Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Kính mừng Đức Phật thành đạo

Hôm nay
Mùng Tám tháng Mười hai.
Kỷ niệm ngày thành đạo
Của Đức Phật Thích Ca
Chúng con
Tăng ni Phật tử
đối trước Phật đài.
Dâng lời kính lễ
Trong a tăng kỳ kiếp
Hành Bồ Tát đạo
Cứu khổ chúng sinh
Đến kiếp cuối cùng
Tu hành thiền định
Dưới cội Bồ Đề
Với lời thệ nguyện
“Nếu ta không tìm ra
Chân lý tối thượng,
Ta quyết không rời bỏ nơi này”

Bốn chín ngày đêm
Thực hành thiền định
Dưới cội Bồ Đề
Tu tập ly dục
Ly ác bất thiện pháp
Chiến đấu với nội tâm
Tham luyến dục vọng
Phiền não sân hận.
Chiến đấu với ma vương
Luôn nhiễu loạn ác hại.
Đến đêm cuối cùng
Vào thời canh một
Thái tử Tất Đạt Đa
Hướng về nội tâm
Từ nơi tuệ giác
Chứng đạt
Túc Mạng Minh
Nhớ về quá khứ
Vô lượng vô biên
Kiếp sống của mình

Và của tất cả
Muôn loài chúng sinh
Dung sắc danh xưng
Địa vị gia thế
Tên cha tên mẹ
Chủng loại, sướng, khổ.

Canh hai vừa sang
Bầu trời u ám
Mây đen vần vũ
Sấm sét gầm vang
Mưa như thác đổ
Thái tử Tất Đạt Đa
Vào sâu thiền định
Quán chiếu không gian
Chứng đạt
Thiên Nhãn Minh
Thấy rõ biết rõ
Bản chất của pháp giới
Nguyên nhân hình thành

Nguyên nhân hoại diệt
Của các thế giới.
Thấy rõ biết rõ
Nhân quả sinh tử
Của chúng hữu tình
Trong ba cõi giới
Dục giới, sắc giới
Và vô sắc giới
Cùng sáu đường khổ
Lục đạo luân hồi
Cõi trời cõi người
Cõi A tu la
Cùng cõi ngạ quỷ
Súc sinh, địa ngục

Trí tuệ thậm thâm
Quán chiếu sâu xa
Cội nguồn các pháp
Diệt tận phiền não
Ái dục vô minh

Chứng đắc
Lậu Tận Minh.
Thái tử Tất Đạt Đa
Chiến thắng ma quân
Chứng đắc tam minh
Đạt thành Phật quả
Vào thời canh ba
Hiệu là Phật Thích Ca Mâu Ni.
Mang pháp nhiệm mầu
Dạy cho chúng sinh
Tự mình nhận biết
Đây là phiền não
Ô nhiễm khổ đau
Đây là nguyên nhân
Tập khí gây ra
Nhiễm ô phiền não
Đau khổ sâu dày
Trong lục đạo khổ
Đây là sự diệt tận
Phiền não nhiễm ô

Đây là phương pháp
Dẫn đến sự diệt tận
Phiền não khổ đau.

Mùng Tám tháng
Mười hai
Khắp chốn nhân thiên
Chúng sinh ca mừng
Đấng đại giác ngộ
Đấng đại cứu khổ
Phật Thích Ca thành đạo.

Đệ tử chúng con
Tăng ni Phật tử
Chân thật thực hành
Chính pháp Thích Ca
Từ nơi tứ đế
Cảm nhận hạnh phúc
Thân tâm hoan hỷ
Đảnh lễ kính mừng.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

(Chùa Ba Vàng)

Đức Phật thành đạo là sự kiện quan trọng đối với người con Phật

Đức Phật thành đạo là sự kiện quan trọng đối với người con Phật

19 lượt xem
19/01/2021

Bình luận (0)

Xem nhiều nhất trong chuyên mục