Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Lương Hoàng Sám – Quyển thứ tám

ĐẦU QUYỂN TÁM
Thế gian bảo, lịch đại cổ kim truyền. San hô, hổ phách kim ngân tuyến, xa cừ, mã não, liên châu quán. Cấp Cô trưởng giả xả Kỳ Viên. Kim luân vương thuyết pháp, vĩnh trấn Long cung tạng.
Nam mô Phổ Hiền Vương Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần)

CUNG VĂN
Như Lai hiện bát tướng chi thành Đạo, như bảo nguyệt huyền ư thái hư. Thị bát chủng chi hóa nghi, tợ pháp võ triêm ư sa giới. Tứ sinh thất thú tận sinh thiên, bát bộ Long thần hàm cung kỉnh. Bát vạn Đại sĩ tất trợ tuyên dương. Bát đại Bồ Tát giai hằng ủng hộ. Bát thời đắc bát cát tường. Bát giải cụ bát công đức. Thần cơ diệu dụng phổ ứng quần tình. Duy nguyện thùy từ chứng minh Phật sự.
Thượng lai phụng vì cầu sám đệ tử đẳng… tu sùng Từ Bi Đạo Tràng Sám Pháp, kim đương đệ bát quyển, nhập đàn duyên khởi, như pháp huân tu, chuyển gia tinh tấn lô phần giới hương, giải thoát hương. Chúng tán kim hoa, ngân hoa, mạn thù hoa. Đăng nhiên lục thọ, quả hiến kim bàn. Đầu thành bách bái ư kim dung. Khẩn thiết nhất tâm ư bảo tướng. Trần lộ đa sinh tội cấu, tiêu trừ lụy thế chi khiên vưu.
Thiết niệm cầu sám đệ tử đẳng… tự tùng hữu thức dĩ chí kim sinh, bội bát chánh nhi hướng bát tà. Dẫn khởi tam thiên hình thích. Tuần bát tham nhi mê bát giải, hoành sinh biên giới không hoa. Vị bát thức chi sở duyên, tùy bát phong chi sở chuyển. Tà bát cấu chi dị nhiễm, khủng bát nạn chi nan đào. Kim tắc hối quá vô môn, muộn tâm hữu quý, tu phiến thiện ư nhất thừa giáo nội, bảo thốn thành ư chư Phật tượng tiền. Nhưng phát lộ như tội khiên, nãi phi thành nhi hối quá. Ứng niệm như tư, tình đương hiệp thích. Cung khấu Hồng Từ minh huân gia bị.
Sát trần tâm niệm khả số tri. Đại hải trung thủy khả ẩm tận. Hư không khả lượng, phong khả kế, vô năng thuyết Phật tận công đức.
Khải vận Từ Bi Đạo Tràng Sám Pháp, nhất tâm quy mạng tam thế chư Phật:
Nam mô Quá Khứ Tỳ Bà Thi Phật.
Nam mô Thi Khí Phật.
Nam mô Tỳ Xá Phù Phật.
Nam mô Câu Lưu Tôn Phật.
Nam mô Câu Na Hàm Mâu Ni Phật.
Nam mô Ca Diếp Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật.

CHƯƠNG THỨ MƯỜI BẢY
LỄ PHẬT THẾ A TU LA và HẾT THẢY THIỆN THẦN
Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng, lại chí thành đảnh lễ Tam Bảo, năm vóc sát đất, nguyện xin thay thế hết thảy A tu la vương, hết thảy A tu la và quyến thuộc của A tu la, khắp mười phương tận hư không giới, lại nguyện vì hết thảy các vị thông minh, chánh trực, thiên địa hư không, chủ thiện phạt ác, thủ hộ trì chú, bát bộ thần vương, bát bộ thần tướng, rộng ra cho đến, hoặc trong hoặc ngoài, hoặc xa hoặc gần, đông tây nam bắc, tứ duy thượng hạ, cùng khắp pháp giới, các vị có sức đại thần thông, có sức đại oai đức như vậy, chúng con nguyện thay thế cho tất cả các vị ấy mà quy y Thế gian Đại Từ Bi phụ:
Nam mô Di Lặc Phật.
Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bảo Danh Phật.
Nam mô Chúng Thanh Tịnh Phật.
Nam mô Vô Biên Danh Phật.
Nam mô Bất Hư Quang Phật.
Nam mô Thánh Thiên Phật.
Nam mô Trí Vương Phật.
Nam mô Kim Cang Chúng Phật.
Nam mô Thiện Chướng Phật.
Nam mô Kiến Từ Phật.
Nam mô Hoa Quốc Phật.
Nam mô Pháp Ý Phật.
Nam mô Phong Hành Phật.
Nam mô Thiện Tư Danh Phật.
Nam mô Đa Minh Phật.
Nam mô Mật Chúng Phật.
Nam mô Công Đức Thủ Phật.
Nam mô Lợi Ý Phật.
Nam mô Vô Cụ Phật.
Nam mô Kiên Quán Phật.
Nam mô Trú Pháp Phật.
Nam mô Châu Túc Phật.
Nam mô Giải Thoát Đức Phật.
Nam mô Diệu Thân Phật.
Nam mô Thiện Ý Phật.
Nam mô Phổ Đức Phật.
Nam mô Quang Vương Phật.
Nam mô Vô Biên Thân Bồ Tát.
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát.
Lại quy y như vậy mười phương tận hư không giới hết thảy Tam Bảo.
Nguyện xin Tam Bảo rũ lòng từ bi, đồng gia tâm ủng hộ che chở, nguyện A tu la vương, hết thảy A tu la và quyến thuộc của A tu la. Lại xin nguyện cho các vị thông minh chính trực, thiên địa hư không, chủ thiện phạt ác, thủ hộ trì chú, bát bộ Thần vương, bát bộ Thần tướng và quyến thuộc của các vị ấy, thoát được khách trần phiền não, thanh tịnh được các chướng duyên, phát tâm Đại thừa, tu đạo vô ngại, tứ vô lượng tâm, lục ba la mật thường được hiện tiền, tứ vô ngại biện, sáu thức thần thông đều được như ý muốn, hằng đem từ bi cứu độ chúng sanh, tu đạo Bồ Tát, vào trí huệ Phật, chứng tâm Kim cang, thành bậc Chánh giác.

