Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Nghi thức tu bát quan trai giới hồi hướng cầu nguyện hóa giải nạn dịch bệnh (Dành cho nhân dân Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa)

LỜI DẪN ĐẦU

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Kính thưa quý Phật tử! Quý Phật tử bận rộn với công việc gia đình, nhưng chúng ta cũng canh cánh trong lòng, mong mỏi cho dịch bệnh virus Corona (Covid-19) sớm được hóa giải. Tâm Chiếu Hoàn Quán sách tấn quý Phật tử, vừa lo việc gia đình, vừa bố trí, sắp xếp thời gian phát nguyện tu bát quan trai giới, lấy công đức cầu nguyện mong cho dịch bệnh được giảm, được hóa giải.
Thọ giới Bát quan trai tu tập tại nhà thì không viên mãn công đức, nhưng tâm quý Phật tử hướng tới giới và tinh tấn tu tập thì vẫn thành tựu một số phần công đức.
Mỗi quý Phật tử có thể phát nguyện từ một buổi trở lên. Thời gian tu cách nhau ít nhất là một ngày, không tu liền hai ngày; vì tu liền dễ sinh tâm kiêu mạn hoặc giải đãi trong khi tu tập không có thời gian tư duy, thực hành các bài pháp được nghe và còn cần lo việc gia đình.
Chúc quý đạo hữu và gia đình tinh tấn, bình an, hạnh phúc!
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Quý Phật tử là Phật tử dự thính hay tùy hỷ của Câu lạc bộ thực hành theo chương trình.

Quý vị và các bạn tùy duyên tải và in bản PDF tại đây: Nghi thức tu bát quan trai giới hồi hướng cầu nguyện hóa giải nạn dịch bệnh (Dành cho nhân dân Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa)

A. HƯỚNG DẪN

Sắm lễ: Sắm 3 bát cơm và 3 cốc nước để dâng cúng lên chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Tăng, dâng cúng lên chư Thiên, chư Thần, hiến cúng các vong linh.

Thời gian: 
– Công phu khuya: 4h30 – 5h00: tụng kinh Tam Bảo.
– Sáng: 7h00 – 8h30: nhận giới, 8h30: tụng kinh Quán Âm Quảng Trần, cúng lễ.
– Trưa: Từ 11h00 – 12h00: Thọ trai
– Chiều: 14h00: lễ Phật, ngồi thiền; 15h00: nghe Pháp
– Tối: 18h00: Sám hối chuyển hóa, tụng kinh Bảy Pháp Khiến Đất Nước Không Bị Diệt Vong

Chú thích:
a. Pháp khí:
– Khi cúng khấn, dùng chuông, mõ, khánh hay không dùng đều được.
– Đối với các phần cần đọc nhiều lần và có chuông thì lần cuối sẽ đánh chuông.
Ví dụ: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần) (3 chuông) (lần cuối đánh 3 chuông)
b. Có hai cách xưng danh khi bạch lễ:
Khi thực hành nghi thức, quý vị và các bạn có thể dùng một trong hai danh xưng dưới đây:
– Cụm từ “chúng con” dùng trong trường hợp người bạch lễ bạch đại diện cho nhiều người tham gia khóa lễ.
– Từ “con” dùng trong trường hợp làm lễ một mình.

B. CÁC KHÓA LỄ

Có thể tu kèm các chương trình tu khác, thay thế vào các thời công phu sau khi nhận giới và công phu tối (thay kinh tụng), thay các bài nghe pháp, theo chương trình tu riêng.

1. Công phu khuya

(Tụng kinh Tam Bảo: 4h30 – 5h00)

Nguyện hương

(Cắm hương trước hoặc cầm hương đọc xong thì cắm hương)

Có hai mục văn nguyện hương (dùng 1 trong 2):
1. Có hương đốt là hương nén, hương trầm…;
2. Không có hương đốt

a. Có hương đốt là hương nén, hương trầm…

Nguyện đem lòng thành kính
Gửi theo đám mây hương
Phảng phất khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

b. Không có hương đốt

Nguyện ý thành, tâm kính
Biến mãn khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Tâm Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Tâm Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Tâm Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

