Chương trình tu tập tụng kinh và thọ Bát Quan trai giới hồi hướng nguyện cầu hóa giải thiên tai dịch bệnh tại Việt Nam

Quý vị và các bạn tùy duyên in và tải bản PDF tại đây (ấn vào tên bài):

Chương trình tu tập tụng kinh và thọ Bát Quan trai giới hồi hướng nguyện cầu hóa giải thiên tai dịch bệnh tại Việt Nam (Dành cho nhân dân Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa)

Chương trình tu tập tụng kinh và thọ Bát Quan trai giới hồi hướng nguyện cầu hóa giải thiên tai dịch bệnh tại Việt Nam (Dành cho Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa)

A. Hướng Dẫn

I. Đối Tượng Làm Chủ Lễ

Chương trình dành cho hai đối tượng:
(1) Nhân dân và Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa
(2) Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa

Giải thích:
(1) Nhân dân và Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa: Nhân dân là những người chưa quy y Tam Bảo; Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa là những người đã quy y Tam Bảo, nhưng chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa.
(2) Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa: Các Phật tử đã được phát nguyện Bồ Đề và phát nguyện tu sáu Pháp hòa kính là: 1. Thân hòa đồng trụ; 2. Khẩu hòa vô tránh; 3. Ý hòa đồng duyệt; 4. Giới hòa đồng tu; 5. Kiến hòa đồng giải; 6. Lợi hòa đồng quân.

Lưu ý:
– Thực hành nghi thức chung: Nếu trong gia đình/hội chúng, có cả thành viên đã phát nguyện tu lục hòa và thành viên chưa phát nguyện tu lục hòa, thì sẽ dùng chung chương trình dành cho Phật tử đã phát nguyện tu lục hòa.

II. Hướng Dẫn Tu Tập

1. Thời Gian
– Theo hướng dẫn của Câu lạc bộ.

2. Phương Thức Tu Tập
– Tu theo cá nhân, gia đình, hoặc nhóm, hoặc cả đạo tràng

3. Cách thức tu tập
- Một ngày tụng kinh từ 1 - 2 thời. Thời gian tụng trong ngày: tùy duyên theo sự bố trí của các đạo hữu.
- Hôm nào có việc bận, đạo hữu bạch Phật, xin chuyển sang các ngày tiếp theo.

III. Sắm Lễ

– Không làm lễ khai đàn, kết đàn.
– Tùy duyên có/không bày lễ. Lễ gồm: hoa, nước trà hoặc nước trắng, quả, thực (bát cơm hoặc bánh và cần thay mới mỗi khi cúng).
Lưu ý: Nếu không cúng thực thì không sắp lễ.

IV. Hướng Dẫn Cho Phật Tử Ở Xa Muốn Cúng Dường Tam Bảo Về Chùa Ba Vàng

Nếu các Phật tử ở xa, muốn cúng dường Tam Bảo về chùa Ba Vàng, nhưng không có điều kiện để về chùa, thì quý Phật tử xem hướng dẫn tại đây bài: Thông báo số tài khoản của chùa Ba Vàng
Link: https://chuabavang.com/thong-bao-so-tai-khoan-cua-chua-ba-vang-d781.html
Lưu ý: Nếu như sách nào có in số tài khoản mà không in đường link trên, mong quý vị xem xét và kiểm tra lại.

B. Nghi Thức 

Quý đạo hữu thực hiện 1 trong 2 nghi thức dưới đây:

Nghi Thức Dành Cho Nhân Dân, Phật Tử Chưa Phát Nguyện Bồ Đề Tu Lục Hòa

I. Nghi Thức Phát Nguyện Tụng Kinh Hàng Ngày

1. Nguyện Hương
(Quỳ. Thực hiện 1 trong 2 văn nguyện hương dưới đây)

a. Dùng hương đốt, hương trầm,…

Nguyện đem lòng thành kính
Gửi theo đám mây hương
Phảng phất khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

 

b. Dùng tâm hương

Nguyện ý thành, tâm kính
Biến mãn khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

2. Văn Khấn
(Quỳ gối, chắp tay bạch)

Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con/chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, cùng chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho con/chúng con. Con/chúng con xin thỉnh mời chư Thiên, chư Thần Linh, vân tập về nơi pháp hội ủng hộ cho pháp hội của con/chúng con.

Đệ tử con tên là… Pháp danh (nếu có):… ở tại…

(Tùy duyên có/không đọc phần này: con/chúng con đang tu tập tại đạo tràng… thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng)
Con/chúng con tùy hỷ theo sáu Pháp hòa kính của Đức Phật.

