Phạm Thị Yến

Tâm Chiếu Hoàn Quán

Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Lương Hoàng Sám – Quyển thứ hai

ĐẦU QUYỂN HAI

Hoa phụng hiến Văn Thù cộng Phổ Hiền,
Mẫu đơn thược dược chân kham tiến,
Bách hoa hiến thượng huỳnh kim điện,
Hoa khai hoa tạ đính kim liên,
Thanh y đồng tử đặc thân đổ Từ Tôn diện.
Nam mô Phổ Hiền Vương Bồ Tát Ma ha tát. (3 lần)

CUNG VĂN

Dục đắc nhân pháp chi lưỡng không, tu chứng nhị nghiêm chi cực quả, ký minh chân tục chi nhị đế; tấc liễu sanh tử chi vọng duyên, Long thần bát bộ dĩ tham tùy, u hiển linh thông nhi mật hựu. Hung tạng đề ư vạn tự, túc luân ấn ư thiên hoa. Duy Phật đức dĩ nan thù, dục tán dương nhi mạc cực. Bất vi bổn thệ phổ lợi hữu tình, cao phu bách bảo chi liên đài, giám thử nhị thời chi Phật sự.
Kim thời sám đệ tử đẳng khởi kiến Từ Bi Đạo tràng Sám Pháp. Kim đương đệ nhị quyển, nhập đàn duyên khởi. Ngã chư chúng đẳng… tuyết thanh tam nghiệp, băng khiết lục căn phần đâu lâu bà, tán phân đà lợi, diện phụng thập phương chí thánh xưng dương chư Phật hồng danh; sái trích trích chi cam tuyền, đản ban ban chi tội cấu. Thiết niệm cầu sám đệ tử đẳng… viễn tùng khoáng kiếp, chí ư kim sanh, nhị chướng oanh triền, tục chư sanh tử. Nhị không vị ngộ, bột khởi ái tăng, tùy tà kiến chi nhị biên, tuần khổ lạc chi nhị đạo. Vô minh dón khởi dâm sát đạo vọng nhi niệm niệm thiên lưu. Phiền não nhật tăng, thân khẩu ý nghiệp nhi trùng trùng tạo tội. Huống thăng trầm chi giao báo, tợ cấp tỉnh luân. Duy nghiệp quả chi chiếu nhiên, như ác xoa tụ. Phỉ giả khẩn tu ư sám địch, hà do miễn ly ư khiên vưu. Do thị ý khởi kiền thành, tâm hoài tàm quý. Dĩ thử hiện tiền chi cảnh phước, vĩnh vi diệt tội chi lương quy, ngã nguyện như tư, Phật tất ai lân, ngưỡng khấu hồng từ, minh huân gia bị.
Phật diện do như tịnh mãn nguyệt
Diệc như thiên nhật phóng quang minh,
Viên quang phổ chiếu ư thập phương,
Hỷ xả từ bi giai cụ túc.
Khởi vận Từ Bi Đạo Tràng Sám Pháp. Nhất tâm quy mạng Tam thế chư Phật:
Nam mô Quá Khứ Tỳ Bà Thi Phật,
Nam mô Thi Khí Phật,
Nam mô Tỳ Xá Phù Phật,
Nam mô Câu Lưu Tôn Phật,
Nam mô Câu Na Hàm Mâu Ni Phật,
Nam mô Ca Diếp Phật,
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,
Nam mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật.

