Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Đường link tụng Kinh – nghe Pháp – ngồi Thiền chương trình số 2 (Chương trình tu tập theo 3 tháng an cư của chư Tăng)

Xem Chương trình tu tập theo 3 tháng an cư của chư Tăng tại link: https://phamthiyen.com/chuong-trinh-tu-tap-theo-3-thang-an-cu-cua-chu-tang/

I. Đối Tượng

+ Nhân dân và Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa

+ Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa

II. Các Văn Bạch

Văn Bạch Trước Khi Tụng Kinh: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này con/chúng con xin phép tụng kinh (đọc tên bài kinh)…

Văn Bạch Trước Khi Nghe Pháp: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này con/chúng con xin phép nghe Pháp (tên bài Pháp)…

Văn Bạch Trước Khi Ngồi Thiền: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này con/chúng con xin phép ngồi thiền, theo đề mục (đọc đề mục quán theo ngày tu tập):…
Con/chúng con xin được sự gia trì của Tam Bảo, chư Thiên, chư Thần Linh, (Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa đọc thêm: chư linh Thần hộ trì) và xin thỉnh các chúng có hữu duyên nơi đàn tràng này cùng tùy duyên tu tập.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Văn Bạch Xả Thiền:
(Ba tiếng chuông; chắp tay)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con/chúng con xin xả thiền.

Lưu ý: Tùy chia các đề mục thành 2 ngày quán.

III. Nội Dung Chi Tiết 

Phần I. Chuyện Tiền Thân Đức Phật Tu Hoà Hợp

* Chu kỳ 1

– Ngày 1: Tụng 2 bài kinh (ấn vào tên bài)

Lợi ích khi vâng lời bậc hiền trí thực hành hòa hợp đoàn kết

Đức Phật dạy về công đức sáu pháp hòa kính (lục hòa)

– Ngày 2: Nghe Pháp

Video (ấn vào tên bài): Lợi ích khi vâng lời bậc hiền trí thực hành hòa hợp đoàn kết 

– Ngày 3 và ngày 4: Ngồi thiền
Đề mục quán: 

I. Nội tâm hướng về bậc hiền trí
1. Sống tại gia đình: Chúng ta đã chọn cách sống đạo nghĩa, vì lợi ích cho cha mẹ và mọi người theo đạo lý hiếu nghĩa thế gian chưa?
2. Sống tại các mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp: Có vì sự hoà hợp, an ổn của số đông không, hay vì lợi ích riêng của mình? Sống có lý, có tình không?
3. Sống tại xã hội: Có ý thức chung không? Đã bao giờ có mong nguyện góp phần xây dựng cho cái chung được tốt đẹp chưa?
4. Từ ngày tu theo Phật Pháp: Tâm mình đã chuyển hoá ít hay nhiều? Có lý tưởng không? Biết buông xả, bao dung được bao nhiêu phần?

II. Chọn nương theo (vâng lời) bậc hiền trí
1. Trước khi biết đến Phật Pháp:
– Đã có duyên kết giao với người hiền trí chưa?
– Thích nghe các lời khuyên về đạo lý hay lời khuyên có lợi cho mình mà làm điều xấu ác?
– Thường yêu kính, thích thân cận người hiền, bậc trí hay người ác, nhiều mưu đồ?

2. Tư duy về nhân duyên Đức Phật dạy trong bài kinh: Nhân duyên nương theo (vâng lời) bậc hiền trí là Bồ tát, mà sau chư Thần được là hội chúng của Đức Phật.

3. Từ ngày biết đến Phật Pháp:
– Nhận định về bậc hiền trí đối với mình trong hiện tại qua lợi ích Pháp mà mình được hưởng.
– Tư duy về nhân duyên sau này của mình với bậc hiền trí mà mình chọn trong hiện tại.

4. Sám hối, phát nguyện:
+ Sám hối các tội lỗi đã vâng lời kẻ tham ác, xui người làm việc tham ác.
+ Nguyện xin đời đời kiếp kiếp được kết duyên với bậc hiền trí, phát nguyện sẽ vâng lời bậc hiền trí cầu Vô thượng Bồ đề.
+ Phát nguyện theo gương Đức Phật, hiện tại tinh tấn thực hành công hạnh Bồ đề.