CHƯƠNG THỨ MƯỜI TÁM
LỄ PHẬT THẾ CÁC LONG VƯƠNG

Ngày nay đại chúng đồng trong đạo tràng lại chí thành đảnh lễ, năm vóc sát đất, nguyện vì mười phương tận hư không giới hết thảy Long Vương nhiều không thể nghĩ bàn: Diệu Hóa Long Vương, Đầu Hóa Đề Long Vương, Ngũ Phương Long Vương, Thiên Long Vương, Địa Long Vương, Sơn Long Vương, Hải Long Vương, Nhật Cung Long Vương, Nguyệt Cung Long Vương, Tinh Cung Long Vương, Tuế Thời Long Vương, Thanh Hải Long Vương, Hộ Hình Mạng Long Vương, Hộ Chúng Sinh Long Vương.
Rộng ra cho đến mười phương Long vương, hoặc xa hoặc gần, hoặc trong hoặc ngoài, đông tây nam bắc, tứ duy thượng hạ, cùng hư không, tận pháp giới, có sức đại thần thông, có sức đại oai đức, nguyện vì tất cả những Long vương, tất cả những Long thần như vậy và quyến thuộc của các vị ấy mà quy y kỉnh lễ hết thảy Thế gian đại Từ Bi phụ:
Nam mô Di Lặc Phật.
Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Diệu Trí Phật.
Nam mô Phạm Tài Phật.
Nam mô Thật Âm Phật.
Nam mô Chánh Trí Phật.
Nam mô Lực Đắc Phật.
Nam mô Sư Tử Ý Phật.
Nam mô Hoa Tướng Phật.
Nam mô Trí Tích Phật.
Nam mô Hoa Xỉ Phật.
Nam mô Công Đức Tạng Phật.
Nam mô Danh Bảo Phật.
Nam mô Hy Hữu Danh Phật.
Nam mô Thượng Giới Phật.
Nam mô Vô Úy Phật.
Nam mô Nhật Minh Phật.
Nam mô Phạm Thọ Phật.
Nam mô Nhất Thiết Thiên Phật.
Nam mô Nhạo Trí Phật.
Nam mô Bảo Thiên Phật.
Nam mô Châu Tạng Phật.
Nam mô Đức Lưu Bố Phật.
Nam mô Trí Vương Phật.
Nam mô Vô Phược Phật.
Nam mô Kiên Pháp Phật.
Nam mô Thiên Đức Phật.
Nam mô Vô Biên Thân Bồ Tát.
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát.
Lại quy y như vậy mười phương hư không giới hết thảy Tam Bảo.
Nguyện xin Tam Bảo rũ lòng từ bi, đồng gia tâm nhiếp thọ, nguyện cho các Long vương và quyến thuộc của Long vương, hào quang ngày càng thêm sáng, thần lực tự tại, dùng vô ngại giải đoạn trừ chướng duyên, hằng xa lìa ác thú, thường được sinh về Tịnh độ; tứ vô lượng tâm, lục ba la mật thường được hiện tiền, tứ vô ngại trí, lục thần thông lực, tùy tâm tự tại, đem tâm từ bi, tiếp độ chúng sanh, diệu hạnh trang nghiêm vào Pháp vân địa, nhập Kim Cang tâm, thành bậc Chánh giác.

