Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Nghi thức tu Bát quan trai mùng 8 tháng Giêng – đàn Dược Sư

Nghi thức này dành cho 3 trường hợp:

– Tu đúng ngày mùng 8, tu sau ngày mùng 8 và tu tùy hỷ (tại phần C)

Lời Dẫn Đầu

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Kính thưa quý đạo hữu! Đức Phật dạy Phật tử tại gia một tháng thọ Bát quan trai giới một ngày một đêm, để tập tu theo đời sống của người xuất gia. Công đức tu tập Bát quan trai giới một ngày một đêm là công đức cắt trừ tham ái, là duyên để thành tựu công đức của cõi trời, của Thánh quả và ngay hiện đời giúp cho chúng ta chuyển hóa nghiệp khổ.
Thọ giới Bát quan trai tu tập tại nhà sẽ không viên mãn công đức vì không cắt ái ly gia được trong một ngày một đêm, nhưng tâm chúng ta hướng tới giới và tinh tấn tu tập thì vẫn thành tựu một số phần công đức.
Chúc các đạo hữu và gia đình tinh tấn, bình an, hạnh phúc!

Quý vị và các bạn tùy duyên tải và in tại đây (ấn vào tên bài)

Nghi thức tu Bát quan trai mùng 8 tháng Giêng – đàn Dược Sư (Dành cho nhân dân Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa)

Nghi thức tu Bát quan trai mùng 8 tháng Giêng – đàn Dược Sư (Dành cho Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa)

A. Hướng Dẫn

I. Đối Tượng Tu Tập

Chương trình dành cho hai đối tượng:
(1) Nhân dân và Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa
(2) Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa
Giải thích:
(1) Nhân dân và Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa: Nhân dân là những người chưa quy y Tam Bảo; Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa là những người đã quy y Tam Bảo, nhưng chưa phát tâm Bồ Đề tu lục hòa.
(2) Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa: Các Phật tử đã được phát nguyện Bồ Đề và phát nguyện tu sáu Pháp hòa kính là: 1. Thân hòa đồng trụ; 2. Khẩu hòa vô tránh; 3. Ý hòa đồng duyệt; 4. Giới hòa đồng tu; 5. Kiến hòa đồng giải; 6. Lợi hòa đồng quân.

Lưu ý:
– Thực hành nghi thức chung: Nếu trong gia đình/hội chúng, có cả thành viên đã phát nguyện tu lục hòa và thành viên chưa phát nguyện tu lục hòa, thì sẽ dùng chung chương trình dành cho Phật tử đã phát nguyện tu lục hòa.

II. Sắm Lễ

– Sắm 3 bát cơm và 3 cốc nước để dâng cúng lên chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Tăng, dâng cúng lên chư Thiên, chư Thần linh, hiến cúng các vong linh.
– Có thể thay cơm bằng bánh hoặc các vật thực khác, nhưng cần thay mỗi khi cúng.
– Tùy duyên gia đình có hoặc không có hoa quả.

III. Thời Gian – Thời Khóa

1. Nhận Giới
– 5h00: Thời khóa buổi khuya.

– Thời khóa buổi sáng
+ 8h00: Nhận giới
+ 9h00: Tham gia chương trình khai hội đầu xuân chùa Ba Vàng cầu quốc thái dân an

– Thời khóa buổi trưa:

+ 10h30: Tham dự lễ đặt bát cúng dường cầu an Dược Sư
+ 12h00: Thọ trai

– Thời khóa buổi chiều:
+ 15h00: Tham gia chương trình Khai Pháp đầu năm và khai đàn Dược Sư

– Thời khóa buổi tối: 19h30 họp toàn Câu lạc bộ Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa. Trường hợp tu sau ngày mùng 8, tùy duyên tụng kinh theo thời khóa buổi sáng.

2. Xả Giới
Thời gian: vào sáng hôm sau tùy duyên: Từ 4h30 – 7h00

IV. Địa Điểm

+ Trước ban thờ: mở thiết bị điện tử để tham gia chương trình, qua video được phát trực tuyến của chùa.
+ Trường hợp khác: bàn học, bàn làm việc, chỗ bán hàng,… các chỗ thích hợp thanh tịnh, phù hợp với hoàn cảnh tham gia chương trình, qua video được phát trực tuyến của chùa.

B. Các Thời Khóa

Quý đạo hữu thực hiện 1 trong 2 nghi thức dưới đây

Nghi Thức Dành Cho Nhân Dân Phật Tử Chưa Phát Nguyện Bồ Đề Tu Lục Hòa

I. Thời Khóa Buổi Khuya

(Tùy duyên có thể thay bằng chương trình đang tu nếu có)

1. Nguyện Hương
(Quỳ. Thực hiện 1 trong 2 văn nguyện hương dưới đây)

a. Dùng hương đốt, hương trầm,…

Nguyện đem lòng thành kính
Gửi theo đám mây hương
Phảng phất khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

b. Dùng tâm hương

Nguyện ý thành, tâm kính
Biến mãn khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

2. Văn Khấn
(Quỳ, chắp tay bạch)
(2 trường hợp: Tu riêng tại nhà và tu theo nhóm/đạo tràng)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con/chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, cùng chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho con/chúng con. Con/chúng con xin thỉnh mời chư Thiên, chư Thần Linh vân tập về nơi pháp hội ủng hộ cho pháp hội của con/chúng con.

* Trường Hợp Tu Riêng Tại Nhà

Đệ tử con tên là:… Pháp danh (nếu có):… ở tại:…

(Tùy duyên có/không đọc phần này: con/chúng con đang tu tập tại đạo tràng… thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng)

Con/chúng con tùy hỷ theo sáu Pháp hòa kính của Đức Phật.

Con/chúng con tu học Phật Pháp được biết, được chứng nghiệm về công đức cao quý của ngày tu Bát quan trai giới và hàng tháng vào ngày mùng 8 âm lịch, trên Sư Phụ cùng đại Tăng có tổ chức cho Phật tử tu Bát quan trai giới.

Trường hợp tu sau ngày mùng 8 thì bạch thêm: nhưng tháng này con/chúng con vì gia duyên công việc, con/chúng con không nghỉ để dự tu được. Do duyên của con/chúng con như vậy, nên Sư Phụ đã từ bi thương tưởng cho con/chúng con được trong hạnh vâng lời nương tựa Tam Bảo, tự tu Bát quan trai giới vào ngày nghỉ đầu tiên, sau ngày mùng 8 và tu theo chương trình tu cùng tháng, đã được phát trực tuyến.

(Tiếp)

Hôm nay là ngày… tháng Giêng năm… con/chúng con xin phát nguyện thọ nhận tu tập Bát quan trai giới trong một ngày một đêm, tụng kinh, lễ Phật, sám hối, cúng lễ, tọa thiền, phận sự…
Con/chúng con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, xin thỉnh chư Thiên, chư Thần linh, cùng các vong linh gia tiên, vong linh trên các khu đất sở hữu của gia đình, vong linh oan gia trái chủ hữu duyên với gia đình con/chúng con trên công việc và sức khỏe thọ mạng để không bị nhiễm, bị chết vì dịch bệnh Covid-19 cùng các ác nạn khác của cả gia đình, (và tùy duyên mời thêm)…

Nguyện các vong linh được nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, mà được vân tập về pháp hội đàn tràng, trong thời gian tu tập Bát quan trai giới, nghe kinh thính Pháp cùng với con/chúng con.

Giờ này con/chúng con xin được tác lễ tu tập.
Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát! (1 chuông. 1 lễ)

* Trường Hợp Tu Theo Nhóm/Đạo tràng

Chủ sám bạch: Đệ tử con tên là:… Pháp danh (nếu có):… con xin đại diện cho các Phật tử thuộc nhóm/đạo tràng (nếu có)… (Tùy duyên có/không đọc phần này: thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng)

Chúng con xin tập trung tu tập tại địa chỉ… của gia đình tín chủ Phật tử (tên)…

Chúng con tùy hỷ theo sáu Pháp hòa kính của Đức Phật.

Chúng con tu học Phật Pháp được biết, được chứng nghiệm về công đức cao quý của ngày tu Bát quan trai giới và hàng tháng vào ngày mùng 8 âm lịch, trên Sư Phụ cùng đại Tăng có tổ chức cho Phật tử tu Bát quan trai giới.

Trường hợp tu sau ngày mùng 8 thì bạch thêm:
nhưng tháng này chúng con vì gia duyên công việc, chúng con không nghỉ để dự tu được. Do duyên của chúng con như vậy, nên Sư Phụ đã từ bi thương tưởng cho chúng con được trong hạnh vâng lời nương tựa Tam Bảo, tự tu Bát quan trai giới vào ngày nghỉ đầu tiên, sau ngày mùng 8 và tu theo chương trình tu cùng tháng, đã được phát trực tuyến.

(Tiếp)

Hôm nay là ngày… tháng Giêng năm… chúng con xin phát nguyện thọ nhận tu tập Bát quan trai giới trong một ngày một đêm, tụng kinh, lễ Phật, sám hối, cúng lễ, tọa thiền, phận sự…
Chúng con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, chúng con đồng xin bạch.
(Mọi người cùng bạch thầm)

Đệ tử con tên là… Pháp danh (nếu có):… ở tại… con xin thỉnh chư Thiên, chư Thần linh, cùng các vong linh gia tiên, vong linh trên các khu đất sở hữu của gia đình, vong linh oan gia trái chủ hữu duyên với gia đình con trên công việc và sức khỏe thọ mạng để không bị nhiễm, bị chết vì dịch bệnh Covid-19 cùng các ác nạn khác của cả gia đình, (và tùy duyên mời thêm)…

(Chủ sám đọc tiếp)

Nguyện các vong linh được nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, mà được vân tập về pháp hội đàn tràng, trong thời gian tu tập Bát quan trai giới, nghe kinh thính Pháp cùng với chúng con.

Giờ này chúng con xin được tác lễ tu tập.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

3. Lễ Tán Phật
(Quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

Đại từ đại bi thương chúng sinh,
Đại hỷ đại xả cứu hàm thức,
Tướng đẹp sáng ngời dùng trang nghiêm.
Chúng con chí tâm thành đảnh lễ. (1 chuông)

Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chư Phật ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Chính Pháp ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Tăng bậc Hiền Thánh ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)

4. Tán Pháp
(Ngồi; khai chuông mõ; pháp khí: mõ)

Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn
Trăm nghìn muôn kiếp khó được gặp
Nay con nghe thấy vâng gìn giữ
Nguyện hiểu nghĩa chân Đức Thế Tôn.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần. 3 chuông)

5. Tụng Kinh
Bài kinh (ấn vào tên bài kinh): Phật Thuyết Kinh Trai Giới

6. Lễ Kết Thời Khóa Buổi Khuya
(Quỳ bạch. Lễ: đứng hoặc quỳ)
(Chung cho tu riêng/nhóm/đạo tràng)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Thời khóa buổi khuya của con/chúng con đã viên mãn. Con/chúng con xin thành kính đảnh lễ Tam Bảo.
Chí tâm đảnh lễ mười phương Vô Thượng Tam Bảo (3 lễ. 3 chuông kết)

II. Thời Khóa Buổi Sáng

1. Nhận Bát Quan Trai Giới

Thời gian: 8h00

(Quý đạo hữu nhận Bát quan trai giới theo 1 trong 3 trường hợp dưới đây)

Trường hợp 1: Bạch nhận giới theo hướng dẫn tại link:
https://phamthiyen.com/nghi-thuc-nhan-gioi-bat-quan-trai-danh-cho-nhung-nguoi-da-thuan-thuc-nhan-gioi/

Trường hợp 2: Nhận giới theo video: https://youtu.be/1MfmiNAOw3Y

Trường hợp 3: Nhận giới theo chương trình phát trực tuyến của chùa
– Thời gian: Trước thời gian phát trực tuyến của chùa từ 5 đến 10 phút.
– Văn bạch:

(2 trường hợp: Tu riêng tại nhà và tu theo nhóm/đạo tràng)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con/chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, cùng chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho con/chúng con. Con/chúng con xin thỉnh mời chư Thiên, chư Thần Linh vân tập về nơi pháp hội ủng hộ cho pháp hội của con/chúng con.

