Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Nghi thức nhập quan, di quan, hạ huyệt an sàng (Người mất là nhân dân Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa)

I. Lời Dẫn

Khi con người vừa chết, nếu sinh vào cõi vong linh ngạ quỷ, các vong linh theo nghiệp, dễ bị chấp vào thân xác, tình thân và tài sản. Vì vậy Phật tử khi làm đám ma, có tâm chấp ngã thì dễ bị vong linh oán trách, sân giận, vì vậy vong linh dễ theo bám Phật tử.
Để tránh tâm chấp ngã cho Phật tử trong việc này, các Phật tử không khởi tâm mong muốn làm lễ đám ma. Cần thỉnh chư Tăng làm lễ, để vong linh được nương tựa Tam Bảo. Nếu chư Tăng có duyên sự, không nhận lời làm đám ma được và chỉ dạy cho đạo tràng tự làm, thì Phật tử mới làm và sử dụng nghi thức này.
Phật tử chỉ là duyên cầu nối cho gia đình và vong linh với Tam Bảo, nên Phật tử tham gia chủ lễ và phụ lễ, phải là Phật tử tinh tấn thực hành lục hòa để tránh bị chấp ngã.

II. Nghi Lễ Nhập Quan

A. Hướng Dẫn Gia Đình Bày Lễ

– Trước bát hương thờ Phật: hoa quả, một bát cơm, một cốc nước. Sắp một đĩa cánh hoa cúc để khi nhập quan, rắc vào quan tài.
– Ban thờ vong: theo hướng dẫn trong chương trình sắp lễ bàn thờ vong; mâm khăn tang; sau khi phát tang, sắp một mâm cơm chay.

Trước khi làm lễ cần đọc phần này: Kiến thức cơ bản cần biết trước khi tham gia các đàn lễ tâm linh để có được lợi ích

B. Nghi Lễ

1. Hô Chuông

(Đại chúng quỳ gối chắp tay. Đánh 3 chuông lễ 1 lễ, sau đó đánh một hồi chuông. Dứt hồi chuông, bắt đầu đánh chuông, từng tiếng thong thả. Chủ sám hô chuông)

Nghe tiếng chuông, phiền não nhẹ (1 chuông)
Trí tuệ lớn, Bồ Đề sanh (1 chuông)
Lìa địa ngục, thoát vô minh (1 chuông)
Nguyện thành Phật, độ chúng sinh (1 chuông)
Nam mô Giáo chủ cõi U Minh Bồ Tát Địa Tạng Vương (1 chuông)
Nam mô Giáo chủ cõi U Minh Bồ Tát Địa Tạng Vương (1 chuông)
Nam mô Giáo chủ cõi U Minh Bồ Tát Địa Tạng Vương! (dồn hết hồi chuông)

2. Nguyện Hương

(Quỳ, chủ sám dâng 3 nén hương)

Nguyện đem lòng thành kính
Gửi theo đám mây hương
Phảng phất khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông, cắm hương)

3. Bạch Phật

(Quỳ, chủ sám bạch)

Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con. Chúng con xin thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh quang giáng đàn tràng ủng hộ cho chúng con.
Đệ tử chúng con thuộc đạo tràng… trong câu lạc bộ Cúc Vàng Tập Tu Lục Hòa, hiện đang tu tập tại chùa Ba Vàng.
Hôm nay là ngày… tháng… năm… gia đình tín chủ (tên tín chủ)… (bố, mẹ, em…)… tên là (tên người mất)… bỏ báo thân vào hồi… ngày… tháng… năm… do duyên sự mà chư Tăng không đến tác lễ cho gia đình được, đệ tử chúng con đúng Pháp nương tựa Tam Bảo, thể theo lời thỉnh cầu của gia đình, sự cắt cử phân công của đạo tràng, sự cho phép của Câu lạc bộ, của chư Tăng, chúng con tới tại gia chung của gia đình tín chủ, tại địa chỉ… để tác lễ nhập quan cho (ông, bà, em, cháu… tên người mất),… bỏ báo thân vào hồi… ngày… tháng… năm…
Chúng con chân thật nương tựa Tam Bảo, vâng theo lời Phật dạy, thực hành sáu pháp hòa kính, chúng con thỉnh cầu, xin được sự gia trì của Tam Bảo, năng lực của pháp lục hòa, hạnh nguyện độ sinh của chư Tăng chùa Ba Vàng, chúng con xin thỉnh chư Thiên, thiện Thần, Hộ Pháp đồng gia hộ cho đàn lễ, để cho thần thức (tên người mất)… được từ duyên của chúng con, mà được nương tựa Tam Bảo, được Tam Bảo cứu độ, mau thoát khổ.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 chuông) (lễ 1 lễ)

4. Đảnh Lễ Phật

(Quỳ hoặc đứng; khánh, chuông; 1 hồi khánh kết thúc bằng 3 tiếng khánh, tiếp tục dùng khánh)

Đấng Pháp vương vô thượng
Ba cõi chẳng ai bằng
Thầy dạy khắp trời người
Cha lành chung bốn loài
Quy y trọn một niệm
Dứt sạch nghiệp ba kỳ
Xưng dương cùng tán thán
Ức kiếp không cùng tận
Phật chúng sinh tính thường rỗng lặng
Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn
Lưới đế châu ví đạo tràng
Mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời
Trước bảo tọa thân con ảnh hiện
Cúi đầu xin thệ nguyện quy y (1 chuông)

Chí tâm đỉnh lễ: Nam mô tận hư không biến pháp giới quá, hiện, vị lai mười phương chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng thường trụ Tam Bảo. (1 chuông)
Chí tâm đỉnh lễ: Nam mô Sa Bà Giáo chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. (1 chuông)
Chí tâm đỉnh lễ: Nam mô Tây phương Giáo chủ Cực Lạc Thế giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. (1 chuông)

(Chủ lễ cầm đĩa cánh hoa trên ban thờ Phật. Đại chúng cùng tụng thần chú)

Thần Chú Thất Phật Diệt Tội Chân Ngôn: Ly bà ly bà đế, cầu ha cầu ha đế, đà ra ni đế, ni ha ra đế, tỳ lê nễ đế, ma ha dà đế, chơn lăng càng đế, ta bà ha.

(Chủ lễ đưa đĩa cánh hoa cho Phật tử phụ lễ, rồi chắp tay bạch Phật)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này chúng con xin được sự gia hộ, để chúng con đọc lời khai thị cho vong linh và nhập quan cho thân tứ đại của (ông, bà… tên người mất).
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 chuông)

5. Khai Thị Cho Vong Linh

(Phật tử cùng vào chỗ người mất. Đánh một hồi khánh, nếu không có khánh, thì dùng chuông)

Chủ lễ bạch:

Hỡi này vong linh (tên người mất)… chúng tôi là đệ tử của Đức Phật, tu học tại chùa Ba Vàng. Hôm nay chúng tôi thực hành phận sự đúng pháp, sự giao phó của chư Tăng, đọc lời nhắc nhở cho vong linh nhận biết hiện tại của chính mình.

Hỡi vong linh (tên người mất)… Đức Phật dạy, con người nếu không tu tập chứng đắc giải thoát, thì sau khi chết lập tức tái sinh vào một trong sáu nẻo luân hồi: trời, người, a tu la, súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục. Vậy nên từ hồi… ngày… tháng… năm… (ngày tháng năm người mất) sau khi thân tứ đại mang tên (tên người mất)… trút hơi thở cuối cùng, thì lập tức có ngay thân khác, không phải là thân tứ đại của con người nữa, vong linh đã có mặt tại một cõi khác có tên gọi là cõi vong linh ngạ quỷ, vong linh đã từ bỏ thân xác này rồi, vong linh đã đi đi lại lại bằng thân khác rồi, không đi lại, không ăn uống, nghe, thấy biết bằng cái xác thân này nữa rồi. Đây là sự thật của tất cả chúng sinh, khi chết đều rời bỏ thân cũ, sống bằng thân mới. Vong linh không nên hoang mang, sợ hãi; không nên luyến tiếc thân tứ đại của kiếp sống cũ này nữa, nếu luyến tiếc thân cũ này, thì sẽ làm quỷ ôm thây, điều đó không có lợi ích cho vong linh, khiến vong linh sẽ chịu nhiều đau khổ. Vong linh hãy xả bỏ sự chấp trước vào thân tứ đại và theo gia đình hưởng phần phúc báu mà gia đình tạo lập nơi Tam Bảo hồi hướng cho vong linh, thì vong linh sẽ được tăng phước, sẽ được lợi ích lớn trong kiếp sống hiện tại này của vong linh, từ phúc báu nơi Tam Bảo đó, vong linh sẽ làm lợi ích cho người thân của vong linh, làm lợi ích cho chúng sinh.
Giờ này chúng tôi xin cầu bảy vị Phật gia trì cho sự từ bỏ ái chấp của vong linh và nhập thân tứ đại này vào quan để gia đình tùy duyên theo phong tục, tùy duyên vào sự đối đãi mà làm các việc.
Nam mô Thường Giác Ngộ Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

Thần Chú Thất Phật Diệt Tội Chân Ngôn
(pháp khí khánh hoặc mõ; tụng đến khi nhập quan xong)

Ly bà ly bà đế, cầu ha cầu ha đế, đà ra ni đế, ni ha ra đế, tỳ lê nễ đế, ma ha dà đế, chơn lăng càng đế, ta bà ha.

