Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Nghi thức cúng lễ tại phần tiểu (cốt…) vô danh

Nghi Thức Này Dành Cho Gia Đình Tự Làm

Các nghi thức cúng lễ chuyển tiểu (cốt…) vô danh tại gia đầy đủ tại đây:

https://phamthiyen.com/cac-nghi-thuc-cung-le-chuyen-tieu-cot-vo-danh-tai-gia/

– Quý vị và các bạn tùy duyên tải và in bản PDF tại đây (ấn vào tên bài)

Các nghi thức cúng lễ chuyển tiểu (cốt…) vô danh tại gia (Dành cho nhân dân Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa)

Các nghi thức cúng lễ chuyển tiểu (cốt…) vô danh tại gia (Dành cho Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa)

A. Hướng Dẫn

1. Đối Tượng Làm Chủ Lễ

Chương trình dành cho hai đối tượng:
(1) Nhân dân và Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa
(2) Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa
– Thực hành nghi thức chung: Nếu trong gia đình/hội chúng, có cả thành viên đã phát nguyện tu lục hòa và thành viên chưa phát nguyện tu lục hòa, thì sẽ dùng chung chương trình dành cho Phật tử đã phát nguyện tu lục hòa.
Giải thích:
(1) Nhân dân và Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa: Nhân dân là những người chưa quy y Tam Bảo; Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa là những người đã quy y Tam Bảo, nhưng chưa phát tâm Bồ Đề tu lục hòa.
(2) Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa: Các Phật tử đã được phát nguyện Bồ Đề và phát nguyện tu sáu Pháp hòa kính là: 1. Thân hòa đồng trụ; 2. Khẩu hòa vô tránh; 3. Ý hòa đồng duyệt; 4. Giới hòa đồng tu; 5. Kiến hòa đồng giải; 6. Lợi hòa đồng quân.

2. Thời Gian

Sau khi đào phải tiểu (cốt…) vô danh

3. Địa Điểm

Tại phần tiểu (cốt…) vô danh

4. Sắm Lễ

Hoa quả, nước, một bát cơm trắng, 1 quả trứng gà không có giống, ba bát cháo trắng, một đĩa muối, một đĩa gạo; bánh kẹo tùy duyên có/không.

5. Các Phần Tâm Linh Phát Sinh Và Cách Hóa Giải

– Trong quá trình gia đình làm công việc này, nếu có các sự việc: gia đình bất hòa khác thường, các nạn, giấc mơ khác thường, các sự bất thường khác… thì bạch thỉnh các vong linh tác động tạo thành sự việc, hiện tượng (kể tên hiện tượng, sự việc)…, các vong linh có liên quan qua điềm báo bằng các sự việc, hiện tượng đó.
– Bạch thỉnh vào trong các khóa tu và phát nguyện cầu siêu cho các vong linh đã thỉnh đó.

B. Nghi Thức Cúng Lễ

Quý đạo hữu thực hiện 1 trong 2 nghi thức dưới đây:

I. Nghi Thức Dành Cho Nhân Dân Và Phật Tử Chưa Phát Nguyện Bồ Đề Tu Lục Hòa

1. Hướng Dẫn

– Phần tiểu (cốt…) còn nằm ngầm trong đất hoặc đã đưa lên mặt đất.
– Cắm hương lên mâm bày trước phần tiểu (cốt…) vô danh.

2. Nguyện Hương

(Thực hiện 1 trong 2 văn nguyện hương dưới đây)

a. Dùng hương đốt, hương trầm,…

Nguyện đem lòng thành kính
Gửi theo đám mây hương
Phảng phất khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

b. Dùng tâm hương

Nguyện ý thành, tâm kính
Biến mãn khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

3. Văn Bạch Phật

Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con/chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh và gia hộ cho con/chúng con. Con/chúng con xin thỉnh mời chư Thiên, chư Thần Linh, thổ địa, đẳng đẳng chư Thần quang giáng về nơi đây ủng hộ cho con/chúng con.

Đệ tử con tên là:… Pháp danh (nếu có):… Hiện đang ở tại:…
(Tùy duyên có/không đọc phần này: Con/chúng con đang tu tập tại đạo tràng… thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng.)

