Phạm Thị Yến

Tâm Chiếu Hoàn Quán

Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Nghi thức kết mãn đàn lễ tu tập dành cho CLB Cúc Vàng lễ tại chùa, của chương trình: Tu tập theo ba tháng an cư kiết hạ của chư Tăng

Quý Phật tử tùy duyên tải và in bản PDF tại đây: Nghi thức kết mãn đàn lễ tu tập dành cho CLB Cúc Vàng lễ tại chùa, của chương trình: Tu tập theo ba tháng an cư kiết hạ của chư Tăng

NGUYỆN HƯƠNG
(Chủ sám)
Nguyện đem lòng thành kính
Gửi theo đám mây hương
Phảng phất khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát!

VĂN KHẤN

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con. Chúng con xin kính bạch chư Hộ Pháp chốn già lam chùa Ba Vàng, xin các Ngài ủng hộ cho chúng con.
Kính bạch các Ngài, nương lòng từ bi và sự chỉ dạy trên Sư Phụ cùng chư Tăng chùa Ba Vàng, Phật tử thuộc CLB Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa chúng con, đã cùng nhau tu tập theo ba tháng an cư kiết hạ của chư Tăng: sám hối, đọc tụng kinh điển, trì giới, phóng sinh và các công đức khác.
Hôm nay là ngày… tháng… năm Canh Tý, các Phật tử đạo tràng trưởng cùng một số các Phật tử, xin được đại diện CLB Cúc Vàng, vân tập về nơi pháp hội chính điện chùa Ba Vàng, chúng con cùng nhau dâng nén tâm hương, khải bạch Tam Bảo chứng minh gia trì, chư Hộ Pháp ủng hộ cho chúng con tác lễ kết mãn đàn tràng phát nguyện tu tập các công đức theo ba tháng an cư kiết hạ của chư Tăng. Trong khóa đàn Phật tử chúng con đã cùng nhau tu tập: lễ Phật, tụng kinh, sám hối, sách tấn nhau tu tập: trì giới, tu sửa thân tâm, chăm chỉ học và thực hành lời Phật dạy, để đoạn trừ dần các ái nhiễm tham lam, chấp trước, siêng tu hiếu hạnh; cùng nhau làm các việc thiện lành: cúng dường, bố thí, phóng sinh, chia sẻ yêu thương…
Chúng con xin nguyện đem công đức lành này hồi hướng đền ân chư Phật, báo Tứ trọng ân, phát nguyện đời đời kiếp kiếp nương nguyện Bồ Đề của mười phương chư Phật, để Hộ trì Tam Bảo, chuyển tải Phật Pháp, rộng khắp thế gian, đem tất cả công đức hồi hướng cầu vô thượng Bồ Đề; và hiện tại chúng con hồi hướng công đức mong nguyện chính Pháp Phật được tuyên dương, các bậc Thánh Tăng xuất hiện nơi đời hoằng dương chính Pháp Phật, đem hạnh phúc cho nhân Thiên và muôn loài, các chúng ác ma phá hoại Phật Pháp cùng chúng ngoại đạo được duyên giác ngộ; nguyện trên Sư Phụ được sức khỏe, trụ thế Sa Bà được dài lâu, để hoằng dương giáo Pháp Phật, phổ độ quần sinh.
Và nguyện cho cha mẹ hiện đời của chư Tăng Ni Phật tử, nếu còn hiện diện trên cõi dương thế, thì được mạnh khỏe tăng thêm tuổi thọ; thân bằng quyến thuộc được nhiều lợi ích sớm có duyên lành tu theo chính Pháp Phật; nguyện cho cha mẹ nếu đã quá vãng, gia tiên tiền tổ hiện kiếp, cha mẹ tiên tổ nhiều đời nhiều kiếp, cùng các chúng oan gia trái chủ nương nơi công đức tu tập của chúng con mà được giác ngộ hoan hỷ, được nương tựa vào chính Pháp của Phật để tu tập giải thoát. Chúng con cũng nguyện hết thảy chư Thiên, chư Hộ Pháp, Long Thần hộ trì cho đất nước Việt Nam luôn có được minh quân, giữ gìn bờ cõi, an ổn nhân dân, khiến cho mọi người được sống trong hòa bình an lạc, ủng hộ cho Phật Pháp khiến được thịnh hưng; nguyện cho thiên tai dịch bệnh tiêu giảm, muôn loài được an lạc trong giáo Pháp của Phật.
Chúng con ngưỡng nguyện mười phương chư Phật chứng minh công đức tu tập hồi hướng của chúng con, cho sở nguyện của chúng con sớm được thành tựu.
Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát
Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát
Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát!

