Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Chương trình tu tập trên xe về chùa vào các ngày tu Bát quan trai (mùng tám)

Quý vị và các bạn tùy duyên tải và in bản PDF tại đây: Chương trình tu tập trên xe về chùa vào các ngày tu Bát quan trai (mùng tám)

I. Hướng Dẫn

– Ổn định đại chúng, giới thiệu chủ sám.
– Ý nghĩa của chương trình:
+ Đại chúng khởi duyên tu lục hòa với tám giới.
+ Nhớ lời Phật dạy về công đức của Bát quan trai giới.
+ Nhớ lời Phật dạy về pháp lục hòa kính.
+ Nhắc nhớ để tỉnh giác giữ giới.
– Nếu đạo tràng nào xa chùa, Phật tử đón xe từ sớm, khi lên xe để cho đại chúng được tiếp tục ngủ, đến khoảng thời gian phù hợp với việc làm lễ và ăn sáng, thì thức chúng để vào khóa lễ (có thể thức chúng bằng một bài hát).

II. Hướng Dẫn Và Văn Khấn Dành Cho Phật Tử Làm Phận Sự Không Tham Gia Được Lễ Nhận Giới

Sư Phụ hướng dẫn như sau: Nếu Phật tử nào đã nhận phận sự công quả vào ngày mùng 8, thì không tham dự lễ nhận giới, mà tự nhận giới như sau:
Khi tới chùa đến trước tượng chư Phật hoặc Bồ Tát khấn bạch nhận giới:

+ Dành cho Phật tử về chùa từ mùng 7, nhưng sáng mùng 8 bận phận sự:

“Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con tên là… Pháp danh… Con đã nhớ và hiểu về tám giới và công đức của việc thọ trì tám giới, hôm nay con về chùa với tâm ý ngày mai sẽ thọ lãnh Bát quan trai giới và từ hôm nay đến ngày mai con được duyên phúc lành là làm phận sự công quả cúng dường cho hội chúng trì giới. Con xin chư Phật chứng minh cho con được thọ nhận giới kể từ thời khắc sáng mai ngày mùng 8 tháng… chư Tăng truyền giới, con xin hồi hướng công đức tu tập và phận sự về Vô Thượng Bồ Đề và con cũng xin hồi hướng cho hiện tại được (đọc tâm mong nguyện)…
Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 lần)”

+ Dành cho Phật tử về chùa sáng mùng 8:

“Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con tên là… Pháp danh… Con đã nhớ và hiểu về tám giới và công đức của việc thọ trì tám giới, hôm nay con về chùa thọ lãnh giới và làm phận sự công quả cúng dường cho hội chúng trì giới. Con xin chư Phật chứng minh cho con được thọ nhận giới kể từ thời khắc chư Tăng truyền giới và con xin được đi làm phận sự công đức, con xin hồi hướng công đức tu tập và phận sự về Vô Thượng Bồ Đề và con cũng xin hồi hướng cho hiện tại được (đọc tâm mong nguyện)…
Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 lần)

III. Nghi Thức Khóa Lễ

1. Nghi Thức Tụng Kinh, Tụng Giới

(Đánh một hồi khánh, chủ sám bạch lễ)

a. Văn khấn

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con. Chúng con xin thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì ủng hộ cho chúng con. Đệ tử chúng con thuộc đạo tràng… tu tập lục hòa tại Câu lạc bộ Cúc Vàng chùa Ba Vàng. Hôm nay là ngày… chúng con cùng nhau về chùa tu tập Bát quan trai giới. Chúng con xin cùng nhau tác lễ đảnh lễ Phật, đọc tụng tam quy, đọc tám giới và sáu Pháp hòa kính, chúng con xin được sự gia hộ cho chúng con luôn luôn nhớ Pháp để thực hành Pháp và gia hộ cho chúng con luôn luôn thực hành được giáo Pháp của Đức Phật.

(Nếu đạo hữu trên xe phát tâm cúng dường Tam Bảo, hồi hướng cho sự an toàn của chuyến đi thì đọc tiếp phần in đậm:
Và hôm nay các Phật tử trên xe chúng con xin cúng dường Tam Bảo số tịnh tài là… để hồi hướng cho chư Thiên chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì, vong linh có hữu duyên với sự lưu thông của xe ô tô biển số…, nguyện cho các vị được tăng phước, hộ trì cho chuyến đi về tu học của chúng con được an toàn, mọi sự được hanh thông, nguyện xin chư vị kết duyên với chúng con tu tập trai giới ngày hôm nay và tu tập Pháp lục hòa, cầu Vô Thượng đạo.)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

b. Lễ tán Phật

(Đại chúng cùng lễ tán. Pháp khí: khánh)

Đại từ đại bi thương chúng sinh,
Đại hỷ đại xả cứu hàm thức,
Tướng đẹp sáng ngời dùng trang nghiêm
Chúng con chí tâm thành đảnh lễ.

Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chư Phật ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 vái)
Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chính Pháp ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 vái)
Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Tăng bậc Hiền Thánh ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 vái)

c. Tán Pháp
(Khai chuông mõ, Pháp khí: mõ)

Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn,
Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp.
Nay con nghe thấy vâng gìn giữ,
Nguyện hiểu nghĩa chân đức Thế Tôn.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 vái)

(Chủ sám đọc)

Tam quy

(Đại chúng cùng đọc)

Con xin nguyện suốt đời quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. (1 chuông. 1 vái)
– Quy y Phật: Chúng con trọn đời tôn thờ kính trọng, tu theo Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, là bậc thầy giác ngộ sáng suốt của chúng con. (1 chuông. 1 vái)
– Quy y Pháp: Chúng con trọn đời tôn thờ kính trọng, tu theo chính Pháp từ kim khẩu Đức Phật nói ra. (1 chuông. 1 vái)
– Quy y Tăng: Chúng con trọn đời tôn thờ kính trọng, tu theo những Tăng sĩ tu hành đúng chính Pháp của Như Lai. (1 chuông. 1 vái)
* Quy y Phật rồi, chúng con không kính trọng tu theo trời, thần, quỷ, vật. (1 chuông. 1 vái)
* Quy y Pháp rồi, chúng con không kính trọng tu theo ngoại đạo, tà giáo. (1 chuông. 1 vái)
* Quy y Tăng rồi, chúng con không kính trọng, làm thân với bạn dữ, nhóm ác. (1 chuông. 1 vái)

(Chủ sám đọc)

Bài Kinh: Ngày Trai Giới

(Đại chúng cùng đọc)

Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn trú ở thành Xá Vệ (Sàvatthì) tại tịnh xá Kỳ Viên (Jetavana), khu vườn ông Cấp Cô Độc (Anàthapindika), ở đấy Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: “Này các Tỷ-kheo”.
– “Bạch Thế Tôn”.
Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau:
– Này các Tỷ-kheo, ngày trai giới thành tựu tám chi phần, được thực hành thời có được quả lớn, có lợi ích lớn, có rực rỡ lớn; có biến mãn lớn. Như thế nào, này các Tỷ-kheo, là ngày trai giới thành tựu tám chi phần, được thực hành thời có được quả lớn, có lợi ích lớn, có rực rỡ lớn; có biến mãn lớn?

– Ví như, này các Tỷ-kheo, có người áp đặt chủ quyền cai trị trên mười sáu quốc độ lớn này tràn đầy bảy báu, như An-ga (Anga), Ma-ga-da (Magadha), Ka-si (Kàsì), Ko-sa-la (Kosala), Vai-gi (Vajjì), Ma-la (Malla), Ce-ti (Cetì), Vam-sa (Vamsà), Ku-ru (Kurù), Pan-ca-la (Pancàlà), Ma-cha (Macchà), Su-ra-sen-na (Sùrasenà), As-ka (Asska), A-van-ti (Avantì), Gan-da-ra (Gandhàrà), Kam-bo-gia (Kambojà). Nhưng chủ quyền ấy không bằng một phần mười sáu của một ngày trai giới thành tựu tám chi phần. Vì cớ sao? Nhỏ nhoi, này các Tỷ-kheo, là quyền của loài người, so sánh với hạnh phúc chư Thiên.

– Năm mươi năm của một đời người, này các Tỷ-kheo, bằng một đêm một ngày của chư Thiên Bốn thiên vương. Ba mươi đêm của đêm ấy làm thành một tháng, mười hai tháng của tháng ấy làm thành một năm. Năm trăm năm chư Thiên của năm ấy làm thành thọ mạng của chư Thiên Bốn thiên vương. Sự kiện này có xảy ra, này các Tỷ-kheo: “Ở đây, có người đàn bà hay đàn ông, sau khi thực hành trai giới thành tựu tám chi phần, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh cộng trú với chư Thiên Bốn thiên vương”. Do vậy, Ta nói: “Nhỏ nhoi thay, này các Tỷ-kheo, là quyền của loài người, so sánh với hạnh phúc chư Thiên”.