* Trường Hợp Tu Riêng Tại Nhà
Đệ tử con tên là:… Pháp danh (nếu có):… ở tại:…

(Tùy duyên có/không đọc phần này: con/chúng con đang tu tập tại đạo tràng… thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng)

Con/chúng con tùy hỷ theo sáu Pháp hòa kính của Đức Phật.

Con/chúng con tu học Phật Pháp được biết, được chứng nghiệm về công đức cao quý của ngày tu Bát quan trai giới và hàng tháng vào ngày mùng 8 âm lịch, trên Sư Phụ cùng đại Tăng có tổ chức cho Phật tử tu Bát quan trai giới.

Trường hợp tu sau ngày mùng 8 thì bạch thêm: nhưng tháng này con/chúng con vì gia duyên công việc, con/chúng con không nghỉ để dự tu được. Do duyên của con/chúng con như vậy, nên Sư Phụ đã từ bi thương tưởng cho con/chúng con được trong hạnh vâng lời nương tựa Tam Bảo, tự tu Bát quan trai giới vào ngày nghỉ đầu tiên, sau ngày mùng 8 và tu theo chương trình tu cùng tháng, đã được phát trực tuyến.

(Tiếp)

Hôm nay là ngày… tháng Giêng năm… con/chúng con xin phát nguyện thọ nhận tu tập Bát quan trai giới trong một ngày một đêm, tụng kinh, lễ Phật, sám hối, cúng lễ, tọa thiền, phận sự…
Con/chúng con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, xin thỉnh chư Thiên, chư Thần linh, cùng các vong linh gia tiên, vong linh trên các khu đất sở hữu của gia đình, vong linh oan gia trái chủ hữu duyên với gia đình con/chúng con trên công việc và sức khỏe thọ mạng để không bị nhiễm, bị chết vì dịch bệnh Covid-19 cùng các ác nạn khác của cả gia đình, (và tùy duyên mời thêm)…

Nguyện các vong linh được nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, mà được vân tập về pháp hội đàn tràng, trong thời gian tu tập Bát quan trai giới, nghe kinh thính Pháp cùng với con/chúng con.
Giờ này con/chúng con xin được tác lễ tu tập.
Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát! (1 chuông. 1 lễ)
(Tu theo chương trình phát trực tiếp của chùa.)

* Trường Hợp Tu Theo Nhóm/Đạo tràng

Chủ sám bạch: Đệ tử con tên là:… Pháp danh (nếu có):… con xin đại diện cho các Phật tử thuộc nhóm/đạo tràng (nếu có)… (Tùy duyên có/không đọc phần này: thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng)

Chúng con xin tập trung tu tập tại địa chỉ… của gia đình tín chủ Phật tử (tên)…

Chúng con tùy hỷ theo sáu Pháp hòa kính của Đức Phật.

Chúng con tu học Phật Pháp được biết, được chứng nghiệm về công đức cao quý của ngày tu Bát quan trai giới và hàng tháng vào ngày mùng 8 âm lịch, trên Sư Phụ cùng đại Tăng có tổ chức cho Phật tử tu Bát quan trai giới.

Trường hợp tu sau ngày mùng 8 thì bạch thêm:
nhưng tháng này chúng con vì gia duyên công việc, chúng con không nghỉ để dự tu được. Do duyên của chúng con như vậy, nên Sư Phụ đã từ bi thương tưởng cho chúng con được trong hạnh vâng lời nương tựa Tam Bảo, tự tu Bát quan trai giới vào ngày nghỉ đầu tiên, sau ngày mùng 8 và tu theo chương trình tu cùng tháng, đã được phát trực tuyến.

(Tiếp)

Hôm nay là ngày… tháng Giêng năm… chúng con xin phát nguyện thọ nhận tu tập Bát quan trai giới trong một ngày một đêm, tụng kinh, lễ Phật, sám hối, cúng lễ, tọa thiền, phận sự…
Chúng con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, chúng con đồng xin bạch.

(Mọi người cùng bạch thầm)

Đệ tử con tên là… Pháp danh (nếu có)… ở tại… con xin thỉnh chư Thiên, chư Thần linh, cùng các vong linh gia tiên, vong linh trên các khu đất sở hữu của gia đình, vong linh oan gia trái chủ hữu duyên với gia đình con trên công việc và sức khỏe thọ mạng để không bị nhiễm, bị chết vì dịch bệnh Covid-19 cùng các ác nạn khác của cả gia đình, (và tùy duyên mời thêm)…

(Chủ sám đọc tiếp)

Nguyện các vong linh được nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, mà được vân tập về pháp hội đàn tràng, trong thời gian tu tập Bát quan trai giới, nghe kinh thính Pháp cùng với chúng con.
Giờ này chúng con xin được tác lễ tu tập.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

(Tu theo chương trình phát trực tiếp của chùa.)

2. Văn Bạch Tham Gia Chương Trình Khai Hội Đầu Xuân Chùa Ba Vàng Cầu Quốc Thái Dân An

(Chung cho tu riêng/nhóm/đạo tràng. Trường hợp tu sau ngày mùng 8, không thực hành phần này, tùy duyên tụng kinh)

– Thời gian: Trước thời gian phát trực tuyến của chùa từ 5 đến 10 phút.
– Văn bạch:

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh!
Đệ tử con tên là… ở tại…

(Tùy duyên có/không đọc phần này: là Phật tử… (dự thính chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa/tùy hỷ) thuộc đạo tràng… trong Câu lạc bộ Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa.)

Hôm nay là ngày mùng 8 tháng Giêng năm…, là ngày chùa Ba Vàng tổ chức lễ hội Khai xuân đầu năm. Đây là dịp để Phật tử, nhân dân thập phương được về chùa lễ Phật, được kết duyên lành với Tam Bảo và được học những điều thiện lành mà Đức Phật đã dạy.

Giờ này con/chúng con xin tham gia chương trình khai hội đầu xuân Chùa Ba Vàng cầu quốc thái dân an trực tuyến. Con/chúng con xin hướng tâm nương tựa trên Sư Phụ cùng chư Tăng, để lễ Phật tụng kinh. Con/chúng con xin hồi hướng công đức về Vô Thượng Bồ Đề và nguyện cho cả gia đình, năm nay phát sinh được các duyên tốt lành, khiến cho công việc làm ăn công danh được thăng tiến, cả gia đình được mạnh khỏe bình an hạnh phúc (đọc các mong cầu thiện)… và cùng nhau gặp được Chính Pháp, tinh tấn tu hành cho tới ngày liễu thoát luân hồi sinh tử.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
(Địa điểm tham gia trực tuyến: tùy ý)

3. Cúng Thực

(Chung cho tu riêng/nhóm/đạo tràng)

a. Văn bạch
(Cắm hương. Quỳ gối; chắp tay bạch)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Con/chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh, chư Hộ Pháp, chư Thiên, chư Thần Linh, chứng giám, chư vong linh hoan hỷ, hôm nay là ngày con/chúng con thực hành tu Bát quan trai giới đầu xuân, con/chúng con thành tâm nương đức chư Tăng chùa Ba Vàng và công đức tùy hỷ theo sáu Pháp hòa kính của Đức Phật, con/chúng con xin dâng cúng vật thực:

Thượng: Con/chúng con xin dâng lên cúng dường thập phương chư Phật chứng minh.
Trung: Con/chúng con xin cúng dâng lên chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh.
Hạ: Con/chúng con xin cúng dường cho chư Thiên, chư Thần linh.
Sau: Con/chúng con xin được nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, xin hiến cúng cho tất cả các vong linh mà con/chúng con đã thỉnh mời. Nguyện cho các vong linh được nương sự bố thí trong đàn lễ cúng này của con/chúng con mà được thọ thực no đủ.

b. Tụng thần chú cúng thực
(Ngồi, pháp khí: mõ)
Biến thực chân ngôn: Nam mô tát phạ đát tha, nga đá phả rô chỉ đế, ám tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (7 lần. 1 chuông)
Biến thủy chân ngôn: Nam mô tô rô bà ra, đát tha nga đá ra, đát điệt tha, án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô sa bà ha. (7 lần. 1 chuông)
Phổ cúng dường: Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. (7 lần. 3 chuông)

Nguyện chư Thiên, chư Thần
Cùng các chúng vong linh
Thọ thực được no đủ
Hộ trì cho chúng sinh
Tinh tấn hành trì giới
Nương tựa nơi Tam Bảo
Tu hành cầu thoát khổ
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

c. Bạch cúng dường Tam Bảo
(Nếu không phát tâm cúng dường Tam Bảo thì bỏ qua phần này. Nếu cúng dường Tam Bảo để hồi hướng phần nào, thì đọc phần đó. Nếu tu nhóm/đạo tràng thì mỗi Phật tử tự đọc thầm)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Trong ngày tu Bát quan trai giới hôm nay, con với tâm cung kính Tam Bảo, khát ngưỡng công đức từ Tam Bảo, từ chư Tăng chùa Ba Vàng, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

– Con xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tịnh tài là… Hồi hướng phúc lành đến cho chư Thiên, chư Thiện Thần, Hộ Pháp.

– Con xin cúng dường Tam Bảo với số tịnh tài là… để hồi hướng cho các vong linh mà con đã bạch thỉnh. (nếu tu nhóm/đạo tràng thì đọc thêm: phần tịnh tài này con xin bạch tại đây và sẽ cúng dường về Tam Bảo sau)

Con xin chư Phật chứng minh. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát (1 lễ)

d. Văn bạch kết cúng thực

(Quỳ bạch. Lễ: đứng hoặc quỳ)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Thời khóa cúng thực của con/chúng con đã viên mãn. Con/chúng con xin thành kính đảnh lễ Tam Bảo.
Chí tâm đảnh lễ mười phương vô thượng Tam Bảo (3 lễ. 3 chuông kết)

III. Thời Khóa Buổi Trưa

1. Tham Dự Bạch Lễ Đặt Bát Cúng Dường Cầu An Dược Sư Trực Tuyến

(Chung cho tu riêng/nhóm/đạo tràng. Trường hợp tu sau ngày mùng 8, không thực hành phần này)

– Thời gian: Trước thời gian phát trực tuyến của chùa từ 5 đến 10 phút.
– Văn bạch:

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh!
Đệ tử con tên là… ở tại…

(Tùy duyên có/không đọc phần này: con/chúng con đang tu tập tại đạo tràng… thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng)

Con/chúng con tùy hỷ theo sáu Pháp hòa kính của Đức Phật.

Hôm nay là ngày mùng 8 tháng Giêng năm…, nhân ngày Bát quan giới đầu năm, Câu lạc bộ Cúc Vàng vì mong cầu lợi ích hạnh phúc cho các Phật tử trong Câu lạc bộ mà tổ chức sớt bát cúng dường lên Sư Phụ cùng chư tôn đức Tăng Ni chùa Ba Vàng.

Trường hợp có tham gia tịnh tài sớt bát tại Câu lạc bộ: con/chúng con có tham gia quỹ sớt bát tại Câu lạc bộ.

Trường hợp không tham gia tịnh tài tại Câu lạc bộ, chỉ tùy hỷ: Con/chúng con xin tùy hỷ với các Phật tử tham gia quỹ sớt bát tại Câu lạc bộ.

(Tiếp)

Con/chúng con xin nguyện cầu chư Tăng được mạnh khỏe, tu hành sớm vào Thánh quả, giữ gìn Chánh Pháp Phật trụ lâu dài ở thế gian và hoằng dương giáo Pháp Phật, cứu khổ cho chúng sinh, làm phước điền tối thượng cho chúng sinh.