ĐẢNH LỄ PHẬT
(Pháp khí: khánh, chuông)
Chí tâm đảnh lễ: Nam mô tận hư không biến pháp giới quá, hiện, vị lai thập phương chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng thường trụ Tam Bảo. (1 chuông) (1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Sa Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. (1 chuông) (1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tây Phương Giáo Chủ Cực Lạc Thế giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. (1 chuông) (1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Đông Phương Giáo Chủ Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, Nhật Quang Biến Chiếu Bồ Tát, Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Nhất Thiết Thánh Chúng. (1 chuông) (1 lễ)

TÁN PHÁP
(Ngồi, khai chuông mõ)
Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn,
Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp.
Nay con nghe thấy vâng gìn giữ,
Nguyện hiểu nghĩa chân đức Thế Tôn.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 vái)

(Chủ sám đọc)
Đệ tử chúng con cùng sách tấn nhau giữ trọn niệm quy y Tam Bảo.

(Đại chúng cùng đọc)
Con xin nguyện suốt đời quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. (1 chuông) (1 vái)
– Quy y Phật: Chúng con trọn đời tôn thờ kính trọng, tu theo đức Phật Thích Ca Mâu Ni, là bậc Thầy giác ngộ sáng suốt của chúng con. (1 chuông) (1 vái)
– Quy y Pháp: Chúng con trọn đời tôn thờ kính trọng, tu theo chánh Pháp từ kim khẩu đức Phật nói ra. (1 chuông) (1 vái)
– Quy y Tăng: Chúng con trọn đời tôn thờ kính trọng, tu theo những Tăng sĩ tu hành đúng chánh Pháp của Như Lai. (1 chuông) (1 vái)
* Quy y Phật rồi, chúng con không kính trọng tu theo trời, thần, quỷ, vật. (1 chuông) (1 vái)
* Quy y Pháp rồi, chúng con không kính trọng tu theo ngoại đạo, tà giáo. (1 chuông) (1 vái)
* Quy y Tăng rồi, chúng con không kính trọng, làm thân với bạn dữ, nhóm ác. (1 chuông) (1 vái)

(Chủ sám đọc)
Đệ tử chúng con cùng sách tấn nhau giữ gìn năm giới

(Đại chúng cùng đọc)
– Chúng con nguyện trọn đời giữ giới không sát sanh. Nghĩa là chúng con không giết người bằng mọi cách, không sai bảo kẻ khác giết người, không vui thích thấy nghe kẻ khác giết người. Cho đến những con vật lớn, chúng con cũng không nhẫn tâm giết hại; mà hằng bảo vệ sanh mạng chúng sanh. (1 chuông) (1 vái)
– Chúng con nguyện trọn đời giữ giới không trộm cướp. Nghĩa là chúng con thấy tài sản, vật dụng của người, không khởi lòng tham, lén lấy hay giựt lấy; mà luôn luôn bảo vệ tài sản của người như tài sản mình. (1 chuông) (1 vái)
– Chúng con nguyện trọn đời giữ giới không tà dâm. Nghĩa là chúng con chỉ một vợ một chồng, chớ không có lòng mê hoa đắm sắc, làm điều tà vạy, gây đau khổ cho gia đình mình và gia đình người; mà hằng tán thán ca ngợi đời sống trinh bạch. (1 chuông) (1 vái)
– Chúng con nguyện trọn đời giữ giới không nói dối. Nghĩa là chúng con không do lòng tham nói lời dối trá lừa bịp người, không do lòng nóng giận nói lời hung dữ khiến người buồn rầu, không do lòng hiểm ác nói lời vu oan, vu cáo khiến người bị khó khăn tù tội; mà hằng nói lời chân thật ngay thẳng. (1 chuông) (1 vái)
– Chúng con nguyện trọn đời giữ giới không uống rượu. Nghĩa là chúng con không uống các thứ rượu mạnh và nhẹ khiến tâm trí rối loạn mờ tối, thân thể sanh nhiều bệnh hoạn, chuốc lỗi lầm với thân nhân quyến thuộc; cho đến các thứ á phiện, xì ke, ma túy thảy đều tránh xa. (1 chuông) (1 vái)
Cúi xin Tam Bảo hộ trì khiến chúng con đầy đủ nghị lực, giữ gìn năm giới trong sạch để được làm người tốt trong đời này và đời sau. (1 chuông) (1 vái)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 chuông)