* Chu kỳ 2

– Ngày 1: Tụng 2 bài kinh (ấn vào tên bài)

Bất kính bậc trí dẫn đến phá hòa hợp – gieo nhân Đề Bà Đạt Đa

Đức Phật dạy về công đức sáu pháp hòa kính (lục hòa)

– Ngày 2: Nghe Pháp

Video (ấn vào tên bài): Bất kính bậc trí dẫn đến phá hòa hợp – gieo nhân Đề Bà Đạt Đa

– Ngày 3 và ngày 4: Ngồi thiền
Đề mục quán: 

1. Khi chưa biết đến Phật Pháp:
– Quán chiếu hội chúng của mình: gia đình, bạn bè, đồng nghiệp,… là hội chúng bất thiện, sống theo quan điểm ích kỷ, làm khổ số đông hay sống hòa hợp?
– Hội chúng đó đem lại những gì cho mình? Hạnh phúc hay đau khổ? Làm cho chúng ta bất thiện hay thiện lên?

2. Tư duy để khẳng định ý Đức Phật dạy: Hội chúng nào cung kính bậc có trí và vâng lời làm theo, sống hòa hợp thì được hạnh phúc.

3. Từ ngày biết đến Phật Pháp, vào sinh hoạt trong Câu lạc bộ Cúc Vàng:
– Hội chúng của Câu lạc bộ đã hướng tới hội chúng hòa hợp chưa?
– Hội chúng của đạo tràng đã hòa hợp chưa?
– Bản thân mình đã và đang làm việc gì không tuân thủ quy định lục hòa?
– Các hành động nào của mình được gọi là không vâng lời bậc trí?

4. Sám hối và phát nguyện:
– Hướng tâm sám hối các việc không vâng lời trong Pháp lục hòa, xin được tiêu nghiệp nhân Đề Bà Đạt Đa.
– Hướng tâm đảnh lễ Đức Phật đã hành Bồ tát đạo vì lợi ích cho muôn loài.
– Phát nguyện thực hành theo lời Đức Phật dạy trong bài kinh: Không tranh cãi, thực hành lục hòa tinh tấn.

Phần II. Nhân Quả Tu Lục Hòa

* Chu kỳ 3

– Ngày 1: Tụng 2 bài kinh (ấn vào tên bài)

Quả báo của việc phá hòa hợp Tăng

Đức Phật dạy về công đức sáu pháp hòa kính (lục hòa)

– Ngày 2: Nghe Pháp

Video (ấn vào tên bài): Quả báo của việc phá hòa hợp Tăng

– Ngày 3 và ngày 4: Ngồi thiền
Đề mục quán: 

1. Khi chưa biết đến Phật Pháp, trong các mối quan hệ gia đình và xã hội:
– Chúng ta có thích chuyện thị phi không?
– Có hay thêm chuyện khiến người hiểu lầm, giận nhau không?
– Có đi đến chỗ người này nói về chuyện người kia khiến cho họ bất hòa không?

2. Từ khi biết đến Phật Pháp:
– Đã làm việc gây chia rẽ chúng Tăng chưa?
– Quán chiếu trong tâm tính của mình đã hoặc đang còn ưa thích chuyện thị phi trong đạo tràng không, qua các hình thức: nói sau lưng, nói lời gây chia rẽ, nói lời làm cho người này giận người kia, nói lời làm cho người giảm tinh tấn,…
– Các việc còn bị vướng bận trong tâm: tư duy cách giải quyết theo quy định lục hòa của Câu lạc bộ hoặc phát nguyện mạnh dạn hỏi lên Câu lạc bộ theo quy định của Pháp lục hòa.

3. Sám hối, phát nguyện:
– Sám hối các việc đã qua, đang có các hành động gây chia rẽ, bất hòa đã có dự nhân tại địa ngục và ba đường ác.
– Phát nguyện chăm tu tập sửa đổi theo hướng dẫn thực hành lục hòa.