CHƯƠNG THỨ TƯ
PHÁT BỒ ĐỀ TÂM

Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng đã cùng nhau rửa sạch tâm ô uế rồi, thập ác(1) , trọng chướng(2) không còn, nghiệp lụy đã hết, trong ngoài đều thanh tịnh.
Thứ lại xin học các vị Bồ Tát tu hành trực đạo, công đức trí huệ do đó mà sinh.
Bởi vậy, chư Phật thường khen ngợi sự phát tâm là đạo tràng, vì hay thành tựu được đạo quả vậy.
Nguyện xin đại chúng đều nên kiên tâm trì chí, chớ tưởng sống lâu mà đợi ngày lậu tận(3), chớ luống qua, sau ăn năn không kịp.
Bây giờ đã cùng nhau gặp thời buổi tốt, ngày đêm chớ để phiền não che lấp tâm tánh, phải nên nỗ lực phát tâm Bồ Đề.
Tâm Bồ Đề tức là tâm Phật, công đức trí huệ vô lượng, không thể nghĩ bàn.
Phát tâm một niệm còn được công đức như vậy huống gì phát tâm luôn luôn.
Giả sử lịch kiếp tu hành vô lượng phước đức, làm đủ hết thảy việc lành, không bằng một niệm phát tâm Bồ Đề trong muôn một. Toán số thí dụ cũng không thể so lường được công đức, phát tâm Bồ Đề.
Lại như có người chỉ làm việc phước đức chớ không phát tâm Vô thượng Bồ Đề; người ấy cũng như kẻ cày ruộng không gieo giống. Mầm mống đã không gieo thì làm sao có lúa thóc.
Vì lý do ấy nên phải phát tâm Bồ đề làm nhân duyên cho việc chứng quả; trước là báo ơn chư Phật, sau là cứu vớt muôn loài.
Sở dĩ Phật khen ngợi các Thiên tử rằng: “Lành thay! Lành thay! Như lời các ngươi nói là vì muốn lợi ích cho hết thảy chúng sanh”.
Phát tâm Bồ Đề là cách cúng dường lớn hơn tất cả.
Phát tâm Bồ Đề, không phải là chỉ phát qua một phen mà phải phát luôn luôn, làm cho tâm Bồ Đề tương tục rộng lớn mãi mãi. Vì thế nên trong kinh Phật dạy rằng:
“Ở nơi chỗ Na-do-tha hằng hà sa số đức Phật phát đại thiện nguyện”.
Vậy nên biết số phát tâm ấy là vô lượng.
Lại nữa tâm Bồ Đề chỉ gặp thiện tri thức liền phát, vị tất phải gặp Phật xuất thế.
Như Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, lúc đầu hướng về Bồ Đề là nhờ gặp được nữ nhân mà phát.
Nhưng phát sơ tâm huệ thức không phải kẻ phàm dung, tâm chí hạ liệt mà phát được. Phải là người có thật tâm khát ngưỡng Đại thừa, tham cầu Phật Pháp, ỷ y các kinh, xem thường thế sự, oán thân bình đẳng, lục đạo như nhau. Nguyện cho hết thảy chúng sanh nhờ sự phát tâm ấy mà được giải thoát, đều đồng tín giải. Nên biết sự phát tâm không phải là việc nói chơi, người tầm thường mà phát tâm được.
Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng đã phát Bồ Đề tâm thì quyết phải quán tưởng. Trước hết tưởng đến thân nhân. Trong lúc trì niệm, chuyên tâm tưởng đến cha mẹ, sư trưởng của mình; rồi niệm tưởng đến địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh; lại niệm tưởng đến chư Thiên, chư Tiên, hết thảy thiện thần.
Lại nghĩ đến nhân đạo, hết thảy nhân loại, có người đang chịu khổ làm sao mà cứu.
Thấy rồi lại tưởng, nên nghĩ thế này: Chỉ có cách phát tâm rộng lớn, tâm Bồ Đề mới có thể cứu được. Nếu tưởng đến một người thành rồi thì nên tưởng đến hai người. Hai người thành rồi thì tưởng đến ba người. Ba người thành rồi thì tưởng đầy một nhà. Một nhà thành rồi thì tưởng đến một do tuần. Một do tuần thành rồi thì tưởng đến đầy cõi Diêm phù đề. Diêm phù đề thành rồi thì tưởng đến cả bốn châu thiên hạ.
Quán tưởng như vậy lần lần rộng khắp mười phương thế giới.
Thấy chúng sanh ở phương Đông là cha mình.
Chúng sanh ở phương Tây là mẹ mình.
Chúng sanh ở phương Nam là anh mình.
Chúng sanh ở phương Bắc là em mình.
Chúng sanh ở phương dưới là chị em mình.
Chúng sanh ở phương trên là sư trưởng mình.
Chúng sanh ở bốn phương góc(4) kia là Sa môn, Bà la môn.
Thấy rồi nghĩ rằng:
‘‘Nếu lúc nào những người ấy chịu khổ, tưởng ta phải đến nơi các người ấy mà thoa bóp thân thể cho họ, thề diệt hết đau khổ cho họ được giải thoát, rồi ta sẽ nói pháp cho họ nghe, bằng cách tán thán công đức của Phật, Pháp, Tăng’’.
Tán thán rồi, sanh lòng vui mừng, thấy họ an vui như ta không khác.
Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng phát Bồ Đề tâm đều phải làm như vậy; ở trong đau khổ mà độ chúng sanh. Mọi người đều phải nhất tâm thống thiết, đầu thành đảnh lễ, tâm niệm miệng nói, phát lời thệ nguyện như thế này:
Đệ tử chúng con tên… từ nay trở đi cho đến ngày thành Phật, trong khoản thời gian ấy, sanh ở chỗ nào, cũng thường gặp được thiện tri thức, phát tâm Vô thượng Bồ Đề. Nếu chúng con đọa trong ba đường ác, hay lâm phải tám nạn(5) thường khiến chúng con nhớ tưởng phát tâm Bồ Đề; làm cho tâm Bồ Đề tương tục không gián đoạn.
Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng nên phát tâm dõng mãnh, tâm ân trọng, tâm Bồ Đề; nhất tâm tha thiết, đầu thành đảnh lễ quy y Thế gian Đại Từ Bi phụ:
Nam mô Di Lặc Phật.
Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Dõng Thí Phật.
Nam mô Thanh Tịnh Phật.
Nam mô Thanh Tịnh Thí Phật.
Nam mô Ta Lưu Na Phật.
Nam mô Thủy Thiên Phật.
Nam mô Kiên Đức Phật.
Nam mô Chiên Đàn Công Đức Phật.
Nam mô Vô Lượng Cúc Quang Phật.
Nam mô Quang Đức Phật.
Nam mô Vô Ưu Đức Phật.
Nam mô Na La Diên Phật.
Nam mô Công Đức Hoa Phật.
Nam mô Kiên Dõng Tinh Tấn Bồ Tát.
Nam mô Kim Cang Huệ Bồ Tát.
Nam mô Vô Biên Thân Bồ Tát.
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát.
Lại quy y như vậy, mười phương tận hư không giới hết thảy Tam Bảo.
Đệ tử chúng con tên… ngày nay ở trước mười phương Tam Bảo, phát tâm Bồ đề, từ nay trở đi cho đến ngày thành Phật, tu đạo Bồ Tát, thề không thối lui; hằng sanh tâm độ thoát chúng sanh, hằng sanh tâm an lập chúng sanh, hằng sanh tâm che chở chúng sanh, chúng sanh không thành Phật, chúng con xin thề không chịu chứng quả Niết bàn trước chúng sanh.
Nguyện xin hết thảy mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát, hết thảy Thánh Hiền, hiện tiền chứng minh cho chúng con, khiến chúng con tên… hết thảy hạnh nguyện đều được viên mãn.
Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng, dầu trải qua nhiều kiếp làm nhiều điều thiện mới được phước báu ở cõi người, cõi trời, chứ chưa chứng được quả xuất thế; chết rồi hết phước, trở lại đọa vào đường ác. Thân hình tan rã, tự mình chưa khỏi khổ não, chưa khỏi bức bách.
Nếu không lập thệ nguyện rộng lớn, không phát tâm Bồ Đề thì phước đâu mà trang nghiêm Pháp thân để xa lìa được khổ não.
Ngày nay cùng nhau nhất tâm nhất ý… tưởng nhớ chư Phật, khởi lòng tin kiên cố, phát tâm đại Bồ Đề.
Công đức phát tâm rất rộng lớn sâu xa, không thể so lường. Chư Phật và Bồ Tát nói cũng không thể hết. Thiện lực như vậy, vô lượng vô biên không thể nghĩ bàn.
Thế nên chúng con đâu được không hết lòng chuyên tâm chú ý mà phát quảng đại Bồ Đề tâm.
Kinh Đại Tập dạy rằng:
“Ví như trong một cái nhà tối trăm năm, chỉ thắp một ngọn đèn, cũng có thể phá tan mờ ám”. Vậy nên chớ cho một niệm phát tâm là nhỏ, là không quan trọng, mà không nỗ lực.
Đại chúng cùng nhau quỳ gối chắp tay nhất tâm tướng nhớ đến hết thảy mười phương Tam Bảo tâm niệm miệng nói lời này:
“Đệ tử chúng con tên… nay đối trước hết thảy mười phương chư Phật, trước hết thảy mười phương tôn Pháp, trước hết thảy mười phương Hiền Thánh, lòng ngay dạ thẳng, khởi tâm ân cần, trịnh trọng, tâm không buông lung, tâm an trú, tâm ưa điều thiện, tâm độ thoát hết thảy, tâm che chở hết thảy, tâm như tâm Phật, tâm phát tâm Bồ Đề.
Đệ tử chúng con tên… từ nay trở đi cho đến ngày thành Phật tâm không đắm trước cõi trời, cõi người, tâm không cầu chứng tiểu quả Thanh Văn, Duyên giác mà chỉ phát tâm Đại thừa, phát tâm cầu được nhất thế chủng trí, tâm cầu thành tựu quả Vô thượng Bồ Đề, thành bậc Chánh Giác.
Nguyện xin mười phương tận hư không giới hết thảy chư Phật, đại địa Bồ Tát, hết thảy Thánh Hiền, đem sức bổn nguyện hiện tiền chứng giám cho chúng con, đem sức từ bi, gia tâm hộ trợ, nhiếp thọ chúng con, cho chúng con tên… ngày nay phát tâm, tại chỗ sở sanh, kiên cố không thối lui.
Nếu chúng con bị đọa vào ba đường ác, hoặc lâm phải tám nạn, ở trong ba cõi, chịu đủ thân hình, chịu đủ khổ sở không thể chịu được. Chúng con xin thề, không vì khổ ấy mà thối mất tâm Bồ Đề ngày nay. Thà chúng con chịu vào trong Đại hỏa luân, Vô gián địa ngục, chịu các thống khổ; chúng con không vì khổ mà thối mất tâm đại Bồ đề ngày nay.
Tâm ấy, nguyện ấy đồng với tâm của chư Phật, đồng với nguyện của chư Phật.
Lại xin chí thành đảnh lễ Tam Bảo, chúng con tên… từ nay trở đi cho đến ngày thành Phật không bỏ hai pháp sau đây:
– Một là biết tự tánh các pháp vốn không.
– Hai là độ thoát hết thảy mười phương chúng sanh.
Cùng nhau chí thành nhất tâm tha thiết năm vóc sát đất, tâm niệm miệng nói:
Đệ tử chúng con tên… không vì mình mà cầu Vô thượng Bồ Đề, chính vì muốn cứu độ hết thảy chúng sanh, cho nên cầu Vô thượng Bồ Đề. Từ nay trở đi cho đến ngày thành Đạo, chúng con sẽ nâng đỡ hết thảy vô lượng vô biên chúng sanh; chúng con sinh lòng đại bi, cùng tận đời vị lai đối với tất cả chúng sanh. Nếu có chúng sanh nào bị các ách nạn, trọng tội trong ba đường, sáu nẻo, chúng con tên… thề không lánh khổ mà lại đem thân ra cứu hộ, làm cho các chúng sanh ấy được an ổn.
Nguyện xin mười phương cùng tận hư không giới, hết thảy Tam Bảo chứng minh cho chúng con.
Nam mô Di Lặc Phật.
Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Liên Hoa Quang Du Hí Thần Thông Phật.
Nam mô Tài Công Đức Phật.
Nam mô Đức Niệm Phật.
Nam mô Thiện Danh Xưng Công Đức Phật.
Nam mô Hồng Diệm Đế Tràng Vương Phật.
Nam mô Thiện Du Bộ Công Đức Phật.
Nam mô Bảo Hoa Du Bộ Phật.
Nam mô Bảo Liên Hoa Thiện Trụ Ta La Thọ Vương Phật.
Nam mô Đấu Chiến Thắng Phật.
Nam mô Thiện Du Bộ Phật.
Nam mô Châu Tráp Trang Nghiêm Công Đức Phật.
Nam mô Khí Ấm Cái Phật.
Nam mô Tịch Căn Bồ Tát.
Nam mô Vô Biên Thân Bồ Tát.
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát.
Nguyện xin chư Phật, đem đại từ bi lực, hiện tiền chứng giám cho chúng con tên… ngày nay phát tâm Bồ Đề, tu đạo Bồ Tát, tại chỗ sở sanh, thành tựu được hết thảy điều thệ nguyện.
Chúng con đi đến đâu hết thảy chúng sanh đều được giải thoát. Chúng con lại xin đầu thành đảnh lễ hết thảy mười phương Tam Bảo.
Chúng con tên… không vì tự thân mà cầu đạo Vô thượng Bồ Đề. Chỉ vì hết thảy chúng sanh trong mười phương mà cầu chứng quả Vô thượng Bồ Đề.
Từ nay trở đi cho đến ngày thành Phật nếu có chúng sanh nào ngu si, ám độn không biết chánh pháp, sanh tâm tà kiến và có chúng sanh nào tuy tu đạo hạnh mà không thông đạt pháp tướng. Những chúng sanh như vậy cho đến cùng tận đời vị lai, chúng con tên… xin thệ nguyện nhờ Phật lực, Pháp lực, Hiền Thánh lực và bao nhiêu phương tiện khác, khiến các chúng sanh ấy đều được nhờ Phật lực hoàn toàn đầy đủ thành tựu nhất thế chủng trí.
Chúng con cùng nhau chí tâm, một lòng tha thiết, đầu thành đảnh lễ quy y mười phương tận hư không giới, hết thảy chư Phật.
Nam mô Di Lặc Phật.
Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Phổ Quang Phật.
Nam mô Phổ Minh Phật.
Nam mô Phổ Tịnh Phật.
Nam mô Đa Ma La Bạt Chiên Đàn Hương Phật.
Nam mô Chiên Đàn Quang Phật.
Nam mô Ma Ni Tràng Phật.
Nam mô Hoan Hỷ Tạng Ma Ni Bảo Tích Phật.
Nam mô Nhất Thiết Thế Gian Nhạo Kiến Thượng Đại Tinh Tấn Phật.
Nam mô Ma Ni Tràng Đăng Quang Phật.
Nam mô Huệ Cự Chiếu Phật.
Nam mô Hải Đức Quang Minh Phật.
Nam mô Kim Cang Lao Cường Phổ Tán Kim Quang Phật.
Nam mô Đại Cường Tinh Tấn Dõng Mãnh Phật.
Nam mô Đại Bi Quang Phật.
Nam mô Từ Lực Vương Phật.
Nam mô Từ Tạng Phật.
Nam mô Huệ Thượng Bồ Tát.
Nam mô Thường Bất Ly Thế Bồ Tát.
Nam mô Vô Biên Thân Bồ Tát.
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát.
Nguyện xin chư Phật, chư đại Bồ Tát đem đại từ bi lực, đại trí huệ lực, bất tư nghị lực, vô lượng tự tại lực, hàng phục tứ ma(6) lực, đoạn trừ ngũ cái(7) lực, diệt trừ phiền não lực, vô lượng thanh tịnh nghiệp trần lực, vô lượng khai phát quán trí lực, vô lượng khai phát vô lậu huệ lực, vô lượng vô biên thần thông lực, vô lượng độ thoát chúng sanh lực, vô lượng phú hộ chúng sanh lực, vô lượng an ổn chúng sanh lực, vô lượng đoạn trừ khổ não lực, vô lượng giải thoát địa ngục lực, vô lượng tế độ ngạ quỷ lực, vô lượng cứu bạt chúng sanh lực, vô lượng nhiếp hóa A tu la lực, vô lượng nhiếp thọ nhân đạo lực, vô lượng tận chư thiên chư tiên lậu lực, cụ túc trang nghiêm thập địa lực.
Cụ túc trang nghiêm tịnh độ lực,
Cụ túc trang nghiêm đạo tràng lực,
Cụ túc trang nghiêm Phật quả công đức lực,
Cụ túc trang nghiêm Phật quả trí huệ lực,
Cụ túc trang nghiêm Pháp thân lực,
Cụ túc trang nghiêm Vô lượng Bồ đề lực,
Cụ túc trang nghiêm đại Niết bàn lực,
Vô lượng vô tận công đức lực.
Nguyện xin mười phương tận hư không giới hết thảy chư Phật, chư đại Bồ Tát, đem những năng lực vô lượng vô biên tự tại không thể nghĩ bàn ấy, không trái với thề xưa, không trái với nguyện xưa, mà bố thí cho hết thảy chúng sanh trong bốn loài sáu đường cùng khắp mười phương và cho tất cả chúng sanh đồng đang phát tâm hôm nay.
Quyết định khiến cho tất cả chúng sanh ấy hoàn toàn đầy đủ các công đức lực, hoàn toàn thành tựu Bồ Đề nguyện lực, hoàn toàn thành tựu Bồ Đề hạnh lực.
Ngày nay hết thảy chúng sanh trong mười phương cùng tận đời vị lai, hoặc ẩn, hoặc hiện, hoặc oán, hoặc thân, hoặc không phải oán, thân ở trong bốn loài sáu đường có duyên hay vô duyên với Phật pháp, hết thảy đều nhờ pháp sám này hằng được thanh tịnh. Các chúng sanh ấy ở nơi nào cũng đồng được như sở nguyện; một lòng kiên cố, tâm không thối chuyển; đồng như chư Phật, đồng thành Chánh Giác; cho đến những chúng sanh đời sau, dầu trái với lời nguyện này cũng đều khiến các chúng sanh ấy được vào trong bể đại nguyện liền được đầy đủ, hoàn toàn thành tựu công đức, trí huệ các chúng sanh ấy đồng với chư vị Bồ Tát, viên mãn hạnh Thập địa(8) hoàn toàn Nhất thế Chủng trí(9) trang nghiêm Vô thượng Bồ Đề, thành bậc Chánh Giác.