6. Nhập Quan

Sau khi nhắc nhở vong linh, tất cả Phật tử phụ lễ tụng thần chú, còn chủ lễ hướng dẫn tiếp theo các bước sau:
– Trải vải niệm xuống đất
– Khiêng xác người mất đặt trong vải
– Bó xác bằng ba đoạn dây, ở các vị trí: vai, bụng, bắp chân.
– Sáu người đứng hai bên xác, ở ba vị trí vai, bụng, bắp chân và khênh lên đặt xuống tiếp đất ba lần.
– Khênh xác ra quan tài, khênh đầu đi trước.
– Rắc cánh hoa vào trong quan tài.
– Đặt xác vào quan tài: đầu có gối. Xung quanh chèn bằng quần áo cũ hoặc giấy bản, để khi khênh xác không bị xô lệch.
– Sau khi đóng lắp quan tài, đánh ba chuông. Phật tử quay về trước bàn vong làm lễ phát tang.

7. Phát Tang

Chủ lễ, phụ lễ đứng cạnh bàn vong

a) Lễ thỉnh vong linh

Thỉnh vong linh ba lần

– Hướng dẫn gia đình: Gia đình quỳ, cầm dâng hương hoa để thỉnh. Chia người thân để hương hoa theo thứ bậc, phù hợp với ba lần thỉnh. Mỗi lần thỉnh gồm một người chính cầm một nén hương và một cành hoa, những người còn lại cầm hương.

– Lễ thỉnh:
(Một hồi chuông, chủ sám xướng lễ, Phật tử cùng tụng theo)
Nam mô đại Thánh cứu bạt minh đồ bổn tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát! (3 lần, 1 chuông)
Từ bi quảng đại diệu khó lường,
Cứu khổ đường mê Địa Tạng Vương,
Tích trượng rung thời khai địa ngục,
Thần châu chỗ chiếu hết đau thương.
Bi quang cứu tế u minh giới
Pháp lực giương buồm Bát Nhã thuyền
Tiếp dẫn tinh thần cao đuốc tuệ
Đường đường khắp phóng ngọc hào quang
Nam mô tiếp dẫn đạo sư đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát! (3 lần, 1 chuông)

U minh giáo chủ, Địa Tạng đại sư
Hoằng khai phương tiện, khắp rộng từ bi
Quá khứ phụng sự chư Phật,
Nhân hưng vạn thiện.
Hiện tại vì độ quần mê,
Hóa thân Bồ Tát
Từ quang tỏa thấu đường nẻo cửu tuyền
Tuệ nhật sáng soi thiết vi u ám
Dẫn chúng sanh vào cửa chánh giác,
Độ khổ thú lên đường Bồ Đề. (1 chuông)

(thỉnh lần thứ nhất)

Chủ sám xướng lễ: Sơ phen triệu thỉnh.

Hương hoa dâng, hương hoa thỉnh.
Nhất tâm – Nhất tâm triệu thỉnh
Thức thần phân biệt nên có xoay vần
Hơi thở ra liền thành phân cách.
Tánh Phật như như bản lai thường trụ
Sanh tử luân hồi, Niết Bàn giải thoát (1 chuông)
Nay tại nước Việt Nam, tỉnh… gia đình tín chủ (tên tín chủ)… phụng vì chính tiến vong linh (tên)… bỏ báo thân vào hồi… ngày… tháng… năm… cùng đàn tràng đẳng đẳng hải hội nhất thiết chư vong linh. (1 chuông)

(Đại chúng cùng tụng; sử dụng đồng thời chuông, mõ)

Nguyện nghe tiếng mõ chuông, y lời cung thỉnh, giáng phó đạo tràng, chứng tri con cháu (anh em…) tác lễ thọ tang.

Chủ sám: Dâng hương hoa thỉnh.

(Chủ sám hướng dẫn gia đình cắm hương vào bát hương vong linh, cắm hoa vào bình hoa tại bàn thờ vong linh)

Chủ sám: Hương hoa đã dâng thỉnh, tang quyến lễ vong linh nhất bái.

(Hướng dẫn cho những người đã dâng hương hoa lễ một lễ)

Chủ sám xướng lễ: Nhị phen triệu thỉnh.

Hương hoa dâng, hương hoa thỉnh.
Nhất tâm – Nhất tâm triệu thỉnh
Thức thần phân biệt nên có xoay vần
Hơi thở ra liền thành phân cách.
Tánh Phật như như bản lai thường trụ
Sanh tử luân hồi, Niết Bàn giải thoát (1 chuông)
Nay tại nước Việt Nam, tỉnh… gia đình tín chủ (tên tín chủ)… phụng vì chính tiến vong linh (tên)… bỏ báo thân vào hồi… ngày… tháng… năm… cùng đàn tràng đẳng đẳng hải hội nhất thiết chư vong linh. (1 chuông)

(Đại chúng cùng tụng; sử dụng đồng thời chuông, mõ)

Nguyện nghe tiếng mõ chuông, y lời cung thỉnh, giáng phó đạo tràng, chứng tri con cháu (anh em…) tác lễ thọ tang.

Chủ sám: Dâng hương hoa thỉnh.

(Chủ sám hướng dẫn gia đình cắm hương vào bát hương vong linh, cắm hoa vào bình hoa tại bàn thờ vong linh)

Chủ sám: Hương hoa đã dâng thỉnh, tang quyến lễ vong linh nhị bái.

(Hướng dẫn cho tất cả những người đã dâng hương hoa lễ hai lễ)

(Thỉnh lần thứ ba)

Chủ sám xướng lễ: Tam phen triệu thỉnh.

Hương hoa dâng, hương hoa thỉnh.
Nhất tâm – Nhất tâm triệu thỉnh
Thức thần phân biệt nên có xoay vần
Hơi thở ra liền thành phân cách.
Tánh Phật như như bản lai thường trụ
Sanh tử luân hồi, Niết Bàn giải thoát (1 chuông)
Nay tại nước Việt Nam, tỉnh… gia đình tín chủ (tên tín chủ)… phụng vì chính tiến vong linh (tên)… bỏ báo thân vào hồi… ngày… tháng… năm… cùng đàn tràng đẳng đẳng hải hội nhất thiết chư vong linh. (1 chuông)

(Đại chúng cùng tụng; sử dụng đồng thời chuông, mõ)

Nguyện nghe tiếng mõ chuông, y lời cung thỉnh, giáng phó đạo tràng, chứng tri con cháu (anh em…) tác lễ thọ tang.

Chủ sám: Dâng hương hoa thỉnh.

(Chủ sám hướng dẫn gia đình cắm hương vào bát hương vong linh, cắm hoa vào bình hoa tại bàn thờ vong linh)

Chủ sám: Hương hoa đã dâng thỉnh, tang quyến lễ vong linh tam bái.