Văn khấn

(Quỳ gối; chắp tay)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh cho con. Con xin thỉnh hết thảy chư Thiên, chư Thiện Thần, Hộ Pháp quang giáng nơi pháp hội ủng hộ cho con.
Đệ tử con tên là:… Pháp danh:… đại diện cho toàn thể gia đình hiện đang ở tại:… Hôm nay là ngày… tháng… năm…
Nhân duyên hiện nay đã xuất hiện: Dịch bệnh virus Corona (Covid-19) có khả năng lan tràn rất cao, mà thế giới chưa có thuốc đặc trị, con học Phật Pháp, được biết rằng nghiệp này có nhân từ những hành vi không thiện lành của chính chúng nhân ngay trong hiện đời này và các kiếp quá khứ đã gây ra, trong đó có nạn sát sinh và phá diệt Tam Bảo, hủy hoại Phật Pháp.
Con xin phát nguyện tạo lập công đức, theo phát nguyện của Câu lạc bộ Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa: thọ nhận tu bát quan trai giới (bạch số ngày)… ngày; tham gia đóng góp từ thiện, cúng dường, làm các việc phúc, hộ trì Tam Bảo, để hồi hướng công đức cầu nguyện hóa giải dịch bệnh Covid-19.
Con xin cúng dường Tam Bảo là… Hồi hướng phúc lành đến cho chư Thiên, chư Thiện Thần, Hộ Pháp: Cầu thỉnh các vị hội tụ về nơi đây hộ trì cho gia đình, cho quốc độ, được thoát dịch bệnh.
Con xin cúng dường Tam Bảo là… Hồi hướng phúc lành đến cho Quỷ hành bệnh nạn dịch virus Corona (Covid-19), cho các vị tăng phúc, tiêu nghiệp, nương oai lực Tam Bảo, phát tâm Bồ Đề, thực hành công hạnh Bồ Đề theo Phật tử Câu lạc bộ Cúc Vàng: phát tâm Bồ Đề, hộ trì Tam Bảo, chuyển tải Phật Pháp, rộng khắp thế gian. Xin các vị hoan hỷ hộ trì cho nhân dân, đất nước phát sinh duyên lành hóa giải tiêu trừ, dập tắt được nạn dịch bệnh virus Corona (Covid-19).
Con xin cúng dường Tam Bảo là… Hồi hướng phúc lành đến cho các oan gia trái chủ trên nghiệp bệnh và thọ mạng của cả gia đình (đọc tên từng người):…, nguyện cho cả gia đình không bị nhiễm dịch bệnh virus Corona (Covid-19).
Con hồi hướng tất cả công đức lành nguyện cho nạn nghiệp bệnh virus Corona (Covid-19) được hóa giải, các nơi chưa bị nạn dịch bệnh thì không bị, các cơ quan chức năng tăng trưởng các duyên để dập tắt được dịch bệnh tại những vùng đã phát nạn dịch bệnh.
Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát! (1 chuông)

Lễ tán Phật

(Tùy duyên lễ quỳ hoặc đứng; chắp tay đọc; pháp khí: khánh)
Đại từ đại bi thương chúng sinh,
Đại hỷ đại xả cứu hàm thức,
Tướng đẹp sáng ngời dùng trang nghiêm.
Chúng con chí tâm thành đảnh lễ. (1 chuông)

Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chư Phật ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông) (1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Chính Pháp ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông) (1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Tăng bậc Hiền Thánh ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông) (1 lễ)

Tán Pháp

(Ngồi; khai chuông mõ; pháp khí: mõ)

Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn
Trăm nghìn muôn kiếp khó được gặp
Nay con nghe thấy vâng gìn giữ
Nguyện hiểu nghĩa chân đức Thế Tôn.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần) (3 chuông)

Tụng kinh
(Quý Phật tử ấn vào tên bài kinh để xem nội dung; đọc 3 lần thân kinh Tam Bảo)

Kinh Tam Bảo

Phổ Hiền hạnh nguyện
Đệ tử chúng con tùy thuận tu tập mười nguyện lớn của đức Phổ Hiền Bồ Tát:
Một là kính lễ chư Phật.
Hai là xưng tán Như Lai.
Ba là rộng tu cúng dường.
Bốn là sám hối nghiệp chướng.
Năm là tùy hỷ công đức.
Sáu là thỉnh Phật chuyển pháp.
Bảy là thỉnh Phật trụ thế.
Tám là thường theo học Phật.
Chín là hằng thuận chúng sinh.
Mười là hồi hướng khắp tất cả.

Phát nguyện Bồ Đề

(Quỳ gối, chắp tay phát nguyện Bồ Đề)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con xin tùy hỷ hạnh nguyện Bồ Đề:

(đọc 3 lần)

PHÁT TÂM BỒ ĐỀ
HỘ TRÌ TAM BẢO
CHUYỂN TẢI PHẬT PHÁP
RỘNG KHẮP THẾ GIAN.

Con nguyện hồi hướng cho Chính Pháp của Phật được tuyên dương, được hưng thịnh. (1 chuông) (1 lễ)

Hồi hướng

(Khởi thân hồi hướng)
Tụng kinh công đức có bao nhiêu,
Con xin lấy đó hồi hướng về,
Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh
Thảy đều thể nhập vô sinh nhẫn. (1 chuông)
Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não,
Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời,
Nguyện các tội chướng thảy tiêu trừ,
Đời đời thường hành Bồ Tát đạo. (1 chuông)
Nguyện đem công đức tu hành này,
Chan rải mười phương khắp tất cả,
Hết thảy chúng con cùng các loài,
Đồng được lên ngôi Vô Thượng giác. (1 chuông)

Lễ tri ân Tam Bảo (7 lần)
(Quỳ hoặc đứng)

Con xin chí thiết chí thành đảnh lễ tri ân Tam Bảo (lễ)

Tam tự quy

(Tùy duyên lễ quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm Vô Thượng. (1 chuông) (1 lễ)
Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 chuông) (1 lễ)
Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại. (3 chuông) (1 lễ)

2. Công phu sáng

7h00 – 9h: Quý Phật tử chọn một trong hai trường hợp sau để nhận giới: 

Trường hợp 1: Nếu quý Phật tử đã thuần thục trong việc nghe truyền giới bát quan trai, hiểu về giới rồi, thì bạch nhận giới theo hướng dẫn trong bài sau (ấn vào tên bài để xem): Nghi thức nhận giới Bát Quan trai dành cho những người đã thuần thục nhận giới

Trường hợp 2: Nếu quý Phật tử chưa thuần thục trong việc nghe truyền giới bát quan trai, hiểu về giới, thì nhận giới theo video Sư Phụ giảng dưới đây (nghe bắt đầu từ 53 phút 37 giây):

