Phạm Thị Yến

Tâm Chiếu Hoàn Quán

Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Bài 1 – Cầu siêu vong linh thai nhi (Làm lễ tại nhà trước khi về chùa dự lễ cầu siêu)

ĐỌC KỸ BÀI BẠCH NÀY 7 LẦN ĐỂ HIỂU TRƯỚC KHI ÁP DỤNG THỰC HÀNH

Quý vị và các bạn tùy duyên tải và in bản PDF tại đây: Bài 1 – Cầu siêu vong linh thai nhi (Làm lễ tại nhà trước khi về chùa dự lễ cầu siêu)

LỜI NÓI ĐẦU

Kính thưa quý vị và các bạn!
Vào những ngày 14, 30 âm lịch hàng tháng và chiều 19/6 âm lịch hàng năm, thể theo lời thỉnh cầu của Phật tử, chùa Ba Vàng tổ chức cho nhân dân Phật tử tu tập sám hối tụng kinh và tùy tâm công đức, chư Tăng chứng minh và hồi hướng phúc lành, quy y, khai thị cầu siêu cho các vong linh thai nhi.

Các lễ cầu siêu hàng tháng vào ngày: 14, 30 âm lịch cầu siêu cho vong linh gia tiên, vong linh thai nhi, vong linh trên đất, vong linh oan gia trái chủ,…
Chiều ngày 19/6 là ngày Phát tâm Bồ Đề, cầu siêu cho vong linh thai nhi

A. HƯỚNG DẪN

Thời gian: Làm lễ tại nhà 7 ngày trước khi về chùa tham dự lễ.
Sau khi lễ tại chùa xong, về nhà không lễ nữa, mà chỉ khấn cúng vong linh theo các ngày lễ chung của gia tiên.
Không bắt buộc sắm lễ dâng cúng về chùa.
Sắm lễ cúng tại nhà: hoa quả và sữa tươi hoặc nước cơm.
Hoa quả trong bảy ngày, khi nào héo thì thay hoa quả mới, số lượng tùy ý không kiêng kỵ.
Sữa tươi: Mỗi ngày cúng thay một lần, cúng xong thọ thực (đặt tại bàn thờ gia tiên, nếu chưa có bàn thờ, thì bày trên bàn học và lấy cắm hương cùng vào với lọ hoa trong 7 ngày, sau 7 ngày thì khấn xin bỏ).

– Nếu có bàn thờ Phật, thì sắm hoa quả và thực hành nghi lễ trước bàn thờ Phật, đặt đồ cúng thai nhi tại bàn thờ gia tiên.

B. NGHI THỨC TU TẬP

1. Hướng dẫn tuần tự khóa lễ:

– Cắm hương
– Đọc văn khấn
– Lễ Phật
– Tụng kinh
– Cúng thực
– Hồi hướng
– Quy y

Có ba bài khấn, tương ứng với ba trường hợp: thai chết lưu; nạo thai; cả nạo thai và thai chết lưu, Phật tử tùy chọn cho hợp với hoàn cảnh.

VĂN KHẤN: TRƯỜNG HỢP THAI CHẾT LƯU

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con. Con xin thỉnh mời chư Thiên, chư Thần Linh, Thổ Địa, đẳng đẳng chư Thần quang giáng về đây ủng hộ cho chúng con.

Con kính bạch chư Phật! Đệ tử con tên là… ở tại… con có duyên sự, khi con mang thai, thai đã bị chết lưu. Nay con biết chùa Ba Vàng vào ngày… tháng… năm… (âm lịch), có lễ cầu siêu độ cho các vong thai, nên con xin về chùa sám hối theo sự chỉ dạy của chư Tăng và thành tâm phát nguyện cúng dường Tam Bảo, hồi hướng công đức phúc lành cầu siêu độ cho vong thai của con. Con xin chư Phật chứng minh và gia hộ cho con, để con mời vong linh thai nhi của con vào ngày… tháng… năm… (ngày cầu siêu tại chùa) cùng với con lên chùa Ba Vàng. Con sẽ tác phúc cúng dường Tam Bảo với số tiền là (tùy tâm)… để hồi hướng cho vong thai, nguyện cho vong thai về chùa tu học Phật Pháp, sớm được giác ngộ giải thoát.

