập tại đạo tràng… thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng).

(Tiếp)
Chúng con tùy hỷ theo sáu Pháp hòa kính của Đức Phật.

Chúng con tu học Phật Pháp được biết, được chứng nghiệm về công đức cao quý của ngày tu Bát quan trai giới và hàng tháng trên Sư Phụ cùng đại Tăng có tổ chức cho Phật tử tu Bát quan trai giới vào ngày mùng 8.

Trường hợp tu sau ngày mùng 8 thì bạch thêm: Nhưng chúng con vì gia duyên công việc, chúng con không nghỉ để dự tu được. Do duyên của chúng con như vậy, nên Sư Phụ đã từ bi thương tưởng cho chúng con được trong hạnh vâng lời nương tựa Tam Bảo, tự tu Bát quan trai giới vào ngày nghỉ đầu tiên, sau ngày mùng 8.

(Tiếp)
Hôm nay, nhân kỷ niệm ngày Đức Phật thành đạo 8/12, chúng con xin phát nguyện thọ nhận tu tập Bát quan trai giới trong một ngày một đêm, tụng kinh, lễ Phật, sám hối, cúng lễ, tọa thiền, phận sự… để cảm niệm ân đức sâu dày của Đức Phật. Sự kiện Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chứng đạo quả Vô Thượng Bồ Đề, mang giáo Pháp bất tử tuyên dương khắp thế gian, làm hạnh phúc cho muôn loài chúng sinh, mở ra con đường giải thoát luân hồi sinh tử là một sự kiện đặc biệt hết sức ý nghĩa đối với nhân loại.
Đức Phật đã trải qua ba a tăng kỳ kiếp hành Bồ Tát đạo, tạo lập các công đức Ba la mật, xả máu thịt, thân mạng vì hạnh phúc và an lạc cho chúng sinh, để đầy đủ công đức đến đêm thứ 49 dưới cội cây Bồ đề, Ngài đã chiến thắng ma vương thành bậc Chánh Giác.
Chúng con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng chúng con đồng xin bạch.

(Mọi người cùng bạch thầm)
Đệ tử con tên là… Pháp danh (nếu có)… ở tại… con xin thỉnh chư vị vong linh (tùy duyên mời)…

(Chủ sám đọc tiếp)
Nguyện các vong linh được nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng vân tập về pháp hội đàn tràng, trong thời gian tu tập Bát quan trai giới, nghe kinh thính Pháp, cùng với chúng con.
Giờ này chúng con xin được tác lễ tu tập.
Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát! (1 chuông. 1 lễ)
(Tu theo chương trình phát trực tiếp của chùa.)

2. Tụng Kinh

(Quý đạo hữu tụng kinh theo 1 trong 2 trường hợp dưới đây)

Trường hợp 1: Tu theo chương trình phát trực tuyến của chùa
– Thời gian: 9h00
– Thời gian bạch văn khấn: Trước thời gian phát trực tuyến của chùa từ 5 đến 10 phút.
– Văn khấn:
(Chung cho tu riêng/nhóm/đạo tràng)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này đệ tử con/chúng con xin vào khóa lễ tụng kinh của chương trình trực tuyến.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

(Quý đạo hữu tu theo chương trình phát trực tiếp của chùa)

Sau khi hết chương trình trực tuyến, quý đạo hữu thực hiện tiếp phần 8. Cúng Thực, phần 9. Phục Nguyện, phần 10. Hồi Hướng và phần 11. Tam Tự Quy của trường hợp 2

Trường hợp 2: Không tu theo chương trình phát trực tuyến của chùa

1. Nguyện Hương
(Quỳ. Thực hiện 1 trong 2 văn nguyện hương dưới đây)

a. Dùng hương đốt, hương trầm,…

Nguyện đem lòng thành kính
Gửi theo đám mây hương
Phảng phất khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

b. Dùng tâm hương

Nguyện ý thành, tâm kính
Biến mãn khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

2. Văn Bạch Phật
(Quỳ, chắp tay bạch)

Có 2 trường hợp: tu riêng và tu nhóm/đạo tràng
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con/chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, cùng chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho con/chúng con. Con/chúng con xin thỉnh mời chư Thiên, chư Thần Linh vân tập về nơi pháp hội ủng hộ cho pháp hội của con/chúng con.

* Trường Hợp Tu Riêng Tại Nhà Thì Bạch:

Đệ tử con tên là:… Pháp danh (nếu có):… ở tại:…

(Tùy duyên có/không đọc phần này: con/chúng con đang tu tập tại đạo tràng… thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng)

(Tiếp)
Con/chúng con tùy hỷ theo sáu Pháp hòa kính của Đức Phật.

Nhân kỷ niệm ngày Đức Phật thành đạo 8/12, hôm nay con/chúng con xin tác lễ tán dương, tụng kinh, để cảm niệm ân đức sâu dày của Đức Phật. Sự kiện Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chứng đạo quả Vô Thượng Bồ Đề, mang giáo Pháp bất tử tuyên dương khắp thế gian, làm hạnh phúc cho muôn loài chúng sinh, mở ra con đường giải thoát luân hồi sinh tử là một sự kiện đặc biệt hết sức ý nghĩa đối với nhân loại.
Đức Phật đã trải qua ba a tăng kỳ kiếp hành Bồ Tát đạo, tạo lập các công đức Ba la mật, xả máu thịt, thân mạng vì hạnh phúc và an lạc cho chúng sinh, để đầy đủ công đức đến đêm thứ 49 dưới cội cây Bồ đề, Ngài đã chiến thắng ma vương thành bậc Chánh Giác.
Con/chúng con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh và độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng cùng xin thỉnh chư vị vong linh gia tiên, vong linh trên đất hợp duyên, và các vong linh (tùy duyên mời thêm các vong linh cần hồi hướng)…

Trường hợp cúng dường thì bạch: Con/chúng con với tâm thành kính tín Tam Bảo để cầu phúc lành cho gia đình. Con/chúng con xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo về chùa (nếu cúng về chùa nào thì đọc chùa đó, nếu cúng về chùa Ba Vàng thì đọc: chùa Ba Vàng, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh)…,
– Con/chúng con xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tịnh tài là… để hồi hướng cho chư Thiên, chư Thần có duyên với pháp hội.
– Con/chúng con xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tịnh tài là… để hồi hướng cho chư vị vong linh mà con/chúng con đã thỉnh mời.
(Tiếp)
Nguyện các vong linh được nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh và độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng vân tập về pháp hội đàn tràng, nghe kinh thính Pháp, (nếu cúng thực thì đọc: thọ tài ẩm thực hiến cúng của con/chúng con).
Giờ này, Phật tử con/chúng con thành tâm cung kính đối trước mười phương thường trụ Tam Bảo, đốt nén tâm hương dâng lên cúng dường mười phương Tam Bảo, đảnh lễ sự chứng đắc đạo quả Vô Thượng của Ngài cùng tu tập các công đức.
Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát! (1 chuông. 1 lễ)

* Trường Hợp Tu Theo Nhóm/Đạo Tràng Thì Bạch:

Chủ sám bạch: Đệ tử con tên là:… Pháp danh (nếu có):… con xin đại diện cho các Phật tử thuộc nhóm/đạo tràng (nếu có)… chúng con xin tập trung tu tập tại địa chỉ… của gia đình tín chủ Phật tử (tên)…

(Tùy duyên có/không đọc phần này: chúng con đang tu tập tại đạo tràng… thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng).

(Tiếp)
Chúng con tùy hỷ theo sáu Pháp hòa kính của Đức Phật.

Nhân kỷ niệm ngày Đức Phật thành đạo 8/12, hôm nay chúng con xin tác lễ tán dương, tụng kinh, để cảm niệm ân đức sâu dày của Đức Phật. Sự kiện Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chứng đạo quả Vô Thượng Bồ Đề, mang giáo Pháp bất tử tuyên dương khắp thế gian, làm hạnh phúc cho muôn loài chúng sinh, mở ra con đường giải thoát luân hồi sinh tử là một sự kiện đặc biệt hết sức ý nghĩa đối với nhân loại.
Đức Phật đã trải qua ba a tăng kỳ kiếp hành Bồ Tát đạo, tạo lập các công đức Ba la mật, xả máu thịt, thân mạng vì hạnh phúc và an lạc cho chúng sinh, để đầy đủ công đức đến đêm thứ 49 dưới cội cây Bồ đề, Ngài đã chiến thắng ma vương thành bậc Chánh Giác.
Chúng con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh và độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng chúng con đồng xin bạch.

(Mọi người cùng bạch thầm)
Đệ tử con tên là… Pháp danh (nếu có)… ở tại… con xin thỉnh chư vị vong linh gia tiên, vong linh trên đất hợp duyên, và các vong linh (tùy duyên mời thêm các vong linh cần hồi hướng)…

Trường hợp cúng dường thì bạch (chỉ bạch, không đặt tịnh tài tại pháp hội tu): và với tâm thành kính tín Tam Bảo, để cầu phúc lành cho gia đình và làm lợi ích cho vong linh, nên con xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo về chùa (nếu cúng về chùa nào thì đọc chùa đó, nếu cúng về chùa Ba Vàng thì đọc: chùa Ba Vàng, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh)…,
– Con xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tịnh tài là… để hồi hướng phúc báu đến cho chư Thiên, chư Thần có duyên với gia đình con.
– Con xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tịnh tài là… để hồi hướng phúc báu đến cho chư vị vong linh mà con đã thỉnh mời.

(Chủ sám đọc tiếp)
Nguyện các vong linh được nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh và độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng vân tập về pháp hội đàn tràng, nghe kinh thính Pháp, (nếu cúng thực thì đọc: thọ tài ẩm thực hiến cúng của chúng con.)

Giờ này, Phật tử chúng con thành tâm cung kính đối trước mười phương thường trụ Tam Bảo, đốt nén tâm hương dâng lên cúng dường mười phương Tam Bảo, đảnh lễ sự chứng đắc đạo quả Vô Thượng của Ngài cùng tu tập các công đức.
Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát! (1 chuông. 1 lễ)

3. Tán Thán – Đảnh Lễ

Cội Bồ Đề trang nghiêm thiền tọa
Thắng Thiên Ma vạn chướng trùng trùng
Chúng con lạy đấng Ðại Hùng
Rọi vô biên trí tận cùng thế gian
Ba la mật hạnh vẹn toàn
Dám quên mạng sống quyết tâm tu hành
Nhờ ân Thiện Thệ Cha Lành
Muôn loài thoát khỏi tử sanh luân hồi.

Nhất thiết cung kính – nhất tâm kính lễ
1. Chí tâm đảnh lễ: A tăng kỳ kiếp, thương xót chúng sinh, phát tâm Bồ Đề, hành Bồ Tát đạo, cầu thành Phật quả.
Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)
2. Chí tâm đảnh lễ: Hiện hưởng dục lạc, chán cảnh Vô thường, dạo chơi bốn phương, thương đời đau khổ, nửa đêm vượt thành, xuất gia tìm đạo, tóc xanh cắt bỏ, núi tuyết tu hành.
Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)
3. Chí tâm đảnh lễ: Trí tuệ siêu việt, cùng sự chuyên cần, năm năm tầm sư học đạo, chuyên cần y giáo, chứng đạt tầng thiền, phi phi tưởng xứ.
Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)
4. Chí tâm đảnh lễ: Khổ hạnh thắng lâm, âm thầm chuyên tu, hành thân cực khổ, ngày ăn một hạt, chỉ đậu hoặc mè, nước uống cũng thế, chỉ vài giọt sương, mùa đông tuyết rơi, ở ngoài trời lạnh, mùa hè nắng cháy, ở bãi tha ma, dùng gậy hoặc roi, quất vào thân thể, khổ hạnh tột cùng, không ai sánh kịp.
Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)
5. Chí tâm đảnh lễ: Bồ tát thọ bát cháo sữa, của nàng Su-gia-ta, từ bỏ khổ hạnh cực đoan, trở về con đường trung đạo, thiền định tư duy, quyết thành Chánh Giác.
Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)
6. Chí tâm đảnh lễ: Bó cỏ Ku-sa, kết thành tòa báu, phát lời thề nguyện, dù máu khô cạn, chỉ còn gân xương, quyết không rời bỏ, tòa cỏ Ku-sa, nếu chưa đắc thành, quả Phật tối thượng.
Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)
7. Chí tâm đảnh lễ: Dưới cội Bồ đề, ở đêm bốn chín, vừa qua canh một, hàng phục ma quân, chứng túc mạng minh, thấy rõ chúng sinh, trầm luân đau khổ.
Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)
8. Chí tâm đảnh lễ: Dưới cội Bồ đề, ở đêm bốn chín, đến canh thứ hai, chứng thiên nhãn minh, thấy khắp thế giới và các chúng sinh, ở khắp mười phương, không hề ngăn ngại.
Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)
9. Chí tâm đảnh lễ: Dưới cội Bồ đề, ở đêm bốn chín, đến canh thứ ba, thấy rõ sự khổ, nguyên nhân khổ đau và sự chấm dứt, cũng như con đường, đưa đến diệt khổ, thành tựu giác ngộ, diệt hết phiền não, ô nhiễm khổ đau, chứng lậu tận minh.
Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)
10. Chí tâm đảnh lễ: Dưới cội Bồ đề, cuối đêm bốn chín, chân tính rạng ngời, thấy ánh sao Mai, thành Bồ đề đạo.
Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)
11. Chí tâm đảnh lễ: Giáo pháp bất tử, là tứ thánh đế, thánh đạo tám ngành, cứu vớt chúng sinh, vượt qua biển khổ.
Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!(1 chuông. 1 lễ)
12. Chí tâm đảnh lễ: Hiện tọa Đạo tràng, Sa bà giáo chủ, đạo sư ba cõi, từ Phụ muôn loài.
Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 chuông. 1 lễ)

4. Tán Pháp
(Quỳ; khai chuông mõ)

Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn,
Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp.
Nay con nghe thấy vâng gìn giữ,
Nguyện hiểu nghĩa chân Đức Thế Tôn.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần. 3 chuông)

5. Sám Nguyện Kỷ Niệm Phật Thành Đạo
(Quỳ; pháp khí: mõ)

Đệ tử chúng con
Tăng Ni Phật tử
Tại chùa Ba Vàng
Hôm nay quy ngưỡng
Hướng về Phật đài,
Chí tâm cung kính
Lòng thành tưởng niệm
Hơn hai nghìn năm trước
Dưới cội Bồ Đề
Thái tử Tất Đạt Đa
Đắc thành Phật quả
Hiệu là Phật Thích Ca.

Nhớ tới thuở xa xưa,
Nơi thành Ca Tỳ La
Bồ Tát xuất thế,
Con vua Tịnh Phạn
Danh Tất Đạt Đa
Có nhiều tình thương,
Muốn cứu muôn loài
Ra ngoài cảnh khổ,
Bồ Tát từ bỏ
Quốc độ ngai vàng
Vào núi tu hành,
Quyết tìm chân lý
Diệt khổ độ sanh,
Năm năm tầm sư
Sáu năm khổ hạnh,
Tinh tấn không ngơi
Rồi trong đêm lạnh,
Dưới gốc Bồ đề,
Phát đại thệ nguyện,
Quyết không rời tọa,
Nếu không đắc quả,
Vô thượng Bồ Đề
Thịt nát xương tan,
Chẳng rời nơi đây,
Ma vương bủa vây,
Hết thảy đều phục,
Dứt mọi tham dục,
Thấy ánh Sao Mai,
Lúc ấy canh ba,
Tâm tư trong sáng,
Túc mạng, thiên nhãn
Lậu tận hiện tiền
Kim cang đại định
Trí tuệ rõ biết
“Ta nay đã thành
Như Lai Chánh Giác”

Tin vui truyền khắp,
Ấn Độ bao la,
Thái tử Đạt Đa,
Dòng vua họ Thích,
Ẩn tích tu hành
Nay đã đắc thành,
“Chánh đẳng Chánh giác”,
Trời người hoan hỷ,
Rải hoa cúng dường,
Trỗi nhạc thiên hương,
Thỉnh Ngài thuyết Pháp.
Lộc Uyển vườn nai
Giảng lý nhân duyên,
Chỉ gốc não phiền,
Vô minh trước hết,
Sanh già bệnh chết,
Thập nhị nhân duyên
Tiếp nối triền miên,
Với sanh tử khổ,
Vô minh phải nhổ,
Mới hết khổ đau,
Tứ đế nhiệm mầu,
“Khổ, Tập, Diệt, Đạo”.
Từ đâu “khổ” báo,
Do “tập” khổ nhân,
Muốn diệt khổ nhân,
Tu “Bát thánh đạo”.
Lời Ngài dạy bảo,
Năm Thầy Tỳ kheo,
Hoan hỷ tuân theo,
Diệt hết nghiệp khiên,
Tham sân “sử triền”,
Niết Bàn hiện tiền
Thường lạc ngã tịnh,
Không chuyển luân hồi,
Sạch khổ nổi trôi,
Không mê lạc lối,
Thành bậc bất thoái,
Hơn cả trời người.
Suối pháp chảy tuôn
Muôn loại chúng sinh
Vào dòng giải thoát.

Hôm nay chúng con
Khát ngưỡng vô cùng
Giáo Pháp thậm thâm
Nhìn ánh Sao Mai,
Nhớ Ngài thành đạo,
Nghĩ đến lời vàng,
Của Ngài dạy bảo.
Đất trời hân hoan
Chúng con cúi mong:
Cho ánh đạo vàng,
Hào quang rạng rỡ,
Hoa Đàm lại nở,
Tỏa hương ngạt ngào.
Nguyện cho giáo Pháp
Luôn mãi trường tồn
Cứu vớt chúng sinh
Đến chân hạnh phúc
Nguyện luôn tinh tấn
Theo hạnh của Ngài
Giữ giới trì trai
Học tu thiền định,
Thánh Pháp nguyện thành
Kính xin Cha lành
Đoái thương gia hộ.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. (3 lần)

6. Tụng Kinh
Bài kinh (Ấn vào tên bài): Kinh Chuyển Pháp Luân

7. Phát Nguyện Bồ Đề
(Quỳ)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con/chúng con xin tùy hỷ với công hạnh Bồ Đề:

PHÁT TÂM BỒ ĐỀ
HỘ TRÌ TAM BẢO
CHUYỂN TẢI PHẬT PHÁP
RỘNG KHẮP THẾ GIAN. (3 lần)

Con/chúng con nguyện hồi hướng cho Chính Pháp của Phật được tuyên dương, được hưng thịnh. (1 chuông. 1 lễ)

8. Cúng Thực

(Nếu đạo hữu nào tham gia chương trình trực tuyến thì sau khi kết thúc chương trình trực tuyến sẽ thực hiện phần cúng thực này)

a. Văn bạch
(Cắm hương. Quỳ gối; chắp tay bạch)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Con/chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh, chư Hộ Pháp, chư Thiên, chư Thần Linh chứng giám, chư vong linh hoan hỷ, hôm nay gia đình con/chúng con thành tâm nương đức chư Tăng chùa Ba Vàng, con/chúng con xin dâng cúng vật thực:
Thượng: Con/chúng con xin dâng lên cúng dường thập phương chư Phật chứng minh.
Trung: Con/chúng con xin cúng dâng lên chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh.
Hạ: Con/chúng con xin cúng dường cho chư Thiên, chư Thần.
Sau: Con/chúng con xin được nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng xin hiến cúng cho tất cả các vong linh mà con/chúng con đã thỉnh mời. Nguyện cho các vong linh được nương sự bố thí trong đàn lễ cúng này của con/chúng con mà được thọ thực no đủ.

b. Tụng thần chú cúng thực
(Ngồi, pháp khí: mõ)

Biến thực chân ngôn: Nam mô tát phạ đá tha, nga đá phả rô chỉ đế, ám tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (7 lần. 1 chuông)
Biến thủy chân ngôn: Nam mô tô rô bà ra, đát tha nga đá ra, đát điệt tha, án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô sa bà ha. (7 lần. 1 chuông)
Phổ cúng dường: Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. (7 lần. 3 chuông)

Nguyện chư Thiên, chư Thần
Cùng các chúng vong linh
Thọ thực được no đủ
Hộ trì cho chúng sinh
Tinh tấn hành trì giới
Nương tựa nơi Tam Bảo
Tu hành cầu thoát khổ
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

