Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Hướng về oan gia trái chủ sám hối phát tâm Bồ Đề, phát nguyện thực hành công hạnh Bồ Đề trong 108 ngày

I. Điều Kiện Để Bạch Phát Nguyện

– Thành phần: Phật tử chính thức.
– Đã bạch xong bài “Nam mô Lâm Tỳ Ni Viên…”

II. Các Bước Thực Hành Bạch Nguyện

1. Bước 1: Tìm hiểu nhân duyên

Kính thưa quý đạo hữu! Phật tử chúng ta đang gặp rất nhiều sự khổ, do quả báo của ác nghiệp đã tạo trong quá khứ. Trong duyên chúng ta trả báo, có duyên báo oán của các chúng sinh, mà chúng ta gọi là oan gia trái chủ. Sự tu tập hồi hướng cho oan gia trái chủ, khiến cho chúng ta chuyển nghiệp, đã được minh chứng của chính chúng ta.
Và nhân duyên từ tâm linh hộ Pháp mà Tâm Chiếu Hoàn Quán biết được rằng vào ngày kỷ niệm Đức Phật thành đạo, nếu quỳ gối chắp tay đối trước 35 chư Tăng tu hành trai giới thanh tịnh, thành tâm hướng về oan gia trái chủ sám hối bằng cách phát tâm Bồ Đề, phát nguyện thực hành công hạnh Bồ Đề hồi hướng cho oan gia trái chủ, sẽ khiến cho chúng ta nhanh chuyển nghiệp. Và sau đó, vào khoảng thời gian, các đạo hữu lớp đầu tiên thực hành xong phát nguyện 108 ngày, thì Tâm Chiếu Hoàn Quán lại phát sinh được biết, khi các đạo hữu bạch phát nguyện xong 108 ngày, thì hàng ngày vào các bữa cơm của mình, với các vật thực không từ sự sát mạng chúng sinh (tam tịnh nhục), thì Phật tử sẽ hiến cúng được cho các vong linh oan gia trái chủ trên thân bệnh cũng như các vong linh có hữu duyên với Phật tử, Phật tử tự hồi hướng công đức cho các vong linh được và sẽ chuyển hóa được nghiệp.

2. Bước 2: Đăng ký danh sách

– Đăng ký danh sách lên đạo tràng.
– Đạo tràng đăng ký danh sách lên câu lạc bộ.

3. Bước 3: Bạch Phật tại nhà

– Thời gian: bạch trước ngày phát nguyện trước chư Tăng từ 3 – 7 ngày

– Địa điểm:
+ Trước ban thờ Phật của gia đình.
+ Nếu gia đình không có ban thờ Phật, thì bạch trước ban thờ gia tiên hoặc trước tượng Phật trong hệ thống internet.

Có thể bạch kèm trong các khóa lễ tu tập, tại trước phần phục nguyện.

– Cách thức bạch: Một ngày bạch một lần. Một lần bạch 3 lượt.

Văn Bạch Tại Nhà Từ 3 Đến 7 Ngày
(Trước khi về chùa được chư Tăng chứng minh)

Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con. Con xin thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh quang giáng đàn tràng ủng hộ cho chúng con.
Đệ tử con tên là:… Pháp danh:… Hiện đang ở tại:…
Con đang tu tập tại đạo tràng… thuộc câu lạc bộ Cúc Vàng chùa Ba Vàng. Con được tu học chính Pháp của Phật dưới sự chỉ dạy của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh và chư Tăng chùa Ba Vàng, được tập thực hành sáu Pháp hòa kính tại câu lạc bộ Cúc Vàng, con đã được giác ngộ phần nào về nhân quả nghiệp báo, nên con biết từ vô thủy kiếp tới nay, con đã tạo tất cả các tội lỗi do tâm tham ái và làm khổ vô lượng chúng sinh. Con đã vì lợi dưỡng của mình, vì sự chấp ngã nên đã sát hại hoặc làm tổn hại vô số vô lượng chúng sinh, khiến cho chúng sinh khổ đau và oán hờn hận thù con. Con đã vì tà kiến mà ác hại đến chính Pháp Phật, làm tổn hại Tam Bảo, tổn hại các bậc chân tu.
Các tội lỗi của con vô lượng vô biên. Con được chỉ dạy rằng các tội lỗi đó không thể tiêu trừ nếu chỉ có sám hối bằng lời nói, mà cần phải phát đại tâm cầu vô thượng Bồ Đề và hiện tại phải thực hành Phật Pháp, thực hành thiện nhân quả, thực hành công hạnh Bồ Đề mới thật là chân sám hối.
Con đã được thực hành Phật Pháp và xin hướng về các oan gia trái chủ, phát đại nguyện Bồ Đề cầu vô thượng đạo, chân thật phát nguyện từ nay cho đến trọn kiếp này, thực hành sáu Pháp hòa kính tại câu lạc bộ Cúc Vàng, trọn kiếp này cùng các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng, thực hành công hạnh Bồ Đề: “Phát tâm Bồ Đề, Hộ trì Tam Bảo, Chuyển tải Phật Pháp, Rộng khắp thế gian”.
Và con xin nguyện các kiếp vị lai cũng được sự gia trì của Tam Bảo, tiếp tục được thực hành công hạnh Bồ Đề cầu vô thượng Bồ Đề, để sám hối tội lỗi với chúng sinh, sám hối với oan gia trái chủ.
Và được sự hứa khả của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cùng chư Tăng chùa Ba Vàng là vào ngày (mùng 8/12, nhân buổi lễ kỷ niệm ngày Đức Phật thành đạo; 19/6 nhân ngày phát Bồ Đề tâm), con cùng các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng, được Sư Phụ và chư tôn đức Tăng, chứng minh cho chúng con chân thật phát nguyện Bồ Đề và thực hành công hạnh Bồ Đề, để sám hối với các oan gia trái chủ, sám hối với tất cả chúng sinh.
Con xin chư Phật chứng minh cho con, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh cho con, chư thiên chư thần, chư Hộ Pháp ủng hộ cho con.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