(Hướng dẫn cho tất cả mọi người lễ ba lễ)

8. Phát Tang Phục

(Mỗi người khi nhận tang phục, đều vái hai vái, sau khi phát xong, thì đồng đứng dậy mặc tang phục)
– Chủ sám đọc, phụ lễ phát tang hoặc phụ lễ đọc, chủ lễ phát tang:

Hội ngộ rồi chia ly
Theo quy luật vô thường
Hội ngộ đã bao năm
Chia sẻ vui cùng buồn
Chưa đủ trả ân nghĩa
Giờ chia ly quyến luyến
Chẳng muốn rời xa nhau
Lấy pháp phục tang lễ
Gửi gắm bao ân tình.
Nguyện nương nhờ Tam Bảo
Nơi hội tụ dài lâu
Kết duyên tình đồng đạo.
Nguyện ân Tam Bảo
Rủ lòng lân mẫn
Hộ niệm cho vong linh
Thần thức được khinh an
Tinh tấn tu đạo nghiệp
Được giác ngộ an lành.
Nam mô Thường Giác Ngộ Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

(Đọc đến khi gia đình mặc xong tang phục. Hướng dẫn gia đình quỳ gối chắp tay trước bàn vong)

– Chủ lễ xướng:
Pháp phục này tỏ tấm lòng son.
Hướng tâm thành nhớ tình huyết thống.
Trước linh sàng, tang quyến lễ vong linh nhị lễ.

(Chủ sám hướng dẫn cho tất cả mọi người lễ hai lễ)

9. Cúng Cơm Cho Vong Linh

(Phụ lễ hướng dẫn cho gia đình gắp thức ăn vào bát cơm; phân chia cho gia đình dâng cơm, nước cúng cho vong linh)

Chủ lễ:
Cơm canh vốn vẫn cùng ăn
Giờ này phân chia đôi ngả
Quỳ gối hướng lòng thành
Mong vong giả thọ cơm.

(1 chuông. Đại chúng tụng theo mõ)

– Biến thực Chân Ngôn: Nam mô tát phạ đá tha nga đá phả rô chỉ để ám tam bạt ra tam bạt ra hồng. (7 biến. 3 chuông)
– Biến thủy Chân Ngôn: Nam mô tô rô bà ra đát tha nga đá ra đát điệt tha án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô ta bà ha. (7 biến. 3 chuông)
– Phổ cúng dường: Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. (7 biến. 3 chuông)

(Phụ lễ hướng dẫn tín chủ dâng cơm lên bàn vong. Tín chủ về chỗ quỳ)

Chủ sám: Tang quyến lễ vong linh nhị lễ.

(Đại chúng cùng tụng chậm theo mõ)

Mong nguyện cho vong linh,
Thọ thực được no đủ,
Thần thức được khinh an,
Cùng nghe kinh thính Pháp,
Giác ngộ được siêu sinh
Về cảnh giới an lành
Tu hành được giải thoát
Nam mô tiếp dẫn đạo sư đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát! (3 lần, 1 chuông)

Chủ sám: Nghi lễ thành phục, giờ đã châu viên, tang quyến một lòng, lễ thành tứ lễ. (hướng dẫn gia đình lễ vong linh bốn lễ)

Chủ sám: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Kính thưa toàn thể gia đình, nghi lễ nhập quan đã hoàn mãn, thỉnh ban tổ chức tiếp tục các việc giúp gia đình. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

10. Kết Lễ

Phật tử vân tập về trước ban thờ Phật, cùng chắp tay.
Chủ sám bạch: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử chúng con đã thực hành xong nghi lễ nhập quan, chúng con xin tri ân Tam Bảo, tri ân các vị Hộ Pháp, Thiện Thần đã ủng hộ cho đàn tràng. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 vái)

HẾT

III. Lễ Di Quan

1. Hô Chuông

(Đại chúng quỳ gối chắp tay. Đánh 3 chuông lễ 1 lễ, sau đó đánh một hồi chuông. Dứt hồi chuông, bắt đầu đánh chuông, từng tiếng thong thả. Chủ sám hô chuông)

Nghe tiếng chuông, phiền não nhẹ (1 chuông)
Trí tuệ lớn, Bồ Đề sanh (1 chuông)
Lìa địa ngục, thoát vô minh (1 chuông)
Nguyện thành Phật, độ chúng sinh (1 chuông)
Nam mô Giáo chủ cõi U Minh Bồ Tát Địa Tạng Vương (1 chuông)
Nam mô Giáo chủ cõi U Minh Bồ Tát Địa Tạng Vương (1 chuông)
Nam mô Giáo chủ cõi U Minh Bồ Tát Địa Tạng Vương! (dồn hết hồi chuông)

2. Nguyện Hương

(Quỳ, chủ sám dâng 3 nén hương tại ban thờ Phật)

Nguyện đem lòng thành kính
Gửi theo đám mây hương
Phảng phất khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 chuông, cắm hương)

3. Bạch Phật

(Quỳ, chủ sám bạch)

Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con. Chúng con xin thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh quang giáng đàn tràng ủng hộ cho chúng con.
Đệ tử chúng con thuộc đạo tràng… trong câu lạc bộ Cúc Vàng Tập Tu Lục Hòa, hiện đang tu tập tại chùa Ba Vàng.
Hôm nay là ngày… tháng… năm… gia đình tín chủ (tên tín chủ)… (bố, mẹ, em…)… tên là (tên người mất)… bỏ báo thân vào hồi… ngày… tháng… năm… do duyên sự mà chư Tăng không đến tác lễ cho gia đình được, đệ tử chúng con đúng pháp nương tựa Tam Bảo, thể theo lời thỉnh cầu của gia đình, sự cắt cử phân công của đạo tràng, sự cho phép của Câu lạc bộ, của chư Tăng, chúng con tới tại gia chung của gia đình tín chủ, tại địa chỉ… để tác lễ di quan cho (ông, bà, em, cháu… tên người mất),… bỏ báo thân vào hồi… ngày… tháng… năm…
Chúng con chân thật nương tựa Tam Bảo, vâng theo lời Phật dạy, thực hành sáu pháp hòa kính, chúng con thỉnh cầu, xin được sự gia trì của Tam Bảo, năng lực của pháp lục hòa, hạnh nguyện độ sinh của chư Tăng chùa Ba Vàng, chúng con xin thỉnh chư Thiên, thiện Thần, Hộ Pháp đồng gia hộ cho đàn lễ, để cho thần thức (tên người mất)… được từ duyên của chúng con, mà được nương tựa Tam Bảo, được Tam Bảo cứu độ, mau thoát khổ.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 chuông)

4. Đảnh Lễ Phật

(Quỳ hoặc đứng; khánh, chuông; 1 hồi khánh kết thúc bằng 3 tiếng khánh, tiếp tục dùng khánh)

Đại từ đại bi thương chúng sinh,
Đại hỷ đại xả cứu hàm thức,
Tướng đẹp sáng ngời dùng trang nghiêm.
Chúng con chí tâm thành đảnh lễ.

Chí tâm đỉnh lễ: Tất cả chư Phật ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đỉnh lễ: Tất cả Chính Pháp ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đỉnh lễ: Tất cả Tăng bậc Hiền Thánh ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)

(Phật tử di chuyển về bên cạnh bàn vong)

5. Triệu Thỉnh Vong Linh Cúng Cơm Di Quan

a) Thỉnh vong linh

(Phật tử đứng cạnh bàn vong, gia đình quỳ trước bàn vong linh cầm hương hoa. Triệu thỉnh vong linh một lần. Đánh một hồi chuông)

Chủ lễ xướng lễ:
Thân vàng rực rỡ tuyệt trần ai,
Khắp phóng hào quang chiếu cửu cai
Trệ phách u hồn mong tiếp dẫn
Đường mê nay hóa đóa sen khai
Nam mô dẫn đạo lộ đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát! (3 lần) (1 chuông)

Chủ sám:
Hương hoa dâng, hương hoa thỉnh.
Nhất tâm – Nhất tâm triệu thỉnh
Thức thần phân biệt nên có xoay vần
Hơi thở ra liền thành phân cách.
Tánh Phật như như bản lai thường trụ
Sanh tử luân hồi, Niết Bàn giải thoát (1 chuông)
Nay tại nước Việt Nam, tỉnh… gia đình tín chủ (tên tín chủ)… phụng vì chính tiến vong linh (tên)… bỏ báo thân vào hồi… ngày… tháng… năm… cùng đàn tràng đẳng đẳng hải hội nhất thiết chư vong linh. (1 chuông)

(Đại chúng cùng tụng; sử dụng đồng thời chuông, mõ)

Nguyện nghe tiếng mõ chuông, y lời cung thỉnh, giáng phó đạo tràng, chứng tri con cháu (anh em…) tác lễ di quan.

Chủ sám: Dâng hương hoa thỉnh.

