Hướng dẫn tư duy nghiệp từ quả báo hiện tại để xin tham dự tu tập sám hối chư Tăng

Kính thưa quý đạo hữu! Rõ biết về nhân quả chỉ có chư Phật, chư Thánh, còn chúng ta chỉ hiểu được sơ sơ, lờ mờ về nhân quả do chúng ta học Phật Pháp.
Tâm Chiếu Hoàn Quán xuất phát từ tâm chân thật mong muốn được sám hối tội lỗi, với tâm mong muốn được tiêu trừ tội chướng, tiến tu Phật Pháp để sớm rõ được nhân quả, mà tự tư duy về tội lỗi của mình có thể đã tạo ra, có thể đã trả quả từ vô lượng kiếp trước cho tới kiếp hiện tại.
Tâm Chiếu Hoàn Quán xin hướng về Tam Bảo thành tâm sám hối nếu các tư duy này chưa được đúng, đủ và xin chia sẻ cho đại chúng cùng hướng tâm sám hối tội lỗi của mình, cùng với tư duy nhân quả của Tâm Chiếu Hoàn Quán. Nếu tư duy đó chưa đúng, chưa đủ Tâm Chiếu Hoàn Quán hướng về Tam Bảo xin nhận lãnh phần nhân quả không tốt cho đại chúng, ngưỡng mong đại chúng với thành tâm thành ý sám hối thực hành theo sẽ được tiêu trừ ác nghiệp, tăng trưởng thiện duyên tiến tu Phật Pháp cầu Vô Thượng Bồ Đề.
Xin đại chúng hoan hỷ. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát!

Hướng Dẫn Tư Duy

Các đạo hữu thấy mình có hiện tượng quả báo ở phần nào, thì đăng ký sám hối theo nghiệp của phần đó và hồi hướng cho oan gia trái chủ trên nghiệp đó.

1. Nghiệp Sát Hại, Hành Hạ, Giam Cầm Chúng Sinh

- Hiện tượng: Bệnh tật chữa lâu không khỏi; bị người đánh đập, bị người đe dọa đến mạng sống; hay bị trùng độc cắn; các nguy cơ dẫn đến tù tội do các hành động của thân gây lên; không kiểm soát được cơn sân giận, khiến bị tù tội gia hình.

- Tội gây tạo với chúng sinh:

Sám hối tội qua hiện tượng quả báo:

Sám hối tội nuôi súc vật để giết, bán cho người giết, giết chúng sinh để bán qua hiện tượng quả báo: Bệnh tật chữa lâu không khỏi; tai nạn bất thường.

Sám hối tội giam cầm, hành hạ, sát hại chúng sinh qua các hiện tượng quả báo: Bệnh tật chữa không khỏi; bị người đánh đập, bị người đe dọa đến mạng sống; bị các bệnh phải mổ xẻ nhiều lần; hay bị trùng độc cắn.

Sám hối tội giam cầm chúng sinh qua hiện tượng quả báo: các nguy cơ dẫn đến tù tội do các hành động của thân gây lên.

- Tội gây tạo với Tam Bảo

Sám hối tội qua hiện tượng quả báo:

Sám hối tội đánh chúng Tăng qua hiện tượng 1 trong các quả báo: Bệnh tật chữa không khỏi; bị người đánh đập, bị người đe dọa đến mạng sống; hay bị trùng độc cắn; các nguy cơ dẫn đến tù tội do các hành động của thân gây lên; không kiểm soát được cơn sân giận, khiến bị tù tội gia hình.

2. Nghiệp Trộm Cắp

- Hiện tượng: đầu tư sai khiến mất tài sản; bị người lừa đảo, nợ không trả…; người trong gia đình làm các việc bất thiện; bệnh tật triền miên tiêu tốn tài sản; nước trôi, lửa cháy…

- Tội gây tạo với chúng sinh:

Sám hối tội qua hiện tượng quả báo:
Sám hối tội dùng âm mưu chiếm đoạt tài sản của người qua hiện tượng quả báo: Đầu tư sai khiến mất tài sản.

Sám hối tội lợi dụng uy tín, tình cảm, để lừa đảo, quỵt nợ của người qua hiện tượng quả báo: Bị người lừa đảo, nợ không trả.

Sám hối tội tự làm, xui người khác tự làm hoặc cùng mình làm các nghề nghiệp, khiến người tiêu tốn tài sản dẫn đến tan vỡ hạnh phúc đau khổ qua hiện tượng quả báo: Người trong gia đình làm các việc bất thiện khiến thất thoát tài sản.