9h: Tụng kinh Quán Âm Quảng Trần (tụng phần thân kinh, nếu tu chương trình riêng, thì tụng kinh của chương trình tu riêng)

Phổ Hiền hạnh nguyện
Đệ tử chúng con tùy thuận tu tập mười nguyện lớn của đức Phổ Hiền Bồ Tát:
Một là kính lễ chư Phật.
Hai là xưng tán Như Lai.
Ba là rộng tu cúng dường.
Bốn là sám hối nghiệp chướng.
Năm là tùy hỷ công đức.
Sáu là thỉnh Phật chuyển pháp.
Bảy là thỉnh Phật trụ thế.
Tám là thường theo học Phật.
Chín là hằng thuận chúng sinh.
Mười là hồi hướng khắp tất cả.

Phát nguyện Bồ Đề

(Quỳ gối, chắp tay phát nguyện Bồ Đề)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con xin tùy hỷ hạnh nguyện Bồ Đề:

(đọc 3 lần)

PHÁT TÂM BỒ ĐỀ
HỘ TRÌ TAM BẢO
CHUYỂN TẢI PHẬT PHÁP
RỘNG KHẮP THẾ GIAN.

Con nguyện hồi hướng cho Chính Pháp của Phật được tuyên dương, được hưng thịnh. (1 chuông) (1 lễ)

(Cúng cơm: Quỳ gối chắp tay khấn)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh, chư Hộ Pháp, chư Thiên, chư Thần Linh chứng giám, chư vong linh hoan hỷ, hôm nay gia đình chúng con xin dâng cúng vật thực:
Thượng: Con xin dâng lên cúng dường thập phương chư Phật chứng minh.
Trung: Con xin cúng dường lên chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh.
Hạ: Con xin cúng dường cho chư Thiên, chư Thần, quỷ Thần, Long Vương, Dạ-xoa, La Sát, v.v… mà  con đã thỉnh mời.
Sau: Chúng con xin được nương oai lực Phật Pháp Tăng, thỉnh mời và hiến cúng cho tất cả các vong linh gia tiên, vong linh trên đất, oan gia trái chủ của cả gia đình trên sức khỏe và thọ mạng. Nguyện cho các vong linh được nương sự bố thí trong đàn lễ cúng này của chúng con mà được thọ thực no đủ.

(Ngồi; đọc chú Biến thực, Biến thủy; pháp khí: mõ, chuông)
Chú biến thực: Nam mô tát phạ đát tha, nga đá phả rô chỉ đế, ám tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (7 lần) (1 chuông)
Chú biến thủy: Nam mô tô rô bà ra, đát tha nga đá ra, đát điệt tha, án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô sa bà ha. (7 lần) (1 chuông)
Phổ cúng dường: Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. (7 lần) (3 chuông)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông, 1 vái)

Phục nguyện

(Quỳ)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con xin hồi hướng công đức tu Bát quan trai một ngày một đêm về Vô Thượng Bồ Đề và hồi hướng cho các hương linh oan gia trái chủ tác động trên sức khỏe và thọ mạng của (đọc tên):…, nguyện mong các chúng oan gia trái chủ được tăng phước giác ngộ, nương tựa Tam Bảo tu hành sớm được siêu thoát; nguyện hồi hướng cho những người có tên trên, được sức khỏe bình an, thọ mạng kéo dài thêm; gia đình con không rơi vào các ác nạn, ác dịch covid; hồi hướng cho công cuộc phòng, chống dịch virus Corona (Covid-19) đang diễn ra và sẽ diễn ra trên đất nước Việt Nam, hồi hướng cầu bình an cho bà con nhân dân Phật tử trong toàn lãnh thổ đất nước Việt Nam; hồi hướng nguyện mong cho nạn nghiệp bệnh virus Corona (Covid-19) sớm được hóa giải, và hồi hướng nguyện cho chúng nhân được tiêu ác nghiệp này, được bình an hạnh phúc tu theo chính đạo.
Con cũng hồi hướng cho tất cả các chúng chư Thiên, chư Thần, quỷ Thần, Dạ Xoa, La Sát, các chúng vong linh có hữu duyên với con trong các việc này, được nương tựa oai lực Tam Bảo, cùng con tu hành cho tới ngày thành Phật.
Con lại xin hồi hướng cho các chúng hành bệnh Quỷ Vương, Ác Độc Quỷ Vương, Đa Ác Quỷ Vương… Huyết Lệ Sầu Quỷ Vương, cùng các tiểu quỷ tử (theo kinh Địa Tạng) có liên quan tới ác nạn dịch bệnh virus Corona (Covid-19) của nhân loại, nguyện cho chúng quỷ này, được tăng duyên, giác ngộ Phật Pháp, từ bỏ việc ác, hộ trì việc thiện, hộ trì cho nhân dân đất nước, đầy đủ duyên lành tiêu trừ dập tắt được dịch bệnh virus Corona (Covid-19).

