Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Nghi thức tu bát quan trai – kết chương trình tu mùa hạ theo chương trình phát trực tuyến của chùa (Dành cho nhân dân Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa)

Quý vị và các bạn tùy duyên tải và in tại đây:
Nghi thức tu Bát quan trai – kết chương trình tu mùa hạ theo chương trình phát trực tuyến của chùa (Dành cho nhân dân Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa)

A. Hướng Dẫn

I. Hình Thức Tu Tập

Tu cá nhân, nhóm/đạo tràng

II. Đối Tượng Tu Tập

Chương trình dành cho nhân dân và Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa
Giải thích:
Nhân dân và Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa: Nhân dân là những người chưa quy y Tam Bảo; Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa là những người đã quy y Tam Bảo, nhưng chưa phát tâm Bồ Đề tu lục hòa.

III. Thời Gian – Thời Khóa

1. Ngày Nhận Giới
– Thời khóa buổi khuya: 5h00.

– Thời khóa buổi sáng
+ 7h30: Nhận Bát quan trai giới trực tuyến.
+ 8h30: Tụng kinh

– Thời khóa buổi trưa:
+ Từ 11h00 – 11h30: Tham dự lễ cúng dường tại trai đường trực tuyến
+ Từ 11h30 – 12h30: Thọ trai

– Thời khóa buổi chiều:
+ 14h30: Ngồi thiền
+ 15h30: Tham gia chương trình ra mắt hơn 40 đạo tràng trực tuyến
+ Cúng thí thực

– Thời khóa buổi tối:
+ 18h30: Tham gia chương trình Sám hối trực tuyến
+ 20h00: Tham gia lễ trai đàn chẩn tế

2. Xả Giới
Thời gian: vào sáng hôm sau tùy duyên: Từ 4h30 – 7h00

IV. Địa Điểm

+ Trước ban thờ: mở thiết bị điện tử để tham gia chương trình, qua video được phát trực tuyến của chùa.
+ Trường hợp khác: bàn học, bàn làm việc, chỗ bán hàng,… các chỗ thích hợp thanh tịnh, phù hợp với hoàn cảnh tham gia chương trình, qua video được phát trực tuyến của chùa.

B. Các Thời Khóa

I. Thời Khóa Buổi Khuya

Thời gian: 5h00
Thực hành: Nghi thức tu tập cầu an trong đại dịch Covid (108 ngày)
Đường link:
https://phamthiyen.com/nghi-thuc-tu-tap-cau-an-trong-dai-dich-covid-108-ngay/

II. Thời Khóa Buổi Sáng

1. Nhận Bát Quan Trai Giới Trực Tuyến

– Thời gian: Trước thời gian phát trực tuyến của chùa từ 5 đến 10 phút.

Văn bạch:

* Văn Bạch Tu Riêng Tại Nhà

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con tên là:… Pháp danh (nếu có):… ở tại:…

(Tùy duyên có/không đọc phần này: con/chúng con đang tu tập tại đạo tràng… thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng)

Hôm nay là ngày kết đàn tu tập mùa hạ, theo ba tháng an cư kiết hạ của chư Tăng. Đệ tử con/chúng con xin được tham gia chương trình kết đàn và phát nguyện thọ trì bát quan trai giới dưới sự giáo dưỡng của Sư Phụ và chư Tăng chùa Ba Vàng. Giờ này con/chúng con xin được vào thời khóa nhận giới Bát quan trai theo chương trình phát trực tuyến của chùa, con/chúng con xin thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh ủng hộ cho con/chúng con.
Con/chúng con cũng xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, để xin thỉnh mời các chúng hữu duyên với con/chúng con và gia đình, trong khi con/chúng con tu chương trình tu mùa hạ: Chư vị Hộ Pháp đã ủng hộ Phật Pháp; Chư Thiên, chư Thần Linh; quỷ hành dịch bệnh; chư vong linh; các oan gia trái chủ; chư vong linh cô hồn ngã quỷ tại các đàn lễ cúng thí thực và con xin thỉnh mời thêm các chúng oan gia trái chủ trên nghiệp tà kiến của con và (đọc tên người trong gia đình cần hồi hướng)… được về tại chùa Ba Vàng, tham dự buổi lễ kết đàn trong suốt cả ngày hôm nay mùng 5/9/Tân Sửu.