(Chủ sám đọc)
Đệ tử chúng con cùng sách tấn nhau tu các công đức theo SÁU PHÁP HÒA KÍNH

(Đại chúng cùng đọc)
Một là: Thân hòa cộng trụ: khi cùng nhau tu tập làm phận sự tại chùa, tại câu lạc bộ, tại đạo tràng, thường nên chiếu cố giúp đỡ lẫn nhau. (1 chuông) (1 vái)
Hai là: Khẩu hòa vô tránh: khi giao tiếp chỉ bảo lẫn nhau, luôn luôn thể hiện tinh thần khuyến khích khuyên bảo cùng nhau làm thiện, dứt trừ làm ác. (1 chuông) (1 vái)
Ba là: Ý hòa đồng sự: khi cùng nhau làm phận sự, lúc nào cũng tôn trọng và ái kính ý kiến người khác, nếu tư tưởng ý kiến đó là đúng, còn nếu không thì hãy cùng nhau bàn bạc cho ra lẽ và vui vẻ chấp nhận. (1 chuông) (1 vái)
Bốn là: Giới hòa đồng tu: sách tấn nhau theo 5 giới và 8 giới. Biết nhận lỗi và chỉ lỗi cho nhau theo 5 giới và 8 giới bát quan trai, để cùng nhau tiến đạo. (1 chuông) (1 vái)
Năm là: Kiến hòa đồng giải: kiến giải có được về chân lý tứ đế, hay lý đạo đã thông hiểu, xin chia sẻ cùng mọi người, cùng nhau tu tập. Kiến giải về nhân quả, khổ vô thường vô ngã, cùng sách tấn nhau buông bỏ tham ái, diệt trừ dần các phiền não, khổ đau hướng tới giải thoát luân hồi sinh tử. (1 chuông) (1 vái)
Sáu là: Lợi hòa đồng quân: khi làm phận sự, cùng hưởng các đồ ăn thức uống, cùng quan tâm chăm sóc nhau, một cách bình đẳng một cách hợp pháp, có nghĩa là bình đẳng trong đồng đẳng. (1 chuông) (1 vái)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 chuông)

LỄ PHẬT
(Quỳ, khánh, chuông)
Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tỳ Bà Thi Phật. (1 chuông) (1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Thi Khí Phật. (1 chuông) (1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tỳ Xá Phù Phật. (1 chuông) (1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Câu Lưu Tôn Phật. (1 chuông) (1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Câu Na Hàm Mâu Ni Phật. (1 chuông) (1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Ca Diếp Phật. (1 chuông) (1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (1 chuông) (1 lễ)

(Ngồi, mõ, chuông)

BÀI KINH: ĐIỀM LÀNH TỐI THƯỢNG
(Mangala Sutta)

Chính tôi được nghe như vầy: Một thời, Thế Tôn trú tại nước Xá Vệ (Sàvatthi), ở tịnh xá Kỳ Viên (Jetavana), khu vườn ông Cấp Cô Độc (Anàthapindika). Rồi một Thiên tử, khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thù thắng chói sáng, đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn. Sau khi đảnh lễ xong liền đứng sang một bên cung kính bạch Đức Thế Tôn với bài kệ:

Nhiều Thiên tử và người,
Suy nghĩ đến điềm lành,
Mong ước và đợi chờ,
Để sống đời an lạc,
Xin Ngài hãy nói lên,
Về điềm lành tối thượng.

