Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

[Minigame Hái hoa giác ngộ] Tuần 17: Nguyện thứ 8 của đức Phổ Hiền Bồ Tát

Chương trình minigame Hái hoa giác ngộ được tổ chức bởi CLB Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa do Cô Phạm Thị Yến (Pháp danh: Tâm Chiếu Hoàn Quán) làm chủ nhiệm. Câu hỏi được đăng vào thứ Hai; đáp án được đăng vào thứ Sáu và người trả lời đúng sẽ được công bố vào thứ Bảy hàng tuần trên fanpage CLB Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa (facebook.com/CLBCucVangTapTuLucHoa).

Các câu hỏi từ chương trình, đáp án và câu trả lời của những người trả lời đúng sẽ được đăng trên website Cô Phạm Thị Yến vào chủ nhật hàng tuần. Kính mời quý Phật tử cùng đọc để tăng thêm chính kiến trên con đường tu học Phật Pháp.

Câu hỏi tuần 17 của chương trình minigame Hái hoa giác ngộ:

Kể tên nguyện thứ 8 của Đức Phổ Hiền Vương Bồ Tát. Hãy phân tích điều đó. Bạn đã áp dụng điều này cho bản thân như thế nào?

Cô Phạm Thị Yến trả lời:

Nguyện thứ 8 của đức Phổ Hiền Vương Bồ Tát: Thường học theo Phật.
Ý nghĩa: Tất cả suy nghĩ lời nói hành động, đều học và làm theo lời Phật dạy, để hướng tới thành PHẬT.

Kính thưa các đạo hữu! Yến xin được chia sẻ những phần thực hành nguyện thứ tám, phù hợp với cư sĩ tại gia.

Phật là bậc toàn giác, để thành tựu quả vị Phật, Ngài đã phát tâm Bồ đề tạo vô lượng công đức, luôn làm lợi ích cho chúng sinh. Vậy nên chúng ta cần phát tâm Bồ đề, cần tu các công đức luôn làm lợi ích chúng sinh, hiện tại dù khó khăn chướng ngại không nản trí, cho tới có thể vì chúng sinh, mà vào sinh ra tử bao nhiêu kiếp thề nguyện vẫn không nhàm mỏi, quyết tâm tu thành Phật.

Phật đã thuyết các pháp giải thoát cho chúng ta, dạy cho chúng ta thực hành giới để chúng ta bớt khổ, nên chúng ta phải chăm chỉ nghe học Pháp và thực hành trì giới.

Những chướng ngại khiến chúng ta không thâm nhập được pháp và khó hoàn thành việc trì giới, là do chúng ta tham, sân, chấp ngã. Chúng ta cần luôn luôn chính niệm: xả tham, xả sân, xả chấp ngã. 

Xả tham: Thực hành bố thí tuỳ duyên phù hợp với hoàn cảnh của mình, về tiền của, công sức và lời nói, khiến người khác được an ổn, được hiểu về nhân quả bỏ ác làm thiện. Tự thân chúng ta, nên thực hành: thiểu dục tri túc (ít muốn, biết đủ).
Xả sân: Chúng ta thường tư duy về nhân quả, sẽ kiểm soát được hành vi của mình, thì sẽ thực hành được nhẫn nhục, tha thứ và hướng thiện, tâm từ bi của chúng ta sẽ sinh khởi và tăng trưởng. Đây là cách: lấy từ bi để diệt hận thù.
Xả chấp ngã: Chấp ngã là chấp tôi, chấp cái thân và tâm này là mình: thân của tôi, ý kiến quan điểm của tôi… sinh ra phiền não. Do chấp tôi chấp cái của tôi, nên mọi sở hữu khác cũng thuộc về mình như cha mẹ, vợ chồng, con cái, bạn bè,… tài sản.
Chúng ta trong vô lượng kiếp, có kiếp thọ các thân cõi trời, có kiếp thọ thân người (kiếp giàu; kiếp nghèo; kiếp ngu; kiếp trí; kiếp đẹp; kiếp xấu xí mù điếc dị dạng…), có các kiếp làm các loại ngạ quỷ, có các kiếp làm các loại súc sinh và có các kiếp mang thân trong các cảnh giới địa ngục. Vậy nên chúng ta chẳng có một cái thân nào gọi là TÔI, mà các thân này được tạo lập lưu chuyển liên tục, do kết quả của các hành vi thiện ác của thân khẩu ý, từ đó cái của tôi cũng thay đổi theo nghiệp lực của các hành vi đó.

