Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Chương trình tu tập tụng kinh và thọ Bát Quan trai giới hồi hướng nguyện cầu hóa giải thiên tai dịch bệnh tại Việt Nam

Quý vị và các bạn tùy duyên in và tải bản PDF tại đây: Chương trình tu tập tụng kinh và thọ Bát Quan trai giới hồi hướng nguyện cầu hóa giải thiên tai dịch bệnh tại Việt Nam

Nếu muốn tu tập qua mạng thì tu theo chương trình dưới đây:

I. PHÁT NGUYỆN TỤNG KINH HẰNG NGÀY

– Số ngày phát nguyện tu tập mỗi đợt theo sự hướng dẫn của Câu lạc bộ Cúc Vàng.
– Một ngày tụng kinh hai thời. Thời gian tụng trong ngày: tùy duyên theo sự bố trí của các đạo hữu.
– Thời gian buổi sáng: Lễ tụng lễ theo kinh Quán Âm Quảng Trần (quý Phật tử ấn vào tên bài kinh để xem nội dung)
– Thời gian buổi chiều hoặc tối: Tụng kinh Tam Bảo
– Hôm nào có việc bận, đạo hữu bạch Phật, xin chuyển sang các ngày tiếp theo.
– Trong nghi lễ tụng kinh, phần văn khấn và phục nguyện như sau:

Văn khấn
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh cho con. Con xin thỉnh hết thảy chư Thiên, chư Thiện Thần, Hộ Pháp quang giáng nơi Pháp hội ủng hộ cho con.

Đệ tử con tên là… Pháp danh… ở tại…

Con đang sinh hoạt tại đạo tràng… tập tu sáu Pháp hòa kính tại Câu lạc bộ Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa.
Nhân duyên hiện nay đã xuất hiện (đọc nhân duyên của sự việc): Một số tỉnh miền Trung của đất nước Việt Nam chúng con, đang gặp khổ nạn về thiên tai bão lũ… Với niềm tin tâm linh về nhân quả, con xin phát nguyện tạo lập công đức tu tập lục hòa, theo phát nguyện của Câu lạc bộ Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa: tu tập tụng kinh trong (14,…) ngày, thọ nhận tu bát quan trai giới (1, 2, 3,…) ngày; tham gia đóng góp từ thiện tại đạo tràng, để cầu nguyện hóa giải các cơn bão, mưa, dịch bệnh… đang diễn ra và sẽ diễn ra trên đất nước Việt Nam, hồi hướng cầu bình an cho bà con nhân dân Phật tử trong toàn lãnh thổ đất nước Việt Nam, hồi hướng nguyện cầu các chúng sinh trong thế giới tâm linh chư Thiên, chư Thần, chư Long Vương, chư Dạ-xoa đồng ủng hộ, để thời tiết được mưa thuận gió hòa, an ninh ổn định… các cơ quan, cán bộ chức năng thuận duyên trong các công việc bảo hộ nhân dân đất nước. Con xin chư Phật chứng minh cho lời phát nguyện này của con và gia hộ cho con được thành tựu tâm nguyện mà con đã hồi hướng.

Giờ này, con xin tụng pháp bảo tôn kinh… con xin thỉnh hết thảy chư vị chư Thiên, chư Thần, chư Long Vương, chư Dạ-xoa cùng chư vong linh gia tiên họ… cùng các vong linh oan gia trái chủ hữu duyên với gia đình chúng con đồng vân tập về nơi đàn tràng pháp hội nghe kinh.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Phục nguyện
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng. Con xin hồi hướng công đức tu tập này, nguyện cầu hóa giải các cơn bão, mưa, dịch bệnh… đang diễn ra và sẽ diễn ra trên đất nước Việt Nam, hồi hướng cầu bình an cho bà con nhân dân Phật tử trong toàn lãnh thổ đất nước Việt Nam, hồi hướng nguyện cầu các chúng sinh trong thế giới tâm linh chư Thiên, chư Thần, chư Long Vương, chư Dạ xoa đồng ủng hộ, để thời tiết được mưa thuận gió hòa, an ninh ổn định… các cơ quan, cán bộ chức năng thuận duyên trong các công việc bảo hộ nhân dân đất nước. Con (Chúng con) xin hồi hướng cho những người bỏ mạng trong nạn (thiên tai, bão lũ, dịch bệnh,…) nếu chưa tìm thấy xác thì sớm tìm thấy xác và hồi hướng cho họ được tăng phước nương tựa Tam Bảo tu hành sớm được siêu thoát. Hồi hướng cho vong linh gia tiên tiền tổ, vong linh trên đất, vong linh oan gia trái chủ của cả gia đình đều được duyên lành giác ngộ Phật Pháp, tu hành sớm thoát khổ.