Giờ này con/chúng con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, thỉnh chư vị chư Thiên, chư Thần Linh, cùng các vong linh (tùy duyên mời)…, theo oai lực Tam Bảo, về chùa Ba Vàng thọ nhận phần phước báu từ sự chú nguyện của chư Tăng.

Nguyện cho các chúng được nương tựa Tam Bảo, chư Tăng, nghe học lời Phật dạy, được an vui giải thoát và gia hộ cho gia đình con/chúng con được bình an. Con/chúng con cũng xin hồi hướng cho con/chúng con và cả gia đình, năm nay phát sinh được các duyên tốt lành, khiến cho công việc làm ăn công danh được thăng tiến, cả gia đình được mạnh khỏe bình an hạnh phúc (đọc các mong cầu thiện)… và cùng nhau gặp được Chính Pháp, tinh tấn tu hành cho tới ngày liễu thoát luân hồi sinh tử.

Giờ này con/chúng con xin tham dự trực tuyến Lễ đặt bát cúng dường cầu an Dược Sư.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 lễ)

2. Thọ Trai
– Thời gian: 12h00 (tùy Phật tử. Trước 13h00)

(Chung cho tu riêng/nhóm/đạo tràng)

a. Văn bạch thọ trai
(Ngồi chắp tay bạch)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Con/chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng tác đại chứng minh. Nay con/chúng con phát nguyện thọ giới Bát quan trai, giờ này đã đến giờ thọ trai, con/chúng con xin dâng thức ăn trai tịnh cúng dường lên Tam Bảo, cúi xin Tam Bảo chứng minh và cho phép con/chúng con được thừa hưởng ân đức của Tam Bảo mà thọ thực.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 vái)

b. Văn bạch kết trai
(Ngồi chắp tay bạch)

Giờ này con/chúng con đã thọ thực xong, con/chúng con xin phát nguyện sẽ tinh tấn tu hành, tùy hỷ với công hạnh Bồ Đề, hộ trì Tam Bảo, chuyển tải Phật Pháp, rộng khắp thế gian. Cúi xin Tam Bảo chứng minh cho con/chúng con.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 vái)

IV. Thời Khóa Buổi Chiều

* Tham Gia Chương Trình Khai Pháp – Khai Đàn Dược Sư

(Chung cho tu riêng/nhóm/đạo tràng)

Thời gian: 15h00

1. Văn bạch trước khi tham gia chương trình khai Pháp – khai đàn Dược Sư
(Chắp tay)

Văn bạch:

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh!
Đệ tử con tên là… ở tại…

(Tùy duyên có/không đọc phần này: là Phật tử… (dự thính chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa/tùy hỷ) thuộc đạo tràng… trong Câu lạc bộ Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa.)

Con/chúng con được biết rằng trong thời mạt Pháp thì Chính Pháp bị che lấp, nhiều tà Pháp, tà đạo xuất hiện. Nếu con/chúng con không có người dẫn đường chỉ lối thì chắc chắn sẽ rơi vào rừng tà kiến không biết lối ra. Và nếu không biết nương nhờ Chính Pháp tu hành thì con/chúng con sẽ mãi trôi lăn trong luân hồi sáu nẻo.

Duyên nay là ngày… tháng Giêng năm…, nhân dịp đầu xuân năm mới, con/chúng con với tâm quy kính Tam Bảo, hoan hỷ mong cầu thực hành Chánh Pháp của Đức Thế Tôn. Con/chúng con một lòng tha thiết kính thỉnh Sư Phụ tiếp tục hạnh nguyện độ sinh, truyền trao Chính Pháp để cho con/chúng con nương nhờ ân đức trên Sư Phụ mà bước tiếp trên con đường giác ngộ.

Trường hợp tu đúng ngày mùng 8 thì bạch: Ngày hôm nay trên Sư Phụ cùng chư Tăng cũng tổ chức khai đàn Dược Sư, để cho hàng Phật tử chúng con tụng niệm bổn kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai trong các tháng Xuân để hồi hướng cầu nguyện được tăng diên phúc thọ, mạng vị bình an, các sự kiết tường tiêu tai ách nạn.

Giờ này đệ tử con/chúng con xin tham gia chương trình Khai Pháp – Khai Đàn Dược Sư trực tuyến. Con/chúng con xin hướng tâm nương tựa trên Sư Phụ cùng chư Tăng, để lễ Phật tụng kinh.

Trường hợp tu sau ngày mùng 8 thì bạch: Con/chúng con xin tham dự chương trình khai Pháp đầu năm và sau đó con/chúng con xin được tụng kinh cầu an theo chương trình của Câu lạc bộ hướng dẫn.

(Tiếp)

Con/chúng con cũng xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, gia trì cho con/chúng con được thỉnh mời chư Thiên, chư Thần Linh, cùng các vong linh giờ này vân tập về pháp hội cùng con/chúng con nghe Pháp.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

(Nghe chương trình phát trực tiếp của chùa. Nếu quý đạo hữu nào tu sau ngày mùng 8 thì nghe lại bài Pháp ngày mùng 8 cùng tháng và tụng kinh cầu an theo chương trình của Câu lạc bộ hướng dẫn)

2. Văn bạch hồi hướng sau khi kết thúc chương trình
(Quỳ bạch. Lễ: đứng hoặc quỳ)
(Chung cho tu riêng/nhóm/đạo tràng)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Thời khóa nghe chương trình khai Pháp – khai đàn Dược Sư của con/chúng con đã viên mãn.

Con/chúng con xin đem công đức này, cùng công đức tùy hỷ theo sáu Pháp hòa kính của Đức Phật, hồi hướng cho chư vị chư Thiên, chư Thần Linh, cùng các vong linh mà con/chúng con đã thỉnh mời, nguyện được tăng phúc, giác ngộ Phật Pháp, nương tựa Tam Bảo tu hành mau thoát khổ và kết duyên pháp lữ tu hành với con/chúng con, đời đời kiếp kiếp trợ duyên cho nhau tu hành cho tới ngày thành Phật.

Con/chúng con cũng xin hồi hướng cho con/chúng con và cả gia đình, năm nay phát sinh được các duyên tốt lành, khiến cho công việc làm ăn công danh được thăng tiến, cả gia đình được mạnh khỏe bình an hạnh phúc (đọc các mong cầu thiện)… và cùng nhau gặp được Chính Pháp, tinh tấn tu hành cho tới ngày liễu thoát luân hồi sinh tử.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

V. Cúng Thí Thực

(Các quý đạo hữu cúng thí phù hợp với nghi thức nào thì chọn 1 trong 3 nghi thức)
(Ấn vào tên nghi thức)

1. Hướng dẫn nghi thức lễ cúng thí thực 

2. Nghi thức cúng thí thực tại nhóm/đạo tràng

3. Nghi thức cúng thí thực mời vong linh về chùa

VI. Thời Khóa Buổi Tối

– 19h30 họp toàn Câu lạc bộ Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa.

– Trường hợp tu sau ngày mùng 8, tùy duyên tụng kinh theo thời khóa buổi sáng.

VII. Xả Giới

(Dành cho 2 đối tượng: Có thời gian tu tập và không có thời gian tu tập)

1. Dành cho đối tượng không có thời gian tu tập

Địa điểm
– Trước ban thờ hoặc các địa điểm khác: chắp tay hướng lên hư không bạch.

Thời gian: Từ 4h30 – 7h00

Văn Bạch

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con tên là… Pháp danh (nếu có):… ở tại… hôm qua con/chúng con đã thọ nhận tám giới tu tập một ngày một đêm, giờ này đã viên mãn, con/chúng con xin được xả giới. Con/chúng con xin hồi hướng công đức tu Bát quan trai về Vô Thượng Bồ Đề và hồi hướng cho (đọc mong cầu)…

+ Trường hợp thỉnh mời các mục tâm linh về đàn chẩn tế theo hướng dẫn của Câu lạc bộ:

Trường hợp có phát tâm cúng dường thì bạch:

Con/chúng con xin thỉnh chư Thiên, chư Thần linh, cùng các vong linh gia tiên, vong linh trên các khu đất sở hữu của gia đình, vong linh oan gia trái chủ hữu duyên với gia đình con/chúng con trên công việc và sức khỏe thọ mạng để không bị nhiễm, bị chết vì dịch bệnh Covid-19 cùng các ác nạn khác của cả gia đình, (trường hợp cúng thí từ đầu năm tới trước giờ đàn chẩn tế tại chùa thì đọc thêm: và các vong linh trong các đàn lễ cúng thí tại nhà) vào ngày… tháng… năm… về tại chùa Ba Vàng, tham dự buổi lễ trai đàn chẩn tế cầu siêu, để nhận phần phúc báu cúng dường của con/gia đình chúng con và của các thí chủ tại đàn lễ, từ sự chú nguyện của chư Tăng, thọ thực phần hiến cúng vật phẩm trong đàn lễ và nương tựa Tam Bảo, nương tựa quý Thầy, nghe kinh thính Pháp khai thị được giác ngộ, được phát tâm Bồ Đề tu tập cầu giải thoát.

Trường hợp không phát tâm cúng dường thì bạch:

Con/chúng con do duyên không cúng dường tịnh tài về đàn chẩn tế hồi hướng cho chư vị chư Thiên, chư Thần linh, cùng các vong linh gia tiên, vong linh trên các khu đất sở hữu của gia đình, vong linh oan gia trái chủ hữu duyên với gia đình con/chúng con trên công việc và sức khỏe thọ mạng để không bị nhiễm, bị chết vì dịch bệnh Covid-19 cùng các ác nạn khác của cả gia đình (trường hợp cúng thí từ đầu năm tới trước giờ đàn chẩn tế tại chùa thì đọc thêm: và các vong linh trong các đàn lễ cúng thí tại nhà) được, nhưng con/chúng con xin nương nhờ vào Tam Bảo, con/chúng con xin được bạch thỉnh chư vị, vào ngày… tháng… năm… về tại chùa Ba Vàng, tham dự buổi lễ trai đàn chẩn tế cầu siêu, theo sự bố thí của đàn lễ mà tùy duyên được hưởng phần phước từ các thí chủ, con/chúng con cũng mong nguyện cho vong linh được nghe kinh thính pháp và theo oai lực công đức tu hành phạm hạnh đầu đà của chư Tăng chùa Ba Vàng, mà giác hiểu được lời Đức Phật dạy, nương tựa Tam Bảo, nương tựa chư Tăng tu hành sớm được thoát khổ.

(Tiếp)

Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 lễ)

2. Dành cho đối tượng có thời gian tu tập

a. Tu chương trình phát trực tuyến của Câu lạc bộ, leo núi tụng kinh

Xem tại phần VIII.

4h50: Văn bạch xả giới
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con tên là… Pháp danh (nếu có):… ở tại… hôm qua con/chúng con đã thọ nhận tám giới tu tập một ngày một đêm, giờ này đã viên mãn, con/chúng con xin được xả giới. Con/chúng con xin hồi hướng công đức tu Bát quan trai về Vô Thượng Bồ Đề và hồi hướng cho (đọc mong cầu)…

– Trường hợp thỉnh mời các mục tâm linh về đàn chẩn tế theo hướng dẫn của Câu lạc bộ:

+ Trường hợp có phát tâm cúng dường thì bạch:

Con/chúng con xin thỉnh chư Thiên, chư Thần linh, chư linh Thần hộ trì, cùng các vong linh gia tiên, vong linh trên các khu đất sở hữu của gia đình, vong linh oan gia trái chủ hữu duyên với gia đình con/chúng con trên công việc và sức khỏe thọ mạng để không bị nhiễm, bị chết vì dịch bệnh Covid-19 cùng các ác nạn khác của cả gia đình, (trường hợp cúng thí từ đầu năm tới trước giờ đàn chẩn tế tại chùa thì đọc thêm: và các vong linh trong các đàn lễ cúng thí tại nhà), vào ngày… tháng… năm… về tại chùa Ba Vàng, tham dự buổi lễ trai đàn chẩn tế cầu siêu, để nhận phần phúc báu cúng dường của con/gia đình chúng con và của các thí chủ tại đàn lễ, từ sự chú nguyện của chư Tăng, thọ thực phần hiến cúng vật phẩm trong đàn lễ và nương tựa Tam Bảo, nương tựa quý Thầy, nghe kinh thính Pháp khai thị được giác ngộ, được phát tâm Bồ Đề tu tập cầu giải thoát.