– Một trăm năm của một đời người, này các Tỷ-kheo, bằng một đêm một ngày của chư Thiên cõi trời Ba mươi ba. Ba mươi đêm của đêm ấy làm thành một tháng, mười hai tháng của tháng ấy làm thành một năm. Một ngàn năm chư Thiên của năm ấy làm thành thọ mạng của chư Thiên cõi trời Ba mươi ba. Sự kiện này có xảy ra, này các Tỷ-kheo: “Ở đây, có người đàn bà hay đàn ông, sau khi thực hành ngày trai giới thành tựu tám chi phần, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh cộng trú với chư Thiên cõi trời Ba mươi ba”. Do vậy, Ta nói: “Nhỏ nhoi thay, này các Tỷ-kheo, là quyền của loài người, so sánh với hạnh phúc chư Thiên”.

– Hai trăm năm của một đời người, này các Tỷ-kheo, bằng một đêm một ngày của chư Thiên cõi trời Dạ Ma (Yàma). Ba mươi đêm của đêm ấy làm thành một tháng, mười hai tháng của tháng ấy làm thành một năm. Hai ngàn năm chư Thiên của năm ấy làm thành thọ mạng của chư Thiên cõi trời Dạ Ma. Sự kiện này có xảy ra, này các Tỷ-kheo: “Ở đây, có người đàn bà hay đàn ông, sau khi thực hành ngày trai giới thành tựu tám chi phần, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh cộng trú với chư Thiên cõi trời Dạ Ma”. Do vậy, Ta nói: “Nhỏ nhoi thay, này các Tỷ-kheo, là quyền của loài người, so sánh với hạnh phúc chư Thiên”.

– Bốn trăm năm của một đời người, này các Tỷ-kheo, bằng một đêm một ngày của chư Thiên cõi trời Đâu Suất (Tusità). Ba mươi đêm của đêm ấy làm thành một tháng, mười hai tháng của tháng ấy làm thành một năm. Bốn ngàn năm chư Thiên của năm ấy làm thành thọ mạng của chư Thiên cõi trời Đâu Suất. Sự kiện này có xảy ra, này các Tỷ-kheo: “Ở đây, có người đàn bà hay đàn ông, sau khi thực hành ngày trai giới thành tựu tám chi phần, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh cộng trú với chư Thiên cõi trời Đâu Suất”. Do vậy, Ta nói: “Nhỏ nhoi thay, này các Tỷ-kheo, là quyền của loài người, so sánh với hạnh phúc chư Thiên”.

– Tám trăm năm của một đời người, này các Tỷ-kheo, bằng một đêm một ngày của chư Thiên cõi trời Hóa lạc. Tám ngàn năm chư Thiên của năm ấy làm thành thọ mạng của chư Thiên cõi trời Hóa lạc. Sự kiện này có xảy ra,… với hạnh phúc chư Thiên”.

– Mười sáu trăm năm của một đời người, này các Tỷ-kheo, bằng một đêm một ngày của chư Thiên cõi trời Tha hóa Tự tại. Ba mươi đêm của đêm ấy làm thành một tháng, mười hai tháng của tháng ấy làm thành một năm. Mười sáu ngàn năm chư Thiên của năm ấy làm thành thọ mạng của chư Thiên cõi trời Tha hóa Tự tại. Sự kiện này có xảy ra, này các Tỷ-kheo: “Ở đây, có người đàn bà hay đàn ông, sau khi thực hành ngày trai giới thành tựu tám chi phần, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh cộng trú với chư Thiên cõi trời Tha hóa Tự tại”. Do vậy, Ta nói: “Nhỏ nhoi thay, này các Tỷ-kheo, là quyền của loài người, so sánh với hạnh phúc chư Thiên”.