CHƯƠNG THỨ NĂM
PHÁT NGUYỆN

Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng, đã được cùng nhau phát đại Bồ Đề tâm rồi, vui mừng vô lượng. Bây giờ nên phát đại nguyện như sau này và nhất tâm tha thiết đầu thành đảnh lễ quy y Thế gian Đại Từ Bi phụ:
Nam mô Di Lặc Phật.
Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Chiên Đàn Khốt Trang Nghiêm Thắng Phật.
Nam mô Hiền Thiện Thủ Phật.
Nam mô Thiện Ý Phật.
Nam mô Quảng Trang Nghiêm Vương Phật.
Nam mô Kim Hoa Quang Phật.
Nam mô Bảo Cái Chiếu Không Tự Tại Lực Vương Phật.
Nam mô Hư Không Bảo Hoa Quang Phật.
Nam mô Lưu Ly Trang Nghiêm Vương Phật.
Nam mô Phổ Hiện Sắc Thân Quang Phật.
Nam mô Bất Động Trí Quang Phật.
Nam mô Hàng Phục Chúng Ma Vương Phật.
Nam mô Tài Quang Minh Phật.
Nam mô Trí Huệ Thắng Phật.
Nam mô Di Lặc Tiên Quang Phật.
Nam mô Dược Vương Bồ Tát.
Nam mô Dược Thượng Bồ Tát.
Nam mô Vô Biên Thân Bồ Tát.
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát.
Nguyện xin Tam Bảo đem sức bất khả tư nghị lực gia tâm che chở cho chúng con tên… có những thệ nguyện gì, đều được thành tựu. Chúng con sinh ra ở đâu thường cũng không quên mất các lời nguyện hôm nay và được viên mãn Vô thượng Bồ Đề, thành Đẳng chánh giác.
Chúng con tên… từ nay trở đi, nguyện đời đời kiếp kiếp, cùng khắp mọi nơi, thường tưởng nhớ sự phát tâm Bồ Đề, khiến tâm Bồ Đề tương tục không đoạn.
Đệ tử chúng con tên… từ nay trở đi, nguyện đời đời kiếp kiếp cùng khắp mọi nơi thường được phụng sự vô lượng vô biên hết thảy Đức Phật, thường được cúng dường chư Phật, lễ phẩm cúng dường đều được đầy đủ.
Đệ tử chúng con tên… từ nay trở đi, nguyện đời đời kiếp kiếp, cùng khắp mọi nơi thường được hộ trì hết thảy kinh điển Đại thừa Phương đẳng, lễ phẩm cúng dường kinh điển, đều được đầy đủ.
Đệ tử chúng con tên… từ nay trở đi, nguyện đời đời kiếp kiếp, cùng khắp mọi nơi, thường gặp được hết thảy mười phương vô lượng vô biên chư vị Bồ Tát, lễ phẩm cúng dường đều được đầy đủ.
Đệ tử chúng con tên… từ nay trở đi, nguyện đời đời kiếp kiếp cùng khắp mọi nơi, thường gặp được hết thảy mười phương vô lượng vô biên Hiền Thánh, lễ phẩm cúng dường đều được đầy đủ.
Đệ tử chúng con tên… từ nay trở đi, nguyện đời đời kiếp kiếp, cùng khắp mọi nơi, thường được phụng dường báo bổ ơn sâu của cha mẹ, muốn dâng cúng gì cũng không thiếu.
Đệ tử chúng con tên… từ nay trở đi, nguyện đời đời kiếp kiếp, cùng khắp mọi nơi, cũng thường gặp được hết thảy chư vị Hòa thượng A xà lê và muốn dâng cúng gì cũng có đầy đủ tùy tâm sở nguyện.
Đệ tử chúng con tên… từ nay trở đi, nguyện xin đời đời kiếp kiếp cùng khắp mọi nơi thường được cung phụng và gặp gỡ hết thảy vị quốc chủ có đại thế lực, cùng với chúng con hưng hiển Tam Bảo, làm cho Phật Pháp không đoạn tuyệt.
Đệ tử chúng con tên… từ nay trở đi, nguyện đời đời kiếp kiếp, cùng khắp mọi nơi thường được trang nghiêm cõi nước của chư Phật, các cõi ấy không có những danh từ tam ác, bát nạn.
Đệ tử chúng con tên… từ nay trở đi, nguyện đời đời kiếp kiếp, cùng khắp mọi nơi, bốn vô ngại trí, sáu sức thần thông hằng được hiện tiền, thường không quên mất, dùng để giáo hóa hết thảy chúng sanh.
Chúng con cùng nhau nhất tâm thống thiết năm vóc sát đất, đảnh lễ quy y Thế gian Đại Từ Bi phụ.
Nam mô Di Lặc Phật.
Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Thế Tịnh Quang Phật.
Nam mô Thiện Tịch Nguyệt Âm Diệu Tôn Trí Vương Phật.
Nam mô Long Chưởng Thượng Tôn Vương Phật.
Nam mô Nhật Nguyệt Quang Phật.
Nam mô Nhật Nguyệt Châu Quang Phật.
Nam mô Huệ Tràng Thắng Vương Phật.
Nam mô Sư Tử Hống Tự Tại Lực Vương Phật.
Nam mô Diệu Âm Thắng Phật.
Nam mô Thường Quang Tràng Phật.
Nam mô Quang Thế Đăng Phật.
Nam mô Huệ Oai Đăng Vương Phật.
Nam mô Pháp Thắng Vương Phật.
Nam mô Tu Di Quang Phật.
Nam mô Tu Ma Na Hoa Quang Phật.
Nam mô Ưu Đàm Bát La Hoa Thù Thắng Vương Phật.
Nam mô Đại Huệ Lực Vương Phật.
Nam mô A Súc Tỳ Hoan Hỷ Quang Phật.
Nam mô Vô Lượng Âm Thanh Vương Phật.
Nam mô Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Vương Phật.
Nam mô Đại Thông Quang Phật.
Nam mô Tài Quang Phật.
Nam mô Kim Hải Quang Phật.
Nam mô Nhất Thiết Pháp Tràng Mãn Vương Phật.
Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát.
Nam mô Phổ Hiền Vương Bồ Tát.
Nam mô Vô Biên Thân Bồ Tát.
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát.