Hồi hướng cho gia đình con được…

Và hồi hướng nguyện cầu cho Phật Pháp được tuyên dương, toàn thể gia đình chúng con, cùng nhau tin tu theo Phật Pháp, cho tới ngày thành Phật.

Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát!

II. CHƯƠNG TRÌNH TU BÁT QUAN TRAI GIỚI

A. Hướng Dẫn

Kính thỉnh quý đạo hữu, vì thọ giới Bát quan trai tu tập tại nhà thì không viên mãn công đức, nhưng tâm chúng ta hướng tới giới và tinh tấn tu tập, vẫn thành tựu các số phần công đức.
Các Phật tử tùy duyên phát nguyện tu 1, 2 hoặc 3 ngày: mùng 2, mùng 8 và 16/9/Canh Tý. (không phát nguyện hơn hoặc kém, để đảm bảo “Ý HÒA” trong lục hòa)
Lưu ý: Không tu liền hai ngày hoặc ba ngày. Có thể tu cách ngày. Tu liền dễ sinh tâm kiêu mạn hoặc giải đãi trong khi tu tập và không có thời gian tư duy thực hành các bài pháp được nghe.
Sắm lễ: Sắm 3 bát cơm và 3 cốc nước để dâng cúng lên chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Tăng, dâng cúng lên chư Thiên, chư Thần, hiến cúng các vong linh.
– Công phu khuya: 4h30 – 5h00: tụng kinh Tam Bảo.
– Sáng: 7h00 – 8h30: nhận giới, 8h30: tụng kinh Quán Âm Quảng Trần, cúng lễ.
– Trưa: Từ 11h00 – 12h00: Thọ trai
– Chiều: 14h00: lễ Phật, ngồi thiền; 15h00: nghe Pháp
– Tối: 18h00: Sám hối chuyển hóa, tụng kinh Bảy Pháp Khiến Đất Nước Không Bị Diệt Vong

B. Các Khóa Lễ

1. Công phu khuya

(tụng kinh Tam Bảo: 4h30 – 5h00)

Nguyện hương
Nguyện đem lòng thành kính
Gửi theo đám mây hương
Phảng phất khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác.
Nam mô Bồ Tát Hương Cúng Dường. (3 lần)
(cắm hương)

Văn khấn
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh cho con. Con xin thỉnh hết thảy chư Thiên, chư Thiện Thần, Hộ Pháp quang giáng nơi Pháp hội ủng hộ cho con.

Đệ tử con tên là… Pháp danh…. ở tại….

Con đang sinh hoạt tại đạo tràng… tập tu sáu Pháp hòa kính tại Câu lạc bộ Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa.
Nhân duyên hiện nay đã xuất hiện (đọc nhân duyên của sự việc): Một số tỉnh miền Trung của đất nước Việt Nam chúng con, đang gặp khổ nạn về thiên tai bão lũ… Với niềm tin tâm linh về nhân quả, con xin phát nguyện tạo lập công đức tu tập lục hòa, theo phát nguyện của Câu lạc bộ Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa: tu tập tụng kinh trong (14,…) ngày, thọ nhận tu bát quan trai giới (1, 2, 3) ngày; tham gia đóng góp từ thiện tại đạo tràng, để cầu nguyện hóa giải các cơn bão, mưa, dịch bệnh… đang diễn ra và sẽ diễn ra trên đất nước Việt Nam, hồi hướng cầu bình an cho bà con nhân dân Phật tử trong toàn lãnh thổ đất nước Việt Nam, hồi hướng nguyện cầu các chúng sinh trong thế giới tâm linh chư Thiên, chư Thần, chư Long Vương, chư Dạ-xoa đồng ủng hộ, để thời tiết được mưa thuận gió hòa, an ninh ổn định… các cơ quan, cán bộ chức năng thuận duyên trong các công việc bảo hộ nhân dân đất nước. Con xin chư Phật chứng minh cho lời phát nguyện này của con và gia hộ cho con được thành tựu tâm nguyện mà con đã hồi hướng.