Hôm nay là ngày… tháng… năm… gia đình con/chúng con vì là người trần mắt thịt, không thấy, không hay, không biết, cho nên khi (làm nhà/sang cát/đào đất,…) gia đình con/chúng con đã đào phạm phải phần tiểu (cốt…) của ai đó bị lấp sâu xuống khu đất này.
Gia đình con/chúng con xin được di chuyển phần tiểu (cốt…) vô danh sang (đọc địa chỉ mới)… vào ngày (hôm nay…)… Con/chúng con xin chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh và gia hộ cho con/chúng con, chư Thiên, chư Thần Linh, thổ địa, đẳng đẳng chư Thần ủng hộ cho gia đình con/chúng con, con/chúng con cũng lại xin vong linh tại phần tiểu (cốt…) vô danh chứng giám cho tâm thành của con/chúng con mà hoan hỷ cho con/chúng con và phát tâm ủng hộ cho công việc di chuyển phần tiểu (cốt…) vô danh được hanh thông, viên mãn.
Con/chúng con xin được sự gia trì của Tam Bảo, xin được sự ủng hộ của chư vị chư Thiên, chư Thần Linh, quỷ Thần, để cho vong linh tại phần tiểu (cốt…) vô danh hoan hỷ với lời chia sẻ của con/chúng con và các việc làm thành tâm thành ý đúng lời Đức Phật dạy của gia đình con/chúng con, để các vong linh được lợi ích nương tựa vào Tam Bảo, vào Phật Pháp tu hành mau thoát khổ.

Nhất tâm bạch thỉnh vong linh tại phần tiểu (cốt…) vô danh (3 lần)

Con/chúng con nương tựa Tam Bảo, xin nhất tâm thỉnh bạch với chư vị vong linh về việc gia đình con/chúng con khi (làm nhà/sang cát/đào đất,…) nên đã đào phạm vào phần tiểu (cốt…) của vong linh. Đây là việc mà gia đình con/chúng con không mong muốn, xin thỉnh vong linh thấy biết tâm thành chân thật này của gia đình con/chúng con. Vì công việc ở cõi người có các quy định ràng buộc, có nỗi khổ riêng, từ sự ràng buộc với nhiều người khác, mà gia đình con/chúng con vẫn phải tiến hành công việc tại đây và để cho vong linh có lợi ích an lành cao nhất, gia đình con/chúng con xin được di chuyển tiểu (cốt…) của vong linh đến địa điểm khác, cùng xin vâng theo lời Đức Phật dạy xin thỉnh vong linh vào ngày… tháng… năm… vân tập về chùa Ba Vàng, gia đình con/chúng con xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo, chư Tăng để hồi hướng phúc cầu siêu cho các vong linh. Việc làm này là việc làm đúng theo lời Đức Phật dạy cho người sống cứu giúp cho thân quyến quá vãng, việc làm này của gia đình con/chúng con, là việc làm trân trọng đối với vong linh như thân nhân của con/chúng con. Vì vong linh không có người thân coi sóc nơi mồ mả (xương cốt…)… nay gia đình con/chúng con xin thỉnh vong linh về chùa nhận phần phúc báu hồi hướng từ sự cúng dường của gia đình con/chúng con, để nương tựa Tam Bảo, nương tựa chư Tăng, hàng ngày được thọ thực, nghe kinh, thính Pháp tu hành sớm thoát khổ. Đây là duyên lành cho vong linh đến với Tam Bảo. Vậy xin vong linh hoan hỷ với thiện ý của gia đình con/chúng con và hộ trì cho gia đình con/chúng con mọi công việc được hanh thông, tốt đẹp.
Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát!

4. Cúng Thực

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Nhân duyên này, gia đình con/chúng con sắm sửa hương hoa vật thực thành tâm dâng cúng. Con/chúng con biết chư Phật không thọ thực, nhưng con/chúng con cũng xin thỉnh chư Phật chứng minh cho lòng thành kính của con/chúng con, sau con/chúng con xin dâng cúng vật thực này tới cho chư Thiên, chư Thần, quỷ Thần coi sóc tại nơi đây. Con/chúng con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh và độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, con/chúng con xin thỉnh mời và phổ tế tới cho vong linh tại phần tiểu (cốt…) vô danh cùng các vong linh ở tại nơi đây. Nguyện cho các vong linh được nương sự bố thí trong lễ cúng này của con/chúng con mà được thọ thực no đủ.