CHƯƠNG THỨ MƯỜI CHÍN
LỄ PHẬT THẾ MA VƯƠNG

Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng lại chí thành đảnh lễ, năm vóc sát đất, nguyện vì đại ma vương, ngũ đế đại ma, cho đến đông tây nam bắc, tứ duy thường hạ, tận hư không giới, hết thảy ma vương và bà con của ma mà quy y kỉnh lễ… Nhất thiết Thế gian Đại Từ Bi phụ:
Nam mô Di Lặc Phật.
Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Phạm Mâu Ni Phật.
Nam mô An Tường Hạnh Phật.
Nam mô Cần Tinh Tấn Phật.
Nam mô Diệm Kiên Phật.
Nam mô Đại Oai Đức Phật.
Nam mô Chiêm Bặc Hoa Phật.
Nam mô Hoan Hỷ Phật.
Nam mô Thiện Chúng Phật.
Nam mô Đế Tràng Phật.
Nam mô Đại Ái Phật.
Nam mô Tu Mạn Sắc Phật.
Nam mô Chúng Diệu Phật.
Nam mô Khả Lạc Phật.
Nam mô Thiện Định Nghĩa Phật.
Nam mô Ngưu Vương Phật.
Nam mô Diệu Tý Phật.
Nam mô Đại Xa Phật.
Nam mô Mãn Nguyện Phật.
Nam mô Đức Quang Phật.
Nam mô Bảo Âm Phật.
Nam mô Kim Cang Quân Phật.
Nam mô Phú Quý Phật.
Nam mô Thế Lực Hạnh Phật.
Nam mô Sư Tử Lực Phật.
Nam mô Tịnh Mục Phật.
Nam mô Vô Biên Thân Bồ Tát.
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát.
Lại quy y như vậy mười phương tận hư không giới hết thảy Tam Bảo. Nguyện xin Tam Bảo rũ lòng từ bi, đồng gia tâm che chở, nguyện cho đại ma vương, ngũ đế đại ma, hết thảy ma vương và quyến thuộc của ma, từ vô thỉ trở lại cho đến ngày nay, bao nhiêu chướng duyên thảy đều thanh tịnh, bao nhiêu tội nghiệp thảy đều tiêu trừ, tất cả khổ não đều được giải thoát, bốn vô lượng tâm, sáu ba la mật thường được hiện tiền, bốn vô ngại trí, sáu sức thần thông, như ý tự tại, tu đạo Bồ Tát không thôi không nghỉ, trước độ chúng sanh sau thành Phật đạo.

CHƯƠNG THỨ HAI MƯƠI
LỄ PHẬT THẾ CHO NHÂN ĐẠO, QUỐC VƯƠNG V.V…

Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng đã cùng nhau nguyện vì chư Thiên, chư Tiên, Long thần bát bộ mà lễ Phật rồi.
Nay đây nguyện vì nhân đạo, hết thảy nhân vương, lễ Phật mà báo ơn nhân loại.
Lại nguyện cha mẹ, Sư trưởng và hết thảy nhân dân mà lễ Phật. Vì sao vậy?
Vì nếu không có quốc chủ thì hết thảy chúng sinh không biết nương nhờ vào đâu. Nhờ có quốc chủ nên tất cả mọi người đều an cư lạc nghiệp, đi lại trên đất quốc chủ, sống trên đất quốc chủ, và được nhiều lợi ích khác không thể kể xiết; cho nên đại chúng phải có lòng biết ơn và báo ơn.
Kinh dạy rằng:
“Nếu người nào, ngày đêm sáu thời hay chịu khổ, vì muốn lợi ích nên nguyện báo ơn, thì phải phát tâm nghĩ như thế ấy để tu tập hạnh từ bi”.
Do nguyện lực ấy, nên nghĩ báo ơn che chở của quốc chủ, nghĩ báo ơn cung cấp của thí chủ, nghĩ báo ơn sinh thành của cha mẹ, nghĩ báo ơn dạy bảo của Sư trưởng, nghĩ báo ơn tế độ của chư Phật.
Nếu người nào hay chí tâm thường niệm tưởng như vậy, người ấy nhập đạo rất mau.
Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng nhận thấy ơn lành của chư Phật, Đại thánh khai hóa dụ dỗ chúng ta, ân cần như thế, khiến chúng ta phải biết báo ơn.
Ngày nay chúng ta sinh vào đời mạt pháp, mong nhờ ơn quốc chủ mà hưng hiển được Phật pháp; nhờ quốc chủ cúng dường đầy đủ, không tiếc của báu, làm cho khắp cả nhân dân đều noi gương quốc chủ và sinh tâm quy kỉnh Phật Pháp Tăng.
Lại nữa, người xuất gia được an thân hành đạo, đi đứng nằm ngồi được tự do, không bị trở ngại; quốc chủ không cho người xuất gia tham dự việc đời, chỉ lo khuyên người làm lành, nguyện cho chúng sinh mau thoát khỏi sinh tử khổ đau, chỉ lo xiển dương vô lượng Pháp môn, chỉ bày đường chơn nẻo chánh cho trời và người. Nhờ ơn quốc chủ nhiều như vậy thì chúng ta đâu được không hết lòng lễ Phật để báo ơn quốc chủ, phải cùng nhau chí thành đảnh lễ nguyện vì quốc chủ mà quy y Thế gian Đại Từ Bi phụ:
Nam mô Di Lặc Phật.
Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Ca Diếp Phật.
Nam mô Tịnh Ý Phật.
Nam mô Tri Thức Đệ Phật.
Nam mô Mãnh Oai Đức Phật.
Nam mô Đại Quang Minh Phật.
Nam mô Nhật Quang Diệu Phật.
Nam mô Tịnh Tạng Phật.
Nam mô Phân Biệt Oai Phật.
Nam mô Vô Tổn Phật.
Nam mô Mật Nhật Phật.
Nam mô Nguyệt Quang Phật.
Nam mô Trì Minh Phật.
Nam mô Thiện Tịch Hạnh Phật.
Nam mô Bất Động Phật.
Nam mô Đại Thỉnh Phật.
Nam mô Đức Pháp Phật.
Nam mô Trang Nghiêm Vương Phật.
Nam mô Cao Xuất Phật.
Nam mô Diệm Xí Phật.
Nam mô Hoa Đức Phật.
Nam mô Bảo Nghiêm Phật.
Nam mô Thượng Thiện Phật.
Nam mô Bảo Thượng Phật.
Nam mô Lợi Huệ Phật.
Nam mô Nghiêm Độ Phật.
Nam mô Vô Biên Thân Bồ Tát.
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát.
Lại quy y như vậy mười phương tận hư không giới hết thảy Tam Bảo.
Nguyện xin Tam Bảo rũ lòng từ bi, gia tâm nhiếp thọ, nguyện cho quốc chủ hiện tại thân thể khang kiện, oai đức vang lừng, sự nghiệp vĩnh viễn, huệ mạng vô cùng, từ tâm vô tận, hữu tình quy tâm, Bồ Tát thạnh hóa, trời người ngợi khen, ngưỡng mộ. Tứ đẳng lục độ, ngày càng thêm sáng, tứ vô ngại biện lạc thuyết vô cùng; được tâm tự tại, đủ sáu thần thông, tam muội tổng trì, móng tâm liền có, từ bi thương đời, ân khắp lục đạo, vạn hạnh sớm viên, Phật đạo chóng thành.