(Chủ sám hướng dẫn gia đình cắm hương vào bát hương vong linh, cắm hoa vào bình hoa tại bàn thờ vong linh)

Chủ sám: Hương hoa đã dâng thỉnh, tang quyến lễ vong linh nhị bái

(Hướng dẫn cho tất cả mọi người lễ hai lễ)

b) Cúng cơm di quan

(Phụ lễ hướng dẫn cho gia đình gắp thức ăn vào bát cơm; phân chia cho gia đình dâng cơm, nước cúng cho vong linh)

Chủ lễ:
Thân tứ đại hoại tan
Giờ di quan đã đến
Tay dâng cơm và nước
Quỳ gối hướng lòng thành
Mong vong giả thọ cơm.

(1 chuông. Đại chúng tụng theo mõ)
– Biến thực Chân Ngôn: Nam mô tát phạ đá tha nga đá phả rô chỉ để ám tam bạt ra tam bạt ra hồng. (7 biến. 3 chuông)
– Biến thủy Chân Ngôn: Nam mô tô rô bà ra đát tha nga đá ra đát điệt tha án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô ta bà ha. (7 biến. 3 chuông)
– Phổ cúng dường: Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. (7 biến. 3  chuông)

(Phụ lễ hướng dẫn tín chủ dâng cơm lên bàn vong. Tín chủ về chỗ quỳ)

Chủ sám: Tang quyến lễ vong linh nhị lễ.

(đại chúng cùng tụng chậm theo mõ)
Mong nguyện cho vong linh,
Thọ thực được no đủ,
Thần thức được khinh an,
Cùng nghe kinh thính Pháp,
Giác ngộ được siêu sinh
Về cảnh giới an lành
Tu hành được giải thoát
Nam mô tiếp dẫn đạo sư đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát! (3 lần, 1  chuông)

Chủ sám: Nghi lễ di quan, giờ đã châu viên, tang quyến một lòng, lễ thành tứ lễ. (hướng dẫn gia đình lễ vong linh bốn lễ)

Chủ sám: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Kính thưa toàn thể gia đình, nghi lễ di quan đã hoàn mãn, thỉnh ban tổ chức tiếp tục các việc giúp gia đình. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

6. Nghi Thức Khởi Quan Dẫn Lộ

(Chủ lễ đứng đầu quan tài. Đánh một hồi chuông)

Chủ lễ xướng:
Thân xác của chúng sinh
Hợp thành bởi tứ đại
Đất nước và gió lửa.
Có hợp ắt có tan
Theo quy luật vô thường
Vong linh trú chánh niệm
Nương Phật Pháp Tăng
Tìm cầu sự giác ngộ
Được hạnh phúc an lành.
Nam mô Cầu Giác Ngộ Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

Chủ lễ hô: Khởi quan.

(Phụ lễ hướng dẫn mọi người khênh quan, phía chân của thi hài đi trước)

Chủ lễ cùng đại chúng tụng: “Nam mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật”. (chia bè tụng cho đến nhà hỏa thiêu hoặc huyệt mộ)

HẾT

IV. Lễ Động Thổ Đào Huyệt Mộ

Nếu gia đình mua phần mộ xây sẵn thì cùng làm theo nghi lễ này.

A. Sắm Lễ

– Hương, hoa quả (loại quả thì tùy ý và không quy định số lượng là bao nhiêu), nước trắng, xôi hoặc bát cơm trắng, bánh kẹo tùy ý. Đặt tiền cúng dường Tam Bảo để hồi hướng phúc đến cho chư Thiên, chư Thần Linh. (tùy ý)
– Bày lễ lên mâm.

B. Nghi Thức

1. Hô Chuông

(Đại chúng tùy duyên đứng hoặc quỳ, chắp tay. Đánh 3 chuông lễ 1 lễ, sau đó đánh một hồi chuông. Dứt hồi chuông, bắt đầu đánh chuông, từng tiếng thong thả. Chủ sám hô chuông)

Nghe tiếng chuông, phiền não nhẹ (1 chuông)
Trí tuệ lớn, Bồ Đề sanh (1 chuông)
Lìa địa ngục, thoát vô minh (1 chuông)
Nguyện thành Phật, độ chúng sinh (1 chuông)
Nam mô Giáo chủ cõi U Minh Bồ Tát Địa Tạng Vương (1 chuông)
Nam mô Giáo chủ cõi U Minh Bồ Tát Địa Tạng Vương (1 chuông)
Nam mô Giáo chủ cõi U Minh Bồ Tát Địa Tạng Vương! (dồn hết hồi chuông)

2. Nguyện Hương

(chủ sám dâng 3 nén hương)

Nguyện đem lòng thành kính
Gửi theo đám mây hương
Phảng phất khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 chuông, cắm hương)

3. Bạch Phật

(chủ sám bạch)

Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con. Chúng con xin thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh quang giáng đàn tràng ủng hộ cho chúng con.
Đệ tử chúng con thuộc đạo tràng… trong câu lạc bộ Cúc Vàng Tập Tu Lục Hòa, hiện đang tu tập tại chùa Ba Vàng.
Hôm nay là ngày… tháng… năm… gia đình tín chủ (tên tín chủ)…(bố, mẹ, em…)… tên là (tên người mất)… bỏ báo thân vào hồi… ngày… tháng… năm… đệ tử chúng con đúng pháp nương tựa Tam Bảo, thể theo lời thỉnh cầu của gia đình, sự cắt cử phân công của đạo tràng, sự cho phép của Câu lạc bộ, của chư Tăng, chúng con xin trợ giúp gia đình tác lễ cáo bạch các vị chư Thiên, chư Thần Linh tại nơi địa cuộc nghĩa trang này cùng các vong linh có hữu duyên tại nơi đây.
(Nếu xin động thổ xây mộ thì đọc: Để xin đào huyệt mộ chôn thân tứ đại của người mất tên là… mất vào hồi… giờ… ngày… tháng… năm…)
(Nếu mộ đã xây sẵn thì đọc: Để gia đình xin dọn dẹp sửa sang phần huyệt mộ, để chôn thân tứ đại của người mất tên là… mất vào hồi… giờ… ngày… tháng… năm…)
Chúng con xin chư Thiên, chư Thần Linh ủng hộ cho các công việc đào huyệt mộ được chu viên.
Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát!

(Quỳ hoặc đứng; khánh, chuông; 1 hồi khánh kết thúc bằng 3 tiếng khánh, tiếp tục dùng khánh)

4. Đảnh Lễ Phật

Đại từ đại bi thương chúng sinh,
Đại hỷ đại xả cứu hàm thức,
Tướng đẹp sáng ngời dùng trang nghiêm.
Chúng con chí tâm thành đảnh lễ.

Chí tâm đỉnh lễ: Tất cả chư Phật ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đỉnh lễ: Tất cả Chính Pháp ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đỉnh lễ: Tất cả Tăng bậc Hiền Thánh ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)

5. Kệ Khai Kinh

Tán Pháp

Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn,
Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp.
Nay con nghe thấy vâng gìn giữ,
Nguyện hiểu nghĩa chân đức Thế Tôn.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần. 3 chuông)