Chớ giết hại loại sanh
Chớ lấy của không cho
Chớ nói lời nói láo
Chớ uống thứ rượu say
Từ bỏ phi Phạm hạnh
Từ bỏ không dâm dục
Không ăn vào ban đêm
Tránh không ăn phi thời
Không mang các vòng hoa
Không dùng các hương liệu
Hãy nằm trên tấm thảm
Trải dài đất làm giường
Chính hạnh trai giới này
Ðược gọi có tám phần
Do Đức Phật nói lên
Ðưa đến đoạn tận khổ
Mặt trăng và mặt trời
Cả hai thấy lành tốt
Chỗ nào chúng đi tới,
Chúng chói sáng hào quang
Chúng làm mây sáng chói
Giữa hư không chúng đi
Trên trời chúng chói sáng
Sáng rực mọi phương hướng
Trong khoảng không gian ấy
Tài sản được tìm thấy
Trân châu và ngọc báu
Lưu ly đá cầu may
Vàng cục trong lòng đất
Hay loại Can-ca-na (Kancana)
Cùng loại vàng sáng chói
Được gọi Ha-ta-ka (Hataka)
Tuy vậy chúng giá trị
Chỉ một phần mười sáu
Với hạnh giữ trai giới
Ðầy đủ cả tám mặt
Kể cả ánh sáng trăng
Với cả vòm trời sao
Vậy người nữ, người nam
Giữ gìn theo tịnh giới
Hành Bồ-tát trai giới
Ðầy đủ cả tám mặt
Làm các thiện công đức
Ðem lại nhiều an lạc
Ðược sanh lên cõi trời
Không bị người cười chê.

… Này các Tỷ-kheo, ngày trai giới thành tựu tám chi phần được thực hành như vậy, thời có được quả lớn, có lợi ích lớn, có rực rỡ lớn, có biến mãn lớn.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 chuông. 1 vái)

(trích trong Kinh Tạng Nam Truyền, Tăng Chi Bộ Kinh, quyển 4, chương 8, phẩm Ngày Trai Giới, phần 8.41 “Các Trai Giới” và 8.42 “Ngày Trai Giới”, trang 252-259)

(Chủ sám đọc)

Kinh Tha Hóa Tự Tại Thiên

(Đại chúng đọc)

Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật ở trong vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, tại nước Xá Vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: “Sáu ngàn năm ở nhân gian bằng một ngày một đêm trên cõi trời Tha hóa tự tại. Ba mươi ngày như vậy là một tháng; mười hai tháng là một năm. Chư Thiên tha hóa tự tại thọ một vạn sáu nghìn năm.
Kẻ phàm phu ngu si không học, sau khi mạng chung ở đó, sẽ sanh vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Đa văn Thánh đệ tử sau khi mạng chung ở đó không sanh vào địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh”.
Sau khi Phật nói kinh này xong, các thầy Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, đều hoan hỉ phụng hành.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 chuông. 1 vái)

(Chủ sám đọc)

Bát Quan Trai Giới

Đệ tử chúng con hôm nay về chùa tu học, nương oai đức của chư Tôn Đức Tăng, thọ nhận Bát quan trai giới vào giờ khắc chư Tăng truyền giới tại chùa và giờ này chúng con xin tụng đọc để nhắc nhớ về tám giới.

(Đại chúng cùng đọc)

Một là giới không sát sanh. Chúng con nguyện một ngày một đêm hôm nay giữ giới không sát sanh. Nghĩa là chúng con không giết người bằng mọi cách, không sai bảo kẻ khác giết người, không vui thích thấy nghe kẻ khác giết người. Cho đến những con vật lớn, chúng con cũng không nhẫn tâm giết hại; mà hằng bảo vệ sanh mạng chúng sanh. (1 chuông. 1 vái)

Hai là giới không trộm cướp. Chúng con nguyện một ngày một đêm hôm nay giữ giới không trộm cướp. Nghĩa là chúng con thấy tài sản, vật dụng của người, không khởi lòng tham, lén lấy hay giật lấy; mà luôn luôn bảo vệ tài sản của người như tài sản mình. (1 chuông. 1 vái)

Ba là giới không dâm dục. Chúng con nguyện một ngày một đêm hôm nay giữ giới không dâm dục. Nghĩa là chúng con thực tập sống đời sống của người xuất gia, lìa bỏ sự trói buộc của ái dục sinh tử luân hồi. (1 chuông. 1 vái)

Bốn là giới không nói dối. Chúng con nguyện một ngày một đêm hôm nay giữ giới không nói dối. Nghĩa là chúng con không do lòng tham nói lời dối trá lừa bịp người, không do lòng nóng giận nói lời hung dữ khiến người buồn rầu, không do lòng hiểm ác nói lời vu oan, vu cáo khiến người bị khó khăn tù tội; mà hằng nói lời chân thật ngay thẳng. (1 chuông. 1 vái)

Năm là giới không uống rượu và không sử dụng các chất gây nghiện. Chúng con nguyện một ngày một đêm hôm nay giữ giới không uống rượu và sử dụng các chất gây nghiện. Nghĩa là chúng con không uống các thứ rượu mạnh và nhẹ khiến tâm trí rối loạn mờ tối, thân thể sanh nhiều bệnh hoạn, chuốc lỗi lầm với thân nhân quyến thuộc; cho đến các thứ thuốc lá, thuốc lào, á phiện, xì ke, ma túy thảy đều tránh xa. (1 chuông. 1 vái)