9. Phục Nguyện
(Quỳ)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Hôm nay con/chúng con tu tập kỷ niệm ngày Đức Phật thành đạo 8/12, con/chúng con nguyện mang công đức này cùng công đức tùy hỷ theo sáu Pháp hòa kính của Đức Phật hồi hướng đến cho các sở nguyện thiện của con/chúng con, nguyện mong sớm được thành tựu.
(Đại chúng cùng đọc)

Từ bi thương chúng sinh
A tăng kỳ kiếp tu hành
Rời bỏ hoàng thành
Năm năm tầm sư
Sáu năm khổ hạnh rừng già
Bốn chín ngày thiền định
Phá dẹp ma quân
Đắc thành quả Phật
Đem Pháp chỉ bày
Cứu khổ chúng sinh
Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni
Đệ tử chúng con
Hưởng ân công đức cao dầy
Phát nguyện tu hành
Gìn giữ giới pháp
Chân thật hoan hỷ
Thấy nghe vui theo
Sáu pháp hòa kính
Cầu thỉnh vô số
Vô lượng vô biên
Đức Phật ra đời
Che chở muôn loài
Chúng con lại nguyện
Hiện tại kiếp này
Và muôn kiếp sau
Đều gặp Minh Sư
Bậc thiện tri thức
Tu nguyện Bồ Đề
Lợi ích chúng sinh. (1 chuông)
Nguyện cho hết thảy
Chư Thiên, chư thần
Cùng với cha mẹ
Hiện tại kiếp này
Và muôn kiếp trước
Thân bằng quyến thuộc
Và các vong linh
Hữu duyên đàn lễ,
Pháp hội hôm nay,
Gia tiên tiền tổ
Oan gia trái chủ
Của cả gia đình
Được nương Tam Bảo
Giác ngộ Phật pháp
Cùng với chúng con
Kết duyên pháp lữ
Trợ duyên cho nhau
Tu đạo Bồ Đề. (1 chuông)
Cùng xin hồi hướng
Cho cả gia đình
Bình an mạnh khỏe
Gia đạo hưng long
Ác nạn tiêu trừ
Công việc hanh thông
Tu theo Phật Pháp. (1 chuông)
Lại hướng nguyện cho
Đạo Phật hưng thịnh
Trên toàn thế giới
Đất nước Việt Nam
Luôn có minh quân
Lãnh đạo đất nước
Hưởng ân Tam Bảo
Như thuở vua Trần Nhân Tông
Đất nước thịnh hưng.
Nhân dân an lạc. (1 chuông)
Chúng con lại nguyện
Chư Thiên, thiện Thần
Gia tâm ủng hộ
Thời tiết thuận hòa
Giảm bớt thiên tai
Hạn hán, động đất
Dịch bệnh, mất mùa
Chiến tranh loạn lạc
Khiến cho:
Quốc Thái dân an
Thế giới hòa bình (1 chuông)
Nguyện cho:
Pháp giới chúng sinh
Đồng thành Phật đạo. (1 chuông)

Trường hợp tu riêng tại nhà thì bạch: Con cũng xin hồi hướng cho gia đình của con/chúng con các việc hiện tại (đọc các việc cụ thể, mà gia đình đang mong cầu, hoặc mong cầu chuyển nghiệp của bài số 8):…

Trường hợp tu theo nhóm/đạo tràng thì bạch: Chúng con cũng xin hồi hướng cho các gia đình của chúng con các việc hiện tại nguyện được (các Phật tử đọc thầm theo mong cầu)…

(Năm nào có dịch bệnh, thiên tai, thì đọc phần dưới tùy duyên thay đổi cho phù hợp)

Con/chúng con lại xin hồi hướng hóa giải nghiệp dịch bệnh phát sinh, động đất, các nạn nước do biển động và lũ quét, lụt lội, tiêu trừ ác nghiệp chết trùng trong các nạn dịch này cho chúng sinh. Hồi hướng cho các chúng Hành Bệnh Quỷ Vương, Ác Độc Quỷ Vương, Đa Ác Quỷ Vương… Huyết Lệ Sầu Quỷ Vương, cùng các tiểu quỷ tử (theo kinh Địa Tạng) có liên quan tới ác nạn dịch bệnh covid của nhân loại, nguyện cho chúng quỷ này, được tăng phúc tăng duyên giác ngộ Phật Pháp, phát tâm Bồ Đề, hộ trì Tam Bảo, cầu vô thượng Bồ Đề. Hồi hướng cho (các) gia đình con/chúng con không rơi vào các ác nạn, ác dịch này, nạn dịch bệnh sớm được hóa giải để cho chúng nhân được bình an hạnh phúc tu theo chính đạo.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

10. Hồi Hướng

Công phu công đức có bao nhiêu,
Con xin lấy đó hồi hướng về,
Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh,
Thảy đều thể nhập vô sinh nhẫn.
Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não,
Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời,
Nguyện các tội chướng thảy tiêu trừ,
Đời đời thường hành Bồ Tát đạo.
Nguyện đem công đức tu hành này,
Chan rải mười phương khắp tất cả,
Hết thảy chúng con cùng các loài,
Đồng được lên ngôi Vô Thượng Giác.

11. Tam Tự Quy
(Quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sinh hiểu rõ đạo lớn, phát tâm Bồ Đề. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sinh vào sâu kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sinh thống lý đại chúng, hết thảy không ngại. (3 chuông. 1 lễ)

III. Thời Khóa Buổi Trưa

1. Tham Dự Bạch Lễ Cúng Dường Trai Phạn Trực Tuyến
– Thời gian: Trước thời gian phát trực tuyến của chùa từ 5 đến 10 phút.
– Văn bạch:

(Chung cho tu riêng/nhóm/đạo tràng)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh!
Đệ tử con tên là:… Pháp danh (nếu có):… ở tại:…

(Tùy duyên có/không đọc phần này: con/chúng con đang tu tập tại đạo tràng… thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng)

(Tiếp)
Con/chúng con tùy hỷ theo sáu Pháp hòa kính của Đức Phật.

Hôm nay, nhân kỷ niệm ngày Đức Phật thành đạo 8/12, nhân dân, Phật tử sớt bát cúng dường lên Sư Phụ cùng chư tôn đức Tăng Ni chùa Ba Vàng, con/chúng con xin nguyện cầu chư Tăng được mạnh khỏe, tu hành sớm vào Thánh quả, giữ gìn Chánh Pháp Phật trụ lâu dài ở thế gian và hoằng dương giáo Pháp Phật, cứu khổ cho chúng sinh, làm phước điền tối thượng cho chúng sinh.

Trường hợp đã tham gia tịnh tài/vật thực sớt bát cúng dường: Con/chúng con đã tham gia tịnh tài/vật thực (cúng dường về chùa, tham gia cùng Câu lạc bộ Cúc Vàng) sớt bát cúng dường

Trường hợp không tham gia tịnh tài/vật thực sớt bát cúng dường thì đọc: Con xin tùy hỷ với các Phật tử tham gia tịnh tài/vật thực sớt bát cúng dường

(Tiếp)

Giờ này con/chúng con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng thỉnh chư vị vong linh (tùy duyên thỉnh mời vong linh)…. theo oai lực Tam Bảo, về chùa Ba Vàng thọ nhận phần phước báu từ sự chú nguyện của chư Tăng.
Nguyện cho các chúng được nương tựa Tam Bảo, chư Tăng, nghe học lời Phật dạy, được an vui giải thoát và gia hộ cho gia đình con/chúng con được bình an.
Con/chúng con thành kính đảnh lễ Bậc Thầy Nhân Thiên, cứu khổ khắp muôn loài – Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Con/chúng con cũng cầu thỉnh vô số, vô lượng vô biên Đức Phật ra đời, Phật Pháp thịnh hưng lợi lạc muôn loài, pháp hạnh đầu đà trụ mãi ở thế gian làm ruộng phước điền cho nhân thiên muôn loài.
Giờ này con/chúng con xin tham dự Lễ sớt bát cúng dường chư Tăng trực tuyến.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)
(Quý đạo hữu tu theo chương trình phát trực tuyến của Câu lạc bộ.)

2. Thọ Trai
– Thời gian: 11h30 (tùy Phật tử. Trước 13h00)

(Chung cho tu riêng/nhóm/đạo tràng)

a. Văn bạch thọ trai
(Ngồi chắp tay bạch)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Con/chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng tác đại chứng minh. Nay con/chúng con phát nguyện thọ giới Bát quan trai ở nhà, giờ này đã đến giờ thọ trai, con/chúng con xin dâng thức ăn trai tịnh cúng dường lên Tam Bảo, cúi xin Tam Bảo chứng minh và cho phép con/chúng con được thừa hưởng ân đức của Tam Bảo mà thọ thực.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 xá)

b. Văn bạch kết trai
(Ngồi chắp tay bạch)

Giờ này con/chúng con đã thọ thực xong, con/chúng con xin phát nguyện sẽ tinh tấn tu hành, tùy hỷ với công hạnh Bồ Đề, hộ trì Tam Bảo, chuyển tải Phật Pháp, rộng khắp thế gian. Cúi xin Tam Bảo chứng minh cho con/chúng con.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 xá)

IV. Thời Khóa Buổi Chiều
(Chung cho tu riêng/nhóm/đạo tràng)

Thời gian: 14h15

1. Thời Khóa Tọa Thiền
a. Bạch Phật
(Cắm hương xong, quỳ chắp tay)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con/chúng con xin được vào thời khóa ngồi thiền theo chương trình phát trực tuyến của chùa Ba Vàng. Con/chúng con nguyện mong chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng gia trì cho con/chúng con, chư Thiên, chư Thần Linh hộ trì để con/chúng con được an ổn, trí tuệ được khai mở, tư duy thiền quán được sáng suốt.
Con/chúng con cũng xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng gia trì cho con/chúng con được thỉnh mời chư Thiên, chư Thần Linh, cùng các vong linh giờ này vân tập về pháp hội cùng con/chúng con tu tập.
Con/chúng con xin được tu tập theo đề mục quán:

1. Quán sát về sự vô thường của mình và quyến thuộc, từ đó tự tại trước sự ra đi của mình.

2. Quán sát của cải lúc có, lúc mất theo nghiệp lực để bằng lòng với hiện tại, không bị đau khổ khi mất tài sản và chúng ta phấn đấu đi lên bằng thiện nhân quả.

3. Quán sát dù tài sản có hư hoại, tính mạng có mất, thì chúng ta phải kiên định trong niềm tin vào Phật Pháp, nhân quả; kiên định thực hành Phật Pháp.

4. Quán chiếu mọi sự mọi vật có thể đổ vỡ theo quy luật vô thường của thế gian, muốn giữ cũng không giữ được; để dần đoạn trừ tham ái, ra khỏi luân hồi và đạt đến Niết Bàn hạnh phúc, an vui, tự tại trước mọi sóng gió của cuộc đời.

Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)
(Tọa thiền)

Thời gian ngồi thiền: Tùy duyên quý đạo hữu. (Quý đạo hữu tính thời gian để kịp tham gia thời khóa nghe Pháp)

b. Xả thiền
(Ba tiếng chuông; chắp tay)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con/chúng con xin xả thiền.

c. Lễ kết thời khóa tọa thiền
(Quỳ bạch. Lễ: đứng hoặc quỳ)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Thời khóa tọa thiền của con/chúng con đã viên mãn. Con/chúng con xin thành kính đảnh lễ Tam Bảo.
Chí tâm đảnh lễ mười phương vô thượng Tam Bảo (3 lễ. 3 chuông kết)

2. Nghe Pháp
Thời gian: 15h00

a. Trước khi nghe Pháp
(Chắp tay)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này đệ tử con/chúng con xin được vào thời khóa nghe Pháp của chương trình trực tuyến.
Con/chúng con cũng xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng gia trì cho con/chúng con được thỉnh mời chư Thiên, chư Thần Linh, cùng các vong linh vân tập về pháp hội cùng con/chúng con nghe Pháp.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

(Nghe chương trình phát trực tiếp của chùa. Nếu quý đạo hữu nào tu sau ngày mùng 8 thì nghe lại bài Pháp ngày mùng 8 cùng tháng.)

b. Sau khi nghe Pháp
(Quỳ bạch. Lễ: đứng hoặc quỳ)
(Chung cho tu riêng/nhóm/đạo tràng)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Thời khóa nghe Pháp của con/chúng con đã viên mãn. Con/chúng con xin thành kính đảnh lễ Tam Bảo.
Chí tâm đảnh lễ mười phương vô thượng Tam Bảo (3 lễ. 3 chuông kết)

V. Cúng Thí Thực
(Các quý đạo hữu cúng thí phù hợp với nghi thức nào thì chọn 1 trong 3 nghi thức)
(Ấn vào tên nghi thức)

1. Nghi thức cúng thí thực

2. Nghi thức cúng thí thực tại nhà/nhóm/đạo tràng

3. Nghi thức cúng thí thực mời vong linh về chùa

VI. Tham Gia Thời Khóa Sám Hối Chuyển Hóa Trực Tuyến
(Nếu Phật tử đang tu bài số 8, thì tu chương trình bài số 8 thay cho chương trình này)

– Thời gian: Trước thời gian phát trực tuyến của chùa từ 5 đến 10 phút.
– Văn bạch:
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này đệ tử con/chúng con xin được tham gia thời khóa Sám hối chuyển hóa trực tuyến theo chương trình phát trực tuyến của chùa.
Con/chúng con cũng xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, gia trì cho con/chúng con được thỉnh mời chư Thiên, chư Thần Linh, cùng các vong linh giờ này vân tập về pháp hội cùng con/chúng con tu tập.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

(Tu theo chương trình phát trực tiếp của chùa.)

VII. Tham Gia Chương Trình Văn Nghệ

1. Tham Gia Chương Trình Văn Nghệ Buổi Tối

Trong chương trình văn nghệ này có phần Phật tử trong Câu lạc bộ đối trước chư Tăng phát nguyện Bồ Đề hướng về các oan gia trái chủ sám hối.

– Thời gian: Trước thời gian phát trực tuyến của Câu lạc bộ từ 5 đến 10 phút.
– Văn bạch:
(Chung cho tu riêng/nhóm/đạo tràng)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh!

Đệ tử con tên là:… Pháp danh (nếu có):… ở tại:…
(Tùy duyên có/không đọc phần này: con/chúng con đang tu tập tại đạo tràng… thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng)

(Tiếp)
Con/chúng con tùy hỷ theo sáu Pháp hòa kính của Đức Phật.

Hôm nay, nhân kỷ niệm ngày Đức Phật thành đạo 8/12, với tinh thần tri ân Bậc Thầy dẫn đường nhân thiên, cứu khổ khắp muôn loài – Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, giờ này con/chúng con xin tham dự chương trình văn nghệ kỷ niệm ngày Đức Phật thành đạo và xin tùy hỷ với các Phật tử đối trước chư Tăng phát nguyện Bồ Đề hướng về các oan gia trái chủ sám hối trực tuyến.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

2. Văn Bạch Tham Gia Phát Nguyện

– Thời gian: trước từ 5 đến 10 phút khi đại diện câu lạc bộ (Cô Chủ nhiệm) bạch phát nguyện.
– Địa điểm: Tại chùa hoặc tại trước thiết bị internet chắp tay nhất tâm bạch.
– Văn bạch trước khi tham gia phát nguyện

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con tên là… ở tại… đang tu tập tại đạo tràng… thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng chùa Ba Vàng. Giờ này con xin tùy hỷ với các Phật tử trong Câu lạc bộ Cúc Vàng về việc xả các lời thề nguyền ác, hướng về oan gia trái chủ thành tâm sám hối bằng cách chân thật phát tâm Bồ Đề, thực hành công hạnh Bồ Đề tại Câu lạc bộ Cúc Vàng.

(Quý đạo hữu thực hành theo chương trình phát trực tiếp của Câu lạc bộ.)

VIII. Tham Gia Chương Trình Chia Sẻ – Thực Hành Thiền
– Thời gian: Trước thời gian phát trực tuyến của Câu lạc bộ từ 5 đến 10 phút.
– Lưu ý: Các đạo hữu chuẩn bị những vật dụng hỗ trợ đã được hướng dẫn trong chương trình tu tập kỷ niệm ngày Đức Phật thành đạo.
– Văn bạch:
(Chung cho tu riêng/nhóm/đạo tràng)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh!
Đệ tử con tên là… ở tại… là Phật tử… (dự thính chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa/tuỳ hỷ) thuộc đạo tràng… trong Câu lạc bộ Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa.

Con/chúng con được học trong giáo Pháp của Đức Như Lai, con/chúng con được biết, Đức Phật từ nơi cội cây Bồ Đề tại Bồ Đề đạo tràng đã thiền định 49 ngày đêm và chứng đạt được quả vị giải thoát, mở ra con đường giải thoát cho chúng sinh.
Hôm nay, nhân kỷ niệm ngày Đức Phật thành đạo 8/12, Phật tử con/chúng con xin được tập thực hành giáo Pháp giải thoát của Đức Như Lai để quán sát thân tâm của mình. Giờ này đệ tử con/chúng con xin được tham gia thời khóa hướng dẫn hành thiền đêm theo chương trình phát trực tuyến của Câu lạc bộ.
Con/chúng con cũng xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng gia trì cho con/chúng con được thỉnh mời chư Thiên, chư Thần Linh, cùng các vong linh giờ này vân tập về pháp hội cùng con/chúng con tu tập.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)
(Tu theo chương trình phát trực tiếp của Câu lạc bộ.)

IX. Xả Giới

Trường hợp 1: Tu theo chương trình xả giới phát trực tuyến của chùa lúc 5h00
– Thời gian: Bạch trước khi tham gia chương trình phát trực tuyến từ 5 – 10 phút

Văn bạch:

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Hôm qua, nhân kỷ niệm ngày Đức Phật thành đạo 8/12, con/chúng con hướng tâm nương đức của Sư Phụ cùng đại Tăng chùa Ba Vàng nguyện thọ nhận Bát quan trai giới tại nhà một ngày một đêm, nay con/chúng con xin tham gia chương trình xả giới Bát quan trai theo chương trình phát trực tuyến của chùa Ba Vàng.
Con/chúng con xin nương oai lực của Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng xin thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh, cùng các vong linh (tùy duyên mời)…, giờ này vân tập về pháp hội cùng con/chúng con tu tập.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

(Tu theo chương trình phát trực tiếp của chùa.)