4. Bước 4:

Ngày thứ nhất: cùng với chủ nhiệm câu lạc bộ và các Phật tử, quỳ gối đối trước Sư Phụ và chư Tăng, sám hối phát nguyện Bồ Đề, được Sư Phụ và chư Tăng chứng minh
– Trường hợp Phật tử ở cách chùa dưới 400 km: Về chùa, cùng câu lạc bộ Cúc Vàng đối trước chư Tăng, hướng về oan gia trái chủ sám hối phát nguyện Bồ Đề, để chư Tăng chứng minh.
– Trường hợp Phật tử ở cách xa chùa từ 400 km trở lên: thì tham gia bạch trực tiếp từ xa qua mạng.
Hướng tâm theo Phật tử được câu lạc bộ Cúc Vàng bạch chư Tăng.

5. Bước 5: Văn Bạch 107 Ngày Tại Nhà

(Sau ngày đối trước Sư Phụ và chư Tăng bạch cùng câu lạc bộ)
– Địa điểm bạch: trước ban thờ Phật/gia tiên/hư không/hình tượng Phật trên hệ thống internet. Không bạch tại các đàn lễ đi trợ duyên.

– Cách thức và duyên bạch:
+ Cách thức bạch: Tùy duyên bạch trước ban thờ nếu ở nhà; tại nhà đạo hữu khi đi trợ duyên, tại các địa điểm khác: chắp tay hướng lên hư không. Tùy duyên thời gian trong ngày. Không được để đến ngày hôm sau.
+ Duyên bạch: Bạch liên tục, không gián đoạn trong 108 ngày. Nếu quên không bạch thì đợi năm sau bạch lại (từ bước 1 của hướng dẫn 108 ngày, vì duyên tinh tấn đã mất, nên việc hướng về oan gia trái chủ phát nguyện Bồ Đề không thành.)
+ Số lần bạch: Mỗi ngày 1 lần. Mỗi lần một lượt. Nếu không chắc chắn thì bạch lại (ngày bạch nhiều lần cũng được)

Văn Bạch
Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con. Con xin thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh quang giáng đàn tràng ủng hộ cho chúng con.
Đệ tử con tên là:… Pháp danh:… Hiện đang ở tại:…
Con đang tu tập tại đạo tràng… thuộc câu lạc bộ Cúc Vàng chùa Ba Vàng. Con đã được Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cùng chư Tăng chùa Ba Vàng chứng minh cho con hướng về các oan gia trái chủ, hướng về chúng sinh để chân thật sám hối bằng cách phát tâm nguyện Bồ Đề cầu vô thượng Bồ Đề, chân thật phát nguyện từ nay cho đến trọn kiếp này, thực hành 6 pháp hòa kính tại câu lạc bộ Cúc Vàng, trọn kiếp này cùng các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng, thực hành công hạnh Bồ Đề: “Phát tâm Bồ Đề, Hộ trì Tam Bảo, Chuyển tải Phật Pháp, Rộng khắp thế gian”.
Và con xin nguyện các kiếp vị lai cũng được sự gia trì của Tam Bảo, tiếp tục được thực hành công hạnh Bồ Đề cầu vô thượng Bồ Đề, để sám hối tội lỗi với chúng sinh, sám hối với oan gia trái chủ.
Con xin chư Phật chứng minh cho con, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh cho con, chư Thiên chư Thần, chư Hộ Pháp ủng hộ cho con thực hành được lời phát nguyện này và con xin đem công đức hồi hướng cho các oan gia trái chủ cùng chúng sinh.
Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

6. Bước 6: Cúng Thức Ăn Cho Vong Linh Hàng Ngày Vào Các Bữa Ăn

(Sau khi đã bạch đủ 108 ngày. Tùy duyên, không muốn cúng/muốn cúng)
– Thời điểm: Bạch trước mỗi bữa ăn.
– Thức ăn: Đồ đã dâng cúng Phật, gia tiên; đồ ăn nếu là mạng chúng sinh, thì phải theo duyên: không tự tay sát sinh, không xui người sát sinh, không vui theo sự sát sinh các chúng sinh có trong bữa ăn đó.