4. Hướng tâm tri ân Tam Bảo, tri ân pháp lục hòa, tri ân người giác ngộ cho mình để mình nhận diện và từ bỏ các việc làm gây bất hòa dẫn đến đau khổ này.

* Chu kỳ 4

– Ngày 1: Tụng 2 bài kinh (ấn vào tên bài)

Phúc báu khi làm cho hội chúng hòa hợp

Đức Phật dạy về công đức sáu pháp hòa kính (lục hòa)

– Ngày 2: Nghe Pháp

Video (ấn vào tên bài): Phúc báu khi làm cho hội chúng hòa hợp

– Ngày 3 và ngày 4: Ngồi thiền
Đề mục quán: 

1. Khi chưa biết đến Phật Pháp, trong các mối quan hệ gia đình và xã hội:
– Có hay nói những lời cho người bớt giận nhau, thông cảm nhau, bỏ qua cho nhau, hiểu nhau, gắn kết thiện duyên với nhau không?
– Có hay tạo duyên, tạo cảnh để người được hòa hợp trong thiện duyên, thiện pháp không?

2. Từ khi biết đến Phật Pháp:
– Đã làm cho đạo hữu hiểu Pháp để buông bỏ giận hờn, oán trách, sân hận,… kết duyên lại với nhau để tu lục hòa chưa?
– Đã sách tấn đạo hữu tu lục hòa chưa?
– Đã hoan hỷ với việc được sách tấn tu lục hòa khi có mâu thuẫn chưa?
– Đã tùy hỷ với việc sách tấn tu lục hòa của các đạo hữu chưa?
– Đã chủ động hoặc sách tấn đại chúng giải quyết mâu thuẫn bằng Pháp lục hòa qua các hình thức: báo lên đạo tràng, câu lạc bộ, thỉnh đạo tràng, câu lạc bộ giải quyết mâu thuẫn, bất hòa chưa?

3. Xem hiện tại mình là hạng người nào. (Chỉ quán chiếu khi Thầy là người dạy chúng ta lục hòa và đại chúng của chúng ta là đại chúng tu lục hòa)
– Xem mình có nhiều hành vi phá hòa hợp như: Ly gián Thầy với trò, ly gián bạn đồng tu,… không.
– Xem mình có nhiều hành vi hòa hợp như: Làm cho trò kính vâng Thầy, làm cho bạn đồng tu hoan hỷ với nhau, cùng tinh tấn tu tập,… không.
– Xem hiện tại chúng ta đang nghiêng về hạng người nào. (Hạng làm cho chúng hòa hợp hay phá hòa hợp chúng)

4. Sám hối, phát nguyện:
– Sám hối những việc đã không hoan hỷ khi được sách tấn giải quyết mâu thuẫn bằng các quy định lục hòa.
– Sám hối các hành vi không hoan hỷ với đạo hữu khi các đạo hữu có ý giải quyết mâu thuẫn bằng Pháp lục hòa.
– Phát nguyện từ nay khi có mâu thuẫn của mình, của đạo hữu, của đạo tràng, sẽ thỉnh giải quyết theo quy định của Pháp lục hòa, để có được sự gắn kết từ Pháp lục hòa.
– Phát nguyện tinh tấn nương tựa Pháp lục hòa để không bao giờ mắc phải tội phá hoà hợp Tăng, phá Pháp lục hòa.

5. Hướng tâm tri ân Tam Bảo, tri ân pháp lục hòa, tri ân người giác ngộ cho mình, dạy cho mình pháp lục hòa, sách tấn cho mình pháp lục hòa để mình tạo được công đức, làm cho đại chúng hòa hợp, tạo công đức để cho mình được phước báo ngang với phước báo cõi trời và tiến gần, đi trên con đường giải thoát.

