Nghi thức tu tập kết hợp nguyện cầu hóa giải dịch bệnh covid 19

Nghi thức tu tập kết hợp kinh Tam Bảo, kinh Dược Sư hồi hướng cầu an…

Nghi thức tu tập kết hợp kinh Tam Bảo, kinh Dược Sư hồi hướng cầu an đầu năm và nguyện

Chi tiết
Nghi thức tu tập kết hợp nguyện cầu hóa giải dịch bệnh covid 19 phật tử ngoài clb cúc vàng

Nghi thức tu tập kết hợp kinh Tam Bảo, kinh Dược Sư hồi hướng cầu an…

Chú thích: – Khi cúng khấn, dùng chuông mõ hay không dùng đều được. – Đối với các phần cần

Chi tiết
Nghi thức tu tập kết hợp nguyện cầu hóa giải dịch bệnh covid 19 dành cho CLb

Nghi thức tu tập kết hợp kinh Tam Bảo, kinh Dược Sư hồi hướng cầu an…

HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC LỤC HÒA 1. Phật tử câu lạc bộ Cúc Vàng hồi hướng được công đức lục

Chi tiết
Nghi thức tu tập hồi hướng nguyện cầu hóa giải dịch bệnh Virus Corona (Covid – 19)

Nghi thức tu tập hồi hướng nguyện cầu hóa giải dịch bệnh Virus Corona (Covid –…

(Hóa: chuyển hóa; giải: đi khỏi, giải thoát) Kính thưa đại chúng, dịch virus Corona (Covid-19) đã xuất hiện và

Chi tiết
Nghi thức tu tập hồi hướng nguyện cầu hóa giải dịch bệnh Virus Corona (Covid – 19) (Dành cho Phật tử Câu lạc bộ Cúc Vàng)

Nghi thức tu tập hồi hướng nguyện cầu hóa giải dịch bệnh Virus Corona (Covid –…

LỜI NÓI ĐẦU (Hóa: chuyển hóa; giải: đi khỏi, giải thoát) Kính thưa đại chúng, dịch virus Corona (Covid-19) đã

Chi tiết
Khuyến thỉnh tu bát quan trai hồi hướng cầu nguyện hóa giải nạn dịch bệnh

Khuyến thỉnh tu bát quan trai giới hồi hướng cầu nguyện hóa giải nạn dịch bệnh

LỜI DẪN ĐẦU Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Kính thưa quý đạo hữu! Năm cũ đã

Chi tiết
Nghi thức tu tập hồi hướng nguyện cầu hóa giải dịch bệnh Virus Corona (Covid – 19) (Dành cho Phật tửngoài Câu lạc bộ Cúc Vàng)

Nghi thức tu tập hồi hướng nguyện cầu hóa giải dịch bệnh Virus Corona (Covid –…

LỜI NÓI ĐẦU (Hóa: chuyển hóa; giải: đi khỏi, giải thoát) Kính thưa đại chúng, dịch virus Corona (Covid-19) đã

Chi tiết
Chương trình tu tập cầu an

Phát động chương trình tu tập cầu an

Kính thưa quý đạo hữu trong câu lạc bộ Cúc Vàng, thỉnh các đạo hữu tu tập cầu an trong

Chi tiết

Chương trình tu tập tụng kinh và thọ Bát Quan trai giới hồi hướng nguyện cầu…

Quý vị và các bạn tùy duyên in và tải bản PDF tại đây: Chương trình tu tập tụng kinh

Chi tiết