Nhân duyên hiện nay đã xuất hiện (đọc nhân duyên của sự việc): ... Với niềm tin tâm linh về nhân quả, con/chúng con xin phát nguyện tạo lập công đức tu tập lục hòa, theo phát nguyện của Câu lạc bộ Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa: tu tập tụng kinh trong (đọc số ngày)...  ngày, (thọ nhận tu bát quan trai giới … ngày); tham gia đóng góp từ thiện tại đạo tràng, để cầu nguyện hóa giải (cơn bão, mưa, dịch bệnh)... đang diễn ra và sẽ diễn ra trên đất nước Việt Nam, hồi hướng cầu bình an cho bà con nhân dân Phật tử trong toàn lãnh thổ đất nước Việt Nam, hồi hướng nguyện cầu chư vị chư Thiên, chư Thần Linh, chư Long Vương, chư Dạ-xoa cùng đẳng đẳng các chúng trong cõi tâm linh có liên quan đến (đọc sự việc)... đồng ủng hộ, để thời tiết được mưa thuận gió hòa, an ninh ổn định... các cơ quan, cán bộ chức năng thuận duyên trong các công việc bảo hộ nhân dân đất nước. Con/chúng con xin chư Phật chứng minh cho lời phát nguyện này của con/chúng con và gia hộ cho con/chúng con được thành tựu tâm nguyện mà con/chúng con đã hồi hướng.

Con/chúng con xin nương oai lực của Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh và độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, thỉnh mời hết thảy chư vị chư Thiên, chư Thần Linh, chư Long Vương, chư Dạ-xoa cùng đẳng đẳng các chúng trong cõi tâm linh có liên quan đến (đọc sự việc)... cùng các vong linh gia tiên họ... hợp duyên của gia đình con/chúng con, và các vong linh oan gia trái chủ hữu duyên với gia đình con/chúng con đồng vân tập về nơi đàn tràng pháp hội nghe kinh, tu tập (nếu cúng thực thì đọc: và thọ tài ẩm thực hiến cúng của con/chúng con).

Nếu cúng dường Tam Bảo thì bạch:
– Con/chúng con xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tịnh tài là… để hồi hướng cho các chúng trong cõi tâm linh có liên quan đến (cơn bão, mưa, dịch bệnh).…
– Con/chúng con xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tịnh tài là… để hồi hướng phúc báo cho các vong linh mà con/chúng con đã thỉnh mời (nếu cúng dường riêng cho từng mục vong linh thì đọc riêng số tịnh tài của từng mục vong linh)

(Tiếp)

Giờ này, con/chúng con xin tụng Pháp bảo tôn kinh (đọc tên bài kinh)...
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

3. Lễ Tán Phật
(Quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

Đại từ đại bi thương chúng sinh,
Đại hỷ đại xả cứu hàm thức,
Tướng đẹp sáng ngời dùng trang nghiêm,
Chúng con chí tâm thành đảnh lễ. (1 chuông)

Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chư Phật ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Chính Pháp ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Tăng bậc Hiền Thánh ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (3 chuông. 1 lễ)

4. Tán Pháp
(Ngồi; khai chuông mõ)

Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn,
Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp.
Nay con nghe thấy vâng gìn giữ,
Nguyện hiểu nghĩa chân Đức Thế Tôn.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần. 3 chuông)

5. Tụng Kinh
(Quý Phật tử ấn vào tên bài kinh để xem nội dung; tu lần lượt các bài kinh, hết rồi vòng lại)

Kinh Quán Âm Quảng Trần

(Lưu ý: lễ theo phần thân kinh; có thể tu làm 2-3 buổi)
Bài kinh: Kinh Tam Bảo

6. Cúng Thực

(Nếu không cúng thực thì không thực hiện phần này)

a. Văn bạch
(Quỳ, chắp tay)

Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con/chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho con/chúng con. Con/chúng con xin thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh ủng hộ cho con/chúng con.
Đệ tử con/chúng con xin được tác lễ cúng dường vật thực:

Thượng: Xin dâng lên cúng dường thập phương chư Phật chứng minh.
Trung: Xin dâng lên cúng dường chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh.
Hạ: Xin dâng cúng đến cho chư Thiên, chư Thần Linh tại nơi đây, chư Long Vương, chư Dạ-xoa,...
Sau: Xin hiến cúng cho tất cả các vong linh mà con/chúng con đã thỉnh mời. Nguyện cho các vong linh được nương sự bố thí trong đàn lễ cúng này của con/chúng con mà được thọ thực no đủ.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni (1 chuông)

b. Tụng thần chú cúng thực
(Ngồi, pháp khí: mõ)