Nếu gia đình đã phát nguyện cúng dường thì đọc: và nhận phần phước báu cúng dường của gia đình con/chúng con tại các khóa lễ của chùa: lễ cúng dường vật thực tại trai đường và lễ trai đàn chẩn tế, từ sự chú nguyện của chư Tăng. Gia đình con/chúng con đã phát nguyện cúng dường Tam Bảo về chùa Ba Vàng là

(Đọc tiếp)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

(Quý Phật tử tu theo chương trình phát trực tuyến của chùa.)

* Văn Bạch Tu Theo Nhóm/Đạo Tràng

Chủ sám bạch: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con tên là:… Pháp danh (nếu có):… con xin đại diện cho các Phật tử thuộc nhóm/đạo tràng (nếu có)… chúng con xin tập trung tu tập tại địa chỉ… của gia đình tín chủ Phật tử (tên)…

(Tùy duyên có/không đọc phần này: chúng con đang tu tập tại đạo tràng… thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng)

Hôm nay là ngày kết đàn tu tập mùa hạ, theo ba tháng an cư kiết hạ của chư Tăng. Đệ tử chúng con xin được tham gia chương trình kết đàn và phát nguyện thọ trì bát quan trai giới dưới sự giáo dưỡng của Sư Phụ và chư Tăng chùa Ba Vàng. Giờ này chúng con xin được vào thời khóa nhận giới Bát quan trai theo chương trình phát trực tuyến của chùa, chúng con xin thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh ủng hộ cho chúng con.
Chúng con cũng xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, chúng con đồng xin bạch.

(Mọi người cùng bạch thầm)
Đệ tử con tên là… Pháp danh (nếu có)… ở tại… con xin thỉnh mời các chúng hữu duyên với con và gia đình, trong khi con tu chương trình tu mùa hạ: Chư vị Hộ Pháp đã ủng hộ Phật Pháp; Chư Thiên, chư Thần Linh; quỷ hành dịch bệnh; chư vong linh; các oan gia trái chủ; chư vong linh cô hồn ngã quỷ tại các đàn lễ cúng thí thực và con xin thỉnh mời thêm các chúng oan gia trái chủ trên nghiệp tà kiến của con và (đọc tên người trong gia đình cần hồi hướng)… được về tại chùa Ba Vàng, tham dự buổi lễ kết đàn trong suốt cả ngày hôm nay mùng 5/9/Tân Sửu.

Nếu gia đình đã phát nguyện cúng dường Tam Bảo về chùa thì đọc: và nhận phần phước báu cúng dường của gia đình con tại các khóa lễ của chùa: lễ cúng dường vật thực tại trai đường và lễ trai đàn chẩn tế, từ sự chú nguyện của chư Tăng. Gia đình con đã phát nguyện cúng dường Tam Bảo về chùa Ba Vàng là (đọc số tịnh tài đã gửi về chùa)…

(Chủ sám đọc tiếp)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

(Quý Phật tử tu theo chương trình phát trực tuyến của chùa.)

2. Tụng Kinh

– Thời gian: Trước thời gian phát trực tuyến của chùa từ 5 đến 10 phút.

– Văn khấn:
(Chung cho tu riêng/nhóm/đạo tràng)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con/chúng con xin vào khóa lễ tụng kinh, theo chương trình phát trực tuyến của chùa Ba Vàng.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

Tụng bài kinh (ấn vào tên bài kinh): Người Ðọc Ðược Tâm

(Quý Phật tử tu theo chương trình phát trực tuyến của chùa.)

III. Thời Khóa Buổi Trưa

1. Tham Dự Bạch Lễ Cúng Dường Trai Phạn Trực Tuyến

– Thời gian: Trước thời gian phát trực tuyến của chùa từ 5 đến 10 phút.
– Văn khấn:

* Văn Bạch Tu Riêng Tại Nhà

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Giờ này con/chúng con xin tham gia chương trình trực tuyến lễ bạch cúng dường vật thực lên chư Tăng chùa Ba Vàng. Con/chúng con đã cúng dường tổng số tịnh tài là… con/chúng con xin hồi hướng cho các chúng trong cõi tâm linh mà con/chúng con đã bạch thỉnh.
Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

(Quý Phật tử tu theo chương trình phát trực tuyến của chùa.)

* Văn Bạch Tu Theo Nhóm/Đạo tràng

Chủ sám bạch: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này chúng con xin tham gia chương trình trực tuyến lễ bạch cúng dường vật thực lên chư Tăng chùa Ba Vàng. Chúng con xin phép được tự bạch:
(Mọi người cùng bạch thầm)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con tên là… ở tại địa chỉ… Con đã cúng dường tổng số tịnh tài là… con xin hồi hướng cho các chúng trong cõi tâm linh mà con đã bạch thỉnh.
(Chủ sám đọc tiếp)
Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)
(Quý Phật tử tu theo chương trình phát trực tuyến của chùa.)

