Nghi thức cúng thí thực tại các chùa dành cho Phật tử

(Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa cúng, nếu không có thì Phật tử được phân công cúng)

1. Hô Chuông

(Quỳ hoặc đứng, chắp tay. Chủ sám có/không cầm hương hô chuông)

Nghe tiếng chuông, phiền não nhẹ
Trí tuệ lớn, Bồ Đề sinh
Lìa địa ngục, thoát vô minh
Nguyện thành Phật, độ chúng sinh
Nam mô Giáo chủ cõi U Minh Bồ Tát Địa Tạng Vương
Nam mô Giáo chủ cõi U Minh Bồ Tát Địa Tạng Vương
Nam mô Giáo chủ cõi U Minh Bồ Tát Địa Tạng Vương! (dồn hết hồi chuông)

2. Nguyện Hương

(Quỳ hoặc đứng)

Nguyện đem lòng thành kính
Gửi theo đám mây hương
Phảng phất khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

3. Văn Khấn

(Quỳ hoặc đứng, chắp tay)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, cùng chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con.
Đệ tử chúng con hiện đang tu tập theo sự chỉ dạy của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh và chư Tăng đệ tử của Sư Phụ (thuộc câu lạc bộ Cúc Vàng).
Hôm nay là ngày… tháng… năm… chúng con được sự giao phó của Sư Phụ, chư Tăng; được sự cắt cử của ban chức sự, chúng con xin được tác lễ cúng thí thực. Chúng con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng, oai lực công đức Bồ Đề của pháp Lục Hòa, xin thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh tại nơi địa cuộc (chùa/ban trị sự…), cùng chư vị linh Thần hộ trì, đồng gia tâm ủng hộ; chúng con lại xin nhất tâm thỉnh mời các vong linh có duyên tại nơi địa cuộc (chùa/ban trị sự…) và các chúng vong linh cô hồn ngạ quỷ không nơi nương tựa, không người cấp đỡ lang thang đói khổ, các loại vong linh cô hồn khác trong khu vực này, các vong linh có duyên với khóa lễ này, được nương năng lực của Phật, Pháp, Tăng, Tam Bảo mà vân tập về tại nơi đây, dự pháp nghe kinh, được giác ngộ và thọ tài ẩm thực hiến cúng tại lễ cúng này.
Và theo sự chỉ dạy của chư Tăng, chúng con xin thỉnh mời tất cả chư vị có duyên trong khóa lễ này về đàn chẩn tế tại chùa Ba Vàng vào ngày… tháng… năm… Và có thể trong đàn lễ chẩn tế sẽ có thí chủ cúng dường, thì theo duyên của thí chủ mà nhận thêm phước báu từ sự chú nguyện của chư Tăng, thọ thực phần hiến cúng vật phẩm trong đàn lễ và nương tựa Tam Bảo, nghe kinh thính Pháp khai thị được giác ngộ, được phát tâm Bồ Đề tu tập cầu giải thoát. Và chúng con cũng xin cáo bạch với chư vị, nếu chùa thay đổi ngày cúng lễ chẩn tế thì xin bạch lại sau.
Chúng con nhất tâm mời thỉnh. (3 lần)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

4. Lễ Tán Phật

(Quỳ hoặc đứng, chắp tay. Pháp khí: khánh, chuông)

Đại từ đại bi thương chúng sinh,
Đại hỷ đại xả cứu hàm thức,
Tướng đẹp sáng ngời dùng trang nghiêm.
Chúng con chí tâm thành đảnh lễ. (1 chuông)

Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chư Phật ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chính Pháp ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Tăng bậc Hiền Thánh ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (3 chuông. 1 lễ)

5. Tán Pháp

(Ngồi hoặc đứng. Khai chuông mõ)

Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn,
Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp.
Nay con nghe thấy vâng gìn giữ,
Nguyện hiểu nghĩa chân Đức Thế Tôn.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần. 3 chuông)