Sau khi hết chương trình trực tuyến của chùa, quý đạo hữu thực hiện tiếp các phần dưới đây:

a. Phục nguyện hồi hướng
(Quỳ)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Hôm qua, nhân ngày kỷ niệm Đức Phật thành đạo 8/12, con/chúng con phát nguyện thọ nhận tu tập Bát quan trai giới một ngày một đêm đến nay đã viên mãn, con/chúng con nguyện mang công đức này cùng công đức tùy hỷ theo sáu Pháp hòa kính của Đức Phật hồi hướng đến cho các sở nguyện thiện của con/chúng con, nguyện mong sớm được thành tựu.
(Đại chúng cùng đọc)

Từ bi thương chúng sinh
A tăng kỳ kiếp tu hành
Rời bỏ hoàng thành
Năm năm tầm sư
Sáu năm khổ hạnh rừng già
Bốn chín ngày thiền định
Phá dẹp ma quân
Đắc thành quả Phật
Đem Pháp chỉ bày
Cứu khổ chúng sinh
Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni
Đệ tử chúng con
Hưởng ân công đức cao dầy
Phát nguyện tu hành
Gìn giữ giới pháp
Chân thật hoan hỷ
Thấy nghe vui theo
Sáu pháp hòa kính
Cầu thỉnh vô số
Vô lượng vô biên
Đức Phật ra đời
Che chở muôn loài
Chúng con lại nguyện
Hiện tại kiếp này
Và muôn kiếp sau
Đều gặp Minh Sư
Bậc thiện tri thức
Tu nguyện Bồ Đề
Lợi ích chúng sinh. (1 chuông)
Nguyện cho hết thảy
Chư Thiên, chư thần
Cùng với cha mẹ
Hiện tại kiếp này
Và muôn kiếp trước
Thân bằng quyến thuộc
Và các vong linh
Hữu duyên đàn lễ,
Pháp hội hôm nay,
Gia tiên tiền tổ
Oan gia trái chủ
Của cả gia đình
Được nương Tam Bảo
Giác ngộ Phật pháp
Cùng với chúng con
Kết duyên pháp lữ
Trợ duyên cho nhau
Tu đạo Bồ Đề. (1 chuông)
Cùng xin hồi hướng
Cho cả gia đình
Bình an mạnh khỏe
Gia đạo hưng long
Ác nạn tiêu trừ
Công việc hanh thông
Tu theo Phật Pháp. (1 chuông)
Lại hướng nguyện cho
Đạo Phật hưng thịnh
Trên toàn thế giới
Đất nước Việt Nam
Luôn có minh quân
Lãnh đạo đất nước
Hưởng ân Tam Bảo
Như thuở vua Trần Nhân Tông
Đất nước thịnh hưng.
Nhân dân an lạc. (1 chuông)
Chúng con lại nguyện
Chư Thiên, thiện Thần
Gia tâm ủng hộ
Thời tiết thuận hòa
Giảm bớt thiên tai
Hạn hán, động đất
Dịch bệnh, mất mùa
Chiến tranh loạn lạc
Khiến cho:
Quốc Thái dân an
Thế giới hòa bình (1 chuông)
Nguyện cho:
Pháp giới chúng sinh
Đồng thành Phật đạo. (1 chuông)

Trường hợp tu riêng tại nhà thì bạch: Con cũng xin hồi hướng cho gia đình của con/chúng con các việc hiện tại (đọc các việc cụ thể, mà gia đình đang mong cầu, hoặc mong cầu chuyển nghiệp của bài số 8):…

Trường hợp tu theo nhóm/đạo tràng thì bạch: Chúng con cũng xin hồi hướng cho các gia đình của chúng con các việc hiện tại nguyện được (các Phật tử đọc thầm theo mong cầu)…

(Năm nào có dịch bệnh, thiên tai, thì đọc phần dưới tùy duyên thay đổi cho phù hợp)

Con/chúng con lại xin hồi hướng hóa giải nghiệp dịch bệnh phát sinh, động đất, các nạn nước do biển động và lũ quét, lụt lội, tiêu trừ ác nghiệp chết trùng trong các nạn dịch này cho chúng sinh. Hồi hướng cho các chúng Hành Bệnh Quỷ Vương, Ác Độc Quỷ Vương, Đa Ác Quỷ Vương… Huyết Lệ Sầu Quỷ Vương, cùng các tiểu quỷ tử (theo kinh Địa Tạng) có liên quan tới ác nạn dịch bệnh covid của nhân loại, nguyện cho chúng quỷ này, được tăng phúc tăng duyên giác ngộ Phật Pháp, phát tâm Bồ Đề, hộ trì Tam Bảo, cầu vô thượng Bồ Đề. Hồi hướng cho (các) gia đình con/chúng con không rơi vào các ác nạn, ác dịch này, nạn dịch bệnh sớm được hóa giải để cho chúng nhân được bình an hạnh phúc tu theo chính đạo.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

b. Lễ tri ân Tam Bảo (7 lần)
(Quỳ hoặc đứng)
Con xin chí thiết chí thành đảnh lễ tri ân Tam Bảo (lễ)

c. Tam tự quy
(Quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm Vô Thượng. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại. (3 chuông. 1 lễ)

Trường hợp 2: Không có thời gian tu. Bạch xả giới.
– Thực hành trước ban thờ: cắm hương xong chắp tay bạch.
– Thực hành tùy duyên ở các địa điểm khác: chắp tay hướng lên hư không bạch.

Văn bạch
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con tên là… Pháp danh (nếu có)… ở tại… hôm qua, nhân ngày kỷ niệm Đức Phật thành đạo 8/12, con/chúng con đã thọ nhận tám giới tu tập một ngày một đêm, giờ này đã viên mãn, con/chúng con xin được xả giới. Con/chúng con xin hồi hướng công đức tu Bát quan trai về Vô Thượng Bồ Đề và hồi hướng cho (đọc mong cầu)…
Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Trường hợp 3: Có thời gian tu.

1. Nguyện Hương
(Quỳ. Thực hiện 1 trong 2 văn nguyện hương dưới đây)

a. Dùng hương đốt, hương trầm,…

Nguyện đem lòng thành kính
Gửi theo đám mây hương
Phảng phất khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

b. Dùng tâm hương

Nguyện ý thành, tâm kính
Biến mãn khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

2. Văn Khấn
(Quỳ gối, chắp tay khấn)

Có 2 trường hợp: Tu riêng tại nhà và tu theo nhóm/đạo tràng

* Trường Hợp Tu Riêng Tại Nhà
Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Đệ tử con tên là:… Pháp danh (nếu có):… ở tại:…
(Tùy duyên có/không đọc phần này: con/chúng con đang tu tập tại đạo tràng… thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng)

(Tiếp)
Con/chúng con tùy hỷ theo sáu Pháp hòa kính của Đức Phật.

Hôm qua, nhân ngày kỷ niệm Đức Phật thành đạo 8/12, con/chúng con hướng tâm nương đức của Sư Phụ cùng đại Tăng chùa Ba Vàng nguyện thọ nhận Bát quan trai giới tại nhà một ngày một đêm, nay con/chúng con xin xả giới Bát quan trai. Kính xin trên chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh cho con/chúng con được xả giới như pháp để con/chúng con được thừa hưởng ân đức của Tam Bảo.
Con/chúng con xin nương oai lực của Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng xin thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh, cùng các vong linh (tùy duyên mời)…, giờ này vân tập về pháp hội cùng con/chúng con tu tập.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

* Trường Hợp Tu Theo Nhóm/Đạo tràng
Chủ sám bạch:

Đệ tử con tên là:… Pháp danh (nếu có):… con xin đại diện cho các Phật tử thuộc nhóm/đạo tràng (nếu có)… chúng con xin tập trung tu tập tại địa chỉ… của gia đình tín chủ Phật tử (tên)…
(Tùy duyên có/không đọc phần này: chúng con đang tu tập tại đạo tràng… thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng).

(Tiếp)
Chúng con tùy hỷ theo sáu Pháp hòa kính của Đức Phật.

Hôm qua, nhân ngày kỷ niệm Đức Phật thành đạo 8/12, chúng con hướng tâm nương đức của Sư Phụ cùng đại Tăng chùa Ba Vàng nguyện thọ nhận Bát quan trai giới tại nhà một ngày một đêm, nay chúng con xin xả giới Bát quan trai. Kính xin trên chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh cho chúng con được xả giới như pháp để chúng con được thừa hưởng ân đức của Tam Bảo.

(Mọi người cùng bạch thầm)
Con xin nương oai lực của Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng xin thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh, cùng các vong linh (tùy duyên mời)…

(Chủ sám đọc tiếp)
Giờ này vân tập về pháp hội cùng chúng con tu tập.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

3. Kệ Tán Dương Đức Thế Tôn
(Quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

Thánh đức bậc Như Lai
Đại Bi Thích Ca Văn
Bậc vượt thoát thăng trầm
Sinh già bệnh, khổ chết.
Bậc Vô Thượng năng nhân
Vô lượng kiếp tu hành
Cung Đâu Suất giáng trần
Giã từ ngôi vương tử
Ẩn mình nơi rừng vắng
Chí quyết tu đạo mầu
Bồ Đề cội thiền tọa
Bốn chín ngày và đêm
Chẳng hề rời nệm cỏ
Đại phá, hàng Ma Quân
Sớm Sao Mai tỏ rạng
Chứng đạt Pháp Tam minh
Phát sinh trí nhiệm mầu
Chiếu soi nghìn thế giới
Đạo quả đã viên thành
Đại vận chuyển Pháp luân
Muôn loài cùng quy hướng
Nhất tâm thành tưởng niệm
Đức Bổn Sư thành đạo
Tán dương công đức Ngài
Bậc Trí tuệ Như Lai
Bậc Từ Bi quảng đại
Thương xót cho chúng con
Chí tâm thành đảnh lễ.

Nhất thiết cung kính – nhất tâm kính lễ

1. Chí tâm đảnh lễ: A tăng kỳ kiếp, thương xót chúng sinh, phát tâm Bồ Đề, hành Bồ Tát đạo, cầu thành Phật quả.
Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)
2. Chí tâm đảnh lễ: Hiện hưởng dục lạc, chán cảnh Vô thường, dạo chơi bốn phương, thương đời đau khổ, nửa đêm vượt thành, xuất gia tìm đạo, tóc xanh cắt bỏ, núi tuyết tu hành.
Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)
3. Chí tâm đảnh lễ: Trí tuệ siêu việt, cùng sự chuyên cần, năm năm tầm sư học đạo, chuyên cần y giáo, chứng đạt tầng thiền, phi phi tưởng xứ.
Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)
4. Chí tâm đảnh lễ: khổ hạnh thắng lâm, âm thầm chuyên tu, hành thân cực khổ, ngày ăn một hạt, chỉ đậu hoặc mè, nước uống cũng thế, chỉ vài giọt sương, mùa đông tuyết rơi, ở ngoài trời lạnh, mùa hè nắng cháy, ở bãi tha ma, dùng gậy hoặc roi, quất vào thân thể, khổ hạnh tột cùng, không ai sánh kịp.
Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)
5. Chí tâm đảnh lễ: Bồ tát thọ bát cháo sữa, của nàng Su-gia-ta, từ bỏ khổ hạnh cực đoan, trở về con đường trung đạo, thiền định tư duy, quyết thành Chánh Giác.
Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)
6. Chí tâm đảnh lễ: Bó cỏ Ku-sa, kết thành tòa báu, phát lời thề nguyện, dù máu khô cạn, chỉ còn gân xương, quyết không rời bỏ, tòa cỏ Ku-sa, nếu chưa đắc thành, quả Phật tối thượng.
Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)
7. Chí tâm đảnh lễ: Dưới cội Bồ đề, ở đêm bốn chín, vừa qua canh một, hàng phục ma quân, chứng túc mạng minh, thấy rõ chúng sinh, trầm luân đau khổ.
Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)
8. Chí tâm đảnh lễ: Dưới cội Bồ đề, ở đêm bốn chín, đến canh thứ hai, chứng thiên nhãn minh, thấy khắp thế giới và các chúng sinh, ở khắp mười phương, không hề ngăn ngại.
Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)
9. Chí tâm đảnh lễ: Dưới cội Bồ đề, ở đêm bốn chín, đến canh thứ ba, thấy rõ sự khổ, nguyên nhân khổ đau và sự chấm dứt, cũng như con đường, đưa đến diệt khổ, thành tựu giác ngộ, diệt hết phiền não, ô nhiễm khổ đau, chứng lậu tận minh.
Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)
10. Chí tâm đảnh lễ: Dưới cội Bồ đề, cuối đêm bốn chín, chân tính rạng ngời, thấy ánh sao Mai, thành Bồ đề đạo.
Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)
11. Chí tâm đảnh lễ: Giáo pháp bất tử, là tứ thánh đế, thánh đạo tám ngành, cứu vớt chúng sinh, vượt qua biển khổ.
Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!(1 chuông. 1 lễ)
12. Chí tâm đảnh lễ: Hiện tọa Đạo tràng, Sa bà giáo chủ, đạo sư ba cõi, từ Phụ muôn loài.
Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 chuông. 1 lễ)

5. Sám Nguyện Kỷ Niệm Phật Thành Đạo
(Quỳ; pháp khí: mõ)

Ngày Đức Phật Như Lai chứng đạo
Chúng chư Thiên vui báo tin mừng
Trời người hoan hỷ tưng bừng
Từ đây giáo Pháp vô cùng thậm thâm
Truyền đi khắp cả muôn phương
Cứu cho nhân loại thoát đường trầm luân
Hôm nay thành kính tri ân
Tưởng niệm lịch sử gian truân tu hành
Rừng khổ hạnh sáu năm gian khổ
Sống yểm ly nhịn thở nhịn ăn
Hình hài tiều tụy khô cằn
Một hôm ngã quỵ lúc đang kinh hành.
Vừa tỉnh lại gặp nàng tín nữ
Su- gia- ta cháo sữa cúng dường
Lắng nghe sinh lực hồi lần
Thấy mình minh mẫn tinh thần xiết bao.
Ðàn Ðế thích ngàn cao lay tỉnh
Xé mây xanh tuyệt đỉnh vang ngân
Chợt đâu một phiếm tơ chùng
Chợt đâu cao vút đứt tung giữa vời.
Thiên tôn chủ ngỏ lời nhắc nhở
Ðời tu hành giống tợ đàn kia
Quá căng dây sẽ đứt lìa
Quá chùn vô dụng chẳng vừa âm giai.
Hai cực đoan kéo dài lầm lạc
Cũng chỉ là bất cập rỗng không
Ðắm say lợi dưỡng giấc nồng
Cực hình khổ hạnh nghịch dòng Thánh Lưu.
Gẫm đến đây đèn mờ chợt sáng
Nhìn trời cao quang đãng lạ thường
Từ nay trung đạo là đường
Ðịnh tâm thiền tuệ vầng dương giữa lòng.
Bát khất thực thả sông trôi ngược
Chỉ dòng xanh nguyện ước nan nghì
Tịnh thiền dưới cội bồ đề
Quyết thành chánh giác lời thề trăng sao.
Ðêm hôm ấy đi vào tịch mặc
Trú khinh an phỉ lạc nhất tâm
Ðoạn lìa tham dục hôn trầm
Lắng yên sân hại phóng tâm chẳng còn.
Nhớ quá khứ tiền thân nhiều kiếp
Từng thời gian chi tiết đủ đầy
Từ cõi kia đến nơi đây
Tuệ minh túc mạng chứng ngay canh đầu.
Thấy sanh tử hiểu sâu duyên trước
Do nhân chi có được quả này
Hữu vi năng sở liền tay
Tử sanh thắng trí canh hai đắc thành.
Rõ chân tướng ngọn ngành vạn pháp
Ðoạn vô minh ái chấp kiết thằng
Chính đây đạo cả vĩnh hằng
Từ nay lậu tận vẹn toàn nguyện xưa.
Thành Phật quả sao mai vừa mọc
Bậc đại hùng chánh giác tôn nghiêm
Ma vương sợ hãi ưu phiền
Ðịa cầu chuyển động chư thiên lạy mừng.
Bảy tuần lễ hưởng an quả vị
Quán đạo mầu ngự trị pháp lâu
Thấy đời ngụp lặn trần lao
Biết ai hiểu được thâm sâu đạo lành.
Ðức Nghiêm Tôn phân vân do dự
Pháp vô sanh bất tử nhiệm mầu
Chúng sanh chẳng đủ trí sâu
Khó thông lẽ đạo khó cầu huyền thâm.
Ðại phạm thiên Sa Ham Pa Ti
Nơi phạm cung cảm ý Thế Tôn
Kinh lo mối đạo vong tồn
Thời gian tay duỗi thần thông hiện kề.
Bạch Thế Tôn trần mê thống khổ
Ðã trầm luân sinh tử quá lâu
Ngưỡng mong Ngài chuyển pháp mầu
Mắt người ít bụi được hầu thánh kinh.
Như hoa sen đẹp xinh mùa hạ
Ðóa vươn cao đóa lả mặt hồ
Ðóa còn tận đáy bùn nhơ
Chúng sanh căn trí tỏ mờ khác nhau.
Pháp vô thượng khổ cầu chi dễ
Thương chúng sanh khác thể nghiêm từ
Mong Ngài ngự giá vân du
Vì đời chuyển pháp thiên thu hằng còn.
Phật im lặng thuận lòng hứa khả
Vầng hào quang bát nhã lung linh
Nhắm vườn Lộc Giả đăng trình
Khai duyên giải thoát xiển minh Phật thừa.
Tình khổ hạnh thuở xưa còn đó
Nhóm Kiều Trần liễu ngộ đạo mầu
Pháp luân Phật chuyển lần đầu
Thuyết minh tứ đế thâm sâu đạo lành.
Ðây là khổ đây nhân sanh khổ
Ðây tịch nhiên diệt khổ niết bàn
Ðây đường bát chánh tịnh an
Móng nền giáo pháp vẹn toàn từ đây.
Rồi từ đó Như Lai hóa đạo
Bước chân thiêng lưu dấu mọi miền
Khi Trúc Lâm lúc Kỳ Viên
Thị thành cũng đến lâm tuyền cũng qua.
Hàng đệ tử dưới tòa bốn chúng
Vào Phật môn Thích chủng đồng nhiên
Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên
Như Lai trưởng tử nối truyền Pháp Vương.
Cất tiếng gọi hoằng dương đạo cả
Hãy ra đi mỗi ngả một người
Vì lòng thương tưởng cho đời
Xiển minh chánh đạo ba thời toàn chân.
Ngày nay chí thiết kính ân
Xưng dương tán thán chuyên cần tiến tu.
Chúng con khắp chốn hướng về
Thành tâm đảnh lễ Bậc Thầy Nhân Thiên.
Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông.1 lễ)

6. Tụng Kinh
(Pháp khí: mõ, chuông)

Bài Kinh: Kinh Tám Điều Giác Ngộ Của Bậc Đại Nhân
https://phamthiyen.com/kinh-tam-dieu-giac-ngo-cua-bac-dai-nhan/

7. Phục Nguyện Hồi Hướng
(Quỳ)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Hôm qua, nhân ngày kỷ niệm Đức Phật thành đạo 8/12, con/chúng con phát nguyện thọ nhận tu tập Bát quan trai giới một ngày một đêm đến nay đã viên mãn, con/chúng con nguyện mang công đức này cùng công đức tùy hỷ theo sáu Pháp hòa kính của Đức Phật hồi hướng đến cho các sở nguyện thiện của con/chúng con, nguyện mong sớm được thành tựu.
(Đại chúng cùng đọc)

Từ bi thương chúng sinh
A tăng kỳ kiếp tu hành
Rời bỏ hoàng thành
Năm năm tầm sư
Sáu năm khổ hạnh rừng già
Bốn chín ngày thiền định
Phá dẹp ma quân
Đắc thành quả Phật
Đem Pháp chỉ bày
Cứu khổ chúng sinh
Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni
Đệ tử chúng con
Hưởng ân công đức cao dầy
Phát nguyện tu hành
Gìn giữ giới pháp
Chân thật hoan hỷ
Thấy nghe vui theo
Sáu pháp hòa kính
Cầu thỉnh vô số
Vô lượng vô biên
Đức Phật ra đời
Che chở muôn loài
Chúng con lại nguyện
Hiện tại kiếp này
Và muôn kiếp sau
Đều gặp Minh Sư
Bậc thiện tri thức
Tu nguyện Bồ Đề
Lợi ích chúng sinh. (1 chuông)
Nguyện cho hết thảy
Chư Thiên, chư thần
Cùng với cha mẹ
Hiện tại kiếp này
Và muôn kiếp trước
Thân bằng quyến thuộc
Và các vong linh
Hữu duyên đàn lễ,
Pháp hội hôm nay,
Gia tiên tiền tổ
Oan gia trái chủ
Của cả gia đình
Được nương Tam Bảo
Giác ngộ Phật pháp
Cùng với chúng con
Kết duyên pháp lữ
Trợ duyên cho nhau
Tu đạo Bồ Đề. (1 chuông)
Cùng xin hồi hướng
Cho cả gia đình
Bình an mạnh khỏe
Gia đạo hưng long
Ác nạn tiêu trừ
Công việc hanh thông
Tu theo Phật Pháp. (1 chuông)
Lại hướng nguyện cho
Đạo Phật hưng thịnh
Trên toàn thế giới
Đất nước Việt Nam
Luôn có minh quân
Lãnh đạo đất nước
Hưởng ân Tam Bảo
Như thuở vua Trần Nhân Tông
Đất nước thịnh hưng.
Nhân dân an lạc. (1 chuông)
Chúng con lại nguyện
Chư Thiên, thiện Thần
Gia tâm ủng hộ
Thời tiết thuận hòa
Giảm bớt thiên tai
Hạn hán, động đất
Dịch bệnh, mất mùa
Chiến tranh loạn lạc
Khiến cho:
Quốc Thái dân an
Thế giới hòa bình (1 chuông)
Nguyện cho:
Pháp giới chúng sinh
Đồng thành Phật đạo. (1 chuông)

Trường hợp tu riêng tại nhà thì bạch: Con cũng xin hồi hướng cho gia đình của con/chúng con các việc hiện tại (đọc các việc cụ thể, mà gia đình đang mong cầu, hoặc mong cầu chuyển nghiệp của bài số 8):…

Trường hợp tu theo nhóm/đạo tràng thì bạch: Chúng con cũng xin hồi hướng cho các gia đình của chúng con các việc hiện tại nguyện được (các Phật tử đọc thầm theo mong cầu)…

(Tiếp)
(Năm nào có dịch bệnh, thiên tai, thì đọc phần dưới tùy duyên thay đổi cho phù hợp)

Con/chúng con lại xin hồi hướng hóa giải nghiệp dịch bệnh phát sinh, động đất, các nạn nước do biển động và lũ quét, lụt lội, tiêu trừ ác nghiệp chết trùng trong các nạn dịch này cho chúng sinh. Hồi hướng cho các chúng Hành Bệnh Quỷ Vương, Ác Độc Quỷ Vương, Đa Ác Quỷ Vương… Huyết Lệ Sầu Quỷ Vương, cùng các tiểu quỷ tử (theo kinh Địa Tạng) có liên quan tới ác nạn dịch bệnh covid của nhân loại, nguyện cho chúng quỷ này, được tăng phúc tăng duyên giác ngộ Phật Pháp, phát tâm Bồ Đề, hộ trì Tam Bảo, cầu vô thượng Bồ Đề. Hồi hướng cho (các) gia đình con/chúng con không rơi vào các ác nạn, ác dịch này, nạn dịch bệnh sớm được hóa giải, các nơi chưa bùng phát dịch bệnh, thì không bị bùng phát. Các nơi đã bị bùng phát dịch bệnh, thì sớm được khống chế chuyển hóa hết dịch, để cho chúng nhân được bình an hạnh phúc tu theo chính đạo.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 chuông. 1 lễ)

8. Lễ Tri Ân Tam Bảo (7 lần)
(Quỳ hoặc đứng)
Con xin chí thiết chí thành đảnh lễ tri ân Tam Bảo (lễ)

9. Tam Tự Quy
(Quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm Vô Thượng. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại. (3 chuông. 1 lễ)

HẾT

Xem nghi thức đầy đủ

Nghi Thức Dành Cho Phật Tử Đã Phát Nguyện Bồ Đề Tu Lục Hòa

I. Thời Khóa Buổi Khuya

Kính thưa các quý đạo hữu, Đức Phật đã 49 ngày đêm tu hành thiền định, nên chúng ta cố gắng tu buổi khuya, vất vả trên thân, bị nghiệp ngủ thùy miên chi phối để chúng ta càng cảm nhận được ân đức của Đức Phật.

