Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Nghi thức khai đàn tại đạo tràng tu tập theo mùa an cư kiết hạ của chư Tăng

Quý Phật tử tùy duyên tải và in chương trình tu tập tại đây: Nghi thức khai đàn tại đạo tràng tu tập theo mùa an cư kiết hạ của chư Tăng

A. HƯỚNG DẪN

I. Hình thức tu tập:
– Địa điểm: Đạo tràng tự chọn (nhà Phật tử, nơi đạo tràng thường sinh hoạt) gia đình Phật tử.
– Thành phần tham gia: Ban cán sự đạo tràng, các Phật tử (tùy duyên).
– Đồ lễ: Cơm chay, thí thực.

II. Tâm linh:
– Thỉnh mời và cúng dường:
Thỉnh mời: Chư Hộ Pháp, chư Thiên, chư Thần Linh ủng hộ pháp hội. Các Phật tử tham dự, tùy duyên phát tâm cúng dường Tam Bảo hồi hướng.

III. Lợi ích của việc tu tập theo an cư kiết hạ của chư Tăng:
– Tăng trưởng công đức lục hòa.
– Học tập, gieo duyên công đức an cư kiết hạ của chư Tăng: Chư Tăng ba tháng an cư thực hành pháp lục hòa, trau dồi giới đức, học và luận bàn thánh giáo của Đức Phật, nên Phật tử cùng nhau tu tập sám hối tụng kinh, sách tấn nhau tăng trưởng công đức lục hòa, để khai mở trí tuệ, tăng trưởng công đức, đó chính là thân cận Phật, thân cận Pháp, thân cận Tăng. Đây là nhân lành, khiến nhiều đời nhiều kiếp sau chúng ta được thân cận Tam Bảo tu hành cho tới ngày thành Phật.
– Từ pháp lục hòa phát sinh công đức của pháp, năng lực của pháp, khiến các chúng sinh trong cõi vô hình nghe kinh dễ được giác ngộ siêu thoát, từ đó đem đến lợi ích cho gia đình.
– Tăng trưởng công đức Bồ Đề: lợi ích chúng sinh.

Tham khảo các chương trình tu tập khác tại đây (ấn vào tên chương trình để xem):
1. Chương trình tu tập theo an cư kiết hạ của chư Tăng
2. Nghi thức khai đàn tại các nhóm trong đạo tràng tu tập theo mùa an cư kiết hạ của chư Tăng
3. Nghi thức tu tập hàng ngày tại các nhóm trong đạo tràng tu tập theo mùa an cư kiết hạ của chư Tăng
4. Nghi thức tu tập tại gia đình theo mùa an cư kiết hạ của chư Tăng

Lưu ý: Nếu đạo tràng không chia nhóm, để tu tập, mà tu tập tập trung, thì không thực hiện chương trình này, mà thực hiện theo chương trình khai đàn dành cho nhóm tại đây (ấn vào tên chương trình để xem): Nghi thức khai đàn tại các nhóm trong đạo tràng tu tập theo mùa an cư kiết hạ của chư Tăng.

B. NGHI THỨC TU TẬP

NGUYỆN HƯƠNG
(Chủ sám)
Nguyện đem lòng thành kính
Gửi theo đám mây hương
Phảng phất khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát!