2. Thọ Trai
– Thời gian: 11h30 (tùy Phật tử. Trước 13h00)
(Chung cho Tu riêng/nhóm/đạo tràng)

a. Văn bạch thọ trai
(Ngồi chắp tay bạch)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Con/chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng tác đại chứng minh. Hôm nay là ngày tu tập Bát quan trai giới kết đàn, giờ này đã đến giờ thọ trai, con/chúng con xin dâng thức ăn trai tịnh cúng dường lên Tam Bảo, cúi xin Tam Bảo chứng minh và cho phép con/chúng con được thừa hưởng ân đức của Tam Bảo mà thọ thực.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 vái)

b. Văn bạch kết trai
(Ngồi chắp tay bạch)
Hôm nay là ngày tu tập Bát quan trai giới kết đàn, giờ này con/chúng con đã thọ thực xong, con/chúng con xin phát nguyện sẽ tinh tấn tu hành, tùy hỷ với công hạnh Bồ Đề, hộ trì Tam Bảo, chuyển tải Phật Pháp, rộng khắp thế gian. Cúi xin Tam Bảo chứng minh cho con/chúng con.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 vái)

IV. Công Phu Chiều

Chiều: 14h30: tọa thiền; 15h30: Tham gia chương trình ra mắt hơn 40 đạo tràng trực tuyến

1. Thời Khóa Tọa Thiền
(Chung cho Tu riêng/nhóm/đạo tràng)

a. Bạch Phật
(Cắm hương xong, quỳ chắp tay)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Hôm nay là ngày tu tập Bát quan trai giới và kết đàn tu tập mùa hạ theo ba tháng an cư kiết hạ của chư Tăng, đệ tử con/chúng con xin được vào thời khóa tọa thiền, theo chương trình phát trực tuyến của chùa Ba Vàng. Con/chúng con nguyện mong chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng gia trì cho con/chúng con, chư Thiên, chư Thần Linh hộ trì để con/chúng con được an ổn, trí tuệ được khai mở, tư duy thiền quán được sáng suốt.

Con/chúng con xin được tu tập theo đề mục quán:

1. Quán chiếu về lợi ích và niềm hạnh phúc khi được tu tập theo chương trình mùa hạ.

2. Quán chiếu về ân đức của chư Phật, Sư Phụ cùng chư Tăng đã cho chúng ta có được nhân duyên tu hành.

3. Quán chiếu về chính mình: Ngay trong hiện tại, niệm quy y và trì giới của chúng ta như thế nào?
– Trong gia đình, giới của chúng ta được giữ như thế nào?
– Trong đạo tràng, giới của chúng ta còn sơ sót ở điều nào?
(Đặc biệt là giới thứ 4: không nói dối, không nói lời thêu dệt, không nói lưỡi đôi chiều, không nói lời hung ác)
→ Từ đó, đưa ra cách hành xử đúng và phát nguyện giữ giới.

4. Phát nguyện tu hành để có năng lực độ sinh từ pháp quy y và trì giới.

Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

(Tọa thiền)
Thời gian ngồi thiền: Tùy duyên quý đạo hữu. (Quý đạo hữu tính thời gian để kịp tham gia thời khóa tiếp theo)

b. Xả thiền
(Ba tiếng chuông; chắp tay)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con/chúng con xin xả thiền.

c. Lễ kết thời khóa tọa thiền
(Quỳ bạch. Lễ: đứng hoặc quỳ)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Thời khóa tọa thiền của con/chúng con đã viên mãn. Con/chúng con xin thành kính đảnh lễ Tam Bảo.
Chí tâm đảnh lễ mười phương vô thượng Tam Bảo (3 lễ. 3 chuông kết)

2. Tham Gia Chương Trình Ra Mắt Hơn 40 Đạo Tràng Trực Tuyến
– Thời gian: Trước thời gian phát trực tuyến của chùa từ 5 đến 10 phút.
– Văn khấn:
(Chung cho Tu riêng/nhóm/đạo tràng)
(Chắp tay)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Hôm nay là ngày tu tập Bát quan trai giới kết đàn tu mùa hạ theo ba tháng an cư kiết hạ của chư Tăng, đệ tử con/chúng con xin được tham gia chương trình ra mắt hơn 40 đạo tràng trực tuyến.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

(Nghe chương trình phát trực tiếp của chùa)