(Nếu tu thêm chương trình khác, thì đọc tại phần này, để hồi hướng cho các vong linh và gia đình theo mong nguyện: con lại xin hồi hướng…)

Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát! (1 chuông) (1 lễ)

Hồi hướng

(Khởi thân hồi hướng)

Tụng kinh công đức có bao nhiêu,
Con xin lấy đó hồi hướng về,
Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh
Thảy đều thể nhập vô sinh nhẫn. (1 chuông)
Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não,
Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời,
Nguyện các tội chướng thảy tiêu trừ,
Đời đời thường hành Bồ Tát đạo. (1 chuông)
Nguyện đem công đức tu hành này,
Chan rải mười phương khắp tất cả,
Hết thảy chúng con cùng các loài,
Đồng được lên ngôi Vô Thượng giác. (1 chuông)

Lễ tri ân Tam Bảo (7 lần)

(Quỳ hoặc đứng)
Con xin chí thiết chí thành đảnh lễ tri ân Tam Bảo (lễ)

Tam tự quy

(Tùy duyên lễ quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)
Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm Vô Thượng. (1 chuông) (1 lễ)
Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 chuông) (1 lễ)
Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại. (3 chuông) (1 lễ)

3. Công phu trưa

11h00 – 12h00: Thọ trai

(Ngồi chắp tay bạch)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng tác đại chứng minh. Nay con phát nguyện thọ giới Bát quan trai ở nhà, giờ này đã đến giờ thọ trai, con xin dâng thức ăn trai tịnh cúng dường lên Tam Bảo, cúi xin Tam Bảo chứng minh và cho phép con được thừa hưởng ân đức của Tam Bảo mà thọ thực.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 vái)

Thọ trai xong:
(Ngồi chắp tay bạch)
Giờ này con đã thọ thực xong, con xin phát nguyện sẽ tinh tấn tu hành, thực hành công hạnh Bồ Đề, hộ trì Tam Bảo, chuyển tải Phật Pháp, rộng khắp thế gian. Cúi xin Tam Bảo chứng minh cho con.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích ca Mâu Ni! (1 vái)

4. Công phu chiều

Chiều: 14h00: lễ Phật, ngồi thiền; 15h00: nghe Pháp

Nguyện hương

(Cắm hương trước hoặc cầm hương đọc xong thì cắm hương)

Có hai mục văn nguyện hương (dùng 1 trong 2):
1. Có hương đốt là hương nén, hương trầm…;
2. Không có hương đốt

a. Có hương đốt là hương nén, hương trầm…

Nguyện đem lòng thành kính
Gửi theo đám mây hương
Phảng phất khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

b. Không có hương đốt

Nguyện ý thành, tâm kính
Biến mãn khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Tâm Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Tâm Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Tâm Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

Bạch Phật

(Quỳ hoặc đứng)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con xin được vào thời khóa ngồi thiền, con nguyện mong chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng gia trì cho con, chư Thiên, chư Thần Linh hộ trì để con được an ổn trí tuệ được khai mở, tư duy thiền quán được sáng suốt. Con cũng xin nương oai lực Tam Bảo, cho con được thỉnh mời các chúng vong linh có hữu duyên với con cùng được về pháp hội tu tập.
Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông) (1 lễ)

Lễ tán Phật

(Tùy duyên lễ quỳ hoặc đứng; chắp tay; pháp khí: khánh)
Đại từ đại bi thương chúng sinh,
Đại hỷ đại xả cứu hàm thức,
Tướng đẹp sáng ngời dùng trang nghiêm.
Chúng con chí tâm thành đảnh lễ. (1 chuông)

Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chư Phật ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông) (1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Chính Pháp ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông) (1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Tăng bậc Hiền Thánh ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông) (1 lễ)

Tán Pháp

(Ngồi; khai chuông mõ; pháp khí: mõ)
Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn
Trăm nghìn muôn kiếp khó được gặp
Nay con nghe thấy vâng gìn giữ
Nguyện hiểu nghĩa chân đức Thế Tôn.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần) (3 chuông)

Tọa thiền: Đề mục quán tùy duyên theo kinh Bát Đại Nhân Giác.

Xả thiền

Nghe Pháp

Các bài Pháp

Chắp tay bạch:
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này con xin nghe Pháp, con xin thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh cùng các vong linh cùng con nghe Pháp cầu giác ngộ.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

(Quý Phật tử tùy duyên nghe các bài Pháp dưới đây)

1. Cầu nguyện, tụng kinh Tam Bảo với đầy đủ đức tin để vượt qua đại dịch Covid -19:
https://thaythichtructhaiminh.com/cau-nguyen-tung-kinh-tam-bao-voi-day-du-duc-tin-de-vuot-qua-dai-dich-covid-19/

2. Kinh Tam Bảo (Phần 1):
https://thaythichtructhaiminh.com/kinh-tam-bao-su-phu-thich-truc-thai-minh/

3. Kinh Tam Bảo (Phần 2) – Bố thí được gia hộ
https://thaythichtructhaiminh.com/kinh-tam-bao-phan-2-bo-thi-duoc-gia-ho/

4. Kinh Tam Bảo (Phần 3) – Phật Bảo là châu báu thù diệu
https://thaythichtructhaiminh.com/kinh-tam-bao-phan-3-phat-bao-la-chau-bau-thu-dieu/

5. Kinh Tam Bảo (Phần 4) – Như Lai – bậc A La Hán, Chính Đẳng Chính Giác
https://thaythichtructhaiminh.com/kinh-tam-bao-phan-4-nhu-lai-bac-a-la-han-chinh-dang-chinh-giac/

6. Kinh Tam Bảo (Phần 5) – Pháp Bảo là châu báu thù diệu
https://thaythichtructhaiminh.com/kinh-tam-bao-phan-5-phap-bao-la-chau-bau-thu-dieu/