Do sự chấp ngã như vậy, nên chúng ta không lắng nghe, thường bảo thủ theo kiến giải sai lầm. Có thể chúng ta hiểu biết lý thuyết rất thông làu, nhưng để thực hành lý thuyết đó đến đạt được kết quả “Xả chấp ngã”, thì chúng ta phải tinh tấn trong các pháp hành. Vậy nên khi hiểu về chấp ngã và sự nguy hiểm của chấp ngã là dẫn chúng ta đau khổ mãi trong luân hồi, nên chúng ta thường tư duy để bỏ đi cái tôi, cái của tôi khi ứng xử giao tiếp, hãy lắng nghe để tuỳ duyên mà ứng dụng Pháp cho phù hợp. Ví dụ: Khi đã tư duy về phận sự đã đúng pháp đem lại lợi ích, thì lúc làm phận sự sẽ tuân thủ theo những gì đã bàn bạc và biết lắng nghenhận lỗi đúng theo pháp lục hòa để tiến bộ.

Phương pháp thực hành tu tập lục hòa trong CLB Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa, là pháp hành để Phật tử tập thực hành xả chấp ngã. Môi trường đạo tràng, câu lạc bộ dễ thực tập pháp hơn, vì các Phật tử cùng có chung ý niệm xả chấp ngã, khi đã thực hành được thuần thục trong các phận sự, thì chúng ta sẽ áp dụng được trong mọi hoàn cảnh khác.

Các niệm tương tục như vậy gọi là: thường theo học Phật. Các quý đạo hữu dành thời gian tư duy, để đưa ra cách hành xử trong gia đình và khi tu tập công đức tại đạo tràng và tại chùa cho phù hợp đúng pháp.
Chúc các đạo hữu tinh tấn!

duc-pho-hien-vuong-bo-tat
Đức Phổ Hiền Bồ Tát

>>> “Tùy hỷ công đức” trong 10 nguyện của đức Phổ Hiền Bồ tát nghĩa là gì?

Những câu trả lời hay của các Phật tử:

nguyen-thu-tam-cua-duc-pho-hien-vuong-bo-tat
Người chơi đạt giải

Câu trả lời đạt giải nhì

nguyen-thu-tam-cua-duc-pho-hien-vuong-bo-tat
Câu trả lời đạt giải nhì đến từ nick Hạnh Bảo

Tên nguyện thứ 8 của đức Phổ Hiền Vương Bồ Tát là “Thường theo học Phật”.
Theo con hiểu câu: “Thường theo học Phật” trong nguyện thứ 8 của đức Phổ Hiền Bồ Tát khuyên chúng sanh muốn thoát khỏi biển khổ luân hồi, thành tựu được chánh Đẳng, chánh Giác như đức Phật thì tất cả đều phải học từ hạnh nguyện của Đức Phật. Học tâm quảng đại từ bi và tâm xả thí cầu đạo của Đức Phật. Phải học rất nhiều không những học thuộc tam tạng kinh điển mà còn phải học cách triết phục bản thân, trì trai giữ giới thanh tịnh, học khoan dung độ lượng với tất cả, học nhẫn nhịn và từ bi với muôn loài. Học đức Phật là học nguyện “Bỏ tất cả các việc ác, vâng làm tất cả các việc lành, giữ tâm ý trong sạch…”

Con nhờ nhân duyên lành được trên Sư Phụ Thầy Thích Trúc Thái Minh ban cho con giới luật của người phật tử tại gia. Thầy cho con pháp quy y Tam Bảo và dạy cho con biết tu ba tâm: Cung kính, vâng lời và biết ơn, nên con đã áp dụng điều này như: Con học làm các việc lành thiện như cố gắng giữ tròn 5 giới cấm, nếu phạm giới thì phải sám hối và cố gắng lần sau không phạm nữa. Học trên Thầy vào ngày 19/6 mỗi năm phải về chùa tham dự lễ “phát Bồ Đề Tâm” và thực hành các công hạnh của Bồ Đề tâm như: biết bố thí, cúng dường, hộ trì Tam Bảo đúng Pháp. Phát nguyên vào ngày mùng 8 hàng tháng tu tập Bát Quan Trai giới một ngày một đêm thanh tịnh. Ở tại gia phải biết vâng lời hiếu dưỡng mẹ cha và ông bà, vâng lời anh chị trong gia đình, sống hoà thuận với họ hàng làng xóm. Về chùa phải học tu hoà hợp và vâng lời cung kính chư Tăng, Ni, cung kính vâng lời trên Sư Phụ và tâm luôn kính quý ba ngôi Tam Bảo. Phải sống biết ơn tất cả từ anh, chị em trong nhà và bạn bè người thân như ông bà, cha mẹ đến Sư Phụ, quý Thầy Cô và Cô chủ nhiệm CLB Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa cùng quý Phật tử đã chia sẻ, sách tấn, chỉ dạy cho con tu học Phật Pháp.