V. Cúng Thí Thực

Nghi thức cúng thí thực mời vong linh về chùa
Link: https://phamthiyen.com/nghi-thuc-cung-thi-thuc-moi-vong-linh-ve-chua/

VI. Công Phu Tối

1. Tham Gia Chương Trình Sám Hối Trực Tuyến
– Thời gian: Trước thời gian phát trực tuyến của chùa từ 5 đến 10 phút.

– Văn khấn:
(Chung cho Tu riêng/nhóm/đạo tràng)
(Chắp tay)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Hôm nay là ngày tu tập Bát quan trai giới kết đàn tu mùa hạ, theo ba tháng an cư kiết hạ của chư Tăng, đệ tử con/chúng con xin được tham gia chương trình Sám hối trực tuyến theo chương trình phát trực tuyến của chùa.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)
(Nghe chương trình phát trực tiếp của chùa.)

2. Tham Gia Lễ Trai Đàn Chẩn Tế Kết Chương Trình Tu Mùa Hạ Trực Tuyến

– Thời gian: Trước thời gian phát trực tuyến của chùa từ 5 đến 10 phút.

– Văn khấn
(Quỳ. Chắp tay)

* Văn Bạch Tu Riêng Tại Nhà

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con tên là:… Pháp danh (nếu có):… ở tại:…

(Tùy duyên có/không đọc phần này: con/chúng con đang tu tập tại đạo tràng… thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng)

Hôm nay là ngày tu tập Bát quan trai giới kết đàn, giờ này con/chúng con xin tham dự lễ trai đàn chẩn tế kết chương trình tu mùa hạ trực tuyến.
Một lần nữa con/chúng con lại xin bạch thỉnh. Con/chúng con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, để xin thỉnh mời các chúng hữu duyên với con/chúng con và gia đình, trong khi con/chúng con tu chương trình tu mùa hạ: Chư vị Hộ Pháp đã ủng hộ Phật Pháp; Chư Thiên, chư Thần Linh; quỷ hành dịch bệnh; chư vong linh; các oan gia trái chủ; chư vong linh cô hồn ngã quỷ tại các đàn lễ cúng thí thực và con xin thỉnh mời thêm các chúng oan gia trái chủ trên nghiệp tà kiến của con và (đọc tên người trong gia đình cần hồi hướng)… giờ này được về tại chùa Ba Vàng, tham dự buổi lễ, theo sự triệu thỉnh của Chư Tăng.

Nếu gia đình đã phát nguyện cúng dường thì đọc: Và nhận phần phúc báu cúng dường của gia đình con/chúng con, từ sự chú nguyện của chư Tăng. Gia đình con/chúng con đã phát nguyện cúng dường Tam Bảo về chùa Ba Vàng là…

(Đọc tiếp)

Nguyện cho tất cả các chúng mà con/chúng con đã thỉnh mời, được nương tựa Tam Bảo, chư Tăng, tùy duyên phước được thọ thực, nghe học lời Phật dạy, được an vui giải thoát.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

(Quý Phật tử theo dõi chương trình phát trực tuyến của chùa.)

* Văn Bạch Tu Theo Nhóm/Đạo tràng

Chủ sám bạch: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con tên là:… Pháp danh (nếu có):… con xin đại diện cho các Phật tử thuộc nhóm/đạo tràng (nếu có)… chúng con xin tập trung tu tập tại địa chỉ… của gia đình tín chủ Phật tử (tên)…

(Tùy duyên có/không đọc phần này: chúng con đang tu tập tại đạo tràng… thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng)

Hôm nay là ngày tu tập Bát quan trai giới kết đàn, giờ này con/chúng con xin tham dự lễ trai đàn chẩn tế kết chương trình tu mùa hạ trực tuyến.
Một lần nữa chúng con lại xin bạch thỉnh. Chúng con cũng xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, chúng con đồng xin bạch.

(Mọi người cùng bạch thầm)
Đệ tử con tên là… Pháp danh (nếu có)… ở tại… con xin thỉnh mời các chúng hữu duyên với con và gia đình, trong khi con tu chương trình tu mùa hạ: Chư vị Hộ Pháp đã ủng hộ Phật Pháp; Chư Thiên, chư Thần Linh; quỷ hành dịch bệnh; chư vong linh; các oan gia trái chủ; chư vong linh cô hồn ngã quỷ tại các đàn lễ cúng thí thực và con xin thỉnh mời thêm các chúng oan gia trái chủ trên nghiệp tà kiến của con và (đọc tên người trong gia đình cần hồi hướng)… giờ này được về tại chùa Ba Vàng, tham dự buổi lễ, theo sự triệu thỉnh của chư Tăng.