Con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh và độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, con xin thỉnh vong linh thai nhi về đây chứng giám cho lòng thành của con. Con xin chư Phật gia hộ cho con, để vong linh thai nhi thấu hiểu được lời nói của con: Hỡi vong linh thai nhi của bố (mẹ), con và bố mẹ có duyên với nhau, nhưng duyên chưa tròn đủ, nên con đã bị chết khi còn trong thai. Hôm nay bố (mẹ) mời con về đây để thọ sữa và thỉnh con cùng với bố (mẹ) vào ngày… tháng… năm… (ngày cầu siêu tại chùa) về chùa Ba Vàng, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, bố (mẹ) xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tiền là (tùy tâm)… để chư Tăng làm lễ chứng minh công đức và hồi hướng phước báo cho con. Nguyện cho con được về chùa tu tập, được tăng trưởng phúc lành, được tái sinh vào gia đình đầy đủ phúc báo, con có được đầy đủ trí tuệ làm lợi ích cho đời.

(Phần in đậm dưới đây là phần đặt tên cho thai nhi chỉ đọc ngày đầu, từ ngày thứ hai thì đọc theo tên đã đặt:
Hỡi vong thai của mẹ, vì mẹ không biết rõ con là trai hay gái, nên mẹ đặt hai tên, nếu là trai thì lấy tên là:… nếu là gái lấy tên là:… sau khi mẹ thỉnh con về chùa, con sẽ được chư Tăng đặt tên pháp danh, thì mẹ con mình sẽ bỏ tên này và khi mẹ khấn con, mẹ sẽ khấn theo tên pháp danh của con, để giúp cho con tu hành.)

(Sau khi làm lễ tại chùa, về nhà khi khấn mời thai nhi, sẽ khấn là: xin mời vong thai của con pháp danh… đã phát tâm Bồ Đề)

Thỉnh vong linh thai nhi (tên)… cùng mẹ lễ Phật, nghe kinh.
Con chí thành kính lễ: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 lễ)

VĂN KHẤN: TRƯỜNG HỢP NẠO HÚT THAI

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con. Con xin thỉnh mời chư Thiên, chư Thần Linh, Thổ Địa, đẳng đẳng chư Thần quang giáng về đây ủng hộ cho chúng con.

Con kính bạch chư Phật! Đệ tử con tên là… ở tại… con có duyên sự, khi con mang thai, con vì hoàn cảnh và nghiệp lực, nên con đã phá thai, nay con biết về Phật Pháp và Nhân Quả, con thành tâm xin sám hối nghiệp: ác tâm không có lòng từ bi thương xót đến mạng sống của chúng sinh. Nay con biết chùa Ba Vàng vào ngày… tháng… năm… (âm lịch), có lễ cầu siêu độ cho các vong thai, nên con xin về chùa sám hối theo sự chỉ dạy của chư Tăng và thành tâm phát nguyện cúng dường Tam Bảo, hồi hướng công đức phúc lành cầu siêu độ cho vong thai của con, nguyện cho vong linh thai nhi được về chùa tu học Phật Pháp và sớm được giác ngộ giải thoát.

Con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh và độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, con xin thỉnh vong linh thai nhi của con về đây chứng giám cho lòng thành của con. Con xin chư Phật gia hộ cho con, để vong linh thai nhi thấu hiểu được lời nói sám hối của con: Hỡi vong linh thai nhi của bố (mẹ), bố (mẹ) xin sám hối với con, con và bố mẹ có duyên với nhau, nhưng duyên chưa tròn đủ: (kể nguyên nhân nạo hút thai)… và cũng là bố (mẹ) có ác nghiệp, nên bố (mẹ) đã bỏ con. Khi biết đến Phật Pháp, bố (mẹ) hối lỗi vô cùng. Hôm nay bố (mẹ) mời con về đây để thọ sữa và thỉnh con cùng với bố (mẹ) vào ngày… tháng… năm… (ngày cầu siêu tại chùa) về chùa Ba Vàng, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Bố (mẹ) xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tiền là (tùy tâm)… để chư Tăng làm lễ chứng minh công đức và hồi hướng phước báo cho con. Nguyện cho con được về chùa tu tập, được tăng trưởng phúc lành, được tái sinh vào gia đình đầy đủ phúc báo, con có được đầy đủ trí tuệ làm lợi ích cho đời, bố (mẹ) xin con từ sự sám hối này, mà tha thứ và hoan hỉ cho bố (mẹ).