Sám hối tội cùng nhau lập thành đường dây sản xuất buôn bán các loại thuốc giả qua hiện tượng quả báo: Bệnh tật triền miên dẫn đến quyệt quệ về tài sản.

Sám hối tội thiêu hủy tài sản của người, đốt rừng, lấp ao sông… mất chỗ ở của chúng sinh qua hiện tượng quả báo: Nước trôi, lửa cháy mất tài sản.

- Tội gây tạo với Tam Bảo
Sám hối tội qua hiện tượng quả báo:

Sám hối tội cậy quyền ỷ thế phá hại tài sản Tam Bảo qua hiện tượng quả báo: Đầu tư sai khiến mất tài sản

Sám hối tội trộm cắp, vay không trả đối với chư Tăng qua hiện tượng quả báo: Bị người lừa đảo, nợ không trả.

Sám hối tội rủ rê người xuất gia cùng chung làm việc phi pháp bằng tài sản Tam Bảo qua hiện tượng quả báo: Người trong gia đình làm các việc bất thiện.

Sám hối tội nguyền rủa chúng Tăng, Tam Bảo qua hiện tượng quả báo: Bệnh tật triền miên tiêu tốn tài sản.

Sám hối tội chiếm đoạt chỗ ở của chúng Tăng; phá chùa chiền qua hiện tượng quả báo: Nước trôi, lửa cháy…

3. Nghiệp Nói Dối

- Hiện tượng: bị người (vợ chồng con cái anh em bạn bè…) nói dối, lừa gạt dẫn đến thất thoát tài sản, dẫn đến không phát triển được công danh kinh tế, dẫn đến bị phản bội trong tình cảm…

- Tội gây tạo với chúng sinh:

Sám hối tội qua hiện tượng quả báo:

Sám hối tội nói dối lừa gạt để chiếm đoạt tài sản người khác qua hiện tượng quả báo: bị người (vợ chồng, con cá,i anh em, bạn bè…) nói dối, lừa gạt dẫn đến thất thoát tài sản.

Sám hối tội nhận tiền, hứa giúp người thăng quan tiến chức nhưng thất hứa, quỵt tiền; lợi dụng uy tín người khác để lừa dối kiếm tiền qua hiện tượng quả báo: bị người (vợ chồng, con cái, anh em, bạn bè…) nói dối, lừa gạt dẫn đến không phát triển được công danh, kinh tế.

Sám hối tội nói dối, lừa lọc tìm cảm người khác, qua hiện tượng quả báo: bị người (vợ chồng, con cái, anh em, bạn bè…) nói dối, lừa gạt dẫn đến bị phản bội trong tình cảm.

Sám hối tội nói dối lừa gạt cha mẹ: bị người nghi ngờ, không tin lời nói của mình.

- Tội gây tạo với Tam Bảo:
Sám hối tội qua hiện tượng quả báo:
Sám hối tội nói dối, thất hứa cúng dường Tam Bảo, chư Tăng qua hiện tượng quả báo: không phát triển được công danh kinh tế; tính toán được, nhưng khi làm lại không thành công như đã tính.

4. Nghiệp Nói Lưỡi Đôi Chiều

- Hiện tượng:
Nói lời khiến người khó chịu, khó nghe, khinh ghét; bị người nói xấu; bị bất hòa trong các mối quan hệ dẫn đến tan vỡ các mối quan hệ (vợ chồng, anh em, đồng nghiệp, làm ăn, tập thể…). Bị bệnh môi miệng.

- Tội gây tạo với chúng sinh:

Sám hối tội qua hiện tượng quả báo:
Sám hối tội nói lưỡi đôi chiều, chia rẽ người, phá sự hòa hợp của người, làm người hiểu lầm nhau, xa cách nhau, ác hại nhau, làm mất lợi ích của người: Nói lời khiến người khó chịu, khó nghe, khinh ghét; bị người nói xấu; bị bất hòa trong các mối quan hệ dẫn đến tan vỡ các mối quan hệ (vợ chồng, anh em, đồng nghiệp, làm ăn, tập thể…)

- Tội gây tạo với Tam Bảo
Sám hối tội qua hiện tượng quả báo:
Sám hối tội nói lưỡi đôi chiều, chia rẽ Tăng chúng, hoặc Tăng Ni với Phật tử hoặc phá hòa hợp trong đạo tràng qua hiện tượng quả báo: Bị bất hòa trong các mối quan hệ dẫn đến bị thù hằn ác hại; các bệnh về môi miệng, lưỡi, khó hoặc không chữa khỏi.