Nếu gia đình đã phát nguyện cúng dường thì đọc: Và nhận phần phúc báu cúng dường của gia đình chúng con, từ sự chú nguyện của chư Tăng. Gia đình chúng con đã phát nguyện cúng dường Tam Bảo về chùa Ba Vàng là…

(Chủ sám đọc tiếp)

Nguyện cho tất cả các chúng mà chúng con đã thỉnh mời, được nương tựa Tam Bảo, chư Tăng, tùy duyên phước được thọ thực, nghe học lời Phật dạy, được an vui giải thoát.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

(Quý Phật tử theo dõi chương trình phát trực tuyến của chùa.)

VII. Xả Giới

Thời gian:

Trường hợp 1: Không có thời gian tu. Bạch xả giới.
– Thực hành trước ban thờ: cắm hương xong chắp tay bạch.
– Thực hành tùy duyên ở các địa điểm khác: chắp tay hướng lên hư không bạch.
Văn Bạch
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con tên là… Pháp danh (nếu có)… ở tại… hôm qua là ngày tu tập Bát quan trai giới kết đàn, con/chúng con đã thọ nhận tám giới tu tập một ngày một đêm, giờ này đã viên mãn, con/chúng con xin được xả giới. Con/chúng con xin hồi hướng công đức tu bát quan trai về Vô Thượng Bồ Đề và hồi hướng cho (đọc mong cầu)…
Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Trường hợp 2:
4h50: bạch xả giới theo văn bạch trường hợp 1
5h00: tu Nghi thức tu tập cầu an trong đại dịch Covid (108 ngày)
Đường link: https://phamthiyen.com/nghi-thuc-tu-tap-cau-an-trong-dai-dich-covid-108-ngay/

Trường hợp 3: Có thời gian tu.
5h00: tu Nghi thức tu tập cầu an trong đại dịch Covid (108 ngày)
Đường link: https://phamthiyen.com/nghi-thuc-tu-tap-cau-an-trong-dai-dich-covid-108-ngay/

Sau đó tu xả giới theo chương trình:

1. Nguyện Hương

(Quỳ. Thực hiện 1 trong 2 văn nguyện hương dưới đây)

a. Dùng hương đốt, hương trầm,…

Nguyện đem lòng thành kính
Gửi theo đám mây hương
Phảng phất khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

b. Dùng tâm hương

Nguyện ý thành, tâm kính
Biến mãn khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

2. Văn Khấn
(Quỳ gối, chắp tay khấn)

* Văn Bạch Tu Riêng Tại Nhà

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con tên là:… Pháp danh (nếu có):… ở tại:…

(Tùy duyên có/không đọc phần này: con/chúng con đang tu tập tại đạo tràng… thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng)

Hôm qua nhân ngày kết đàn chương trình tu tập theo 3 tháng an cư kiết hạ của chư Tăng, con/chúng con hướng tâm nương đức của Sư Phụ cùng đại Tăng chùa Ba Vàng nguyện thọ nhận Bát quan trai giới tại nhà một ngày một đêm, nay con/chúng con xin xả giới Bát quan trai. Kính xin trên chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh cho con/chúng con được xả giới như pháp để con/chúng con được thừa hưởng ân đức của Tam Bảo.
Con cũng xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, để xin thỉnh mời các chúng hữu duyên với con và gia đình, trong khi con tu chương trình tu mùa hạ: Chư vị Hộ Pháp đã ủng hộ Phật Pháp; Chư Thiên, chư Thần Linh; quỷ hành dịch bệnh; chư vong linh; các oan gia trái chủ; chư vong linh cô hồn ngã quỷ tại các đàn lễ cúng thí thực và con xin thỉnh mời thêm các chúng oan gia trái chủ trên nghiệp tà kiến của con và (đọc tên người trong gia đình cần hồi hướng)… về tại chùa Ba Vàng, giờ này vân tập về pháp hội cùng con/chúng con tu tập.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

* Văn Bạch Tu Theo Nhóm/Đạo tràng

Chủ sám bạch: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con tên là:… Pháp danh (nếu có):… con xin đại diện cho các Phật tử thuộc nhóm/đạo tràng (nếu có)… chúng con xin tập trung tu tập tại địa chỉ… của gia đình tín chủ Phật tử (tên)…

(Tùy duyên có/không đọc phần này: chúng con đang tu tập tại đạo tràng… thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng)

Hôm qua nhân ngày kết đàn chương trình tu tập theo 3 tháng an cư kiết hạ của chư Tăng, chúng con hướng tâm nương đức của Sư Phụ cùng đại Tăng chùa Ba Vàng nguyện thọ nhận Bát quan trai giới tại nhà một ngày một đêm, nay chúng con xin xả giới Bát quan trai. Kính xin trên chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh cho chúng con được xả giới như pháp để chúng con được thừa hưởng ân đức của Tam Bảo.
Chúng con cũng xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, chúng con đồng xin bạch.