Lại quy y như vậy mười phương tận hư không giới hết thảy Tam Bảo. Nguyện xin nhờ sức oai đức từ bi của chư Phật, chư đại Bồ Tát và hết thảy Hiền Thánh Tăng khiến chúng con tên… sanh ra nơi nào những thệ nguyện đã phát ra, đều được tùy tâm tự tại.
Đệ tử chúng con tên… từ nay trở đi lại nguyện đời đời kiếp kiếp cùng khắp mọi nơi, nếu có chúng sanh nào thấy sắc thân của chúng con liền được giải thoát. Nếu chúng con vào Địa ngục, hết thảy Địa ngục đều biến thành Tịnh độ; hết thảy khổ não biến thành an vui. Khiến các chúng sanh sáu căn thanh tịnh, thân tâm an lạc, vui như ở đệ Tam thiền, dứt sạch nghi ngờ, phát sơ vô lậu huệ.
Đệ tử chúng con tên… từ nay trở đi nguyện đời đời kiếp kiếp, cùng khắp mọi nơi, nếu có chúng sanh nào nghe được âm thanh của chúng con, tâm liền được an ổn, diệt trừ tội cấu, được Đà-la-ni(10) giải thoát tam muội, đầy đủ đại nhẫn, biện tài vô cùng, vào Pháp Vân địa, thành bậc Chánh giác.
Đệ tử chúng con tên… từ nay trở đi, nguyện đời đời kiếp kiếp, cùng khắp mọi nơi hết thảy chúng sanh, nghe được tên chúng con thảy đều hoan hỷ, như được việc chưa từng có.
Nếu chúng con đến tam đồ thì tam đồ dứt hết khổ não; nếu chúng con ở các cõi trời, cõi người thì các cõi ấy dứt hết các pháp hữu lậu, đến đâu cũng được tự do, không có gì ràng buộc, thảy đều được giải thoát.
Đệ tử chúng con tên… từ nay trở đi, nguyện đời đời kiếp kiếp, cùng khắp mọi nơi, đối với hết thảy chúng sanh, không có tâm cho và lấy, không có tưởng oán và thân; đoạn trừ tham, sân, si là ba gốc độc ác; lìa ngã và ngã sở, tin ưa pháp Đại thừa, đồng tu hạnh từ bi, hòa hiệp với hết thảy như các Thánh chúng.
Đệ tử chúng con tên… ngày nay trở đi, nguyện đời đời kiếp kiếp, cùng khắp mọi nơi, đối với hết thảy chúng sanh tâm thường bình đẳng như hư không, khen chê không động lòng; oán thân như nhau, đi sâu vào tâm địa rộng lớn, học trí huệ chư Phật, xem chúng sanh đồng như La Hầu La, đầy đủ nghiệp thập trú, xa lìa tâm chấp có, xả bỏ tâm chấp không, thường tu theo trung đạo.
Cùng nhau chí tâm một lòng tha thiết, đầu thành đảnh lễ, quy y Thế gian Đại Từ Bi phụ.
Nam mô Di Lặc Phật.
Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bảo Hải Phật.
Nam mô Bảo Anh Phật.
Nam mô Bảo Thành Phật.
Nam mô Bảo Quang Phật.
Nam mô Bảo Tràng Phan Phật.
Nam mô Bảo Quang Minh Phật.
Nam mô A Súc Phật.
Nam mô Đại Quang Minh Phật.
Nam mô Vô Lượng Âm Phật.
Nam mô Đại Danh Xưng Phật.
Nam mô Đắc Đại An Ổn Phật.
Nam mô Chánh Âm Thanh Phật.
Nam mô Vô Hạn Tịnh Phật.
Nam mô Nguyệt Âm Phật.
Nam mô Vô Hạn Danh Xưng Phật.
Nam mô Nhật Nguyệt Quang Minh Phật.
Nam mô Vô Cấu Quang Phật.
Nam mô Tịnh Quang Phật.
Nam mô Kim Cang Tạng Bồ Tát.
Nam mô Hư Không Tạng Bồ Tát.
Nam mô Vô Biên Thân Bồ Tát.
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát.
Lại quy y như vậy mười phương tận hư không giới hết thảy Tam Bảo.
Chúng con tên… nguyện xin nhờ công đức nhân duyên phát nguyện sám hối hôm nay, mà bốn loài chúng sanh trong sáu đường, từ nay trở đi cho đến ngày thành Phật, tu đạo Bồ Tát không biết mỏi mệt, nhàm chán; tài thí không cùng, pháp thí không tận, trí huệ phương tiện làm gì cũng được; tùy căn cơ của chúng sanh, cho uống thuốc pháp, người thấy người nghe, đều được giải thoát.
Đệ tử chúng con tên… lại nguyện xin từ nay trở đi cho đến ngày thành Phật, tu đạo Bồ Tát, không bị các chướng nạn trở ngại. Chúng con đến đâu cũng thường kiến lập đạo tràng, làm các đại Phật sự, tâm được tự tại, pháp được tự tại, hay vào được hết thảy các môn thiền định, mở cửa tổng trì, rõ bày Phật quả, ở Pháp Vân địa, rưới nước cam lồ, trừ bốn ma oán cho các chúng sanh; khiến các chúng sanh được pháp thân thanh tịnh nhiệm mầu.
Đệ tử chúng con tên… xin có bao nhiêu thệ nguyện, nguyện nào cũng như nguyện của mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát đã phát ra trong lúc tu hành, rộng lớn như pháp tánh, cứu cánh như hư không.
Đệ tử chúng con tên… xin đều được như sở nguyện mãn Bồ Đề nguyện. Nguyện cho hết thảy chúng sanh đều theo đó, đều được như sở nguyện. Nguyện xin mười phương hết thảy chư Phật, hết thảy chư Bồ Tát và hết thảy Thánh Hiền đều đem sức từ bi, hiện tiền chứng giám cho chúng con.
Lại nguyện xin cho chúng sanh, hết thảy thiên chủ, hết thảy tiên chủ, hết thảy thiện thần, hết thảy long thần đem từ thiện căn lực, vì ủng hộ Tam Bảo mà hiện tiền chứng giám cho chúng con, khiến chúng con hết thảy hạnh nguyện đều được viên mãn, tùy theo ý muốn.