VĂN KHẤN

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Nam mô Thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh!
Hôm nay là ngày… tháng… năm…
Đệ tử chúng con đại diện cho các Phật tử đạo tràng:… vân tập tại gia đình tín chủ:… xin tác lễ khai đàn tu tập theo ba tháng an cư kiết hạ của chư Tăng, theo phát nguyện của Câu lạc bộ Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hoà.
Từ công đức thực hành hạnh vâng lời Tam Bảo, vâng lời Sư Phụ cùng chư Tăng cầu tu Phật Pháp và từ sự chân thật thực tập sáu pháp hòa kính tại Câu lạc bộ Cúc Vàng, chúng con nương vào oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh của chư Tăng chùa Ba Vàng, để xin thỉnh mời chư Phạm Thiên, Đế Thích, Tứ Thiên Vương chúng, Thiên Long Bát Bộ, Hộ Pháp, Thiện Thần, cùng chư vị bách Thần, chư vị Thần linh quang giáng nơi đàn tràng pháp hội, nghe kinh, thính Pháp và chúng con cũng xin được thỉnh mời tất cả chư vị hương linh gia tiên tiền tổ, vong linh oan gia trái chủ, vong linh có duyên với gia đình các Phật tử đang có mặt nơi pháp hội này, được vào pháp hội dự pháp nghe kinh cùng với chúng con và tuỳ duyên thọ thực phần lễ mà chủ nhà đã dâng cúng.
Chúng con xin khải bạch trong ba tháng tu tập, chúng con cùng sách tấn nhau tu trì kinh giới, phóng sinh, cúng dường, tập xả tâm tham, sân, ái để chân thật sám hối tội chướng và phát tâm Bồ Đề cầu Vô Thượng đạo.
Chúng con đem các công đức tu tập:
Hướng nguyện cầu Sư Phụ của chúng con tứ đại được điều hòa, trụ thế Sa Bà được dài lâu, để bảo hộ cho tứ chúng chư Tăng Phật tử chúng con cùng chúng sinh được lợi ích giác ngộ giải thoát.
Hướng nguyện cầu thỉnh bậc Thánh xuất hiện nơi đời tuyên dương chính Pháp Phật làm lợi ích cho muôn loài.
Hướng nguyện cho chúng sinh khắp trong lục đạo được các thiện duyên tu theo chính đạo.
Hướng nguyện cho các chúng chư Thiên, chư Thần, Dạ-xoa, La-sát cùng đẳng đẳng các chúng có liên quan bỏ ác làm lành, ủng hộ khiến cho ở Việt Nam cũng như thế giới bớt thiên tai, hạn hán, động đất, dịch bệnh, mất mùa, chiến tranh.
Hướng nguyện cho đất nước Việt Nam, luôn có được minh quân oai đức là bậc Bồ Tát hành Ba-la-mật lãnh đạo, để đất nước được hòa bình, nhân dân hạnh phúc, ủng hộ cho chính Pháp được tuyên dương, Phật tử được an ổn tu hành.
Hướng nguyện cho thân bằng quyến thuộc hiện đời, được tiêu trừ nghiệp chướng, tu theo chính đạo.
Hướng nguyện cho cha mẹ quyến thuộc quá vãng nhiều đời, nhiều kiếp cùng các oan gia trái chủ có duyên với chúng con được giác ngộ, xả bỏ ái chấp, phát nguyện tu hành, sớm được sinh về cảnh giới an lành, tu theo chính đạo.
Chúng con khải bạch Tam Bảo chứng minh và gia hộ, hết thảy chư Thiên, Thiện Thần nương năng lực Phật, đồng làm Hộ Pháp ủng hộ cho chúng con tu hành.
Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát
Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát
Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát!

ĐẢNH LỄ PHẬT
(Pháp khí: khánh, chuông)

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô tận hư không biến pháp giới quá, hiện, vị lai thập phương chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng thường trụ Tam Bảo. (1 tiếng chuông) (1 lễ)

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Sa Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. (1 tiếng chuông) (1 lễ)

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tây Phương Giáo Chủ Cực Lạc Thế giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. (1 tiếng chuông) (1 lễ)

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Đông Phương Giáo Chủ Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, Nhật Quang Biến Chiếu Bồ Tát, Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Nhất Thiết Thánh Chúng. (1 tiếng chuông) (1 lễ)

CÚNG CƠM
(Quỳ, khai chuông mõ, chủ sám bạch)
Nam mô Thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con. Chúng con xin thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh ủng hộ cho chúng con.
Đệ tử chúng con xin hồi hướng phước báu tuỳ tâm cúng dường Tam Bảo của các Phật tử hôm nay, đến cho chư Thiên, chư Thần, chư Hộ Pháp ủng hộ đạo tràng pháp hội cùng các vong linh chúng con đã thỉnh mời và chúng con xin được tác lễ cúng dường vật thực:
Thượng: Chúng con xin dâng lên cúng dường thập phương chư Phật chứng minh.
Trung: Chúng con xin cúng dâng lên chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh.
Hạ: Chúng con xin cúng dường cho chư Hộ Pháp, chư Thiên, chư Thần Linh.
Sau: Chúng con xin được nương oai lực Phật, chúng con xin thỉnh mời và hiến cúng cho tất cả các vong linh gia tiên tiền tổ nội ngoại đôi bên, vong linh trên đất ở, của gia đình tín chủ Phật tử (tên chủ nhà)… cùng tất cả các chúng vong linh mà chúng con đã thỉnh mời, các chúng vong linh hiện tại có hữu duyên với pháp hội.
(Đại chúng cùng đọc chú Biến thủy, Biến thực)
Chú biến thực: Nam mô tát phạ đá tha nga đá phả rô chỉ để ám tam bạt ra tam bạt ra hồng. (7 lần)
Chú biến thủy: Nam mô tô rô bà ra đát tha nga đá ra đát điệt tha án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô sa bà ha. (7 lần)
Phổ cúng dường: Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. (7 lần)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần) (3 tiếng chuông)