(Phần in đậm dưới đây là phần đặt tên cho thai nhi chỉ đọc ngày đầu, từ ngày thứ hai thì đọc theo tên đã đặt:
Hỡi vong thai của mẹ, vì mẹ không biết rõ con là trai hay gái, nên mẹ đặt hai tên, nếu là trai thì lấy tên là:… nếu là gái lấy tên là:… sau khi mẹ thỉnh con về chùa, con sẽ được chư Tăng đặt tên pháp danh, thì mẹ con mình sẽ bỏ tên này và khi mẹ khấn con, mẹ sẽ khấn theo tên pháp danh của con, để giúp cho con tu hành.)

(Sau khi làm lễ tại chùa, về nhà khi khấn mời thai nhi, sẽ khấn là: xin mời vong thai của con pháp danh…. đã phát tâm Bồ Đề)

Thỉnh vong linh thai nhi (tên)… cùng mẹ lễ Phật, nghe kinh.
Con chí thành kính lễ: Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 lễ)

VĂN KHẤN: TRƯỜNG HỢP CÓ CẢ NẠO HÚT THAI VÀ THAI CHẾT LƯU

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con. Con xin thỉnh mời chư Thiên, chư Thần Linh, Thổ Địa, đẳng đẳng chư Thần quang giáng về đây ủng hộ cho chúng con.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con kính bạch chư Phật! Đệ tử con tên là… ở tại… con có duyên sự, khi con mang thai, con vì hoàn cảnh và nghiệp lực, thai nhi đã bị chết lưu, và cũng đã phá bỏ thai nhi, nay con biết về Phật Pháp và Nhân Quả, con thành tâm xin sám hối nghiệp: ác tâm không có lòng từ bi thương xót đến mạng sống của chúng sinh. Con xin chư Phật chứng minh và gia hộ cho con, để con mời vong linh thai nhi của con vào ngày… tháng… năm… (ngày cầu siêu tại chùa) cùng với con lên chùa Ba Vàng. Con sẽ tác phúc cúng dường Tam Bảo với số tiền là (tùy tâm)… để hồi hướng cho vong thai, nguyện cho vong thai về chùa tu học Phật Pháp, sớm được giác ngộ giải thoát.

Con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh và độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, con xin thỉnh vong linh thai nhi của con về đây chứng giám cho lòng thành của con. Con xin chư Phật gia hộ cho con, để vong linh thai nhi thấu hiểu được lời nói sám hối của con: Hỡi vong linh thai nhi của bố (mẹ), bố (mẹ) xin sám hối với con, con và bố mẹ có duyên với nhau, nhưng duyên chưa tròn đủ, con có đứa đã bị bỏ: (kể nguyên nhân)… và cũng là bố (mẹ) có ác nghiệp, nên bố (mẹ) đã bỏ con, cũng có đứa duyên làm người chưa tròn đủ nên đã tự chết trong bụng mẹ (chết lưu). Khi biết đến Phật Pháp, bố (mẹ) hối lỗi vô cùng. Hôm nay bố (mẹ) mời con về đây để thọ sữa và thỉnh con cùng với bố (mẹ) vào ngày… tháng… năm… (ngày cầu siêu tại chùa)… về chùa Ba Vàng, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Bố (mẹ) xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tiền là (tùy tâm)… để chư Tăng làm lễ chứng minh công đức và hồi hướng phước báo cho con. Nguyện cho con được về chùa tu tập, được tăng trưởng phúc lành, được tái sinh vào gia đình đầy đủ phúc báo, con có được đầy đủ trí tuệ làm lợi ích cho đời, bố (mẹ) xin con từ sự sám hối này, mà tha thứ và hoan hỉ cho bố (mẹ).