Phần III. Hội Chúng Tu Lục Hòa

* Chu kỳ 5

– Ngày 1: Tụng 2 bài kinh (ấn vào tên bài)

Cách nhận biết về đại chúng chư Tăng để nương tựa tu hành

Đức Phật dạy về công đức sáu pháp hòa kính (lục hòa)

– Ngày 2: Nghe Pháp

Video (ấn vào tên bài): Cách nhận biết về đại chúng chư Tăng để nương tựa tu hành

– Ngày 3 và ngày 4: Ngồi thiền
Đề mục quán: 

1. Quán chiếu hội chúng:
– Từ trước tới nay, đã nương tựa vào hội chúng Tỳ-kheo nào để tu: Hội chúng tối thượng, hội chúng không hòa hợp, hội chúng hòa hợp.
– Hội chúng hiện nay đang nương tựa để tu, có đặc điểm gì theo lời dạy của Đức Phật, trong hội chúng tối thượng: Hội chúng sống không hướng đến sự đầy đủ, hội chúng không có biếng nhác, hội chúng từ bỏ dẫn đầu về đọa lạc, hội chúng đi đầu về hạnh viễn ly, tinh cần, tinh tấn,…

2. Tu tập tăng thượng tưởng, niệm ân đức Phật – Pháp – Tăng.

Xem video (ấn vào tên bài): Tu tập tăng thượng tưởng, niệm ân đức Phật – Pháp – Tăng

* Chu kỳ 6

– Ngày 1: Tụng 2 bài kinh (ấn vào tên bài)

Nhân duyên của Sư trưởng đối với sự khởi sanh và chấm dứt tranh chấp bất hòa

Đức Phật dạy về công đức sáu pháp hòa kính (lục hòa)

– Ngày 2: Nghe Pháp

Video (ấn vào tên bài): Nhân duyên của Sư trưởng đối với sự khởi sanh và chấm dứt tranh chấp bất hòa

– Ngày 3 và ngày 4: Ngồi thiền
Đề mục quán: 

1. Quyết định nhận Sư trưởng là Sư Phụ hiện tại chưa?
– Thấy Sư Phụ có lo dạy Pháp cho mình không?
– Sư Phụ có tạo duyên cho mình tu không?
– Sư Phụ có tạo duyên để mình tạo công đức, phước báu không?
– Theo lời dạy của Sư Phụ, mình đã được những lợi ích về Pháp như thế nào?
– Nhận định Sư Phụ đã dạy cho mình đúng chánh Pháp chưa?

2. Vâng kính Sư trưởng thông qua sự thực hành lục hòa:
– Kiểm sự tinh tấn, giải đãi của mình khi tu tập, thực hành Pháp lục hòa.
– Kiểm xem hành vi nào thuộc không vâng kính Sư trưởng, không vâng kính Pháp lục hòa.
– Tư duy đến việc phá hòa hợp phát sinh từ sự không vâng kính Sư trưởng, vâng lời người hướng dẫn thực hành lục hòa.

3. Sám hối, phát nguyện:
– Sám hối sự giải đãi, gây bất hòa, bất kính Sư trưởng, nguyện được tiêu trừ nhân nghiệp phá hòa hợp.
– Phát nguyện theo lời Phật dạy, đời đời kiếp kiếp sẽ trong hạnh vâng lời Sư trưởng cầu Pháp để tiến tu cho tới ngày giải thoát.

4. Tri ân Phật, Sư Phụ, chư Tăng, câu lạc bộ đã cho mình học tu bài kinh này để biết cách diệt trừ các ác nhân, ác nghiệp phá hòa hợp và quả báo đau khổ của nó.

* Chu kỳ 7

– Ngày 1: Tụng 2 bài kinh (ấn vào tên bài)

Cần từ bỏ gì khi được sống tu hòa hợp với bậc phạm hạnh?

Đức Phật dạy về công đức sáu pháp hòa kính (lục hòa)

– Ngày 2: Nghe Pháp

Video (ấn vào tên bài): Cần từ bỏ gì khi được sống tu hòa hợp với bậc phạm hạnh?

– Ngày 3 và ngày 4: Ngồi thiền
Đề mục quán: 

1. Trước khi biết đến Phật Pháp: (Kể từ bé, quán nghiệp cũ trước khi tu)
– Tâm có thuận theo những sự giản dị, ít dục không?
– Có hay học theo những điều mà người bất thiện làm không?
– Đối với các bậc có đạo đức, mình thường học theo không?
– Có thân cận với bậc có đạo đức để tham vấn các việc không?