CHƯƠNG THỨ SÁU
PHÁT TÂM HỒI HƯỚNG

Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng, đã phát Bồ Đề tâm rồi, đã phát đại thệ nguyện rồi, bây giờ lại nên phát tâm hồi hướng.
Cùng nhau chí thành đảnh lễ, nhất tâm tha thiết, năm vóc sát đất, quy y Thế gian Đại Từ Bi phụ.
Nam mô Di Lặc Phật.
Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Nhật Quang Phật.
Nam mô Vô Lượng Bảo Phật.
Nam mô Liên Hoa Tối Tôn Phật.
Nam mô Thân Tôn Phật.
Nam mô Kim Quang Phật.
Nam mô Phạm Tự Tại Vương Phật.
Nam mô Kim Quang Minh Phật.
Nam mô Kim Hải Phật.
Nam mô Long Tự Tại Vương Phật.
Nam mô Thọ Vương Phật.
Nam mô Nhất Thiết Hoa Hương Tự Tại Phật.
Nam mô Dõng Mãnh Chấp Trì Lao Trượng Khí Xả Chiến Đấu Phật.
Nam mô Nội Phong Châu Quang Phật.
Nam mô Vô Lượng Hương Quang Minh Phật.
Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát.
Nam mô Diệu Âm Bồ Tát.
Nam mô Vô Biên Thân Bồ Tát.
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát.
Lại quy y như vậy mười phương tận hư không giới hết thảy Tam Bảo, nguyện xin Tam Bảo đem sức từ bi hiện tiền chứng giám cho chúng con.
Chúng con tên… quá khứ đã khởi ra bao nhiêu thiện nghiệp, hiện tại đang khởi ra bao nhiêu thiện nghiệp, và vị lai sẽ khởi ra bao nhiêu thiện nghiệp, hoặc nhiều hoặc ít hoặc khinh hoặc trọng, thảy đều hồi hướng cho tất cả chúng sanh, trong bốn loài sáu đường, làm cho các chúng sanh ấy đều được đại đạo tâm, không hướng về Nhị thừa, không hướng về ba cõi, cùng nhau hướng về Vô thượng Bồ Đề.
Lại nguyện xin cho tất cả chúng sanh ấy đã khởi ra bao nhiêu thiện nghiệp, hoặc quá khứ, hoặc hiện tại, hoặc vị lai đều không hướng về Nhị thừa, đều không hướng về ba cõi, mà cùng nhau hướng về Vô thượng Bồ Đề.
Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng đã cùng phát tâm Bồ Đề rồi, đã phát đại thệ nguyện rồi, đã phát tâm hồi hướng rồi rộng lớn như pháp tánh, cứu cánh như hư không.
Hết thảy chư Phật, chư Đại Bồ Tát cùng chư vị Thánh Hiền quá khứ, hiện tại và vị lai đều chứng minh cho chúng con. Chúng con lại chí thành đảnh lễ Tam Bảo. (1 lạy)
Chúng con tên… phát tâm, phát nguyện việc ấy đã rồi, vui mừng vô lượng. Nay chúng con lại chí tâm đầu thành đảnh lễ thế cho: quốc chủ, nhân dân, phụ mẫu, sư trưởng, bà con nhiều đời, quyến thuộc nhiều kiếp thiện ác tri thức, chư thiên, chư tiên, hộ thế tứ vương, chủ thiện phạt ác, thủ hộ trì chú, ngũ phương long vương, long thần, bát bộ hết thảy linh kỳ, quá khứ, hiện tại cùng vị lai hết thảy người oán kẻ thân và không phải oán thân, hết thảy chúng sanh trong bốn loài, sáu đường mà quy y Thế gian Đại Từ Bi Phụ.
Nam mô Di Lặc Phật.
Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Sư Tử Hưởng Phật.
Nam mô Đại Cường Tinh Tấn Dõng Lực Phật.
Nam mô Quá Khứ Kiên Trú Phật.
Nam mô Cổ Âm Vương Phật.
Nam mô Nhật Nguyệt Anh Phật.
Nam mô Siêu Xuất Chúng Hoa Phật.
Nam mô Thế Đăng Minh Phật.
Nam mô Hưu Đa Dị Ninh Phật.
Nam mô Bảo Luân Phật.
Nam mô Thường Diệt Độ Phật.
Nam mô Tịnh Giác Phật.
Nam mô Vô Lượng Bảo Hoa Minh Phật.
Nam mô Tu Di Bộ Phật.
Nam mô Bảo Liên Hoa Phật.
Nam mô Nhất Thế Chúng Bảo Phổ Tập Phật.
Nam mô Pháp Quán Chúng Bảo Phổ Tập Phong Doanh Phật.
Nam mô Thọ Vương Phong Trường Phật.
Nam mô Vi Nhiễu Đặc Tôn Đức Tịnh Phật.
Nam mô Vô Cấu Quang Phật.
Nam mô Nhật Quang Phật.

VÀ QUY Y KÍNH LỄ:

Quá khứ vô số kiếp chư Phật. Đại Sư Hải Đức Như Lai.
Kính lễ vô lượng vô biên tận hư không giới vô sinh Pháp thân Bồ Tát.
Kính lễ vô lượng vô biên tận hư không giới vô lậu sắc thân Bồ Tát.
Kính lễ vô lượng vô biên tận hư không giới phát tâm Bồ Tát.
Kính lễ hưng Chánh pháp Mã Minh đại sư Bồ Tát.
Kính lễ hưng tượng pháp Long Thọ đại sư Bồ Tát.
Kính lễ mười phương tận hư không giới Vô Biên Thân Bồ Tát.
Kính lễ mười phương tận hư không giới cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát.