Sáu là giới không được trang điểm, thoa dầu thơm, múa hát và xem múa hát. Nghĩa là chúng con từ bỏ sự ái nhiễm sắc thân của mình và sắc thân của người, thường quán biết sắc thân này là bất tịnh, do tứ đại duyên hợp mà thành và sắc thân này đang tan hoại bởi quy luật sinh diệt; thường quán rõ nếu ái nhiễm sắc thân mình và sắc thân người thì sẽ bị phiền não, bị đau khổ và bị trói buộc trong luân hồi. (1 chuông. 1 vái)

Bảy là giới không được nằm ngồi giường cao rộng đẹp đẽ. Nghĩa là chúng con từ bỏ sự chiều chuộng sắc thân này, tập sống phạm hạnh. (1 chuông. 1 vái)

Tám là giới không ăn phi thời, tức là ăn một ngày một bữa và hôm nay không được ăn quá giờ quy định của chùa. Nghĩa là chúng con ăn vừa đủ để nuôi thân, tập sống thiểu dục tri túc. (1 chuông. 1 vái)

Cúi xin Tam Bảo hộ trì khiến ngày hôm nay chúng con đầy đủ nghị lực, giữ gìn tám giới trong sạch để được an lạc hạnh phúc nhiều đời, để tăng trưởng công đức Bồ Đề, sớm thành tựu đạo. (1 chuông. 1 vái)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 chuông. 1 vái)

(Chủ sám đọc)

Sáu Pháp Hòa Kính

Đệ tử chúng con xin được cùng nhau tu tập sáu pháp hòa kính.

(Tất cả đọc)

1. Thân hòa cộng trụ: Khi cùng nhau tu tập làm phận sự tại chùa, tại câu lạc bộ, tại đạo tràng, thường nên chiếu cố giúp đỡ lẫn nhau. (1 chuông. 1 vái)

2. Khẩu hòa vô tránh: Khi giao tiếp chỉ bảo lẫn nhau, luôn luôn thể hiện tinh thần khuyến khích khuyên bảo cùng nhau làm thiện, dứt trừ làm ác. (1 chuông. 1 vái)

3. Ý hòa đồng duyệt: Khi cùng nhau làm phận sự, lúc nào cũng tôn trọng và ái kính ý kiến người khác, nếu tư tưởng ý kiến đó là đúng, còn nếu không thì hãy cùng nhau bàn bạc cho ra lẽ và vui vẻ chấp nhận. (1 chuông. 1 vái)

4. Giới hòa đồng tu: Biết nhận lỗi và chỉ lỗi cho nhau theo 5 giới và 8 giới Bát quan trai, để cùng nhau tiến đạo. (1 chuông. 1 vái)

5. Kiến hòa đồng giải: Kiến giải có được về chân lý, hay lý đạo đã thông hiểu, xin chia sẻ cùng mọi người, cùng nhau tu tập. Kiến giải về nhân quả, khổ vô thường vô ngã, cùng sách tấn nhau buông bỏ tham ái hướng tới giải thoát luân hồi sinh tử. (1 chuông. 1 vái)

6. Lợi hòa đồng quân: Khi làm phận sự, cùng hưởng các đồ ăn thức uống, cùng quan tâm chăm sóc nhau, một cách bình đẳng một cách hợp pháp, có nghĩa là bình đẳng trong đồng đẳng. (1 chuông. 1 vái)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông)

(Chủ sám đọc)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử chúng con xin phát nguyện hồi hướng.

(Đại chúng cùng đọc)