2. Khi biết đến Phật Pháp:
– Đã có ai được mình coi là bậc đạo đức, phạm hạnh chưa?
– Đối với bậc đạo đức, phạm hạnh đó, mình đã có ý thức từ bỏ tâm ý của mình để học sống theo tâm của bậc đạo đức, phạm hạnh đó chưa?
– Đối với Pháp lục hòa, mình đã có quyết tâm bỏ tâm mình để sống đúng theo các Pháp lục hòa chưa?

3. Sám hối, phát nguyện:
* Trường hợp 1: Đã thấy trong hội chúng có người có thể làm tấm gương phạm hạnh, chăm tu cho mình.
– Sám hối: đã từng bỏ tâm của mình, học theo tâm của những người tham ác.
– Sám hối: đã không bỏ tâm bất thiện của mình, để thuận theo tâm người mà mình nhận biết là đạo đức, phạm hạnh, chăm tu.
– Sám hối các việc đã không bỏ tâm của mình để thuận theo Pháp lục hòa.
– Phát nguyện bỏ tâm mình, học theo tâm của bậc đạo đức, phạm hạnh.
– Phát nguyện bỏ tâm mình, thực hành theo các Pháp hòa kính.

* Trường hợp 2: Chưa thấy trong hội chúng có người đạo đức, phạm hạnh, chăm tu làm gương cho mình.
– Nguyện xin cho mình tìm được nơi tu hành khác, có người làm gương đạo đức, phạm hạnh, chăm tu cho mình học theo.

4. Tri ân
– Tri ân Phật và các bậc Thánh đã làm tấm gương cho mình để mình tinh tấn.
– Tri ân những người trong hiện tại đã làm tấm gương cho mình về đạo đức, phạm hạnh, chăm tu.

Phần IV: Học Tu Lục Hòa

* Chu kỳ 8

– Ngày 1: Tụng 2 bài kinh (ấn vào tên bài)

Thuyết Pháp thế nào đưa đến hòa hợp và phá hòa hợp?

Đức Phật dạy về công đức sáu pháp hòa kính (lục hòa)

– Ngày 2: Nghe Pháp

Video (ấn vào tên bài): Thuyết Pháp thế nào đưa đến hòa hợp và phá hòa hợp?

– Ngày 3 và ngày 4: Ngồi thiền
Đề mục quán: 

1. Trước khi biết đến Phật Pháp:
(Quán chiếu các việc từ khi còn nhỏ để biết nghiệp của mình)
– Thường hay nói sai sự thật không?
– Những điều mình chưa thấy chắc chắn là đúng, có đem đi nói không?
– Những điều mình chưa thấy, chưa chắc chắn là đúng, nhưng vì lý do có lợi cho mình mà nói theo cách khẳng định là đúng không?
– Sau khi biết điều mình nói lúc trước là sai, có mạnh dạn xin lỗi và nói sửa lại không?

2. Từ khi biết đến Phật Pháp:
– Còn nói sai sự thật nhiều/ít? (Nhớ lại các việc cụ thể)
– Có hướng dẫn cho đạo hữu những điều sai Phật Pháp, mê tín không?
– Có hướng dẫn cho đạo hữu những điều sai với các quy định của Pháp lục hòa tại đạo tràng/câu lạc bộ/hội chúng tu tập của mình không?
– Quán chiếu hiện tại tâm mình còn nhiều hay ít sự gian dối, nói không thành có, nói có thành không, ngụy biện cho việc sai trái, tham danh, tham lợi, ngã mạn, không tôn trọng người.

3. Sám hối, phát nguyện:
– Sám hối các tội lỗi: nói dối, nói không thành có, nói có thành không, vu khống,…
– Sám hối các lỗi hướng dẫn người các việc sai Phật Pháp, sai với quy định của Pháp lục hòa.
– Phát nguyện chỉ nói, hướng dẫn những gì đã được hướng dẫn theo đúng phận sự.
– Phát nguyện chỉ nói và hướng dẫn những gì mình thực hành đúng Pháp, có lợi ích trong Pháp lục hòa.