6. Tụng Kinh

(Ngồi hoặc đứng. Pháp khí: mõ, chuông. Tuỳ chọn tụng từ 1-2 bài (nếu bài ngắn). Ấn vào tên bài)

Bài kinh: Kinh nhân quả

Bài kinh: Quả Báo Của Việc Ăn Đồ Cúng Dường Khi Làm Phận Sự

Bài kinh: Quả Báo Của Việc Trộm Vật Để Cúng Dường

Bài kinh: Quả Báo Của Việc Tự Ý Dùng Đồ Dư Của Chúng Tăng

7. Khai Thị Cho Vong Linh

(Chủ sám quỳ hoặc đứng đọc, đại chúng ngồi/đứng chắp tay hướng theo)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Chúng con xin được nương oai lực của Tam Bảo, đọc lời khai thị.
Hỡi các vong linh, hôm nay chư vị được nương oai lực của Tam Bảo, lòng từ của chư Tăng, mà chư vị được về khóa lễ này nghe kinh, rồi sẽ được cúng thực cho ăn. Nhưng có thể vì nhiều nhân duyên bất thiện của chư vị trong kiếp quá khứ đã tạo: sát sinh, trộm cắp, tà hạnh, phá hoại chùa chiền, trộm cắp của Tam Bảo, ác hại chư Tăng, bất hiếu bất nhân… mà không thể được thọ nhận phẩm vật hiến cúng hôm nay, nên chư vị cần cùng chúng tôi nhất tâm sám hối, phát nguyện quy y Tam Bảo, phát tâm Bồ Đề, phát nguyện thực hành công hạnh Bồ Đề, để tiêu trừ ác nghiệp, thanh tịnh ba nghiệp, khiến trong giây phút được thọ thực và phát sinh các thiện duyên tu hành giải thoát.

8. Sám Hối - Quy Y

(Đại chúng cùng tụng)

Vong linh xưa đã tạo bao ác nghiệp
Đều do ba độc tham sân si
Từ thân miệng ý phát sinh ra
Hết thảy con nay xin sám hối

Vong linh quy y Phật
Vong linh quy y Pháp
Vong linh quy y Tăng

Vong linh giữ niệm quy y Phật, để thoát khỏi cảnh phải đọa địa ngục.
Vong linh giữ niệm quy y pháp, để thoát khỏi cảnh phải đọa làm ngã quỷ.
Vong linh giữ niệm quy y tăng, để thoát khỏi cảnh phải đọa làm súc sinh.

9. Phát Nguyện Bồ Đề

(Quỳ hoặc đứng, chắp tay. Chủ sám bạch)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, thỉnh các chúng trong cõi tâm linh cùng chúng con phát tâm Bồ Đề và thực hành công hạnh Bồ Đề:
(Đại chúng cùng bạch)

Phát tâm Bồ Đề
Hộ trì Tam Bảo
Chuyển tải Phật Pháp
Rộng khắp thế gian
Cầu Vô Thượng Đạo. (1 chuông. lễ 1 lễ/1 vái)

10. Cúng Thực

(Quỳ hoặc đứng, chủ sám bạch)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này, chúng con xin tác lễ cúng dường vật thực.
Thượng: Xin dâng lên cúng dường thập phương chư Phật chứng minh.
Trung: Xin dâng lên cúng dường chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh.
Hạ: Xin dâng cúng cho chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì.
Sau: Xin hiến cúng cho tất cả các chúng vong linh mà chúng con đã thỉnh mời.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 vái)

(Đại chúng cùng tụng. Mõ, chuông)
Biến thực chân ngôn: Nam mô tát phạ đát tha, nga đá phả rô chỉ đế, ám tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (3 lần. 1 chuông)
Biến thủy chân ngôn: Nam mô tô rô bà ra, đát tha nga đá ra, đát điệt tha, án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô sa bà ha. (3 lần. 1 chuông)
Phổ cúng dường: Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. (3 lần. 3 chuông)