Chúng con xin cúng dường Tam Bảo là… Hồi hướng phúc lành đến cho chư Thiên, chư Thiện Thần, Hộ Pháp: Cầu thỉnh xin các vị hội tụ về nơi đây hộ trì cho gia đình, cho quốc độ được thoát khỏi các ác nạn về (dịch bệnh, bão lũ, nước ngập lụt, hạn hán…).

Chúng con xin cúng dường Tam Bảo là… Hồi hướng phúc lành đến cho các vị chư Thiên, quỷ hành bệnh, Dạ-xoa, La Sát, Long Vương, cùng đẳng đẳng các chúng có tác duyên gây nên các ác nạn về thiên tai, dịch bệnh cho chúng nhân tại đất nước Việt Nam, nguyện cho các vị tăng phúc tiêu nghiệp ác, nương oai lực Tam Bảo, hành các thiện pháp ủng hộ cho chính Pháp, phát nguyện Bồ Đề thực hành công hạnh Bồ Đề theo Phật tử câu lạc bộ Cúc Vàng: “Phát Tâm Bồ Đề, hộ trì Tam Bảo, chuyển tải Phật Pháp, rộng khắp thế gian”. Xin các vị hoan hỷ hộ trì cho nhân dân, đất nước hóa giải tiêu trừ các ác nạn.

Chúng con xin cúng dường Tam Bảo là… Hồi hướng phúc lành đến cho các oan gia trái chủ trên nghiệp bệnh và thân mạng của cả gia đình (đọc tên từng người):…
Giờ này, con xin tụng pháp bảo tôn kinh… con xin thỉnh hết thảy chư vị chư Thiên, chư Thần, chư Long Vương, chư Dạ-xoa cùng chư vong linh gia tiên họ… cùng các vong linh oan gia trái chủ hữu duyên với gia đình chúng con đồng vân tập về nơi đàn tràng pháp hội nghe kinh.
Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát! (1 lễ)
(quỳ gối, chắp tay)

Lễ tán Phật
(pháp khí khánh, chuông)
Đại từ đại bi thương chúng sinh,
Đại hỷ đại xả cứu hàm thức,
Tướng đẹp sáng ngời dùng trang nghiêm.
Chúng con chí tâm thành đảnh lễ.
Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chư Phật ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Chính Pháp ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Tăng bậc Hiền Thánh ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 lễ)

Tán Pháp
(pháp khí: chuông, mõ)
Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn
Trăm nghìn muôn kiếp khó được gặp
Nay con nghe thấy vâng gìn giữ
Nguyện hiểu nghĩa chân đức Thế Tôn.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần)

Tụng kinh
(Khai chuông mõ, pháp khí: mõ chuông, Phật tử ấn vào tên bài kinh để xem nội dung)

Kinh Tam Bảo

Phổ Hiền hạnh nguyện
Đệ tử chúng con tuỳ thuận tu tập mười nguyện lớn của đức Phổ Hiền Bồ Tát:
Một là kính lễ chư Phật.
Hai là xưng tán Như Lai.
Ba là rộng tu cúng dường.
Bốn là sám hối nghiệp chướng.
Năm là tùy hỷ công đức.
Sáu là thỉnh Phật chuyển pháp.
Bảy là thỉnh Phật trụ thế.
Tám là thường theo học Phật.
Chín là hằng thuận chúng sinh.
Mười là hồi hướng khắp tất cả.
(Quỳ gối chắp tay phát nguyện ba lần)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Con xin nguyện cùng các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng Tập Tu Lục Hòa phát nguyện thực hành công hạnh:
PHÁT TÂM BỒ ĐỀ
HỘ TRÌ TAM BẢO
CHUYỂN TẢI PHẬT PHÁP
RỘNG KHẮP THẾ GIAN.

