Hướng dẫn tham gia cầu siêu trực tuyến vào các ngày: 14; 30 hoặc 29 âm lịch hàng tháng (trước khi tham gia an vị lô hương trực tuyến)

Tổng hợp các nghi thức an vị lô hương, tượng Phật/khánh treo xe, giải bùa chú nơi thờ tà kiến:

https://phamthiyen.com/tong-hop-cac-nghi-thuc-an-vi-lo-huong-tuong-phatkhanh-treo-xe-giai-bua-chu-noi-tho-ta-kien

Quý vị và các bạn có thể tải và in bản PDF tại đây (ấn vào tên bài): 

Tổng hợp các nghi thức an vị lô hương, tượng Phật/khánh treo xe, giải bùa chú nơi thờ tà kiến (Dành cho Phật tử dự thính chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa, tùy hỷ)

Tổng hợp các nghi thức an vị lô hương, tượng Phật/khánh treo xe, giải bùa chú nơi thờ tà kiến (Dành cho Phật tử chính thức, dự thính đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa)

 

A. Đối Tượng Làm Chủ Lễ

Chương trình dành cho hai đối tượng:
(1) Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa
(2) Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa
– Thực hành nghi thức chung: Nếu trong gia đình/hội chúng, có cả thành viên đã phát nguyện tu lục hòa và thành viên chưa phát nguyện tu lục hòa, thì sẽ dùng chung chương trình dành cho Phật tử đã phát nguyện tu lục hòa.
Giải thích:
(1) Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa: Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa là những người đã quy y Tam Bảo, nhưng chưa phát tâm Bồ Đề tu lục hòa.
(2) Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa: Các Phật tử đã được phát nguyện Bồ Đề và phát nguyện tu sáu Pháp hòa kính là: 1. Thân hòa đồng trụ; 2. Khẩu hòa vô tránh; 3. Ý hòa đồng duyệt; 4. Giới hòa đồng tu; 5. Kiến hòa đồng giải; 6. Lợi hòa đồng quân.

B. Nghi Thức Cúng Lễ

Quý đạo hữu thực hiện 1 trong 2 nghi thức dưới đây:

I. Nghi Thức Dành Cho Phật Tử Dự Thính, Tùy Hỷ Chưa Phát Nguyện Bồ Đề Tu Lục Hòa

1. Trường Hợp Không Tham Gia Trực Tuyến Được

Bạch lễ tại nhà vào buổi sáng ngày lễ cầu siêu của chùa

Văn bạch

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con tên là… Pháp danh (nếu có)… ở tại địa chỉ….

Hôm nay là ngày… tháng… năm… là ngày chùa Ba Vàng tổ chức lễ cầu siêu cho các vong linh, con/chúng con đã bạch thỉnh vong linh về chùa và đã gửi số tịnh tài (tiền) là… về chùa, đã được quý Thầy chứng minh và hồi hướng phước cho các vong linh cùng gia đình. Con/chúng con hôm nay do gia duyên (đọc lý do)…, nên không tham dự lễ trực tuyến để trợ duyên cho các vong linh được.

Con/chúng con nguyện mong các vong linh được nương đức của chư Tăng, vân tập về chùa Ba Vàng, dự pháp nghe kinh, thọ nhận vật thực hiến cúng, được nương tựa Tam Bảo tu hành mau thoát khổ. Con/chúng con cũng nguyện được kết duyên pháp lữ với chư Thiên, chư Thần Linh và các vong linh, để cùng trợ duyên cho nhau tu hành, cho tới ngày thành Phật. Một lần nữa, con/chúng con xin các vong linh hoan hỷ cho con/chúng con.

Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát!

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

2. Trường Hợp Tham Gia Lễ Cầu Siêu Trực Tuyến

a. Hướng dẫn

– Bạch trước khi chùa phát trực tuyến từ 5 đến 10 phút

– Vị trí bạch:
* Trước bàn thờ:
 thắp hương bạch xong rồi mở thiết bị, để tham gia khóa lễ trực tuyến hoặc thắp hương bạch xong rồi di chuyển xuống trước thiết bị, để tham gia khóa lễ trực tuyến.
* Ở vị trí khác: mở màn hình trực tuyến có hình Đức Phật hoặc hình Phật ở khung hình khác để đọc văn bạch, sau đó vào tham gia khóa lễ trực tuyến.

b. Văn bạch

Link: https://phamthiyen.com/van-bach-tham-gia-cac-chuong-trinh-truc-tuyen-cua-chuacau-lac-bo-c4246.html