(Phần in đậm dưới đây là phần đặt tên cho thai nhi chỉ đọc ngày đầu, từ ngày thứ hai thì đọc theo tên đã đặt:
Hỡi vong thai của mẹ, vì mẹ không biết rõ con là trai hay gái, nên mẹ đặt hai tên, nếu là trai thì lấy tên là:… nếu là gái lấy tên là:… sau khi mẹ thỉnh con về chùa, con sẽ được chư Tăng đặt tên pháp danh, thì mẹ con mình sẽ bỏ tên này và khi mẹ khấn con, mẹ sẽ khấn theo tên pháp danh của con, để giúp cho con tu hành.)

(Sau khi làm lễ tại chùa, về nhà khi khấn mời thai nhi, sẽ khấn là: xin mời vong thai của con pháp danh… đã phát tâm Bồ Đề)

Thỉnh vong linh thai nhi (tên)… cùng mẹ lễ Phật, nghe kinh.
Con chí thành kính lễ: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 lễ)

2. NGHI LỄ

CHÚ THÍCH
a. Pháp khí:
– Khi cúng khấn, dùng chuông, mõ, khánh hay không dùng đều được.
– Đối với các phần cần đọc nhiều lần và có chuông thì lần cuối sẽ đánh chuông.
Ví dụ: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần) (3 chuông) (lần cuối đánh 3 chuông)
b. Có hai cách xưng danh khi bạch lễ:
Khi thực hành nghi thức, quý vị và các bạn có thể dùng một trong hai danh xưng dưới đây:
– Cụm từ “chúng con” dùng trong trường hợp người bạch lễ bạch đại diện cho nhiều người tham gia khóa lễ.
– Từ “con” dùng trong trường hợp làm lễ một mình.

(Cắm hương)
(Tùy duyên lễ quỳ hoặc đứng; chắp tay đọc; pháp khí: khánh)
(1 hồi khánh)

LỄ TÁN PHẬT
Đại từ đại bi thương chúng sinh,
Đại hỷ đại xả cứu hàm thức,
Tướng đẹp sáng ngời dùng trang nghiêm.
Chúng con chí tâm thành đảnh lễ. (1 chuông)

Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chư Phật ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông) (1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chính Pháp ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông) (1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Tăng bậc Hiền Thánh ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông) (1 lễ)

(Ngồi; khai chuông mõ)

TÁN PHÁP
Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn,
Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp.
Nay con nghe thấy vâng gìn giữ,
Nguyện hiểu nghĩa chân đức Thế Tôn.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần) (3 chuông)

(Ngồi đọc kinh; pháp khí: mõ)

CHUYỆN NGẠ QUỶ NGOẠI BỨC TƯỜNG
(Kinh Tạng Nam Truyền, Tiểu Bộ Kinh 3, Ngạ Quỷ Sự,
Phẩm Con Rắn, Chuyện Ngạ Quỷ Ngoại Bức Tường)

Bậc Đạo sư kể chuyện này trong khi đang trú tại Vương Xá (Ràjagaha).
Chín mươi hai kiếp về trước, có một kinh thành tên là Ka-si-pu-ri (Kàsipuri). Vua Jay-a-se-na (Jayasena) ngự trị nơi ấy có chánh hậu là Si-ri-ma (Sirimà), vương tử Phất Sa (Phussa) chứng đắc Vô Thượng Chánh Đẳng Giác, tức là đức Cổ Phật thứ mười tám sau đức Phật Nhiên Đăng (Dipankara).

Bấy giờ, Đại Vương Jay-a-se-na sinh tâm ngã mạn, suy nghĩ: “Vì vương tử của ta sinh ra đời làm đức Phật, đã thành tựu đại sự xuất thế, chỉ riêng ta có Phật, chỉ riêng ta có Pháp, chỉ riêng ta có Tăng chúng”. Do đó nhà vua luôn luôn hầu cận bên đức Phật và không dành cơ hội cho kẻ khác.

Ba hoàng đệ của đức Thế Tôn ấy do bà mẹ khác sinh ra, bèn suy nghĩ: “Quả thật chư Phật ra đời vì lợi ích của quần sinh khắp thế gian này, chứ không phải vì riêng một ai. Nay phụ vương ta không dành cơ hội cho người khác. Làm thế nào ta có thể phụng sự đức Thế Tôn và Tăng chúng? Nào chúng ta hãy thi hành một chiến thuật”.