Hồi hướng
(Pháp khí: chuông, mõ)
Tụng kinh công đức có bao nhiêu,
Con xin lấy đó hồi hướng về,
Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh
Thảy đều thể nhập vô sinh nhẫn.
Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não,
Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời,
Nguyện các tội chướng thảy tiêu trừ,
Đời đời thường hành Bồ Tát đạo.
Nguyện đem công đức tu hành này,
Chan rải mười phương khắp tất cả,
Hết thảy chúng con cùng các loài,
Đồng được lên ngôi Vô Thượng giác.

Lễ tri ân Tam Bảo (7 lần)
Con xin chí thiết chí thành đảnh lễ tri ân Tam Bảo (lễ)

Tam tự quy
(Pháp khí: khánh, chuông)
Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm Vô Thượng. (1 lễ)
Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 lễ)
Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại. (1 lễ)

2. Công phu sáng

7h00 – 9h: Nhận giới theo video Sư Phụ truyền giới tại bài sau:
(Quý vị nào đã được nghe giảng giới nhiều lần rồi thì nhận giới tại 1:41:20, sau khi nhận xong thì tụng kinh Quán Âm Quảng Trần phía dưới.)

9h: Tụng kinh Quán Âm Quảng Trần (tụng phần thân kinh)

Phổ Hiền hạnh nguyện
Đệ tử chúng con tuỳ thuận tu tập mười nguyện lớn của đức Phổ Hiền Bồ Tát:
Một là kính lễ chư Phật.
Hai là xưng tán Như Lai.
Ba là rộng tu cúng dường.
Bốn là sám hối nghiệp chướng.
Năm là tùy hỷ công đức.
Sáu là thỉnh Phật chuyển pháp.
Bảy là thỉnh Phật trụ thế.
Tám là thường theo học Phật.
Chín là hằng thuận chúng sinh.
Mười là hồi hướng khắp tất cả.

(Quỳ gối chắp tay phát nguyện ba lần)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Con xin nguyện cùng các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng Tập Tu Lục Hòa phát nguyện thực hành công hạnh:
PHÁT TÂM BỒ ĐỀ
HỘ TRÌ TAM BẢO
CHUYỂN TẢI PHẬT PHÁP
RỘNG KHẮP THẾ GIAN.

Chúng con nguyện hồi hướng cho Chính Pháp của Phật được tuyên dương, được hưng thịnh. (3 lần)

(Cúng cơm: Quỳ gối chắp tay khấn)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh, chư Hộ Pháp, chư Thiên, chư Thần Linh chứng giám, chư vong linh hoan hỷ, hôm nay gia đình chúng con thành tâm nương đức chư Tăng chùa Ba Vàng và công đức tu lục hòa của các Phật tử trong CLB Cúc Vàng, chúng con xin dâng cúng vật thực:
Thượng: Chúng con xin dâng lên cúng dường thập phương chư Phật chứng minh.
Trung: Chúng con xin cúng dâng lên chư Bồ tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh.
Hạ: Chúng con xin cúng dường cho chư Thiên, chư Thần, quỷ Thần, Long Vương, Dạ-xoa, La Sát… mà con đã thỉnh mời.
Sau: Chúng con xin được nương oai lực Phật Pháp Tăng, hiến cúng cho tất cả các vong linh đã thỉnh mời. Nguyện cho các vong linh được nương sự bố thí trong đàn lễ cúng này của con mà được thọ thực no đủ.

(Đọc Biến thực, Biến thủy)
Chú biến thực: Nam mô tát phạ đát tha, nga đá phả rô chỉ đế, ám tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (7 lần)
Chú biến thủy: Nam mô tô rô bà ra, đát tha nga đá ra, đát điệt tha, án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô sa bà ha. (7 lần)
Phổ cúng dường: Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. (7 lần)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông, 1 vái)

(Quỳ)

