Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Nghi thức tu Bát Quan Trai Giới cầu nguyện cho các sự kiện tại chùa (Dành cho các Phật tử Câu lạc bộ Cúc Vàng)

Lời Dẫn Đầu

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Kính thưa quý đạo hữu! Chúng ta đã hiểu được về công đức tu tập hồi hướng nguyện cầu cho các phận sự trong các ngày lễ lớn của chùa, là thiện cầu và cũng là bố thí ba la mật lợi ích cho chúng sinh, kết duyên cho chúng sinh với chân lý, với phương pháp chân thật giải quyết khổ đau, đạt được hạnh phúc. Và sự tu tập với tâm Bồ Đề này, mang lại công đức thù thắng cho các Phật tử, để hồi hướng cho các việc hiện tại và tăng thêm sự tinh tấn trong các kiếp vị lai.
Tâm Chiếu Hoàn Quán sách tấn quý đạo hữu, vừa lo việc gia đình, vừa bố trí, sắp xếp thời gian phát nguyện tu bát quan trai giới, lấy công đức để hồi hướng cho sự mong nguyện được tăng thêm năng lực, khiến cho được thành tựu.
Thọ giới Bát quan trai tu tập tại nhà thì không viên mãn công đức, nhưng tâm chúng ta hướng tới giới và tinh tấn tu tập thì vẫn thành tựu một số phần công đức.
Các đạo hữu có thể phát tâm tùy duyên theo hướng dẫn của Câu lạc bộ.
Mỗi đạo hữu có thể phát nguyện từ một ngày trở lên theo phát động của Câu lạc bộ. Nếu phát nguyện tu nhiều ngày thì thời gian tu cách nhau ít nhất là một ngày, không tu liền hai ngày; vì tu liền dễ sinh tâm kiêu mạn hoặc giải đãi trong khi tu tập không có thời gian tư duy, thực hành các bài pháp được nghe và còn cần lo việc gia đình.
Các đạo hữu đăng ký danh sách theo hướng dẫn của câu lạc bộ.
Thành phần tu tập: a, b, c. Nếu đạo tràng nào thấy Phật tử gieo duyên mà thuộc thân tín, muốn tu thì cho tu để cho Phật tử lấy công đức hồi hướng cho các việc của gia đình. Vì việc tu tập này có công đức của tâm Bồ Đề.
Chúc các đạo hữu và gia đình tinh tấn, bình an, hạnh phúc!
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Quý vị và các bạn tùy duyên tải và in tại đây:

Nghi thức tu Bát quan trai giới cầu nguyện cho các sự kiện tại chùa (Dành cho Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa)

Nghi thức tu Bát quan trai giới cầu nguyện cho các sự kiện tại chùa (Dành cho Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa)

A. Hướng Dẫn

I. Đối Tượng Làm Chủ Lễ

Chương trình dành cho hai đối tượng:
(1) Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa
(2) Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa
Giải thích:
(1) Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa: Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa là những người đã quy y Tam Bảo, nhưng chưa phát tâm Bồ Đề tu lục hòa.
(2) Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa: Các Phật tử đã được phát nguyện Bồ Đề và phát nguyện tu sáu Pháp hòa kính là: 1. Thân hòa đồng trụ; 2. Khẩu hòa vô tránh; 3. Ý hòa đồng duyệt; 4. Giới hòa đồng tu; 5. Kiến hòa đồng giải; 6. Lợi hòa đồng quân.

Lưu ý:
– Thực hành nghi thức chung: Nếu trong gia đình/hội chúng, có cả thành viên đã phát nguyện tu lục hòa và thành viên chưa phát nguyện tu lục hòa, thì sẽ dùng chung chương trình dành cho Phật tử đã phát nguyện tu lục hòa.

II. Sắm Lễ

– Sắm 3 bát cơm và 3 cốc nước để dâng cúng lên chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Tăng, dâng cúng lên chư Thiên, chư Thần, hiến cúng các vong linh.
– Có thể thay cơm bằng bánh hoặc các vật thực khác, nhưng cần thay mỗi khi cúng.
– Tùy duyên gia đình có hoặc không có hoa quả.

III. Thời Gian – Thời Khóa

1. Nhận Giới
– 5h00: Thời khóa buổi khuya
– 7h00: Thời khóa buổi sáng:
+ Nhận giới
+ Tụng kinh
– Từ 11h00 – 12h00: Thời khóa buổi trưa: Thọ trai
– Thời khóa buổi chiều:
+ 14h00: Tọa thiền: tùy thời gian sắp xếp
+ 15h00: Nghe Pháp
– Thời khóa buổi tối: Tùy duyên từ 18h00

2. Xả Giới

Thời gian: vào sáng hôm sau tùy duyên: Từ 4h30 – 7h00

B. Các Thời Khóa

Quý đạo hữu thực hiện 1 trong 2 nghi thức dưới đây:

Nghi Thức Dành Cho Phật Tử Chưa Phát Nguyện Bồ Đề Tu Lục Hòa

I. Thời Khóa Buổi Khuya

(Tùy duyên có thể thay bằng chương trình đang tu nếu có)
– Thực hành nghi thức tu tập cầu nguyện cho các sự kiện tại chùa (Dành cho các Phật tử Câu lạc bộ Cúc Vàng)

Link: https://phamthiyen.com/nghi-thuc-tu-tap-cau-nguyen-cho-cac-su-kien-tai-chua-danh-cho-cac-phat-tu-cau-lac-bo-cuc-vang/

II. Thời Khóa Buổi Sáng

1. Nhận Bát Quan Trai Giới
(Quỳ gối, chắp tay bạch)
(Quý đạo hữu nhận Bát quan trai giới theo 1 trong 2 trường hợp dưới đây)

Trường hợp 1: Nhận giới theo video: https://youtu.be/1MfmiNAOw3Y

Trường hợp 2: Nhận giới theo văn bạch sau:

Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con/chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, cùng chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho con/chúng con. Con/chúng con xin thỉnh mời chư Thiên, chư Thần Linh, vân tập về nơi pháp hội ủng hộ cho pháp hội của con/chúng con.

Đệ tử con tên là… Pháp danh (nếu có)… ở tại…
Con/chúng con đang sinh hoạt tại đạo tràng… tùy hỷ với sáu Pháp hòa kính tại Câu lạc bộ Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa.
Nhân duyên vào ngày… tháng… năm… tại chùa Ba Vàng diễn ra sự kiện: (khai xuân, Đức Phật xuất gia, tổ chức đại lễ kính mừng Phật đản…)
Phật tử chúng con với ý thanh tịnh: mong muốn cho mình và cho các loài chúng sinh nương vào sự kiện (kể tên sự kiện)… mà được tăng trưởng lòng kính tín hoan hỷ với Tam Bảo, tâm Bồ Đề sớm được khai phát, khởi sinh được tâm hướng về cầu Vô Thượng Bồ Đề và hiện tại được tiêu trừ nghiệp chướng, được an lành tinh tấn.
Con/chúng con xin phát nguyện tạo lập công đức, theo phát nguyện của Câu lạc bộ Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa: thọ nhận tu bát quan trai giới (bạch số ngày)… ngày; làm phận sự của Câu lạc bộ giao phó, cúng dường, tham gia từ thiện, phóng sinh… ([đọc rõ số tịnh tài/số ngày]) để hồi hướng công đức cầu nguyện thời tiết từ ngày… đến ngày… tại chùa Ba Vàng và khu vực có liên quan, diễn ra sự kiện (kể tên)… được thuận hợp.
Hôm nay là ngày… tháng… năm, là ngày (thứ nhất,…), con/chúng con thọ nhận Bát Quan trai giới tại nhà, con/chúng con thành kính hướng về thập phương chư Phật, hướng về Sư Phụ cùng chư Tăng chùa Ba Vàng, thành tâm xin thọ nhận Bát quan trai giới tu tập một ngày một đêm:

Giới thứ nhất, như chư Phật suốt đời không sát hại chúng sinh, trên từ chư Tăng phụ mẫu, dưới cho đến các loài bò bay, máy cựa, vi tế, côn trùng, chẳng được cố tâm, cố ý sát hại chúng, Phật tử con hôm nay xin giữ một ngày một đêm không sát hại chúng sinh. (1 chuông. 1 lễ)