(Mọi người cùng bạch thầm)
Đệ tử con tên là… Pháp danh (nếu có)… ở tại… con xin thỉnh mời các chúng hữu duyên với con và gia đình, trong khi con tu chương trình tu mùa hạ: Chư vị Hộ Pháp đã ủng hộ Phật Pháp; Chư Thiên, chư Thần Linh; quỷ hành dịch bệnh; chư vong linh; các oan gia trái chủ; chư vong linh cô hồn ngã quỷ tại các đàn lễ cúng thí thực và con xin thỉnh mời thêm các chúng oan gia trái chủ trên nghiệp tà kiến của con và (đọc tên người trong gia đình cần hồi hướng)… về tại chùa Ba Vàng, giờ này vân tập về pháp hội cùng con/chúng con tu tập.

(Chủ sám đọc tiếp)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

3. Tán Dương Công Đức Bát Quan Trai Giới

Chớ giết hại loại sanh
Chớ lấy của không cho
Chớ nói lời nói láo
Chớ uống thứ rượu say
Từ bỏ phi Phạm hạnh
Từ bỏ không dâm dục
Không ăn vào ban đêm
Tránh không ăn phi thời
Không mang các vòng hoa
Không dùng các hương liệu
Hãy nằm trên tấm thảm
Trải dài đất làm giường
Chính hạnh trai giới này
Ðược gọi có tám phần
Do Đức Phật nói lên
Ðưa đến đoạn tận khổ
Mặt trăng và mặt trời
Cả hai thấy lành tốt
Chỗ nào chúng đi tới,
Chúng chói sáng hào quang
Chúng làm mây sáng chói
Giữa hư không chúng đi
Trên trời chúng chói sáng
Sáng rực mọi phương hướng
Trong khoảng không gian ấy
Tài sản được tìm thấy
Trân châu và ngọc báu
Lưu ly đá cầu may
Vàng cục trong lòng đất
Hay loại Can-ca-na (Kancana)
Cùng loại vàng sáng chói
Được gọi Ha-ta-ka (Hataka)
Tuy vậy chúng giá trị
Chỉ một phần mười sáu
Với hạnh giữ trai giới
Ðầy đủ cả tám mặt
Kể cả ánh sáng trăng
Với cả vòm trời sao
Vậy người nữ, người nam
Giữ gìn theo tịnh giới
Hành Bồ-tát trai giới
Ðầy đủ cả tám mặt
Làm các thiện công đức
Ðem lại nhiều an lạc
Ðược sanh lên cõi trời
Không bị người cười chê.

4. Đảnh Lễ

(Quỳ hoặc đứng. Pháp khí: khánh, chuông)

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tỳ Bà Thi Phật. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Thi Khí Phật. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tỳ Xá Phù Phật. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Câu Lưu Tôn Phật. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Câu Na Hàm Mâu Ni Phật. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Ca Diếp Phật. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Bồ Tát Đại Trí Văn Thù Sư Lợi. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Bồ Tát Đại Bi Quán Thế Âm. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Bồ Tát Đại Lực Đại Thế Chí. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Bồ Tát Đại Nguyện Địa Tạng Vương. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Đệ nhất Đầu đà Tôn giả Đại Ca Diếp. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Đệ nhất Trí tuệ Tôn giả Xá Lợi Phất. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Đệ nhất Thần thông Tôn giả Mục Kiều Liên. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Đệ nhất Đa văn Tôn giả A Nan. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Đệ nhất Trì giới Tôn giả Ưu Ba Ly. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Đệ nhất Giải không Tôn giả Tu Bồ Đề. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Đệ nhất Thuyết pháp Tôn giả Phú Lâu Na. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Đệ nhất Luận nghị Tôn giả Ca Chiên Diên. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Đệ nhất Thiên nhãn Tôn giả A Nậu Lâu Đà. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Đệ nhất Mật hạnh Tôn giả La Hầu La. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đỉnh lễ: Tất cả chư vị Tổ sư. (1 chuông. 1 lễ)