7. Kinh Tam Bảo (Phần 6) – Tăng Bảo – Bậc thiện hằng tán dương
https://thaythichtructhaiminh.com/kinh-tam-bao-phan-6-tang-bao-bac-thien-hang-tan-duong/

8. Kinh Tam Bảo (Phần 7) – Tăng Bảo – “Các Ngài tâm kiên cố, ly dục sống Thánh Đạo”
https://thaythichtructhaiminh.com/kinh-tam-bao-phan-7-tang-bao-cac-ngai-tam-kien-co-ly-duc-song-thanh-dao/

9. Tam Bảo có uy lực như thế nào trong việc hóa giải nạn dịch bệnh virus Corona (Covid -19)
https://phamthiyen.com/tam-bao-co-uy-luc-nhu-the-nao-trong-viec-hoa-giai-nan-dich-benh/

10. Vượt qua tất cả các ác hại nhờ tụng kinh Tam Bảo
https://phamthiyen.com/vuot-qua-tat-ca-cac-ac-hai-nho-tung-kinh-tam-bao/

11. Sẽ thoát nghiệp chết nếu tụng kinh Tam Bảo đúng cách
https://phamthiyen.com/se-thoat-nghiep-chet-neu-tung-kinh-tam-bao-dung-cach/

12. Tụng kinh Tam Bảo thế nào để chuyển hóa nạn dịch bệnh và thiên tai?
https://phamthiyen.com/tung-kinh-tam-bao-the-nao-de-chuyen-hoa-nan-dich-benh-va-thien-tai/

13. [Trực tiếp] Pháp thoại: “Công đức tu tập Bát Quan Trai giới” – Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh
https://chuabavang.com/truc-tuyen/hoc-phap-thuong-ky/truc-tiep-phap-thoai-cong-duc-tu-tap-bat-quan-trai-gioi–su-phu-thich-truc-thai-minh-d2677.html

14. [TRỰC TIẾP] “Công đức tùy hỷ và giữ trai giới” | Thầy Thích Trúc Thái Minh, ngày 08/8/Canh Tý
https://chuabavang.com/truc-tuyen/hoc-phap-thuong-ky/truc-tiep-cong-duc-tuy-hy-va-giu-trai-gioi-thay-thich-truc-thai-minh-ngay-08-8-canh-ty-d2713.html

15. Tu bát quan trai tại nhà thế nào để được nhiều công đức?
https://phamthiyen.com/tu-bat-quan-trai-tai-nha-the-nao-de-duoc-nhieu-cong-duc/

16. Bát quan trai giới – Lợi ích thù thắng thoát khỏi sinh tử luân hồi
https://phamthiyen.com/bat-quan-trai-gioi-loi-ich-thu-thang-thoat-khoi-sinh-tu-luan-hoi/
Nếu Phật tử nào nghe hết các bài này rồi thì nghe các bài nghe Pháp ở tại chương trình bài tu số 8
Bài 8 – Cầu siêu giải oán kết – Tu tập tại nhà
https://phamthiyen.com/huong-dan-tu-tap-cho-nguoi-o-xa/

Phục nguyện

(Quỳ gối)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con xin hồi hướng công đức tu Bát quan trai một ngày một đêm về Vô Thượng Bồ Đề và hồi hướng cho các hương linh oan gia trái chủ tác động trên sức khỏe và thọ mạng của (đọc tên):…, nguyện mong các chúng oan gia trái chủ được tăng phước giác ngộ, nương tựa Tam Bảo tu hành sớm được siêu thoát; nguyện hồi hướng cho những người có tên trên, được sức khỏe bình an, thọ mạng kéo dài thêm; gia đình chúng con không rơi vào các ác nạn, ác dịch covid; hồi hướng cho công cuộc phòng, chống dịch Covid-19 đang diễn ra và sẽ diễn ra trên đất nước Việt Nam, hồi hướng cầu bình an cho bà con nhân dân Phật tử trong toàn lãnh thổ đất nước Việt Nam; hồi hướng nguyện mong cho nạn nghiệp bệnh Covid-19 sớm được hóa giải, và hồi hướng nguyện cho chúng nhân được tiêu ác nghiệp này, được bình an hạnh phúc tu theo chính đạo.
Con cũng hồi hướng cho tất cả các chúng chư Thiên, chư Thần, quỷ Thần, Dạ Xoa, La Sát, các chúng vong linh có hữu duyên với con trong các việc này, cùng với con nương oai lực Tam Bảo tu hành cho tới ngày thành Phật.
Con lại xin hồi hướng cho các chúng hành bệnh Quỷ Vương, Ác Độc Quỷ Vương, Đa Ác Quỷ Vương… Huyết Lệ Sầu Quỷ Vương, cùng các tiểu quỷ tử (theo kinh Địa Tạng) có liên quan tới ác nạn dịch bệnh Covid-19 của nhân loại, nguyện cho chúng quỷ này, được tăng phúc, tăng duyên, giác ngộ Phật Pháp, từ bỏ việc ác, hộ trì việc thiện, hộ trì cho nhân dân đất nước, đầy đủ duyên lành tiêu trừ dập tắt được dịch bệnh Covid-19.