6. Tụng Kinh

Kinh Tám điều giác ngộ của bậc Đại nhân

Là người đệ tử Phật, ngày đêm nên chí tâm, nhớ nghĩ và tư duy, về tám điều giác ngộ, của các bậc Đại nhân.
Điều giác ngộ thứ nhất:
Thế gian vốn vô thường, cõi nước rất mong manh, bốn đại lại khổ không, năm ấm là vô ngã, luôn sinh diệt biến đổi, giả dối không có chủ, tâm là nguồn việc ác, thân là rừng nghiệp tội, nếu quán sát như thế, dần dần lìa sinh tử.
Điều giác ngộ thứ hai:
Tham muốn nhiều là khổ, bao sinh tử nhọc nhằn, đều từ tham dục khởi, nếu ít muốn biết đủ, thân tâm được tự tại.
Điều giác ngộ thứ ba:
Tâm nếu không biết đủ, chỉ lo việc tham cầu, sẽ tăng thêm tội ác, Bồ Tát không như vậy, thường nhớ đến tri túc, vui cảnh nghèo giữ đạo, lấy tuệ làm sự nghiệp.
Điều giác ngộ thứ tư:
Lười biếng phải sa đọa, nên thường hành tinh tấn, để phá phiền não ác, chiết phục cả bốn ma, ra khỏi ngục ấm giới.
Điều giác ngộ thứ năm:
Ngu si phải sinh tử, nên Bồ Tát thường nhớ, luôn học rộng nghe nhiều, để tăng trưởng trí tuệ, và thành tựu biện tài, rồi đem niềm vui lớn, giáo hóa cho tất cả.
Điều giác ngộ thứ sáu:
Nghèo khổ hay oán hờn, thường kết nhiều duyên ác, Bồ Tát hành bố thí, bình đẳng với oán thân, không nhớ đến lỗi cũ, không ghét bỏ người ác.
Điều giác ngộ thứ bảy:
Năm dục là tai họa, thân dẫu ở cõi tục, nhưng không nhiễm dục lạc, thường nhớ nghĩ ba y, bình bát và pháp khí, chí nguyện người xuất gia, luôn giữ đạo trong sạch, thực hành hạnh thanh tịnh, từ bi với tất cả.
Điều giác ngộ thứ tám:
Sinh tử luôn thiêu đốt, khổ não thật vô biên, nên phát tâm Bồ đề, tu hành cầu Thánh đạo, cứu độ khắp tất cả, nguyện thay thế chúng sinh, gánh chịu vô lượng khổ, khiến cho tất cả loài, đều được đại an lạc.
Tám điều nói trên đây, chư Phật và Bồ Tát, đã tự mình giác ngộ, và tinh tấn hành đạo, tu từ bi trí tuệ, nương theo thuyền Pháp thân, đến nơi bờ Niết bàn, rồi trở lại sinh tử, độ thoát các chúng sinh, cũng đem tám điều này, chỉ dạy cho tất cả, khiến mọi loài chúng sinh, biết được sinh tử khổ, xa lìa năm món dục, tu tâm theo Thánh đạo. Nếu người đệ tử Phật, tư duy tám điều này, sẽ ở trong mỗi niệm, diệt được vô lượng tội, thẳng tiến đến Bồ đề, mau thành tựu Chính giác, dứt hẳn đường sinh tử, thường an trú tịnh lạc.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

7. Cúng Thực Và Phục Nguyện
Chủ sám: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Gia đình tín chủ xin sắm tịnh vật dâng cúng đến cho chư Thiên, chư Thần Linh, cùng các vong linh có duyên tại nơi đây, chúng con xin thỉnh chư vị hoan hỷ nạp thọ.
(Đại chúng cùng tụng theo mõ)

Biến thực chân ngôn: Nam mô tát phạ đá tha nga đá phả rô chỉ để ám tam bạt ra tam bạt ra hồng. (7 lần. 3 chuông)
Biến thủy chân ngôn: Nam mô tô rô bà ra đát tha nga đá ra đát điệt tha án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô ta bà ha. (7 lần. 3 chuông)
Phổ cúng dường: Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. (7 lần. 3 chuông)

(Nếu phát tâm cúng dường Tam Bảo về chùa thì đọc tiếp, nếu không cúng dường thì không đọc phần in đậm:
Nhân duyên hôm này, gia đình tín chủ phát tâm cúng dường Tam Bảo, hộ độ chư Tăng tại chùa Ba Vàng, với số tiền đặt trên đàn lễ, để hồi hướng phúc đến cho chư Thiên, chư Thần Linh. Nguyện các vị chư Thiên, chư Thần Linh, được tăng phúc báu, tăng oai lực ủng hộ cho Phật Pháp được tuyên dương, cùng các vong linh có duyên tại nơi đây đồng gia tâm ủng hộ cho các công việc của gia đình tín chủ được hanh thông thuận lợi và cùng với chúng con kết duyên pháp lữ tu trong câu lạc bộ Cúc Vàng, trợ duyên cho chúng con mọi điều tốt lành và cùng tu hành cầu Vô Thượng Bồ Đề. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. (3 chuông))

8. Hồi Hướng

Công phu công đức có bao nhiêu
Con xin lấy đó hồi hướng về
Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh
Thảy đều thể nhập vô sanh nhẫn. (1 chuông)
Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não
Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời
Nguyện các tội chướng thảy tiêu trừ
Đời đời thường hành Bồ Tát đạo. (1 chuông)
Nguyện đem công đức tu hành này
Chan rải mười phương khắp tất cả
Hết thảy chúng sinh cùng các loài
Đồng được lên ngôi vô thượng giác. (1 chuông)

9. Tam Tự Quy

Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm Vô Thượng. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại. (3 chuông. 1 lễ)

Kết lễ: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này khóa lễ động thổ đào huyệt đã viên mãn, chúng con cùng gia đình tri ân Tam Bảo, tri ân chư vị chư Thiên, chư Thần Linh đã phát tâm ủng hộ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

V. Lễ Tại Đài Hỏa Thiêu

Hướng dẫn gia đình sắm hoa quả để cúng chư Thiên, chư Thần Linh tại đài hỏa thiêu, để sau khi đưa thân tứ đại của người mất vào thiêu, sẽ khấn chư Thiên, chư Thần Linh.

1. Nghi Thức Hộ Niệm Cho Vong Linh Tại Đài Hỏa Thiêu

a) Trường hợp nhà hỏa thiêu cho hành lễ

Tất cả chắp tay, chủ lễ bạch: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Phật tử chúng con xin tác lễ tụng kinh hồi hướng cho vong linh. Chúng con nương oai lực của Tam Bảo, của pháp lục hòa, thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh, chư Hộ Pháp ủng hộ cho vong linh được giác ngộ xả bỏ ái chấp vào thân tứ đại, cùng dự pháp nghe kinh.
Thỉnh vong linh (tên người mất)… cùng nghe kinh cầu giác ngộ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

(đại chúng cùng đọc. Pháp khí: Chuông, mõ)

Tụng Kinh

Kinh Tám Điều Giác Ngộ Của Bậc Đại Nhân

Là người đệ tử Phật, ngày đêm nên chí tâm, nhớ nghĩ và tư duy, về tám điều giác ngộ, của các bậc Đại nhân.

Điều giác ngộ thứ nhất:
Thế gian vốn vô thường, cõi nước rất mong manh, bốn đại lại khổ không, năm ấm là vô ngã, luôn sinh diệt biến đổi, giả dối không có chủ, tâm là nguồn việc ác, thân là rừng nghiệp tội, nếu quán sát như thế, dần dần lìa sinh tử.

Điều giác ngộ thứ hai:
Tham muốn nhiều là khổ, bao sinh tử nhọc nhằn, đều từ tham dục khởi, nếu ít muốn biết đủ, thân tâm được tự tại.

Điều giác ngộ thứ ba:
Tâm nếu không biết đủ, chỉ lo việc tham cầu, sẽ tăng thêm tội ác, Bồ Tát không như vậy, thường nhớ đến tri túc, vui cảnh nghèo giữ đạo, lấy tuệ làm sự nghiệp.

Điều giác ngộ thứ tư:
Lười biếng phải sa đọa, nên thường hành tinh tấn, để phá phiền não ác, chiết phục cả bốn ma, ra khỏi ngục ấm giới.

Điều giác ngộ thứ năm:
Ngu si phải sinh tử, nên Bồ Tát thường nhớ, luôn học rộng nghe nhiều, để tăng trưởng trí tuệ, và thành tựu biện tài, rồi đem niềm vui lớn, giáo hóa cho tất cả.

Điều giác ngộ thứ sáu:
Nghèo khổ hay oán hờn, thường kết nhiều duyên ác, Bồ Tát hành bố thí, bình đẳng với oán thân, không nhớ đến lỗi cũ, không ghét bỏ người ác.

Điều giác ngộ thứ bảy:
Năm dục là tai họa, thân dẫu ở cõi tục, nhưng không nhiễm dục lạc, thường nhớ nghĩ ba y, bình bát và pháp khí, chí nguyện người xuất gia, luôn giữ đạo trong sạch, thực hành hạnh thanh tịnh, từ bi với tất cả.