5. Tán Pháp
(Ngồi; khai chuông mõ; pháp khí: mõ)

Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn,
Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp.
Nay con nghe thấy vâng gìn giữ,
Nguyện hiểu nghĩa chân đức Thế Tôn.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần. 3 chuông)

6. Tụng Kinh
(Pháp khí: mõ, chuông)
Bài kinh (ấn vào tên bài): Kinh Tám Điều Giác Ngộ Của Bậc Đại Nhân

7. Phục Nguyện Hồi Hướng
(Quỳ)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Hôm qua con/chúng con đã tu tập theo chương trình kết mãn khóa tu mùa hạ, theo ba tháng an cư kiết hạ của chư Tăng và con/chúng con đã phát nguyện thọ nhận tu tập bát quan trai giới một ngày một đêm đến nay đã viên mãn, con/chúng con xin hồi hướng các công đức đến cho các sở nguyện thiện của con/chúng con, nguyện mong sớm được thành tựu.

(Đại chúng cùng đọc)

Chư Tăng kiết hạ
Ba tháng an cư
Trau dồi giới đức
Lợi ích nhân thiên
Phật tử chúng con
Nương theo tu tập
Ba tháng tròn đầy/Tùy duyên ít ngày
Tụng kinh, nghe Pháp
Tập thực hành thiền
Quán chiếu các pháp
Rèn sửa thân tâm
Được phần giác ngộ
Chân lý giải thoát.
Hôm nay kết mãn
Chương trình tu tập
Chúng con thọ nhận
Tu bát quan trai
Một ngày một đêm
Nay đã viên mãn
Bao nhiêu công đức
Chúng con hồi hướng
Nguyện tại kiếp này
Và muôn kiếp sau
Đều gặp Minh Sư
Bậc thiện tri thức
Tu nguyện Bồ Đề
Lợi ích chúng sinh. (1 chuông)
Nguyện cho hết thảy
Chư Thiên, chư thần
Các chúng hữu duyên
Trong pháp giới này
Cùng với cha mẹ
Hiện tại kiếp này
Và muôn kiếp trước
Thân bằng quyến thuộc
Và các vong linh
Gia tiên tiền tổ
Oan gia trái chủ
Của cả gia đình
Được nương Tam Bảo
Giác ngộ Phật pháp
Cùng với chúng con
Kết duyên pháp lữ
Trợ duyên cho nhau
Tu đạo Bồ Đề. (1 chuông)
Cùng xin hồi hướng
Cho cả gia đình
Bình an mạnh khỏe
Gia đạo hưng long
Ác nạn tiêu trừ
Công việc hanh thông
Tu theo Phật pháp. (1 chuông)
Lại hướng nguyện cho
Đạo Phật hưng thịnh
Trên toàn thế giới
Đất nước Việt Nam
Luôn có minh quân
Lãnh đạo đất nước
Hưởng ân Tam Bảo
Như thuở vua Trần Nhân Tông
Đất nước thịnh hưng.
Nhân dân an lạc. (1 chuông)
Chúng con lại nguyện
Chư Thiên, thiện Thần
Gia tâm ủng hộ
Thời tiết thuận hòa
Giảm bớt thiên tai
Hạn hán, động đất
Dịch bệnh, mất mùa
Chiến tranh loạn lạc
Khiến cho:
Quốc Thái dân an
Thế Giới hòa bình (1 chuông)
Nguyện cho:
Pháp giới chúng sinh
Đồng thành Phật đạo. (1 chuông)

Nếu tu riêng tại nhà thì bạch: Con cũng xin hồi hướng cho gia đình của chúng con các việc hiện tại (đọc các việc cụ thể, mà gia đình đang mong cầu, hoặc mong cầu chuyển nghiệp của bài số 8):…

Nếu tu theo nhóm/đạo tràng thì bạch: Chúng con cũng xin hồi hướng cho các gia đình của chúng con các việc hiện tại nguyện được (các Phật tử đọc thầm theo mong cầu)…

(Đọc tiếp)
(Năm nào có dịch bệnh, thiên tai, thì đọc phần dưới tùy duyên thay đổi cho phù hợp)