(Đại chúng cùng ngồi)

TÁN PHÁP
Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn,
Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp.
Nay con nghe thấy vâng gìn giữ,
Nguyện hiểu nghĩa chân đức Thế Tôn.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần) (1 vái)

(Chủ sám đọc)
Đệ tử chúng con cùng sách tấn nhau giữ trọn niệm quy y Tam Bảo.

(Đại chúng cùng đọc)
Con xin nguyện suốt đời quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. (1 chuông, 1 vái)

– Quy y Phật: Chúng con trọn đời tôn thờ kính trọng, tu theo đức Phật Thích Ca Mâu Ni, là bậc thầy giác ngộ sáng suốt của chúng con.

– Quy y Pháp: Chúng con trọn đời tôn thờ kính trọng, tu theo chánh Pháp từ kim khẩu đức Phật nói ra.

– Quy y Tăng: Chúng con trọn đời tôn thờ kính trọng, tu theo những Tăng sĩ tu hành đúng chánh Pháp của Như Lai.

* Quy y Phật rồi, chúng con không kính trọng tu theo trời, thần, quỷ, vật.

* Quy y Pháp rồi, chúng con không kính trọng tu theo ngoại đạo, tà giáo.

* Quy y Tăng rồi, chúng con không kính trọng, làm thân với bạn dữ, nhóm ác. (1 chuông, 1 vái)

—o0o—

(Chủ sám đọc)
Đệ tử chúng con cùng sách tấn nhau giữ gìn năm giới.

(Đại chúng cùng đọc)
– Chúng con nguyện trọn đời giữ giới không sát sanh. Nghĩa là chúng con không giết người bằng mọi cách, không sai bảo kẻ khác giết người, không vui thích thấy nghe kẻ khác giết người. Cho đến những con vật lớn, chúng con cũng không nhẫn tâm giết hại; mà hằng bảo vệ sanh mạng chúng sanh. (1 vái)
– Chúng con nguyện trọn đời giữ giới không trộm cướp. Nghĩa là chúng con thấy tài sản, vật dụng của người, không khởi lòng tham, lén lấy hay giựt lấy; mà luôn luôn bảo vệ tài sản của người như tài sản mình. (1 vái)
– Chúng con nguyện trọn đời giữ giới không tà dâm. Nghĩa là chúng con chỉ một vợ một chồng, chớ không có lòng mê hoa đắm sắc, làm điều tà vạy, gây đau khổ cho gia đình mình và gia đình người; mà hằng tán thán ca ngợi đời sống trinh bạch. (1 vái)
– Chúng con nguyện trọn đời giữ giới không nói dối. Nghĩa là chúng con không do lòng tham nói lời dối trá lừa bịp người, không do lòng nóng giận nói lời hung dữ khiến người buồn rầu, không do lòng hiểm ác nói lời vu oan, vu cáo khiến người bị khó khăn tù tội; mà hằng nói lời chân thật ngay thẳng. (1 vái)
– Chúng con nguyện trọn đời giữ giới không uống rượu. Nghĩa là chúng con không uống các thứ rượu mạnh và nhẹ khiến tâm trí rối loạn mờ tối, thân thể sanh nhiều bệnh hoạn, chuốc lỗi lầm với thân nhân quyến thuộc; cho đến các thứ á phiện, xì ke, ma túy thảy đều tránh xa. (1 vái)
Cúi xin Tam Bảo hộ trì khiến chúng con đầy đủ nghị lực, giữ gìn năm giới trong sạch để được làm người tốt trong đời này và đời sau. (1 vái)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 tiếng chuông)

(Chủ sám đọc)
Đệ tử chúng con cùng sách tấn nhau tu các công đức theo SÁU PHÁP HÒA KÍNH

(Đại chúng cùng đọc)
Một là: Thân hòa cộng trụ: khi cùng nhau tu tập làm phận sự tại chùa, tại câu lạc bộ, tại đạo tràng, thường nên chiếu cố giúp đỡ lẫn nhau. (1 tiếng chuông)