5. Nghiệp Nói Lời Thêu Dệt

- Hiện tượng: bị người khác nói thêm các tình tiết vào sự việc… liên quan đến mình, khiến bất lợi cho mình; nghe người khác nói, học bài, tiếp nhận công việc… thường bị hiểu sai lệch, không hiểu đúng vấn đề người khác truyền đạt. Các bệnh về môi miệng; ngọng; câm; điếc.

- Tội gây tạo với chúng sinh:
Sám hối tội thấy nghe chuyện người, đem lời lời thêu dệt, bịa đặt rồi nói rêu rao cho người khác khiến người mất danh tiếng, tan vỡ các mối quan hệ (vợ chồng, anh em, bạn bè, đồng nghiệp tập thể…) qua hiện tượng quả báo: bị người khác nói thêm các tình tiết vào sự việc… liên quan đến mình, khiến bất lợi cho mình; nghe người khác nói, học bài, tiếp nhận công việc… thường bị hiểu sai lệch, không hiểu đúng vấn đề người khác truyền đạt. Các bệnh về miệng.

- Tội gây tạo với Tam Bảo:
Sám hối tội nói thêm các tình tiết vào sự việc làm mất uy tín của Tam Bảo, chư Tăng qua hiện tượng một trong các quả báo: bệnh nặng về miệng, khó hoặc không chữa được khỏi; ngọng; câm; điếc; mất hạnh phúc, mất công danh sự nghiệp... bị tù tội, từ sự thêu dệt của người, từ sự hiểu sai sự việc, sai nội dung… dẫn đến việc làm sai của mình.

6. Nghiệp Nói Lời Ác Khẩu

- Hiện tượng: Bị bệnh môi miệng; hình tướng bị dị tật, bệnh tật khiến biến dị hình tướng; bị chửi rủa, coi khinh; bị người xa lánh, cô độc

- Tội gây tạo với chúng sinh:

Sám hối tội chửi mắng chửi ác khẩu: bệnh về môi miệng; bị chửi rủa, coi khinh.

Sám hối tội chửi mắng cha mẹ qua hiện tượng quả báo bị người xa lánh, cô độc.

- Tội gây tạo với Tam Bảo:

Sám hối tội chửi bới Tăng Ni, chê bai Hiền Thánh, phỉ báng bậc chân tu qua hiện tượng 1 trong các quả báo: ngọng; câm; điếc; bị coi thường, xua đuổi; không kiểm soát được cơn sân giận, làm các việc khiến bị tù tội gia hình.

7. Nghiệp Tà Dâm

- Hiện tượng: Vợ chồng phụ bạc, ngoại tình; vợ chồng ly thân; sống cô độc; bị bệnh nam nữ khoa; lửa dục thiêu đốt; bị người cưỡng bức, xúc phạm thân thể; vong linh theo đòi làm chuyện dâm dục; bị thất thoát tài sản liên quan đến chuyện tình cảm.

- Tội gây tạo với chúng sinh:
Sám hối tội cặp bồ ngoại tình qua các hiện tượng quả báo: Vợ chồng phụ bạc; không có cảm xúc yêu; khó khăn trên đường tình duyên; yêu người không yêu mình, người yêu mình thì mình không ưa thích; bị bệnh nam nữ khoa.

Sám hối tội tổ chức mại dâm, xúi người, môi giới hành nghề mại dâm qua hiện tượng quả báo: Bị bệnh nam nữ khoa, lửa dục thiêu đốt. Rơi vào chuyện tình cảm khiến thất thoát tài sản.

Sám hối tội làm nghề mại dâm qua hiện tượng quả báo: lửa dục thiêu đốt, không kiềm chế được.

Sám hối tội hãm hiếp người khác, dùng quyền dùng tiền ép người làm việc dâm dục qua các hiện tượng: bị người cưỡng bức, xúc phạm thân thể; vong linh theo đòi làm chuyện dâm dục;

- Tội gây tạo với Tam Bảo
Sám hối tội làm hạnh bất tịnh nơi chùa chiền: các bệnh phụ khoa nam/nữ nặng, khó hoặc không chữa được; sống cô độc không tìm được người vừa ý để xây dựng gia đình.