4. Tri ân:
– Hướng tâm tri ân Phật, Sư Phụ, chư Tăng, Câu lạc bộ vì mình đã được biết nhân nghiệp của việc thuyết Pháp, chia sẻ Pháp để sửa tâm mình, tránh quả báo ác.

* Chu kỳ 9

– Ngày 1: Tụng 2 bài kinh (ấn vào tên bài)

Cần có “Quyết Định Tâm” đối với pháp lục hòa

Đức Phật dạy về công đức sáu pháp hòa kính (lục hòa)

– Ngày 2: Nghe Pháp

Video (ấn vào tên bài): cập nhật sau

– Ngày 3 và ngày 4: Ngồi thiền
Đề mục quán: cập nhật sau

* Chương trình tu tập kỷ niệm ngày Đức Phật chuyển Pháp

Link: cập nhật sau

* Chương trình tu: Khuyến phát tâm Bồ Đề

Link: cập nhật sau

* Chu kỳ 10

– Ngày 1: Tụng 2 bài kinh (ấn vào tên bài)

Các dấu hiệu của người được gọi là “trọng pháp” khi thực hành lục hòa

Đức Phật dạy về công đức sáu pháp hòa kính (lục hòa)

– Ngày 2: Nghe Pháp

Video (ấn vào tên bài): cập nhật sau

– Ngày 3 và ngày 4: Ngồi thiền
Đề mục quán: cập nhật sau

* Chu kỳ 11

– Ngày 1: Tụng 2 bài kinh (ấn vào tên bài)

Gieo nhân gì để được đủ duyên hướng dẫn hội chúng tu lục hòa

Đức Phật dạy về công đức sáu pháp hòa kính (lục hòa)

– Ngày 2: Nghe Pháp

Video (ấn vào tên bài): cập nhật sau

– Ngày 3 và ngày 4: Ngồi thiền
Đề mục quán: cập nhật sau

* Chu kỳ 12

– Ngày 1: Tụng 2 bài kinh (ấn vào tên bài)

Dấu hiệu nhận biết hội chúng thực hành lục hòa đã có khả năng tự độ

Đức Phật dạy về công đức sáu pháp hòa kính (lục hòa)

– Ngày 2: Nghe Pháp

Video (ấn vào tên bài): cập nhật sau

– Ngày 3 và ngày 4: Ngồi thiền
Đề mục quán: cập nhật sau

* Chương trình tu: Vu Lan báo hiếu – Cầu siêu gia tiên

Link: cập nhật sau

* Chu kỳ 13

– Ngày 1: Tụng kinh

Bài kinh (ấn vào tên bài): cập nhật sau

– Ngày 2: Nghe Pháp

Video (ấn vào tên bài): cập nhật sau

– Ngày 3 và ngày 4: Ngồi thiền
Đề mục quán: cập nhật sau

* Nghi thức tu tập kỷ niệm ngày vía Đức Đại Thế Chí Bồ Tát đản sinh

Link: cập nhật sau

Phần V. Thực Hành Lục Hòa Tại Câu Lạc Bộ Cúc Vàng (cập nhật sau)

* Chương trình tu tập kỷ niệm ngày vía Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát

Link: cập nhật sau

90.179 lượt xem
06/06/2020

Bình luận (1)

  1. B
    B

    Bùi Thị Tư PD Liên Nghiêm

    03/07/2022

    Con xin thành kính tri ân trên Tam Bảo, con xin thành kính tri ân công đức trên Sư Phụ cùng đại Tăng Ni và Cô Chủ Nhiệm CLBCV chùa Ba Vàng cho chúng con phước duyên tu tập 3 tháng ACKH cùng chư Tăng, cho con được trao dồi giới đức tâm cung kính, vâng lời, biết ơn. Con xin thành kính tri ân ạ. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni

Xem nhiều nhất trong chuyên mục