Con/chúng con lại xin hồi hướng hóa giải nghiệp dịch bệnh phát sinh, động đất, các nạn nước do biển động và lũ quét, lụt lội, tiêu trừ ác nghiệp chết trùng trong các nạn dịch này cho chúng sinh. Hồi hướng cho các chúng Hành Bệnh Quỷ Vương, Ác Độc Quỷ Vương, Đa Ác Quỷ Vương… Huyết Lệ Sầu Quỷ Vương, cùng các tiểu quỷ tử (theo kinh Địa Tạng) có liên quan tới ác nạn dịch bệnh covid của nhân loại, nguyện cho chúng quỷ này, được tăng phúc tăng duyên giác ngộ Phật Pháp, phát tâm Bồ Đề, hộ trì Tam Bảo, cầu vô thượng Bồ Đề. Hồi hướng cho (các) gia đình con/chúng con không rơi vào các ác nạn, ác dịch này, nạn dịch bệnh sớm được hóa giải, các nơi chưa bùng phát dịch bệnh, thì không bị bùng phát. Các nơi đã bị bùng phát dịch bệnh, thì sớm được khống chế chuyển hóa hết dịch, để cho chúng nhân được bình an hạnh phúc tu theo chính đạo.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 chuông. 1 lễ)

8. Lễ Tri Ân Tam Bảo (7 lần)
(Quỳ hoặc đứng)
Con/chúng con xin chí thiết chí thành đảnh lễ tri ân Tam Bảo (lễ)

9. Tam Tự Quy
(Quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm Vô Thượng. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại. (3 chuông. 1 lễ)

HẾT

Nếu các Phật tử ở xa, muốn cúng dường về chùa Ba Vàng, nhưng không có điều kiện để về chùa, thì quý Phật tử khi cúng lễ xong, gom cất phần tịnh tài (tiền), để gửi ngay hoặc sau khoảng mấy tháng thì gửi.
Chùa Ba Vàng và Thầy Thích Trúc Thái Minh không dùng bất kỳ một tài khoản ngân hàng nào khác. Nếu quý vị muốn cúng dường, công đức về chùa Ba Vàng thì chỉ chuyển khoản vào một tài khoản duy nhất sau đây:

Quý vị kiểm tra thông tin cung cấp tài khoản tại trang chùa Ba Vàng ở đường link sau:
Thông Báo Số Tài Khoản Của Chùa Ba Vàng

Lưu ý: Nếu như sách nào có in số tài khoản mà không in đường link, mong quý vị xem xét và kiểm tra lại.

TÀI KHOẢN CHÙA BA VÀNG

– Số tài khoản: 0141005656888.
– Tên tài khoản: Chùa Ba Vàng.
– Ngân hàng: Vietcombank Quảng Ninh.
– Mã SWIFT (mã số khi chuyển khoản quốc tế): BFTV VNVX014.
Khi gửi xong thì nhắn tin vào số điện thoại để thầy biết 0981392858 (Sư thầy Thích Trúc Bảo Việt).

Nội dung tin nhắn

Nam mô A Di Đà Phật, con kính bạch Thầy! Tên con là… ở tại… Hôm nay là ngày… /…/… con vừa gửi vào tài khoản của nhà chùa số tiền là… để hồi hướng cho các vong linh… Con xin gửi danh sách để sư Thầy thỉnh vong linh ạ. Con cũng xin sư Thầy chứng minh và hồi hướng cho cả gia đình con luôn được sự gia hộ của chư Phật, hiện tại được… Con xin thành kính tri ân Thầy ạ! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Khi gửi tiền thì khấn

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con; chư Thiên, Thiện Thần, Hộ Pháp hoan hỉ ủng hộ cho chúng con. Hôm nay là ngày… tháng… năm… con đi gửi tiền cúng dường Tam Bảo mà con đã bạch về chùa Ba Vàng, theo số tài khoản…. con xin hồi hướng công đức phúc báo này, cho các vong linh (gia tiên, thai nhi, oan gia trái chủ…) được về chùa Ba Vàng nghe học Phật Pháp sớm được siêu thoát, từ nay tới vô lượng kiếp về sau con cùng với các vong linh được tu tập theo giáo Pháp của Phật cho tới ngày được thành Phật, trong hiện tại con xin hồi hướng cho cha mẹ… được… hồi hướng cho con được (công việc… đọc ý mình ra)… Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

LIÊN HỆ

Nếu có bất cứ vấn đề gì thắc mắc, kính mời quý đạo hữu liên hệ với:
Phật tử: Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán):
– Ban Liên Lạc của Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán): 0984243810
– Nhắn tin vào facebook:
Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán):
facebook.com/PhamThiYen.TamChieuHoanQuan1970
– Đăng lên nhóm facebook:
Tâm Sự Cùng Cô Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán):
facebook.com/groups/PhamThiYenTCHQ
– Email: phamthiyen.tchq1970@gmail.com

8.811 lượt xem
08/10/2021

Bình luận (0)

Xem nhiều nhất trong chuyên mục