Biến thực chân ngôn: Nam mô tát phạ đá tha, nga đá phả rô chỉ đế, ám tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (7 lần. 1 chuông)
Biến thủy chân ngôn: Nam mô tô rô bà ra, đát tha nga đá ra, đát điệt tha, án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô sa bà ha. (7 lần. 1 chuông)
Phổ cúng dường: Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. (7 lần. 3 chuông)

Nguyện cho các vong linh
Được thọ thực no đủ
Nghe kinh giác ngộ Pháp
Sinh lòng kính tín Phật
Nương tựa nơi Tam Bảo
Tu hành cầu thoát khổ
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 vái)

7. Phát Nguyện Bồ Đề
(Quỳ)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con/chúng con xin tùy hỷ với công hạnh Bồ Đề:

PHÁT TÂM BỒ ĐỀ
HỘ TRÌ TAM BẢO
CHUYỂN TẢI PHẬT PHÁP
RỘNG KHẮP THẾ GIAN. (3 lần)

Con/chúng con nguyện hồi hướng cho Chính Pháp của Phật được tuyên dương, được hưng thịnh. (1 chuông. 1 lễ)

8. Phục Nguyện

(Quỳ gối; chắp tay)

Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Đệ tử con/chúng con xin hồi hướng công đức tu tập này, công đức tùy hỷ theo sáu Pháp hòa kính của Đức Phật, cùng các công đức tạo lập được trong ngày hôm nay của con/chúng con, nguyện cầu hóa giải (cơn bão, mưa, dịch bệnh)... đang diễn ra và sẽ diễn ra trên đất nước Việt Nam, hồi hướng cầu bình an cho bà con nhân dân Phật tử trong toàn lãnh thổ đất nước Việt Nam, hồi hướng nguyện cầu cho chư vị chư Thiên, chư Thần Linh, chư Long Vương, chư Dạ xoa cùng đẳng đẳng các chúng trong cõi tâm linh có liên quan đến (đọc sự việc)... đồng ủng hộ, để thời tiết được mưa thuận gió hòa, an ninh ổn định... các cơ quan, cán bộ chức năng thuận duyên trong các công việc bảo hộ nhân dân đất nước. Con/chúng con xin hồi hướng cho những người bỏ mạng trong nạn (thiên tai, bão lũ, dịch bệnh,...) nếu chưa tìm thấy xác thì sớm tìm thấy xác và hồi hướng cho họ được tăng phước nương tựa Tam Bảo tu hành sớm được siêu thoát. Hồi hướng cho các vong linh đã thỉnh mời đều được duyên lành giác ngộ Phật Pháp, tu hành sớm thoát khổ.

Hồi hướng cho gia đình con/chúng con được (đọc mong cầu)...
Và hồi hướng nguyện cầu cho Phật Pháp được tuyên dương, toàn thể gia đình con/chúng con, cùng nhau tin tu theo Phật Pháp, cho tới ngày thành Phật.

Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát! (1 chuông. 1 lễ)

9. Hồi Hướng
(Quỳ; pháp khí: mõ)

Công phu công đức có bao nhiêu
Con xin lấy đó hồi hướng về
Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh
Thảy đều thể nhập vô sinh nhẫn. (1 chuông)
Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não
Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời
Nguyện các tội chướng thảy tiêu trừ
Đời đời thường hành Bồ Tát đạo. (1 chuông)
Nguyện đem công đức tu hành này
Chan rải mười phương khắp tất cả
Hết thảy chúng con cùng các loài
Đồng được lên ngôi Vô Thượng giác. (3 chuông)

10. Tam Tự Quy
(Quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm Vô Thượng. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại. (3 chuông. 1 lễ)

HẾT

II. Nghi Thức Phát Nguyện Thọ Bát Quan Trai Giới (cập nhật sau)

 

Xem nghi thức đầy đủ

Nghi Thức Dành Cho Phật Tử Đã Phát Nguyện Bồ Đề Tu Lục Hòa

I. Nghi Thức Phát Nguyện Tụng Kinh Hàng Ngày

1. Nguyện Hương
(Quỳ. Thực hiện 1 trong 2 văn nguyện hương dưới đây)

a. Dùng hương đốt, hương trầm,…

Nguyện đem lòng thành kính
Gửi theo đám mây hương
Phảng phất khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

 

b. Dùng tâm hương

Nguyện ý thành, tâm kính
Biến mãn khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

2. Văn Khấn
(Quỳ gối, chắp tay bạch)

(2 trường hợp: tu riêng và tu nhóm/đạo tràng)

Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con/chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, cùng chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho con/chúng con. Con/chúng con xin thỉnh mời chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì vân tập về nơi pháp hội ủng hộ cho pháp hội của con/chúng con.