Giới thứ hai, như chư Phật suốt đời không gian tham, trộm cắp, từ những vật lớn quý như vàng bạc, châu báu, đến những vật nhỏ như cây kim, ngọn cỏ, người ta không cho thì không lấy, Phật tử con hôm nay xin giữ một ngày một đêm không gian tham, trộm cắp. (1 chuông. 1 lễ)

Giới thứ ba, như chư Phật suốt đời không hành pháp dâm dục, Phật tử con hôm nay xin giữ một ngày một đêm không dâm dục. (1 chuông. 1 lễ)

Giới thứ tư, như chư Phật suốt đời không nói dối, không nói lời thêu dệt, không nói lưỡi đôi chiều, không nói lời hung ác, Phật tử con hôm nay xin giữ một ngày một đêm không nói dối. (1 chuông. 1 lễ)

Giới thứ năm, như chư Phật suốt đời không uống rượu, không để một giọt thấm vào môi, không say sưa, nghiện ngập, Phật tử con hôm nay xin giữ một ngày một đêm không uống rượu, không say sưa, nghiện ngập. (1 chuông. 1 lễ)

Giới thứ sáu, như chư Phật suốt đời không trang điểm, không ca múa hát xướng và cố ý đi xem nghe, Phật tử con hôm nay xin giữ một ngày một đêm không trang điểm, không ca múa hát xướng và cố ý đi xem nghe. (1 chuông. 1 lễ)

Giới thứ bảy, như chư Phật suốt đời không ngồi nằm trên giường tòa cao tốt đẹp, Phật tử con hôm nay xin giữ một ngày một đêm không nằm ngồi trên giường tòa cao tốt đẹp. (1 chuông. 1 lễ)

Giới thứ tám, như chư Phật suốt đời không ăn phi thời, Phật tử con hôm nay xin giữ một ngày một đêm không ăn phi thời. (1 chuông. 1 lễ)

(Tiếp)
Từ sự tu tập chân thật này, con/chúng con cầu thỉnh sự gia trì của Tam Bảo, sự ủng hộ từ chư Thiên, chư Thần Linh, chư Long Vương, chư Dạ Xoa, La Sát cùng đẳng đẳng các chúng trong cõi tâm linh có liên quan đến các công việc của sự kiện, thỉnh các vị tương tác khiến cho thời tiết từ ngày… đến ngày… tại khu vực có liên quan, diễn ra sự kiện (kể tên sự kiện)… được thuận hợp với các công việc từ khâu chuẩn bị cho đến các việc diễn ra trong sự kiện (kể tên sự kiện)… và tương tác khiến cho các chúng nhân có chức trách bổn phận liên quan tới việc tổ chức sự kiện đồng gia tâm ủng hộ, để công việc được hanh thông, Phật Pháp được tuyên dương, cũng lại thỉnh chư vị hộ trì khiến cho Phật tử nhân dân tham gia phận sự trong sự kiện hoặc dự lễ được tiêu trừ ác nghiệp, hoan hỷ, mạnh khỏe, bình an và sự kiện được thành công viên mãn.

Trường hợp nhận phận sự trong sự kiện: Và con/chúng con cũng xin gia hộ cho con/chúng con trong công việc… mà con/chúng con được đảm nhận, từ sự giao phó của Câu lạc bộ Cúc Vàng, chùa Ba Vàng được thành tựu (đọc mong cầu sự thành công của công việc)…

(Tiếp)
Con/chúng con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, xin thỉnh hết thảy chư Long Vương, chư Dạ Xoa, La Sát cùng đẳng đẳng các chúng trong cõi tâm linh có liên quan đến các công việc của sự kiện (kể tên sự kiện)… cùng chư vong linh gia tiên họ… hợp duyên với gia đình con/chúng con cùng các vong linh oan gia trái chủ hữu duyên với gia đình con/chúng con, (trường hợp làm phận sự phục vụ sự kiện thì bạch thêm: oan gia trái chủ cản trở công việc phận sự (kể tên phận sự được giao)… của con/chúng con), vân tập về nơi đàn tràng pháp hội nghe kinh, tu tập (nếu cúng thực thì đọc: và thọ tài ẩm thực hiến cúng của con/chúng con).

Và theo sự hướng dẫn của Câu lạc bộ, xin thỉnh tất cả chư vị về chùa Ba Vàng tham dự (kể tên sự kiện)

Trường hợp Câu lạc bộ tổ chức đặt bát cúng dường hoặc đàn chẩn tế: và các buổi Câu lạc bộ tổ chức (đặt bát cúng dường chư Tăng, thỉnh chư Tăng tác lễ trai đàn chẩn tế) nhân sự kiện (kể tên sự kiện)

(Tiếp)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con/chúng con, như Pháp đã xin thọ nhận giới rồi, giờ này con/chúng con xin được tu tập tụng kinh (tên kinh)… theo chương trình tu tập Bát quan trai/đi làm phận sự (kể tên phận sự được giao)… theo sự hướng dẫn Câu lạc bộ, đạo tràng.
Con/chúng con kính xin chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ, chư Thiên, chư Thần Linh, ủng hộ cho con/chúng con được tu tập (làm phận sự) được chu viên công đức.
Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông. 1 lễ)

2. Tụng Kinh
(Tụng lần lượt các bài kinh, hết rồi vòng lại. Nếu đi làm phận sự thì không thực hiện phần này)

Bài kinh (ấn vào tên bài kinh)Người Đẹp Không Bằng Người Có Đạo Đức

Bài kinh (ấn vào tên bài kinh)Kinh Lợi ích Của Giữ Giới

Bài kinh (ấn vào tên bài kinh)Gần Phật Và Xa Phật

Bài kinh (ấn vào tên bài kinh)Phật Độ 5 Vị Sa Môn Ở Núi Xa Thành

Bài kinh (ấn vào tên bài kinh)Phật Khen Sự Thọ Trì Bát Quan Trai Của Mạc Lợi Phu Nhân

Bài kinh (ấn vào tên bài kinh)Phật Thuyết Kinh Trai Giới

Sau khi tụng 1 trong 6 bài kinh trên thì tụng tiếp bài kinh (ấn vào tên bài): Kinh Tám Điều Giác Ngộ Của Bậc Đại Nhân

3. Cúng Thực
3.1. Văn Bạch
(Quỳ gối; chắp tay bạch)
(Chung cho tu riêng/nhóm/đạo tràng)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Con/chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh, chư Hộ Pháp, chư Thiên, chư Thần Linh chứng giám, chư vong linh hoan hỷ, hôm nay là ngày con/chúng con thực hành tu Bát quan trai giới, con/chúng con thành tâm nương đức chư Tăng chùa Ba Vàng, con/chúng con xin dâng cúng vật thực:
Thượng: Xin dâng lên cúng dường thập phương chư Phật chứng minh.
Trung: Xin dâng lên cúng dường chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh.
Hạ: Xin dâng cúng đến cho chư Thiên, chư Thần linh.
Sau: Xin hiến cúng cho tất cả các vong linh mà con/chúng con đã thỉnh mời. Nguyện cho các vong linh được nương sự bố thí trong đàn lễ cúng này của con/chúng con mà được thọ thực no đủ.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni (1 chuông)

3.2. Tụng Thần Chú Cúng Thực
(Ngồi, pháp khí: mõ)

Biến thực chân ngôn: Nam mô tát phạ đát tha, nga đá phả rô chỉ đế, ám tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (7 lần. 1 chuông)
Biến thủy chân ngôn: Nam mô tô rô bà ra, đát tha nga đá ra, đát điệt tha, án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô sa bà ha. (7 lần. 1 chuông)
Phổ cúng dường: Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. (7 lần. 3 chuông)

Nguyện chư Thiên, chư Thần
Cùng các chúng vong linh
Thọ thực được no đủ
Hộ trì cho chúng sinh
Tinh tấn hành trì giới
Nương tựa nơi Tam Bảo
Tu hành cầu thoát khổ
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 vái)