(Nếu tu thêm chương trình khác, thì đọc tại phần này, để hồi hướng cho các vong linh và gia đình theo mong nguyện: con lại xin hồi hướng…)

Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát! (1 chuông) (1 lễ)

Hồi hướng

(Đứng)
Công phu công đức có bao nhiêu,
Con xin lấy đó hồi hướng về,
Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh
Thảy đều thể nhập vô sinh nhẫn. (1 chuông)
Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não,
Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời,
Nguyện các tội chướng thảy tiêu trừ,
Đời đời thường hành Bồ tát đạo. (1 chuông)
Nguyện đem công đức tu hành này,
Chan rải mười phương khắp tất cả,
Hết thảy chúng con cùng các loài,
Đồng được lên ngôi Vô Thượng giác. (1 chuông)

(Quỳ hoặc đứng)

Lễ tri ân Tam Bảo (7 lần)
Con xin chí thiết chí thành đảnh lễ tri ân Tam Bảo (lễ)

Tam tự quy

(Tùy duyên lễ quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm Vô Thượng. (1 chuông) (1 lễ)
Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 chuông) (1 lễ)
Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại. (3 chuông) (1 lễ)

5. Công phu tối

Lưu ý: Vào ngày tu Bát Quan Trai mà trùng với những ngày Sư Phụ giảng Pháp (ngày 14, 30) hoặc những ngày Cô chủ nhiệm trạch Pháp (ngày mùng 3, 20), thì thời khóa công phu tối sẽ thay bằng nghe Pháp.

Tối: 18h00: Sám hối chuyển hóa, tụng kinh Bảy Pháp Khiến Đất Nước Không Bị Diệt Vong

Nguyện hương

(Cắm hương trước hoặc cầm hương đọc xong thì cắm hương)

Có hai mục văn nguyện hương (dùng 1 trong 2):
1. Có hương đốt là hương nén, hương trầm…;
2. Không có hương đốt

a. Có hương đốt là hương nén, hương trầm…

Nguyện đem lòng thành kính
Gửi theo đám mây hương
Phảng phất khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

b. Không có hương đốt

Nguyện ý thành, tâm kính
Biến mãn khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Tâm Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Tâm Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Tâm Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

Văn khấn

(Quỳ gối, chắp tay)

Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con tên là:… Pháp danh:… Con xin tu tập công phu tối của ngày tu Bát quan trai giới. Con xin thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh quang giáng đàn tràng nghe kinh thính Pháp và ủng hộ cho con. Con cũng xin nương oai lực Tam Bảo, cho con được thỉnh mời các chúng vong linh có hữu duyên với con cùng được về pháp hội tu tập.
Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát! (1 chuông)

Lễ tán Phật

(Tùy duyên lễ quỳ hoặc đứng; chắp tay; pháp khí: khánh)

Đại từ đại bi thương chúng sinh,
Đại hỷ đại xả cứu hàm thức,
Tướng đẹp sáng ngời dùng trang nghiêm.
Chúng con chí tâm thành đảnh lễ. (1 chuông)

Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chư Phật ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông) (1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Chính Pháp ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông) (1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Tăng bậc Hiền Thánh ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông) (1 lễ)

(Ngồi; khai chuông mõ; pháp khí: mõ)

Tán Pháp
Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn,
Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp.
Nay con nghe thấy vâng gìn giữ,
Nguyện hiểu nghĩa chân đức Thế Tôn.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần) (3 chuông)

SÁM HỐI CHUYỂN HÓA
(quỳ, pháp khí: mõ)

Quý Phật tử có thể tụng theo bài sám chuyển hóa tại đường link sau:
https://chuabavang.com/video/sam-nguyen-chua-ba-vang-d2897.html

(Ngồi tụng kinh)

Tụng bài kinh 7 pháp khiến đất nước không bị diệt vong tại đường link sau (bài này có trong Nhật tụng thiền môn chùa Ba Vàng trang 332):
Phật dạy bảy pháp khiến đất nước không bị diệt vong – Kinh Pháp Cú

Phục nguyện

(Quỳ gối)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con xin hồi hướng công đức tu Bát quan trai một ngày một đêm về Vô Thượng Bồ Đề và hồi hướng cho các hương linh oan gia trái chủ tác động trên sức khỏe và thọ mạng của (đọc tên):…, nguyện mong các chúng oan gia trái chủ được tăng phước giác ngộ, nương tựa Tam Bảo tu hành sớm được siêu thoát; nguyện hồi hướng cho những người có tên trên, được sức khỏe bình an, thọ mạng kéo dài thêm; gia đình chúng con không rơi vào các ác nạn, ác dịch covid; hồi hướng cho công cuộc phòng, chống dịch Covid-19 đang diễn ra và sẽ diễn ra trên đất nước Việt Nam, hồi hướng cầu bình an cho bà con nhân dân Phật tử trong toàn lãnh thổ đất nước Việt Nam; hồi hướng nguyện mong cho nạn nghiệp bệnh virus Corona (Covid-19) sớm được hóa giải, và hồi hướng nguyện cho chúng nhân được tiêu ác nghiệp này, được bình an hạnh phúc tu theo chính đạo.
Con cũng hồi hướng cho tất cả các chúng chư Thiên, chư Thần, quỷ Thần, Dạ Xoa, La Sát, các chúng vong linh có hữu duyên với con trong các việc này, được kết duyên pháp lữ với Câu lạc bộ Cúc Vàng, cùng nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện Bồ Đề tu hành cho tới ngày thành Phật.
Con lại xin hồi hướng cho các chúng hành bệnh Quỷ Vương, Ác Độc Quỷ Vương, Đa Ác Quỷ Vương… Huyết Lệ Sầu Quỷ Vương, cùng các tiểu quỷ tử (theo kinh Địa Tạng) có liên quan tới ác nạn dịch bệnh virus Corona (Covid-19) của nhân loại, nguyện cho chúng quỷ này, được tăng phúc, tăng duyên, giác ngộ Phật Pháp, từ bỏ việc ác, hộ trì việc thiện, hộ trì cho nhân dân đất nước, đầy đủ duyên lành tiêu trừ dập tắt được dịch bệnh virus Corona (Covid-19).