Nếu đạo hữu nào đang tu bài số 8 hóa giải oán kết, thì không tu theo nội dung của thời khóa này, mà tu theo thời khóa bài số 8.

+ Thời gian: 5h00
+ Thực hành nghi thức dưới đây:

1. Nguyện Hương
(Quỳ. Thực hiện 1 trong 2 văn nguyện hương dưới đây)

a. Dùng hương đốt, hương trầm,…

Nguyện đem lòng thành kính
Gửi theo đám mây hương
Phảng phất khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

b. Dùng tâm hương

Nguyện ý thành, tâm kính
Biến mãn khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

2. Văn Khấn
(Quỳ, chắp tay bạch)

Có 2 trường hợp: Tu riêng tại nhà và tu theo nhóm/đạo tràng
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con/chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, cùng chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho con/chúng con. Con/chúng con xin thỉnh mời chư Thiên, chư Thần Linh vân tập về nơi pháp hội ủng hộ cho pháp hội của con/chúng con.

* Trường Hợp Tu Riêng Tại Nhà Thì Bạch:
Đệ tử con tên là:… Pháp danh:… ở tại:…
Con/chúng con đang tu tập tại đạo tràng… thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng và con/chúng con đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa, tập thực hành công hạnh Bồ Đề cầu Vô Thượng Bồ Đề.

Con/chúng con tu học Phật Pháp được biết, được chứng nghiệm về công đức cao quý của ngày tu Bát quan trai giới và hàng tháng trên Sư Phụ cùng đại Tăng có tổ chức cho Phật tử tu Bát quan trai giới vào ngày mùng 8.

Trường hợp tu sau ngày mùng 8 thì bạch thêm: Nhưng con/chúng con vì gia duyên công việc, con/chúng con không nghỉ để dự tu được. Do duyên của con/chúng con như vậy, nên Sư Phụ đã từ bi thương tưởng cho con/chúng con được trong hạnh vâng lời nương tựa Tam Bảo, tự tu Bát quan trai giới vào ngày nghỉ đầu tiên, sau ngày mùng 8.

(Tiếp)
Hôm nay, nhân kỷ niệm ngày Đức Phật thành đạo 8/12, con/chúng con xin phát nguyện thọ nhận tu tập Bát quan trai giới trong một ngày một đêm, tụng kinh, lễ Phật, sám hối, cúng lễ, tọa thiền, phận sự… để cảm niệm ân đức sâu dày của Đức Phật. Sự kiện Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chứng đạo quả Vô Thượng Bồ Đề, mang giáo Pháp bất tử tuyên dương khắp thế gian, làm hạnh phúc cho muôn loài chúng sinh, mở ra con đường giải thoát luân hồi sinh tử là một sự kiện đặc biệt hết sức ý nghĩa đối với nhân loại.
Đức Phật đã trải qua ba a tăng kỳ kiếp hành Bồ Tát đạo, tạo lập các công đức Ba la mật, xả máu thịt, thân mạng vì hạnh phúc và an lạc cho chúng sinh, để đầy đủ công đức đến đêm thứ 49 dưới cội cây Bồ đề, Ngài đã chiến thắng ma vương thành bậc Chánh Giác.
Con/chúng con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, oai lực công đức Bồ Đề của Pháp lục hòa cùng xin thỉnh chư vị vong linh (tùy duyên mời)…
Nguyện các vong linh được nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, oai lực công đức Bồ Đề của Pháp lục hòa vân tập về pháp hội đàn tràng, trong thời gian tu tập Bát quan trai giới, nghe kinh thính Pháp, cùng với con/chúng con.
Giờ này con/chúng con xin được tác lễ tu tập.
Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát! (1 chuông. 1 lễ)

* Trường Hợp Tu Theo Nhóm/Đạo Tràng Thì Bạch:
Chủ sám bạch: Đệ tử con tên là:… Pháp danh:… con xin đại diện cho các Phật tử thuộc nhóm/đạo tràng… chúng con xin tập trung tu tập tại địa chỉ… của gia đình tín chủ Phật tử (tên)…
Chúng con đang tu tập tại đạo tràng… thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng và chúng con đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa, tập thực hành công hạnh Bồ Đề cầu Vô Thượng Bồ Đề.
Chúng con tu học Phật Pháp được biết, được chứng nghiệm về công đức cao quý của ngày tu Bát quan trai giới và hàng tháng trên Sư Phụ cùng đại Tăng có tổ chức cho Phật tử tu Bát quan trai giới vào ngày mùng 8.

Trường hợp tu sau ngày mùng 8 thì bạch thêm: Nhưng chúng con vì gia duyên công việc, chúng con không nghỉ để dự tu được. Do duyên của chúng con như vậy, nên Sư Phụ đã từ bi thương tưởng cho chúng con được trong hạnh vâng lời nương tựa Tam Bảo, tự tu Bát quan trai giới vào ngày nghỉ đầu tiên, sau ngày mùng 8.

(Tiếp)
Hôm nay, nhân kỷ niệm ngày Đức Phật thành đạo 8/12, chúng con xin phát nguyện thọ nhận tu tập Bát quan trai giới trong một ngày một đêm, tụng kinh, lễ Phật, sám hối, cúng lễ, tọa thiền, phận sự… để cảm niệm ân đức sâu dày của Đức Phật. Sự kiện Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chứng đạo quả Vô Thượng Bồ Đề, mang giáo Pháp bất tử tuyên dương khắp thế gian, làm hạnh phúc cho muôn loài chúng sinh, mở ra con đường giải thoát luân hồi sinh tử là một sự kiện đặc biệt hết sức ý nghĩa đối với nhân loại.
Đức Phật đã trải qua ba a tăng kỳ kiếp hành Bồ Tát đạo, tạo lập các công đức Ba la mật, xả máu thịt, thân mạng vì hạnh phúc và an lạc cho chúng sinh, để đầy đủ công đức đến đêm thứ 49 dưới cội cây Bồ đề, Ngài đã chiến thắng ma vương thành bậc Chánh Giác.
Chúng con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, oai lực công đức Bồ Đề của Pháp lục hòa chúng con đồng xin bạch.

(Mọi người cùng bạch thầm)
Đệ tử con tên là… Pháp danh… ở tại… con xin thỉnh chư vị vong linh (tùy duyên mời)…

(Chủ sám đọc tiếp)
Nguyện các vong linh được nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, oai lực công đức Bồ Đề của Pháp lục hòa vân tập về pháp hội đàn tràng, trong thời gian tu tập Bát quan trai giới, nghe kinh thính Pháp, cùng với chúng con.
Giờ này chúng con xin được tác lễ tu tập.
Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát! (1 chuông. 1 lễ)

3. Kệ Tán Dương Đức Thế Tôn
(Quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

Thánh đức bậc Như Lai
Đại Bi Thích Ca Văn
Bậc vượt thoát thăng trầm
Sinh già bệnh, khổ chết.
Bậc Vô Thượng năng nhân
Vô lượng kiếp tu hành
Cung Đâu Suất giáng trần
Giã từ ngôi vương tử
Ẩn mình nơi rừng vắng
Chí quyết tu đạo mầu
Bồ Đề cội thiền tọa
Bốn chín ngày và đêm
Chẳng hề rời nệm cỏ
Đại phá, hàng Ma Quân
Sớm Sao Mai tỏ rạng
Chứng đạt Pháp Tam minh
Phát sinh trí nhiệm mầu
Chiếu soi nghìn thế giới
Đạo quả đã viên thành
Đại vận chuyển Pháp luân
Muôn loài cùng quy hướng
Nhất tâm thành tưởng niệm
Đức Bổn Sư thành đạo
Tán dương công đức Ngài
Bậc Trí tuệ Như Lai
Bậc Từ Bi quảng đại
Thương xót cho chúng con
Chí tâm thành đảnh lễ.

Nhất thiết cung kính – nhất tâm kính lễ
1. Chí tâm đảnh lễ: A tăng kỳ kiếp, thương xót chúng sinh, phát tâm Bồ Đề, hành Bồ Tát đạo, cầu thành Phật quả.
Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)
2. Chí tâm đảnh lễ: Hiện hưởng dục lạc, chán cảnh Vô thường, dạo chơi bốn phương, thương đời đau khổ, nửa đêm vượt thành, xuất gia tìm đạo, tóc xanh cắt bỏ, núi tuyết tu hành.
Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)
3. Chí tâm đảnh lễ: Trí tuệ siêu việt, cùng sự chuyên cần, năm năm tầm sư học đạo, chuyên cần y giáo, chứng đạt tầng thiền, phi phi tưởng xứ.
Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)
4. Chí tâm đảnh lễ: Khổ hạnh thắng lâm, âm thầm chuyên tu, hành thân cực khổ, ngày ăn một hạt, chỉ đậu hoặc mè, nước uống cũng thế, chỉ vài giọt sương, mùa đông tuyết rơi, ở ngoài trời lạnh, mùa hè nắng cháy, ở bãi tha ma, dùng gậy hoặc roi, quất vào thân thể, khổ hạnh tột cùng, không ai sánh kịp.
Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)
5. Chí tâm đảnh lễ: Bồ tát thọ bát cháo sữa, của nàng Su-gia-ta, từ bỏ khổ hạnh cực đoan, trở về con đường trung đạo, thiền định tư duy, quyết thành Chánh Giác.
Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)
6. Chí tâm đảnh lễ: Bó cỏ Ku-sa, kết thành tòa báu, phát lời thề nguyện, dù máu khô cạn, chỉ còn gân xương, quyết không rời bỏ, tòa cỏ Ku-sa, nếu chưa đắc thành, quả Phật tối thượng.
Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)
7. Chí tâm đảnh lễ: Dưới cội Bồ đề, ở đêm bốn chín, vừa qua canh một, hàng phục ma quân, chứng túc mạng minh, thấy rõ chúng sinh, trầm luân đau khổ.
Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)
8. Chí tâm đảnh lễ: Dưới cội Bồ đề, ở đêm bốn chín, đến canh thứ hai, chứng thiên nhãn minh, thấy khắp thế giới và các chúng sinh, ở khắp mười phương, không hề ngăn ngại.
Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)
9. Chí tâm đảnh lễ: Dưới cội Bồ đề, ở đêm bốn chín, đến canh thứ ba, thấy rõ sự khổ, nguyên nhân khổ đau và sự chấm dứt, cũng như con đường, đưa đến diệt khổ, thành tựu giác ngộ, diệt hết phiền não, ô nhiễm khổ đau, chứng lậu tận minh.
Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)
10. Chí tâm đảnh lễ: Dưới cội Bồ đề, cuối đêm bốn chín, chân tính rạng ngời, thấy ánh sao Mai, thành Bồ đề đạo.
Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)
11. Chí tâm đảnh lễ: Giáo pháp bất tử, là tứ thánh đế, thánh đạo tám ngành, cứu vớt chúng sinh, vượt qua biển khổ.
Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!(1 chuông. 1 lễ)
12. Chí tâm đảnh lễ: Hiện tọa Đạo tràng, Sa bà giáo chủ, đạo sư ba cõi, từ Phụ muôn loài.
Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 chuông. 1 lễ)

4. Tán Pháp
(Quỳ; khai chuông mõ)

Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn,
Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp.
Nay con nghe thấy vâng gìn giữ,
Nguyện hiểu nghĩa chân Đức Thế Tôn.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần. 3 chuông)

5. Sám Nguyện Kỷ Niệm Phật Thành Đạo

(Quỳ; pháp khí: mõ)

Ngày Đức Phật Như Lai chứng đạo
Chúng chư Thiên vui báo tin mừng
Trời người hoan hỷ tưng bừng
Từ đây giáo Pháp vô cùng thậm thâm

Truyền đi khắp cả muôn phương
Cứu cho nhân loại thoát đường trầm luân
Hôm nay thành kính tri ân
Tưởng niệm lịch sử gian truân tu hành

Rừng khổ hạnh sáu năm gian khổ
Sống yểm ly nhịn thở nhịn ăn
Hình hài tiều tụy khô cằn
Một hôm ngã quỵ lúc đang kinh hành.

Vừa tỉnh lại gặp nàng tín nữ
Su- gia- ta cháo sữa cúng dường
Lắng nghe sinh lực hồi lần
Thấy mình minh mẫn tinh thần xiết bao.

Ðàn Ðế thích ngàn cao lay tỉnh
Xé mây xanh tuyệt đỉnh vang ngân
Chợt đâu một phiếm tơ chùng
Chợt đâu cao vút đứt tung giữa vời.

Thiên tôn chủ ngỏ lời nhắc nhở
Ðời tu hành giống tợ đàn kia
Quá căng dây sẽ đứt lìa
Quá chùn vô dụng chẳng vừa âm giai.

Hai cực đoan kéo dài lầm lạc
Cũng chỉ là bất cập rỗng không
Ðắm say lợi dưỡng giấc nồng
Cực hình khổ hạnh nghịch dòng Thánh Lưu.

Gẫm đến đây đèn mờ chợt sáng
Nhìn trời cao quang đãng lạ thường
Từ nay trung đạo là đường
Ðịnh tâm thiền tuệ vầng dương giữa lòng.

Bát khất thực thả sông trôi ngược
Chỉ dòng xanh nguyện ước nan nghì
Tịnh thiền dưới cội bồ đề
Quyết thành chánh giác lời thề trăng sao.

Ðêm hôm ấy đi vào tịch mặc
Trú khinh an phỉ lạc nhất tâm
Ðoạn lìa tham dục hôn trầm
Lắng yên sân hại phóng tâm chẳng còn.

Nhớ quá khứ tiền thân nhiều kiếp
Từng thời gian chi tiết đủ đầy
Từ cõi kia đến nơi đây
Tuệ minh túc mạng chứng ngay canh đầu.

Thấy sanh tử hiểu sâu duyên trước
Do nhân chi có được quả này
Hữu vi năng sở liền tay
Tử sanh thắng trí canh hai đắc thành.

Rõ chân tướng ngọn ngành vạn pháp
Ðoạn vô minh ái chấp kiết thằng
Chính đây đạo cả vĩnh hằng
Từ nay lậu tận vẹn toàn nguyện xưa.

Thành Phật quả sao mai vừa mọc
Bậc đại hùng chánh giác tôn nghiêm
Ma vương sợ hãi ưu phiền
Ðịa cầu chuyển động chư thiên lạy mừng.

Bảy tuần lễ hưởng an quả vị
Quán đạo mầu ngự trị pháp lâu
Thấy đời ngụp lặn trần lao
Biết ai hiểu được thâm sâu đạo lành.

Ðức Nghiêm Tôn phân vân do dự
Pháp vô sanh bất tử nhiệm mầu
Chúng sanh chẳng đủ trí sâu
Khó thông lẽ đạo khó cầu huyền thâm.

Ðại phạm thiên Sa Ham Pa Ti
Nơi phạm cung cảm ý Thế Tôn
Kinh lo mối đạo vong tồn
Thời gian tay duỗi thần thông hiện kề.

Bạch Thế Tôn trần mê thống khổ
Ðã trầm luân sinh tử quá lâu
Ngưỡng mong Ngài chuyển pháp mầu
Mắt người ít bụi được hầu thánh kinh.

Như hoa sen đẹp xinh mùa hạ
Ðóa vươn cao đóa lả mặt hồ
Ðóa còn tận đáy bùn nhơ
Chúng sanh căn trí tỏ mờ khác nhau.

Pháp vô thượng khổ cầu chi dễ
Thương chúng sanh khác thể nghiêm từ
Mong Ngài ngự giá vân du
Vì đời chuyển pháp thiên thu hằng còn.

Phật im lặng thuận lòng hứa khả
Vầng hào quang bát nhã lung linh
Nhắm vườn Lộc Giả đăng trình
Khai duyên giải thoát xiển minh Phật thừa.

Tình khổ hạnh thuở xưa còn đó
Nhóm Kiều Trần liễu ngộ đạo mầu
Pháp luân Phật chuyển lần đầu
Thuyết minh tứ đế thâm sâu đạo lành.

Ðây là khổ đây nhân sanh khổ
Ðây tịch nhiên diệt khổ niết bàn
Ðây đường bát chánh tịnh an
Móng nền giáo pháp vẹn toàn từ đây.

Rồi từ đó Như Lai hóa đạo
Bước chân thiêng lưu dấu mọi miền
Khi Trúc Lâm lúc Kỳ Viên
Thị thành cũng đến lâm tuyền cũng qua.

Hàng đệ tử dưới tòa bốn chúng
Vào Phật môn Thích chủng đồng nhiên
Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên
Như Lai trưởng tử nối truyền Pháp Vương.

Cất tiếng gọi hoằng dương đạo cả
Hãy ra đi mỗi ngả một người
Vì lòng thương tưởng cho đời
Xiển minh chánh đạo ba thời toàn chân.

Ngày nay chí thiết kính ân
Xưng dương tán thán chuyên cần tiến tu.
Chúng con khắp chốn hướng về
Thành tâm đảnh lễ Bậc Thầy Nhân Thiên.

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông.1 lễ)

6. Tụng Kinh
(Tùy duyên tụng một bài kinh)

Bài kinh (ấn vào tên bài)Cách hỏi khi chọn pháp môn tu của bậc Bồ Tát

Bài kinh (ấn vào tên bài)Đức Phật dạy cách chọn trú xứ chọn thầy để tu học

Bài kinh (ấn vào tên bài)Những sự tinh tấn cần học và cần từ bỏ

7. Lễ Kết Thời Khóa Buổi Khuya
(Quỳ bạch. Lễ: đứng hoặc quỳ)
(Chung cho tu riêng/nhóm/đạo tràng)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Thời khóa buổi khuya của con/chúng con đã viên mãn. Con/chúng con xin thành kính đảnh lễ Tam Bảo.
Chí tâm đảnh lễ mười phương vô thượng Tam Bảo (3 lễ. 3 chuông kết)

II. Thời Khóa Buổi Sáng

1. Nhận Bát Quan Trai Giới
Thời gian: 8h00
(Quý đạo hữu nhận Bát quan trai giới theo 1 trong 3 trường hợp dưới đây)

Trường hợp 1: Bạch nhận giới theo hướng dẫn tại link:
https://phamthiyen.com/nghi-thuc-nhan-gioi-bat-quan-trai-danh-cho-nhung-nguoi-da-thuan-thuc-nhan-gioi/

Trường hợp 2: Nhận giới theo video: https://youtu.be/1MfmiNAOw3Y

Trường hợp 3: Nhận giới theo chương trình phát trực tuyến của chùa
– Thời gian: Trước thời gian phát trực tuyến của chùa từ 5 đến 10 phút.
– Văn bạch:

Có 2 trường hợp: Tu riêng tại nhà và tu theo nhóm/đạo tràng
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con/chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, cùng chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho con/chúng con. Con/chúng con xin thỉnh mời chư Thiên, chư Thần Linh vân tập về nơi pháp hội ủng hộ cho pháp hội của con/chúng con.