Đức Thế Tôn dạy rằng:

 1. Không thân cận kẻ ngu,
  Nên gần gũi bậc Trí,
  Tôn kính người Hiền Thiện,
  Là điềm lành tối thượng.
 2. Sống trong môi trường tốt,
  Để tạo tác nhân lành,
  Chân chính hướng thiện tâm,
  Là điềm lành tối thượng.
 3. Lắng nghe siêng học hỏi,
  Chăm chỉ huấn luyện nghề,
  Nói những lời chân thật,
  Là điềm lành tối thượng.
 4. Hiếu dưỡng mẹ và cha,
  Yêu thương gia đình mình,
  Làm những nghề lành thiện,
  Là điềm lành tối thượng.
 5. Bố thí, làm việc thiện,
  Săn sóc tới bà con,
  Không làm các việc ác,
  Là điềm lành tối thượng.
 6. Chấm dứt các tội lỗi,
  Không đam mê nghiện ngập,
  Tinh cần làm việc tốt,
  Là điềm lành tối thượng.
 7. Luôn khiêm cung lễ độ,
  Biết đủ và biết ơn,
  Luôn nghe giảng Chính Pháp,
  Là điềm lành tối thượng.
 8. Kiên nhẫn để phục thiện,
  Thường đến gặp chư Tăng,
  Đàm luận và thỉnh Pháp,
  Là điềm lành tối thượng.
 9. Mong cầu tăng trí tuệ:
  Khổ này do nhân gì?
  Cách diệt khổ ra sao?
  Tìm hiểu Tứ Thánh Đế,
  Là điềm lành tối thượng.
 10. Khi xúc chạm việc đời,
  Do được hiểu, không sầu,
  An nhiên, không phiền não,
  Là điềm lành tối thượng.

Đức Thế Tôn lại dạy:
Ai sống được như thế,
Không chỗ nào thất bại,
Đến đâu cũng an lành,
Luôn luôn được hạnh phúc.
Vị Thiên tử nghe xong,
Đảnh lễ Đức Thế Tôn
Và hoan hỉ phụng hành.

KINH TÁM ĐIỀU GIÁC NGỘ CỦA BẬC ĐẠI NHÂN
Là người đệ tử Phật, ngày đêm nên chí tâm, nhớ nghĩ và tư duy, về tám điều giác ngộ, của các bậc Đại nhân.
Điều giác ngộ thứ nhất:
Thế gian vốn vô thường, cõi nước rất mong manh, bốn đại lại khổ không, năm ấm là vô ngã, luôn sinh diệt biến đổi, giả dối không có chủ, tâm là nguồn việc ác, thân là rừng nghiệp tội, nếu quán sát như thế, dần dần lìa sinh tử.
Điều giác ngộ thứ hai:
Tham muốn nhiều là khổ, bao sinh tử nhọc nhằn, đều từ tham dục khởi, nếu ít muốn biết đủ, thân tâm được tự tại.
Điều giác ngộ thứ ba:
Tâm nếu không biết đủ, chỉ lo việc tham cầu, sẽ tăng thêm tội ác, Bồ Tát không như vậy, thường nhớ đến tri túc, vui cảnh nghèo giữ đạo, lấy tuệ làm sự nghiệp.
Điều giác ngộ thứ tư:
Lười biếng phải sa đọa, nên thường hành tinh tấn, để phá phiền não ác, chiết phục cả bốn ma, ra khỏi ngục ấm giới.
Điều giác ngộ thứ năm:
Ngu si phải sinh tử, nên Bồ Tát thường nhớ, luôn học rộng nghe nhiều, để tăng trưởng trí tuệ, và thành tựu biện tài, rồi đem niềm vui lớn, giáo hóa cho tất cả.
Điều giác ngộ thứ sáu:
Nghèo khổ hay oán hờn, thường kết nhiều duyên ác, Bồ Tát hành bố thí, bình đẳng với oán thân, không nhớ đến lỗi cũ, không ghét bỏ người ác.
Điều giác ngộ thứ bảy:
Năm dục là tai họa, thân dẫu ở cõi tục, nhưng không nhiễm dục lạc, thường nhớ nghĩ ba y, bình bát và pháp khí, chí nguyện người xuất gia, luôn giữ đạo trong sạch, thực hành hạnh thanh tịnh, từ bi với tất cả.
Điều giác ngộ thứ tám:
Sinh tử luôn thiêu đốt, khổ não thật vô biên, nên phát tâm Bồ đề, tu hành cầu Thánh đạo, cứu độ khắp tất cả, nguyện thay thế chúng sinh, gánh chịu vô lượng khổ, khiến cho tất cả loài, đều được đại an lạc.
Tám điều nói trên đây, chư Phật và Bồ Tát, đã tự mình giác ngộ, và tinh tấn hành đạo, tu từ bi trí tuệ, nương theo thuyền Pháp thân, đến nơi bờ Niết bàn, rồi trở lại sinh tử, độ thoát các chúng sinh, cũng đem tám điều này, chỉ dạy cho tất cả, khiến mọi loài chúng sinh, biết được sinh tử khổ, xa lìa năm món dục, tu tâm theo Thánh đạo. Nếu người đệ tử Phật, tư duy tám điều này, sẽ ở trong mỗi niệm, diệt được vô lượng tội, thẳng tiến đến Bồ đề, mau thành tựu Chính giác, dứt hẳn đường sinh tử, thường an trú tịnh lạc.