Văn Bạch Cúng Trước Khi Ăn

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Đệ tử con tên là… Pháp danh…
Con đã phát nguyện tu lục hòa trọn đời này và nhiều kiếp sau. Con đã đối trước chư Tăng, hướng về các oan gia trái chủ mà phát nguyện Bồ Đề.
Con nguyện với tất cả các thức ăn con ăn ở đây, khi con thọ thực, thì nguyện cho các chúng sinh đang nương gá trên thân của con (có bệnh thì kể bệnh)…, đang nương tựa vào con, cũng được thọ thực. Nguyện khi con no đủ nguyện cho họ cũng được no đủ; với những điều con được học, được nghe, họ cũng đều được giác ngộ như con; những lúc con đi làm phận sự, họ đều cùng với con đi làm phận sự, kết duyên pháp lữ với con và đều được hưởng trọn công đức mà con đã tạo lập.”
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Các bài nên xem:

5.262 lượt xem
28/07/2021

Bình luận (9)

 1. N
  N

  Nguyễn Thị Thảo

  27/07/2021

  Con kính tri ân quý Tăng Ni, Cô chủ nhiệm, cùng tất cả quý Phật tử gần xa. Đúng là tu tập theo thời đại 4.0 có lợi rất lớn đối với những người ở xa như con. Nhân ngày vía Đức Quán Thế Âm, con cầu chúc tất cả những người mẹ thân thường an, tâm thường lạc. Đức Quán Thế Âm hiện hữu nơi các vị tu sĩ chân chính, nơi Cô, và nơi tất cả những thiện nam tín nữ chân thành tu tập. Con xin kính lễ! Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát!

 2. Đ
  Đ

  Đinh Thị Hoa

  26/07/2021

  Con cảm niệm hạnh phúc tuyệt vời đến với con ở kiếp này, đời nay của con đã được nương tựa Tam Bảo nương tụa trên Sư Phụ cùng chư Tăng Ni và Cô CN. Con xin chí thiết chí thành đảnh lễ tri Tam Bảo, Sư Phụ cùng Chư Tăng Ni Cô CN ạ.

 3. V
  V

  Vũ Thị Thuỷ

  26/07/2021

  Chúng con thật hạnh phúc trên con đường tu học Phật đã được Sư Phụ và Cô chủ nhiệm chỉ dạy từng li, từng tí để tu sao cho đúng chánh Pháp của Như Lai. Công đức và lòng từ bi của Sư Phụ và Cô vô cùng lớn lao. Nếu như cuộc đời này ko có Sư Phụ và Cô chỉ dậy thì chúng con biết nương tựa vào đâu để mà học Phật lại được lợi ích to lớn thế này. Chúng con vô minh trong kiếp này và bao kiếp trước vì vô minh lên đã tạo bao tội lỗi, mắc rất nhiều tội lỗi mà cứ nhơn nhơn ko hề biết gì. Chúng con ngu si vô minh như con rùa mù, nếu không có Sư Phụ và Cô dìu dắt thì chắc chúng con vĩnh viễn không biết đường nào mà đi. Thật hạnh phúc thay chúng con vô minh nhưng vẫn còn 1 chút căn lành nên bây giờ con đã thật may mắn, bây giờ con vẫn còn duyên gặp được Sư Phụ và Cô chỉ dạy từng li, từng tí 1 lên trí tuệ và đôi mắt của chúng con đã dần dần sáng lên để nhìn thấy con đường mình đi và đi lên cao cao dần. Nếu không chắc chắn chúng con sẽ là con rùa mù dần bò xuống vực thẳm không đường nào lên được.
  Con xin thành kính tri ân Sư Phụ và Cô nhiều lắm ạ.
  Con xin chúc Sư Phụ và Cô luôn luôn mạnh khoẻ sống trường thọ để cho chúng con có nơi nương tựa ạ.
  Con Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

 4. P
  P

  Phạm Thị Kiều

  25/07/2021

  Chúng con thật hạnh phúc và hoan hỷ được đầy đủ duyên lành kiếp này được làm đệ tử Phật dưới sự giáo dưỡng của Sư Phụ cùng đại tăng cao quý và sự sách tấn của Cô chủ nhiệm chúng con nguyện được như chân như thật thực hành ạ

 5. L
  L

  Lê Thị Thanh (pd Diệu Thủy)

  25/07/2021

  Xin tri ân công đức chỉ dạy của Cô ạ

Xem nhiều nhất trong chuyên mục