Thế là chư vị gây rối tại vùng biên địa. Sau đó khi nhà vua nghe tin về vụ rối loạn này, liền phái ba vương tử đi bình định biên thùy. Ba vị tuân lệnh và khi trở về, nhà vua hài lòng ban chư vị một điều ước, phán bảo:
– Hãy chọn thứ gì các vương nhi muốn.

Ba vị tâu:
– Chúng thần nhi ước mong hầu cận đức Thế Tôn.

Nhà vua từ chối, phán:
– Hãy chọn thứ khác.

Ba vị tâu:
– Chúng thần nhi không màng thứ gì khác cả.

Nhà vua lại phán:
– Thôi được, các vương nhi có quyền chọn theo ý muốn.

Ba vị đến gần đức Thế Tôn và thưa:
– Bạch Thế Tôn, chúng đệ tử ước mong phụng sự đức Thế Tôn ba tháng. Xin đức Thế Tôn hoan hỷ an cư ba tháng mưa với chúng đệ tử.

Đức Thế Tôn chấp thuận. Ba vị hoàng tử tự thân hành gửi một thông điệp đến cho người được chỉ định trông coi tỉnh nọ, bảo: “Trong suốt ba tháng này, chúng ta cần phục vụ đức Thế Tôn, bắt đầu bằng cách xây một tinh xá, và cung cấp đủ mọi thứ cần thiết”.

Sau đó chư vị hết lòng cung kính phục vụ đức Thế Tôn cùng Tăng chúng. Khi các viên quan cai trị tỉnh này đã cúng dường tinh xá xong, các vị chấp hành việc an cư mùa mưa ấy. Một vị thủ kho hoàng gia, con trai một gia chủ, là người mộ đạo cùng với vợ đã tìm được niềm tin, vị ấy trân trọng cúng dường Tăng chúng với đức Phật làm thượng thủ. Người được chỉ định cai quản tỉnh này theo gương vị kia cùng với mười một ngàn dân đem các vật đến cúng dường với tất cả lòng thành kính.

Vào dịp ấy, có một số người bất mãn trong lòng, sau khi ngăn cản những vật đóng góp, chính họ lại ăn các phẩm vật và nổi lửa đốt trai đường.

Sau khi ba vương tử cùng đoàn tùy tùng đã cúng dường đức Thế Tôn và từ giã Ngài xong, ba vị đi thẳng đến phụ vương.

Khi trở về, đức Thế Tôn đắc Niết-bàn vô dư y, ba vương tử và người cai quản tỉnh ấy, vị thủ kho báu hoàng gia dần dần theo thời gian đều từ trần và cùng với quần chúng ở đó được tái sanh thiên giới, còn số người bất mãn trong tâm bị tái sanh địa ngục.

Chín mươi hai kiếp trôi qua như vậy, trong lúc hai hạng người trên cứ lần lượt tái sanh từ thiên giới này đến thiên giới khác và từ địa ngục này đến địa ngục khác. Rồi đến hiền kiếp này, vào thời đức Thế Tôn (Ca Diếp) Kassapa, đám người bất mãn trong tâm tái sanh vào loài ngạ quỷ.

Vào thời ấy, loài người thường cúng dường vì lợi ích của đám quyến thuộc quá cố của họ và nêu rõ: “Lễ vật này xin dành cho quyến thuộc của chúng tôi”. Do đó, các vong linh được an lạc. Thế rồi, chính các vong linh ấy cũng nhận biết điều này, nên sau khi đến gần đức Phật Ca Diếp, các vị ấy hỏi:
– Bạch Thế Tôn, giờ đây làm thế nào chúng con có thể đạt được an lạc như vầy?

Đức Thế Tôn đáp:
– Hiện nay chư vị chưa có thể đạt được an lạc ấy, nhưng thời gian về sau, sẽ có một đức Phật ở thế gian tên gọi là Go-ta-ma (Gotama). Vào thời của đức Thế Tôn ấy, sẽ có một vị vua tên là Bình Sa (Bimbisàra), trong chín mươi hai kiếp nữa kể từ đây sẽ là quyến thuộc của chư vị. Vua ấy sẽ dâng lễ cúng dường đức Phật và sẽ hồi hướng công đức ấy đến chư vị, sau đó chư vị sẽ được an lạc.