Hai là: Khẩu hòa vô tránh: khi giao tiếp chỉ bảo lẫn nhau, luôn luôn thể hiện tinh thần khuyến khích khuyên bảo cùng nhau làm thiện, dứt trừ làm ác. (1 tiếng chuông)

Ba là: Ý hòa đồng sự: khi cùng nhau làm phận sự, lúc nào cũng tôn trọng và ái kính ý kiến người khác, nếu tư tưởng ý kiến đó là đúng, còn nếu không thì hãy cùng nhau bàn bạc cho ra lẽ và vui vẻ chấp nhận. (1 tiếng chuông)

Bốn là: Giới hòa đồng tu: sách tấn nhau theo 5 giới và 8 giới. Biết nhận lỗi và chỉ lỗi cho nhau theo 5 giới và 8 giới bát quan trai, để cùng nhau tiến đạo. (1 tiếng chuông)

Năm là: Kiến hòa đồng giải: kiến giải có được về chân lý tứ đế, hay lý đạo đã thông hiểu, xin chia sẻ cùng mọi người, cùng nhau tu tập. Kiến giải về nhân quả, khổ vô thường vô ngã, cùng sách tấn nhau buông bỏ tham ái, diệt trừ dần các phiền não, khổ đau hướng tới giải thoát luân hồi sinh tử. (1 tiếng chuông)

Sáu là: Lợi hòa đồng quân: khi làm phận sự, cùng hưởng các đồ ăn thức uống, cùng quan tâm chăm sóc nhau, một cách bình đẳng một cách hợp pháp, có nghĩa là bình đẳng trong đồng đẳng. (1 tiếng chuông)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 tiếng chuông)

LỄ PHẬT

(Quỳ, khánh, chuông)

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tỳ Bà Thi Phật. (1 tiếng chuông) (1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Thi Khí Phật. (1 tiếng chuông) (1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tỳ Xá Phù Phật. (1 tiếng chuông) (1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Câu Lưu Tôn Phật. (1 tiếng chuông) (1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Câu Na Hàm Mâu Ni Phật. (1 tiếng chuông) (1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Ca Diếp Phật. (1 tiếng chuông) (1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (1 tiếng chuông) (1 lễ)

(Mõ)

Kính lạy mười phương Phật
Kính lạy mười phương Pháp
Kính lạy mười phương Tăng
Xin chứng giám lòng con
Với tất cả tâm thành
Dâng lên lời khấn nguyện: (1 tiếng chuông)

1) Xin cho con mãi mãi
Lòng tôn kính vô biên
Hơn núi biển mông mênh
Dâng lên mười phương Phật. (1 tiếng chuông)

2) Xin cho con mãi mãi
Lòng thương yêu không cùng
Trải thế giới tam thiên
Đến chúng sinh vô tận. (1 tiếng chuông)

3) Xin cho khắp muôn loài
Sống yên lành bên nhau
Không ganh ghét oán thù
Không chiến tranh giết chóc. (1 tiếng chuông)

4) Xin cho kẻ bất thiện
Biết tin có luân hồi
Có nghiệp báo trả vay
Để hồi đầu hướng thiện. (1 tiếng chuông)

5) Xin kẻ mù được sáng
Kẻ điếc lại được nghe
Kẻ nghèo được ấm no
Kẻ ốm đau bình phục. (1 tiếng chuông)

6) Xin cho loài cầm thú
Thoát được nghiệp ngu si
Tái sinh vào cõi người
Biết tu theo Phật Pháp. (1 tiếng chuông)

7) Các vong linh vất vưởng
Trong cõi giới u huyền
Thoát nghiệp đói triền miên
Quy y và siêu thoát. (1 tiếng chuông)

8) Xin cho nơi địa ngục
Chúng sinh đang đọa đày
Khởi được tâm từ bi
Để xa lìa cảnh khổ. (1 tiếng chuông)

9) Cúi xin mười phương Phật
Chư Bồ Tát Thánh Hiền
Đem chánh Pháp thiêng liêng
Sáng soi nghìn thế giới. (1 tiếng chuông)

10) Cho chúng con mãi mãi
Dù sinh về nơi đâu
Đều gặp pháp nhiệm mầu
Để nương theo tu tập. (1 tiếng chuông)

11) Cho con biết khiêm hạ
Biết tôn trọng mọi người
Tự thấy mình nhỏ thôi
Việc tu còn kém cỏi. (1 tiếng chuông)

12) Cho tay con rộng mở
Biết san sẻ cúng dường
Biết giúp đỡ yêu thương
Đến những người khốn khó. (1 tiếng chuông)

