Phạm Thị Yến

Tâm Chiếu Hoàn Quán

Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Nghi thức dành cho đạo tràng trợ duyên sau khai đàn hóa giải oán kết

Quý vị và các bạn tùy duyên tải và in bản PDF tại đây: Nghi thức dành cho đạo tràng trợ duyên sau khai đàn hóa giải oán kết

1. Hô chuông

(Đại chúng quỳ gối chắp tay. Đánh 3 tiếng chuông, lễ 1 lễ, sau đó đánh một hồi chuông. Dứt hồi chuông, bắt đầu đánh chuông, từng tiếng thong thả. Chủ sám hô chuông)

Nghe tiếng chuông, phiền não nhẹ (1 chuông)
Trí tuệ lớn, Bồ Đề sanh (1 chuông)
Lìa địa ngục, thoát vô minh (1 chuông)
Nguyện thành Phật, độ chúng sinh (1 chuông)
Nam mô Giáo chủ cõi U Minh Bồ Tát Địa Tạng Vương (1 chuông)
Nam mô Giáo chủ cõi U Minh Bồ Tát Địa Tạng Vương (1 chuông)
Nam mô Giáo chủ cõi U Minh Bồ Tát Địa Tạng Vương! (dồn hết hồi chuông)

(Quỳ gối; chắp tay; chủ sám dâng 3 nén hương)

2. Nguyện hương

Nguyện đem lòng thành kính
Gửi theo đám mây hương
Phảng phất khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông) (cắm hương)

(Quỳ gối, chủ sám bạch)

3. Bạch Phật

Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con. Chúng con xin thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh quang giáng đàn tràng ủng hộ cho chúng con.

Đệ tử chúng con thuộc đạo tràng… trong câu lạc bộ Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa, hiện đang tu tập tại chùa Ba Vàng.

Hôm nay là ngày… tháng… năm… đệ tử chúng con, thể theo lời thỉnh cầu của gia đình tín chủ (tên tín chủ)… theo sự cắt cử phân công của đạo tràng, chúng con tới tại gia chung của gia đình tín chủ (họ tên)…, tại địa chỉ… để trợ duyên cho gia đình tu tập theo phát nguyện (số ngày)… để hồi hướng công đức (đọc mong cầu của tín chủ đối với đàn lễ. Ví dụ: hóa giải nghiệp hiếm muộn, cầu sinh con…).

Chúng con chân thật nương tựa Tam Bảo, thực hành sáu pháp hòa kính, chúng con thỉnh cầu xin được sự gia trì của Tam Bảo, năng lực của Pháp lục hòa, hạnh nguyện độ sinh của chư Tăng chùa Ba Vàng, xin nhất tâm thỉnh mời các chúng vong linh, đã được thỉnh mời từ ngày khai đàn cho đến nay, trên nghiệp (đọc tên nghiệp)… của (tên người cần hồi hướng)… qua các hiện tượng (đọc hiện tượng)…, nguyện các vong linh được về tại đàn tràng này cùng chúng con tu tập nghe kinh thính Pháp.

Nguyện qua sự tinh tấn tu tập sám hối của gia đình tín chủ, mà các vong linh khởi tâm hoan hỷ nghe kinh thính Pháp, giác ngộ nhân quả, xả bỏ oán thù, nhận phần công đức phúc báu hồi hướng của gia đình, kết duyên pháp lữ với gia đình tín chủ và các Phật tử câu lạc bộ Cúc Vàng thực hành lời Đức Phật dạy, sớm được hạnh phúc an vui.

Giờ này chúng con xin thỉnh hết thảy chư Thiên, chư Thần và các chúng vong linh, cùng với chúng con vào khóa lễ tu tập theo bài kinh… (tên bài kinh).

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông) (1 lễ)

4. Đảnh lễ Phật

(Theo hướng dẫn của kinh)

5. Kệ khai kinh

(Theo hướng dẫn của kinh)

(LƯU Ý: Phần văn khấn tụng Tam quy, ngũ giới và sáu Pháp hòa kính:
Đạo tràng đi tụng kinh trợ duyên đọc phần văn khấn thuộc trường hợp của người được trợ duyên. Ví dụ: Người được trợ duyên CHƯA đối trước chư Tăng phát nguyện Bồ Đề – sám hối oan gia trái chủ thì chủ sám sẽ bạch theo trường hợp chưa đối trước chư Tăng. Và thêm câu này ở đầu: “Hôm nay tất cả chúng con cùng xin phát nguyện Bồ Đề.”)

(Quỳ, chủ sám bạch)

6. Phục nguyện

Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Đệ tử chúng con xin hồi hướng công đức tu tập trong đàn lễ này,

(Nếu tín chủ là Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng thì đọc thêm phần in đậm: hồi hướng công đức tu tập lục hòa của các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng)

Và các công đức gia đình tạo lập, hồi hướng cho gia đình tín chủ được (đọc mong cầu của gia đình)
Chúng con lại xin hồi hướng cho chư vị chư Thiên, chư Thần Linh, được tăng trưởng phúc lành, tăng thêm oai lực, kết duyên pháp lữ tu hành với chúng con, hộ trì cho gia đình tín chủ được phát tâm Bồ Đề, thực hành công hạnh Bồ Đề tại câu lạc bộ Cúc Vàng, cầu Vô Thượng Bồ Đề.

Hồi hướng cho các vong linh đã dự pháp nghe kinh trong đàn tràng, được tăng phước, tăng duyên nương tựa Tam Bảo, nương tựa câu lạc bộ Cúc Vàng tu tập sáu pháp hòa kính và nguyện cho các vong linh cũng được kết duyên với các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng, tu tập tích lũy các công đức cầu Vô Thượng Bồ Đề.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông) (1 lễ)

(Đứng; pháp khí: mõ)

7. Hồi hướng

Công phu công đức có bao nhiêu
Con xin lấy đó hồi hướng về
Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh
Thảy đều thể nhập vô sanh nhẫn. (1 chuông)
Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não
Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời
Nguyện các tội chướng thảy tiêu trừ
Đời đời thường hành Bồ Tát đạo. (1 chuông)
Nguyện đem công đức tu hành này
Chan rải mười phương khắp tất cả
Hết thảy chúng sinh cùng các loài
Đồng được lên ngôi Vô Thượng giác. (1 chuông)

(Quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

8. Tam quy

Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm Vô Thượng. (1 chuông) (1 lễ)
Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 chuông) (1 lễ)
Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại. (3 chuông) (1 lễ)

(Phật tử trợ duyên ngồi, chủ sám đọc, gia đình tín chủ quỳ lễ theo tiếng chuông)

9. Gia chủ lễ tạ

Giờ này khóa lễ đã châu long, tín chủ một lòng lễ tạ tứ lễ. (4 lễ)

3.512 lượt xem
22/04/2021

Bình luận