TÁN THÁN PHẬT VÀ CHÚ NGUYỆN

Đại Thánh Thế Tôn,
Uy nghiêm rực rỡ,
Thần trí nhiệm mầu,
Lớn hơn các Thánh,
Thân khắp lục đạo,
Thể cùng mười phương,
Đảnh có nhục kế,
Trán tỏa hào quang,
Mặt như trăng tròn,
Thân vàng sắc đẹp,
Nghi dung đĩnh đạc,
Đi đứng khoan thai,
Oai vang pháp giới,
Ma quân kinh hoàng,
Tam đạt(11) sáng tỏa,
Chúng tà tiềm tàng,
Thấy ác liền cứu
Tế khổ tư lương(12)
Độ thoát sanh tử,
Sẵn có từ hàng(13)
Nên hiệu Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn, độ chúng vô lượng, diệt khổ sanh tử.
Chúng con nguyện xin nhờ công đức nhân duyên phát tâm này mà quốc chủ hiện tại và gia thân quyến thuộc của người từ nay trở đi cho đến ngày thành Phật quên mình vì đạo như: Tát Đà Bà Luân Bồ Tát.
Đại Bi diệt tội như:
Hư Không Tạng Bồ Tát.
Hay ở xa nghe pháp như:
Lưu Ly Quang Bồ Tát.
Hay khéo giải đáp vấn nạn như:
Vô Cấu Tạng Bồ Tát.
Lại nguyện xin cho đệ tử chúng con tên… thân sanh phụ mẫu, nhiều kiếp bà con, xa gần nội ngoại, từ nay trở đi cho đến ngày thành Phật, biến thân ra giữa hư không thế giới như Ngài:
Vô Biên thân Bồ Tát.
Có đủ mười công đức như:
Ngài Cao Quý Đức Vương Bồ Tát.
Nghe pháp sinh tâm vui mừng như:
Ngài Vô Úy Bồ Tát.
Lại nguyện xin các Hòa thượng, A Xà Lê, những bà con đồng tu đồng học, thượng, trung hạ tòa, hết thảy tri thức của chúng con, từ nay trở đi cho đến ngày thành Phật, mọi người đều được phép vô úy như: Ngài Sư Tử Vương Bồ Tát.
Giáo hóa đuợc ảnh hưởng lớn như :
Ngài Bảo Tích Bồ Tát.
Nghe tiếng liền cứu khổ như:
Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát.
Hay khéo thưa thỉnh giáo pháp như:
Ngài Đại Ca Diếp Bồ Tát.
Lại nguyện xin những người xuất gia, tại gia, tín thí đàn việt, thiện ác tri thức và quyến thuộc của các người ấy từ nay trở đi cho đến ngày thành Phật cởi mở ngay được nguy ách như: Ngài Cứu Thoát Bồ Tát.
Tướng mạo trang nghiêm như:
Ngài Văn Thù Bồ Tát.
Hay xả nghiệp chướng như:
Ngài Khí ấm Cái Bồ Tát.
Hiến tối hậu cúng như:
Ngài Thuần Đà Bồ Tát.
Lại nguyện xin chư Thiên, chư Tiên, hộ thế tứ vương, thông minh chánh trực, thiên địa hư không, chủ thiện phạt ác, thủ hộ trì chú, ngũ phương long vương, Long thần Bát bộ, u hiển linh kỳ và bà con quyến thuộc của các vị ấy, từ nay trở đi cho đến ngày thành Phật, có lòng Đại từ che khắp chúng sanh như: Ngài A Dật Đa Bồ Tát.
Tinh tấn hộ pháp như:
Ngài Bất Hưu Tức Bồ Tát.
Ở xa mà chứng minh cho sự đọc tụng như:
Ngài Phổ Hiền Bồ Tát.
Vì Phật pháp mà thiêu thân như:
Ngài Dược Vương BồTát.
Lại nguyện xin hết thảy chúng sanh và quyến thuộc của các chúng sanh, hoặc oán, hoặc thân hay không phải oán thân, trong bốn loài, sáu đường cùng khắp mười phương, từ nay trở đi cho đến ngày thành đạo, tâm không ái nhiễm như: Ngài Ly Ý Nữ Bồ Tát.
Nói lời nhiệm mầu khôn khéo như lời của Thắng Man Phu Nhân.
Tu hành tinh tấn như đức Thích Ca Văn.
Có thiện nguyện lớn như Phật Vô Lượng Thọ.
Có oai thần như các Thiên Vương.
Bất khả tư nghị như Ngài Duy Ma Cật.
Thành tựu hết thảy chúng sanh, trang nghiêm hết thảy Phật độ.
Nguyện xin mười phương tận hư không giới vô lượng vô biên chư Phật, chư Đại Bồ Tát và hết thảy Hiền Thánh đều đem lòng từ bi, đồng gia tâm che chở phù hộ cứu vớt chúng con và chúng sanh, cho chúng con được mãn nguyện, tín tâm được kiên cố, phước đức ngày một cao dày, có từ tâm, nuôi dưỡng chúng sanh như nuôi đứa con một.
Khiến các chúng sanh ấy được bốn vô lượng tâm, sáu ba la mật, thập thọ tu thiền tâm nguyện đầy đủ, móng tâm liền được thấy Phật như bà Thắng Man phu nhân. Hết thảy hạnh nguyện hoàn toàn thành tựu, đồng như chư Phật, đồng đến đạo tràng, thành bậc Chánh giác.

TỪ BI ĐẠO TRÀNG SÁM PHÁP
QUYỂN THỨ HAI
HẾT

CUỐI QUYỂN HAI

Lương Hoàng Bảo Sám,
Vạn đức hồng danh,
Linh văn nhị quyển tối hoằng thâm,
Tự tự miễn tai truân,
Đảnh lễ Phật danh,
Tiêu tai bảo an ninh.
Nam mô Ly Cấu Địa Bộ Tát Ma ha tát. (3 lần)

CUNG VĂN

Vạn đức trang nghiêm chi diệu thể, vị ly Đâu Suất dĩ giáng hoàng cung. Bách phước tướng hảo chi Từ Tôn, bất khởi thọ vương nhi thăng Đao Lợi; duy nguyện Giác Vương thùy từ lân mẫn. Đại bi khoáng tế, bạt trễ nịch chi trầm lưu. Pháp nhãn viên minh, giám ngu tình chi khẩn thiết.
Thượng lai phụng vì cầu sám đệ tử… đẳng, tu lễ Từ Bi Đạo Tràng Bảo Sám, kim đương đệ nhị quyển, công đức tương hoàn. Đàn nội thanh chúng, xuất sám nhập sám, hành đạo triền nhiễu, thiêu hương tán hoa, phúng kinh trì trú… Nhiên tương nhị quyển chi công huân, tác thử nhị thời chi hồi hướng. Nhất chân chi nội Phật đà, Đạt mạ, Tăng già. Tam giới chi trung thiên nhiên, địa kỳ thủy phủ, hàm sanh hoan hỷ chi tâm, giám thử đầu thành chi chí. Hưng nhất tử chi bi ai, mãn nhị nghiêm chi cụ bị xuất sinh công đức, phụng vì cầu sám đệ tử đẳng… tẩy không tam nghiệp, tăng trưởng nhị nghiêm.
Phục nguyện: Sự chướng, lý chướng dĩ tiêu dung; nhân không pháp không nhi thanh tịnh. Điên đảo nhị tâm bất khởi, phước huệ nhị chủng trang nghiêm; nhập bất nhị chi pháp môn, chứng chân thường chi diệu lý. Phổ triêm tam hữu, pháp giới oan thân. Hoạch nhân pháp chi lưỡng không, đắc vô sinh chi nhị nhẫn. Nhị huệ vô minh, nhị hạnh viên mãn; ưu du ư pháp hải từ hàng; thường lạc ư Tát bà nhã quả.
Tuy tắc uy văn sám hối, do khủng vị tận; kiền thành tái lao Thánh chúng, đồng cầu sám hối.
Nam mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma ha tát. (3 lần)
Lương Hoàng Bảo Sám nhị quyển công đức lực. Nguyện diệt ngã đẳng tội chướng, thân chứng Bồ Tát Ly Cấu Địa.
Sám văn cử xứ, tội hoa phi,
Giải liễu oan, sám liễu tội,
Tiêu tai tăng phước huệ,
Thoát khổ sanh Đao Lợi.
Giải liễu oan, sám liễu tội,
Tiêu diêu trực nhập Long Hoa Hội,
Long Hoa tam hội nguyện tương phùng,
Di Lặc Phật tiền thân thọ ký.
Nam mô Long Hoa Hội Bồ Tát Ma ha tát. (3 lần)
Hồi đàn tán:
Lương Hoàng Bảo Sám,
Nhị quyển dĩ toàn châu,
Hồi hướng tứ ân tịnh tam hữu,
Bái sám chúng đẳng tăng phước thọ,
Nguyện tương phát thủy tẩy khiên vưu,
Duy nguyện vong giả vãng Tây du.
Ly Cấu Địa Bồ Tát duy nguyện ai nạp thọ.
Nam mô Đăng Vân Lộ Bồ Tát Ma ha tát. (3 lần)
Hồi hướng Tịnh độ:
Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh.