Phục nguyện
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Chúng con xin hồi hướng công đức tu Bát quan trai 1 ngày 1 đêm về Vô Thượng Bồ Đề và hồi hướng hóa giải các cơn bão, mưa, dịch bệnh… đang diễn ra và sẽ diễn ra trên đất nước Việt Nam, hồi hướng cầu bình an cho bà con nhân dân Phật tử trong toàn lãnh thổ đất nước Việt Nam, hồi hướng nguyện cầu các chúng sinh trong thế giới tâm linh chư Thiên, chư Thần, chư Long Vương, chư Dạ-xoa đồng ủng hộ, để thời tiết được mưa thuận gió hòa, an ninh ổn định… các cơ quan, cán bộ chức năng thuận duyên trong các công việc bảo hộ nhân dân đất nước. Con (Chúng con) xin hồi hướng cho những người bỏ mạng trong nạn (thiên tai, bão lũ, dịch bệnh,…) nếu chưa tìm thấy xác thì sớm tìm thấy xác và hồi hướng cho họ được tăng phước nương tựa Tam Bảo tu hành sớm được siêu thoát. Hồi hướng cho vong linh gia tiên tiền tổ, vong linh trên đất, vong linh oan gia trái chủ của cả gia đình đều được duyên lành giác ngộ Phật Pháp, tu hành sớm thoát khổ.

Hồi hướng cho gia đình con được…

Và hồi hướng nguyện cầu cho Phật Pháp được tuyên dương, toàn thể gia đình chúng con, cùng nhau tin tu theo Phật Pháp, cho tới ngày thành Phật.
Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát!

Hồi hướng
(Pháp khí: chuông, mõ)
Tụng kinh công đức có bao nhiêu,
Con xin lấy đó hồi hướng về,
Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh
Thảy đều thể nhập vô sinh nhẫn.
Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não,
Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời,
Nguyện các tội chướng thảy tiêu trừ,
Đời đời thường hành Bồ Tát đạo.
Nguyện đem công đức tu hành này,
Chan rải mười phương khắp tất cả,
Hết thảy chúng con cùng các loài,
Đồng được lên ngôi Vô Thượng giác.

Lễ tri ân Tam Bảo (7 lần)
Con xin chí thiết chí thành đảnh lễ tri ân Tam Bảo (lễ)

Tam tự quy
(Pháp khí: khánh, chuông)
Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm Vô Thượng. (1 lễ)
Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 lễ)
Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại. (1 lễ)

3. Công phu trưa

11h00 – 12h00: Thọ trai

(Ngồi chắp tay bạch)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng tác đại chứng minh. Nay con phát nguyện thọ giới Bát quan trai ở nhà, giờ này đã đến giờ thọ trai, con xin dâng thức ăn trai tịnh cúng dường lên Tam Bảo, cúi xin Tam Bảo chứng minh và cho phép con được thừa hưởng ân đức của Tam Bảo mà thọ thực.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Thọ trai xong:
(Ngồi chắp tay bạch)
Giờ này con đã thọ thực xong, con xin phát nguyện sẽ tinh tấn tu hành, thực hành công hạnh Bồ Đề, hộ trì Tam Bảo, chuyển tải Phật Pháp, rộng khắp thế gian. Cúi xin Tam Bảo chứng minh cho con.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích ca Mâu Ni!

4. Công phu chiều

Chiều: 14h00: lễ Phật, ngồi thiền; 15h00: nghe Pháp

(Cắm hương xong, chắp tay đọc)

Nguyện hương
Nguyện đem lòng thành kính
Gửi theo đám mây hương
Phảng phất khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát!

Lễ tán Phật
(pháp khí: khánh, chuông)
Đại từ đại bi thương chúng sinh,
Đại hỷ đại xả cứu hàm thức,
Tướng đẹp sáng ngời dùng trang nghiêm.
Chúng con chí tâm thành đảnh lễ.
Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chư Phật ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Chính Pháp ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Tăng bậc Hiền Thánh ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 lễ)

Tán Pháp
(pháp khí: chuông, mõ)
Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn
Trăm nghìn muôn kiếp khó được gặp
Nay con nghe thấy vâng gìn giữ
Nguyện hiểu nghĩa chân đức Thế Tôn.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần)

Tọa thiền: Đề mục quán tùy duyên theo kinh Bát Đại Nhân Giác.