(Nếu tu thêm chương trình khác, thì đọc tại phần này, để hồi hướng cho các vong linh và gia đình theo mong nguyện: con lại xin hồi hướng…)

Nguyện cho các chúng chư Thiên, chư Thần Linh, quỷ thần, vong linh cũng được phát tâm Bồ Đề, hộ trì Tam Bảo, cùng với con kết duyên pháp lữ, thực hành công hạnh Bồ Đề, chuyển tải Phật Pháp, phổ độ chúng sinh, cầu Vô Thượng Bồ Đề.
Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát! (1 chuông)

Lễ tri ân Tam Bảo (7 lần)

(Quỳ hoặc đứng)

Con xin chí thiết chí thành đảnh lễ tri ân Tam Bảo (lễ)

Tam tự quy y

(Tùy duyên lễ quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)
Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm Vô Thượng. (1 chuông) (1 lễ)
Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 chuông) (1 lễ)
Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại. (3 chuông) (1 lễ)

6. Xả giới

Thời gian: Sáng hôm sau
Nghi thức:

Nguyện hương

(Cắm hương trước hoặc cầm hương đọc xong thì cắm hương)

Có hai mục văn nguyện hương (dùng 1 trong 2):
1. Có hương đốt là hương nén, hương trầm…;
2. Không có hương đốt

a. Có hương đốt là hương nén, hương trầm…

Nguyện đem lòng thành kính
Gửi theo đám mây hương
Phảng phất khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

b. Không có hương đốt

Nguyện ý thành, tâm kính
Biến mãn khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Tâm Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Tâm Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Tâm Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

Văn khấn

(Quỳ gối, chắp tay khấn)

Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Đệ tử con tên là:… Pháp danh:… Hôm qua con hướng tâm nương đức của Sư Phụ cùng đại Tăng chùa Ba Vàng nguyện thọ nhận Bát quan trai giới tại nhà một ngày một đêm, nay con xin xả giới Bát quan trai. Kính xin trên chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh cho con được xả giới như pháp để con được thừa hưởng ân đức của Tam Bảo.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích ca Mâu Ni! (1 chuông)

(Ngồi tụng kinh)

TỤNG KINH TÁM ĐIỀU GIÁC NGỘ CỦA BẬC ĐẠI NHÂN

(Pháp khí: mõ, chuông)
Là người đệ tử Phật, ngày đêm nên chí tâm, nhớ nghĩ và tư duy, về tám điều giác ngộ, của các bậc Đại nhân. (1 chuông)
Điều giác ngộ thứ nhất:
Thế gian vốn vô thường, cõi nước rất mong manh, bốn đại lại khổ không, năm ấm là vô ngã, luôn sinh diệt biến đổi, giả dối không có chủ, tâm là nguồn việc ác, thân là rừng nghiệp tội, nếu quán sát như thế, dần dần lìa sinh tử. (1 chuông)
Điều giác ngộ thứ hai:
Tham muốn nhiều là khổ, bao sinh tử nhọc nhằn, đều từ tham dục khởi, nếu ít muốn biết đủ, thân tâm được tự tại. (1 chuông)
Điều giác ngộ thứ ba:
Tâm nếu không biết đủ, chỉ lo việc tham cầu, sẽ tăng thêm tội ác, Bồ Tát không như vậy, thường nhớ đến tri túc, vui cảnh nghèo giữ đạo, lấy tuệ làm sự nghiệp. (1 chuông)
Điều giác ngộ thứ tư:
Lười biếng phải sa đọa, nên thường hành tinh tấn, để phá phiền não ác, chiết phục cả bốn ma, ra khỏi ngục ấm giới. (1 chuông)
Điều giác ngộ thứ năm:
Ngu si phải sinh tử, nên Bồ Tát thường nhớ, luôn học rộng nghe nhiều, để tăng trưởng trí tuệ, và thành tựu biện tài, rồi đem niềm vui lớn, giáo hóa cho tất cả. (1 chuông)
Điều giác ngộ thứ sáu:
Nghèo khổ hay oán hờn, thường kết nhiều duyên ác, Bồ Tát hành bố thí, bình đẳng với oán thân, không nhớ đến lỗi cũ, không ghét bỏ người ác. (1 chuông)
Điều giác ngộ thứ bảy:
Năm dục là tai họa, thân dẫu ở cõi tục, nhưng không nhiễm dục lạc, thường nhớ nghĩ ba y, bình bát và pháp khí, chí nguyện người xuất gia, luôn giữ đạo trong sạch, thực hành hạnh thanh tịnh, từ bi với tất cả. (1 chuông)
Điều giác ngộ thứ tám:
Sinh tử luôn thiêu đốt, khổ não thật vô biên, nên phát tâm Bồ Đề, tu hành cầu Thánh đạo, cứu độ khắp tất cả, nguyện thay thế chúng sinh, gánh chịu vô lượng khổ, khiến cho tất cả loài, đều được đại an lạc. (1 chuông)