3.3. Bạch Cúng Dường Tam Bảo
(Nếu không phát tâm cúng dường Tam Bảo thì bỏ qua phần này. Nếu cúng dường Tam Bảo để hồi hướng phần nào, thì đọc phần đó. Nếu tu nhóm/đạo tràng thì mỗi Phật tử tự đọc thầm)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Trong ngày tu Bát quan trai giới hôm nay, con với tâm cung kính Tam Bảo, khát ngưỡng công đức từ Tam Bảo, từ chư Tăng chùa Ba Vàng, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

Nếu cúng dường Tam Bảo thì bạch:
– Con xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tịnh tài là… để hồi hướng cho các chúng trong cõi tâm linh có liên quan đến các công việc của sự kiện (kể tên sự kiện)…
– Con xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tịnh tài là… để hồi hướng phúc báo cho các vong linh (nếu cúng dường chung cho các vong linh thì đọc chung, nếu cúng dường riêng cho từng mục vong linh thì đọc riêng số tịnh tài của từng mục vong linh)
(nếu tu nhóm/đạo tràng thì đọc thêm: phần tịnh tài này con xin bạch tại đây và sẽ cúng dường về Tam Bảo sau)
Con xin chư Phật chứng minh. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát (1 lễ)

Nếu phát nguyện công quả thì bạch:
– Con xin phát nguyện làm phận sự công quả với số ngày là… để hồi hướng cho các chúng trong cõi tâm linh có liên quan đến các công việc của sự kiện (kể tên sự kiện)…
– Con xin phát nguyện làm phận sự công quả với số ngày là… để hồi hướng phúc báo cho các vong linh (nếu phát nguyện công quả chung cho các vong linh thì đọc chung, nếu phát nguyện công quả riêng cho từng mục vong linh thì đọc riêng số ngày công quả của từng mục vong linh)
Con xin chư Phật chứng minh. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. (1 lễ)

3.4. Văn Bạch Kết Cúng Thực
(Quỳ bạch. Lễ: đứng hoặc quỳ)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Thời khóa cúng thực của con/chúng con đã viên mãn. Con/chúng con xin thành kính đảnh lễ Tam Bảo.
Chí tâm đảnh lễ mười phương vô thượng Tam Bảo (3 lễ. 3 chuông kết)

III. Thời Khóa Buổi Trưa

1. Tham Dự Bạch Lễ Đặt Bát Cúng Dường Trực Tuyến
(Nếu ngày tu Bát Quan Trai mà trùng với ngày Câu Lạc Bộ có tổ chức chương trình bạch lễ đặt bát cúng dường chư Tăng thì bạch theo văn bạch dưới đây)

– Thời gian: Trước thời gian phát trực tuyến của chùa từ 5 đến 10 phút.
– Văn bạch:
(Chung cho tu riêng/nhóm/đạo tràng)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh!
Đệ tử con tên là… ở tại…
(Tùy duyên có/không đọc phần này: Con/chúng con đang tu tập tại đạo tràng… thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng.)
Con/chúng con tùy hỷ theo sáu Pháp hòa kính của Đức Phật.

(Tiếp)

Chúng con được nghe học lời Đức Phật dạy rằng: “Pháp đầu đà thành tựu ba cõi: Người, trời và Niết Bàn như ý nguyện. Pháp đầu đà hằng nuôi dưỡng, bảo vệ chúng sinh, là ruộng phước cho chư Thiên và loài người. Nếu như chư Tăng thực hành hạnh đầu đà thì chính Pháp được trụ lâu dài ở thế gian và các quả Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm, A-la-hán sẽ xuất hiện”
Hôm nay là ngày… tháng… năm…, Phật tử câu lạc bộ Cúc Vàng chúng con hoặc nhân dân Phật tử thập phương cùng các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng chúng con vì mong cầu lợi ích hạnh phúc cho gia đình và mong nguyện cho chính Pháp trụ lâu dài ở thế gian để đem lại hạnh phúc cho chúng sinh, nên chúng con tổ chức đặt bát thành kính cúng dường lên Sư Phụ cùng chư tôn đức Tăng Ni thực hành hạnh đầu đà chùa Ba Vàng.

– Trường hợp có tham gia tịnh tài sớt bát tại Câu lạc bộ: Con/chúng con có tham gia quỹ sớt bát tại Câu lạc bộ.
– Trường hợp không tham gia tịnh tài tại Câu lạc bộ, chỉ tùy hỷ: Con/chúng con xin tùy hỷ với các Phật tử tham gia quỹ sớt bát tại Câu lạc bộ.

(Tiếp)

Con/chúng con xin nguyện cầu chư Tăng được mạnh khỏe, tu hành sớm vào Thánh quả, giữ gìn Chánh Pháp Phật trụ lâu dài ở thế gian, và hoằng dương giáo Pháp Phật, cứu khổ cho chúng sinh, làm phước điền tối thượng cho chúng sinh.
Giờ này con/chúng con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh, chư Long Vương, chư Dạ Xoa, La Sát cùng đẳng đẳng các chúng trong cõi tâm linh, có liên quan đến việc điều tiết khí hậu tại vùng diễn ra sự kiện (kể tên sự kiện)… cùng với các vong linh gia tiên họ… hợp duyên với gia đình con/chúng con, cùng các vong linh oan gia trái chủ hữu duyên với gia đình con/chúng con, oan gia trái chủ cản trở công việc phận sự (kể tên phận sự)… của con/chúng con, cùng các vong linh (tùy duyên mời)…, theo oai lực Tam Bảo, về chùa Ba Vàng thọ nhận phần phước báu từ sự chú nguyện của chư Tăng.

Nguyện cho các chúng được nương tựa Tam Bảo, chư Tăng, nghe học lời Phật dạy, được giác ngộ an vui giải thoát và gia hộ cho gia đình con/chúng con được bình an. Con/chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Đức Phật, tri ân Pháp hạnh đầu đà, cùng các bậc Tỳ kheo thực hành hạnh đầu đà. Nguyện cho Phật Pháp thịnh hưng lợi lạc muôn loài, pháp hạnh đầu đà trụ mãi ở thế gian làm ruộng phước điền cho nhân thiên muôn loài.
Giờ này con/chúng con xin tham dự chương trình bạch lễ đặt bát cúng dường chư Tăng trực tuyến.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)
(Quý đạo hữu tu theo chương trình phát trực tuyến của Câu lạc bộ.)

2. Thọ Trai
(Chung cho tu riêng/nhóm/đạo tràng)

2.1. Văn Bạch Thọ Trai
(Ngồi chắp tay bạch)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Con/chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng tác đại chứng minh. Nay con/chúng con phát nguyện thọ giới Bát quan trai, giờ này đã đến giờ thọ trai, con/chúng con xin dâng thức ăn trai tịnh cúng dường lên Tam Bảo, cúi xin Tam Bảo chứng minh và cho phép con/chúng con được thừa hưởng ân đức của Tam Bảo mà thọ thực.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 vái)

2.2. Văn Bạch Kết Trai
(Ngồi chắp tay bạch)

Giờ này con/chúng con đã thọ thực xong, con/chúng con xin phát nguyện sẽ tinh tấn tu hành, tùy hỷ công hạnh Bồ Đề, hộ trì Tam Bảo, chuyển tải Phật Pháp, rộng khắp thế gian. Cúi xin Tam Bảo chứng minh cho con/chúng con.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 vái)

IV. Thời Khóa Buổi Chiều

(Chung cho tu riêng/nhóm/đạo tràng)
1. Tọa Thiền
a. Bạch Phật

(Quỳ chắp tay)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con/chúng con xin được vào thời khóa ngồi thiền. Con/chúng con nguyện mong chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng gia trì cho con/chúng con, chư Thiên, chư Thần Linh, hộ trì để con/chúng con được an ổn, trí tuệ được khai mở, tư duy thiền quán được sáng suốt.
Con/chúng con cũng xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, gia trì cho con/chúng con được thỉnh mời chư Thiên, chư Thần Linh, chư Long Vương, chư Dạ Xoa, La Sát cùng đẳng đẳng các chúng trong cõi tâm linh, có liên quan đến việc điều tiết khí hậu tại vùng diễn ra sự kiện (kể tên sự kiện)… cùng các vong linh giờ này vân tập về pháp hội cùng con/chúng con tu tập.
Con/chúng con xin được tu tập theo đề mục quán:… (mỗi buổi thiền tập quý đạo hữu sẽ lần lượt tùy duyên quán theo các đề mục quán trong đường link: https://phamthiyen.com/de-muc-quan-theo-kinh-bat-dai-nhan-giac-danh-cho-tu-tap-bat-quan-trai-gioi-tai-nha/

Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)
(Tọa thiền)

Thời gian ngồi thiền: Tùy duyên quý đạo hữu.

b. Xả thiền
(Ba tiếng chuông; chắp tay)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con/chúng con xin xả thiền.

c. Lễ kết thời khóa tọa thiền
(Quỳ bạch. Lễ: đứng hoặc quỳ)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Thời khóa tọa thiền của con/chúng con đã viên mãn. Con/chúng con xin thành kính đảnh lễ Tam Bảo.
Chí tâm đảnh lễ mười phương vô thượng Tam Bảo (3 lễ. 3 chuông kết)

2. Nghe Pháp

Có thể nghe các bài Pháp của chương trình đang tu (bài số 8, sám hối chư Tăng,…) hoặc nghe các bài Pháp trên các kênh truyền thông của chùa, Câu lạc bộ.

V. Cúng Thí Thực

(Các quý đạo hữu cúng thí thực phù hợp với nghi thức nào thì chọn 1 trong 2 nghi thức)
(Ấn vào tên nghi thức)
1. Nghi thức cúng thí thực tại nhà (Dành cho nhân dân Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa)
2. Nghi thức cúng thí thực tại nhóm/đạo tràng

VI. Thời Khóa Buổi Tối

Lưu ý: Vào ngày tu Bát Quan Trai mà trùng với những ngày Sư Phụ giảng Pháp (ngày 14, 30 âm lịch (29 tháng thiếu)) hoặc những ngày Cô chủ nhiệm trạch Pháp (ngày mùng 3, 20 âm lịch), thì thời khóa buổi tối sẽ thay bằng nghe Pháp. Và tùy duyên có thể thay bằng chương trình đang tu nếu có.
– Thực hành Nghi thức tu tập cầu nguyện cho các sự kiện tại chùa (Dành cho các Phật tử Câu lạc bộ Cúc Vàng)
Link:
https://phamthiyen.com/nghi-thuc-tu-tap-cau-nguyen-cho-cac-su-kien-tai-chua-danh-cho-cac-phat-tu-cau-lac-bo-cuc-vang/

VII. Xả Giới

(Chung cho tu riêng/nhóm/đạo tràng)
1. Dành Cho Đối Tượng Không Có Thời Gian Tu Tập
Địa điểm
– Trước ban thờ hoặc các địa điểm khác: chắp tay hướng lên hư không bạch.
Thời gian: Từ 4h30 – 7h00
Văn bạch:

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con tên là… Pháp danh… ở tại… hôm qua con/chúng con đã thọ nhận tám giới tu tập một ngày một đêm, giờ này đã viên mãn, con/chúng con xin được xả giới. Con/chúng con xin hồi hướng công đức tu Bát quan trai về Vô Thượng Bồ Đề và hồi hướng cho (đọc mong cầu)…
Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát!

2. Dành Cho Đối Tượng Có Thời Gian Tu Tập
– 4h50: Văn bạch xả giới
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con tên là… Pháp danh… ở tại… hôm qua con/chúng con đã thọ nhận tám giới tu tập một ngày một đêm, giờ này đã viên mãn, con/chúng con xin được xả giới. Con/chúng con xin hồi hướng công đức tu Bát quan trai về Vô Thượng Bồ Đề và hồi hướng cho (đọc mong cầu)…
Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát!
– 5h00: Thực hành nghi thức tu tập cầu nguyện cho các sự kiện tại chùa (Dành cho các Phật tử Câu lạc bộ Cúc Vàng)
Link:
https://phamthiyen.com/nghi-thuc-tu-tap-cau-nguyen-cho-cac-su-kien-tai-chua-danh-cho-cac-phat-tu-cau-lac-bo-cuc-vang/

HẾT

Xem nghi thức đầy đủ

Nghi Thức Dành Cho Phật Tử Đã Phát Nguyện Bồ Đề Tu Lục Hòa

I. Thời Khóa Buổi Khuya

(Tùy duyên có thể thay bằng chương trình đang tu nếu có)
– Thực hành nghi thức tu tập cầu nguyện cho các sự kiện tại chùa (Dành cho các Phật tử Câu lạc bộ Cúc Vàng)

Link: https://phamthiyen.com/nghi-thuc-tu-tap-cau-nguyen-cho-cac-su-kien-tai-chua-danh-cho-cac-phat-tu-cau-lac-bo-cuc-vang/

II. Thời Khóa Buổi Sáng

1. Nhận Bát Quan Trai Giới
(2 trường hợp: Tu riêng tại nhà và tu theo nhóm/đạo tràng)
(Quỳ gối, chắp tay bạch)
(Quý đạo hữu nhận Bát quan trai giới theo 1 trong 2 trường hợp dưới đây)

Trường hợp 1: Nhận giới theo video: https://youtu.be/1MfmiNAOw3Y

Trường hợp 2: Nhận giới theo văn bạch sau:

Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con/chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, cùng chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho con/chúng con. Con/chúng con xin thỉnh mời chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì vân tập về nơi pháp hội ủng hộ cho pháp hội của con/chúng con.

* Trường Hợp Tu Riêng Tại Nhà

Đệ tử con tên là… Pháp danh… ở tại…
Con/chúng con đang sinh hoạt tại đạo tràng… tập tu sáu Pháp hòa kính tại Câu lạc bộ Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa.
Nhân duyên vào ngày… tháng… năm… tại chùa Ba Vàng diễn ra sự kiện: (khai xuân, Đức Phật xuất gia, tổ chức đại lễ kính mừng Phật đản…)…
Phật tử chúng con với ý thanh tịnh: mong muốn cho mình và cho các loài chúng sinh nương vào sự kiện (kể tên sự kiện)… mà được tăng trưởng lòng kính tín hoan hỷ với Tam Bảo, tâm Bồ Đề được khai phát, hạnh nguyện Bồ Đề được sung mãn thêm, để hồi hướng cầu Vô Thượng Bồ Đề và hiện tại được tiêu trừ nghiệp chướng, được an lành tinh tấn.

Con/chúng con xin phát nguyện tạo lập công đức, theo phát nguyện của Câu lạc bộ Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa: thọ nhận tu bát quan trai giới (bạch số ngày)… ngày; làm phận sự của Câu lạc bộ giao phó, cúng dường, tham gia từ thiện, phóng sinh… ([đọc rõ số tịnh tài/số ngày]) để hồi hướng công đức cầu nguyện thời tiết từ ngày… đến ngày… tại chùa Ba Vàng và khu vực có liên quan, diễn ra sự kiện (kể tên)… được thuận hợp.