* Trường Hợp Tu Riêng Tại Nhà
Đệ tử con tên là… Pháp danh… ở tại…
Con/chúng con đang tu tập tại đạo tràng… thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng và đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa, tập thực hành công hạnh Bồ Đề cầu Vô Thượng Bồ Đề.

Nhân duyên hiện nay đã xuất hiện (đọc nhân duyên của sự việc): ... Với niềm tin tâm linh về nhân quả, con/chúng con xin phát nguyện tạo lập công đức tu tập lục hòa, theo phát nguyện của Câu lạc bộ Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa: tu tập tụng kinh trong (đọc số ngày)... ngày, (thọ nhận tu bát quan trai giới … ngày); tham gia đóng góp từ thiện tại đạo tràng, để cầu nguyện hóa giải (cơn bão, mưa, dịch bệnh)... đang diễn ra và sẽ diễn ra trên đất nước Việt Nam, hồi hướng cầu bình an cho bà con nhân dân Phật tử trong toàn lãnh thổ đất nước Việt Nam, hồi hướng nguyện cầu cho chư vị chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì, chư Long Vương, chư Dạ-xoa cùng đẳng đẳng các chúng trong cõi tâm linh có liên quan đến (đọc sự việc)... đồng ủng hộ, để thời tiết được mưa thuận gió hòa, an ninh ổn định... các cơ quan, cán bộ chức năng thuận duyên trong các công việc bảo hộ nhân dân đất nước. Con/chúng con xin chư Phật chứng minh cho lời phát nguyện này của con/chúng con và gia hộ cho con/chúng con được thành tựu tâm nguyện mà con/chúng con đã hồi hướng.

Con/chúng con xin nương oai lực của Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh và độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, oai lực công đức Bồ Đề của Pháp lục hòa, thỉnh mời hết thảy chư vị chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì, chư Long Vương, chư Dạ-xoa cùng đẳng đẳng các chúng trong cõi tâm linh có liên quan đến (đọc sự việc)... cùng các vong linh gia tiên họ... hợp duyên của gia đình con/chúng con, và các vong linh oan gia trái chủ hữu duyên với gia đình con/chúng con đồng vân tập về nơi đàn tràng pháp hội nghe kinh, tu tập (nếu cúng thực thì đọc: và thọ tài ẩm thực hiến cúng của con/chúng con).

Nếu cúng dường Tam Bảo thì bạch:
– Con/chúng con xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tịnh tài là… để hồi hướng cho các chúng trong cõi tâm linh có liên quan đến (cơn bão, mưa, dịch bệnh).
– Con/chúng con xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tịnh tài là… để hồi hướng phúc báo cho các vong linh mà con/chúng con đã thỉnh mời (nếu cúng dường riêng cho từng mục vong linh thì đọc riêng số tịnh tài của từng mục vong linh)

(Tiếp)

Giờ này, con/chúng con xin tụng Pháp bảo tôn kinh (đọc tên bài kinh)...
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

* Trường Hợp Tu Theo Nhóm/Đạo Tràng

Chủ sám bạch: Đệ tử con tên là:… Pháp danh:… con xin đại diện cho các Phật tử thuộc nhóm/đạo tràng… chúng con xin tập trung tu tập tại địa chỉ… của gia đình tín chủ Phật tử (tên)…

Chúng con đang tu tập tại đạo tràng… thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng và đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa, tập thực hành công hạnh Bồ Đề cầu Vô Thượng Bồ Đề.