Xả thiền

Nghe Pháp

(Các bài pháp thay đổi, tùy theo hướng dẫn của câu lạc bộ Cúc Vàng)

Ngày mùng 2/9/Canh Tý: Pháp thoại: “Công đức tu tập Bát Quan Trai giới”

Ngày mùng 8/9/Canh Tý: Pháp thoại:”Công đức tuỳ hỷ và giữ trai giới”

Ngày 16/9/Canh Tý: Pháp thoại: Cửa Bại Vong

Hồi hướng

(pháp khí: chuông, mõ)
Tu trai công đức có bao nhiêu,
Con xin lấy đó hồi hướng về,
Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh
Thảy đều thể nhập vô sinh nhẫn.
Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não,
Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời,
Nguyện các tội chướng thảy tiêu trừ,
Đời đời thường hành Bồ tát đạo.
Nguyện đem công đức tu hành này,
Chan rải mười phương khắp tất cả,
Hết thảy chúng con cùng các loài,
Đồng được lên ngôi Vô Thượng giác.

Lễ tri ân Tam Bảo (7 lần)
Con xin chí thiết chí thành đảnh lễ tri ân Tam Bảo (lễ)

Tam tự quy
(Pháp khí: khánh, chuông)
Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm Vô Thượng. (1 lễ)
Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 lễ)
Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại. (1 lễ)

5. Công phu tối

Tối: 18h00: Sám hối chuyển hóa, tụng kinh Bảy Pháp Khiến Đất Nước Không Bị Diệt Vong

(Cắm hương xong, chắp tay đọc)

Nguyện hương

Nguyện đem lòng thành kính
Gửi theo đám mây hương
Phảng phất khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát!

Văn khấn
Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con tên là:… Pháp danh:… Con xin tu tập công phu tối của ngày tu Bát quan trai giới.
Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát!

Lễ tán Phật
(pháp khí: khánh, chuông)

Đại từ đại bi thương chúng sinh,
Đại hỷ đại xả cứu hàm thức,
Tướng đẹp sáng ngời dùng trang nghiêm.
Chúng con chí tâm thành đảnh lễ.
Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chư Phật ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Chính Pháp ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Tăng bậc Hiền Thánh ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 lễ)

Tán Pháp
(pháp khí: chuông, mõ)
Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn,
Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp.
Nay con nghe thấy vâng gìn giữ,
Nguyện hiểu nghĩa chân đức Thế Tôn.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần)

SÁM HỐI CHUYỂN HÓA
(quỳ, pháp khí mõ)

Quý Phật tử có thể tụng theo bài sám chuyển hóa tại đường link sau:
https://soundcloud.com/phat-phap-ung-dung/sam-nguyen-chua-ba-vang

Tụng bài kinh 7 pháp khiến đất nước không bị diệt vong tại đường link sau (bài này có trong Nhật tụng thiền môn chùa Ba Vàng trang 332):
Phật dạy bảy pháp khiến đất nước không bị diệt vong – Kinh Pháp Cú

Phục nguyện
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Chúng con xin hồi hướng công đức tu Bát quan trai 1 ngày 1 đêm về Vô Thượng Bồ Đề và hồi hướng hóa giải (các cơn bão, mưa, dịch bệnh,…)… đang diễn ra và sẽ diễn ra trên đất nước Việt Nam, hồi hướng cầu bình an cho bà con nhân dân Phật tử trong toàn lãnh thổ đất nước Việt Nam, hồi hướng nguyện cầu các chúng sinh trong thế giới tâm linh chư Thiên, chư Thần, chư Long Vương, chư Dạ-xoa đồng ủng hộ, để thời tiết được mưa thuận gió hòa, an ninh ổn định… các cơ quan, cán bộ chức năng thuận duyên trong các công việc bảo hộ nhân dân đất nước. Con (chúng con) xin hồi hướng cho những người bỏ mạng trong nạn (thiên tai, bão lũ, dịch bệnh,…) nếu chưa tìm thấy xác thì sớm tìm thấy xác và hồi hướng cho họ được tăng phước nương tựa Tam Bảo tu hành sớm được siêu thoát. Hồi hướng cho vong linh gia tiên tiền tổ, vong linh trên đất, vong linh oan gia trái chủ của cả gia đình đều được duyên lành giác ngộ Phật Pháp, tu hành sớm thoát khổ.
Hồi hướng cho gia đình con được…
Và hồi hướng nguyện cầu cho Phật Pháp được tuyên dương, toàn thể gia đình chúng con, cùng nhau tin tu theo Phật Pháp, cho tới ngày thành Phật.