Thời bấy giờ, khi điều này được phát biểu, thì cũng như thể ta nói với các vong linh ấy: “Ngày mai chư vị sẽ được an lạc”.

Về sau, khi thời kỳ có đức Phật này đã qua, đức Thế Tôn (Gotama) giáng sanh vào cõi đời, ba vương tử cùng với một ngàn người từ thiên giới tái sanh vào quốc độ Ma-kiệt-đà (Magadha) trong các gia đình Bà-la-môn.

Theo thời gian, sau khi từ giã đời thế tục, ba vị trở thành các nhà khổ hạnh bện tóc, trú tại đỉnh núi Gayà, người trước kia cai quản tỉnh thành ấy trở thành vua Bình Sa; người thủ khố hoàng gia, con của vị gia chủ, trở thành đại phú trưởng nghiệp đoàn có tên Vi-sa-kha (Visàkha); vợ vị ấy trở thành con gái của một vị đại phú trưởng nghiệp đoàn và được đặt tên Dam-ma-din-ma (Dhammadinnà), còn đám quần chúng được tái sanh làm các vị cận thần của vua.

Bấy giờ đức Thế Tôn Go-ta-ma giáng sanh cõi trần, sau bảy tuần Giác Ngộ, Ngài đến Ba-la-nại (Baranasi) chuyển Pháp luân. Ngài giáo hóa ba vị đạo sĩ bện tóc, sau khi Ngài đã khởi đầu giáo hóa năm vị khổ hạnh, và thâu nhận cả ngàn đệ tử. Sau đó Ngài đi đến Vương Xá và an trú vua Bình Sa vào Sơ quả Dự Lưu cùng với hơn một vạn Bà-la-môn và cư sĩ ở tại xứ Ương-già (Anga) và Ma-kiệt-đà.

Tuy nhiên các ngạ quỷ ở quanh cung vua suy nghĩ: “Giờ đây nhà vua sẽ làm lễ cúng tế cho chúng ta được hưởng phước”. Trong lúc nhà vua làm tế lễ, nhà vua suy nghĩ: “Ta không biết bây giờ đức Thế Tôn đang trú ở đâu?”. Do vậy, nhà vua không hồi hướng công đức đến ai cả. Vì các ngạ quỷ không nhận được thí vật nào cả, chúng rất thất vọng thốt tiếng kêu thảm thiết mỗi đêm ở hoàng cung.

Rạng ngày, nhà vua hoảng sợ trình đức Thế Tôn về chuyện đã xảy ra và hỏi:
– Bạch Thế Tôn, Ngài đã nghe tiếng nào như vậy chưa? Con băn khoăn không biết việc gì xảy ra với con.

Đức Thế Tôn đáp:
– Thưa Đại vương, xin đừng sợ, không có gì bất thường xảy ra với Đại vương đâu, mà thịnh vượng sẽ đến với Đại vương thôi. Giờ đây, quả thật là quyến thuộc của Đại vương đã tái sanh vào loài ngạ quỷ. Trong suốt một kiếp, chúng đã lang thang khắp nơi và chỉ mong ước điều này: “Nhà vua sẽ làm lễ cúng dường đức Phật và hồi hướng công đức ấy cho chúng ta”. Hôm qua, khi Đại vương dâng lễ, Đại vương đã không hồi hướng công đức. Do đó, chúng mất hết hy vọng và thốt tiếng kêu la.

Nhà vua hỏi:
– Bạch Thế Tôn, bây giờ làm sao chúng có thể nhận được thí vật?

Đức Phật đáp:
– Thưa Đại vương, quả thật chúng có thể nhận.

Nhà vua nói:
– Bạch Thế Tôn, vậy Thế Tôn hãy nhận lời thỉnh cầu của con vào ngày mai, con sẽ hồi hướng công đức lễ vật ấy cho chúng.

Đức Thế Tôn nhận lời.

Sau đó, nhà vua ra lệnh chuẩn bị lễ cúng dường hào phóng, và thông báo thời giờ lên đức Thế Tôn, Ngài liền đến Hoàng cung. Bầy ngạ quỷ cũng đến và suy nghĩ: “Hôm nay chúng ta sẽ hưởng được món gì đó”, rồi đứng bên ngoài các bức tường và hàng rào.