Nhân duyên hiện nay đã xuất hiện (đọc nhân duyên của sự việc):... Với niềm tin tâm linh về nhân quả, chúng con xin phát nguyện tạo lập công đức tu tập lục hòa, theo phát nguyện của Câu lạc bộ Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa: tu tập tụng kinh trong (đọc số ngày)... ngày, (thọ nhận tu bát quan trai giới … ngày); tham gia đóng góp từ thiện tại đạo tràng, để cầu nguyện hóa giải (cơn bão, mưa, dịch bệnh)... đang diễn ra và sẽ diễn ra trên đất nước Việt Nam, hồi hướng cầu bình an cho bà con nhân dân Phật tử trong toàn lãnh thổ đất nước Việt Nam, hồi hướng nguyện cầu cho chư vị chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì, chư Long Vương, chư Dạ-xoa cùng đẳng đẳng các chúng trong cõi tâm linh có liên quan đến (đọc sự việc)... đồng ủng hộ, để thời tiết được mưa thuận gió hòa, an ninh ổn định... các cơ quan, cán bộ chức năng thuận duyên trong các công việc bảo hộ nhân dân đất nước. Chúng con xin chư Phật chứng minh cho lời phát nguyện này của chúng con và gia hộ cho chúng con được thành tựu tâm nguyện mà chúng con đã hồi hướng.

Chúng con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, oai lực công đức Bồ Đề của Pháp lục hòa, chúng con đồng xin bạch.

(Mọi người cùng bạch thầm)

Đệ tử con tên là… Pháp danh:… ở tại… con xin thỉnh mời hết thảy chư vị chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì, chư Long Vương, chư Dạ-xoa cùng đẳng đẳng các chúng trong cõi tâm linh có liên quan đến (đọc sự việc)... cùng các vong linh gia tiên họ... hợp duyên của gia đình con, và các vong linh oan gia trái chủ hữu duyên với gia đình con đồng vân tập về nơi đàn tràng pháp hội nghe kinh, tu tập (nếu cúng thực thì đọc: và thọ tài ẩm thực hiến cúng của chúng con).

Nếu cúng dường Tam Bảo thì bạch (chỉ bạch, không đặt tịnh tài tại pháp hội tu):

– Con xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tịnh tài là… để hồi hướng cho các chúng trong cõi tâm linh có liên quan đến (cơn bão, mưa, dịch bệnh)...
– Con xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tịnh tài là… để hồi hướng phúc báo cho các vong linh mà con đã thỉnh mời (nếu cúng dường riêng cho từng mục vong linh thì đọc riêng số tịnh tài của từng mục vong linh)

(Chủ sám đọc tiếp)

Giờ này, chúng con xin tụng Pháp bảo tôn kinh (đọc tên bài kinh)...
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

3. Lễ Tán Phật
(Quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

Đại từ đại bi thương chúng sinh,
Đại hỷ đại xả cứu hàm thức,
Tướng đẹp sáng ngời dùng trang nghiêm,
Chúng con chí tâm thành đảnh lễ. (1 chuông)

Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chư Phật ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Chính Pháp ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Tăng bậc Hiền Thánh ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (3 chuông. 1 lễ)

4. Tán Pháp
(Ngồi; khai chuông mõ)

Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn,
Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp.
Nay con nghe thấy vâng gìn giữ,
Nguyện hiểu nghĩa chân Đức Thế Tôn.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần. 3 chuông)

5. Tụng Kinh
(Quý Phật tử ấn vào tên bài kinh để xem nội dung; tu lần lượt các bài kinh, hết rồi vòng lại)

Kinh Quán Âm Quảng Trần

(Lưu ý: lễ theo phần thân kinh; có thể tu làm 2-3 buổi)
Bài kinh: Kinh Tam Bảo

6. Cúng Thực

(Nếu không cúng thực thì không thực hiện phần này)

a. Văn bạch
(Quỳ, chắp tay)

Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con/chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho con/chúng con. Con/chúng con xin thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì ủng hộ cho con/chúng con.
Đệ tử con/chúng con xin được tác lễ cúng dường vật thực:

Thượng: Xin dâng lên cúng dường thập phương chư Phật chứng minh.
Trung: Xin dâng lên cúng dường chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh.
Hạ: Xin dâng cúng đến cho chư Thiên, chư Thần Linh tại nơi đây, chư linh Thần hộ trì, chư Long Vương, chư Dạ-xoa,....
Sau: Xin hiến cúng cho tất cả các vong linh mà con/chúng con đã thỉnh mời. Nguyện cho các vong linh được nương sự bố thí trong đàn lễ cúng này của con/chúng con mà được thọ thực no đủ.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni (1 chuông)

b. Tụng thần chú cúng thực
(Ngồi, pháp khí: mõ)

Biến thực chân ngôn: Nam mô tát phạ đá tha, nga đá phả rô chỉ đế, ám tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (7 lần. 1 chuông)
Biến thủy chân ngôn: Nam mô tô rô bà ra, đát tha nga đá ra, đát điệt tha, án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô sa bà ha. (7 lần. 1 chuông)
Phổ cúng dường: Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. (7 lần. 3 chuông)