CHƯƠNG THỨ HAI MƯƠI MỐT
LỄ PHẬT THẾ QUYẾN THUỘC CỦA QUỐC CHỦ

Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng lại đầu thành đảnh lễ Tam Bảo, nguyện vì quyến thuộc của quốc chủ và bá quan cùng quyến thuộc của bá quan mà quy y Thế gian Đại Từ Bi phụ:
Nam mô Di Lặc Phật.
Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Hải Đức Phật.
Nam mô Phạm Tướng Phật.
Nam mô Nguyệt Cái Phật.
Nam mô Đa Diệm Phật.
Nam mô Vi Lam Vương Phật.
Nam mô Trí Xưng Phật.
Nam mô Giác Tưởng Phật.
Nam mô Công Đức Quang Phật.
Nam mô Thanh Lưu Bố Phật.
Nam mô Mãn Nguyện Phật.
Nam mô Hoa Quang Phật.
Nam mô Thiện Giới Phật.
Nam mô Đăng Vương Phật.
Nam mô Điện Quang Phật.
Nam mô Quang Vương Phật.
Nam mô Quang Minh Phật.
Nam mô Cụ Túc Tán Phật.
Nam mô Hoa Tạng Phật.
Nam mô Phất Sa Phật.
Nam mô Thân Đoan Nghiêm Phật.
Nam mô Tịnh Nghĩa Phật.
Nam mô Oai Mãnh Quân Phật.
Nam mô Phước Oai Đức Phật.
Nam mô Lực Hành Phật.
Nam mô La Hầu Thiện Phật.
Nam mô Vô Biên Thân Bồ Tát.
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát.
Lại quy y như vậy mười phương tận hư không giới hết thảy Tam Bảo.
Nguyện xin Tam Bảo rũ lòng từ bi, đồng gia tâm phủ hộ, nguyện cho quyến thuộc của quốc chủ bá quan và quyến thuộc của các vị ấy thân tâm an lạc, sống lâu vô cùng, tu đạo Đại thừa, vào trí huệ Phật; giữ bốn hoằng thệ, không xả bỏ chúng sinh, tứ vô lượng tâm, lục ba la mật, thường được hiện tiền; lục thông tam đạt, thấu rõ căn tánh, đủ nhị trang nghiêm, thần lực tự tại; từ tâm như Phật, nhiếp hóa chúng sanh.