Lễ tri ân Tam Bảo (7 lần)
Con xin chí thiết chí thành đảnh lễ tri ân Tam Bảo (lễ)

Tam tự quy y
(pháp khí: khánh, chuông)
Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm Vô Thượng. (1 lễ)
Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 lễ)
Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại. (1 lễ)

6. Xả giới

Thời gian: sáng hôm sau
Nghi thức:
(Cắm hương xong, chắp tay đọc)

Nguyện hương

Nguyện đem lòng thành kính
Gửi theo đám mây hương
Phảng phất khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát!

Văn khấn
Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Đệ tử con tên là:… Pháp danh:… Hôm qua con hướng tâm nương đức của Sư Phụ cùng đại Tăng chùa Ba Vàng nguyện thọ nhận Bát quan trai giới tại nhà một ngày một đêm, nay con xin xả giới Bát quan trai. Kính xin trên chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh cho con được xả giới như pháp để chúng con được thừa hưởng ân đức của Tam Bảo.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích ca Mâu Ni!

NGHI LỄ – TỤNG KINH TÁM ĐIỀU GIÁC NGỘ CỦA BẬC ĐẠI NHÂN

(pháp khí: chuông, mõ)
Là người đệ tử Phật, ngày đêm nên chí tâm, nhớ nghĩ và tư duy, về tám điều giác ngộ, của các bậc Đại nhân.
Điều giác ngộ thứ nhất:
Thế gian vốn vô thường, cõi nước rất mong manh, bốn đại lại khổ không, năm ấm là vô ngã, luôn sinh diệt biến đổi, giả dối không có chủ, tâm là nguồn việc ác, thân là rừng nghiệp tội, nếu quán sát như thế, dần dần lìa sinh tử.
Điều giác ngộ thứ hai:
Tham muốn nhiều là khổ, bao sinh tử nhọc nhằn, đều từ tham dục khởi, nếu ít muốn biết đủ, thân tâm được tự tại.
Điều giác ngộ thứ ba:
Tâm nếu không biết đủ, chỉ lo việc tham cầu, sẽ tăng thêm tội ác, Bồ Tát không như vậy, thường nhớ đến tri túc, vui cảnh nghèo giữ đạo, lấy tuệ làm sự nghiệp.
Điều giác ngộ thứ tư:
Lười biếng phải sa đọa, nên thường hành tinh tấn, để phá phiền não ác, chiết phục cả bốn ma, ra khỏi ngục ấm giới.
Điều giác ngộ thứ năm:
Ngu si phải sinh tử, nên Bồ Tát thường nhớ, luôn học rộng nghe nhiều, để tăng trưởng trí tuệ, và thành tựu biện tài, rồi đem niềm vui lớn, giáo hóa cho tất cả.
Điều giác ngộ thứ sáu:
Nghèo khổ hay oán hờn, thường kết nhiều duyên ác, Bồ Tát hành bố thí, bình đẳng với oán thân, không nhớ đến lỗi cũ, không ghét bỏ người ác.
Điều giác ngộ thứ bảy:
Năm dục là tai họa, thân dẫu ở cõi tục, nhưng không nhiễm dục lạc, thường nhớ nghĩ ba y, bình bát và pháp khí, chí nguyện người xuất gia, luôn giữ đạo trong sạch, thực hành hạnh thanh tịnh, từ bi với tất cả.
Điều giác ngộ thứ tám:
Sinh tử luôn thiêu đốt, khổ não thật vô biên, nên phát tâm Bồ Đề, tu hành cầu Thánh đạo, cứu độ khắp tất cả, nguyện thay thế chúng sinh, gánh chịu vô lượng khổ, khiến cho tất cả loài, đều được đại an lạc.