Nguyện cho các vong linh
Được thọ thực no đủ
Nghe kinh giác ngộ Pháp
Sinh lòng kính tín Phật
Nương tựa nơi Tam Bảo
Tu hành cầu thoát khổ
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 vái)

7. Phát Nguyện Bồ Đề
(Quỳ)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con/chúng con xin nguyện cùng các Phật tử trong Câu lạc bộ Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa phát nguyện thực hành công hạnh Bồ Đề:

PHÁT TÂM BỒ ĐỀ
HỘ TRÌ TAM BẢO
CHUYỂN TẢI PHẬT PHÁP
RỘNG KHẮP THẾ GIAN. (3 lần)

Con/chúng con nguyện hồi hướng cho Chính Pháp của Phật được tuyên dương, được hưng thịnh. (1 chuông. 1 lễ)

8. Phục Nguyện

(Quỳ gối; chắp tay)

Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Đệ tử con/chúng con xin hồi hướng công đức tu tập này, công đức tu tập lục hòa của các Phật tử trong Câu lạc bộ Cúc Vàng cùng các công đức tạo lập được trong ngày hôm nay của con/chúng con, nguyện cầu hóa giải (cơn bão, mưa, dịch bệnh)... đang diễn ra và sẽ diễn ra trên đất nước Việt Nam, hồi hướng cầu bình an cho bà con nhân dân Phật tử trong toàn lãnh thổ đất nước Việt Nam, hồi hướng nguyện cầu cho chư vị chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì, chư Long Vương, chư Dạ xoa cùng đẳng đẳng các chúng trong cõi tâm linh có liên quan đến (đọc sự việc)... đồng ủng hộ, để thời tiết được mưa thuận gió hòa, an ninh ổn định... các cơ quan, cán bộ chức năng thuận duyên trong các công việc bảo hộ nhân dân đất nước. Con/chúng con xin hồi hướng cho những người bỏ mạng trong nạn (thiên tai, bão lũ, dịch bệnh,...) nếu chưa tìm thấy xác thì sớm tìm thấy xác và hồi hướng cho họ được tăng phước nương tựa Tam Bảo tu hành sớm được siêu thoát. Hồi hướng cho các vong linh đã thỉnh mời được kết duyên pháp lữ với con/chúng con, được thực hành công hạnh Bồ Đề tại câu lạc bộ Cúc Vàng, đời đời kiếp kiếp trợ duyên cho nhau tu hành cho tới ngày thành Phật.

Hồi hướng cho gia đình con/chúng con được (đọc mong cầu)...
Và hồi hướng nguyện cầu cho Phật Pháp được tuyên dương, toàn thể gia đình con/chúng con, cùng nhau tin tu theo Phật Pháp, thực hành Pháp lục hòa được lợi ích an vui và được cùng nhau tu hành cầu Vô Thượng đạo.

Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát! (1 chuông. 1 lễ)

9. Hồi Hướng
(Quỳ; pháp khí: mõ)

Công phu công đức có bao nhiêu
Con xin lấy đó hồi hướng về
Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh
Thảy đều thể nhập vô sinh nhẫn. (1 chuông)
Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não
Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời
Nguyện các tội chướng thảy tiêu trừ
Đời đời thường hành Bồ Tát đạo. (1 chuông)
Nguyện đem công đức tu hành này
Chan rải mười phương khắp tất cả
Hết thảy chúng con cùng các loài
Đồng được lên ngôi Vô Thượng giác. (3 chuông)

10. Tam Tự Quy
(Quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm Vô Thượng. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại. (3 chuông. 1 lễ)

HẾT

II. Nghi Thức Phát Nguyện Thọ Bát Quan Trai Giới (cập nhật sau)

Xem nghi thức đầy đủ

LIÊN HỆ

Nếu có bất cứ vấn đề gì thắc mắc, kính mời quý đạo hữu liên hệ với:
Phật tử: Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán):
– Ban Liên Lạc của Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán): 0984243810
– Nhắn tin vào facebook:
Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán):
facebook.com/PhamThiYen.TamChieuHoanQuan1970
– Đăng lên nhóm facebook:
Tâm Sự Cùng Cô Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán):
facebook.com/groups/PhamThiYenTCHQ
– Email: phamthiyen.tchq1970@gmail.com

 

41,003 lượt xem
25/09/2022

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