+ Trường hợp không phát tâm cúng dường thì bạch:

Con/chúng con do duyên không cúng dường tịnh tài về đàn chẩn tế hồi hướng cho chư vị chư Thiên, chư Thần linh, chư linh Thần hộ trì, cùng các vong linh gia tiên, vong linh trên các khu đất sở hữu của gia đình, vong linh oan gia trái chủ hữu duyên với gia đình con/chúng con trên công việc và sức khỏe thọ mạng để không bị nhiễm, bị chết vì dịch bệnh Covid-19 cùng các ác nạn khác của cả gia đình (trường hợp cúng thí từ đầu năm tới trước giờ đàn chẩn tế tại chùa thì đọc thêm: và các vong linh trong các đàn lễ cúng thí tại nhà) được, nhưng con/chúng con xin nương nhờ vào Tam Bảo, con/chúng con xin được bạch thỉnh chư vị, vào ngày… tháng… năm… về tại chùa Ba Vàng, tham dự buổi lễ trai đàn chẩn tế cầu siêu, theo sự bố thí của đàn lễ mà tùy duyên được hưởng phần phước từ các thí chủ, con/chúng con cũng mong nguyện cho vong linh được nghe kinh thính pháp và theo oai lực công đức tu hành phạm hạnh đầu đà của chư Tăng chùa Ba Vàng, mà giác hiểu được lời Đức Phật dạy, nương tựa Tam Bảo, nương tựa chư Tăng tu hành sớm được thoát khổ.

(Tiếp)

Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 lễ)

b. Bạch xả giới và thực hành nghi thức kết hợp kinh Tam Bảo và kinh Dược Sư

4h50: Văn bạch xả giới
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con tên là… Pháp danh (nếu có):… ở tại… hôm qua con/chúng con đã thọ nhận tám giới tu tập một ngày một đêm, giờ này đã viên mãn, con/chúng con xin được xả giới. Con/chúng con xin hồi hướng công đức tu Bát quan trai về Vô Thượng Bồ Đề và hồi hướng cho (đọc mong cầu)…

– Trường hợp thỉnh mời các mục tâm linh về đàn chẩn tế theo hướng dẫn của Câu lạc bộ:

+ Trường hợp có phát tâm cúng dường thì bạch:

Con/chúng con xin thỉnh chư Thiên, chư Thần linh, chư linh Thần hộ trì, cùng các vong linh gia tiên, vong linh trên các khu đất sở hữu của gia đình, vong linh oan gia trái chủ hữu duyên với gia đình con/chúng con trên công việc và sức khỏe thọ mạng để không bị nhiễm, bị chết vì dịch bệnh Covid-19 cùng các ác nạn khác của cả gia đình, (trường hợp cúng thí từ đầu năm tới trước giờ đàn chẩn tế tại chùa thì đọc thêm: và các vong linh trong các đàn lễ cúng thí tại nhà), vào ngày… tháng… năm… về tại chùa Ba Vàng, tham dự buổi lễ trai đàn chẩn tế cầu siêu, để nhận phần phúc báu cúng dường của con/gia đình chúng con và của các thí chủ tại đàn lễ, từ sự chú nguyện của chư Tăng, thọ thực phần hiến cúng vật phẩm trong đàn lễ và nương tựa Tam Bảo, nương tựa quý Thầy, nghe kinh thính Pháp khai thị được giác ngộ, được phát tâm Bồ Đề tu tập cầu giải thoát.

+ Trường hợp không phát tâm cúng dường thì bạch:

Con/chúng con do duyên không cúng dường tịnh tài về đàn chẩn tế hồi hướng cho chư vị chư Thiên, chư Thần linh, chư linh Thần hộ trì, cùng các vong linh gia tiên, vong linh trên các khu đất sở hữu của gia đình, vong linh oan gia trái chủ hữu duyên với gia đình con/chúng con trên công việc và sức khỏe thọ mạng để không bị nhiễm, bị chết vì dịch bệnh Covid-19 cùng các ác nạn khác của cả gia đình (trường hợp cúng thí từ đầu năm tới trước giờ đàn chẩn tế tại chùa thì đọc thêm: và các vong linh trong các đàn lễ cúng thí tại nhà) được, nhưng con/chúng con xin nương nhờ vào Tam Bảo, con/chúng con xin được bạch thỉnh chư vị, vào ngày… tháng… năm… về tại chùa Ba Vàng, tham dự buổi lễ trai đàn chẩn tế cầu siêu, theo sự bố thí của đàn lễ mà tùy duyên được hưởng phần phước từ các thí chủ, con/chúng con cũng mong nguyện cho vong linh được nghe kinh thính pháp và theo oai lực công đức tu hành phạm hạnh đầu đà của chư Tăng chùa Ba Vàng, mà giác hiểu được lời Đức Phật dạy, nương tựa Tam Bảo, nương tựa chư Tăng tu hành sớm được thoát khổ.

(Tiếp)

Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 lễ)

5h00: Tụng kết hợp kinh Dược Sư và kinh Tam Bảo
https://phamthiyen.com/nghi-thuc-tu-tap-ket-hop-kinh-tam-bao-kinh-duoc-su-hoi-huong-cau-an-dau-nam-va-nguyen-cau-hoa-giai-dich-benh-virus-corona-covid-19/

VIII. Tham Gia Chương Trình Leo Núi Tụng Kinh Đầu Năm (Sáng mùng 9)

– Thời gian: 4h00

– Văn bạch:
(Chung cho tu riêng/nhóm/đạo tràng. Trước thời gian phát trực tuyến từ 5 đến 10 phút)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh!

Đệ tử con tên là… ở tại…

(Tùy duyên có/không đọc phần này: là Phật tử… (dự thính chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa/tùy hỷ) thuộc đạo tràng… trong Câu lạc bộ Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa.)

Ngày mùng 9 tháng Giêng hàng năm, được sự cho phép trên Sư Phụ cùng đại Tăng chùa Ba Vàng, Câu lạc bộ Cúc Vàng tổ chức buổi leo núi tu tập tỉnh thức và tụng kinh. Đây là dịp để Phật tử chúng con được thực tập thiền hành trú tâm trên từng bước chân, nhận diện các vọng tưởng thiện – ác và tư duy để loại trừ các vọng tưởng ác của mình.

Giờ này con/chúng con xin tham gia chương trình leo núi và tụng kinh trực tuyến theo hướng dẫn của Câu lạc bộ.

Con/chúng con xin hồi hướng công đức về Vô Thượng Bồ Đề và nguyện cho cả gia đình, năm nay phát sinh được các duyên tốt lành, khiến cho công việc làm ăn công danh được thăng tiến, cả gia đình được mạnh khoẻ bình an hạnh phúc (đọc các mong cầu thiện)… và cùng nhau gặp được Chính Pháp, tinh tấn tu hành cho tới ngày liễu thoát luân hồi sinh tử.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 lễ)

(Địa điểm tham gia trực tuyến: tùy ý)

Xem nghi thức đầy đủ

Nghi Thức Dành Cho Phật Tử Đã Phát Nguyện Bồ Đề Tu Lục Hòa

I. Thời Khóa Buổi Khuya

(Tùy duyên có thể thay bằng chương trình đang tu nếu có)

1. Nguyện Hương
(Quỳ. Thực hiện 1 trong 2 văn nguyện hương dưới đây)

a. Dùng hương đốt, hương trầm,…

Nguyện đem lòng thành kính
Gửi theo đám mây hương
Phảng phất khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

b. Dùng tâm hương

Nguyện ý thành, tâm kính
Biến mãn khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

2. Văn Khấn
(Quỳ, chắp tay bạch)
(2 trường hợp: Tu riêng tại nhà và tu theo nhóm/đạo tràng)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con/chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, cùng chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho con/chúng con. Con/chúng con xin thỉnh mời chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì vân tập về nơi pháp hội ủng hộ cho pháp hội của con/chúng con.

* Trường Hợp Tu Riêng Tại Nhà

Đệ tử con tên là:… Pháp danh:… ở tại:…

Con/chúng con đang tu tập tại đạo tràng… thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng và đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa, tập thực hành công hạnh Bồ Đề cầu Vô Thượng Bồ Đề.

Con/chúng con tu học Phật Pháp được biết, được chứng nghiệm về công đức cao quý của ngày tu Bát quan trai giới và hàng tháng vào ngày mùng 8 âm lịch, trên Sư Phụ cùng đại Tăng có tổ chức cho Phật tử tu Bát quan trai giới.

Trường hợp tu sau ngày mùng 8 thì bạch thêm: nhưng tháng này con/chúng con vì gia duyên công việc, con/chúng con không nghỉ để dự tu được. Do duyên của con/chúng con như vậy, nên Sư Phụ đã từ bi thương tưởng cho con/chúng con được trong hạnh vâng lời nương tựa Tam Bảo, tự tu Bát quan trai giới vào ngày nghỉ đầu tiên, sau ngày mùng 8 và tu theo chương trình tu cùng tháng, đã được phát trực tuyến.

(Tiếp)

Hôm nay là ngày… tháng Giêng năm… con/chúng con xin phát nguyện thọ nhận tu tập Bát quan trai giới trong một ngày một đêm, tụng kinh, lễ Phật, sám hối, cúng lễ, tọa thiền, phận sự…
Con/chúng con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, oai lực công đức Bồ Đề của Pháp lục hòa xin thỉnh chư Thiên, chư Thần linh, chư linh Thần hộ trì, cùng các vong linh gia tiên, vong linh trên các khu đất sở hữu của gia đình, vong linh oan gia trái chủ hữu duyên với gia đình con/chúng con trên công việc và sức khỏe thọ mạng để không bị nhiễm, bị chết vì dịch bệnh Covid-19 cùng các ác nạn khác của cả gia đình, (và tùy duyên mời thêm)…

Nguyện các vong linh được nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, oai lực công đức Bồ Đề của Pháp lục hòa, mà được vân tập về pháp hội đàn tràng, trong thời gian tu tập Bát quan trai giới, nghe kinh thính Pháp cùng với con/chúng con.

Giờ này con/chúng con xin được tác lễ tu tập.
Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát! (1 chuông. 1 lễ)

* Trường Hợp Tu Theo Nhóm/Đạo tràng

Chủ sám bạch: Đệ tử con tên là:… Pháp danh:… con xin đại diện cho các Phật tử thuộc nhóm/đạo tràng… thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng, chúng con đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa, tập thực hành công hạnh Bồ Đề cầu Vô Thượng Bồ Đề.
Chúng con xin tập trung tu tập tại địa chỉ… của gia đình tín chủ Phật tử (tên)…

Chúng con tu học Phật Pháp được biết, được chứng nghiệm về công đức cao quý của ngày tu Bát quan trai giới và hàng tháng vào ngày mùng 8 âm lịch, trên Sư Phụ cùng đại Tăng có tổ chức cho Phật tử tu Bát quan trai giới.

