Phạm Thị Yến

Tâm Chiếu Hoàn Quán

Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Danh Sách Đạo Tràng

STT Tên Đạo Tràng Thông tin liên lạc
1 ĐT Từ Tâm

Địa chỉ: Quảng Ninh

Đạo tràng trưởng: Nguyễn Văn A

Zalo: 09876534345

2 Nhóm Phật Tử Như Thanh – Thanh Hóa

Thanh Hóa

3 Nhóm Phật Tử Như Thanh – Thanh Hóa

Thanh Hóa

4 Nhóm Phật Tử Như Thanh – Thanh Hóa

Thanh Hóa

5 Nhóm Phật Tử Như Thanh – Thanh Hóa

Thanh Hóa

6 Nhóm Phật Tử Như Thanh – Thanh Hóa

Thanh Hóa

7 Nhóm Phật Tử Như Thanh – Thanh Hóa

Thanh Hóa

8 Nhóm Phật Tử Như Thanh – Thanh Hóa

Thanh Hóa

9 Nhóm Phật Tử Như Thanh – Thanh Hóa

Thanh Hóa

10 Nhóm Phật Tử Như Thanh – Thanh Hóa

Thanh Hóa

11 Nhóm Phật Tử Như Thanh – Thanh Hóa

Thanh Hóa

12 Nhóm Phật Tử Như Thanh – Thanh Hóa

Thanh Hóa

13 Nhóm Phật Tử Như Thanh – Thanh Hóa

Thanh Hóa

14 Nhóm Phật Tử Như Thanh – Thanh Hóa

Thanh Hóa

15 Nhóm Phật Tử Như Thanh – Thanh Hóa

Thanh Hóa

16 Nhóm Phật Tử Như Thanh – Thanh Hóa

Thanh Hóa

17 Nhóm Phật Tử Như Thanh – Thanh Hóa

Thanh Hóa

18 Nhóm Phật Tử Như Thanh – Thanh Hóa

Thanh Hóa

19 Nhóm Phật Tử Như Thanh – Thanh Hóa

Thanh Hóa

20 Nhóm Phật Tử Như Thanh – Thanh Hóa

Thanh Hóa

21 Nhóm Phật Tử Như Thanh – Thanh Hóa

Thanh Hóa