Tám điều nói trên đây, chư Phật và Bồ Tát, đã tự mình giác ngộ, và tinh tấn hành đạo, tu từ bi trí tuệ, nương theo thuyền Pháp thân, đến nơi bờ Niết bàn, rồi trở lại sinh tử, độ thoát các chúng sinh, cũng đem tám điều này, chỉ dạy cho tất cả, khiến mọi loài chúng sinh, biết được sinh tử khổ, xa lìa năm món dục, tu tâm theo Thánh đạo. Nếu người đệ tử Phật, tư duy tám điều này, sẽ ở trong mỗi niệm, diệt được vô lượng tội, thẳng tiến đến Bồ đề, mau thành tựu Chính giác, dứt hẳn đường sinh tử, thường an trú tịnh lạc.

Phổ Hiền hạnh nguyện
Đệ tử chúng con tuỳ thuận tu tập mười nguyện lớn của đức Phổ Hiền Bồ tát:
Một là kính lễ chư Phật.
Hai là xưng tán Như Lai.
Ba là rộng tu cúng dường.
Bốn là sám hối nghiệp chướng.
Năm là tùy hỷ công đức.
Sáu là thỉnh Phật chuyển pháp.
Bảy là thỉnh Phật trụ thế.
Tám là thường theo học Phật.
Chín là hằng thuận chúng sinh.
Mười là hồi hướng khắp tất cả.

PHÁT NGUYỆN BỒ ĐỀ
ĐỆ TỬ CON NAY PHÁT NGUYỆN THỰC HÀNH CÔNG HẠNH BỒ ĐỀ,
HỘ TRÌ TAM BẢO,
CHUYỂN TẢI PHẬT PHÁP,
RỘNG KHẮP THẾ GIAN (3 lần).

Phục nguyện
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng.
Vì đang nạn dịch chúng con không thể về chùa để tu tập được và con biết rằng thọ giới Bát quan trai tu tập tại nhà thì không viên mãn công đức, nhưng con thành tâm hướng tới tu tập giới Bát quan trai 1 ngày 1 đêm được phần công đức nào con xin hồi hướng về Vô Thượng Bồ Đề và hồi hướng hóa giải (các cơn bão, mưa, dịch bệnh,…)… đang diễn ra và sẽ diễn ra trên đất nước Việt Nam, hồi hướng cầu bình an cho bà con nhân dân Phật tử trong toàn lãnh thổ đất nước Việt Nam, hồi hướng nguyện cầu các chúng sinh trong thế giới tâm linh chư Thiên, chư Thần, chư Long Vương, chư Dạ-xoa đồng ủng hộ, để thời tiết được mưa thuận gió hòa, an ninh ổn định… các cơ quan, cán bộ chức năng thuận duyên trong các công việc bảo hộ nhân dân đất nước. Con (Chúng con) xin hồi hướng cho những người bỏ mạng trong nạn (thiên tai, bão lũ, dịch bệnh,…) nếu chưa tìm thấy xác thì sớm tìm thấy xác và hồi hướng cho họ được tăng phước nương tựa Tam Bảo tu hành sớm được siêu thoát. Hồi hướng cho vong linh gia tiên tiền tổ, vong linh trên đất, vong linh oan gia trái chủ của cả gia đình đều được duyên lành giác ngộ Phật Pháp, tu hành sớm thoát khổ.

Hồi hướng cho gia đình con được…

Và hồi hướng nguyện cầu cho Phật Pháp được tuyên dương, toàn thể gia đình chúng con, cùng nhau tin tu theo Phật Pháp, cho tới ngày thành Phật.
Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát!

Hồi hướng 
(pháp khí: chuông, mõ)
Tu trai công đức có bao nhiêu,
Con xin lấy đó hồi hướng về,
Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh
Thảy đều thể nhập vô sinh nhẫn.
Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não,
Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời,
Nguyện các tội chướng thảy tiêu trừ,
Đời đời thường hành Bồ tát đạo.
Nguyện đem công đức tu hành này,
Chan rải mười phương khắp tất cả,
Hết thảy chúng con cùng các loài,
Đồng được lên ngôi Vô Thượng giác.

Lễ tri ân Tam Bảo (7 lần)
Con xin chí thiết chí thành đảnh lễ tri ân Tam Bảo (lễ)

Tam tự quy
(Pháp khí: khánh, chuông)
Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm Vô Thượng. (1 lễ)
Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 lễ)
Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại. (1 lễ)

HẾT

4.627 lượt xem
13/10/2020

Bình luận (0)

Xem nhiều nhất trong chuyên mục