CHƯƠNG THỨ HAI MƯƠI HAI
LỄ PHẬT THẾ CHA MẸ

Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng kế lại nên nhớ nghĩ công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, hoài thai bú mớm, ái trọng tình thâm, thà cha mẹ chịu nguy thân để con được yên ổn. Đến khi con khôn lớn, cha mẹ lại lo dạy bảo cho con biết nhân biết lễ, hết lòng cầu thầy dạy bảo cho con học hành; nguyện cho con thông đạt nghĩa lý, thấy rộng hiểu sâu, luôn luôn mong muốn cho con theo kịp với người. Con muốn gì cha mẹ cũng cung cấp không tiếc gia bảo.
Ngày đêm lo âu, có khi vì con mà cha mẹ phải sinh bệnh khổ, ngủ không yên giấc. Khi con đi xa, cha mẹ càng trông tưởng.
Trong thiên hạ, ơn cha mẹ là nặng hơn hết. Sở dĩ Phật dạy: “Trong thiên hạ, không có ơn nào bằng ơn cha mẹ”.
Than ôi! Người xuất gia và tại tục chưa thể đắc đạo, phải siêng lo tu học, làm lành không nghỉ, chứa đức không thôi, mới mong báo đáp ơn đức cù lao của cha mẹ.
Đại chúng cùng nhau chí thành đảnh lễ Tam Bảo, mỗi người tự mình nguyện vì từ khi có thần thức trở lại cho đến ngày nay, cha mẹ nhiều đời bà con nhiều kiếp và hết thảy quyến thuộc mà quy y Thế gian Đại Từ Bi phụ:
Nam mô Di Lặc Phật.
Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Trí Tụ Phật.
Nam mô Điều Ngự Phật.
Nam mô Như Vương Phật.
Nam mô Hoa Tướng Phật.
Nam mô La Hầu La Phật.
Nam mô Đại Dược Phật.
Nam mô Túc Vương Phật.
Nam mô Dược Vương Phật.
Nam mô Đức Thủ Phật.
Nam mô Đắc Xoa Ca Phật.
Nam mô Lưu Bố Vương Phật.
Nam mô Nhật Quang Phật.
Nam mô Pháp Tạng Phật.
Nam mô Diệu Ý Phật.
Nam mô Đức Chủ Phật.
Nam mô Kim Cang Chúng Phật.
Nam mô Huệ Đảnh Phật.
Nam mô Thiện Chú Phật.
Nam mô Ý Hạnh Phật.
Nam mô Phạm Âm Phật.
Nam mô Sư Tử Phật.
Nam mô Lôi Âm Phật.
Nam mô Thông Tướng Phật.
Nam mô An Ổn Phật.
Nam mô Huệ Long Phật.
Nam mô Vô Biên Thân Bồ Tát.
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát.
Lại quy y như vậy mười phương tận hư không giới hết thảy Tam Bảo.
Nguyện xin Tam Bảo rủ lòng từ bi, đồng gia tâm nhiếp thọ, nguyện cho cha mẹ bà con chúng con và quyến thuộc của cha mẹ bà con chúng con, từ nay trở đi cho đến ngày thành Phật, hết thảy tội chướng đều được tiêu trừ, hết thảy thống khổ đều được giải thoát, kiết tập phiền não hằng được thanh tịnh, từ rày tự thú, tự tại vãng sinh; thân cận chư Phật, được Phật thọ ký, tứ Vô lượng tâm, lục Ba la mật thường được hiện tiền, tứ Vô ngại biện, lục Thần thông lực, tự tại như ý, được mười trí lực, tướng tốt nghiêm thân, đồng lên đạo tràng, thành bậc Chánh giác.

CHƯƠNG THỨ HAI MƯƠI BA
LỄ PHẬT THẾ CHA MẸ CÁC ĐỜI TRƯỚC

Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng hoặc có người cha mẹ mất sớm, không thể gặp lại, luống tưởng vậy thôi.
Khi chưa được thần thông thiên nhãn, không biết cha mẹ sau khi mất rồi thần hồn sinh về đâu?
Chỉ nên vội nhờ sức phước đức truy niệm vói tưởng mà báo ơn, làm lành không nghỉ, lâu ngày thành công thì quyết được toại nguyện.
Kinh dạy rằng: “Vì vong nhân mà làm phước cũng như gởi lương hướng cho người đi xa. Nếu người ấy đã sinh lên trời thì công đức của người ấy ngày càng lợi ích.
Nếu người ấy đọa lạc tam đồ ác đạo, hoặc mắc phải tám nạn thì được vĩnh viễn xa lìa khổ não. Nếu các người ấy sinh ra gặp Phật, thọ lãnh Chánh pháp thì liền được siêu thoát tỏ ngộ”.
Cha mẹ bảy đời, bà con nhiều kiếp thì trừ hết những điều lo sợ đồng được giải thoát.
Đó là cách báo ơn tối tôn tối thượng, chí từ chí hiếu của người con trí thức vậy.
Ngày nay đại chúng nên phải cùng nhau đau thương hoài niệm, áo não khóc lóc, nghẹn ngào, gieo mình xuống đất, nguyện vì cha mẹ nhiều đời, bà con nhiều kiếp mà quy y Thế gian Đại Từ Bi phụ:
Nam mô Di Lặc Phật.
Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Phạm Vương Phật.
Nam mô Ngưu Vương Phật.
Nam mô Lợi Đà Mục Phật.
Nam mô Long Đức Phật.
Nam mô Thuật Tướng Phật.
Nam mô Trang Nghiêm Phật.
Nam mô Bất Một Âm Phật.
Nam mô Hoa Đức Phật
Nam mô Âm Đức Phật.
Nam mô Sư Tử Phật.
Nam mô Trang Nghiêm Từ Phật.
Nam mô Dõng Trí Phật.
Nam mô Hoa Tích Phật.
Nam mô Hoa Khai Phật.
Nam mô Lực Hành Phật.
Nam mô Đức Tích Phật.
Nam mô Tượng Hình Sắc Phật.
Nam mô Mình Diệu Phật.
Nam mô Nguyệt Đăng Phật.
Nam mô Oai Đức Vương Phật.
Nam mô Bồ Đề Vương Phật.
Nam mô Vô Tận Phật.
Nam mô Bồ Đề Nhãn Phật.
Nam mô Thân Sung Mãn Phật.
Nam mô Huệ Quốc Phật.
Nam mô Vô Biên Thân Bồ Tát.
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát.
Lại quy y như vậy mười phương tận hư không giới hết thảy Tam Bảo.
Nguyện xin Tam Bảo rũ lòng từ bi, cứu vớt tiếp độ cha mẹ và bà con chúng con nhiều đời nhiều kiếp về quá khứ, từ nay trở đi cho đến ngày thành Phật, hết thảy tội nhân đều được tiêu trừ, tất cả khổ quả đều được sạch hết, phiền não kết nghiệp hoàn toàn thanh tịnh, đoạn ba chướng duyên, trừ năm bố úy, tu đạo Bồ Tát, rộng độ chúng sanh, bát giải tu tâm, tu hoằng lợi vật, thân cận Như Lai, được Phật thọ ký, không rời đổi chỗ, chứng quả vô sinh, tùy niệm tiêu diêu, dạo khắp cõi Phật, hạnh nguyện chóng thành, mau chứng Chánh giác.