Hôm nay là ngày… tháng… năm, là ngày (thứ nhất,…), con/chúng con thọ nhận Bát Quan trai giới tại nhà, con/chúng con thành kính hướng về thập phương chư Phật, hướng về Sư Phụ cùng chư Tăng chùa Ba Vàng, thành tâm xin thọ nhận Bát quan trai giới tu tập một ngày một đêm:

Giới thứ nhất, như chư Phật suốt đời không sát hại chúng sinh, trên từ chư Tăng phụ mẫu, dưới cho đến các loài bò bay, máy cựa, vi tế, côn trùng, chẳng được cố tâm, cố ý sát hại chúng, Phật tử con hôm nay xin giữ một ngày một đêm không sát hại chúng sinh. (1 chuông. 1 lễ)

Giới thứ hai, như chư Phật suốt đời không gian tham, trộm cắp, từ những vật lớn quý như vàng bạc, châu báu, đến những vật nhỏ như cây kim, ngọn cỏ, người ta không cho thì không lấy, Phật tử con hôm nay xin giữ một ngày một đêm không gian tham, trộm cắp. (1 chuông. 1 lễ)

Giới thứ ba, như chư Phật suốt đời không hành pháp dâm dục, Phật tử con hôm nay xin giữ một ngày một đêm không dâm dục. (1 chuông. 1 lễ)

Giới thứ tư, như chư Phật suốt đời không nói dối, không nói lời thêu dệt, không nói lưỡi đôi chiều, không nói lời hung ác, Phật tử con hôm nay xin giữ một ngày một đêm không nói dối. (1 chuông. 1 lễ)

Giới thứ năm, như chư Phật suốt đời không uống rượu, không để một giọt thấm vào môi, không say sưa, nghiện ngập, Phật tử con hôm nay xin giữ một ngày một đêm không uống rượu, không say sưa, nghiện ngập. (1 chuông. 1 lễ)

Giới thứ sáu, như chư Phật suốt đời không trang điểm, không ca múa hát xướng và cố ý đi xem nghe, Phật tử con hôm nay xin giữ một ngày một đêm không trang điểm, không ca múa hát xướng và cố ý đi xem nghe. (1 chuông. 1 lễ)

Giới thứ bảy, như chư Phật suốt đời không ngồi nằm trên giường tòa cao tốt đẹp, Phật tử con hôm nay xin giữ một ngày một đêm không nằm ngồi trên giường tòa cao tốt đẹp. (1 chuông. 1 lễ)

Giới thứ tám, như chư Phật suốt đời không ăn phi thời, Phật tử con hôm nay xin giữ một ngày một đêm không ăn phi thời. (1 chuông. 1 lễ)

(Tiếp)

Từ sự tu tập chân thật này, con/chúng con cầu thỉnh sự gia trì của Tam Bảo, sự ủng hộ từ chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì, chư Long Vương, chư Dạ Xoa, La Sát cùng đẳng đẳng các chúng trong cõi tâm linh có liên quan đến các công việc của sự kiện, thỉnh các vị tương tác khiến cho thời tiết từ ngày… đến ngày… tại khu vực có liên quan, diễn ra sự kiện (kể tên sự kiện)… được thuận hợp với các công việc từ khâu chuẩn bị cho đến các việc diễn ra trong sự kiện (kể tên sự kiện)… và tương tác khiến cho các chúng nhân có chức trách bổn phận liên quan tới việc tổ chức sự kiện đồng gia tâm ủng hộ, để công việc được hanh thông, Phật Pháp được tuyên dương, cũng lại thỉnh chư vị hộ trì khiến cho Phật tử nhân dân tham gia phận sự trong sự kiện hoặc dự lễ được tiêu trừ ác nghiệp, hoan hỷ, mạnh khỏe, bình an và sự kiện được thành công viên mãn.
Trường hợp nhận phận sự trong sự kiện: Và con/chúng con cũng xin gia hộ cho con/chúng con trong công việc… mà con/chúng con được đảm nhận, từ sự giao phó của Câu lạc bộ Cúc Vàng, chùa Ba Vàng được thành tựu (đọc mong cầu sự thành công của công việc)…

(Tiếp)

Con/chúng con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, oai lực công đức Bồ Đề của Pháp lục hòa, xin thỉnh hết thảy chư Long Vương, chư Dạ Xoa, La Sát cùng đẳng đẳng các chúng trong cõi tâm linh có liên quan đến các công việc của sự kiện (kể tên sự kiện)… cùng chư vong linh gia tiên họ… hợp duyên với gia đình con/chúng con cùng các vong linh oan gia trái chủ hữu duyên với gia đình con/chúng con, (trường hợp làm phận sự phục vụ sự kiện thì bạch thêm: oan gia trái chủ cản trở công việc phận sự (kể tên phận sự được giao)… của con/chúng con), vân tập về nơi đàn tràng pháp hội nghe kinh, tu tập (nếu cúng thực thì đọc: và thọ tài ẩm thực hiến cúng của con/chúng con).

Và theo sự hướng dẫn của Câu lạc bộ, xin thỉnh tất cả chư vị về chùa Ba Vàng tham dự (kể tên sự kiện)…

Trường hợp Câu lạc bộ tổ chức đặt bát cúng dường hoặc đàn chẩn tế: và các buổi Câu lạc bộ tổ chức (đặt bát cúng dường chư Tăng, thỉnh chư Tăng tác lễ trai đàn chẩn tế) nhân sự kiện (kể tên sự kiện)…

(Tiếp)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con/chúng con, như Pháp đã xin thọ nhận giới rồi, giờ này con/chúng con xin được tu tập tụng kinh (tên kinh)… theo chương trình tu tập Bát quan trai/đi làm phận sự (kể tên phận sự được giao)... theo sự hướng dẫn Câu lạc bộ, đạo tràng.

Con/chúng con kính xin chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ, chư Thiên, chư Thần Linh, chư Linh thần hộ trì ủng hộ cho con/chúng con được tu tập (làm phận sự) được chu viên công đức.
Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông. 1 lễ)

* Trường Hợp Tu Theo Nhóm/Đạo Tràng

Chủ sám bạch: Đệ tử con tên là:… Pháp danh:… con xin đại diện cho các Phật tử thuộc nhóm/đạo tràng… chúng con xin tập trung tu tập tại địa chỉ… của gia đình tín chủ Phật tử (tên)
Chúng con đang tu tập tại đạo tràng…, tập tu sáu Pháp hòa kính tại Câu lạc bộ Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa.
Nhân duyên vào ngày… tháng… năm… tại chùa Ba Vàng diễn ra sự kiện: (khai xuân, Đức Phật xuất gia, tổ chức đại lễ kính mừng Phật đản…)…
Phật tử chúng con với ý thanh tịnh: mong muốn cho mình và cho các loài chúng sinh nương vào sự kiện (tên sự kiện)… mà được tăng trưởng lòng kính tín hoan hỷ với Tam Bảo, tâm Bồ Đề được khai phát, hạnh nguyện Bồ Đề được sung mãn thêm, để hồi hướng cầu Vô Thượng Bồ Đề và hiện tại được tiêu trừ nghiệp chướng, được an lành tinh tấn.
(Phật tử tự bạch)

Chúng con xin phát nguyện tạo lập công đức, theo phát nguyện của Câu lạc bộ Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa: thọ nhận tu bát quan trai giới (bạch số ngày)… ngày; làm phận sự của Câu lạc bộ giao phó, cúng dường, tham gia từ thiện, phóng sinh… ([đọc rõ số tịnh tài/số ngày]) để hồi hướng công đức cầu nguyện thời tiết từ ngày… đến ngày… tại chùa Ba Vàng và khu vực có liên quan, diễn ra sự kiện (kể tên)… được thuận hợp.

(Chủ sám bạch)
Hôm nay là ngày… tháng… năm…, là ngày (thứ nhất,…), chúng con thọ nhận Bát Quan trai giới tại nhà, chúng con thành kính hướng về thập phương chư Phật, hướng về Sư Phụ cùng chư Tăng chùa Ba Vàng, thành tâm xin thọ nhận Bát quan trai giới tu tập một ngày một đêm:

(Đại chúng cùng đọc)

Giới thứ nhất, như chư Phật suốt đời không sát hại chúng sinh, trên từ chư Tăng phụ mẫu, dưới cho đến các loài bò bay, máy cựa, vi tế, côn trùng, chẳng được cố tâm, cố ý sát hại chúng, Phật tử con hôm nay xin giữ một ngày một đêm không sát hại chúng sinh. (1 chuông. 1 lễ)

Giới thứ hai, như chư Phật suốt đời không gian tham, trộm cắp, từ những vật lớn quý như vàng bạc, châu báu, đến những vật nhỏ như cây kim, ngọn cỏ, người ta không cho thì không lấy, Phật tử con hôm nay xin giữ một ngày một đêm không gian tham, trộm cắp. (1 chuông. 1 lễ)

Giới thứ ba, như chư Phật suốt đời không hành pháp dâm dục, Phật tử con hôm nay xin giữ một ngày một đêm không dâm dục. (1 chuông. 1 lễ)

Giới thứ tư, như chư Phật suốt đời không nói dối, không nói lời thêu dệt, không nói lưỡi đôi chiều, không nói lời hung ác, Phật tử con hôm nay xin giữ một ngày một đêm không nói dối. (1 chuông. 1 lễ)