13) Xin cho con bình thản
Trước nghịch cảnh cuộc đời
Dù bị mắng bằng lời
Hay bằng điều mưu hại. (1 tiếng chuông)

14) Xin tâm con sung sướng
Khi thấy người thành công
Hoặc gây tạo phước lành
Như chính con làm được. (1 tiếng chuông)

15) Cho con biết im lặng
Không nói lỗi của người
Chỉ lặng lẽ dùng lời
Cầu cho người hết lỗi. (1 tiếng chuông)

16) Xin vòng dây tham ái
Rời khỏi cuộc đời con
Để cho trái tim con
Biết yêu thương tất cả. (1 tiếng chuông)

17) Cúi lạy mười phương Phật
Đau khổ đã nhiều rồi
Vô lượng kiếp luân hồi
Đắng cay và mỏi mệt. (1 tiếng chuông)

18) Nay con dâng lời nguyện
Giải thoát, quyết tìm về
Giác ngộ, quyết lìa mê
Độ sinh đền ơn Phật. (1 tiếng chuông)

19) Xin cho con giữ vững
Được chí nguyện tu hành
Không một phút buông lơi
Không một giờ xao lãng. (1 tiếng chuông)

20) Xin vẹn toàn giới hạnh
Với thiền định lắng sâu
Với trí tuệ nhiệm mầu
Xóa tan dần chấp ngã. (1 tiếng chuông)

21) Xin cho con tỉnh táo
Không kiêu mạn tự hào
Dù tu tiến đến đâu
Vẫn tự tìm chỗ dở. (1 tiếng chuông)

22) Nguyện cho con đi mãi
Không đứng lại giữa đường
Đến tuyệt đối vô biên
Tâm đồng tâm chư Phật. (1 tiếng chuông)

23) Rồi trong muôn vạn nẻo
Của sinh tử luân hồi
Con mãi mãi không thôi
Độ sinh không dừng nghỉ. (1 tiếng chuông)

24) Cúi lạy mười phương Phật
Xin chứng giám lòng con
Lời khấn nguyện sắt son
Dâng lên ngôi Tam Bảo. (1 tiếng chuông)

(Phát nguyện, đọc chậm ba lần)

Chúng con xin phát nguyện:
Phát tâm Bồ Đề
Hộ trì tam bảo
Chuyển tải Phật Pháp
Rộng khắp thế gian (3 lần) (3 tiếng chuông)

MƯỜI HẠNH PHỔ HIỀN

Đệ tử chúng con tuỳ thuận tu tập mười nguyện lớn của đức Phổ Hiền Bồ Tát:
Một là kính lễ chư Phật
Hai là xưng tán Như Lai
Ba là rộng tu cúng dường
Bốn là sám hối nghiệp chướng
Năm là tùy hỷ công đức
Sáu là thỉnh Phật chuyển Pháp
Bảy là thỉnh Phật trụ thế
Tám là thường theo học Phật
Chín là hằng thuận chúng sinh
Mười là hồi hướng khắp tất cả. (3 tiếng chuông)

PHỤC NGUYỆN

(Chủ sám đọc)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử chúng con đại diện cho đạo tràng (tên đạo tràng)… thực hành pháp lục hoà tại Câu lạc bộ Cúc Vàng Chùa Ba Vàng, hôm nay vân tập tại gia đình Phật tử: (tên, pháp danh)… để tác lễ Bạch Phật khai đàn phát nguyện tu tập các công đức, theo ba tháng an cư kiết hạ của chư Tăng, chúng con xin ngưỡng mong Tam Bảo chứng minh cho chúng con phân chia đạo tràng thành (số lượng)… nhóm, gồm (tên nhóm)… do (tên Phật tử, pháp danh)… làm trưởng nhóm. Chúng con cũng xin Tam Bảo gia trì, hộ pháp ủng hộ khiến cho các pháp hội đàn tràng tu tập được an ổn, thành tựu được các công đức lục hòa.
Chúng con lại xin tri ân công đức bố thí chỗ tu tập của gia đình tín chủ… hướng nguyện cho gia đình thí chủ được tăng trưởng phước lành, các sự cát tường, chư tai tiêu diệt, tinh tấn tu hành, cầu Vô Thượng đạo.