CHƯƠNG THỨ HAI MƯƠI BỐN
LỄ PHẬT THẾ SƯ TRƯỞNG

Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng đã vì cha mẹ và bà con mà lễ Phật rồi. Thứ lại nên nghĩ đến ơn đức Sư trưởng. Vì sao vậy?
Vì cha mẹ tuy có công sinh thành dưỡng dục chúng con, nhưng không thể làm thế nào cho chúng ta mau xa lìa đường ác. Cho nên Sư trưởng đối với chúng con có ơn đức vô lượng. Sư trưởng có lòng đại từ dìu dắt khuyên dỗ, hằng dạy chúng con tu thiện, muốn chúng con ra khỏi biển sinh tử, đến bờ giải thoát bên kia. Mọi điều lợi ích đều khiến chúng con thấy Phật, trừ hết phiền não kiết tập, an trú vào đạo vô vi.
Ơn đức như vậy, ai hay báo đáp cho cùng tận. Dầu trọn đời tu hành, đó chỉ là tự lợi chớ chưa phải báo đáp ơn Sư trưởng.
Sở dĩ Phật dạy: “Thiện tri thức trong thiên hạ, không ai hơn Sư trưởng, đã tự độ mình lại hay độ người”.
Chúng con ngày nay được xuất gia thọ đại giới, hạnh phúc này là nhờ ơn Sư trưởng mà được. Như thế, mọi người há lại không lo đền đáp nhớ tưởng ơn thầy sao?
Vậy, đại chúng cùng nhau chí tâm một lòng tha thiết, năm vóc sát đất, nguyện vì Hòa thượng, A xà lê, đồng đàn tôn chứng thượng, trung, hạ tòa và quyến thuộc của các vị ấy mà quy y Thế gian Đại Từ Bi phụ:
Nam mô Di Lặc Phật.
Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Tối Thượng Phật.
Nam mô Thanh Tịnh Chiếu Phật.
Nam mô Huệ Đức Phật.
Nam mô Diệu Âm Thanh Phật.
Nam mô Đạo Sư Phật.
Nam mô Vô Ngại Tạng Phật.
Nam mô Thượng Thí Phật.
Nam mô Đại Tôn Phật.
Nam mô Trí Thế Phật.
Nam mô Đại Diệm Phật.
Nam mô Đế Vương Phật.
Nam mô Chế Lực Phật.
Nam mô Oai Đức Phật.
Nam mô Thiện Minh Phật.
Nam mô Danh Văn Phật.
Nam mô Đoan Nghiêm Phật.
Nam mô Vô Trần Cấu Phật.
Nam mô Oai Nghi Phật.
Nam mô Sư Tử Quân Phật.
Nam mô Thiên Vương Phật.
Nam mô Danh Thanh Phật.
Nam mô Thù Thắng Phật.
Nam mô Đại Tạng Phật.
Nam mô Phước Đức Quang Phật.
Nam mô Phạm Văn Phật.
Nam mô Vô Biên Thân Bồ Tát.
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát.
Lại quy y như vậy mười phương tận hư không giới hết thảy Tam Bảo.
Nguyện xin Tam Bảo rũ lòng từ bi, đồng gia tâm nhiếp thọ, nguyện Hòa thượng, A xà lê, đồng đàn tôn chứng, thượng, trung, hạ tòa và quyến thuộc của các vị ấy, từ nay trở đi cho đến ngày thành Phật, tất cả tội chướng đều được thanh tịnh, tất cả thống khổ đều được giải thoát, tất cả phiền não đều được đoạn trừ; tùy ý sinh về Tịnh độ của chư Phật, hạnh nguyện Bồ Tát đều được hoàn toàn, tài thí vô tận, pháp thí vô tận, phước đức vô tận, an lạc vô tận, thọ mạng vô tận, trí huệ vô tận, tứ vô lượng tâm, lục ba la mật thường được hiện tiền, tứ vô ngại trí, lục thần thông lực, tự tại như ý, vào định Lăng Nghiêm, được tâm Kim cang, không bỏ thề xưa, trở lại đời này, hóa độ chúng sanh.