Nguyện cho các vong linh
Được thọ thực no đủ
Nghe kinh giác ngộ Pháp
Sinh lòng kính tín Phật
Nương tựa nơi Tam Bảo
Tu hành cầu thoát khổ
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 vái)

11. Phục Nguyện

(Quỳ hoặc đứng, chắp tay. Chủ sám bạch)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Vâng theo lời chỉ dạy, chúng con xin hồi hướng công đức trong khóa lễ hiến cúng này, công đức tùy hỷ, tu tập Lục Hòa hồi hướng về Vô Thượng Bồ Đề và hiện tiền hồi hướng đến cho chư vị chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì, nguyện cho chư vị được tăng trưởng phúc lành, tăng thêm oai lực hộ trì cho các việc tu tập, phận sự tại nơi đây của tứ chúng được hanh thông thuận lợi đúng pháp, hồi hướng nguyện chánh pháp trụ lâu dài ở thế gian; hồi hướng cho tất cả các vong linh đã thỉnh mời (trên bàn có tịnh tài thì bạch: đã thọ nhận phước báu), vật thực trong khóa lễ hiến cúng này mà được tăng trưởng phúc lành, giác ngộ Phật Pháp. Nguyện tất cả chư vị được kết duyên pháp lữ với các Phật tử tập tu lục hòa, được thực hành công hạnh Bồ Đề, đời đời kiếp kiếp trợ duyên cho nhau tu hành cho tới ngày thành Phật.
Chúng con cũng xin hồi hướng đến cho các tín chủ, Phật tử tham gia trong khóa lễ và phận sự này/tu tập ngày hôm nay, nguyện được nương công đức tu tập, phận sự lục hòa, mà gia đình cũng được hóa giải oán kết, tiêu trừ nghiệp chướng, bình an hạnh phúc, con cháu thảo hiền, công việc hanh thông và được thắng duyên nương tựa Tam Bảo, thực hành Phật Pháp, thực hành pháp Lục Hòa được hạnh phúc an vui, phát sinh nhân duyên cùng nhau tu tập cầu Vô Thượng Bồ Đề.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

12. Hồi Hướng

(Quỳ hoặc đứng, chắp tay. Pháp khí: chuông, mõ hoặc khánh)

Thí thực công đức có bao nhiêu,
Con xin lấy đó hồi hướng về
Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh,
Thảy đều thể nhập vô sinh nhẫn. (1 chuông)
Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não,
Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời
Nguyện các tội chướng thảy tiêu trừ,
Đời đời thường hành Bồ Tát đạo. (1 chuông)
Nguyện đem công đức tu hành này,
Chan rải mười phương khắp tất cả
Hết thảy chúng con cùng các loài
Đồng được lên ngôi Vô Thượng giác. (3 chuông)

13. Tam Tự Quy

(Quỳ hoặc đứng, chắp tay. Pháp khí: khánh, chuông)

Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm Vô Thượng. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại. (3 chuông. 1 lễ. Sau đó 1 hồi chuông kết lễ)

14. Tri Ân Và Tùy Hỷ

(Quỳ hoặc đứng, chắp tay)
Chủ sám bạch: Chúng con xin tri ân Tam Bảo, tri ân Sư Phụ cùng đại Tăng, chúng con xin tri ân các bậc thiện tri thức đã giúp đỡ cho chúng con tu hành. Xin tùy hỷ hết thảy chư vị trong cõi tâm linh đã ủng hộ đàn tràng, đã về đây tu tập Phật Pháp.
Tất cả cùng hòa: Xin tùy hỷ công đức của các đạo hữu! (1 lễ)

15. Bạch Hạ Lễ

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này khóa lễ của chúng con đã xong, chúng con xin hạ lễ.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 vái)

HẾT

474 lượt xem
30/08/2023

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