* Trường Hợp Tu Riêng Tại Nhà Thì Bạch:
Đệ tử con tên là:… Pháp danh:… ở tại:…
Con/chúng con đang tu tập tại đạo tràng… thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng và con/chúng con đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa, tập thực hành công hạnh Bồ Đề cầu Vô Thượng Bồ Đề.
Con/chúng con tu học Phật Pháp được biết, được chứng nghiệm về công đức cao quý của ngày tu Bát quan trai giới và hàng tháng trên Sư Phụ cùng đại Tăng có tổ chức cho Phật tử tu Bát quan trai giới vào ngày mùng 8.

Trường hợp tu sau ngày mùng 8 thì bạch thêm: Nhưng con/chúng con vì gia duyên công việc, con/chúng con không nghỉ để dự tu được. Do duyên của con/chúng con như vậy, nên Sư Phụ đã từ bi thương tưởng cho con/chúng con được trong hạnh vâng lời nương tựa Tam Bảo, tự tu Bát quan trai giới vào ngày nghỉ đầu tiên, sau ngày mùng 8.

(Tiếp)
Hôm nay, nhân kỷ niệm ngày Đức Phật thành đạo 8/12, con/chúng con xin phát nguyện thọ nhận tu tập Bát quan trai giới trong một ngày một đêm, tụng kinh, lễ Phật, sám hối, cúng lễ, tọa thiền, phận sự… để cảm niệm ân đức sâu dày của Đức Phật. Sự kiện Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chứng đạo quả Vô Thượng Bồ Đề, mang giáo Pháp bất tử tuyên dương khắp thế gian, làm hạnh phúc cho muôn loài chúng sinh, mở ra con đường giải thoát luân hồi sinh tử là một sự kiện đặc biệt hết sức ý nghĩa đối với nhân loại.
Đức Phật đã trải qua ba a tăng kỳ kiếp hành Bồ Tát đạo, tạo lập các công đức Ba la mật, xả máu thịt, thân mạng vì hạnh phúc và an lạc cho chúng sinh, để đầy đủ công đức đến đêm thứ 49 dưới cội cây Bồ đề, Ngài đã chiến thắng ma vương thành bậc Chánh Giác.
Con/chúng con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, oai lực công đức Bồ Đề của Pháp lục hòa cùng xin thỉnh chư vị vong linh (tùy duyên mời)…
Nguyện các vong linh được nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, oai lực công đức Bồ Đề của Pháp lục hòa vân tập về pháp hội đàn tràng, trong thời gian tu tập Bát quan trai giới, nghe kinh thính Pháp, cùng với con/chúng con.
Giờ này con/chúng con xin được tác lễ tu tập.
Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát! (1 chuông. 1 lễ)

* Trường Hợp Tu Theo Nhóm/Đạo Tràng Thì Bạch:
Chủ sám bạch: Đệ tử con tên là:… Pháp danh:… con xin đại diện cho các Phật tử thuộc nhóm/đạo tràng… chúng con xin tập trung tu tập tại địa chỉ… của gia đình tín chủ Phật tử (tên)…
Chúng con đang tu tập tại đạo tràng… thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng và chúng con đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa, tập thực hành công hạnh Bồ Đề cầu Vô Thượng Bồ Đề.
Chúng con tu học Phật Pháp được biết, được chứng nghiệm về công đức cao quý của ngày tu Bát quan trai giới và hàng tháng trên Sư Phụ cùng đại Tăng có tổ chức cho Phật tử tu Bát quan trai giới vào ngày mùng 8.

Trường hợp tu sau ngày mùng 8 thì bạch thêm: Nhưng chúng con vì gia duyên công việc, chúng con không nghỉ để dự tu được. Do duyên của chúng con như vậy, nên Sư Phụ đã từ bi thương tưởng cho chúng con được trong hạnh vâng lời nương tựa Tam Bảo, tự tu Bát quan trai giới vào ngày nghỉ đầu tiên, sau ngày mùng 8.

(Tiếp)
Hôm nay, nhân kỷ niệm ngày Đức Phật thành đạo 8/12, chúng con xin phát nguyện thọ nhận tu tập Bát quan trai giới trong một ngày một đêm, tụng kinh, lễ Phật, sám hối, cúng lễ, tọa thiền, phận sự… để cảm niệm ân đức sâu dày của Đức Phật. Sự kiện Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chứng đạo quả Vô Thượng Bồ Đề, mang giáo Pháp bất tử tuyên dương khắp thế gian, làm hạnh phúc cho muôn loài chúng sinh, mở ra con đường giải thoát luân hồi sinh tử là một sự kiện đặc biệt hết sức ý nghĩa đối với nhân loại.
Đức Phật đã trải qua ba a tăng kỳ kiếp hành Bồ Tát đạo, tạo lập các công đức Ba la mật, xả máu thịt, thân mạng vì hạnh phúc và an lạc cho chúng sinh, để đầy đủ công đức đến đêm thứ 49 dưới cội cây Bồ đề, Ngài đã chiến thắng ma vương thành bậc Chánh Giác.
Chúng con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, oai lực công đức Bồ Đề của Pháp lục hòa chúng con đồng xin bạch.

(Mọi người cùng bạch thầm)
Đệ tử con tên là… Pháp danh… ở tại… con xin thỉnh chư vị vong linh (tùy duyên mời)…

(Chủ sám đọc tiếp)
Nguyện các vong linh được nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, oai lực công đức Bồ Đề của Pháp lục hòa vân tập về pháp hội đàn tràng, trong thời gian tu tập Bát quan trai giới, nghe kinh thính Pháp, cùng với chúng con.
Giờ này chúng con xin được tác lễ tu tập.
Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát! (1 chuông. 1 lễ)
(Tu theo chương trình phát trực tiếp của chùa.)

2. Tụng Kinh

(Quý đạo hữu tụng kinh theo 1 trong 2 trường hợp dưới đây)

Trường hợp 1: Tu theo chương trình phát trực tuyến của chùa
– Thời gian: 9h00
– Thời gian bạch văn khấn: Trước thời gian phát trực tuyến của chùa từ 5 đến 10 phút.
– Văn khấn:
(Chung cho tu riêng/nhóm/đạo tràng)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này đệ tử con/chúng con xin vào khóa lễ tụng kinh của chương trình trực tuyến.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

(Quý đạo hữu tu theo chương trình phát trực tiếp của chùa)

Sau khi hết chương trình trực tuyến, quý đạo hữu thực hiện tiếp phần 8. Cúng Thực, phần 9. Phục Nguyện, phần 10. Hồi Hướng và phần 11. Tam Tự Quy của trường hợp 2

Trường hợp 2: Không tu theo chương trình phát trực tuyến của chùa

1. Nguyện Hương
(Quỳ. Thực hiện 1 trong 2 văn nguyện hương dưới đây)

a. Dùng hương đốt, hương trầm,…

Nguyện đem lòng thành kính
Gửi theo đám mây hương
Phảng phất khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

b. Dùng tâm hương

Nguyện ý thành, tâm kính
Biến mãn khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

2. Văn Bạch Phật
(Quỳ, chắp tay bạch)

Có 2 trường hợp: tu riêng và tu nhóm/đạo tràng
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con/chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, cùng chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho con/chúng con. Con/chúng con xin thỉnh mời chư Thiên, chư Thần Linh vân tập về nơi pháp hội ủng hộ cho pháp hội của con/chúng con.

* Trường Hợp Tu Riêng Tại Nhà Thì Bạch:
Đệ tử con tên là:… Pháp danh:… ở tại:…
Con/chúng con đang tu tập tại đạo tràng… thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng và con/chúng con đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa, tập thực hành công hạnh Bồ Đề cầu Vô Thượng Bồ Đề.
Nhân kỷ niệm ngày Đức Phật thành đạo 8/12, hôm nay con/chúng con xin tác lễ tán dương, tụng kinh, để cảm niệm ân đức sâu dày của Đức Phật. Sự kiện Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chứng đạo quả Vô Thượng Bồ Đề, mang giáo Pháp bất tử tuyên dương khắp thế gian, làm hạnh phúc cho muôn loài chúng sinh, mở ra con đường giải thoát luân hồi sinh tử là một sự kiện đặc biệt hết sức ý nghĩa đối với nhân loại.
Đức Phật đã trải qua ba a tăng kỳ kiếp hành Bồ Tát đạo, tạo lập các công đức Ba la mật, xả máu thịt, thân mạng vì hạnh phúc và an lạc cho chúng sinh, để đầy đủ công đức đến đêm thứ 49 dưới cội cây Bồ đề, Ngài đã chiến thắng ma vương thành bậc Chánh Giác.
Con/chúng con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh và độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, oai lực công đức Bồ Đề của Pháp lục hòa, cùng xin thỉnh chư vị vong linh gia tiên, vong linh trên đất hợp duyên, và các vong linh (tùy duyên mời thêm các vong linh cần hồi hướng)…

Trường hợp cúng dường thì bạch: Con/chúng con với tâm thành kính tín Tam Bảo để cầu phúc lành cho gia đình. Con/chúng con xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo về chùa Ba Vàng, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.
– Con/chúng con xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tịnh tài là… để hồi hướng cho chư Thiên, chư Thần có duyên với pháp hội.
– Con/chúng con xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tịnh tài là… để hồi hướng cho chư vị vong linh mà con/chúng con đã thỉnh mời.
(Tiếp)
Nguyện các vong linh được nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh và độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, oai lực công đức Bồ Đề của Pháp lục hòa vân tập về pháp hội đàn tràng, nghe kinh thính Pháp, (nếu cúng thực thì đọc: thọ tài ẩm thực hiến cúng của con/chúng con).
Giờ này, Phật tử con/chúng con thành tâm cung kính đối trước mười phương thường trụ Tam Bảo, đốt nén tâm hương dâng lên cúng dường mười phương Tam Bảo, đảnh lễ sự chứng đắc đạo quả Vô Thượng của Ngài cùng tu tập các công đức.
Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát! (1 chuông. 1 lễ)

* Trường Hợp Tu Theo Nhóm/Đạo Tràng Thì Bạch:
Chủ sám bạch: Đệ tử con tên là:… Pháp danh:… con xin đại diện cho các Phật tử thuộc nhóm/đạo tràng (nếu có)… chúng con xin tập trung tu tập tại địa chỉ… của gia đình tín chủ Phật tử (tên)…
Chúng con đang tu tập tại đạo tràng… thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng và con/chúng con đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa, tập thực hành công hạnh Bồ Đề cầu Vô Thượng Bồ Đề.
Nhân kỷ niệm ngày Đức Phật thành đạo 8/12, hôm nay chúng con xin tác lễ tán dương, tụng kinh, để cảm niệm ân đức sâu dày của Đức Phật. Sự kiện Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chứng đạo quả Vô Thượng Bồ Đề, mang giáo Pháp bất tử tuyên dương khắp thế gian, làm hạnh phúc cho muôn loài chúng sinh, mở ra con đường giải thoát luân hồi sinh tử là một sự kiện đặc biệt hết sức ý nghĩa đối với nhân loại.
Đức Phật đã trải qua ba a tăng kỳ kiếp hành Bồ Tát đạo, tạo lập các công đức Ba la mật, xả máu thịt, thân mạng vì hạnh phúc và an lạc cho chúng sinh, để đầy đủ công đức đến đêm thứ 49 dưới cội cây Bồ đề, Ngài đã chiến thắng ma vương thành bậc Chánh Giác.
Chúng con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh và độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, oai lực công đức Bồ Đề của Pháp lục hòa, chúng con đồng xin bạch.

(Mọi người cùng bạch thầm)
Đệ tử con tên là… Pháp danh… ở tại… con xin thỉnh chư vị vong linh gia tiên, vong linh trên đất hợp duyên, và các vong linh (tùy duyên mời thêm các vong linh cần hồi hướng)…

Trường hợp cúng dường thì bạch (chỉ bạch, không đặt tịnh tài tại pháp hội tu): và với tâm thành kính tín Tam Bảo, để cầu phúc lành cho gia đình và làm lợi ích cho vong linh, nên con xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo về chùa Ba Vàng, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.
– Con xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tịnh tài là… để hồi hướng phúc báu đến cho chư Thiên, chư Thần có duyên với gia đình con.
– Con xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tịnh tài là… để hồi hướng phúc báu đến cho chư vị vong linh mà con đã thỉnh mời.

(Chủ sám đọc tiếp)
Nguyện các vong linh được nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh và độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, oai lực công đức Bồ Đề của Pháp lục hòa, vân tập về pháp hội đàn tràng, nghe kinh thính Pháp, (nếu cúng thực thì đọc: thọ tài ẩm thực hiến cúng của chúng con.)

Giờ này, Phật tử chúng con thành tâm cung kính đối trước mười phương thường trụ Tam Bảo, đốt nén tâm hương dâng lên cúng dường mười phương Tam Bảo, đảnh lễ sự chứng đắc đạo quả Vô Thượng của Ngài cùng tu tập các công đức.
Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát! (1 chuông. 1 lễ)

3. Tán Thán – Đảnh Lễ

Cội Bồ Đề trang nghiêm thiền tọa
Thắng Thiên Ma vạn chướng trùng trùng
Chúng con lạy đấng Ðại Hùng
Rọi vô biên trí tận cùng thế gian
Ba la mật hạnh vẹn toàn
Dám quên mạng sống quyết tâm tu hành
Nhờ ân Thiện Thệ Cha Lành
Muôn loài thoát khỏi tử sanh luân hồi.

Nhất thiết cung kính – nhất tâm kính lễ
1. Chí tâm đảnh lễ: A tăng kỳ kiếp, thương xót chúng sinh, phát tâm Bồ Đề, hành Bồ Tát đạo, cầu thành Phật quả.
Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)
2. Chí tâm đảnh lễ: Hiện hưởng dục lạc, chán cảnh Vô thường, dạo chơi bốn phương, thương đời đau khổ, nửa đêm vượt thành, xuất gia tìm đạo, tóc xanh cắt bỏ, núi tuyết tu hành.
Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)
3. Chí tâm đảnh lễ: Trí tuệ siêu việt, cùng sự chuyên cần, năm năm tầm sư học đạo, chuyên cần y giáo, chứng đạt tầng thiền, phi phi tưởng xứ.
Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)
4. Chí tâm đảnh lễ: Khổ hạnh thắng lâm, âm thầm chuyên tu, hành thân cực khổ, ngày ăn một hạt, chỉ đậu hoặc mè, nước uống cũng thế, chỉ vài giọt sương, mùa đông tuyết rơi, ở ngoài trời lạnh, mùa hè nắng cháy, ở bãi tha ma, dùng gậy hoặc roi, quất vào thân thể, khổ hạnh tột cùng, không ai sánh kịp.
Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)
5. Chí tâm đảnh lễ: Bồ tát thọ bát cháo sữa, của nàng Su-gia-ta, từ bỏ khổ hạnh cực đoan, trở về con đường trung đạo, thiền định tư duy, quyết thành Chánh Giác.
Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)
6. Chí tâm đảnh lễ: Bó cỏ Ku-sa, kết thành tòa báu, phát lời thề nguyện, dù máu khô cạn, chỉ còn gân xương, quyết không rời bỏ, tòa cỏ Ku-sa, nếu chưa đắc thành, quả Phật tối thượng.
Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)
7. Chí tâm đảnh lễ: Dưới cội Bồ đề, ở đêm bốn chín, vừa qua canh một, hàng phục ma quân, chứng túc mạng minh, thấy rõ chúng sinh, trầm luân đau khổ.
Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)
8. Chí tâm đảnh lễ: Dưới cội Bồ đề, ở đêm bốn chín, đến canh thứ hai, chứng thiên nhãn minh, thấy khắp thế giới và các chúng sinh, ở khắp mười phương, không hề ngăn ngại.
Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)
9. Chí tâm đảnh lễ: Dưới cội Bồ đề, ở đêm bốn chín, đến canh thứ ba, thấy rõ sự khổ, nguyên nhân khổ đau và sự chấm dứt, cũng như con đường, đưa đến diệt khổ, thành tựu giác ngộ, diệt hết phiền não, ô nhiễm khổ đau, chứng lậu tận minh.
Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)
10. Chí tâm đảnh lễ: Dưới cội Bồ đề, cuối đêm bốn chín, chân tính rạng ngời, thấy ánh sao Mai, thành Bồ đề đạo.
Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)
11. Chí tâm đảnh lễ: Giáo pháp bất tử, là tứ thánh đế, thánh đạo tám ngành, cứu vớt chúng sinh, vượt qua biển khổ.
Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!(1 chuông. 1 lễ)
12. Chí tâm đảnh lễ: Hiện tọa Đạo tràng, Sa bà giáo chủ, đạo sư ba cõi, từ Phụ muôn loài.
Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 chuông. 1 lễ)

4. Tán Pháp
(Quỳ; khai chuông mõ)

Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn,
Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp.
Nay con nghe thấy vâng gìn giữ,
Nguyện hiểu nghĩa chân Đức Thế Tôn.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần. 3 chuông)

5. Sám Nguyện Kỷ Niệm Phật Thành Đạo
(Quỳ; pháp khí: mõ)

Đệ tử chúng con
Tăng Ni Phật tử
Tại chùa Ba Vàng
Hôm nay quy ngưỡng
Hướng về Phật đài,
Chí tâm cung kính
Lòng thành tưởng niệm
Hơn hai nghìn năm trước
Dưới cội Bồ Đề
Thái tử Tất Đạt Đa
Đắc thành Phật quả
Hiệu là Phật Thích Ca.

Nhớ tới thuở xa xưa,
Nơi thành Ca Tỳ La
Bồ Tát xuất thế,
Con vua Tịnh Phạn
Danh Tất Đạt Đa
Có nhiều tình thương,
Muốn cứu muôn loài
Ra ngoài cảnh khổ,
Bồ Tát từ bỏ
Quốc độ ngai vàng
Vào núi tu hành,
Quyết tìm chân lý
Diệt khổ độ sanh,
Năm năm tầm sư
Sáu năm khổ hạnh,
Tinh tấn không ngơi
Rồi trong đêm lạnh,
Dưới gốc Bồ đề,
Phát đại thệ nguyện,
Quyết không rời tọa,
Nếu không đắc quả,
Vô thượng Bồ Đề
Thịt nát xương tan,
Chẳng rời nơi đây,
Ma vương bủa vây,
Hết thảy đều phục,
Dứt mọi tham dục,
Thấy ánh Sao Mai,
Lúc ấy canh ba,
Tâm tư trong sáng,
Túc mạng, thiên nhãn
Lậu tận hiện tiền
Kim cang đại định
Trí tuệ rõ biết
“Ta nay đã thành
Như Lai Chánh Giác”

Tin vui truyền khắp,
Ấn Độ bao la,
Thái tử Đạt Đa,
Dòng vua họ Thích,
Ẩn tích tu hành
Nay đã đắc thành,
“Chánh đẳng Chánh giác”,
Trời người hoan hỷ,
Rải hoa cúng dường,
Trỗi nhạc thiên hương,
Thỉnh Ngài thuyết Pháp.
Lộc Uyển vườn nai
Giảng lý nhân duyên,
Chỉ gốc não phiền,
Vô minh trước hết,
Sanh già bệnh chết,
Thập nhị nhân duyên
Tiếp nối triền miên,
Với sanh tử khổ,
Vô minh phải nhổ,
Mới hết khổ đau,
Tứ đế nhiệm mầu,
“Khổ, Tập, Diệt, Đạo”.
Từ đâu “khổ” báo,
Do “tập” khổ nhân,
Muốn diệt khổ nhân,
Tu “Bát thánh đạo”.
Lời Ngài dạy bảo,
Năm Thầy Tỳ kheo,
Hoan hỷ tuân theo,
Diệt hết nghiệp khiên,
Tham sân “sử triền”,
Niết Bàn hiện tiền
Thường lạc ngã tịnh,
Không chuyển luân hồi,
Sạch khổ nổi trôi,
Không mê lạc lối,
Thành bậc bất thoái,
Hơn cả trời người.
Suối pháp chảy tuôn
Muôn loại chúng sinh
Vào dòng giải thoát.