(Phát nguyện, đọc chậm ba lần)
Chúng con xin phát nguyện:
Phát tâm Bồ Đề
Hộ trì Tam Bảo
Chuyển tải Phật Pháp
Rộng khắp thế gian (3 lần) (3 chuông)

MƯỜI HẠNH PHỔ HIỀN
Đệ tử chúng con tuỳ thuận tu tập mười nguyện lớn của đức Phổ Hiền Bồ Tát:
Một là kính lễ chư Phật
Hai là xưng tán Như Lai
Ba là rộng tu cúng dường
Bốn là sám hối nghiệp chướng
Năm là tùy hỷ công đức
Sáu là thỉnh Phật chuyển Pháp
Bảy là thỉnh Phật trụ thế
Tám là thường theo học Phật
Chín là hằng thuận chúng sinh
Mười là hồi hướng khắp tất cả. (3 chuông)

PHỤC NGUYỆN
(Quỳ)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử chúng con đại diện cho các đạo tràng Phật tử thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng hôm nay vân tập tại chính điện chùa Ba Vàng, nương đức trên Sư Phụ cùng chư Tăng để tác lễ Bạch Phật kết mãn khoá đàn phát nguyện tu tập các công đức, theo ba tháng an cư kiết hạ của chư Tăng, chúng con xin ngưỡng mong Tam Bảo chứng minh cho các đạo tràng và các gia đình Phật tử, tùy duyên tác lễ kết mãn khoá đàn tu tập tại đạo tràng từ ngày mai, tức ngày 29 tháng 7 năm Canh Tý.
Chúng con cũng xin Tam Bảo chứng minh và gia trì, chúng con nguyện đem tất cả các công đức tu tập và công đức thực hành các pháp lục hòa của các Phật tử CLB Cúc Vàng, trong thời gian tu tập theo ba tháng an cư kiết hạ của chư Tăng, hồi hướng đến cho các gia đình chư Tăng Ni, Phật tử trong CLB và tất cả nhân dân Phật tử đang nương tựa CLB để tu tập, được tăng trưởng công đức Bồ Đề, hiện tại được tiêu trừ ác nghiệp, thiện cầu được sớm thành tựu, thuận duyên tu tập, tinh tấn Bồ Đề, vị lai sớm thành tựu đạo.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

HỒI HƯỚNG
(Đại chúng cùng đọc)