Biến thực chân ngôn: Nam mô tát phạ đá tha nga đá phả rô chỉ để ám tam bạt ra tam bạt ra hồng. (7 lần)
Biến thủy chân ngôn: Nam mô tô rô bà ra đát tha nga đá ra đát điệt tha án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô sa bà ha. (7 lần)
Phổ cúng dường: Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. (7 lần)

Nguyện cho các vong linh
Được thọ thực no đủ
Nghe kinh giác ngộ Pháp
Sinh lòng kính tín Phật
Nương tựa nơi Tam Bảo
Tu hành cầu thoát khổ
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

5. Cúng Dường Tam Bảo

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nhân duyên hôm nay ngày… tháng… năm…, con/chúng con muốn tạ ân đến chư Thiên, chư Thần, nên con/chúng con xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo để hồi hướng phúc đến cho chư Thiên, chư Thần tăng phúc phẩm, hộ trì cho con/chúng con cùng các vong linh và con/chúng con xin thành tâm phát nguyện cúng dường tịnh tài (tiền) để hộ độ cho Tăng chúng tu hành tại chùa… (nếu tại chùa Ba Vàng thì đọc: chùa Ba Vàng, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) với tâm nguyện cho chư Tăng được tứ sự như ý phù hợp với việc tu tập, xây dựng chùa chiền lấy chỗ cho nhân dân Phật tử tu tập và hoằng Pháp để hồi hướng công đức cúng dường của con/chúng con đến chư Thiên, chư Thần Linh, chư quỷ Thần coi sóc tại nơi đây, cùng các vong linh.
– Con/chúng con phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tiền là… để hồi hướng phúc đến cho chư Thiên, chư Thần Linh, chư quỷ Thần tại nơi đây.
– Con/chúng con phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tiền là… để hồi hướng phúc đến cho vong linh tại phần tiểu (cốt…) vô danh.
– Con/chúng con phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tiền là… để hồi hướng phúc đến cho chư vong linh có duyên trong buổi lễ hôm nay.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

6. Kệ Khai Kinh

Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn,
Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp.
Nay con nghe thấy vâng gìn giữ,
Nguyện hiểu nghĩa chân Đức Thế Tôn.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần)

7. Tụng Kinh

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này con/chúng con xin phép được tụng Pháp bảo tôn kinh: Bài Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện – Phẩm 7: Lợi Ích Của Kẻ Còn Người Mất. Con/chúng con kính thỉnh chư Thiên, chư Thần, thỉnh vong linh tại phần tiểu (cốt…) vô danh và các vong linh cùng nghe kinh.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Ấn vào tên bài kinh: Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện – Phẩm 7: Lợi Ích Của Kẻ Còn Người Mất

(Tụng kinh xong thì đọc tiếp)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con/chúng con đã được hiểu lời Đức Phật dạy trong Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, Phẩm 7: Lợi Ích Cho Kẻ Còn Người Mất, Đức Phật dạy rằng: Khi làm lễ cúng cho vong linh, thì nên làm cỗ chay và làm lễ dâng cúng dường đến chư Tăng, thì người mất sẽ sớm siêu thoát và người sống tăng trưởng phúc lành.
Con/chúng con đã hứa với vong linh tại phần tiểu (cốt…) vô danh là sẽ thực hành theo lời Đức Phật dạy, con/chúng con xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo, chư Tăng để hồi hướng phúc cầu siêu cho vong linh tại phần tiểu (cốt…) vô danh và xin thỉnh vong linh vào ngày… tháng… năm… vân tập về chùa Ba Vàng, theo lời triệu thỉnh của chư Tăng, thọ nhận phần phước báu cúng dường Tam Bảo của gia đình và kết duyên với Tam Bảo, chư Tăng để tu hành sớm được an lành giải thoát. Con/chúng con cũng xin phát nguyện tu tại (đọc địa chỉ tu)… trong (số)… ngày để hồi hướng công đức cho vong linh tại phần tiểu (cốt…) vô danh này.