Tám điều nói trên đây, chư Phật và Bồ Tát, đã tự mình giác ngộ, và tinh tấn hành đạo, tu từ bi trí tuệ, nương theo thuyền Pháp thân, đến nơi bờ Niết bàn, rồi trở lại sinh tử, độ thoát các chúng sinh, cũng đem tám điều này, chỉ dạy cho tất cả, khiến mọi loài chúng sinh, biết được sinh tử khổ, xa lìa năm món dục, tu tâm theo Thánh đạo. Nếu người đệ tử Phật, tư duy tám điều này, sẽ ở trong mỗi niệm, diệt được vô lượng tội, thẳng tiến đến Bồ đề, mau thành tựu Chính giác, dứt hẳn đường sinh tử, thường an trú tịnh lạc. (1 chuông)

Phổ Hiền hạnh nguyện
Đệ tử chúng con tùy thuận tu tập mười nguyện lớn của đức Phổ Hiền Bồ tát:
Một là kính lễ chư Phật.
Hai là xưng tán Như Lai.
Ba là rộng tu cúng dường.
Bốn là sám hối nghiệp chướng.
Năm là tùy hỷ công đức.
Sáu là thỉnh Phật chuyển pháp.
Bảy là thỉnh Phật trụ thế.
Tám là thường theo học Phật.
Chín là hằng thuận chúng sinh.
Mười là hồi hướng khắp tất cả.

Phát nguyện Bồ Đề

(Quỳ gối; chắp tay phát nguyện Bồ Đề)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con xin tùy hỷ hạnh nguyện Bồ Đề:

(đọc 3 lần)

PHÁT TÂM BỒ ĐỀ
HỘ TRÌ TAM BẢO
CHUYỂN TẢI PHẬT PHÁP
RỘNG KHẮP THẾ GIAN.

Con nguyện hồi hướng cho Chính Pháp của Phật được tuyên dương, được hưng thịnh. (1 chuông) (1 lễ)

Phục nguyện

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con xin hồi hướng công đức tu Bát quan trai một ngày một đêm về Vô Thượng Bồ Đề và hồi hướng cho các hương linh oan gia trái chủ tác động trên sức khỏe và thọ mạng của (đọc tên):…, nguyện mong các chúng oan gia trái chủ được tăng phước giác ngộ, nương tựa Tam Bảo tu hành sớm được siêu thoát; nguyện hồi hướng cho những người có tên trên, được sức khỏe bình an, thọ mạng kéo dài thêm; gia đình con không rơi vào các ác nạn, ác dịch covid; hồi hướng cho công cuộc phòng, chống dịch virus Corona (Covid-19) đang diễn ra và sẽ diễn ra trên đất nước Việt Nam, hồi hướng cầu bình an cho bà con nhân dân Phật tử trong toàn lãnh thổ đất nước Việt Nam; hồi hướng nguyện mong cho nạn nghiệp bệnh virus Corona (Covid-19) sớm được hóa giải, và hồi hướng nguyện cho chúng nhân được tiêu ác nghiệp này, được bình an hạnh phúc tu theo chính đạo.
Con cũng hồi hướng cho tất cả các chúng chư Thiên, chư Thần, quỷ Thần, Dạ Xoa, La Sát, các chúng vong linh có hữu duyên với con trong các việc này, được nương oai lực Tam Bảo tu hành cho tới ngày thành Phật.
Con lại xin hồi hướng cho các chúng hành bệnh Quỷ Vương, Ác Độc Quỷ Vương, Đa Ác Quỷ Vương… Huyết Lệ Sầu Quỷ Vương, cùng các tiểu quỷ tử (theo kinh Địa Tạng) có liên quan tới ác nạn dịch bệnh virus Corona (Covid-19) của nhân loại, nguyện cho chúng quỷ này, được tăng phúc, tăng duyên, giác ngộ Phật Pháp, từ bỏ việc ác, hộ trì việc thiện, hộ trì cho nhân dân đất nước, đầy đủ duyên lành tiêu trừ dập tắt được dịch bệnh virus Corona (Covid-19).

(Nếu tu thêm chương trình khác, thì đọc tại phần này, để hồi hướng cho các vong linh và gia đình theo mong nguyện: con lại xin hồi hướng….)

Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát! (1 chuông)

Hồi hướng 

(Đứng)
Tu trai công đức có bao nhiêu,
Con xin lấy đó hồi hướng về,
Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh
Thảy đều thể nhập vô sinh nhẫn. (1 chuông)
Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não,
Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời,
Nguyện các tội chướng thảy tiêu trừ,
Đời đời thường hành Bồ tát đạo. (1 chuông)
Nguyện đem công đức tu hành này,
Chan rải mười phương khắp tất cả,
Hết thảy chúng con cùng các loài,
Đồng được lên ngôi Vô Thượng giác. (1 chuông)

Lễ tri ân Tam Bảo (7 lần)

(Quỳ hoặc đứng)
Con xin chí thiết chí thành đảnh lễ tri ân Tam Bảo (lễ) 

Tam tự quy

(Tùy duyên lễ quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)
Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm Vô Thượng. (1 chuông) (1 lễ)
Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 chuông) (1 lễ)
Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại. (3 chuông) (1 lễ)

HẾT

11.143 lượt xem
16/05/2021

Bình luận (0)

Xem nhiều nhất trong chuyên mục