Đệ tử chúng con
Vâng lời Phật dạy
Tu giới, học Pháp
Chân thật tập thực hành
Sáu pháp hòa kính
Chúng con nguyện xin
Hiện tại kiếp này
Và muôn kiếp sau
Đều gặp Minh Sư
Bậc thiện tri thức
Tu nguyện Bồ Đề
Thực hành công hạnh
Hộ trì Tam Bảo
Chuyển tải Phật pháp
Rộng khắp thế gian
Lợi mình lợi người
Hồi hướng về Vô Thượng Bồ Đề. (1 chuông)
Hiện tại kiếp này
Và muôn kiếp sau
Nương nơi Tam Bảo
Kiến lập pháp hội
Tu pháp lục hòa giải thoát
Khiến cho chúng sinh
Hoan hỷ thực hành
Lợi ích nhân thiên. (1 chuông)
Chúng con lại nguyện cầu
Bậc Thánh sớm giáng trần
Dẫn độ chúng sinh
Vào dòng giải thoát. (1 chuông)
Nguyện cầu Sư trưởng
Tứ đại điều hòa
Trụ thế Sa Bà dài lâu
Tuyên dương chính Pháp Phật
Lợi ích chúng hữu tình. (1 chuông)
Nguyện cho hết thảy
Chư Thiên, chư Thần
Cùng với cha mẹ
Hiện tại kiếp này
Và muôn kiếp trước
Thân bằng quyến thuộc
Và các vong linh
Gia tiên tiền tổ
Oan gia trái chủ
Của cả gia đình
Được nương Tam Bảo
Giác ngộ Phật Pháp
Cùng với chúng con
Kết duyên pháp lữ
Trợ duyên cho nhau
Tu đạo Bồ Đề. (1 chuông)
Cùng xin hồi hướng
Cho cả gia đình
Bình an mạnh khoẻ
Gia đạo hưng long
Ác nạn tiêu trừ
Công việc hanh thông
Tu theo Phật Pháp. (1 chuông)
Lại hướng nguyện cho
Đạo Phật hưng thịnh
Trên toàn thế giới
Đất nước Việt Nam
Luôn có minh quân
Lãnh đạo đất nước
Hưởng ân Tam Bảo
Như thuở vua Trần Nhân Tông
Đất nước thịnh hưng.
Nhân dân an lạc. (1 chuông)
Chúng con lại nguyện
Chư Thiên, thiện thần
Gia tâm ủng hộ
Thời tiết thuận hòa
Giảm bớt thiên tai
Hạn hán, động đất
Dịch bệnh, mất mùa
Chiến tranh loạn lạc
Khiến cho:
Quốc thái dân an
Thế giới hòa bình (1 chuông)
Nguyện cho:
Pháp giới chúng sinh
Đồng thành Phật đạo. (1 chuông)

Chúng con lại xin hồi hướng hóa giải nghiệp dịch bệnh phát sinh, động đất, các nạn nước do biển động và lũ quét, lụt lội, tiêu trừ ác nghiệp chết trùng trong các nạn dịch này cho chúng sinh. Hồi hướng cho các chúng hành bệnh quỷ vương, Ác Độc Quỷ Vương, đa ác quỷ vương… Huyết Lệ Sầu Quỷ Vương, cùng các tiểu quỷ tử (theo kinh Địa Tạng) có liên quan tới ác nạn của nhân loại, nguyện cho chúng quỷ này, được nương các công đức tu tập pháp lục hòa của chúng con, mà tăng phúc tăng duyên giác ngộ Phật Pháp, từ bỏ việc ác hộ trì việc thiện, phát tâm Bồ Đề, hộ trì Tam Bảo, cùng với chúng con kết duyên pháp lữ, thực hành công hạnh Bồ Đề chuyển tải Phật Pháp phổ độ chúng sinh cầu vô thượng Bồ Đề. Hồi hướng cho gia đình chư tôn đức Tăng Ni, gia đình các Phật tử trong Câu lạc bộ chúng con không rơi vào các ác nạn, ác dịch này và hồi hướng nguyện cho chúng nhân được tiêu ác nghiệp này, được bình an hạnh phúc tu theo chính đạo.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần) (1 chuông)

TAM QUY
Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sanh hiểu rõ đạo lớn, phát tâm Bồ Đề. (1 chuông) (1 lạy)
Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sanh vào sâu kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 chuông) (1 lạy)
Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sanh thống lý đại chúng, hết thảy không ngại. (3 chuông) (1 lạy)

132 lượt xem
15/05/2020

Bình luận