(Nghe chương trình phát trực tiếp của chùa tại các trang Facebook:
* Chùa Ba Vàng: Đường link: https://www.facebook.com/chuabavang.com.vn

* CLB Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa: Đường link: https://www.facebook.com/CLBCucVangTapTuLucHoa)

HẾT

Thực hiện nghi thức tiếp theo (ấn vào tên bài): Nghi thức thỉnh xả bùa chú, cây hương, bát hương

Xem nghi thức đầy đủ

II. Nghi Thức Dành Cho Phật Tử Chính Thức, Dự Thính Đã Phát Nguyện Bồ Đề Tu Lục Hòa

1. Trường Hợp Không Tham Gia Trực Tuyến Được

Bạch lễ tại nhà vào buổi sáng ngày lễ cầu siêu của chùa

Văn bạch

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con tên là… Pháp danh… ở tại địa chỉ….

Hôm nay là ngày… tháng… năm… là ngày chùa Ba Vàng tổ chức lễ cầu siêu cho các vong linh, con/chúng con đã bạch thỉnh vong linh về chùa và đã gửi số tịnh tài (tiền) là… về chùa, đã được quý Thầy chứng minh và hồi hướng phước cho các vong linh cùng gia đình. Con/chúng con hôm nay do gia duyên (đọc lý do)…, nên không tham dự lễ trực tuyến để trợ duyên cho các vong linh được.

Con/chúng con nguyện mong các vong linh được nương đức của chư Tăng, vân tập về chùa Ba Vàng, dự pháp nghe kinh, thọ nhận vật thực hiến cúng, được nương tựa Tam Bảo tu hành mau thoát khổ. Con/chúng con cũng nguyện được kết duyên pháp lữ với chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì và các vong linh, để cùng trợ duyên cho nhau tu hành, cho tới ngày thành Phật. Một lần nữa, con/chúng con xin các vong linh hoan hỷ cho con/chúng con.

Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát!

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

2. Trường Hợp Tham Gia Lễ Cầu Siêu Trực Tuyến

a. Hướng dẫn

– Bạch trước khi chùa phát trực tuyến từ 5 đến 10 phút

– Vị trí bạch:
* Trước bàn thờ:
 thắp hương bạch xong rồi mở thiết bị, để tham gia khóa lễ trực tuyến hoặc thắp hương bạch xong rồi di chuyển xuống trước thiết bị, để tham gia khóa lễ trực tuyến.
* Ở vị trí khác: mở màn hình trực tuyến có hình Đức Phật hoặc hình Phật ở khung hình khác để đọc văn bạch, sau đó vào tham gia khóa lễ trực tuyến.

b. Văn bạch

Link: https://phamthiyen.com/van-bach-tham-gia-cac-chuong-trinh-truc-tuyen-cua-chuacau-lac-bo-c4246.html

(Nghe chương trình phát trực tiếp của chùa tại các trang Facebook:
* Chùa Ba Vàng: Đường link: https://www.facebook.com/chuabavang.com.vn

* CLB Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa: Đường link: https://www.facebook.com/CLBCucVangTapTuLucHoa)

HẾT

Thực hiện nghi thức tiếp theo (ấn vào tên bài)Nghi thức thỉnh xả bùa chú, cây hương, bát hương

Xem nghi thức đầy đủ

Thể theo nguyện vọng của Phật tử ở xa muốn cúng dường về chùa thông qua tài khoản. Chùa Ba Vàng xin thông báo số tài khoản duy nhất dành để cúng dường cầu an cầu siêu sau đây: https://chuabavang.com/thong-bao-so-tai-khoan-cua-chua-ba-vang-d781.html

LIÊN HỆ HỎI VỀ VIỆC TU TẬP

I. Ban tiếp nhận thông tin Câu lạc bộ Cúc Vàng: 0984243810

II. Facebook:
Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán) Chủ nhiệm Câu lạc bộ Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa:

1. Trang cá nhân
facebook.com/PhamThiYen.TamChieuHoanQuan1970

2. Fanpage
facebook.com/CLBCucVangTapTuLucHoa
facebook.com/cophamthiyentamchieuhoanquan

3. Đăng lên nhóm facebook: Tâm Sự Cùng Cô Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán):
facebook.com/groups/PhamThiYenTCHQ

4. Cảm nhận hạnh phúc mỗi ngày
https://www.facebook.com/groups/422743472129808

III. Email: [email protected]

15,330 lượt xem
13/01/2022

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