Trường hợp tu sau ngày mùng 8 thì bạch thêm:
nhưng tháng này chúng con vì gia duyên công việc, chúng con không nghỉ để dự tu được. Do duyên của chúng con như vậy, nên Sư Phụ đã từ bi thương tưởng cho chúng con được trong hạnh vâng lời nương tựa Tam Bảo, tự tu Bát quan trai giới vào ngày nghỉ đầu tiên, sau ngày mùng 8 và tu theo chương trình tu cùng tháng, đã được phát trực tuyến.

(Tiếp)

Hôm nay là ngày… tháng Giêng năm… chúng con xin phát nguyện thọ nhận tu tập Bát quan trai giới trong một ngày một đêm, tụng kinh, lễ Phật, sám hối, cúng lễ, tọa thiền, phận sự…
Chúng con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, oai lực công đức Bồ Đề của Pháp lục hòa, chúng con đồng xin bạch.
(Mọi người cùng bạch thầm)

Đệ tử con tên là… Pháp danh… ở tại… con xin thỉnh chư Thiên, chư Thần linh, chư linh Thần hộ trì, cùng các vong linh gia tiên, vong linh trên các khu đất sở hữu của gia đình, vong linh oan gia trái chủ hữu duyên với gia đình con trên công việc và sức khỏe thọ mạng để không bị nhiễm, bị chết vì dịch bệnh Covid-19 cùng các ác nạn khác của cả gia đình, (và tùy duyên mời thêm)…

(Chủ sám đọc tiếp)

Nguyện các vong linh được nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, oai lực công đức Bồ Đề của Pháp lục hòa, mà được vân tập về pháp hội đàn tràng, trong thời gian tu tập Bát quan trai giới, nghe kinh thính Pháp cùng với chúng con.

Giờ này chúng con xin được tác lễ tu tập.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

3. Lễ Tán Phật
(Quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

Đại từ đại bi thương chúng sinh,
Đại hỷ đại xả cứu hàm thức,
Tướng đẹp sáng ngời dùng trang nghiêm.
Chúng con chí tâm thành đảnh lễ. (1 chuông)

Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chư Phật ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Chính Pháp ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Tăng bậc Hiền Thánh ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)

4. Tán Pháp
(Ngồi; khai chuông mõ)

Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn
Trăm nghìn muôn kiếp khó được gặp
Nay con nghe thấy vâng gìn giữ
Nguyện hiểu nghĩa chân Đức Thế Tôn.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần. 3 chuông)

5. Tụng Kinh
Bài kinh (ấn vào tên bài kinh): Phật Thuyết Kinh Trai Giới

6. Lễ Kết Thời Khóa Buổi Khuya
(Quỳ bạch. Lễ: đứng hoặc quỳ)
(Chung cho tu riêng/nhóm/đạo tràng)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Thời khóa buổi khuya của con/chúng con đã viên mãn. Con/chúng con xin thành kính đảnh lễ Tam Bảo.
Chí tâm đảnh lễ mười phương Vô Thượng Tam Bảo (3 lễ. 3 chuông kết)

II. Thời Khóa Buổi Sáng

1. Nhận Bát Quan Trai Giới

Thời gian: 8h00

(Quý đạo hữu nhận Bát quan trai giới theo 1 trong 3 trường hợp dưới đây)

Trường hợp 1: Bạch nhận giới theo hướng dẫn tại link:
https://phamthiyen.com/nghi-thuc-nhan-gioi-bat-quan-trai-danh-cho-nhung-nguoi-da-thuan-thuc-nhan-gioi/

Trường hợp 2: Nhận giới theo video: https://youtu.be/1MfmiNAOw3Y

Trường hợp 3: Nhận giới theo chương trình phát trực tuyến của chùa
– Thời gian: Trước thời gian phát trực tuyến của chùa từ 5 đến 10 phút.
– Văn bạch:

(2 trường hợp: Tu riêng tại nhà và tu theo nhóm/đạo tràng)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con/chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, cùng chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho con/chúng con. Con/chúng con xin thỉnh mời chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì vân tập về nơi pháp hội ủng hộ cho pháp hội của con/chúng con.

* Trường Hợp Tu Riêng Tại Nhà
Đệ tử con tên là:… Pháp danh:… ở tại:…

Con/chúng con đang tu tập tại đạo tràng… thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng và đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa, tập thực hành công hạnh Bồ Đề cầu Vô Thượng Bồ Đề.

Con/chúng con tu học Phật Pháp được biết, được chứng nghiệm về công đức cao quý của ngày tu Bát quan trai giới và hàng tháng vào ngày mùng 8 âm lịch, trên Sư Phụ cùng đại Tăng có tổ chức cho Phật tử tu Bát quan trai giới.

Trường hợp tu sau ngày mùng 8 thì bạch thêm: nhưng tháng này con/chúng con vì gia duyên công việc, con/chúng con không nghỉ để dự tu được. Do duyên của con/chúng con như vậy, nên Sư Phụ đã từ bi thương tưởng cho con/chúng con được trong hạnh vâng lời nương tựa Tam Bảo, tự tu Bát quan trai giới vào ngày nghỉ đầu tiên, sau ngày mùng 8 và tu theo chương trình tu cùng tháng, đã được phát trực tuyến.

(Tiếp)

Hôm nay là ngày… tháng Giêng năm… con/chúng con xin phát nguyện thọ nhận tu tập Bát quan trai giới trong một ngày một đêm, tụng kinh, lễ Phật, sám hối, cúng lễ, tọa thiền, phận sự…
Con/chúng con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, oai lực công đức Bồ Đề của Pháp lục hòa xin thỉnh chư Thiên, chư Thần linh, chư linh Thần hộ trì, cùng các vong linh gia tiên, vong linh trên các khu đất sở hữu của gia đình, vong linh oan gia trái chủ hữu duyên với gia đình con/chúng con trên công việc và sức khỏe thọ mạng để không bị nhiễm, bị chết vì dịch bệnh Covid-19 cùng các ác nạn khác của cả gia đình, (và tùy duyên mời thêm)…

Nguyện các vong linh được nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, oai lực công đức Bồ Đề của Pháp lục hòa, mà được vân tập về pháp hội đàn tràng, trong thời gian tu tập Bát quan trai giới, nghe kinh thính Pháp cùng với con/chúng con.
Giờ này con/chúng con xin được tác lễ tu tập.
Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát! (1 chuông. 1 lễ)
(Tu theo chương trình phát trực tiếp của chùa.)

* Trường Hợp Tu Theo Nhóm/Đạo tràng

Chủ sám bạch: Đệ tử con tên là:… Pháp danh:… con xin đại diện cho các Phật tử thuộc nhóm/đạo tràng… thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng, chúng con đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa, tập thực hành công hạnh Bồ Đề cầu Vô Thượng Bồ Đề. Chúng con xin tập trung tu tập tại địa chỉ… của gia đình tín chủ Phật tử (tên)…

Chúng con tu học Phật Pháp được biết, được chứng nghiệm về công đức cao quý của ngày tu Bát quan trai giới và hàng tháng vào ngày mùng 8 âm lịch, trên Sư Phụ cùng đại Tăng có tổ chức cho Phật tử tu Bát quan trai giới.

Trường hợp tu sau ngày mùng 8 thì bạch thêm:
nhưng tháng này chúng con vì gia duyên công việc, chúng con không nghỉ để dự tu được. Do duyên của chúng con như vậy, nên Sư Phụ đã từ bi thương tưởng cho chúng con được trong hạnh vâng lời nương tựa Tam Bảo, tự tu Bát quan trai giới vào ngày nghỉ đầu tiên, sau ngày mùng 8 và tu theo chương trình tu cùng tháng, đã được phát trực tuyến.

(Tiếp)

Hôm nay là ngày… tháng Giêng năm… chúng con xin phát nguyện thọ nhận tu tập Bát quan trai giới trong một ngày một đêm, tụng kinh, lễ Phật, sám hối, cúng lễ, tọa thiền, phận sự…
Chúng con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, oai lực công đức Bồ Đề của Pháp lục hòa, chúng con đồng xin bạch.

(Mọi người cùng bạch thầm)

Đệ tử con tên là… Pháp danh… ở tại… con xin thỉnh chư Thiên, chư Thần linh, chư linh Thần hộ trì, cùng các vong linh gia tiên, vong linh trên các khu đất sở hữu của gia đình, vong linh oan gia trái chủ hữu duyên với gia đình con trên công việc và sức khỏe thọ mạng để không bị nhiễm, bị chết vì dịch bệnh Covid-19 cùng các ác nạn khác của cả gia đình, (và tùy duyên mời thêm)…

(Chủ sám đọc tiếp)

Nguyện các vong linh được nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, oai lực công đức Bồ Đề của Pháp lục hòa, mà được vân tập về pháp hội đàn tràng, trong thời gian tu tập Bát quan trai giới, nghe kinh thính Pháp cùng với chúng con.
Giờ này chúng con xin được tác lễ tu tập.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

(Tu theo chương trình phát trực tiếp của chùa.)

2. Văn Bạch Tham Gia Chương Trình Khai Hội Đầu Xuân Chùa Ba Vàng Cầu Quốc Thái Dân An

(Chung cho tu riêng/nhóm/đạo tràng. Trường hợp tu sau ngày mùng 8, không thực hành phần này, tùy duyên tụng kinh)

– Thời gian: Trước thời gian phát trực tuyến của chùa từ 5 đến 10 phút.
– Văn bạch:

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh!
Đệ tử con tên là… ở tại… là Phật tử… (chính thức/dự thính đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa) thuộc đạo tràng… trong Câu lạc bộ Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa.
Hôm nay là ngày mùng 8 tháng Giêng năm…, là ngày chùa Ba Vàng tổ chức lễ hội Khai xuân đầu năm. Đây là dịp để Phật tử, nhân dân thập phương được về chùa lễ Phật, được kết duyên lành với Tam Bảo và được học những điều thiện lành mà Đức Phật đã dạy.

Giờ này con/chúng con xin tham gia chương trình khai hội đầu xuân Chùa Ba Vàng cầu quốc thái dân an trực tuyến. Con/chúng con xin hướng tâm nương tựa trên Sư Phụ cùng chư Tăng, để lễ Phật tụng kinh. Con/chúng con xin hồi hướng công đức về Vô Thượng Bồ Đề và nguyện cho cả gia đình, năm nay phát sinh được các duyên tốt lành, khiến cho công việc làm ăn công danh được thăng tiến, cả gia đình được mạnh khỏe bình an hạnh phúc (đọc các mong cầu thiện)… và cùng nhau nương tựa Tam Bảo tinh tấn tu học nghe pháp trì giới, thực hành công hạnh Bồ Đề cầu Vô Thượng Bồ Đề.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
(Địa điểm tham gia trực tuyến: tùy ý)

3. Cúng Thực

(Chung cho tu riêng/nhóm/đạo tràng)

a. Văn bạch
(Cắm hương. Quỳ gối; chắp tay bạch)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Con/chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh, chư Hộ Pháp, chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì chứng giám, chư vong linh hoan hỷ, hôm nay là ngày con/chúng con thực hành tu Bát quan trai giới đầu xuân, con/chúng con thành tâm nương đức chư Tăng chùa Ba Vàng và công đức tu lục hòa của các Phật tử trong Câu lạc bộ Cúc Vàng, con/chúng con xin dâng cúng vật thực:

Thượng: Con/chúng con xin dâng lên cúng dường thập phương chư Phật chứng minh.
Trung: Con/chúng con xin cúng dâng lên chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh.
Hạ: Con/chúng con xin cúng dường cho chư Thiên, chư Thần linh, chư linh Thần hộ trì.
Sau: Con/chúng con xin được nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, oai lực công đức Bồ Đề của Pháp lục hòa xin hiến cúng cho tất cả các vong linh mà con/chúng con đã thỉnh mời. Nguyện cho các vong linh được nương sự bố thí trong đàn lễ cúng này của con/chúng con mà được thọ thực no đủ.

b. Tụng thần chú cúng thực
(Ngồi, pháp khí: mõ)
Biến thực chân ngôn: Nam mô tát phạ đát tha, nga đá phả rô chỉ đế, ám tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (7 lần. 1 chuông)
Biến thủy chân ngôn: Nam mô tô rô bà ra, đát tha nga đá ra, đát điệt tha, án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô sa bà ha. (7 lần. 1 chuông)
Phổ cúng dường: Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. (7 lần. 3 chuông)

Nguyện chư Thiên, chư Thần
Cùng các chúng vong linh
Thọ thực được no đủ
Hộ trì cho chúng sinh
Tinh tấn hành trì giới
Nương tựa nơi Tam Bảo
Tu hành cầu thoát khổ
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

c. Bạch cúng dường Tam Bảo
(Nếu không phát tâm cúng dường Tam Bảo thì bỏ qua phần này. Nếu cúng dường Tam Bảo để hồi hướng phần nào, thì đọc phần đó. Nếu tu nhóm/đạo tràng thì mỗi Phật tử tự đọc thầm)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Trong ngày tu Bát quan trai giới hôm nay, con với tâm cung kính Tam Bảo, khát ngưỡng công đức từ Tam Bảo, từ chư Tăng chùa Ba Vàng, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

– Con xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tịnh tài là… Hồi hướng phúc lành đến cho chư Thiên, chư Thiện Thần, Hộ Pháp, chư linh Thần hộ trì.