CHƯƠNG THỨ HAI MƯƠI LĂM
LỄ PHẬT THẾ MƯỜI PHƯƠNG TỲ KHEO VÀ TỲ KHEO NI

Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng đã vì Hòa thượng, A xà lê v.v… mà lễ Phật rồi, sau đây lại phải chí thành đảnh lễ Tam Bảo, khắp vì mười phương tận hư không giới, hiện tại và vị lai hết thảy Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, Thức xoa ma na, Sa di, Sa di ni cùng quyến thuộc của các vị ấy mà lễ Phật, lại nguyện vì mười phương, tận hư không giới hết thảy Ưu bà tắc, Ưu bà di và quyến thuộc của các vị ấy mà lễ Phật; lại nguyện vì từ xưa đến nay hết thảy các nhà tín thí đàn việt, thiện ác tri thức, với những người có duyên hay vô duyên với Phật pháp, cùng quyến thuộc của các vị ấy mà lễ Phật.
Như thế, hết thảy nhân loại trong nhân đạo và quyến thuộc của nhân đạo, ngày nay đại chúng do từ bi tâm, khắp vì hết thảy mà quy y Thế gian Đại Từ Bi phụ:
Nam mô Di Lặc Phật.
Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Đăng Vương Phật.
Nam mô Trí Đảnh Phật.
Nam mô Thượng Vương Phật.
Nam mô Địa Vương Phật.
Nam mô Chí Giải Thoát Phật.
Nam mô Kim Kế Phật.
Nam mô La Hầu Nhật Phật.
Nam mô Mạc Năng Thắng Phật.
Nam mô Mâu Ni Tịnh Phật.
Nam mô Thiện Quang Phật.
Nam mô Kim Tề Phật.
Nam mô Chủng Đức Thiên Vương Phật.
Nam mô Pháp Cái Phật.
Nam mô Đức Tý Phật.
Nam mô Ương Già Đà Phật.
Nam mô Mỹ Diệu Huệ Phật.
Nam mô Vy Ý Phật.
Nam mô Chư Oai Đức Phật.
Nam mô Sư Tử Kế Phật.
Nam mô Giải Thoát Tướng Phật.
Nam mô Oai Tướng Phật.
Nam mô Đoạn Lưu Phật.
Nam mô Huệ Tạng Phật.
Nam mô Trí Tụ Phật.
Nam mô Vô Ngại Tán Phật.
Nam mô Vô Biên Thân Bồ Tát.
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát.
Lại quy y như vậy mười phương tận hư không giới hết thảy Tam Bảo.
Nguyện xin Tam Bảo rũ lòng từ bi, đồng gia tâm che chở, nguyện cho mười phương tận hư không giới hết thảy Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, Thức xoa ma na, Sa di, Sa di ni và quyến thuộc của các vị ấy; lại nguyện cho mười phương hết thảy Ưu bà tắc, Ưu bà di và quyến thuộc của các vị ấy, lại nguyện cho từ xưa đến nay hết thảy các nhà tín thí, đàn việt, thiện hữu, ác hữu, cùng các người có duyên hay vô duyên với Phật pháp và quyến thuộc của các vị ấy, rộng ra cho đến nhân loại, hết thảy nhân đạo từ vô thỉ trở lại cho đến ngày nay, bao nhiêu phiền não đều được đoạn trừ, bao nhiêu duyên chướng đều được thanh tịnh, bao nhiêu tội nghiệp đều được sạch hết, bao nhiêu thống khổ đều được giải thoát, xa lìa ba nghiệp, trừ năm sợ hãi, bốn vô lượng tâm, sáu ba la mật thường được hiện tiền; bốn vô ngại trí, sáu thức thần thông đều được tự tại tu Bồ Tát hạnh, vào đạo Nhất thừa, độ thoát chúng sanh.

CHƯƠNG THỨ HAI MƯƠI SÁU
LỄ PHẬT THẾ TỨ CHÚNG QUÁ KHỨ

Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng lại hết lòng đảnh lễ Tam Bảo, nguyện vì mười phương tận hư không giới hết thảy Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, Thức xoa ma na, Sa di, Sa di ni đã qua đời rồi; hết thảy Ưu bà tắc, Ưu bà di, rộng ra cho đến mười phương hết thảy nhân đạo, hết thảy nhân loại đã qua đời rồi và quyến thuộc của các vị ấy, ngày nay đại chúng do tâm từ bi, đồng như tâm của chư Phật, đồng như nguyện của chư Phật, khắp vì các người ấy mà quy y Thế gian Đại Từ Bi phụ:
Nam mô Di Lặc Phật.
Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bảo Tụ Phật.
Nam mô Thiện Âm Phật.
Nam mô Sơn Vương Tướng Phật.
Nam mô Pháp Đảnh Phật.
Nam mô Giải Thoát Đức Phật.
Nam mô Thiện Đoan Nghiêm Phật.
Nam mô Cát Thân Phật.
Nam mô Ái Ngữ Phật.
Nam mô Sư Tử Lợi Phật.
Nam mô Hòa Lâu Na Phật.
Nam mô Sư Tử Pháp Phật.
Nam mô Pháp Lực Phật.
Nam mô Ái Nhạo Phật.
Nam mô Tán Bất Động Phật.
Nam mô Chúng Minh Vương Phật.
Nam mô Giác Ngộ Phật.
Nam mô Diệu Minh Phật.
Nam mô Ý Trú Nghĩa Phật.
Nam mô Quang Chiếu Phật.
Nam mô Hương Đức Phật.
Nam mô Linh Hỷ Phật.
Nam mô Bất Hư Hạnh Phật.
Nam mô Diệt Khuể Phật.
Nam mô Thượng Sắc Phật.
Nam mô Thiện Bộ Phật.
Nam mô Vô Biên Thân Bồ Tát.
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát.
Lại quy y như vậy mười phương tận hư không giới hết thảy Tam Bảo.
Nguyện xin Tam Bảo rũ lòng từ bi, cứu hộ nhiếp thọ, nguyện cho hết thảy Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, Thức xoa ma na, Sa di, Sa di ni và quyến thuộc của các vị ấy trong đời quá khứ; và nguyện cho hết thảy Ưu bà tắc, Ưu bà di; cùng quyến thuộc của các vị ấy trong đời quá khứ; nếu có người nào bị thống khổ trong đường địa ngục, ngày nay liền được giải thoát; hoặc có người nào bị thống khổ trong đường ngạ quỷ, ngày nay liền được giải thoát; hoặc có người nào bị thống khổ trong đường súc sinh, ngày nay liền được giải thoát; ra khỏi tám nạn, sinh vào tám phước, hằng xa lìa đường ác, hằng sinh Tịnh độ; tài thí vô tận, pháp thí vô tận, phước đức vô tận, an lạc vô tận, thọ mạng vô tận, trí huệ vô tận, tứ vô lượng tâm, lục ba la mật, thường được hiện tiền, tứ vô ngại trí, lục thần thông lực, như ý tự tại; thường được thấy Phật, nghe pháp, tu Bồ Tát đạo, dõng mãnh, tinh tấn, không thôi không nghỉ, tiến lên cho đến địa vị Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, rộng độ hết thảy chúng sanh.