Hôm nay chúng con
Khát ngưỡng vô cùng
Giáo Pháp thậm thâm
Nhìn ánh Sao Mai,
Nhớ Ngài thành đạo,
Nghĩ đến lời vàng,
Của Ngài dạy bảo.
Đất trời hân hoan
Chúng con cúi mong:
Cho ánh đạo vàng,
Hào quang rạng rỡ,
Hoa Đàm lại nở,
Tỏa hương ngạt ngào.
Nguyện cho giáo Pháp
Luôn mãi trường tồn
Cứu vớt chúng sinh
Đến chân hạnh phúc
Nguyện luôn tinh tấn
Theo hạnh của Ngài
Giữ giới trì trai
Học tu thiền định,
Thánh Pháp nguyện thành
Kính xin Cha lành
Đoái thương gia hộ.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. (3 lần)

6. Tụng Kinh

Bài kinh (ấn vào tên bài): Kinh Chuyển Pháp Luân

7. Phát Nguyện Bồ Đề
(Quỳ)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con/chúng con xin nguyện cùng các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa phát nguyện thực hành công hạnh Bồ Đề:

PHÁT TÂM BỒ ĐỀ
HỘ TRÌ TAM BẢO
CHUYỂN TẢI PHẬT PHÁP
RỘNG KHẮP THẾ GIAN. (3 lần)

Con/chúng con nguyện hồi hướng cho Chính Pháp của Phật được tuyên dương, được hưng thịnh. (1 chuông. 1 lễ)

8. Cúng Thực

(Nếu đạo hữu nào tham gia chương trình trực tuyến thì sau khi kết thúc chương trình trực tuyến sẽ thực hiện phần cúng thực này)

a. Văn bạch
(Cắm hương. Quỳ gối; chắp tay bạch)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Con/chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh, chư Hộ Pháp, chư Thiên, chư Thần Linh chứng giám, chư vong linh hoan hỷ, hôm nay gia đình con/chúng con thành tâm nương đức chư Tăng chùa Ba Vàng, con/chúng con xin dâng cúng vật thực:
Thượng: Con/chúng con xin dâng lên cúng dường thập phương chư Phật chứng minh.
Trung: Con/chúng con xin cúng dâng lên chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh.
Hạ: Con/chúng con xin cúng dường cho chư Thiên, chư Thần.
Sau: Con/chúng con xin được nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, oai lực công đức Bồ Đề của Pháp lục hòa, xin hiến cúng cho tất cả các vong linh mà con/chúng con đã thỉnh mời. Nguyện cho các vong linh được nương sự bố thí trong đàn lễ cúng này của con/chúng con mà được thọ thực no đủ.

b. Tụng thần chú cúng thực
(Ngồi, pháp khí: mõ)

Biến thực chân ngôn: Nam mô tát phạ đá tha, nga đá phả rô chỉ đế, ám tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (7 lần. 1 chuông)
Biến thủy chân ngôn: Nam mô tô rô bà ra, đát tha nga đá ra, đát điệt tha, án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô sa bà ha. (7 lần. 1 chuông)
Phổ cúng dường: Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. (7 lần. 3 chuông)

Nguyện chư Thiên, chư Thần
Cùng các chúng vong linh
Thọ thực được no đủ
Hộ trì cho chúng sinh
Tinh tấn hành trì giới
Nương tựa nơi Tam Bảo
Tu hành cầu thoát khổ
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

9. Phục Nguyện
(Quỳ)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Hôm nay con/chúng con tu tập kỷ niệm ngày Đức Phật thành đạo 8/12, con/chúng con nguyện mang công đức này cùng công đức tu tập lục hòa của các Phật tử trong Câu lạc bộ Cúc Vàng, hồi hướng đến cho các sở nguyện thiện của con/chúng con, nguyện mong sớm được thành tựu.
(Đại chúng cùng đọc)

Từ bi thương chúng sinh
A tăng kỳ kiếp tu hành
Rời bỏ hoàng thành
Năm năm tầm sư
Sáu năm khổ hạnh rừng già
Bốn chín ngày thiền định
Phá dẹp ma quân
Đắc thành quả Phật
Đem Pháp chỉ bày
Cứu khổ chúng sinh
Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni
Đệ tử chúng con
Hưởng ân công đức cao dầy
Phát nguyện tu hành
Gìn giữ giới pháp
Chân thật tập thực hành
Sáu pháp hòa kính
Cầu thỉnh vô số
Vô lượng vô biên
Đức Phật ra đời
Che chở muôn loài
Chúng con lại nguyện
Hiện tại kiếp này
Và muôn kiếp sau
Đều gặp Minh Sư
Bậc thiện tri thức
Tu nguyện Bồ Đề
Thực hành công hạnh
Hộ trì Tam Bảo
Chuyển tải Phật pháp
Rộng khắp thế gian
Lợi mình lợi người
Hồi hướng về Vô Thượng Bồ Đề. (1 chuông)
Hiện tại kiếp này
Và muôn kiếp sau
Nương nơi Tam Bảo
Kiến lập pháp hội
Tu Pháp lục hòa giải thoát
Khiến cho chúng sinh
Hoan hỷ thực hành
Lợi ích nhân thiên. (1 chuông)
Chúng con lại nguyện cầu
Bậc Thánh sớm giáng trần
Dẫn độ chúng sinh
Vào dòng giải thoát. (1 chuông)
Nguyện cầu Sư trưởng
Tứ đại điều hòa
Trụ thế Sa Bà dài lâu
Tuyên dương Chính Pháp Phật
Lợi ích chúng hữu tình. (1 chuông)
Nguyện cho hết thảy
Chư Thiên, chư Thần
Cùng với cha mẹ
Hiện tại kiếp này
Và muôn kiếp trước
Thân bằng quyến thuộc
Và các vong linh
Hữu duyên đàn lễ,
Pháp hội hôm nay,
Gia tiên tiền tổ
Oan gia trái chủ
Của cả gia đình
Nương nhờ công đức
Của Pháp lục hòa
Mà được duyên lành
Được nương Tam Bảo
Giác ngộ Phật Pháp
Cùng với chúng con
Kết duyên pháp lữ
Trợ duyên cho nhau
Tu đạo Bồ Đề. (1 chuông)
Cùng xin hồi hướng
Cho cả gia đình
Bình an mạnh khỏe
Gia đạo hưng long
Ác nạn tiêu trừ
Công việc hanh thông
Tu theo Phật Pháp. (1 chuông)
Lại hướng nguyện cho
Đạo Phật hưng thịnh
Trên toàn thế giới
Đất nước Việt Nam
Luôn có minh quân
Lãnh đạo đất nước
Hưởng ân Tam Bảo
Như thuở vua Trần Nhân Tông
Đất nước thịnh hưng.
Nhân dân an lạc. (1 chuông)
Chúng con lại nguyện
Chư Thiên, thiện Thần
Gia tâm ủng hộ
Thời tiết thuận hòa
Giảm bớt thiên tai
Hạn hán, động đất
Dịch bệnh, mất mùa
Chiến tranh loạn lạc
Khiến cho:
Quốc thái dân an
Thế giới hòa bình (1 chuông)
Nguyện cho:
Pháp giới chúng sinh
Đồng thành Phật đạo.

Trường hợp tu riêng tại nhà thì bạch: Con cũng xin hồi hướng cho gia đình của con/chúng con các việc hiện tại (đọc các việc cụ thể, mà gia đình đang mong cầu, hoặc mong cầu chuyển nghiệp của bài số 8):…

Trường hợp tu theo nhóm/đạo tràng thì bạch: Chúng con cũng xin hồi hướng cho các gia đình của chúng con các việc hiện tại nguyện được (các Phật tử đọc thầm theo mong cầu)…

(Năm nào có dịch bệnh, thiên tai, thì đọc phần dưới tùy duyên thay đổi cho phù hợp)

Con/chúng con lại xin hồi hướng hóa giải nghiệp dịch bệnh phát sinh, động đất, các nạn nước do biển động và lũ quét, lụt lội, tiêu trừ ác nghiệp chết trùng trong các nạn dịch này cho chúng sinh. Hồi hướng cho các chúng Hành Bệnh Quỷ Vương, Ác Độc Quỷ Vương, Đa Ác Quỷ Vương… Huyết Lệ Sầu Quỷ Vương, cùng các tiểu quỷ tử (theo kinh Địa Tạng) có liên quan tới ác nạn dịch bệnh covid của nhân loại, nguyện cho chúng quỷ này, được nương các công đức tu tập Pháp lục hòa của con/chúng con, mà tăng phúc tăng duyên giác ngộ Phật Pháp, từ bỏ việc ác hộ trì việc thiện, phát tâm Bồ Đề, hộ trì Tam Bảo, cùng với con/chúng con kết duyên pháp lữ, thực hành công hạnh Bồ Đề chuyển tải Phật Pháp phổ độ chúng sinh cầu Vô Thượng Bồ Đề. Hồi hướng cho (các) gia đình con/chúng con không rơi vào các ác nạn, ác dịch này, nạn dịch bệnh sớm được hóa giải để cho chúng nhân được bình an hạnh phúc tu theo chính đạo.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

10. Hồi Hướng

Công phu công đức có bao nhiêu,
Con xin lấy đó hồi hướng về,
Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh,
Thảy đều thể nhập vô sinh nhẫn.
Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não,
Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời,
Nguyện các tội chướng thảy tiêu trừ,
Đời đời thường hành Bồ Tát đạo.
Nguyện đem công đức tu hành này,
Chan rải mười phương khắp tất cả,
Hết thảy chúng con cùng các loài,
Đồng được lên ngôi Vô Thượng Giác.

11. Tam Tự Quy
(Quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sinh hiểu rõ đạo lớn, phát tâm Bồ Đề. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sinh vào sâu kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sinh thống lý đại chúng, hết thảy không ngại. (3 chuông. 1 lễ)

III. Thời Khóa Buổi Trưa

1. Tham Dự Bạch Lễ Cúng Dường Trai Phạn Trực Tuyến
– Thời gian: Trước thời gian phát trực tuyến của chùa từ 5 đến 10 phút.
– Văn bạch:

(Chung cho tu riêng/nhóm/đạo tràng)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh!
Đệ tử con tên là… ở tại…
Con/chúng con đang tu tập tại đạo tràng… thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng và con/chúng con đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa, tập thực hành công hạnh Bồ Đề cầu Vô Thượng Bồ Đề.
Hôm nay, nhân kỷ niệm ngày Đức Phật thành đạo 8/12, nhân dân, Phật tử sớt bát cúng dường lên Sư Phụ cùng chư tôn đức Tăng Ni chùa Ba Vàng, con/chúng con xin nguyện cầu chư Tăng được mạnh khỏe, tu hành sớm vào Thánh quả, giữ gìn Chánh Pháp Phật trụ lâu dài ở thế gian và hoằng dương giáo Pháp Phật, cứu khổ cho chúng sinh, làm phước điền tối thượng cho chúng sinh.

Trường hợp đã tham gia tịnh tài/vật thực sớt bát cúng dường: Con/chúng con đã tham gia tịnh tài/vật thực (cúng dường về chùa, tham gia cùng Câu lạc bộ Cúc Vàng) sớt bát cúng dường

Trường hợp không tham gia tịnh tài/vật thực sớt bát cúng dường thì đọc: Con xin tùy hỷ với các Phật tử tham gia tịnh tài/vật thực sớt bát cúng dường

(Tiếp)

Giờ này con/chúng con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, oai lực công đức Bồ Đề của Pháp lục hòa thỉnh chư vị vong linh (tùy duyên thỉnh mời vong linh)… theo oai lực Tam Bảo, về chùa Ba Vàng thọ nhận phần phước báu từ sự chú nguyện của chư Tăng.

Nguyện cho các chúng được nương tựa Tam Bảo, chư Tăng, nghe học lời Phật dạy, được an vui giải thoát và gia hộ cho gia đình con/chúng con được bình an.

Con/chúng con thành kính đảnh lễ Bậc Thầy Nhân Thiên, cứu khổ khắp muôn loài – Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Con/chúng con cũng cầu thỉnh vô số, vô lượng vô biên Đức Phật ra đời, Phật Pháp thịnh hưng lợi lạc muôn loài, pháp hạnh đầu đà trụ mãi ở thế gian làm ruộng phước điền cho nhân thiên muôn loài.

Giờ này con/chúng con xin tham dự Lễ sớt bát cúng dường chư Tăng trực tuyến.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

(Quý đạo hữu tu theo chương trình phát trực tuyến của Câu lạc bộ.)

2. Thọ Trai
– Thời gian: 11h30 (tùy Phật tử. Trước 13h00)

(Chung cho tu riêng/nhóm/đạo tràng)

a. Văn bạch thọ trai
(Ngồi chắp tay bạch)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Con/chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng tác đại chứng minh. Nay con/chúng con phát nguyện thọ giới Bát quan trai ở nhà, giờ này đã đến giờ thọ trai, con/chúng con xin dâng thức ăn trai tịnh cúng dường lên Tam Bảo, cúi xin Tam Bảo chứng minh và cho phép con/chúng con được thừa hưởng ân đức của Tam Bảo mà thọ thực.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 xá)

Phật tử nào đã bạch xong văn bạch 108 ngày, thì bạch cúng cơm cho vong linh:

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Đệ tử con tên là… Pháp danh…
Con đã phát nguyện tu lục hòa trọn đời này và nhiều kiếp sau. Con đã đối trước chư Tăng, hướng về các oan gia trái chủ mà phát nguyện Bồ Đề.
Con nguyện với tất cả các thức ăn con ăn ở đây, khi con thọ thực, thì nguyện cho các chúng sinh đang nương gá trên thân của con (có bệnh thì kể bệnh)…, đang nương tựa vào con, cũng được thọ thực. Nguyện khi con no đủ nguyện cho họ cũng được no đủ; với những điều con được học, được nghe, họ cũng đều được giác ngộ như con; những lúc con đi làm phận sự, họ đều cùng với con đi làm phận sự, kết duyên pháp lữ với con và đều được hưởng trọn công đức mà con đã tạo lập.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 xá)

b. Văn bạch kết trai
(Ngồi chắp tay bạch)

Giờ này con/chúng con đã thọ thực xong, con/chúng con xin phát nguyện sẽ tinh tấn tu hành, thực hành công hạnh Bồ Đề, hộ trì Tam Bảo, chuyển tải Phật Pháp, rộng khắp thế gian. Cúi xin Tam Bảo chứng minh cho con/chúng con.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 xá)

IV. Thời Khóa Buổi Chiều
(Chung cho tu riêng/nhóm/đạo tràng)

Thời gian: 14h15

1. Thời Khóa Tọa Thiền
a. Bạch Phật
(Cắm hương xong, quỳ chắp tay)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con/chúng con xin được vào thời khóa ngồi thiền theo chương trình phát trực tuyến của chùa Ba Vàng. Con/chúng con nguyện mong chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng gia trì cho con/chúng con, chư Thiên, chư Thần Linh hộ trì để con/chúng con được an ổn, trí tuệ được khai mở, tư duy thiền quán được sáng suốt.
Con/chúng con cũng xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, oai lực công đức Bồ Đề của Pháp lục hòa gia trì cho con/chúng con được thỉnh mời chư Thiên, chư Thần Linh, cùng các vong linh giờ này vân tập về pháp hội cùng con/chúng con tu tập.
Con/chúng con xin được tu tập theo đề mục quán:

1. Quán sát về sự vô thường của mình và quyến thuộc, từ đó tự tại trước sự ra đi của mình.

2. Quán sát của cải lúc có, lúc mất theo nghiệp lực để bằng lòng với hiện tại, không bị đau khổ khi mất tài sản và chúng ta phấn đấu đi lên bằng thiện nhân quả.

3. Quán sát dù tài sản có hư hoại, tính mạng có mất, thì chúng ta phải kiên định trong niềm tin vào Phật Pháp, nhân quả; kiên định thực hành Phật Pháp.

4. Quán chiếu mọi sự mọi vật có thể đổ vỡ theo quy luật vô thường của thế gian, muốn giữ cũng không giữ được; để dần đoạn trừ tham ái, ra khỏi luân hồi và đạt đến Niết Bàn hạnh phúc, an vui, tự tại trước mọi sóng gió của cuộc đời.

Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)
(Tọa thiền)

Thời gian ngồi thiền: Tùy duyên quý đạo hữu. (Quý đạo hữu tính thời gian để kịp tham gia thời khóa nghe Pháp)

b. Xả thiền
(Ba tiếng chuông; chắp tay)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con/chúng con xin xả thiền.

c. Lễ kết thời khóa tọa thiền
(Quỳ bạch. Lễ: đứng hoặc quỳ)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Thời khóa tọa thiền của con/chúng con đã viên mãn. Con/chúng con xin thành kính đảnh lễ Tam Bảo.
Chí tâm đảnh lễ mười phương vô thượng Tam Bảo (3 lễ. 3 chuông kết)

2. Nghe Pháp
Thời gian: 15h00

a. Trước khi nghe Pháp
(Chắp tay)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này đệ tử con/chúng con xin được vào thời khóa nghe Pháp của chương trình trực tuyến.
Con/chúng con cũng xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, oai lực công đức Bồ Đề của Pháp lục hòa gia trì cho con/chúng con được thỉnh mời chư Thiên, chư Thần Linh, cùng các vong linh vân tập về pháp hội cùng con/chúng con nghe Pháp.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

(Nghe chương trình phát trực tiếp của chùa. Nếu quý đạo hữu nào tu sau ngày mùng 8 thì nghe lại bài Pháp ngày mùng 8 cùng tháng.)

b. Sau khi nghe Pháp
(Quỳ bạch. Lễ: đứng hoặc quỳ)
(Chung cho tu riêng/nhóm/đạo tràng)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Thời khóa nghe Pháp của con/chúng con đã viên mãn. Con/chúng con xin thành kính đảnh lễ Tam Bảo.
Chí tâm đảnh lễ mười phương vô thượng Tam Bảo (3 lễ. 3 chuông kết)

V. Cúng Thí Thực
(Các quý đạo hữu cúng thí phù hợp với nghi thức nào thì chọn 1 trong 3 nghi thức)
(Ấn vào tên nghi thức)

1. Nghi thức cúng thí thực

2. Nghi thức cúng thí thực tại nhà/nhóm/đạo tràng

3. Nghi thức cúng thí thực mời vong linh về chùa

VI. Tham Gia Thời Khóa Sám Hối Chuyển Hóa Trực Tuyến
(Nếu Phật tử đang tu bài số 8, thì tu chương trình bài số 8 thay cho chương trình này)

– Thời gian: Trước thời gian phát trực tuyến của chùa từ 5 đến 10 phút.
– Văn bạch:
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này đệ tử con/chúng con xin được tham gia thời khóa Sám hối chuyển hóa trực tuyến theo chương trình phát trực tuyến của chùa.
Con/chúng con cũng xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, oai lực công đức Bồ Đề của Pháp lục hòa, gia trì cho con/chúng con được thỉnh mời chư Thiên, chư Thần Linh, cùng các vong linh giờ này vân tập về pháp hội cùng con/chúng con tu tập.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

(Tu theo chương trình phát trực tiếp của chùa.)

VII. Tham Gia Chương Trình Văn Nghệ

1. Tham Gia Chương Trình Văn Nghệ Buổi Tối

Trong chương trình văn nghệ này có phần Phật tử trong Câu lạc bộ đối trước chư Tăng phát nguyện Bồ Đề hướng về các oan gia trái chủ sám hối.

– Thời gian: Trước thời gian phát trực tuyến của Câu lạc bộ từ 5 đến 10 phút.
– Văn bạch:
(Chung cho tu riêng/nhóm/đạo tràng)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh!
Đệ tử con tên là:… Pháp danh:… ở tại:…
Con/chúng con đang tu tập tại đạo tràng… thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng và con/chúng con đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa, tập thực hành công hạnh Bồ Đề cầu Vô Thượng Bồ Đề.