Điều giác ngộ thứ tám:
Sinh tử luôn thiêu đốt, khổ não thật vô biên, nên phát tâm Bồ đề, tu hành cầu Thánh đạo, cứu độ khắp tất cả, nguyện thay thế chúng sinh, gánh chịu vô lượng khổ, khiến cho tất cả loài, đều được đại an lạc.
Tám điều nói trên đây, chư Phật và Bồ Tát, đã tự mình giác ngộ, và tinh tấn hành đạo, tu từ bi trí tuệ, nương theo thuyền Pháp thân, đến nơi bờ Niết bàn, rồi trở lại sinh tử, độ thoát các chúng sinh, cũng đem tám điều này, chỉ dạy cho tất cả, khiến mọi loài chúng sinh, biết được sinh tử khổ, xa lìa năm món dục, tu tâm theo Thánh đạo. Nếu người đệ tử Phật, tư duy tám điều này, sẽ ở trong mỗi niệm, diệt được vô lượng tội, thẳng tiến đến Bồ đề, mau thành tựu Chính giác, dứt hẳn đường sinh tử, thường an trú tịnh lạc.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 chuông)

Chủ lễ: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Nguyện đem công đức này
Hồi hướng cho vong linh
Được tăng trưởng phước duyên
Giác ngộ xả chấp thân
Nương tựa nơi Tam Bảo
Tinh tấn thực hành pháp
Được kết quả an lạc
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 hồi chuông)

Chủ lễ: Giờ này lễ tụng kinh cho vong linh đã viên mãn. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

b) Trường hợp nhà hỏa thiêu không cho hành nghi lễ

Chủ lễ bạch tại vị trí dành cho gia đình:
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Chúng con nương oai lực của Tam Bảo, của pháp lục hòa, thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh, chư Hộ Pháp ủng hộ cho vong linh được giác ngộ xả bỏ ái chấp vào thân tứ đại. Thỉnh vong linh (tên người mất)… nương nơi phúc báu hồi hướng của gia đình, được nương tựa Tam Bảo tu hành được thoát khổ.
Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 lần) (1 chuông)

2. Nghi Thức Bạch Cúng Lễ Cho Chư Thiên, Chư Thần Linh

Bày lễ hoa quả tại ban cúng Thần Linh của đài hỏa thiêu.

Chủ lễ bạch: Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con.
Đệ tử chúng con chân thật nương tựa vào chư Phật, nương tựa giáo Pháp, nương tựa chư Tăng chùa Ba Vàng, chúng con xin thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh tại đài hỏa thiêu này quang giáng đàn tràng ủng hộ cho chúng con.
Gia đình tín chủ… có người thân tên là (tên người mất)… bỏ báo thân vào hồi… ngày… tháng… năm… và đang làm lễ hỏa thiêu thân tứ đại của người mất tại đài hỏa thiêu này. Gia đình tín chủ sắm lễ hoa quả, dâng cúng đến cho chư vị chư Thiên, chư Thần Linh, thỉnh chư vị chư Thiên, chư Thần Linh tùy duyên thọ hưởng và gia hộ cho vong linh (tên người mất)… được nương tựa Tam Bảo tu hành mau thoát khổ. Và chúng con xin chư vị ủng hộ cho gia đình tiến tu Phật Pháp.
Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 lần) (1 chuông)

VI. Lễ Hạ Huyệt

Có hai nghi thức diễn ra đồng thời: nghi thức tại huyệt mộ và nghi thức cúng chư Thiên, chư Thần Linh, cúng vong linh kết hợp cùng cúng thí thực.

1. Nghi Lễ Tại Huyệt Mộ

a) Hạ huyệt
Phật tử đứng cạnh huyệt mộ.
Phụ lễ cầm dâng khay đựng gồm: cốc gạo cắm 3 nén hương và một bát đựng cánh hoa.
Phụ lễ đánh một hồi chuông.

Chủ lễ chắp tay bạch: Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con.
Đệ tử chúng con chân thật nương tựa vào chư Phật, nương tựa giáo Pháp, nương tựa chư Tăng chùa Ba Vàng, chúng con xin thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh tại nơi địa cuộc nghĩa trang này quang giáng đàn tràng ủng hộ cho chúng con.
Gia đình tín chủ… có người thân tên là (tên người mất)… bỏ báo thân vào hồi… ngày… tháng… năm… gia đình tín chủ thỉnh mời chúng con tác lễ hạ huyệt, chúng con như pháp được chư Tăng chỉ dạy, chúng con xin làm phận sự Tăng cử Tăng sai, chúng con thỉnh chư vị chư Thiên, chư Thần Linh ủng hộ cho chúng con và tác duyên gia trì cho vong linh được nương nơi Tam Bảo tu hành mau thoát khổ.
Chúng con xin tụng thần chú Thất Phật Diệt Tội Chân Ngôn, nguyện cho vong linh được sự gia trì của chư Phật.

(đại chúng cùng đọc, chủ lễ vừa đọc vừa rắc cánh hoa xuống huyệt mộ và nhắc mọi người hạ quan tài xuống huyệt)
(Pháp khí: khánh; đọc đến khi hạ huyệt xong)

Thần Chú Thất Phật Diệt Tội Chân Ngôn
Ly bà ly bà đế, cầu ha cầu ha đế, đà ra ni đế, ni ha ra đế, tỳ lê nễ đế, ma ha dà đế, chơn lăng càng đế, ta bà ha.

b) An trí mộ và hồi hướng
Mồ mả đã ổn định. Chủ lễ cho gia đình quỳ hoặc đứng dâng hương trước mộ.
(Trong văn khấn, chủ sám dùng từ “hiếu hạnh” với trường hợp người mất là cha, mẹ; dùng từ “nghĩa hạnh” với trường hợp người mất là anh em)

Chủ sám: Hỡi này vong linh (tên người mất)… phần mộ này là nơi để cho thân quyến hướng về, để cho thân quyến thực hành hiếu hạnh (nghĩa hạnh). Giờ này phần mộ đã hoàn mãn, vong linh nhận cho thân quyến tuần hương nghĩa tình. Toàn thể tang quyến dâng hương.
(Đợi cho gia đình cắm hương xong, chủ lễ đọc tiếp)

Gia quyến xin thỉnh vong linh về gia đình tại địa chỉ… để gia đình tác lễ an sàng cúng ba ngày.

Phổ triệu thỉnh chân ngôn: Nam mô bộ bộ đế rị già dị đá, dị đát đá nga đá da. (3 biến)
Tang quyến lễ tạ tứ lễ.
(Một hồi chuông kết lễ)

2. Nghi Thức Cúng Chư Thiên, Chư Thần Linh, Vong Linh, Thí Thực

– Hướng dẫn: Bày cùng một đàn lễ. Bày lễ cúng chư Thiên, chư Thần Linh ở phần chính giữa của đàn lễ, chỗ để cốc gạo cắm hương.
– Không cúng bằng giấy tiền, vàng mã.
– Không sát mạng chúng sinh để cúng.
– Hoa, quả không kiêng chủng loại và số lượng.

Sắm Lễ
– Cúng chư Thiên, chư Thần Linh: hoa, quả, xôi ,chè, nước lọc, nước chè.
– Cúng thí thực cô hồn:
+ Địa điểm: cách huyệt mộ một khoảng để không ảnh hưởng đến việc hạ huyệt.
+ Đồ lễ: hương, hoa, trà, quả, cháo, gạo muối, bánh kẹo, bim bim, khoai, ngô (số lượng tùy ý)… mâm cơm chay, chậu nước sạch.

Nghi Thức

Nguyện Hương
(Quỳ hoặc đứng, chủ sám dâng hương)

Nguyện đem lòng thành kính
Gửi theo đám mây hương
Phảng phất khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

Văn Khấn
(Quỳ hoặc đứng, chủ sám bạch)

Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con.
Đệ tử chúng con thuộc đạo tràng… trong câu lạc bộ Cúc Vàng Tập Tu Lục Hòa, hiện đang tu tập tại chùa Ba Vàng. Đệ tử chúng con chân thật nương tựa vào chư Phật, nương tựa giáo Pháp, nương tựa chư Tăng chùa Ba Vàng, chúng con xin thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh tại nơi địa cuộc nghĩa trang này quang giáng đàn tràng ủng hộ cho chúng con.
Gia đình tín chủ…. có người thân tên là (tên người mất)… bỏ báo thân vào hồi… ngày… tháng… năm… gia đình tín chủ thỉnh mời chúng con tác lễ hạ huyệt, chúng con như pháp được chư Tăng chỉ dạy, chúng con xin làm phận sự Tăng cử Tăng sai, chúng con thỉnh chư vị chư Thiên, chư Thần Linh ủng hộ cho chúng con xin nhất tâm thỉnh mời vong linh (tên người mất) … cùng các vong linh cô hồn, ngạ quỷ lang thang đói khổ, không người thân cấp đỡ cúng tế, cùng các vong linh có hữu duyên với gia đình tín chủ, được nương năng lực của Phật, Pháp, Tăng, Tam Bảo mà vân tập về tại nơi đây, dự pháp nghe kinh, được giác ngộ và thọ tài ẩm thực hiến cúng của gia đình tín chủ.
Chúng con nhất tâm mời thỉnh. (3 lần)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông) (1 xá) 

Lễ Tán Phật
(Quỳ hoặc đứng, pháp khí: khánh, chuông)

Đại từ đại bi thương chúng sinh,
Đại hỷ đại xả cứu hàm thức,
Tướng đẹp sáng ngời dùng trang nghiêm.
Chúng con chí tâm thành đảnh lễ.

Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chư Phật ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chính Pháp ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Tăng bậc Hiền Thánh ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)

Tán Pháp
(Ngồi ghế, chiếu,… hoặc đứng. Khai chuông mõ)

Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn,
Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp.
Nay con nghe thấy vâng gìn giữ,
Nguyện hiểu nghĩa chân đức Thế Tôn.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần)

Tụng Kinh

Bài Kinh: Chuyện Ngạ Quỷ Ăn Thịt Năm Đứa Bé

Bậc Ðạo Sư kể chuyện này trong lúc trú tại thành Xá Vệ (Sàvatthi). Trong làng nọ không xa thành Xá Vệ, có một người vợ địa chủ không sinh con. Quyến thuộc của ông nói: “Ðể ta kiếm một cô gái khác cho ông”. Nhưng ông không muốn, do lòng yêu thương vợ. Về sau, khi nghe chuyện này, bà vợ giục chồng đi cưới vợ khác để khỏi tuyệt dòng giống. Nhưng khi cô vợ mới có thai, người vợ vô sinh lòng đầy ganh tỵ, đem thức ăn uống đãi một vị du sĩ và nhờ ông ấy thực hiện việc phá thai. Cô vợ kể chuyện với mẹ, bà liền triệu tập gia quyến đến bảo người vợ vô sinh:
– Chị đã làm chết con nó còn ở trong bụng.
Người ấy đáp:
– Tôi vô tội.
Họ bảo:
– Nếu chị vô tội, vậy hãy thề đi.
Người ấy bèn thề độc, thách thức tai họa xảy đến nếu bà có tội. Không lâu sau đó, người ấy từ trần và tái sanh làm một nữ ngạ quỷ xấu xí ở không xa thành phố này. Cùng thời ấy, có tám Tỳ-kheo đang an cư mùa mưa trong tỉnh đi đến thành Xá Vệ để yết kiến bậc Ðạo Sư, vừa vào một nơi trong rừng có bóng mát và nước chảy không xa làng ấy. Sau đó, nữ ngạ quỷ hiện hình trước các vị Trưởng lão, một vị trong số ấy liền hỏi:
Trần truồng và xấu xí hình dung,
Ngươi thở mùi hôi thối nặc nồng,
Bao phủ toàn thân đầy bọ nhặng,
Ngươi là ai đứng ở đây chăng?
Nữ ngạ quỷ đáp:
Tôn giả, con là ngạ quỷ nương,
Thần dân khốn khổ của Diêm vương,
Vì con đã phạm hành vi ác,
Con đến cõi ma đói ẩn thân.
Sáng ngày năm đứa bé con sinh,
Chiều tối năm trai lại hiện hình,
Tất cả, con đều xâu xé hết,
Nhưng không vừa đủ để nuôi mình.
Lòng con đang cháy, nóng như rang,
Bốc khói vì cơn đói bạo tàn,
Con chẳng tìm đâu ra nước uống,
Hãy nhìn tai họa giáng đầu con.
Khi nghe xong chuyện này, vị Trưởng lão hỏi:
Ngày xưa đã phạm ác hành gì,
Do khẩu, ý, thân đã thực thi,
Nay phải đền bù vào tội lỗi,
Ngươi xâu xé thịt lũ hài nhi?
Sau đó, nữ ngạ quỷ kể cho vị Trưởng lão về những việc đã làm:
Vợ bé chồng con đang có thai,
Con mưu việc ác chống nàng hoài,
Chính con với trí tâm điên đảo,
Ðã khiến nàng kia sẩy bé trai.
Thai chừng hai tháng máu tuôn tràn,
Bà mẹ giận đưa các họ hàng,
Bà ấy bảo con thề độc hại,
Và con bị phỉ báng muôn vàn.
Chính con đã nhận lấy lời thề,
Khủng khiếp, tràn đầy giả dối kia:
“Nếu việc ấy do tôi tự tạo,
Thì tôi ăn thịt đám hài nhi”.
Do kết quả hành nghiệp của mình,
Cùng lời thề độc ác gian manh,
Con xâu xé thịt bầy con trẻ,
Vì quá khứ con vấy máu tanh.
Chư vị Trưởng lão xúc động xót thương nữ ngạ quỷ, bèn đến nhà vị địa chủ kia bảo ông hồi hướng đến ngạ quỷ công đức buổi thọ trai mà ông cúng dường chư vị. Lập tức nữ ngạ quỷ thoát khỏi cảnh khốn khổ kia, nhận được nhiều ân phước và hiện hình ban đêm cho người chồng thấy. Sau đó, chư Trưởng lão đến thành Xá Vệ đúng thời và trình lên đức Thế Tôn vấn đề ấy.

(Trích: Kinh Tạng Nam Truyền, Tiểu Bộ Kinh 3, Ngạ Quỷ Sự, Phẩm Con Rắn, Chuyện Ngạ Quỷ Ăn Thịt Năm Đứa Bé)
(Hết bài kinh)
(Chắp tay, chủ sám khai thị cho vong linh)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con xin đại diện cho Phật tử được nương oai lực của Tam Bảo, nói cho các vong linh về ý nghĩa lời Đức Phật dạy trong bài kinh liên hệ với việc làm hôm nay của chúng con và gia đình tín chủ.
Thỉnh các vong linh (tên người mất)… cùng các vong linh ngạ quỷ, đang hiện diện nơi pháp hội đàn tràng bố thí vật thực nơi đây lắng nghe: Nội dung bài kinh trên nói về một người vợ cả khi còn sống ở đời, đã làm việc ác vì lòng đố kỵ mà đã làm cho người vợ bé bị sẩy thai, rồi sau đó để chối tội, bà ta đã thề độc, do các việc ác đó, nên khi chết bà đã tái sinh làm ngạ quỷ chuyên xé xác các con của mình để ăn, mà vẫn không hết được các cơn đói khát thiêu đốt. Nhưng hạnh phúc đã đến với ngạ quỷ, đã gặp được vị Tỳ-kheo trưởng lão, khuyến hóa được vị trưởng giả hồi hướng phước báu từ công đức cúng dường đến cho ngạ quỷ, nhờ phúc báu cao quý đó mà ngạ quỷ được thoát khỏi cảnh khổ.
Học theo lời dạy trong kinh, hôm nay trong đàn lễ này, gia đình tín chủ xin tùy duyên như pháp xin cúng dường Tam Bảo, hộ trì Tam Bảo, hộ trì chư Tăng tại chùa Ba Vàng, Phường Quang Trung, TP Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh, với số tịnh tài đang có trên đàn lễ và xin hồi hướng phúc lành tạo ra đó đến cho chư vị chư Thiên, chư Thần Linh cai quản tại địa cuộc nghĩa trang này và vong linh (tên người mất)… cùng các vong linh ngạ quỷ, nguyện phúc lành này, sẽ giúp cho các vị tiêu trừ phần nào nghiệp khổ, để hiện tại thọ thực được phần thức ăn hiến cúng của gia đình tín chủ và phát sinh được nhân duyên, được quy y Tam Bảo, tu theo Phật Pháp, kết duyên với các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng, tu tập sáu pháp hòa kính, sớm thoát cảnh khổ.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Giờ này chúng con xin tác lễ cúng dường vật thực, trên xin dâng cúng đến cho các vị chư Thiên, chư Thần Linh sau xin hiến cúng cho các các vong linh ngạ quỷ đang hiện diện tại đàn lễ.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông)

(Tất cả đọc theo mõ)
Biến thực chân ngôn: Nam mô tát phạ đá tha nga đá phả rô chỉ để ám tam bạt ra tam bạt ra hồng. (7 lần. 3 chuông)
Biến thủy chân ngôn: Nam mô tô rô bà ra đát tha nga đá ra đát điệt tha án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô ta bà ha. (7 lần. 3 chuông)
Phổ cúng dường: Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. (7 lần. 3 chuông)

(Tất cả cùng quỳ hoặc đứng, chủ sám đọc)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, thỉnh các chúng đã lãnh thọ phước báu, vật thực tại đàn lễ này, cùng chúng con phát tâm Bồ Đề, thực hành công hạnh Bồ Đề:

(Tất cả chắp tay đọc; phần in đậm đọc 3 lần)
“Phát tâm Bồ Đề
Hộ trì Tam Bảo
Chuyển tải Phật pháp
Rộng khắp thế gian”
Nguyện chư vị tinh tấn Bồ Đề, cầu Vô Thượng Đạo. (1 vái) (3 chuông)

(Tất cả quỳ hoặc đứng, chắp tay, chủ sám bạch)

Phục Nguyện

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử chúng con xin hồi hướng công đức tu tập lục hòa của chúng con và công đức của gia đình tín chủ, đến cho chư vị chư Thiên, chư Thần Linh và vong linh (tên người mất)… cùng các chúng vong linh (ngạ quỷ, cô hồn), đã thọ nhận phước báu, vật thực trong đàn lễ hiến cúng này, được kết duyên pháp lữ với gia đình tín chủ, với chúng con, nương tựa Tam Bảo cùng tu pháp lục hòa tại câu lạc bộ Cúc Vàng, đời đời kiếp kiếp trợ duyên cho nhau tu hành cho tới ngày thành Phật. Chúng con cũng xin hồi hướng phúc lành, trong đàn lễ hiến cúng này, đến cho gia đình tín chủ (tên)… được tiêu trừ ác nghiệp, chướng nạn, bệnh tật, được bình an vợ chồng hạnh phúc, con cháu vui hòa, công việc hanh thông và khởi phát duyên lành được kết duyên pháp lữ với câu lạc bộ Cúc Vàng, tu tập sáu pháp hòa kính, đời đời kiếp kiếp trợ duyên cho nhau tinh tấn tu hành theo chính Pháp của Phật, cho tới ngày liễu thoát luân hồi sinh tử. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông)

Hồi Hướng
(Tất cả cùng quỳ hoặc đứng, đọc hoặc tụng)

Thí thực công đức có bao nhiêu,
Con xin lấy đó hồi hướng về,
Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh
Thảy đều thể nhập vô sinh nhẫn. (1 chuông)
Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não,
Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời,
Nguyện các tội chướng thảy tiêu trừ,
Đời đời thường hành Bồ Tát đạo. (1 chuông)
Nguyện đem công đức tu hành này,
Chan rải mười phương khắp tất cả,
Hết thảy chúng con cùng các loài,
Đồng được lên ngôi Vô thượng giác. (1 chuông)

Tam Tự Quy
(tất cả cùng quỳ hoặc đứng)

Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm Vô Thượng. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại. (3  chuông. 1 lễ)

(chủ sám đọc)

Kết Lễ
Khóa lễ của chúng con đã viên mãn, chúng con xin dọn đồ cúng lễ. Chúng con xin thành kính tri ân Tam Bảo và tùy hỷ các vị Hộ Pháp, quỷ thần đã tham gia khóa lễ và ủng hộ cho khóa lễ công đức của chúng con. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 vái)

(3 chuông, đặt dùi chuông lên miệng chuông để ngắt chuông)

VII. Nghi Lễ Cúng An Sàng (Ba Ngày)

(Lễ cúng an sàng cũng là lễ cúng 3 ngày. Cúng an sàng xong không phải cúng 3 ngày nữa.)

1. Khấn Tại Ban Thờ Phật

Chủ lễ chắp tay bạch Phật tại ban thờ Phật. Nếu gia đình không để ban thờ Phật nữa, thì không bạch.

Văn Bạch
Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con, chư Thiên, chư Thần Linh ủng hộ cho chúng con. Chúng con xin tiếp tục khóa lễ an sàng cho vong linh (tên người mất)
Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát! (1 chuông. 1 lễ)
Chủ lễ cùng Phật tử làm lễ tại bàn thờ vong linh.

2. Nghi Lễ Tại Ban Thờ Vong Linh 

Sắp Lễ: mâm cơm chay.

Nghi Lễ
Hướng dẫn gia đình quỳ gối dâng hương.
Chủ sám xướng: Nam mô tiếp dẫn đạo sư đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, tiếp triệu vong linh (tên người mất)… bỏ báo thân vào hồi… ngày… tháng… năm… an táng (gửi tro cốt tại)… giờ này trở lại gia đình thọ nhận cơm canh cúng dường.

(đại chúng cùng tụng)

Phổ triệu thỉnh chân ngôn: Nam mô bộ bộ đế rị, dà rị đa rị đát đa nga đa da. (3 biến) (3 chuông)
Chủ sám: Gia đình dâng hương lên án (hướng dẫn cho gia đình cắm hương xong, bưng cơm nước dâng cúng) (3 chuông)
Biến thực Chân Ngôn: Nam mô tát phạ đá tha nga đá phả rô chỉ để ám tam bạt ra tam bạt ra hồng. (7 biến) (3 chuông)
– Biến thủy Chân Ngôn: Nam mô tô rô bà ra đát tha nga đá ra đát điệt tha án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô sa bà ha. (7 biến) (3 chuông)
– Phổ cúng dường: Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. (7 biến) (3 chuông)
Chủ sám: hiếu (nghĩa) sự giờ đã châu long, tín chủ một lòng lễ vong linh nhị bái.

3. Kết Lễ Tại Ban Thờ Phật

(Nếu không có ban thờ Phật thì kết lễ tại ban thờ vong linh)

Chủ lễ bạch: Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh; Chư Thiên, chư Thần Linh chứng giám cho chúng con. Phật tử chúng con được nương ân Tam Bảo, mà được làm công đức phận sự tại gia đình tín chủ…
Giờ này đã hoàn mãn các công việc của đám tang, chúng con xin hồi hướng công đức lục hòa làm phận sự này cho các gia đình Phật tử tham gia phận sự và gia đình tín chủ được tăng trưởng phước lành, tiêu trừ ác nghiệp, thiện nguyện mong cầu dễ dàng thành tựu và phát sinh được nhân duyên thù thắng, kết duyên pháp lữ với nhau, cùng nhau tinh tấn tu hành cầu Vô Thượng Bồ Đề.
Chúng con xin hồi hướng cho vong linh (tên người mất)… được tăng phúc, tăng duyên nương tựa Tam Bảo tu hành mau thoát khổ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông)

Hồi Hướng
(Tất cả cùng đọc) 

Công phu công đức có bao nhiêu
Con xin lấy đó hồi hướng về
Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh
Thảy đều thể nhập vô sanh nhẫn. (1 chuông)
Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não
Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời
Nguyện các tội chướng thảy tiêu trừ
Đời đời thường hành Bồ Tát đạo. (1 chuông)
Nguyện đem công đức tu hành này
Chan rải mười phương khắp tất cả
Hết thảy chúng sinh cùng các loài
Đồng được lên ngôi Vô Thượng giác. (1 chuông)

Tam Tự Quy

Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm Vô Thượng. (1 chuông. 1 lễ) 
Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại. (3 chuông. 1 lễ)

(Tất cả ngồi, chủ sám đọc, tín chủ quỳ lễ. Nếu người mất nhỏ tuổi, thì không thực hành phần nghi lễ này.)

Gia Chủ Lễ Tạ

Giờ này khóa lễ đã châu long, tín chủ một lòng lễ tạ tứ lễ.

(mỗi lễ 1 chuông, lễ cuối là 3 chuông sau đó đặt dùi chuông lên thành miệng chuông, để ngắt chuông)

Lưu ý: Từ ngày hôm sau gia đình muốn tụng kinh, thì tụng kinh theo chương trình tuần thất thứ nhất. Phần văn khấn và phục nguyện thay cụm từ tuần thứ nhất thành cụm từ thành ngày thứ… (3 hoặc 4 hoặc 5 hoặc 6).
Bài: Nghi thức cúng lễ: hàng ngày, tuần thất, 49, 100 ngày, giỗ, dành cho gia đình tự làm lễ (người mất là nhân dân Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa)
Link: https://phamthiyen.com/nghi-thuc-cung-le-hang-ngay-tuan-that-49-100-ngay-gio-danh-cho-gia-dinh-tu-lam-le-nguoi-mat-la-nhan-dan-phat-tu-khong-thuoc-cau-lac-bo-cuc-vang/ 

HẾT

QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN TÙY DUYÊN TẢI VÀ IN BẢN PDF TẠI ĐÂY:
Nghi thức nhập quan, di quan, hạ huyệt an sàng (Người mất là nhân dân Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa)

3.369 lượt xem
03/02/2021

Bình luận (0)

Xem nhiều nhất trong chuyên mục