TỪ BI ĐẠO TRÀNG SÁM PHÁP
QUYỂN THỨ TÁM
HẾT

CUỐI QUYỂN TÁM
Lương Hoàng Bảo Sám,
Vạn đức hồng danh,
Linh văn bát quyển tối hoằng thâm.
Tự tự miễn tai truân.
Đảnh lễ Phật danh,
Tiêu tai bảo an ninh.
Nam mô Bất Động Địa Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần)

CUNG VĂN
Bát đức trì trung dũng hiện thiên hoa chi diệu tướng. Bát khổ giới nội, ngưỡng đầu Vạn đức chi Từ Tôn. Hoằng tuyên phát âm, bát nhẫn chi diệu pháp. Phổ cứu bát hàn bát nhiệt chi nghiêm hình. Đại thùy huệ giám, lân mẫn hữu tình. Ân triêm hữu lậu nhân thiên, phước lợi vô biên quốc độ. Nguyện gia ai mẫn, giám thử thắng nhân.
Thượng lai phụng vì cầu sám đệ tử đẳng… tu kiến Từ Bi Đạo Tràng Sám Pháp, kim đương đệ bát quyển, phi tụng dĩ hoàn. Ư kỳ đàn nội thiêu hương tịnh thất, tán hoa trang nghiêm. Đăng nhiên hỏa thọ quả hiến thời tân. Trà chưng dương tiên xuân tiền, cúng liệt Thuần Đà tối hậu. Phụng trần Đại giác kim tiên bàn liệt tam đảo, vãng cổ minh vương, đế chúa, trung thần, liệt tiên.
Tam giới, thập phương, tứ sinh cửu hữu, câu thừa vô giá chi thiện lợi, tận thoát hữu lậu chi phàm lung, xuất sinh thù lợi.
Phụng vì cầu sám đệ tử đẳng… sám trừ tội cấu, hoạch đại cát tường. Phục nguyện xả bát tà kiến ư hữu tình giới nội. Hành bát chánh đạo ư vô lậu vị trung. Bát khổ bát nạn chi dư ương, trượng Từ Quang chi đốn thích. Bát thời bát chủng chi phước điền, giả tu trì nhi chứng nhập. Trần trần tự tại, pháp pháp viên dung. Ba trừng đại hải, nguyệt ấn thiên gian. Dư ám vị không, đồng cầu sám hối.
Nam mô Sám Hối Sư Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần)
Lương Hoàng Bảo Sám bát quyển công đức lực, nguyện diệt đệ tử đẳng nghiệp chướng, thân chứng Bồ Tát Bất Động Địa.
Sám văn cử xứ, tội hoa phi,
Giải liễu oan, sám liễu tội,
Tiêu tai tăng phước thọ,
Thoát khổ sinh Đao Lợi.
Giải liễu oan, sám liễu tội,
Tiêu diêu trực nhập Long Hoa hội,
Long Hoa tam hội nguyện tương phùng.
Di Lặc Phật tiền thân thọ ký.
Nam mô Long Hoa Hội Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần)
Lương Hoàng Bảo Sám,
Bát quyển dĩ toàn châu,
Hồi hướng tứ ân tịnh tam hữu,
Bái sám chúng đẳng tăng phước thọ.
Nguyện tương pháp thủy tẩy khiên vưu.
Duy nguyện vong giả vãng Tây du.
Bất Động Địa Bồ Tát,
Duy nguyện ai nạp thọ.
Nam mô Đăng Vân Lộ Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần)
Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh…

Hiệu chính: HT. Thích Trí Tịnh
Dịch giả: HT. Thích Viên Giác

Xem các quyển khác trong Lương Hoàng Sám tại đây (ấn vào tên)Lương Hoàng Sám

272 lượt xem
27/06/2020

Bình luận