Sám hối tội phá hạnh thanh tịnh của Tăng Ni qua hiện tượng quả báo: thân thể, nam, nữ căn bị các bệnh lở loét, có mùi hôi thối; do chuyện dâm dục mà bị vướng vào lao lý tù đầy.

8. Nghiệp Nghiện Ngập

- Hiện tượng: đầu óc si ám; bị rơi vào các tình huống ép phải uống, dùng rượu và chất gây nghiện; bị nghiện ngập rượu, á phiện xì ke, ma túy,…

- Tội gây tạo với chúng sinh:
Sám hối tội sản xuất buôn bán, rủ rê, ép buộc người buôn bán uống, dùng rượu và các chất gây nghiện nếu thấy quả báo qua hiện tượng: Ngủ gục mê mệt; đầu óc mê mờ, không tỉnh táo; ngu si.

Sám hối tội sản xuất, buôn bán rượu, chất gây nghiện, chất kích thích và rủ rê người khác sử dụng qua hiện tượng: bị nghiện ngập bia rượu, á phiện xì ke, ma túy, cờ bạc, lô đề.

- Tội gây tạo với Tam Bảo

Sám hối tội kiếp quá khứ rủ rê, lôi kéo chư Tăng hoặc mình đã xuất gia tự mình và rủ người sử dụng chất gây nghiện… nếu thấy quả báo qua hiện tượng: đầu óc si ám, mờ mịt; thân thể thiếu khí lực, thiếu sức sống; bị bệnh thiểu năng trí tuệ.

9. Nghiệp Tà Kiến

- Hiện tượng: bị gặp phải thầy tà, hầu đồng đền điện phủ, ưa xem bói toán, phong thủy, bị vong linh gá; bị gia đình cản trở việc tu theo Phật Pháp; nghe Phật Pháp không hiểu.

- Tội gây tạo với chúng sinh:

Sám hối tội tin và tu theo ngoại đạo, dẫn dắt người tu theo ngoại đạo qua hiện tượng quả báo: thói quen phản xạ theo tà kiến, bị vong linh gá.

Sám hối tội lôi kéo, dẫn dắt người khác tu theo tà kiến, ngăn cản người tu Phật Pháp qua hiện tượng quả báo: bị cản trở việc tu theo Phật Pháp.

Sám hối tội chê bai người tu học Phật Pháp qua hiện tượng quả báo: nghe Phật Pháp không hiểu, chán nản khi tu Phật Pháp.

Sám hối tội lừa gạt tâm linh, yếm đối bùa chú qua hiện tượng: bị người bỏ bùa; hoang tưởng sợ hãi.

- Tội gây tạo với Tam Bảo

Sám hối tội phỉ báng Tam Bảo: trong đầu có nhiều vọng tưởng bất tịnh về Tam Bảo, cản trở việc tu Phật Pháp; hoang tưởng sợ hãi.

10. Nghiệp Tham Sân Mà Ác Hại Đến Sức Khỏe Của Chúng Sinh

Ví dụ: làm thuốc giả bán…; làm thuốc độc hại người…; ép người uống thuốc độc; hủy hình tướng của người

- Hiện tượng quả báo: thân thể nhiều loại bệnh tật; có các bệnh về máu; ốm khổ hoại thân thể lâu ngày không chết được; cơ thể không hấp thụ được thức ăn, thuốc chữa bệnh, khiến gầy mòn yếu ớt; thần trí bấn loạn nghi ngờ, hoảng loạn. Béo phì bệnh tật; bệnh tật biến dạng cơ thể.

11. Nghiệp Do Si Ái Mà Bỏ Bùa Người, Ác Hại Người

- Hiện tượng quả báo: Si tình điên loạn; vì tình cảm mà có tư tưởng tự tử; yêu người bất chấp mọi sự hành hạ, khổ sở.

12. Nghiệp Tham, Sân Cố Tình Phạm Vào Tam Bảo Chùa Chiền, Ác Hại Chúng Tăng

- Hiện tượng: bệnh đao; bệnh thần trí không phân định được các việc; điên loạn; tâm bất an, lo lắng, hoảng sợ vô cớ.

Sám hối tội do tham sân mà cố tình phạm vào các tội trong Tam Bảo, chùa chiền, ác hại chúng Tăng.

131 lượt xem
29/11/2021

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