Chương trình tu Bát quan trai giới tại nhà hồi hướng hoá giải nạn dịch Covid-19, khô hạn hạn hán

Chương trình tu Bát quan trai giới tại nhà hồi hướng hoá giải nạn dịch Covid-19,…

Quý Phật tử và các bạn nếu muốn in sách thì tải tại đây: Chương trình tu Bát quan trai

Chi tiết

Nghi thức tu tập hồi hướng hoá giải các ác nạn về thiên tai dịch bệnh…

Quý vị và các bạn có thể tải và in bản PDF tại đây: Nghi thức tu tập hồi hướng

Chi tiết