Câu trả lời đạt giải ba

nguyen-thu-tam-cua-duc-pho-hien-vuong-bo-tat
Câu trả lời đạt giải ba đến từ nick Duy Tồ

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Nguyện thứ 8 của đức Phổ Hiền Bồ Tát là:
“Thường theo học Phật”

Mỗi khi nhắc tới đức Phật là chúng ta không thể không nghĩ tới công hạnh Bồ Đề viên mãn của Ngài!
Cũng vậy, nếu nói tới nguyện thứ 8 của của ngài Đức Phổ Hiền Bồ Tát không thể không nhớ tới 7 nguyện đầu và 2 nguyện cuối cùng của Ngài!
1: Kính lễ chư Phật
2: Xưng tán Như Lai
3: Rộng tu cúng dường
4: Sám hối nghiệp chướng
5: Tuỳ hỷ công đức
6: Thỉnh Phật Thuyết Pháp
7: Thỉnh Phật trụ thế
8: Thường theo học Phật
9: Hằng thuận chúng chúng sinh
10: Hồi hướng khắp tất cả.

Khi muốn thành tựu được nguyện thứ 8 của Ngài thì phải thực hành được 7 nguyện trước tiên.
– Kính lễ chư Phật ở đây có nghĩa là chúng ta cung kính các công hạnh, đức hạnh của Ngài và thực hành theo các công hạnh và pháp giải thoát của Ngài.
Dù gặp bất kì chướng ngại, nghịch cảnh nào… chúng ta cũng không được nản trí và thối tâm.
– Xưng tán Như Lai:
Chính là xưng tán tâm chân thật của Chính Pháp. Nếu mình mắc một lỗi sân hận nào đó mà được người khác nhắc nhở, khuyên can thì bản thân phải biết lắng nghe, sửa đổi và tri ân người đó, vì mình mà người đó đã nói lên tâm chân thật để giúp mình quay về Chính Pháp.
– Rộng tu cúng dường:
Là xả tâm keo kẹt, bủn xỉn. Mỗi khi cúng dường hay bố thí đều hoan hỉ không luyến tiếc và không chấp rằng tôi là người cúng dường, tôi là người bố thí nên tôi có quyền được khinh thường, kiêu mạn với người được nhận cúng dường và người được nhận bố thí mà chúng ta phải tri ân người được nhận cúng dường và người được nhận bố thí vì có họ mà mình được tăng trưởng công đức.
Chúng ta phải chăm chỉ cúng dường hộ trì Tam Bảo và bố thí để tăng trưởng công đức.
Có của thì góp của, có công sức thì góp công sức…
– Sám hối nghiệp chướng:
Hằng ngày chúng ta nên sám hối các nghiệp chướng từ vô thuỷ kiếp trược đã tạo và kiếp hiện tại và hứa sẽ dừng tạo nghiệp các tuỳ vào từng trường hợp mà có thể dừng được ngay hoặc có trường hợp chuyển hoá dần dần.
– Tuỳ hỷ công đức:
Tuỳ hỷ chính là diệt trừ được tâm đố kỵ khi có ai đó hơn mình, bằng cách thấy ai đó hơn mình và hành thiện mang lại lợi ích thì chúng ta nên hoan hỷ ủng hộ và chung tay giúp sức cho người đó hoàn thành viên mãn.
– Thỉnh Phật thuyết Pháp:
Tất cả chúng ta hãy hành thật nhiều việc thiện để có được nhiều công đức, chính công đức này sẽ giúp chúng ta gặp được Chính Pháp và gặp được Minh sư và Tăng đoàn thanh tịnh.
Khi gặp được Minh sư rồi thì chúng ta phải chăm chỉ đến nơi đó cầu pháp, học pháp và thực hành pháp tinh tấn. Như vậy thì Pháp của Phật mới được thuyết ra rộng rãi vì có nhiều người mong cầu Pháp của Phật.
– Khi Pháp của Phật được Chư Tăng thuyết ra rồi, được Phật tử thực hành tinh tấn. (Chư Tăng còn, Pháp của Phật còn, Phật tử thực hành pháp tinh tấn ắt hẳn Phật sẽ trụ thế).
– Khi thực hành được 7 hạnh nguyện trên thì chắc hẳn mỗi chúng ta sẽ đón nhận được rất nhiều lợi ích thì ắt hẳn sẽ không bao giờ bỏ học Pháp rồi nhỉ!
– Thực hành được tất cả các hạnh nguyện của Ngài đức Phổ Hiền Bồ Tát thì chúng ta sẽ cứu giúp được rất nhiều chúng sinh bỏ ác làm lành và quay về với Chính Pháp của Phật và chúng ta cũng dùng công đức đó để hồi hướng khắp tất cả chúng sinh rồi.

Câu trả lời cho chương trình minigame tuần 17 đã hết. Kính mời quý Phật tử đón xem các câu hỏi và câu trả lời vào chủ nhật tuần tiếp theo.

Kính mời quý Phật tử tham khảo thêm các câu trả lời về đời sống và tu tập tại chuyên mục: Vấn đáp Phật pháp.

Các bài nên thêm:
Tụng chú đại bi có lợi ích gì?
Trì chú đại bi như thế nào cho đúng?
Mười hạnh của Đức Phổ Hiền Vương Bồ Tát – Phần 1
Mười hạnh của Đức Phổ Hiền Vương Bồ Tát – Phần 2

43 lượt xem
12/05/2020

Bình luận

Giới thiệu CLB Cúc Vàng