HỒI HƯỚNG
(Đại chúng cùng đọc)
Đệ tử chúng con
Vâng lời Phật dạy
Tu giới, học Pháp
Chân thật tập thực hành
Sáu pháp hoà kính
Chúng con nguyện xin
Hiện tại kiếp này
Và muôn kiếp sau
Đều gặp Minh Sư
Bậc thiện tri thức
Tu nguyện Bồ Đề
Thực hành công hạnh
Hộ trì Tam Bảo
Chuyển tải Phật pháp
Rộng khắp thế gian
Lợi mình lợi người
Hồi hướng về Vô Thượng Bồ Đề. (1 tiếng chuông)
Hiện tại kiếp này
Và muôn kiếp sau
Nương nơi Tam Bảo
Kiến lập pháp hội
Tu pháp lục hoà giải thoát
Khiến cho chúng sinh
Hoan hỷ thực hành
Lợi ích nhân thiên. (1 tiếng chuông)
Chúng con lại nguyện cầu
Bậc Thánh sớm giáng trần
Dẫn độ chúng sinh
Vào dòng giải thoát. (1 tiếng chuông)
Nguyện cầu Sư trưởng
Tứ đại điều hoà
Trụ thế Sa Bà dài lâu
Tuyên dương chính Pháp Phật
Lợi ích chúng hữu tình. (1 tiếng chuông)
Nguyện cho hết thảy
Chư Thiên, chư Thần
Cùng với cha mẹ
Hiện tại kiếp này
Và muôn kiếp trước
Thân bằng quyến thuộc
Và các vong linh
Gia tiên tiền tổ
Oan gia trái chủ
Của cả gia đình
Được nương Tam Bảo
Giác ngộ Phật Pháp
Cùng với chúng con
Kết duyên pháp lữ
Trợ duyên cho nhau
Tu đạo Bồ Đề. (1 tiếng chuông)
Cùng xin hồi hướng
Cho cả gia đình
Bình an mạnh khoẻ
Gia đạo hưng long
Ác nạn tiêu trừ
Công việc hanh thông
Tu theo Phật Pháp. (1 tiếng chuông)
Lại hướng nguyện cho
Đạo Phật hưng thịnh
Trên toàn thế giới
Đất nước Việt Nam
Luôn có minh quân
Lãnh đạo đất nước
Hưởng ân Tam Bảo
Như thuở vua Trần Nhân Tông
Đất nước thịnh hưng.
Nhân dân an lạc. (1 tiếng chuông)
Chúng con lại nguyện
Chư Thiên, thiện thần
Gia tâm ủng hộ
Thời tiết thuận hòa
Giảm bớt thiên tai
Hạn hán, động đất
Dịch bệnh, mất mùa
Chiến tranh loạn lạc
Khiến cho:
Quốc thái dân an
Thế giới hoà bình (1 tiếng chuông)
Nguyện cho:
Pháp giới chúng sinh
Đồng thành Phật đạo. (1 tiếng chuông)

Chúng con lại xin hồi hướng hóa giải nghiệp dịch bệnh phát sinh, động đất, các nạn nước do biển động và lũ quét, lụt lội, tiêu trừ ác nghiệp chết trùng trong các nạn dịch này cho chúng sinh. Hồi hướng cho các chúng hành bệnh quỷ vương, Ác Độc Quỷ Vương, đa ác quỷ vương… Huyết Lệ Sầu Quỷ Vương, cùng các tiểu quỷ tử (theo kinh Địa Tạng) có liên quan tới ác nạn của nhân loại, nguyện cho chúng quỷ này, được nương các công đức tu tập pháp lục hòa của chúng con, mà tăng phúc tăng duyên giác ngộ Phật Pháp, từ bỏ việc ác hộ trì việc thiện, phát tâm Bồ Đề, hộ trì Tam Bảo, cùng với chúng con kết duyên pháp lữ, thực hành công hạnh Bồ Đề chuyển tải Phật Pháp phổ độ chúng sinh cầu vô thượng Bồ Đề. Hồi hướng cho gia đình chúng con không rơi vào các ác nạn, ác dịch này và hồi hướng nguyện cho chúng nhân được tiêu ác nghiệp này, được bình an hạnh phúc tu theo chính đạo.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần) (3 tiếng chuông)

TAM QUY

Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sanh hiểu rõ đạo lớn, phát tâm Bồ Đề. (1 tiếng chuông) (1 lạy)
Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sanh vào sâu kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 tiếng chuông) (1 lạy)
Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sanh thống lý đại chúng, hết thảy không ngại. (3 tiếng chuông) (1 lạy)

HẾT!

1.369 lượt xem
06/06/2020

Bình luận