Nếu di chuyển tiểu (cốt…) ngay thì bạch: Và giờ này con/chúng con xin di chuyển phần tiểu (cốt…) của vong linh đến chôn cất tại (đọc địa chỉ chôn tiểu (cốt…) vô danh mới)…, xin vong linh hoan hỷ. Con/chúng con xin Tam Bảo, chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng gia trì, chư Thiên, chư Thần Linh, quỷ Thần ủng hộ cho gia đình con/chúng con làm việc thiện công đức này được hanh thông, gia đình được bình an, vong linh tại tiểu (cốt…) vô danh được lợi ích, được hoan hỷ.

(Tiếp)
Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Nếu gia đình cầu siêu cho vong linh thì bạch tiếp các mục phù hợp tại đường link: https://phamthiyen.com/cac-bai-van-bach-lien-quan-toi-viec-cau-sieu-cho-vong-linh/

8. Tam Tự Quy

Thỉnh các vong linh cùng với con/chúng con quy y Phật, Pháp, Tăng, Tam Bảo.

Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm Vô Thượng. (1 lễ)
Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 lễ)
Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại. (1 lễ)

(Khấn xong di chuyển phần tiểu (cốt…) vô danh sang chỗ mới để hạ huyệt)

Xem nghi thức đầy đủ

II. Nghi Thức Dành Cho Phật Tử Đã Phát Nguyện Bồ Đề Tu Lục Hòa

1. Hướng Dẫn

– Phần tiểu (cốt…) còn nằm ngầm trong đất hoặc đã đưa lên mặt đất.
– Cắm hương lên mâm bày trước phần tiểu (cốt…) vô danh.

2. Nguyện Hương

(Thực hiện 1 trong 2 văn nguyện hương dưới đây)

a. Dùng hương đốt, hương trầm,…

Nguyện đem lòng thành kính
Gửi theo đám mây hương
Phảng phất khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

b. Dùng tâm hương

Nguyện ý thành, tâm kính
Biến mãn khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

3. Văn Bạch Phật

Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con/chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh và gia hộ cho con/chúng con. Con/chúng con xin thỉnh mời chư Thiên, chư Thần Linh, thổ địa, đẳng đẳng chư Thần quang giáng về nơi đây ủng hộ cho con/chúng con.

Đệ tử con tên là:… Pháp danh:… Hiện đang ở tại:…
Con/chúng con đang tu tập tại đạo tràng… thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng.

Hôm nay là ngày… tháng… năm… gia đình con/chúng con vì là người trần mắt thịt, không thấy, không hay, không biết, cho nên khi (làm nhà/sang cát/đào đất,…) gia đình con/chúng con đã đào phạm phải phần tiểu (cốt…) của ai đó bị lấp sâu xuống khu đất này.
Gia đình con/chúng con xin được di chuyển phần tiểu (cốt…) vô danh sang (đọc địa chỉ mới)… vào ngày (hôm nay…)… Con/chúng con xin chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh và gia hộ cho con/chúng con, chư Thiên, chư Thần Linh, thổ địa, đẳng đẳng chư Thần ủng hộ cho gia đình con/chúng con, con/chúng con cũng lại xin vong linh tại phần tiểu (cốt…) vô danh chứng giám cho tâm thành của con/chúng con mà hoan hỷ cho con/chúng con và phát tâm ủng hộ cho công việc di chuyển phần tiểu (cốt…) vô danh được hanh thông, viên mãn.
Con/chúng con xin được sự gia trì của Tam Bảo, oai lực công đức Bồ Đề của Pháp lục hòa, xin được sự ủng hộ của chư vị chư Thiên, chư Thần Linh, quỷ Thần, để cho vong linh tại phần tiểu (cốt…) vô danh hoan hỷ với lời chia sẻ của con/chúng con và các việc làm thành tâm thành ý đúng lời Đức Phật dạy của gia đình con/chúng con, để các vong linh được lợi ích nương tựa vào Tam Bảo, vào Phật Pháp tu hành mau thoát khổ.

