Phạm Thị Yến

Tâm Chiếu Hoàn Quán

Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Kinh Nguyệt Dụ (Phần 1) – Xứng Đáng Đi Vào Nhà Người

Tôi nghe như vầy: Một thời đức Phật ở trong vườn Trúc, Ca Lan Đà, thành Vương Xá.

Bấy giờ, Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: Hãy sống như mặt trăng; khi đi vào nhà người khác với tàm quý, khiêm hạ, kiểm thúc tâm, thúc liễm thân hình như người mới học. Như người mắt sáng khi lội vực sâu, lên đỉnh núi, kiểm thúc tâm, thúc liễm thân hình và chậm rãi tiến tới trước.
Tỳ-kheo cũng vậy, sống như mặt trăng; khi đi vào nhà người khác với tàm quý, khiêm hạ, kiểm thúc tâm, thúc liễm thân hình như người mới học.
Tỳ-kheo Ca Diếp sống như mặt trăng; khi đi vào nhà người khác với tàm quý, khiêm hạ không cao mạn, kiểm thúc tâm, thúc liễm thân hình như người mới học. Như người mắt sáng lội vực sâu, lên đỉnh núi, chế ngự tâm, thúc liễm thân, xem xét kỹ rồi mới tiến.

Phật nói với các Tỳ-kheo: Ý các ngươi thế nào? Tỳ-kheo phải như thế nào mới vào nhà người?

Các Tỳ-kheo bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Thế Tôn là gốc Pháp, là con mắt Pháp, là chỗ nương tựa của Pháp. Cúi xin Thế Tôn nói rộng, các Tỳ-kheo sau khi nghe sẽ nhận lãnh phụng hành.

Phật nói với Tỳ-kheo: Hãy lắng nghe, và suy nghĩ kỹ, Ta sẽ vì các Thầy giảng nói. Tỳ-kheo ở nhà người mà tâm không bị dính, không bị trói, không tham đắm dục lạc; đối với cái lợi mà người khác có, công đức mà người khác làm, hoan hỷ như là của chính mình, không sinh ra tư tưởng ganh tị; cũng không tự đề cao mình, hạ thấp người. Tỳ-kheo như vậy mới nên vào nhà người.

Bấy giờ, Thế Tôn đưa tay sờ vào hư không, rồi hỏi các Tỳ-kheo: Nay tay này của Ta có bị dính, bị trói, bị nhiễm bởi hư không chăng?

Tỳ-kheo bạch Phật: Bạch Thế Tôn, không.

Phật nói với Tỳ-kheo: Pháp của Tỳ-kheo thường như vậy. Với tâm không bị dính, không bị trói, và không bị nhiễm khi vào nhà người. Chỉ có Tỳ-kheo Ca Diếp là với tâm không bị dính, không bị trói, và không bị nhiễm khi vào nhà người. Đối với cái lợi mà người khác có, công đức mà người khác làm, hoan hỷ như là của chính mình, không sinh ra tư tưởng ganh tị; cũng không tự đề cao mình, hạ thấp người, chỉ có Tỳ-kheo Ca Diếp như vậy mới nên vào nhà người.

Bấy giờ, Thế Tôn lại đưa tay sờ vào hư không, rồi hỏi các Tỳ-kheo: Ý các ngươi thế nào? Nay tay này của Ta có bị dính, bị trói, bị nhiễm bởi hư không chăng?

Tỳ-kheo bạch Phật: Bạch Thế Tôn, không.

Phật nói với Tỳ-kheo: Chỉ Tỳ-kheo Ca Diếp luôn luôn là như vậy. Với tâm không bị dính, không bị trói, và không bị nhiễm khi vào nhà người.

Phật nói kinh này xong. Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.

2.098 lượt xem
17/04/2021

Bình luận