– Con xin cúng dường Tam Bảo với số tịnh tài là… để hồi hướng cho các vong linh mà con đã bạch thỉnh. (nếu tu nhóm/đạo tràng thì đọc thêm: phần tịnh tài này con xin bạch tại đây và sẽ cúng dường về Tam Bảo sau)

Con xin chư Phật chứng minh. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát (1 lễ)

d. Văn bạch kết cúng thực

(Quỳ bạch. Lễ: đứng hoặc quỳ)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Thời khóa cúng thực của con/chúng con đã viên mãn. Con/chúng con xin thành kính đảnh lễ Tam Bảo.
Chí tâm đảnh lễ mười phương vô thượng Tam Bảo (3 lễ. 3 chuông kết)

III. Thời Khóa Buổi Trưa

1. Tham Dự Bạch Lễ Đặt Bát Cúng Dường Cầu An Dược Sư Trực Tuyến

(Chung cho tu riêng/nhóm/đạo tràng. Trường hợp tu sau ngày mùng 8, không thực hành phần này)

– Thời gian: Trước thời gian phát trực tuyến của chùa từ 5 đến 10 phút.
– Văn bạch:

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh!
Đệ tử con tên là… ở tại…
Con/chúng con đang tu tập tại đạo tràng… thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng và đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa, tập thực hành công hạnh Bồ Đề cầu Vô Thượng Bồ Đề.

Hôm nay là ngày mùng 8 tháng Giêng năm…, nhân ngày Bát quan giới đầu năm, Câu lạc bộ Cúc Vàng vì mong cầu lợi ích hạnh phúc cho các Phật tử trong Câu lạc bộ mà tổ chức sớt bát cúng dường lên Sư Phụ cùng chư tôn đức Tăng Ni chùa Ba Vàng.

Trường hợp có tham gia tịnh tài sớt bát tại Câu lạc bộ: con/chúng con có tham gia quỹ sớt bát tại Câu lạc bộ.

Trường hợp không tham gia tịnh tài tại Câu lạc bộ, chỉ tùy hỷ: Con/chúng con xin tùy hỷ với các Phật tử tham gia quỹ sớt bát tại Câu lạc bộ.

(Tiếp)

Con/chúng con xin nguyện cầu chư Tăng được mạnh khỏe, tu hành sớm vào Thánh quả, giữ gìn Chánh Pháp Phật trụ lâu dài ở thế gian và hoằng dương giáo Pháp Phật, cứu khổ cho chúng sinh, làm phước điền tối thượng cho chúng sinh.

Giờ này con/chúng con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, oai lực công đức Bồ Đề của Pháp lục hòa, thỉnh chư vị chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì, cùng các vong linh (tùy duyên mời)…, theo oai lực Tam Bảo, về chùa Ba Vàng thọ nhận phần phước báu từ sự chú nguyện của chư Tăng.

Nguyện cho các chúng được nương tựa Tam Bảo, chư Tăng, nghe học lời Phật dạy, được an vui giải thoát và gia hộ cho gia đình con/chúng con được bình an. Con/chúng con cũng xin hồi hướng cho con/chúng con và cả gia đình, năm nay phát sinh được các duyên tốt lành, khiến cho công việc làm ăn công danh được thăng tiến, cả gia đình được mạnh khỏe bình an hạnh phúc (đọc các mong cầu thiện)… và cùng nhau nương tựa Tam Bảo tinh tấn tu học nghe pháp trì giới, thực hành công hạnh Bồ Đề cầu Vô Thượng Bồ Đề.

Giờ này con/chúng con xin tham dự trực tuyến Lễ đặt bát cúng dường cầu an Dược Sư.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 lễ)

2. Thọ Trai
– Thời gian: 12h00 (tùy Phật tử. Trước 13h00)

(Chung cho tu riêng/nhóm/đạo tràng)

a. Văn bạch thọ trai
(Ngồi chắp tay bạch)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Con/chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng tác đại chứng minh. Nay con/chúng con phát nguyện thọ giới Bát quan trai, giờ này đã đến giờ thọ trai, con/chúng con xin dâng thức ăn trai tịnh cúng dường lên Tam Bảo, cúi xin Tam Bảo chứng minh và cho phép con/chúng con được thừa hưởng ân đức của Tam Bảo mà thọ thực.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 vái)
(Phật tử nào đã bạch xong văn bạch 108 ngày, thì thêm phần cúng cơm cho vong linh)

b. Văn bạch kết trai
(Ngồi chắp tay bạch)

Giờ này con/chúng con đã thọ thực xong, con/chúng con xin phát nguyện sẽ tinh tấn tu hành, thực hành công hạnh Bồ Đề, hộ trì Tam Bảo, chuyển tải Phật Pháp, rộng khắp thế gian. Cúi xin Tam Bảo chứng minh cho con/chúng con.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 vái)

IV. Thời Khóa Buổi Chiều

(Chung cho tu riêng/nhóm/đạo tràng)
Thời gian: 14h30

1. Bạch Phát Nguyện

(Nếu ai phát nguyện thì bạch phần này, không phát nguyện thì bỏ qua phần này)
a. Văn Bạch Nam Mô Lâm Tỳ Ni Viên

Nam mô Lâm Tỳ Ni Viên Vô Ưu Thọ Hạ Thị Hiện Đản Sinh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đệ tử con tên là… Pháp danh… tu tập tại đạo tràng… thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng chùa Ba Vàng, con xin hứa sẽ nương tựa Tam bảo, trong hạnh vâng lời, tu tập theo sự chỉ dạy của Sư Phụ cùng chư Tăng và sự hướng dẫn sách tấn của Chủ nhiệm Câu lạc bộ Cúc Vàng, thực hành sáu Pháp hòa kính trong đạo tràng… và trong Câu lạc bộ Cúc Vàng, để được thọ hưởng phần nào thành quả mà Đức Phật đã xây đắp bằng máu thịt trong các kiếp sinh tử vì chúng sinh.

b. Văn Bạch 107 Ngày Tại Nhà
– Vị trí bạch: tùy duyên ở những nơi thanh tịnh. Khi bạch cần trang nghiêm thân tâm. Trước khi bạch, tâm tưởng hướng về oan gia trái chủ, hổ thẹn, ăn năn với tội lỗi của mình.
– Số lần bạch: Bạch 1 lượt/1 lần/1 ngày.
– Văn bạch

Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con. Con xin thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh quang giáng đàn tràng ủng hộ cho chúng con.
Đệ tử con tên là:… Pháp danh:… Hiện đang ở tại:…

Con đang tu tập tại đạo tràng… thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng. Con đã được Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cùng chư Tăng chùa Ba Vàng chứng minh cho con hướng về các oan gia trái chủ, hướng về chúng sinh để chân thật sám hối bằng cách phát tâm nguyện Bồ Đề cầu vô thượng Bồ Đề, chân thật phát nguyện từ nay cho đến trọn kiếp này, thực hành 6 pháp hòa kính tại Câu lạc bộ Cúc Vàng, trọn kiếp này cùng các Phật tử trong Câu lạc bộ Cúc Vàng, thực hành công hạnh Bồ Đề: “Phát tâm Bồ Đề, Hộ trì Tam Bảo, Chuyển tải Phật Pháp, Rộng khắp thế gian”.
Và con xin nguyện các kiếp vị lai cũng được sự gia trì của Tam Bảo, tiếp tục được thực hành công hạnh Bồ Đề cầu vô thượng Bồ Đề, để sám hối tội lỗi với chúng sinh, sám hối với oan gia trái chủ.

Con xin chư Phật chứng minh cho con, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh cho con, chư Thiên chư Thần, chư Hộ Pháp ủng hộ cho con thực hành được lời phát nguyện này và con xin đem công đức hồi hướng cho các oan gia trái chủ cùng chúng sinh.
Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

2. Tham Gia Chương Trình Khai Pháp – Khai Đàn Dược Sư

Thời gian: 15h00
a. Văn bạch trước khi tham gia chương trình khai Pháp – khai đàn Dược Sư
(Chung cho tu riêng/nhóm/đạo tràng. Chắp tay)

Văn bạch:

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh!
Đệ tử con tên là… ở tại… là Phật tử… (chính thức/dự thính đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa) thuộc đạo tràng… trong Câu lạc bộ Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa.

Con/chúng con được biết rằng trong thời mạt Pháp thì Chính Pháp bị che lấp, nhiều tà Pháp, tà đạo xuất hiện. Nếu con/chúng con không có người dẫn đường chỉ lối thì chắc chắn sẽ rơi vào rừng tà kiến không biết lối ra. Và nếu không biết nương nhờ Chính Pháp tu hành thì con/chúng con sẽ mãi trôi lăn trong luân hồi sáu nẻo.

Duyên nay là ngày… tháng Giêng năm…, nhân dịp đầu xuân năm mới, con/chúng con với tâm quy kính Tam Bảo, hoan hỷ mong cầu thực hành Chánh Pháp của Đức Thế Tôn. Con/chúng con một lòng tha thiết kính thỉnh Sư Phụ tiếp tục hạnh nguyện độ sinh, truyền trao Chính Pháp để cho con/chúng con nương nhờ ân đức trên Sư Phụ mà bước tiếp trên con đường giác ngộ.

Trường hợp tu đúng ngày mùng 8 thì bạch: Ngày hôm nay trên Sư Phụ cùng chư Tăng cũng tổ chức khai đàn Dược Sư, để cho hàng Phật tử chúng con tụng niệm bổn kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai trong các tháng Xuân để hồi hướng cầu nguyện được tăng diên phúc thọ, mạng vị bình an, các sự kiết tường tiêu tai ách nạn.

Giờ này đệ tử con/chúng con xin tham gia chương trình Khai Pháp – Khai Đàn Dược Sư trực tuyến. Con/chúng con xin hướng tâm nương tựa trên Sư Phụ cùng chư Tăng, để lễ Phật tụng kinh. 

Trường hợp tu sau ngày mùng 8 thì bạch: Con/chúng con xin tham dự chương trình khai Pháp đầu năm và sau đó con/chúng con xin được tụng kinh cầu an theo chương trình của Câu lạc bộ hướng dẫn.