Nhất tâm bạch thỉnh vong linh tại phần tiểu (cốt…) vô danh (3 lần)

Con/chúng con nương tựa Tam Bảo, oai lực công đức Bồ Đề của Pháp lục hòa, xin nhất tâm thỉnh bạch với chư vị vong linh về việc gia đình con/chúng con khi (làm nhà/sang cát/đào đất,…) nên đã đào phạm vào phần tiểu (cốt…) của vong linh. Đây là việc mà gia đình con/chúng con không mong muốn, xin thỉnh vong linh thấy biết tâm thành chân thật này của gia đình con/chúng con. Vì công việc ở cõi người có các quy định ràng buộc, có nỗi khổ riêng, từ sự ràng buộc với nhiều người khác, mà gia đình con/chúng con vẫn phải tiến hành công việc tại đây và để cho vong linh có lợi ích an lành cao nhất, gia đình con/chúng con xin được di chuyển tiểu (cốt…) của vong linh đến địa điểm khác, cùng xin vâng theo lời Đức Phật dạy xin thỉnh vong linh vào ngày… tháng… năm… vân tập về chùa Ba Vàng, gia đình con/chúng con xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo, chư Tăng để hồi hướng phúc cầu siêu cho các vong linh. Việc làm này là việc làm đúng theo lời Đức Phật dạy cho người sống cứu giúp cho thân quyến quá vãng, việc làm này của gia đình con/chúng con, là việc làm trân trọng đối với vong linh như thân nhân của con/chúng con. Vì vong linh không có người thân coi sóc nơi mồ mả (xương cốt…)… nay gia đình con/chúng xin thỉnh vong linh về chùa nhận phần phúc báu hồi hướng từ sự cúng dường của gia đình con/chúng con, để nương tựa Tam Bảo, nương tựa chư Tăng, hàng ngày được thọ thực, nghe kinh, thính Pháp tu hành sớm thoát khổ. Đây là duyên lành cho vong linh đến với Tam Bảo. Vậy xin vong linh hoan hỷ với thiện ý của gia đình con/chúng con và hộ trì cho gia đình con/chúng con mọi công việc được hanh thông, tốt đẹp.
Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát!

4. Cúng Thực

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Nhân duyên này, gia đình con/chúng con sắm sửa hương hoa vật thực thành tâm dâng cúng. Con/chúng con biết chư Phật không thọ thực, nhưng con/chúng con cũng xin thỉnh chư Phật chứng minh cho lòng thành kính của con/chúng con, sau con/chúng con xin dâng cúng vật thực này tới cho chư Thiên, chư Thần, quỷ Thần coi sóc tại nơi đây. Con/chúng con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh và độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, oai lực công đức Bồ Đề của Pháp lục hòa, con/chúng con xin thỉnh mời và phổ tế tới cho vong linh tại phần tiểu (cốt…) vô danh cùng các vong linh ở tại nơi đây. Nguyện cho các vong linh được nương sự bố thí trong lễ cúng này của con/chúng con mà được thọ thực no đủ.

Biến thực chân ngôn: Nam mô tát phạ đá tha nga đá phả rô chỉ để ám tam bạt ra tam bạt ra hồng. (7 lần)
Biến thủy chân ngôn: Nam mô tô rô bà ra đát tha nga đá ra đát điệt tha án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô sa bà ha. (7 lần)
Phổ cúng dường: Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. (7 lần)

Nguyện cho các vong linh
Được thọ thực no đủ
Nghe kinh giác ngộ Pháp
Sinh lòng kính tín Phật
Nương tựa nơi Tam Bảo
Tu hành cầu thoát khổ
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

5. Cúng Dường Tam Bảo

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nhân duyên hôm nay ngày… tháng… năm…, con/chúng con muốn tạ ân đến chư Thiên, chư Thần, nên con/chúng con xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo để hồi hướng phúc đến cho chư Thiên, chư Thần tăng phúc phẩm, hộ trì cho con/chúng con cùng các vong linh và con/chúng con xin thành tâm phát nguyện cúng dường tịnh tài (tiền) để hộ độ cho Tăng chúng tu hành tại chùa Ba Vàng, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh với tâm nguyện cho chư Tăng được tứ sự như ý phù hợp với việc tu tập, xây dựng chùa chiền lấy chỗ cho nhân dân Phật tử tu tập và hoằng Pháp để hồi hướng công đức cúng dường của con/chúng con đến chư Thiên, chư Thần Linh, chư quỷ Thần coi sóc tại nơi đây, cùng các vong linh.
– Con/chúng con phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tiền là… để hồi hướng phúc đến cho chư Thiên, chư Thần Linh, chư quỷ Thần tại nơi đây.
– Con/chúng con phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tiền là… để hồi hướng phúc đến cho vong linh tại phần tiểu (cốt…) vô danh.
– Con/chúng con phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tiền là… để hồi hướng phúc đến cho chư vong linh có duyên trong buổi lễ hôm nay.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