(Tiếp Tịnh độ và hồi hướng)

CHÚ THÍCH

(1) Thập ác: 10 ác: Thân có 3 là sát, đạo, dâm; Khẩu có 4 là vọng ngôn, ỷ ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu; Ý có 3 là tham, sân si.
(2) Trọng chướng: Chướng ngại rất nặng: chỉ cho vô minh phiền não, nghiệp hoặc tạo ra các tội thập ác ngũ nghịch v.v… chướng ngại không cho giải thoát.
(3) Lậu tận: Hết các pháp hữu lậu, được giải thoát.
(4) Phương góc: Bốn góc xéo: Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc.
(5) Tám nạn: 1) Địa ngục, 2) Ngạ quỷ, 3) Súc sinh, 4) Cõi trời trường thọ, 5) Bắc Câu lô châu, 6) Đui điếc, câm, ngọng, 7) Thế trí biện thông, 8) Sanh ra trước Phật hay sau Phật. Tám chỗ này không có Phật pháp, là tai nạn của sự giải thoát.

(6) Tứ ma:

 1. Phiền não ma: Ma tham sân si v.v… não hại thân tâm.
 2. Ngũ ấm ma: Những sắc, thọ, tưởng, hành, thức là ma não hại thân tâm.
 3. Tử ma: Ma chết, hay cướp mạng sống.
 4. Thiên ma: Ma trên cõi trời Tha hóa tự tại, hay phá thiện pháp não hại người tu thiện.

(7) Ngũ cái: Năm thứ ngăn che tâm tánh.

 1. Tham muốn.
 2. Giận hờn.
 3. Ngủ nghỉ, gọi là thụy ma.
 4. Xao động, phàn nàn trong tâm gọi là điệu hối.
 5. Nghi ngờ lời Phật.

(8) Thập địa:
1. Hoan Hỷ Địa, 2. Ly Cấu Địa, 3. Phát Quang Địa, 4. Diệm Huệ Địa, 5. Nan Thắng Địa, 6. Hiện Tiền Địa, 7. Viễn Hành Địa, 8. Bất Động Địa, 9. Thiện Huệ Địa, 10. Pháp Vân Địa.
1. Hoan hỷ địa: Bồ Tát thấy chúng sanh vì si mê tà kiến, đọa lạc nên phát tâm từ bi tu hạnh hỷ xả, bỏ cả thân tâm, không tiếc của cải nên cảm quả báo hoan hỷ.
2. Ly cấu địa: Bồ Tát thấy chúng sanh tạo mười nghiệp ác, đọa vào đường tà nên phát tâm tu thập thiện, xả bỏ cấu uế.
3. Phát quang địa: Bồ Tát thấy chúng sanh si mê tâm tánh nên phát Bồ Đề tâm, như pháp mà tu hành nên trí huệ phát ra sáng suốt.
4. Diệm huệ địa: Bồ Tát thấy chúng sanh bị phiền não dày xéo nên phát tâm tu 37 phẩm trợ đạo, nên phát ra Diêm huệ địa.
5. Nan thắng địa: Bồ Tát thấy chúng sanh các hạ thừa say đắm cảnh hữu dư Niết Bàn, vừa vắng lặng, độc thiện kỳ thân, nên phát từ tâm tu hạnh bình đẳng gia hạnh ngộ được chân đế và tục đế, được trí không sai biệt.
6. Hiện tiền địa: Bồ Tát thấy chúng sanh bị sa đọa luân hồi nên phát tâm tu hạnh bình đẳng lợi sanh, cảm phát ra trí huệ hiện tiền.
7. Viễn hành địa: Bồ Tát vì phát thệ nguyện độ sanh, nên từ bi gia công tu tập tất cả những “pháp Bồ Đề phần”, ngộ được tam muội: không, vô tướng, vô nguyện. Ba địa này tu về giả quán nhiều hơn, thiên về bên ngoài nên gọi là tri kiến.
8. Bất động địa: Bồ Tát không bỏ thệ nguyện, không chấp trước về tâm, ý, thức nên chứng được vô sanh pháp nhẫn, tất cả phiền não không còn lay động.
Nhưng đến địa vị này chư Phật luôn luôn cảnh tỉnh Bồ Tát phải nhớ lại bổn thệ nguyện độ sanh, nếu không thì Bồ Tát cũng an trú bất động vào nội tâm không, không ra độ sanh.
9. Thiện huệ địa: Bồ Tát dùng vô lượng trí huệ quán sát đúng như sự thật hết thảy cảnh giới của chúng sanh, được trí huệ vô ngại, khéo thuyết pháp giáo hóa, lợi ích vô lượng cho chúng sanh.
10. Pháp vân địa: Bồ Tát do vô lượng trí huệ quán sát và hiểu biết tận tường tất cả các pháp tam muội hiện tiền, chứng được đạo quả như Phật, thân như mây lành phủ khắp lên tất cả chúng sanh, trong hằng sa vô số vô lượng vô biên thế giới.
Từ địa thứ tám trở đi, đã chuyển được thức hành trì rồi nên quán sát bình đẳng, không giả, nhất như, gọi là “Song Chiếu”.
Chữ Địa có nghĩa là Bồ tát dùng công đức trí huệ tu tâm luyện tánh kết thành quả địa, nương dựa vào đó mà tiến lên quả Phật.
Thập địa này trong kinh Hoa Nghiêm có dạy rõ.
(9) Nhất thiết chủng trí: Trí huệ của Phật, khác với Đạo chủng trí là trí của Bồ Tát và khác với Nhất thiết trí là trí của Thanh văn. Nhưng đứng về phương diện tổng quát mà nói thì Nhất thiết trí cũng là trí của Phật.
(10) Đà la ni: Hán dịch là tổng trì: Tổng nhất thiết pháp, trì nhất thiết nghĩa: là nói pháp môn này tóm thâu hết thảy pháp và nghĩa.
(11) Tam đạt: tức Tam minh của A la Hán, nơi Phật gọi là tam đạt.

 1. Thiên nhãn: biết suốt nhân quả đời vị lai,
 2. Túc mạng: biết suốt nhân quả đời quá khứ.
 3. Lậu Tận: biết suốt nhân quả đời hiện tại, nên đoạn hết phiền não trong hiện tại.
  – Biết rõ ràng gọi là minh.
  – Biết rõ rồi đoạn tận gọi là đạt.

(12) Tế khổ tư lương: lấy việc cứu khổ làm tư lương (lương thực) đi vào Niết Bàn.
(13) Từ hàng: chiếc thuyền từ.

Hiệu chính: HT. Thích Trí Tịnh
Dịch giả: HT. Thích Viên Giác

Xem các quyển khác trong Lương Hoàng Sám tại đây (ấn vào tên)Lương Hoàng Sám

608 lượt xem
15/06/2020

Bình luận