Giới thứ năm, như chư Phật suốt đời không uống rượu, không để một giọt thấm vào môi, không say sưa, nghiện ngập, Phật tử con hôm nay xin giữ một ngày một đêm không uống rượu, không say sưa, nghiện ngập. (1 chuông. 1 lễ)

Giới thứ sáu, như chư Phật suốt đời không trang điểm, không ca múa hát xướng và cố ý đi xem nghe, Phật tử con hôm nay xin giữ một ngày một đêm không trang điểm, không ca múa hát xướng và cố ý đi xem nghe. (1 chuông. 1 lễ)

Giới thứ bảy, như chư Phật suốt đời không ngồi nằm trên giường tòa cao tốt đẹp, Phật tử con hôm nay xin giữ một ngày một đêm không nằm ngồi trên giường tòa cao tốt đẹp. (1 chuông. 1 lễ)

Giới thứ tám, như chư Phật suốt đời không ăn phi thời, Phật tử con hôm nay xin giữ một ngày một đêm không ăn phi thời. (1 chuông. 1 lễ)

(Chủ sám bạch)

Từ sự tu tập chân thật này, chúng con cầu thỉnh sự gia trì của Tam Bảo, sự ủng hộ từ chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì, chư Long Vương, chư Dạ Xoa, La Sát cùng đẳng đẳng các chúng trong cõi tâm linh có liên quan đến các công việc của sự kiện, thỉnh các vị tương tác khiến cho thời tiết từ ngày… đến ngày… tại khu vực có liên quan, diễn ra sự kiện (kể tên sự kiện)… được thuận hợp với các công việc từ khâu chuẩn bị cho đến các việc diễn ra trong sự kiện (kể tên sự kiện)… và tương tác khiến cho các chúng nhân có chức trách bổn phận liên quan tới việc tổ chức sự kiện đồng gia tâm ủng hộ, để công việc được hanh thông, Phật Pháp được tuyên dương, cũng lại thỉnh chư vị hộ trì khiến cho Phật tử nhân dân tham gia phận sự trong sự kiện hoặc dự lễ được tiêu trừ ác nghiệp, hoan hỷ, mạnh khỏe, bình an và sự kiện được thành công viên mãn.

(Phật tử tự bạch)

Trường hợp nhận phận sự trong sự kiện: Và con cũng xin gia hộ cho con trong công việc… mà con được đảm nhận, từ sự giao phó của Câu lạc bộ Cúc Vàng, chùa Ba Vàng được thành tựu (đọc mong cầu sự thành công của công việc)…

(Chủ sám bạch)

Chúng con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, oai lực công đức Bồ Đề của Pháp lục hòa, chúng con đồng xin bạch.

(Phật tử tự bạch)

Đệ tử con tên là… Pháp danh:… ở tại… con xin thỉnh mời hết thảy chư Long Vương, chư Dạ Xoa, La Sát cùng đẳng đẳng các chúng trong cõi tâm linh có liên quan đến các công việc của sự kiện (kể tên sự kiện)… cùng chư vong linh gia tiên họ… hợp duyên với gia đình con cùng các vong linh oan gia trái chủ hữu duyên với gia đình con, (trường hợp làm phận sự phục vụ sự kiện thì bạch thêm: oan gia trái chủ cản trở công việc phận sự (kể tên phận sự được giao)… của con), vân tập về nơi đàn tràng pháp hội nghe kinh, tu tập (nếu cúng thực thì đọc: và thọ tài ẩm thực hiến cúng của chúng con).
Và theo sự hướng dẫn của Câu lạc bộ, xin thỉnh tất cả chư vị về chùa Ba Vàng tham dự (kể tên sự kiện)…

Trường hợp Câu lạc bộ tổ chức đặt bát cúng dường hoặc đàn chẩn tế: và các buổi Câu lạc bộ tổ chức (đặt bát cúng dường chư Tăng, thỉnh chư Tăng tác lễ trai đàn chẩn tế) nhân sự kiện (kể tên sự kiện)…

(Chủ sám)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử chúng con, như Pháp đã xin thọ nhận giới rồi, giờ này chúng con xin được tu tập tụng kinh (tên kinh)… theo chương trình tu tập Bát quan trai/đi làm phận sự (kể tên phận sự được giao)... theo sự hướng dẫn Câu lạc bộ, đạo tràng
Chúng con kính xin chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ, chư Thiên, chư Thần Linh, chư Linh thần hộ trì ủng hộ cho chúng con được tu tập (làm phận sự) được chu viên công đức.
Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông. 1 lễ)

2. Tụng Kinh
(Tụng lần lượt các bài kinh, hết rồi vòng lại. Nếu đi làm phận sự thì không thực hiện phần này)

Bài kinh (ấn vào tên bài kinh)Người Đẹp Không Bằng Người Có Đạo Đức

Bài kinh (ấn vào tên bài kinh)Kinh Lợi ích Của Giữ Giới

Bài kinh (ấn vào tên bài kinh)Gần Phật Và Xa Phật

Bài kinh (ấn vào tên bài kinh)Phật Độ 5 Vị Sa Môn Ở Núi Xa Thành

Bài kinh (ấn vào tên bài kinh)Phật Khen Sự Thọ Trì Bát Quan Trai Của Mạc Lợi Phu Nhân

Bài kinh (ấn vào tên bài kinh)Phật Thuyết Kinh Trai Giới

Sau khi tụng 1 trong 6 bài kinh trên thì tụng tiếp bài kinh (ấn vào tên bài): Kinh Tám Điều Giác Ngộ Của Bậc Đại Nhân

3. Cúng Thực
3.1. Văn Bạch
(Quỳ gối; chắp tay bạch)
(Chung cho tu riêng/nhóm/đạo tràng)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Con/chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh, chư Hộ Pháp, chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì chứng giám, chư vong linh hoan hỷ, hôm nay là ngày con/chúng con thực hành tu Bát quan trai giới, con/chúng con thành tâm nương đức chư Tăng chùa Ba Vàng, con/chúng con xin dâng cúng vật thực:
Thượng: Xin dâng lên cúng dường thập phương chư Phật chứng minh.
Trung: Xin dâng lên cúng dường chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh.
Hạ: Xin dâng cúng đến cho chư Thiên, chư Thần linh, chư linh Thần hộ trì.
Sau: Xin hiến cúng cho tất cả các vong linh mà con/chúng con đã thỉnh mời. Nguyện cho các vong linh được nương sự bố thí trong đàn lễ cúng này của con/chúng con mà được thọ thực no đủ.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni (1 chuông)

3.2. Tụng Thần Chú Cúng Thực
(Ngồi, pháp khí: mõ)

Biến thực chân ngôn: Nam mô tát phạ đát tha, nga đá phả rô chỉ đế, ám tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (7 lần. 1 chuông)
Biến thủy chân ngôn: Nam mô tô rô bà ra, đát tha nga đá ra, đát điệt tha, án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô sa bà ha. (7 lần. 1 chuông)
Phổ cúng dường: Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. (7 lần. 3 chuông)

Nguyện chư Thiên, chư Thần
Cùng các chúng vong linh
Thọ thực được no đủ
Hộ trì cho chúng sinh
Tinh tấn hành trì giới
Nương tựa nơi Tam Bảo
Tu hành cầu thoát khổ
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 vái)

3.3. Bạch Cúng Dường Tam Bảo
(Nếu không phát tâm cúng dường Tam Bảo thì bỏ qua phần này. Nếu cúng dường Tam Bảo để hồi hướng phần nào, thì đọc phần đó. Nếu tu nhóm/đạo tràng thì mỗi Phật tử tự đọc thầm)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Trong ngày tu Bát quan trai giới hôm nay, con với tâm cung kính Tam Bảo, khát ngưỡng công đức từ Tam Bảo, từ chư Tăng chùa Ba Vàng, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