6. Kệ Khai Kinh

Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn,
Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp.
Nay con nghe thấy vâng gìn giữ,
Nguyện hiểu nghĩa chân đức Thế Tôn.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần)

7. Tụng Kinh

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này con/chúng con xin phép được tụng Pháp bảo tôn kinh: Bài Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện – Phẩm 7: Lợi Ích Của Kẻ Còn Người Mất. Con/chúng con kính thỉnh chư Thiên, chư Thần, thỉnh vong linh tại phần tiểu (cốt…) vô danh và các vong linh cùng nghe kinh.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Ấn vào tên bài kinh: Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện – Phẩm 7: Lợi Ích Của Kẻ Còn Người Mất

(Tụng kinh xong thì đọc tiếp)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con/chúng con đã được hiểu lời Đức Phật dạy trong Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, Phẩm 7: Lợi Ích Cho Kẻ Còn Người Mất, Đức Phật dạy rằng: Khi làm lễ cúng cho vong linh, thì nên làm cỗ chay và làm lễ dâng cúng dường đến chư Tăng, thì người mất sẽ sớm siêu thoát và người sống tăng trưởng phúc lành.
Con/chúng con đã hứa với vong linh tại phần tiểu (cốt…) vô danh là sẽ thực hành theo lời Đức Phật dạy, con/chúng con xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo, chư Tăng để hồi hướng phúc cầu siêu cho vong linh tại phần tiểu (cốt…) vô danh và xin thỉnh vong linh vào ngày… tháng… năm… vân tập về chùa Ba Vàng, theo lời triệu thỉnh của chư Tăng, thọ nhận phần phước báu cúng dường Tam Bảo của gia đình và kết duyên với Tam Bảo, chư Tăng để tu hành sớm được an lành giải thoát. Con/chúng con cũng xin phát nguyện tu tại (đọc địa chỉ tu)… trong (số)… ngày để hồi hướng công đức cho vong linh tại phần tiểu (cốt…) vô danh này.

Nếu di chuyển tiểu (cốt…) ngay thì bạch: Và giờ này con/chúng con xin di chuyển phần tiểu (cốt…) của vong linh đến chôn cất tại (đọc địa chỉ chôn tiểu (cốt…) vô danh mới)…, xin vong linh hoan hỷ. Con/chúng con xin Tam Bảo, chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng gia trì, chư Thiên, chư Thần Linh, quỷ Thần ủng hộ cho gia đình con/chúng con làm việc thiện công đức này được hanh thông, gia đình được bình an, vong linh tại tiểu (cốt…) vô danh được lợi ích, được hoan hỷ.

(Tiếp)
Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Nếu gia đình cầu siêu cho vong linh thì bạch tiếp các mục phù hợp tại đường link: https://phamthiyen.com/cac-bai-van-bach-lien-quan-toi-viec-cau-sieu-cho-vong-linh/

8. Tam Tự Quy

Thỉnh các vong linh cùng với con/chúng con quy y Phật, Pháp, Tăng, Tam Bảo.

Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm Vô Thượng. (1 lễ)
Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 lễ)
Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại. (1 lễ)

(Khấn xong di chuyển phần tiểu (cốt…) vô danh sang chỗ mới để hạ huyệt)

Xem nghi thức đầy đủ

LIÊN HỆ

Nếu có bất cứ vấn đề gì thắc mắc, kính mời quý đạo hữu liên hệ với:
Phật tử: Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán):
– Ban Liên Lạc của Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán): 0984243810
– Nhắn tin vào facebook:
Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán):
facebook.com/PhamThiYen.TamChieuHoanQuan1970
– Đăng lên nhóm facebook:
Tâm Sự Cùng Cô Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán):
facebook.com/groups/PhamThiYenTCHQ
– Email: phamthiyen.tchq1970@gmail.com

74 lượt xem
24/12/2021

Bình luận (0)

Xem nhiều nhất trong chuyên mục