(Tiếp)

Con/chúng con cũng xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, oai lực công đức Bồ Đề của Pháp lục hòa, gia trì cho con/chúng con được thỉnh mời chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì cùng các vong linh giờ này vân tập về pháp hội cùng con/chúng con nghe Pháp.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)
(Nghe chương trình phát trực tiếp của chùa. Nếu quý đạo hữu nào tu sau ngày mùng 8 thì nghe lại bài Pháp ngày mùng 8 cùng tháng và tụng kinh cầu an theo chương trình của Câu lạc bộ hướng dẫn)

b. Văn bạch hồi hướng sau khi kết thúc chương trình
(Quỳ bạch. Lễ: đứng hoặc quỳ)
(Chung cho tu riêng/nhóm/đạo tràng)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Thời khóa nghe chương trình khai Pháp – khai đàn Dược Sư của con/chúng con đã viên mãn.

Con/chúng con xin đem công đức này, cùng công đức lục hòa của các Phật tử trong Câu lạc bộ Cúc Vàng hồi hướng cho chư vị chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì, cùng các vong linh mà con/chúng con đã thỉnh mời, nguyện được tăng trưởng phúc lành, tăng thêm oai lực, kết duyên pháp lữ tu hành với con/chúng con, hộ trì cho gia đình con/chúng con được phát tâm Bồ Đề, thực hành công hạnh Bồ Đề tại Câu lạc bộ Cúc Vàng, cầu Vô Thượng Bồ Đề.

Con/chúng con cũng xin hồi hướng cho con/chúng con và cả gia đình, năm nay phát sinh được các duyên tốt lành, khiến cho công việc làm ăn công danh được thăng tiến, cả gia đình được mạnh khỏe bình an hạnh phúc (đọc các mong cầu thiện)… và cùng nhau nương tựa Tam Bảo tinh tấn tu học nghe pháp trì giới, thực hành công hạnh Bồ Đề cầu Vô Thượng Bồ Đề.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

V. Cúng Thí Thực

(Các quý đạo hữu cúng thí thực phù hợp với nghi thức nào thì chọn 1 trong 3 nghi thức)

(Ấn vào tên nghi thức)

1. Nghi thức cúng thí thực

2. Nghi thức cúng thí thực tại nhóm/đạo tràng

3. Nghi thức cúng thí thực mời vong linh về chùa

VI. Thời Khóa Buổi Tối

– 19h30 họp toàn Câu lạc bộ Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa.

– Trường hợp tu sau ngày mùng 8, tùy duyên tụng kinh theo thời khóa buổi sáng.

VII. Xả Giới

(Dành cho 2 đối tượng: Có thời gian tu tập và không có thời gian tu tập)

1. Dành Cho Đối Tượng Không Có Thời Gian Tu Tập

Địa điểm
– Trước ban thờ hoặc các địa điểm khác: chắp tay hướng lên hư không bạch.

Thời gian: Từ 4h30 – 7h00

Văn Bạch

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con tên là… Pháp danh… ở tại… hôm qua con/chúng con đã thọ nhận tám giới tu tập một ngày một đêm, giờ này đã viên mãn, con/chúng con xin được xả giới. Con/chúng con xin hồi hướng công đức tu Bát quan trai về Vô Thượng Bồ Đề và hồi hướng cho (đọc mong cầu)…

– Trường hợp thỉnh mời các mục tâm linh về đàn chẩn tế theo hướng dẫn của Câu lạc bộ:

+ Trường hợp có phát tâm cúng dường thì bạch:

Con/chúng con xin thỉnh chư Thiên, chư Thần linh, chư linh Thần hộ trì, cùng các vong linh gia tiên, vong linh trên các khu đất sở hữu của gia đình, vong linh oan gia trái chủ hữu duyên với gia đình con/chúng con trên công việc và sức khỏe thọ mạng để không bị nhiễm, bị chết vì dịch bệnh Covid-19 cùng các ác nạn khác của cả gia đình, (trường hợp cúng thí từ đầu năm tới trước giờ đàn chẩn tế tại chùa thì đọc thêm: và các vong linh trong các đàn lễ cúng thí tại nhà), vào ngày… tháng… năm… về tại chùa Ba Vàng, tham dự buổi lễ trai đàn chẩn tế cầu siêu, để nhận phần phúc báu cúng dường của con/gia đình chúng con và của các thí chủ tại đàn lễ, từ sự chú nguyện của chư Tăng, thọ thực phần hiến cúng vật phẩm trong đàn lễ và nương tựa Tam Bảo, nương tựa quý Thầy, nghe kinh thính Pháp khai thị được giác ngộ, được phát tâm Bồ Đề tu tập cầu giải thoát.

+ Trường hợp không phát tâm cúng dường thì bạch:

Con/chúng con do duyên không cúng dường tịnh tài về đàn chẩn tế hồi hướng cho chư vị chư Thiên, chư Thần linh, chư linh Thần hộ trì, cùng các vong linh gia tiên, vong linh trên các khu đất sở hữu của gia đình, vong linh oan gia trái chủ hữu duyên với gia đình con/chúng con trên công việc và sức khỏe thọ mạng để không bị nhiễm, bị chết vì dịch bệnh Covid-19 cùng các ác nạn khác của cả gia đình (trường hợp cúng thí từ đầu năm tới trước giờ đàn chẩn tế tại chùa thì đọc thêm: và các vong linh trong các đàn lễ cúng thí tại nhà) được, nhưng con/chúng con xin nương nhờ vào Tam Bảo, con/chúng con xin được bạch thỉnh chư vị, vào ngày… tháng… năm… về tại chùa Ba Vàng, tham dự buổi lễ trai đàn chẩn tế cầu siêu, theo sự bố thí của đàn lễ mà tùy duyên được hưởng phần phước từ các thí chủ, con/chúng con cũng mong nguyện cho vong linh được nghe kinh thính pháp và theo oai lực công đức tu hành phạm hạnh đầu đà của chư Tăng chùa Ba Vàng, mà giác hiểu được lời Đức Phật dạy, nương tựa Tam Bảo, nương tựa chư Tăng tu hành sớm được thoát khổ.

(Tiếp)

Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 lễ)

2. Dành Cho Đối Tượng Có Thời Gian Tu Tập

a. Tu chương trình phát trực tuyến của Câu lạc bộ, leo núi tụng kinh

Xem tại phần VIII.

Văn bạch xả giới
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con tên là… Pháp danh:… ở tại… hôm qua con/chúng con đã thọ nhận tám giới tu tập một ngày một đêm, giờ này đã viên mãn, con/chúng con xin được xả giới. Con/chúng con xin hồi hướng công đức tu Bát quan trai về Vô Thượng Bồ Đề và hồi hướng cho (đọc mong cầu)…
Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 lễ)

b. Bạch xả giới và thực hành nghi thức kết hợp kinh Tam Bảo và kinh Dược Sư

4h50: Văn bạch xả giới
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con tên là… Pháp danh:… ở tại… hôm qua con/chúng con đã thọ nhận tám giới tu tập một ngày một đêm, giờ này đã viên mãn, con/chúng con xin được xả giới. Con/chúng con xin hồi hướng công đức tu Bát quan trai về Vô Thượng Bồ Đề và hồi hướng cho (đọc mong cầu)…

– Trường hợp thỉnh mời các mục tâm linh về đàn chẩn tế theo hướng dẫn của Câu lạc bộ:

+ Trường hợp có phát tâm cúng dường thì bạch:

Con/chúng con xin thỉnh chư Thiên, chư Thần linh, chư linh Thần hộ trì, cùng các vong linh gia tiên, vong linh trên các khu đất sở hữu của gia đình, vong linh oan gia trái chủ hữu duyên với gia đình con/chúng con trên công việc và sức khỏe thọ mạng để không bị nhiễm, bị chết vì dịch bệnh Covid-19 cùng các ác nạn khác của cả gia đình, (trường hợp cúng thí từ đầu năm tới trước giờ đàn chẩn tế tại chùa thì đọc thêm: và các vong linh trong các đàn lễ cúng thí tại nhà), vào ngày… tháng… năm… về tại chùa Ba Vàng, tham dự buổi lễ trai đàn chẩn tế cầu siêu, để nhận phần phúc báu cúng dường của con/gia đình chúng con và của các thí chủ tại đàn lễ, từ sự chú nguyện của chư Tăng, thọ thực phần hiến cúng vật phẩm trong đàn lễ và nương tựa Tam Bảo, nương tựa quý Thầy, nghe kinh thính Pháp khai thị được giác ngộ, được phát tâm Bồ Đề tu tập cầu giải thoát.

+ Trường hợp không phát tâm cúng dường thì bạch:

Con/chúng con do duyên không cúng dường tịnh tài về đàn chẩn tế hồi hướng cho chư vị chư Thiên, chư Thần linh, chư linh Thần hộ trì, cùng các vong linh gia tiên, vong linh trên các khu đất sở hữu của gia đình, vong linh oan gia trái chủ hữu duyên với gia đình con/chúng con trên công việc và sức khỏe thọ mạng để không bị nhiễm, bị chết vì dịch bệnh Covid-19 cùng các ác nạn khác của cả gia đình (trường hợp cúng thí từ đầu năm tới trước giờ đàn chẩn tế tại chùa thì đọc thêm: và các vong linh trong các đàn lễ cúng thí tại nhà) được, nhưng con/chúng con xin nương nhờ vào Tam Bảo, con/chúng con xin được bạch thỉnh chư vị, vào ngày… tháng… năm… về tại chùa Ba Vàng, tham dự buổi lễ trai đàn chẩn tế cầu siêu, theo sự bố thí của đàn lễ mà tùy duyên được hưởng phần phước từ các thí chủ, con/chúng con cũng mong nguyện cho vong linh được nghe kinh thính pháp và theo oai lực công đức tu hành phạm hạnh đầu đà của chư Tăng chùa Ba Vàng, mà giác hiểu được lời Đức Phật dạy, nương tựa Tam Bảo, nương tựa chư Tăng tu hành sớm được thoát khổ.

(Tiếp)

Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 lễ)

5h00: Tụng kết hợp kinh Dược Sư và kinh Tam Bảo
https://phamthiyen.com/nghi-thuc-tu-tap-ket-hop-kinh-tam-bao-kinh-duoc-su-hoi-huong-cau-an-dau-nam-va-nguyen-cau-hoa-giai-dich-benh-virus-corona-covid-19/

VIII. Tham Gia Chương Trình Leo Núi Tụng Kinh Đầu Năm (Sáng mùng 9)

– Thời gian: 4h00

– Văn bạch:
(Chung cho tu riêng/nhóm/đạo tràng. Trước thời gian phát trực tuyến từ 5 đến 10 phút)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh!

Đệ tử con tên là… ở tại… là Phật tử… (chính thức/dự thính đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa) thuộc đạo tràng… trong Câu lạc bộ Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa.

Ngày mùng 9 tháng Giêng hàng năm, được sự cho phép trên Sư Phụ cùng đại Tăng chùa Ba Vàng, Câu lạc bộ Cúc Vàng tổ chức buổi leo núi tu tập tỉnh thức và tụng kinh. Đây là dịp để Phật tử chúng con được thực tập thiền hành trú tâm trên từng bước chân, nhận diện các vọng tưởng thiện – ác và tư duy để loại trừ các vọng tưởng ác của mình.

Giờ này con/chúng con xin tham gia chương trình leo núi và tụng kinh trực tuyến theo hướng dẫn của Câu lạc bộ.

Con/chúng con xin hồi hướng công đức về Vô Thượng Bồ Đề và nguyện cho cả gia đình, năm nay phát sinh được các duyên tốt lành, khiến cho công việc làm ăn công danh được thăng tiến, cả gia đình được mạnh khoẻ bình an hạnh phúc (đọc các mong cầu thiện)… và cùng nhau nương tựa Tam Bảo tinh tấn tu học nghe pháp trì giới, thực hành công hạnh Bồ Đề cầu Vô Thượng Bồ Đề.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 lễ)

(Địa điểm tham gia trực tuyến: tùy ý)

Xem nghi thức đầy đủ

C. Nhận Giới Tu Tùy Hỷ Bát Quan Trai Dành Cho Người Đi Làm

(Trường hợp tu sau ngày mùng 8, không thực hành phần này)

1. Hướng Dẫn

– Nhận các giới theo văn bạch.
– Nghe bài Pháp Sư Phụ giảng, vào thời gian trong ngày, đúng/sau giờ Sư Phụ giảng.
– Tùy duyên tu các thời khóa khác.