Nếu cúng dường Tam Bảo thì bạch:
– Con xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tịnh tài là… để hồi hướng cho các chúng trong cõi tâm linh có liên quan đến các công việc của sự kiện (kể tên sự kiện)…
– Con xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tịnh tài là… để hồi hướng phúc báo cho các vong linh (nếu cúng dường chung cho các vong linh thì đọc chung, nếu cúng dường riêng cho từng mục vong linh thì đọc riêng số tịnh tài của từng mục vong linh)
(nếu tu nhóm/đạo tràng thì đọc thêm: phần tịnh tài này con xin bạch tại đây và sẽ cúng dường về Tam Bảo sau)

Con xin chư Phật chứng minh. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát (1 lễ)

Nếu phát nguyện công quả thì bạch:
– Con xin phát nguyện làm phận sự công quả với số ngày là… để hồi hướng cho các chúng trong cõi tâm linh có liên quan đến các công việc của sự kiện (kể tên sự kiện)…
– Con xin phát nguyện làm phận sự công quả với số ngày là… để hồi hướng phúc báo cho các vong linh (nếu phát nguyện công quả chung cho các vong linh thì đọc chung, nếu phát nguyện công quả riêng cho từng mục vong linh thì đọc riêng số ngày công quả của từng mục vong linh)
Con xin chư Phật chứng minh. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát (1 lễ)

3.4. Văn Bạch Kết Cúng Thực
(Quỳ bạch. Lễ: đứng hoặc quỳ)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Thời khóa cúng thực của con/chúng con đã viên mãn. Con/chúng con xin thành kính đảnh lễ Tam Bảo.
Chí tâm đảnh lễ mười phương vô thượng Tam Bảo (3 lễ. 3 chuông kết)

III. Thời Khóa Buổi Trưa

1. Tham Dự Bạch Lễ Đặt Bát Cúng Dường Trực Tuyến
(Nếu ngày tu Bát Quan Trai mà trùng với ngày Câu Lạc Bộ có tổ chức chương trình bạch lễ đặt bát cúng dường chư Tăng thì bạch theo văn bạch dưới đây)

– Thời gian: Trước thời gian phát trực tuyến của chùa từ 5 đến 10 phút.
– Văn bạch:
(Chung cho tu riêng/nhóm/đạo tràng)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh!
Đệ tử con tên là… ở tại…
Con/chúng con đang tu tập tại đạo tràng… thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng và đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa, tập thực hành công hạnh Bồ Đề cầu Vô Thượng Bồ Đề.

(Tiếp)

Chúng con được nghe học lời Đức Phật dạy rằng: “Pháp đầu đà thành tựu ba cõi: Người, trời và Niết Bàn như ý nguyện. Pháp đầu đà hằng nuôi dưỡng, bảo vệ chúng sinh, là ruộng phước cho chư Thiên và loài người. Nếu như chư Tăng thực hành hạnh đầu đà thì chính Pháp được trụ lâu dài ở thế gian và các quả Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm, A-la-hán sẽ xuất hiện”
Hôm nay là ngày… tháng… năm…, Phật tử câu lạc bộ Cúc Vàng chúng con hoặc nhân dân Phật tử thập phương cùng các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng chúng con vì mong cầu lợi ích hạnh phúc cho gia đình và mong nguyện cho chính Pháp trụ lâu dài ở thế gian để đem lại hạnh phúc cho chúng sinh, nên chúng con tổ chức đặt bát thành kính cúng dường lên Sư Phụ cùng chư tôn đức Tăng Ni thực hành hạnh đầu đà chùa Ba Vàng.

– Trường hợp có tham gia tịnh tài sớt bát tại Câu lạc bộ: Con/chúng con có tham gia quỹ sớt bát tại Câu lạc bộ.
– Trường hợp không tham gia tịnh tài tại Câu lạc bộ, chỉ tùy hỷ: Con/chúng con xin tùy hỷ với các Phật tử tham gia quỹ sớt bát tại Câu lạc bộ.

(Tiếp)

Con/chúng con xin nguyện cầu chư Tăng được mạnh khỏe, tu hành sớm vào Thánh quả, giữ gìn Chánh Pháp Phật trụ lâu dài ở thế gian, và hoằng dương giáo Pháp Phật, cứu khổ cho chúng sinh, làm phước điền tối thượng cho chúng sinh.
Giờ này con/chúng con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, oai lực công đức Bồ Đề của Pháp lục hòa, thỉnh chư vị chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì, chư Long Vương, chư Dạ Xoa, La Sát cùng đẳng đẳng các chúng trong cõi tâm linh, có liên quan đến việc điều tiết khí hậu tại vùng diễn ra sự kiện (kể tên sự kiện)… cùng với các vong linh gia tiên họ… hợp duyên với gia đình con/chúng con, cùng các vong linh oan gia trái chủ hữu duyên với gia đình con/chúng con, oan gia trái chủ cản trở công việc phận sự (kể tên phận sự)… của con/chúng con, cùng các vong linh (tùy duyên mời)…, theo oai lực Tam Bảo, về chùa Ba Vàng thọ nhận phần phước báu từ sự chú nguyện của chư Tăng.

Nguyện cho các chúng được nương tựa Tam Bảo, chư Tăng, nghe học lời Phật dạy, được giác ngộ an vui giải thoát và gia hộ cho gia đình con/chúng con được bình an. Con/chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Đức Phật, tri ân Pháp hạnh đầu đà, cùng các bậc Tỳ kheo thực hành hạnh đầu đà. Nguyện cho Phật Pháp thịnh hưng lợi lạc muôn loài, pháp hạnh đầu đà trụ mãi ở thế gian làm ruộng phước điền cho nhân thiên muôn loài.
Giờ này con/chúng con xin tham dự chương trình bạch lễ đặt bát cúng dường chư Tăng trực tuyến.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)
(Quý đạo hữu tu theo chương trình phát trực tuyến của Câu lạc bộ.)

2. Thọ Trai
(Chung cho tu riêng/nhóm/đạo tràng)

2.1. Văn Bạch Thọ Trai
(Ngồi chắp tay bạch)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Con/chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng tác đại chứng minh. Nay con/chúng con phát nguyện thọ giới Bát quan trai, giờ này đã đến giờ thọ trai, con/chúng con xin dâng thức ăn trai tịnh cúng dường lên Tam Bảo, cúi xin Tam Bảo chứng minh và cho phép con/chúng con được thừa hưởng ân đức của Tam Bảo mà thọ thực.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 vái)

(Phật tử nào đã bạch xong văn bạch 108 ngày, thì thêm phần cúng cơm cho vong linh)

2.2. Văn Bạch Kết Trai
(Ngồi chắp tay bạch)

Giờ này con/chúng con đã thọ thực xong, con/chúng con xin phát nguyện sẽ tinh tấn tu hành, thực hành công hạnh Bồ Đề, hộ trì Tam Bảo, chuyển tải Phật Pháp, rộng khắp thế gian. Cúi xin Tam Bảo chứng minh cho con/chúng con.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 vái)

IV. Thời Khóa Buổi Chiều

(Chung cho tu riêng/nhóm/đạo tràng)
1. Tọa Thiền
a. Bạch Phật

(Quỳ chắp tay)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con/chúng con xin được vào thời khóa ngồi thiền. Con/chúng con nguyện mong chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng gia trì cho con/chúng con, chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì, hộ trì để con/chúng con được an ổn, trí tuệ được khai mở, tư duy thiền quán được sáng suốt.
Con/chúng con cũng xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, oai lực công đức Bồ Đề của Pháp lục hòa, gia trì cho con/chúng con được thỉnh mời chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì, chư Long Vương, chư Dạ Xoa, La Sát cùng đẳng đẳng các chúng trong cõi tâm linh, có liên quan đến việc điều tiết khí hậu tại vùng diễn ra sự kiện (kể tên sự kiện)… cùng các vong linh giờ này vân tập về pháp hội cùng con/chúng con tu tập.
Con/chúng con xin được tu tập theo đề mục quán…. (mỗi buổi thiền tập quý đạo hữu sẽ lần lượt tùy duyên quán theo các đề mục quán trong đường link: https://phamthiyen.com/de-muc-quan-theo-kinh-bat-dai-nhan-giac-danh-cho-tu-tap-bat-quan-trai-gioi-tai-nha/

Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)
(Tọa thiền)

Thời gian ngồi thiền: Tùy duyên quý đạo hữu.

b. Xả thiền
(Ba tiếng chuông; chắp tay)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con/chúng con xin xả thiền.

c. Lễ kết thời khóa tọa thiền
(Quỳ bạch. Lễ: đứng hoặc quỳ)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Thời khóa tọa thiền của con/chúng con đã viên mãn. Con/chúng con xin thành kính đảnh lễ Tam Bảo.
Chí tâm đảnh lễ mười phương vô thượng Tam Bảo (3 lễ. 3 chuông kết)

2. Bạch Phát Nguyện
(Nếu ai phát nguyện thì bạch phần này, không phát nguyện thì bỏ qua phần này)

Văn Bạch Nam Mô Lâm Tỳ Ni Viên
Nam mô Lâm Tỳ Ni Viên Vô Ưu Thọ Hạ Thị Hiện Đản Sinh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đệ tử con tên là… Pháp danh… tu tập tại đạo tràng… thuộc câu lạc bộ Cúc Vàng chùa Ba Vàng, con xin hứa sẽ nương tựa Tam bảo, trong hạnh vâng lời, tu tập theo sự chỉ dạy của Sư Phụ cùng chư Tăng và sự hướng dẫn sách tấn của Chủ nhiệm câu lạc bộ Cúc Vàng, thực hành sáu Pháp hòa kính trong đạo tràng… và trong câu lạc bộ Cúc Vàng, để được thọ hưởng phần nào thành quả mà đức Phật đã xây đắp bằng máu thịt trong các kiếp sinh tử vì chúng sinh.

3. Nghe Pháp

Có thể nghe các bài Pháp của chương trình đang tu (bài số 8, sám hối chư Tăng,…) hoặc nghe các bài Pháp trên các kênh truyền thông của chùa, Câu lạc bộ.

V. Cúng Thí Thực

(Các quý đạo hữu cúng thí thực phù hợp với nghi thức nào thì chọn 1 trong 2 nghi thức)
(Ấn vào tên nghi thức)
1. Nghi thức cúng thí thực tại nhà (Dành cho Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa)

2. Nghi thức cúng thí thực tại nhóm/đạo tràng

VI. Thời Khóa Buổi Tối

Lưu ý: Vào ngày tu Bát Quan Trai mà trùng với những ngày Sư Phụ giảng Pháp (ngày 14, 30 âm lịch (29 tháng thiếu)) hoặc những ngày Cô chủ nhiệm trạch Pháp (ngày mùng 3, 20 âm lịch), thì thời khóa buổi tối sẽ thay bằng nghe Pháp. Và tùy duyên có thể thay bằng chương trình đang tu nếu có.
– Thực hành Nghi thức tu tập cầu nguyện cho các sự kiện tại chùa (Dành cho các Phật tử Câu lạc bộ Cúc Vàng)
Link:
https://phamthiyen.com/nghi-thuc-tu-tap-cau-nguyen-cho-cac-su-kien-tai-chua-danh-cho-cac-phat-tu-cau-lac-bo-cuc-vang/

VII. Xả Giới

(Chung cho tu riêng/nhóm/đạo tràng)
1. Dành Cho Đối Tượng Không Có Thời Gian Tu Tập
Địa điểm
– Trước ban thờ hoặc các địa điểm khác: chắp tay hướng lên hư không bạch.
Thời gian: Từ 4h30 – 7h00
Văn bạch:
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con tên là… Pháp danh… ở tại… hôm qua con/chúng con đã thọ nhận tám giới tu tập một ngày một đêm, giờ này đã viên mãn, con/chúng con xin được xả giới. Con/chúng con xin hồi hướng công đức tu Bát quan trai về Vô Thượng Bồ Đề và hồi hướng cho (đọc mong cầu)…
Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát!

2. Dành Cho Đối Tượng Có Thời Gian Tu Tập
– 4h50: Văn bạch xả giới
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con tên là… Pháp danh… ở tại… hôm qua con/chúng con đã thọ nhận tám giới tu tập một ngày một đêm, giờ này đã viên mãn, con/chúng con xin được xả giới. Con/chúng con xin hồi hướng công đức tu Bát quan trai về Vô Thượng Bồ Đề và hồi hướng cho (đọc mong cầu)…
Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát!
– 5h00: Thực hành nghi thức tu tập cầu nguyện cho các sự kiện tại chùa (Dành cho các Phật tử Câu lạc bộ Cúc Vàng)
Link:
https://phamthiyen.com/nghi-thuc-tu-tap-cau-nguyen-cho-cac-su-kien-tai-chua-danh-cho-cac-phat-tu-cau-lac-bo-cuc-vang/

HẾT

Xem nghi thức đầy đủ

Nếu các Phật tử ở xa, muốn cúng dường về chùa Ba Vàng, nhưng không có điều kiện để về chùa, thì quý Phật tử khi cúng lễ xong, gom cất phần tịnh tài (tiền), để gửi ngay hoặc sau khoảng mấy tháng thì gửi.

Chùa Ba Vàng và Thầy Thích Trúc Thái Minh không dùng bất kỳ một tài khoản ngân hàng nào khác. Nếu quý Phật tử muốn cúng dường, công đức về chùa Ba Vàng thì chỉ chuyển khoản vào một tài khoản duy nhất sau đây.

Quý Phật tử kiểm tra thông tin cung cấp tài khoản tại trang chùa Ba Vàng ở đường link sau:
chuabavang.com/thong-bao-so-tai-khoan-cua-chua-ba-vang-d781.html
Lưu ý: Nếu như sách nào có in số tài khoản mà không in đường link, mong quý Phật tử xem xét và kiểm tra lại.

TÀI KHOẢN CHÙA BA VÀNG

 Số tài khoản: 0141005656888.
 Tên tài khoản: Chùa Ba Vàng.
 Ngân hàng: Vietcombank Quảng Ninh.
 Mã SWIFT (mã số khi chuyển khoản quốc tế): BFTV VNVX014.

Khi gửi xong thì nhắn tin vào số điện thoại hoặc nhắn tin qua zalo để thầy biết: 0981392858 (Sư thầy Thích Trúc Bảo Việt).

Nội dung tin nhắn
Nam mô A Di Đà Phật, con kính bạch Thầy! Tên con là… ở tại… Hôm nay là ngày… /…/… con vừa gửi vào tài khoản của nhà chùa số tiền là… để hồi hướng cho các vong linh… Con xin gửi danh sách để sư Thầy thỉnh vong linh ạ. Con cũng xin sư Thầy chứng minh và hồi hướng cho cả gia đình con luôn được sự gia hộ của chư Phật, hiện tại được… Con xin thành kính tri ân Thầy ạ! Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Khi gửi tiền thì khấn
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con; chư Thiên, Thiện Thần, Hộ Pháp hoan hỷ ủng hộ cho chúng con. Hôm nay là ngày… tháng… năm… con đi gửi tiền cúng dường Tam Bảo mà con đã bạch về chùa Ba Vàng, theo số tài khoản…. con xin hồi hướng công đức phúc báo này, cho các vong linh (gia tiên, thai nhi, oan gia trái chủ…)…. được về chùa Ba Vàng nghe học Phật Pháp sớm được siêu thoát, từ nay tới vô lượng kiếp về sau con cùng với các vong linh được tu tập theo giáo Pháp của Phật cho tới ngày được thành Phật, trong hiện tại con xin hồi hướng cho cha mẹ… được… hồi hướng cho con được (công việc… đọc ý mình ra)……….
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

LIÊN HỆ

Nếu có bất cứ vấn đề gì thắc mắc, kính mời quý đạo hữu liên hệ với:
Phật tử: Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán):
– Ban Liên Lạc của CLB Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa: 0984243810
– Nhắn tin vào facebook:
Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán):
facebook.com/cophamthiyentamchieuhoanquan
– Đăng lên nhóm facebook:
Tâm Sự Cùng Cô Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán):
facebook.com/groups/PhamThiYenTCHQ
– Email: phamthiyen.tchq1970@gmail.com

30.938 lượt xem
20/04/2022

Bình luận (0)

Xem nhiều nhất trong chuyên mục