Sau đó đức Thế Tôn làm cho mỗi ngạ quỷ đều hiện hình trước nhà vua. Trong khi vua dâng nước rửa, vua hồi hướng công đức ấy cho chúng với những lời này: “Mong công đức này dành cho quyến thuộc ta”. Lập tức xuất hiện các ao sen đầy sen súng cho bọn ngạ quỷ. Chúng tắm rửa và uống nước ở đó, được giảm nhẹ nỗi thống khổ của chúng vì bất hạnh, lao nhọc và khát nước, nên da chúng trở nên vàng ánh.

Nhà vua dâng lễ cúng dường cháo gạo và các thức ăn đủ loại cứng mềm rồi hồi hướng công đức lễ vật ấy cho chúng. Trong chốc lát liền xuất hiện cho chúng các thực phẩm khác, thậm chí cả thực phẩm thiên giới, khiến chúng hân hoan hưởng thọ.

Nhà vua lại cúng dường y phục và sàng tọa, tinh xá rồi hồi hướng công đức lễ vật ấy. Sau đó, liền xuất hiện cho chúng các thiên y, thiên cung, sàng tọa, khăn phủ và đồ trang sức. Đức Thế Tôn quyết định làm cho tất cả hạnh phúc tuyệt vời này của họ được hiển lộ trước vua; khi nhìn thấy vậy, vua vô cùng hoan hỷ.

Rồi đức Thế Tôn, sau khi thọ thực xong, và được thỉnh cầu, Ngài kể chuyện ngạ quỷ ngoài bức tường thay lời tùy hỷ công đức.

1. Bọn chúng đứng kia, ngoài bức tường,
Những nơi trống trải, ngã tư đường,
Chúng đang đứng ở ngoài song cửa,
Khi đã về nhà tại cố hương.

2. Dù tràn trề ẩm thực liên miên
Đủ loại cứng mềm được dọn lên,
Cũng chẳng có ai cần bọn chúng,
Bởi vì nghiệp chúng đã gây nên.

3. Những người lân mẫn, lắm tình thương
Đúng lúc đem cho đám họ hàng,
Các thức cao lương, đồ ẩm thực,
Với lời cầu nguyện: “Để dành phần
Lễ này cho đám người thân thuộc,
Mong các họ hàng được phước ân”.

4. Và các đám này đã đến đây,
Các vong linh của họ hàng này,
Thảy đều tụ tập đồng vui hưởng,
Các thực phẩm đều phong phú thay.

5. Chúng cầu: “Trường thọ các người thân,
Nhờ các vị, ta được hưởng ân,
Lòng quý trọng ta đà biểu lộ,
Người cho chẳng thiếu quả dành phần”.

6. Chốn kia không có cấy cày đâu,
Cũng chẳng hề nuôi súc vật nào,
Buôn bán như đây đều chẳng có,
Cũng không đổi vật lấy vàng trao.

7. Bên kia thế giới các vong linh
Nhờ vật cúng dường để dưỡng sinh,
Như nước đổ từ trên núi xuống,
Cúng dường nuôi ngạ quỷ thân tình.

8. Giống như tất cả các dòng sông,
Chảy xuống đổ đầy cả đại dương,
Cũng vậy, những gì người bố thí,
Từ đây nuôi sống các vong nhân.

9. Những thân bằng quyến thuộc trong nhà
Trước đã cho ta, giúp đỡ ta,
Mong mọi người ban phần ngạ quỷ,
Nhớ công họ tạo thuở xưa xa.

10. Bởi vì kêu khóc hoặc sầu bi,
Thương tiếc, than van chẳng ích gì,
Không lợi gì cho người quá cố,
Khi thân nhân giữ thói lề kia.

11. Song lễ vật này được cúng dâng
Khéo đem an trú ở chư Tăng,
Quả này hiện tại và sau nữa,
Lợi lạc lâu dài với cổ nhân.

12. Đây là nghĩa vụ của thân nhân
Tôn trọng vong linh, đã cúng dâng,
Tăng chúng được thêm nhiều dõng lực,
Người làm công đức lớn vô ngần.