Hôm nay, nhân kỷ niệm ngày Đức Phật thành đạo 8/12, với tinh thần tri ân Bậc Thầy dẫn đường nhân Thiên, cứu khổ khắp muôn loài – Đức Phật Thích Ca Mâu Ni,

Trường hợp có tham gia lễ phát nguyện Bồ Đề hướng về các oan gia trái chủ để sám hối thì bạch: giờ này con/chúng con xin tham dự chương trình văn nghệ kỷ niệm ngày Đức Phật thành đạo và con/chúng con xin dự lễ đối trước chư Tăng phát nguyện Bồ Đề hướng về các oan gia trái chủ sám hối trực tuyến.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Trường hợp tùy hỷ vui theo thì bạch: giờ này con/chúng con xin tham dự chương trình văn nghệ kỷ niệm ngày Đức Phật thành đạo và xin tùy hỷ với các Phật tử đối trước chư Tăng phát nguyện Bồ Đề hướng về các oan gia trái chủ sám hối trực tuyến.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

2. Văn Bạch Tham Gia Phát Nguyện

– Thời gian: trước từ 5 đến 10 phút khi đại diện Câu lạc bộ (Cô Chủ nhiệm) bạch phát nguyện.
– Địa điểm: Tại chùa hoặc tại trước thiết bị internet chắp tay nhất tâm bạch.
– Văn bạch trước khi tham gia phát nguyện

(Nếu không bạch văn bạch này thì sẽ không đắc văn bạch 108 ngày)

+ Trường hợp Phật tử hướng về oan gia trái chủ sám hối phát tâm Bồ Đề (nếu tu nhóm, mọi người tự bạch thầm riêng)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con tên là… ở tại… đang tu tập tại đạo tràng… thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng chùa Ba Vàng. Con đã phát nguyện 49 ngày bạch bài “Nam mô Lâm Tỳ Ni Viên…”. Giờ này con xin đồng tâm với Phật tử đại diện của Câu lạc bộ Cúc Vàng( Chủ Nhiệm Câu lạc bộ) cung đối trước Sư Phụ cùng đại Tăng chùa Ba Vàng, con xin xả tất cả các lời thề nguyền ác và hướng về các oan gia trái chủ, chân thật sám hối bằng cách phát tâm Bồ Đề thực hành công hạnh Bồ Đề, tại Câu lạc bộ Cúc Vàng chùa Ba Vàng, để cầu Vô Thượng Bồ Đề, theo hạnh nguyện Bồ Đề của chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng và từ ngày mai con xin bạch 107 ngày tiếp theo nữa, về sự sám hối phát tâm Bồ Đề này của con. Con xin chư Phật chứng minh cho con, con cũng xin thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh đồng ủng hộ cho con, thỉnh các vong linh hữu duyên cùng con tham dự khóa lễ.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

+ Trường hợp tùy hỷ vui theo (chưa/đã thực hành)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con tên là… ở tại… đang tu tập tại đạo tràng… thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng chùa Ba Vàng. Giờ này con xin tùy hỷ với các Phật tử trong Câu lạc bộ Cúc Vàng về việc xả các lời thề nguyền ác, hướng về oan gia trái chủ thành tâm sám hối bằng cách chân thật phát tâm Bồ Đề, thực hành công hạnh Bồ Đề tại Câu lạc bộ Cúc Vàng.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
(Quý đạo hữu thực hành theo chương trình phát trực tiếp của Câu lạc bộ.)

VIII. Tham Gia Chương Trình Chia Sẻ – Thực Hành Thiền

– Hướng dẫn: Các đạo hữu chuẩn bị những vật dụng hỗ trợ đã được hướng dẫn trong chương trình tu tập kỷ niệm ngày Đức Phật thành đạo.

– Thời gian: Trước thời gian phát trực tuyến của Câu lạc bộ từ 5 đến 10 phút.

– Văn bạch:
(Chung cho tu riêng/nhóm/đạo tràng)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh!
Đệ tử con tên là… ở tại… là Phật tử… (chính thức/dự thính đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa) thuộc đạo tràng… trong Câu lạc bộ Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa.

Con/chúng con được học trong giáo Pháp của Đức Như Lai, con/chúng con được biết, Đức Phật từ nơi cội cây Bồ Đề tại Bồ Đề đạo tràng đã thiền định 49 ngày đêm và chứng đạt được quả vị giải thoát, mở ra con đường giải thoát cho chúng sinh.
Hôm nay, nhân kỷ niệm ngày Đức Phật thành đạo 8/12, Phật tử con/chúng con xin được tập thực hành giáo Pháp giải thoát của Đức Như Lai để quán sát thân tâm của mình. Giờ này đệ tử con/chúng con xin được tham gia thời khóa hướng dẫn hành thiền đêm theo chương trình phát trực tuyến của Câu lạc bộ.
Con/chúng con cũng xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, oai lực công đức Bồ Đề của Pháp lục hòa, gia trì cho con/chúng con được thỉnh mời chư Thiên, chư Thần Linh, cùng các vong linh giờ này vân tập về pháp hội cùng con/chúng con tu tập.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)
(Tu theo chương trình phát trực tiếp của Câu lạc bộ.)

IX. Xả Giới

Trường hợp 1: Tu theo chương trình xả giới phát trực tuyến của chùa lúc 5h00
– Thời gian: Bạch trước khi tham gia chương trình phát trực tuyến từ 5 – 10 phút

Văn bạch:

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Hôm qua, nhân kỷ niệm ngày Đức Phật thành đạo 8/12, con/chúng con hướng tâm nương đức của Sư Phụ cùng đại Tăng chùa Ba Vàng nguyện thọ nhận Bát quan trai giới tại nhà một ngày một đêm, nay con/chúng con xin tham gia chương trình xả giới Bát quan trai theo chương trình phát trực tuyến của chùa Ba Vàng.
Con/chúng con xin nương oai lực của Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, oai lực công đức Bồ Đề của Pháp lục hòa xin thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh, cùng các vong linh (tùy duyên mời)…, giờ này vân tập về pháp hội cùng con/chúng con tu tập.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

(Tu theo chương trình phát trực tiếp của chùa.)

Sau khi hết chương trình trực tuyến của chùa, quý đạo hữu thực hiện tiếp các phần dưới đây:

a. Phục nguyện hồi hướng
(Quỳ)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Hôm qua, nhân ngày kỷ niệm Đức Phật thành đạo 8/12, con/chúng con phát nguyện thọ nhận tu tập Bát quan trai giới một ngày một đêm đến nay đã viên mãn, con/chúng con nguyện mang công đức này cùng công đức tu tập lục hòa của các Phật tử trong Câu lạc bộ Cúc Vàng, hồi hướng đến cho các sở nguyện thiện của con/chúng con, nguyện mong sớm được thành tựu.
(Đại chúng cùng đọc)

Từ bi thương chúng sinh
A tăng kỳ kiếp tu hành
Rời bỏ hoàng thành
Năm năm tầm sư
Sáu năm khổ hạnh rừng già
Bốn chín ngày thiền định
Phá dẹp ma quân
Đắc thành quả Phật
Đem Pháp chỉ bày
Cứu khổ chúng sinh
Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni
Đệ tử chúng con
Hưởng ân công đức cao dầy
Phát nguyện tu hành
Gìn giữ giới pháp
Chân thật tập thực hành
Sáu pháp hòa kính
Cầu thỉnh vô số
Vô lượng vô biên
Đức Phật ra đời
Che chở muôn loài
Chúng con lại nguyện
Hiện tại kiếp này
Và muôn kiếp sau
Đều gặp Minh Sư
Bậc thiện tri thức
Tu nguyện Bồ Đề
Thực hành công hạnh
Hộ trì Tam Bảo
Chuyển tải Phật pháp
Rộng khắp thế gian
Lợi mình lợi người
Hồi hướng về Vô Thượng Bồ Đề. (1 chuông)
Hiện tại kiếp này
Và muôn kiếp sau
Nương nơi Tam Bảo
Kiến lập pháp hội
Tu Pháp lục hòa giải thoát
Khiến cho chúng sinh
Hoan hỷ thực hành
Lợi ích nhân thiên. (1 chuông)
Chúng con lại nguyện cầu
Bậc Thánh sớm giáng trần
Dẫn độ chúng sinh
Vào dòng giải thoát. (1 chuông)
Nguyện cầu Sư trưởng
Tứ đại điều hòa
Trụ thế Sa Bà dài lâu
Tuyên dương Chính Pháp Phật
Lợi ích chúng hữu tình. (1 chuông)
Nguyện cho hết thảy
Chư Thiên, chư Thần
Cùng với cha mẹ
Hiện tại kiếp này
Và muôn kiếp trước
Thân bằng quyến thuộc
Và các vong linh
Hữu duyên đàn lễ,
Pháp hội hôm nay,
Gia tiên tiền tổ
Oan gia trái chủ
Của cả gia đình
Nương nhờ công đức
Của Pháp lục hòa
Mà được duyên lành
Được nương Tam Bảo
Giác ngộ Phật Pháp
Cùng với chúng con
Kết duyên pháp lữ
Trợ duyên cho nhau
Tu đạo Bồ Đề. (1 chuông)
Cùng xin hồi hướng
Cho cả gia đình
Bình an mạnh khỏe
Gia đạo hưng long
Ác nạn tiêu trừ
Công việc hanh thông
Tu theo Phật Pháp. (1 chuông)
Lại hướng nguyện cho
Đạo Phật hưng thịnh
Trên toàn thế giới
Đất nước Việt Nam
Luôn có minh quân
Lãnh đạo đất nước
Hưởng ân Tam Bảo
Như thuở vua Trần Nhân Tông
Đất nước thịnh hưng.
Nhân dân an lạc. (1 chuông)
Chúng con lại nguyện
Chư Thiên, thiện Thần
Gia tâm ủng hộ
Thời tiết thuận hòa
Giảm bớt thiên tai
Hạn hán, động đất
Dịch bệnh, mất mùa
Chiến tranh loạn lạc
Khiến cho:
Quốc thái dân an
Thế giới hòa bình (1 chuông)
Nguyện cho:
Pháp giới chúng sinh
Đồng thành Phật đạo.

Trường hợp tu riêng tại nhà thì bạch: Con/chúng con cũng xin hồi hướng cho gia đình của con/chúng con các việc hiện tại (đọc các việc cụ thể, mà gia đình đang mong cầu, hoặc mong cầu chuyển nghiệp của bài số 8):…

Trường hợp tu theo nhóm/đạo tràng thì bạch: Chúng con cũng xin hồi hướng cho các gia đình của chúng con các việc hiện tại nguyện được (các Phật tử đọc thầm theo mong cầu)…

(Tiếp)
(Năm nào có dịch bệnh, thiên tai, thì đọc phần dưới tùy duyên thay đổi cho phù hợp)

Con/chúng con lại xin hồi hướng hóa giải nghiệp dịch bệnh phát sinh, động đất, các nạn nước do biển động và lũ quét, lụt lội, tiêu trừ ác nghiệp chết trùng trong các nạn dịch này cho chúng sinh. Hồi hướng cho các chúng Hành Bệnh Quỷ Vương, Ác Độc Quỷ Vương, Đa Ác Quỷ Vương… Huyết Lệ Sầu Quỷ Vương, cùng các tiểu quỷ tử (theo kinh Địa Tạng) có liên quan tới ác nạn dịch bệnh covid của nhân loại, nguyện cho chúng quỷ này, được nương các công đức tu tập Pháp lục hòa của con/chúng con, mà tăng phúc tăng duyên giác ngộ Phật Pháp, từ bỏ việc ác hộ trì việc thiện, phát tâm Bồ Đề, hộ trì Tam Bảo, cùng với con/chúng con kết duyên pháp lữ, thực hành công hạnh Bồ Đề chuyển tải Phật Pháp phổ độ chúng sinh cầu vô thượng Bồ Đề. Hồi hướng cho (các) gia đình con/chúng con không rơi vào các ác nạn, ác dịch này, nạn dịch bệnh sớm được hóa giải, các nơi chưa bùng phát dịch bệnh, thì không bị bùng phát. Các nơi đã bị bùng phát dịch bệnh, thì sớm được khống chế chuyển hoá hết dịch, để cho chúng nhân được bình an hạnh phúc tu theo chính đạo.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 chuông. 1 lễ)

b. Lễ tri ân Tam Bảo (7 lần)
(Quỳ hoặc đứng)
Con xin chí thiết chí thành đảnh lễ tri ân Tam Bảo (lễ)

c. Tam tự quy
(Quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm Vô Thượng. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại. (3 chuông. 1 lễ)

Trường hợp 2: Không có thời gian tu. Bạch xả giới.
– Thực hành trước ban thờ: cắm hương xong chắp tay bạch.
– Thực hành tùy duyên ở các địa điểm khác: chắp tay hướng lên hư không bạch.

Văn bạch
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con tên là… Pháp danh… ở tại… hôm qua, nhân ngày kỷ niệm Đức Phật thành đạo 8/12, con/chúng con đã thọ nhận tám giới tu tập một ngày một đêm, giờ này đã viên mãn, con/chúng con xin được xả giới. Con/chúng con xin hồi hướng công đức tu Bát quan trai về Vô Thượng Bồ Đề và hồi hướng cho (đọc mong cầu)…
Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Trường hợp 3: Có thời gian tu.

1. Nguyện Hương
(Quỳ. Thực hiện 1 trong 2 văn nguyện hương dưới đây)

a. Dùng hương đốt, hương trầm,…

Nguyện đem lòng thành kính
Gửi theo đám mây hương
Phảng phất khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

b. Dùng tâm hương

Nguyện ý thành, tâm kính
Biến mãn khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

2. Văn Khấn
(Quỳ gối, chắp tay khấn)

Có 2 trường hợp: Tu riêng tại nhà và tu theo nhóm/đạo tràng

* Trường Hợp Tu Riêng Tại Nhà
Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Đệ tử con tên là:… Pháp danh:… ở tại:…
Con/chúng con đang tu tập tại đạo tràng… thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng và con/chúng con đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa, tập thực hành công hạnh Bồ Đề cầu Vô Thượng Bồ Đề.

Hôm qua, nhân ngày kỷ niệm Đức Phật thành đạo 8/12, con/chúng con hướng tâm nương đức của Sư Phụ cùng đại Tăng chùa Ba Vàng nguyện thọ nhận Bát quan trai giới tại nhà một ngày một đêm, nay con/chúng con xin xả giới Bát quan trai. Kính xin trên chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh cho con/chúng con được xả giới như pháp để con/chúng con được thừa hưởng ân đức của Tam Bảo.
Con/chúng con xin nương oai lực của Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, oai lực công đức Bồ Đề của Pháp lục hòa, xin thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh, cùng các vong linh (tùy duyên mời)…, giờ này vân tập về pháp hội cùng con/chúng con tu tập.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

* Trường Hợp Tu Theo Nhóm/Đạo Tràng
Chủ sám bạch: Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Đệ tử con tên là:… Pháp danh:… con xin đại diện cho các Phật tử thuộc nhóm/đạo tràng… chúng con xin tập trung tu tập tại địa chỉ… của gia đình tín chủ Phật tử (tên)…
Chúng con đang tu tập tại đạo tràng… thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng và chúng con đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa, tập thực hành công hạnh Bồ Đề cầu Vô Thượng Bồ Đề.

Hôm qua, nhân ngày kỷ niệm Đức Phật thành đạo 8/12, chúng con hướng tâm nương đức của Sư Phụ cùng đại Tăng chùa Ba Vàng nguyện thọ nhận Bát quan trai giới tại nhà một ngày một đêm, nay chúng con xin xả giới Bát quan trai. Kính xin trên chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh cho chúng con được xả giới như pháp để chúng con được thừa hưởng ân đức của Tam Bảo.

(Mọi người cùng bạch thầm)
Con xin nương oai lực của Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, oai lực công đức Bồ Đề của Pháp lục hòa, xin thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh, cùng các vong linh (tùy duyên mời)…

(Chủ sám đọc tiếp)
Giờ này vân tập về pháp hội cùng chúng con tu tập.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

3. Kệ Tán Dương Đức Thế Tôn
(Quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

Thánh đức bậc Như Lai
Đại Bi Thích Ca Văn
Bậc vượt thoát thăng trầm
Sinh già bệnh, khổ chết.
Bậc Vô Thượng năng nhân
Vô lượng kiếp tu hành
Cung Đâu Suất giáng trần
Giã từ ngôi vương tử
Ẩn mình nơi rừng vắng
Chí quyết tu đạo mầu
Bồ Đề cội thiền tọa
Bốn chín ngày và đêm
Chẳng hề rời nệm cỏ
Đại phá, hàng Ma Quân
Sớm Sao Mai tỏ rạng
Chứng đạt Pháp Tam minh
Phát sinh trí nhiệm mầu
Chiếu soi nghìn thế giới
Đạo quả đã viên thành
Đại vận chuyển Pháp luân
Muôn loài cùng quy hướng
Nhất tâm thành tưởng niệm
Đức Bổn Sư thành đạo
Tán dương công đức Ngài
Bậc Trí tuệ Như Lai
Bậc Từ Bi quảng đại
Thương xót cho chúng con
Chí tâm thành đảnh lễ.

Nhất thiết cung kính – nhất tâm kính lễ

1. Chí tâm đảnh lễ: A tăng kỳ kiếp, thương xót chúng sinh, phát tâm Bồ Đề, hành Bồ Tát đạo, cầu thành Phật quả.
Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)
2. Chí tâm đảnh lễ: Hiện hưởng dục lạc, chán cảnh Vô thường, dạo chơi bốn phương, thương đời đau khổ, nửa đêm vượt thành, xuất gia tìm đạo, tóc xanh cắt bỏ, núi tuyết tu hành.
Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)
3. Chí tâm đảnh lễ: Trí tuệ siêu việt, cùng sự chuyên cần, năm năm tầm sư học đạo, chuyên cần y giáo, chứng đạt tầng thiền, phi phi tưởng xứ.
Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)
4. Chí tâm đảnh lễ: khổ hạnh thắng lâm, âm thầm chuyên tu, hành thân cực khổ, ngày ăn một hạt, chỉ đậu hoặc mè, nước uống cũng thế, chỉ vài giọt sương, mùa đông tuyết rơi, ở ngoài trời lạnh, mùa hè nắng cháy, ở bãi tha ma, dùng gậy hoặc roi, quất vào thân thể, khổ hạnh tột cùng, không ai sánh kịp.
Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)
5. Chí tâm đảnh lễ: Bồ tát thọ bát cháo sữa, của nàng Su-gia-ta, từ bỏ khổ hạnh cực đoan, trở về con đường trung đạo, thiền định tư duy, quyết thành Chánh Giác.
Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)
6. Chí tâm đảnh lễ: Bó cỏ Ku-sa, kết thành tòa báu, phát lời thề nguyện, dù máu khô cạn, chỉ còn gân xương, quyết không rời bỏ, tòa cỏ Ku-sa, nếu chưa đắc thành, quả Phật tối thượng.
Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)
7. Chí tâm đảnh lễ: Dưới cội Bồ đề, ở đêm bốn chín, vừa qua canh một, hàng phục ma quân, chứng túc mạng minh, thấy rõ chúng sinh, trầm luân đau khổ.
Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)
8. Chí tâm đảnh lễ: Dưới cội Bồ đề, ở đêm bốn chín, đến canh thứ hai, chứng thiên nhãn minh, thấy khắp thế giới và các chúng sinh, ở khắp mười phương, không hề ngăn ngại.
Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)
9. Chí tâm đảnh lễ: Dưới cội Bồ đề, ở đêm bốn chín, đến canh thứ ba, thấy rõ sự khổ, nguyên nhân khổ đau và sự chấm dứt, cũng như con đường, đưa đến diệt khổ, thành tựu giác ngộ, diệt hết phiền não, ô nhiễm khổ đau, chứng lậu tận minh.
Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)
10. Chí tâm đảnh lễ: Dưới cội Bồ đề, cuối đêm bốn chín, chân tính rạng ngời, thấy ánh sao Mai, thành Bồ đề đạo.
Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)
11. Chí tâm đảnh lễ: Giáo pháp bất tử, là tứ thánh đế, thánh đạo tám ngành, cứu vớt chúng sinh, vượt qua biển khổ.
Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!(1 chuông. 1 lễ)
12. Chí tâm đảnh lễ: Hiện tọa Đạo tràng, Sa bà giáo chủ, đạo sư ba cõi, từ Phụ muôn loài.
Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 chuông. 1 lễ)