2. Văn Bạch

(Tùy chọn a hoặc b)

a. Dành cho nhân dân Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Đệ tử con tên là:… Pháp danh (nếu có):… ở tại:…

(Tùy duyên có/không đọc phần này: con đang tu tập tại đạo tràng… thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng).

Con tùy hỷ theo sáu Pháp hòa kính của Đức Phật.

Con biết tám giới Bát quan trai là cao quý, có công năng đưa chúng sinh đến chỗ an lành, giải thoát. Đức Phật vì lợi ích cho hàng cư sĩ tại gia, nên đã chỉ dạy cho cư sĩ tại gia 1 tháng một ngày, từ bỏ tham ái ở đời, thọ Bát quan trai giới. Đệ tử con nương tựa Tam Bảo, dưới sự giáo dưỡng của Sư Phụ cùng chư Tăng chùa Ba Vàng, hàng tháng được thọ giới vào ngày mùng 8 âm lịch, nhưng tháng này con vì ác duyên ràng buộc, không xả bỏ dục để thực hành pháp viễn ly đầy đủ của tám giới. Với tâm hướng về giới, con xin tu tùy hỷ với ngày tu Bát quan trai. Con xin được nhận giới nhưng vẫn đi làm và tùy duyên tu tập nghe Pháp.

Con xin nhận các giới:

Giới thứ nhất, như chư Phật suốt đời không sát hại chúng sinh, trên từ chư Tăng phụ mẫu, dưới cho đến các loài bò bay, máy cựa, vi tế, côn trùng, chẳng được cố tâm, cố ý sát hại chúng, Phật tử con hôm nay xin giữ một ngày một đêm không sát hại chúng sinh. (1 chuông. 1 lễ)

Giới thứ hai, như chư Phật suốt đời không gian tham, trộm cắp, từ những vật lớn quý như vàng bạc, châu báu, đến những vật nhỏ như cây kim, ngọn cỏ, người ta không cho thì không lấy, Phật tử con hôm nay xin giữ một ngày một đêm không gian tham, trộm cắp. (1 chuông. 1 lễ)

Giới thứ ba, như chư Phật suốt đời không hành pháp dâm dục, Phật tử con hôm nay xin giữ một ngày một đêm không dâm dục. (1 chuông. 1 lễ)

Nếu không uống 1 giọt rượu thì nhận: Giới thứ năm, như chư Phật suốt đời không uống rượu, không để một giọt thấm vào môi, không say sưa, nghiện ngập, Phật tử con hôm nay xin giữ một ngày một đêm không uống rượu, không say sưa, nghiện ngập. (1 chuông. 1 lễ)

Giới thứ bảy, như chư Phật suốt đời không ngồi nằm trên giường tòa cao tốt đẹp, Phật tử con hôm nay xin giữ một ngày một đêm không nằm ngồi trên giường tòa cao tốt đẹp. (1 chuông. 1 lễ)

Giới thứ tám, như chư Phật suốt đời không ăn phi thời, Phật tử con hôm nay xin giữ một ngày một đêm không ăn phi thời. (1 chuông. 1 lễ)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con xin nghe Sư Phụ giảng Pháp có thể được đúng giờ giảng hoặc sẽ nghe lại sau trong ngày và tùy duyên tu tập các thời khóa tu khác.

Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát!

Lưu ý: 

Giới thứ 4: có thể ngay trong công việc mình phải làm đã có sự nói dối. Ví dụ: bán hàng không đúng chất lượng như mẫu mã quảng cáo; công việc kế toán… nói các việc ở sách vở dạy người, nhưng điều đó không đúng sự thật…

Giới thứ 6: có thể bị nghe, xem các việc không đúng Pháp: chính trị, văn hóa…

b. Dành cho Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Đệ tử con tên là:… Pháp danh:… ở tại:…

Con đang tu tập tại đạo tràng… thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng và đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa, tập thực hành công hạnh Bồ Đề cầu Vô Thượng Bồ Đề.

Con biết tám giới Bát quan trai là cao quý, có công năng đưa chúng sinh đến chỗ an lành, giải thoát. Đức Phật vì lợi ích cho hàng cư sĩ tại gia, nên đã chỉ dạy cho cư sĩ tại gia 1 tháng một ngày, từ bỏ tham ái ở đời, thọ Bát quan trai giới. Đệ tử con nương tựa Tam Bảo, dưới sự giáo dưỡng của Sư Phụ cùng chư Tăng chùa Ba Vàng, hàng tháng được thọ giới vào ngày mùng 8 âm lịch, nhưng tháng này con vì ác duyên ràng buộc, không xả bỏ dục để thực hành pháp viễn ly đầy đủ của tám giới. Với tâm hướng về giới, con xin tu tùy hỷ với ngày tu Bát quan trai. Con xin được nhận giới nhưng vẫn đi làm và tùy duyên tu tập nghe Pháp.

Con xin nhận các giới:
Giới thứ nhất, như chư Phật suốt đời không sát hại chúng sinh, trên từ chư Tăng phụ mẫu, dưới cho đến các loài bò bay, máy cựa, vi tế, côn trùng, chẳng được cố tâm, cố ý sát hại chúng, Phật tử con hôm nay xin giữ một ngày một đêm không sát hại chúng sinh. (1 chuông. 1 lễ)

Giới thứ hai, như chư Phật suốt đời không gian tham, trộm cắp, từ những vật lớn quý như vàng bạc, châu báu, đến những vật nhỏ như cây kim, ngọn cỏ, người ta không cho thì không lấy, Phật tử con hôm nay xin giữ một ngày một đêm không gian tham, trộm cắp. (1 chuông. 1 lễ)

Giới thứ ba, như chư Phật suốt đời không hành pháp dâm dục, Phật tử con hôm nay xin giữ một ngày một đêm không dâm dục. (1 chuông. 1 lễ)

Nếu không uống 1 giọt rượu thì nhận: Giới thứ năm, như chư Phật suốt đời không uống rượu, không để một giọt thấm vào môi, không say sưa, nghiện ngập, Phật tử con hôm nay xin giữ một ngày một đêm không uống rượu, không say sưa, nghiện ngập. (1 chuông. 1 lễ)

Giới thứ bảy, như chư Phật suốt đời không ngồi nằm trên giường tòa cao tốt đẹp, Phật tử con hôm nay xin giữ một ngày một đêm không nằm ngồi trên giường tòa cao tốt đẹp. (1 chuông. 1 lễ)

Giới thứ tám, như chư Phật suốt đời không ăn phi thời, Phật tử con hôm nay xin giữ một ngày một đêm không ăn phi thời. (1 chuông. 1 lễ)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con xin phát nguyện Bồ Đề, thực hành công hạnh Bồ Đề tại Câu lạc bộ Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa.

PHÁT TÂM BỒ ĐỀ
HỘ TRÌ TAM BẢO
CHUYỂN TẢI PHẬT PHÁP
RỘNG KHẮP THẾ GIAN. (3 lần)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con xin nghe Sư Phụ giảng Pháp có thể được đúng giờ giảng hoặc sẽ nghe lại sau trong ngày và tùy duyên tu tập các thời khóa tu khác.
Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát! (1 chuông. 1 lễ)

Lưu ý:

Giới thứ 4: có thể ngay trong công việc mình phải làm đã có sự nói dối. Ví dụ: bán hàng không đúng chất lượng như mẫu mã quảng cáo; công việc kế toán… nói các việc ở sách vở dạy người, nhưng điều đó không đúng sự thật…

Giới thứ 6: có thể bị nghe, xem các việc không đúng pháp: chính trị, văn hóa…

——— HẾT ———

Xem thêm bài giảng bài kinh Phật thuyết kinh trai giới tại đây:
Pháp thoại: “Công đức tu tập Bát Quan Trai giới” – Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh

Nếu các Phật tử ở xa, muốn cúng dường về chùa Ba Vàng, nhưng không có điều kiện để về chùa, thì quý Phật tử khi cúng lễ xong, gom cất phần tịnh tài (tiền), để gửi ngay hoặc sau khoảng mấy tháng thì gửi.
Chùa Ba Vàng và Thầy Thích Trúc Thái Minh không dùng bất kỳ một tài khoản ngân hàng nào khác. Nếu quý vị muốn cúng dường, công đức về chùa Ba Vàng thì chỉ chuyển khoản vào một tài khoản duy nhất sau đây:

Quý vị kiểm tra thông tin cung cấp tài khoản tại trang chùa Ba Vàng ở đường link sau:
Thông Báo Số Tài Khoản Của Chùa Ba Vàng

Lưu ý: Nếu như sách nào có in số tài khoản mà không in đường link, mong quý vị xem xét và kiểm tra lại.

TÀI KHOẢN CHÙA BA VÀNG

– Số tài khoản: 0141005656888.
– Tên tài khoản: Chùa Ba Vàng.
– Ngân hàng: Vietcombank Quảng Ninh.
– Mã SWIFT (mã số khi chuyển khoản quốc tế): BFTV VNVX014.
Khi gửi xong thì nhắn tin vào số điện thoại để thầy biết 0981392858 (Sư thầy Thích Trúc Bảo Việt).

Nội dung tin nhắn

Nam mô A Di Đà Phật, con kính bạch Thầy! Tên con là… ở tại… Hôm nay là ngày… /…/… con vừa gửi vào tài khoản của nhà chùa số tiền là… để hồi hướng cho các vong linh… Con xin gửi danh sách để sư Thầy thỉnh vong linh ạ. Con cũng xin sư Thầy chứng minh và hồi hướng cho cả gia đình con luôn được sự gia hộ của chư Phật, hiện tại được… Con xin thành kính tri ân Thầy ạ! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Khi gửi tiền thì khấn

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con; chư Thiên, Thiện Thần, Hộ Pháp hoan hỉ ủng hộ cho chúng con. Hôm nay là ngày… tháng… năm… con đi gửi tiền cúng dường Tam Bảo mà con đã bạch về chùa Ba Vàng, theo số tài khoản…. con xin hồi hướng công đức phúc báo này, cho các vong linh (gia tiên, thai nhi, oan gia trái chủ…) được về chùa Ba Vàng nghe học Phật Pháp sớm được siêu thoát, từ nay tới vô lượng kiếp về sau con cùng với các vong linh được tu tập theo giáo Pháp của Phật cho tới ngày được thành Phật, trong hiện tại con xin hồi hướng cho cha mẹ… được… hồi hướng cho con được (công việc… đọc ý mình ra)… Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

LIÊN HỆ

Nếu có bất cứ vấn đề gì thắc mắc, kính mời quý đạo hữu liên hệ với:
Phật tử: Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán):
– Ban Liên Lạc của Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán): 0984243810
– Nhắn tin vào facebook:
Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán):
facebook.com/PhamThiYen.TamChieuHoanQuan1970
– Đăng lên nhóm facebook:
Tâm Sự Cùng Cô Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán):
facebook.com/groups/PhamThiYenTCHQ
– Email: phamthiyen.tchq1970@gmail.com

33.625 lượt xem
04/02/2022

Bình luận (1)

  1. N
    N

    Nguyễn Thị Nàn

    09/02/2022

    Sư Phụ đã cho chúng con cơ hội tu Bát quan trai giới tùy hỷ tùy duyên. Con xin tri ân công đức của Sư Phụ cùng đại Tăng chùa Ba Vàng ạ

Xem nhiều nhất trong chuyên mục