Khi pháp thoại chấm dứt, tám vạn bốn ngàn người đã đắc Pháp nhãn do tri kiến sanh khởi từ sự kiện tái sanh vào cảnh giới ngạ quỷ. Tâm họ đầy xúc động vì được tán thán và họ càng nỗ lực tinh cần. Ngày hôm sau đức Thế Tôn cũng dạy chư Thiên và loài Người bài kinh “Ngoài Bức Tường” ấy. Do vậy suốt bảy ngày đều diễn ra sự đắc Pháp nhãn như trên.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

(Quỳ, chắp tay đọc)

Hỡi các vong thai nhi, trong bài kinh Đức Phật dạy cho vua cúng dường Tam Bảo đem công đức hồi hướng cho các vong linh, nhờ đó mà các vong linh được sinh về cõi trời. Mẹ (bố) vì hoàn cảnh không thể cúng dường như đức vua được, mà chỉ có chút ít thành tâm cúng dường Tam Bảo, nên công đức phúc báu hồi hướng đến các con chẳng phải là nhiều, mong các con hoan hỷ chứng tâm cho mẹ, mẹ mời các con về đây thọ thực.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Hôm nay trong đàn lễ con có sắm sửa vật thực, con thành tâm dâng cúng:

Thượng: Con xin dâng lên cúng dường thập phương chư Phật chứng minh.
Trung: Con xin dâng lên cúng dường chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh.
Hạ: Chúng con xin cúng dường cho chư Thiên, chư Thần Linh, Thổ Địa tại nơi đây.
Sau: Con xin được nương oai lực Tam Bảo, con xin thỉnh mời và hiến cúng cho các vong linh thai nhi (tên thai nhi)… Nguyện cho các vong linh được nương sự bố thí trong đàn lễ cúng này của con mà được thọ thực no đủ.

(Ngồi; đọc Biến thực, Biến thủy; pháp khí: mõ)
Chú biến thực: Nam mô tát phạ đát tha, nga đá phả rô chỉ đế, ám tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (7 lần) (1 chuông)
Chú biến thủy: Nam mô tô rô bà ra, đát tha nga đá ra, đát điệt tha, án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô sa bà ha. (7 lần) (1 chuông)
Phổ cúng dường: Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. (7 lần) (3 chuông)

Nguyện các vong thai hôm nay về đây thọ thực no đủ, tới ngày 19/6 cùng mẹ (bố) về chùa Ba Vàng quy y Tam Bảo, mẹ cúng dường hồi hướng công đức phúc báo cho con.

(Quỳ, chắp tay bạch)

PHỤC NGUYỆN

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con xin nguyện đem công đức tu hành này, hồi hướng cho các vong linh thai nhi được về chùa Ba Vàng nghe học Phật Pháp sớm được siêu thoát, từ nay tới vô lượng kiếp về sau con cùng với các vong linh, được tu tập theo giáo Pháp của Phật cho tới ngày được thành Phật. Trong hiện tại con xin hồi hướng cho gia đình chúng con được (đọc ý mình ra)….
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông)

(Tùy duyên lễ quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

TAM TỰ QUY

Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm Vô Thượng. (1 chuông) (1 lễ)
Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 chuông) (1 lễ)
Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại. (3 chuông) (1 lễ)

(1 hồi khánh kết thúc khóa lễ)

HẾT

Lưu ý: Nếu đạo hữu nào có thời gian, thì nên tu tại nhà thêm 49 ngày (sau 7 ngày này) để hồi hướng cho vong linh, theo chương trình hướng dẫn:
Bài 8 – Cầu siêu giải oán kết – Tu tập tại nhà
https://phamthiyen.com/huong-dan-tu-tap-cho-nguoi-o-xa/

LIÊN HỆ

Nếu có bất cứ vấn đề gì thắc mắc, kính mời quý đạo hữu liên hệ với:
Phật tử: Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán):
– Ban Liên Lạc của CLB Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa: 0984243810
– Nhắn tin vào facebook:
Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán):
facebook.com/cophamthiyentamchieuhoanquan
– Đăng lên nhóm facebook:
Tâm Sự Cùng Cô Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán):
facebook.com/groups/PhamThiYenTCHQ
– Email: phamthiyen.tchq1970@gmail.com

–HẾT–

Các bài nên xem thêm

22.875 lượt xem
21/07/2020

Bình luận