5. Sám Nguyện Kỷ Niệm Phật Thành Đạo
(Quỳ; pháp khí: mõ)

Ngày Đức Phật Như Lai chứng đạo
Chúng chư Thiên vui báo tin mừng
Trời người hoan hỷ tưng bừng
Từ đây giáo Pháp vô cùng thậm thâm
Truyền đi khắp cả muôn phương
Cứu cho nhân loại thoát đường trầm luân
Hôm nay thành kính tri ân
Tưởng niệm lịch sử gian truân tu hành
Rừng khổ hạnh sáu năm gian khổ
Sống yểm ly nhịn thở nhịn ăn
Hình hài tiều tụy khô cằn
Một hôm ngã quỵ lúc đang kinh hành.
Vừa tỉnh lại gặp nàng tín nữ
Su- gia- ta cháo sữa cúng dường
Lắng nghe sinh lực hồi lần
Thấy mình minh mẫn tinh thần xiết bao.
Ðàn Ðế thích ngàn cao lay tỉnh
Xé mây xanh tuyệt đỉnh vang ngân
Chợt đâu một phiếm tơ chùng
Chợt đâu cao vút đứt tung giữa vời.
Thiên tôn chủ ngỏ lời nhắc nhở
Ðời tu hành giống tợ đàn kia
Quá căng dây sẽ đứt lìa
Quá chùn vô dụng chẳng vừa âm giai.
Hai cực đoan kéo dài lầm lạc
Cũng chỉ là bất cập rỗng không
Ðắm say lợi dưỡng giấc nồng
Cực hình khổ hạnh nghịch dòng Thánh Lưu.
Gẫm đến đây đèn mờ chợt sáng
Nhìn trời cao quang đãng lạ thường
Từ nay trung đạo là đường
Ðịnh tâm thiền tuệ vầng dương giữa lòng.
Bát khất thực thả sông trôi ngược
Chỉ dòng xanh nguyện ước nan nghì
Tịnh thiền dưới cội bồ đề
Quyết thành chánh giác lời thề trăng sao.
Ðêm hôm ấy đi vào tịch mặc
Trú khinh an phỉ lạc nhất tâm
Ðoạn lìa tham dục hôn trầm
Lắng yên sân hại phóng tâm chẳng còn.
Nhớ quá khứ tiền thân nhiều kiếp
Từng thời gian chi tiết đủ đầy
Từ cõi kia đến nơi đây
Tuệ minh túc mạng chứng ngay canh đầu.
Thấy sanh tử hiểu sâu duyên trước
Do nhân chi có được quả này
Hữu vi năng sở liền tay
Tử sanh thắng trí canh hai đắc thành.
Rõ chân tướng ngọn ngành vạn pháp
Ðoạn vô minh ái chấp kiết thằng
Chính đây đạo cả vĩnh hằng
Từ nay lậu tận vẹn toàn nguyện xưa.
Thành Phật quả sao mai vừa mọc
Bậc đại hùng chánh giác tôn nghiêm
Ma vương sợ hãi ưu phiền
Ðịa cầu chuyển động chư thiên lạy mừng.
Bảy tuần lễ hưởng an quả vị
Quán đạo mầu ngự trị pháp lâu
Thấy đời ngụp lặn trần lao
Biết ai hiểu được thâm sâu đạo lành.
Ðức Nghiêm Tôn phân vân do dự
Pháp vô sanh bất tử nhiệm mầu
Chúng sanh chẳng đủ trí sâu
Khó thông lẽ đạo khó cầu huyền thâm.
Ðại phạm thiên Sa Ham Pa Ti
Nơi phạm cung cảm ý Thế Tôn
Kinh lo mối đạo vong tồn
Thời gian tay duỗi thần thông hiện kề.
Bạch Thế Tôn trần mê thống khổ
Ðã trầm luân sinh tử quá lâu
Ngưỡng mong Ngài chuyển pháp mầu
Mắt người ít bụi được hầu thánh kinh.
Như hoa sen đẹp xinh mùa hạ
Ðóa vươn cao đóa lả mặt hồ
Ðóa còn tận đáy bùn nhơ
Chúng sanh căn trí tỏ mờ khác nhau.
Pháp vô thượng khổ cầu chi dễ
Thương chúng sanh khác thể nghiêm từ
Mong Ngài ngự giá vân du
Vì đời chuyển pháp thiên thu hằng còn.
Phật im lặng thuận lòng hứa khả
Vầng hào quang bát nhã lung linh
Nhắm vườn Lộc Giả đăng trình
Khai duyên giải thoát xiển minh Phật thừa.
Tình khổ hạnh thuở xưa còn đó
Nhóm Kiều Trần liễu ngộ đạo mầu
Pháp luân Phật chuyển lần đầu
Thuyết minh tứ đế thâm sâu đạo lành.
Ðây là khổ đây nhân sanh khổ
Ðây tịch nhiên diệt khổ niết bàn
Ðây đường bát chánh tịnh an
Móng nền giáo pháp vẹn toàn từ đây.
Rồi từ đó Như Lai hóa đạo
Bước chân thiêng lưu dấu mọi miền
Khi Trúc Lâm lúc Kỳ Viên
Thị thành cũng đến lâm tuyền cũng qua.
Hàng đệ tử dưới tòa bốn chúng
Vào Phật môn Thích chủng đồng nhiên
Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên
Như Lai trưởng tử nối truyền Pháp Vương.
Cất tiếng gọi hoằng dương đạo cả
Hãy ra đi mỗi ngả một người
Vì lòng thương tưởng cho đời
Xiển minh chánh đạo ba thời toàn chân.
Ngày nay chí thiết kính ân
Xưng dương tán thán chuyên cần tiến tu.
Chúng con khắp chốn hướng về
Thành tâm đảnh lễ Bậc Thầy Nhân Thiên.
Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông.1 lễ)

6. Tụng Kinh
(Pháp khí: mõ, chuông)

Bài Kinh: Kinh Tám Điều Giác Ngộ Của Bậc Đại Nhân
https://phamthiyen.com/kinh-tam-dieu-giac-ngo-cua-bac-dai-nhan/

7. Phục Nguyện Hồi Hướng
(Quỳ)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Hôm qua, nhân ngày kỷ niệm Đức Phật thành đạo 8/12, con/chúng con phát nguyện thọ nhận tu tập Bát quan trai giới một ngày một đêm đến nay đã viên mãn, con/chúng con nguyện mang công đức này cùng công đức tu tập lục hòa của các Phật tử trong Câu lạc bộ Cúc Vàng, hồi hướng đến cho các sở nguyện thiện của con/chúng con, nguyện mong sớm được thành tựu.
(Đại chúng cùng đọc)

Từ bi thương chúng sinh
A tăng kỳ kiếp tu hành
Rời bỏ hoàng thành
Năm năm tầm sư
Sáu năm khổ hạnh rừng già
Bốn chín ngày thiền định
Phá dẹp ma quân
Đắc thành quả Phật
Đem Pháp chỉ bày
Cứu khổ chúng sinh
Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni
Đệ tử chúng con
Hưởng ân công đức cao dầy
Phát nguyện tu hành
Gìn giữ giới pháp
Chân thật tập thực hành
Sáu pháp hòa kính
Cầu thỉnh vô số
Vô lượng vô biên
Đức Phật ra đời
Che chở muôn loài
Chúng con lại nguyện
Hiện tại kiếp này
Và muôn kiếp sau
Đều gặp Minh Sư
Bậc thiện tri thức
Tu nguyện Bồ Đề
Thực hành công hạnh
Hộ trì Tam Bảo
Chuyển tải Phật pháp
Rộng khắp thế gian
Lợi mình lợi người
Hồi hướng về Vô Thượng Bồ Đề. (1 chuông)
Hiện tại kiếp này
Và muôn kiếp sau
Nương nơi Tam Bảo
Kiến lập pháp hội
Tu Pháp lục hòa giải thoát
Khiến cho chúng sinh
Hoan hỷ thực hành
Lợi ích nhân thiên. (1 chuông)
Chúng con lại nguyện cầu
Bậc Thánh sớm giáng trần
Dẫn độ chúng sinh
Vào dòng giải thoát. (1 chuông)
Nguyện cầu Sư trưởng
Tứ đại điều hòa
Trụ thế Sa Bà dài lâu
Tuyên dương Chính Pháp Phật
Lợi ích chúng hữu tình. (1 chuông)
Nguyện cho hết thảy
Chư Thiên, chư Thần
Cùng với cha mẹ
Hiện tại kiếp này
Và muôn kiếp trước
Thân bằng quyến thuộc
Và các vong linh
Hữu duyên đàn lễ,
Pháp hội hôm nay,
Gia tiên tiền tổ
Oan gia trái chủ
Của cả gia đình
Nương nhờ công đức
Của Pháp lục hòa
Mà được duyên lành
Được nương Tam Bảo
Giác ngộ Phật Pháp
Cùng với chúng con
Kết duyên pháp lữ
Trợ duyên cho nhau
Tu đạo Bồ Đề. (1 chuông)
Cùng xin hồi hướng
Cho cả gia đình
Bình an mạnh khỏe
Gia đạo hưng long
Ác nạn tiêu trừ
Công việc hanh thông
Tu theo Phật Pháp. (1 chuông)
Lại hướng nguyện cho
Đạo Phật hưng thịnh
Trên toàn thế giới
Đất nước Việt Nam
Luôn có minh quân
Lãnh đạo đất nước
Hưởng ân Tam Bảo
Như thuở vua Trần Nhân Tông
Đất nước thịnh hưng.
Nhân dân an lạc. (1 chuông)
Chúng con lại nguyện
Chư Thiên, thiện Thần
Gia tâm ủng hộ
Thời tiết thuận hòa
Giảm bớt thiên tai
Hạn hán, động đất
Dịch bệnh, mất mùa
Chiến tranh loạn lạc
Khiến cho:
Quốc thái dân an
Thế giới hòa bình (1 chuông)
Nguyện cho:
Pháp giới chúng sinh
Đồng thành Phật đạo.

Trường hợp tu riêng tại nhà thì bạch: Con cũng xin hồi hướng cho gia đình của con/chúng con các việc hiện tại (đọc các việc cụ thể, mà gia đình đang mong cầu, hoặc mong cầu chuyển nghiệp của bài số 8):…

Trường hợp tu theo nhóm/đạo tràng thì bạch: Chúng con cũng xin hồi hướng cho các gia đình của chúng con các việc hiện tại nguyện được (các Phật tử đọc thầm theo mong cầu)…

(Tiếp)
(Năm nào có dịch bệnh, thiên tai, thì đọc phần dưới tùy duyên thay đổi cho phù hợp)

Con/chúng con lại xin hồi hướng hóa giải nghiệp dịch bệnh phát sinh, động đất, các nạn nước do biển động và lũ quét, lụt lội, tiêu trừ ác nghiệp chết trùng trong các nạn dịch này cho chúng sinh. Hồi hướng cho các chúng Hành Bệnh Quỷ Vương, Ác Độc Quỷ Vương, Đa Ác Quỷ Vương… Huyết Lệ Sầu Quỷ Vương, cùng các tiểu quỷ tử (theo kinh Địa Tạng) có liên quan tới ác nạn dịch bệnh covid của nhân loại, nguyện cho chúng quỷ này, được nương các công đức tu tập Pháp lục hòa của con/chúng con, mà tăng phúc tăng duyên giác ngộ Phật Pháp, từ bỏ việc ác hộ trì việc thiện, phát tâm Bồ Đề, hộ trì Tam Bảo, cùng với con/chúng con kết duyên pháp lữ, thực hành công hạnh Bồ Đề chuyển tải Phật Pháp phổ độ chúng sinh cầu vô thượng Bồ Đề. Hồi hướng cho (các) gia đình con/chúng con không rơi vào các ác nạn, ác dịch này, nạn dịch bệnh sớm được hóa giải, các nơi chưa bùng phát dịch bệnh, thì không bị bùng phát. Các nơi đã bị bùng phát dịch bệnh, thì sớm được khống chế chuyển hoá hết dịch, để cho chúng nhân được bình an hạnh phúc tu theo chính đạo.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 chuông. 1 lễ)

8. Lễ Tri Ân Tam Bảo (7 lần)
(Quỳ hoặc đứng)
Con xin chí thiết chí thành đảnh lễ tri ân Tam Bảo (lễ)

9. Tam Tự Quy
(Quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm Vô Thượng. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại. (3 chuông. 1 lễ)

Xem nghi thức đầy đủ

C. Nhận Giới Tu Tùy Hỷ Bát Quan Trai Dành Cho Người Đi Làm

1. Hướng Dẫn

– Nhận các giới theo văn bạch.
– Nghe bài Pháp Sư Phụ giảng, vào thời gian trong ngày, đúng/sau giờ Sư Phụ giảng.
– Tùy duyên tu các thời khóa khác.

2. Văn Bạch

(Tùy chọn a hoặc b)

a. Dành cho nhân dân Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Đệ tử con tên là:… Pháp danh (nếu có):… ở tại:…

(Tùy duyên có/không đọc phần này: con đang tu tập tại đạo tràng… thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng)

Con biết tám giới Bát quan trai là cao quý, có công năng đưa cầu siêu đến chỗ an lành, giải thoát. Đức Phật vì lợi ích cho hàng cư sĩ tại gia, nên đã chỉ dạy cho cư sĩ tại gia 1 tháng một ngày, từ bỏ tham ái ở đời, thọ Bát quan trai giới. Đệ tử con nương tựa Tam Bảo, dưới sự giáo dưỡng của Sư Phụ cùng chư Tăng chùa Ba Vàng, hàng tháng được thọ giới vào ngày mùng 8 âm lịch, nhưng tháng này con vì ác duyên ràng buộc, không xả bỏ dục để thực hành pháp viễn ly đầy đủ của tám giới. Với tâm hướng về giới, con xin tu tùy hỷ với ngày tu Bát quan trai. Con xin được nhận giới nhưng vẫn đi làm và tùy duyên tu tập nghe Pháp.

Con xin nhận các giới:

Giới thứ nhất, như chư Phật suốt đời không sát hại chúng sinh, trên từ chư Tăng phụ mẫu, dưới cho đến các loài bò bay, máy cựa, vi tế, côn trùng, chẳng được cố tâm, cố ý sát hại chúng, Phật tử con hôm nay xin giữ một ngày một đêm không sát hại chúng sinh. (1 chuông. 1 lễ)

Giới thứ hai, như chư Phật suốt đời không gian tham, trộm cắp, từ những vật lớn quý như vàng bạc, châu báu, đến những vật nhỏ như cây kim, ngọn cỏ, người ta không cho thì không lấy, Phật tử con hôm nay xin giữ một ngày một đêm không gian tham, trộm cắp. (1 chuông. 1 lễ)

Giới thứ ba, như chư Phật suốt đời không hành pháp dâm dục, Phật tử con hôm nay xin giữ một ngày một đêm không dâm dục. (1 chuông. 1 lễ)

Nếu không uống 1 giọt rượu thì nhận: Giới thứ năm, như chư Phật suốt đời không uống rượu, không để một giọt thấm vào môi, không say sưa, nghiện ngập, Phật tử con hôm nay xin giữ một ngày một đêm không uống rượu, không say sưa, nghiện ngập. (1 chuông. 1 lễ)

Giới thứ bảy, như chư Phật suốt đời không ngồi nằm trên giường tòa cao tốt đẹp, Phật tử con hôm nay xin giữ một ngày một đêm không nằm ngồi trên giường tòa cao tốt đẹp. (1 chuông. 1 lễ)

Giới thứ tám, như chư Phật suốt đời không ăn phi thời, Phật tử con hôm nay xin giữ một ngày một đêm không ăn phi thời. (1 chuông. 1 lễ)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con xin nghe Sư Phụ giảng Pháp có thể được đúng giờ giảng hoặc sẽ nghe lại sau trong ngày và tùy duyên tu tập các thời khóa tu khác.

Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát!

Lưu ý: Giới thứ 4: có thể ngay trong công việc mình phải làm đã có sự nói dối. Ví dụ: bán hàng hàng không đúng chất lượng như mẫu mã quảng cáo; công việc kế toán… nói các việc ở sách vở dạy người, nhưng điều đó không đúng sự thật…

Giới thứ 6: có thể bị nghe, xem các việc không đúng Pháp: chính trị, văn hóa…

b. Dành cho Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Đệ tử con tên là:… Pháp danh:… ở tại:… con đang tu tập tại đạo tràng… thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng.

Con biết tám giới Bát quan trai là cao quý, có công năng đưa cầu siêu đến chỗ an lành, giải thoát. Đức Phật vì lợi ích cho hàng cư sĩ tại gia, nên đã chỉ dạy cho cư sĩ tại gia 1 tháng một ngày, từ bỏ tham ái ở đời, thọ Bát quan trai giới. Đệ tử con nương tựa Tam Bảo, dưới sự giáo dưỡng của Sư Phụ cùng chư Tăng chùa Ba Vàng, hàng tháng được thọ giới vào ngày mùng 8 âm lịch, nhưng tháng này con vì ác duyên ràng buộc, không xả bỏ dục để thực hành pháp viễn ly đầy đủ của tám giới. Với tâm hướng về giới, con xin tu tùy hỷ với ngày tu Bát quan trai. Con xin được nhận giới nhưng vẫn đi làm và tùy duyên tu tập nghe Pháp.

Con xin nhận các giới:

Giới thứ nhất, như chư Phật suốt đời không sát hại chúng sinh, trên từ chư Tăng phụ mẫu, dưới cho đến các loài bò bay, máy cựa, vi tế, côn trùng, chẳng được cố tâm, cố ý sát hại chúng, Phật tử con hôm nay xin giữ một ngày một đêm không sát hại chúng sinh. (1 chuông. 1 lễ)

Giới thứ hai, như chư Phật suốt đời không gian tham, trộm cắp, từ những vật lớn quý như vàng bạc, châu báu, đến những vật nhỏ như cây kim, ngọn cỏ, người ta không cho thì không lấy, Phật tử con hôm nay xin giữ một ngày một đêm không gian tham, trộm cắp. (1 chuông. 1 lễ)

Giới thứ ba, như chư Phật suốt đời không hành pháp dâm dục, Phật tử con hôm nay xin giữ một ngày một đêm không dâm dục. (1 chuông. 1 lễ)

Nếu không uống 1 giọt rượu thì nhận: Giới thứ năm, như chư Phật suốt đời không uống rượu, không để một giọt thấm vào môi, không say sưa, nghiện ngập, Phật tử con hôm nay xin giữ một ngày một đêm không uống rượu, không say sưa, nghiện ngập. (1 chuông. 1 lễ)

Giới thứ bảy, như chư Phật suốt đời không ngồi nằm trên giường tòa cao tốt đẹp, Phật tử con hôm nay xin giữ một ngày một đêm không nằm ngồi trên giường tòa cao tốt đẹp. (1 chuông. 1 lễ)

Giới thứ tám, như chư Phật suốt đời không ăn phi thời, Phật tử con hôm nay xin giữ một ngày một đêm không ăn phi thời. (1 chuông. 1 lễ)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con xin phát nguyện Bồ Đề, thực hành công hạnh Bồ Đề tại câu lạc bộ Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa.

PHÁT TÂM BỒ ĐỀ
HỘ TRÌ TAM BẢO
CHUYỂN TẢI PHẬT PHÁP
RỘNG KHẮP THẾ GIAN. (3 lần)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con xin nghe Sư Phụ giảng Pháp có thể được đúng giờ giảng hoặc sẽ nghe lại sau trong ngày và tùy duyên tu tập các thời khóa tu khác.

Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát!

Lưu ý: Giới thứ 4: có thể ngay trong công việc mình phải làm đã có sự nói dối. Ví dụ: bán hàng hàng không đúng chất lượng như mẫu mã quảng cáo; công việc kế toán… nói các việc ở sách vở dạy người, nhưng điều đó không đúng sự thật…

Giới thứ 6: có thể bị nghe, xem các việc không đúng pháp: chính trị, văn hóa…

39.052 lượt xem
08/01/2022

Bình luận (1)

  1. N
    N

    Nguyễn Thị Thắng Pháp danh Hiệu Diệu Duyên

    10/01/2022

    Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 🙏🙏🙏 Nam mô A Di Đà Phật 🙏🙏🙏

Xem nhiều nhất trong chuyên mục