Đệ tử chúng con
Vâng lời Phật dạy
Tu giới, học pháp
Chân thật hoan hỷ
Thấy nghe vui theo
Và tập thực hành
Sáu pháp hòa kính
Chúng con xin phát nguyện
Hiện tại kiếp này
Và muôn kiếp sau
Đều gặp Minh Sư
Bậc thiện tri thức
Tu nguyện Bồ Đề
Thực hành công hạnh
Hộ trì Tam Bảo
Chuyển tải Phật Pháp
Rộng khắp thế gian
Lợi mình lợi người
Hồi hướng về Vô Thượng Bồ Đề.
Chúng con lại xin hồi hướng
Nguyện cho cha mẹ
Hiện tại kiếp này
Và muôn kiếp trước
Cùng các vong linh
Gia tiên tiền tổ
Cùng các oan gia
Nương nơi Tam Bảo
Giác ngộ Phật Pháp
Cùng với chúng con
Kết duyên pháp lữ
Trợ duyên cho nhau
Tu đạo Bồ Đề
Cùng xin hồi hướng
Cho cả gia đình
Bình an mạnh khỏe
Gia đạo hưng long
Ác nạn tiêu trừ
Công việc hanh thông
Tu theo Phật Pháp.
Nguyện cho
Đất nước Việt Nam
Luôn có minh quân
Hộ trì Phật Pháp
Khiến cho
Đất nước thái bình
Nhân dân an lạc
Như thuở vua Trần Nhân Tông.
Lại nguyện xin
Chư Thiên, chư Thần
Dạ-xoa, La-sát
A-tu-la, Càn-thát-bà
Cùng long vương
Dưới nước trên bờ
Phát lòng Bồ Đề
Ủng hộ Phật Pháp
Nương công đức này
Được hưởng hạnh phúc
Nguyện cho:
Pháp giới chúng sinh
Đồng thành Phật đạo.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần. 3 chuông)

(Chủ sám)

Kính thưa đại chúng! (Tên, Pháp danh chủ sám)… xin đọc lời sách tấn của Phật tử Phạm Thị Yến – Pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán – Chủ nhiệm Câu lạc bộ như sau:

“Kính thưa đại chúng! Qua hai bài kinh chúng ta vừa được nghe, chúng ta thấy rằng, quả phúc báo của tám giới này thật là to lớn, thật là mỹ diệu. Và trong bài kinh Tha Hóa Tự Tại Thiên, Đức Phật có dạy nói tới “kẻ Phàm Phu Ngu Si Không Học”, tức là những người ngoại đạo không học về Chánh Kiến giải thoát, họ học các pháp tà kiến và với tà kiến đó họ làm các việc thiện lớn, họ cũng có quả báo phúc lớn ở tại các cõi trời đó, nhưng sau khi hưởng hết phúc báu ở các cõi trời thì họ sẽ sa đọa, có thể rơi thẳng xuống hoặc là địa ngục hoặc là ngạ quỷ hoặc là súc sinh.

Và cũng tại bài kinh này, Đức Phật nói “đa văn Thánh đệ tử”, tức là người đệ tử Phật, học về chánh kiến giải thoát, giữ tám giới, thì người đó sẽ có phúc báu vượt trội, sau khi hưởng hết phúc ở cõi trời, sẽ không sinh vào ngạ quỷ, địa ngục, súc sinh, mà sau khi hưởng phúc ở cõi trời xong, họ sẽ phát sinh nhân duyên tu tập tiếp để chứng đạo, ra khỏi tam giới hưởng hạnh phúc giải thoát cao tột.
Nên Phật tử chúng ta cần phát đại Bồ Đề Tâm khi thọ giới, để chúng ta được duyên tương tục tu tập. Đại Bồ Đề Tâm đó là cầu giải thoát, cầu Vô Thượng Bồ Đề. Và để thành tựu Vô Thượng Bồ Đề thì chúng ta cần thực hành công hạnh Bồ Đề, đó là giữ chánh niệm quy y Tam Bảo, thọ giới, thực hành sáu Pháp hòa kính và thực hành hạnh nguyện tuyên dương Phật Pháp, thông qua việc thực hành Phật Pháp, phận sự Phật Pháp và chuyển tải Phật Pháp rộng khắp thế gian.

Kính thưa đại chúng, nếu muốn được phúc báu to lớn của ngày tu Bát quan trai giới, thì chúng ta cần thực hành giới tinh nghiêm. Ngày thọ giới Bát quan trai, là ngày chúng ta cần thực hành nghiêm túc hạnh viễn ly, tức là chúng ta xa rời các duyên thế tục giống như hàng xuất gia trong các việc sau:

+ Trong một ngày một đêm, chúng ta cần tắt điện thoại, không liên lạc với thế tục, trừ người làm phận sự, nhưng người làm phận sự cũng chỉ được liên lạc với các duyên, các việc thuộc phận sự Phật Pháp.
+ Trong một ngày một đêm, tu Bát quan trai giới, không bàn việc thế sự, không bàn các việc khác, ngoài sự sách tấn nhau tu tập giới Pháp, theo các chương trình tu tập và phận sự trong ngày của chùa, của câu lạc bộ và các việc phận sự khác đúng duyên cần họp bàn.
+ Trong một ngày một đêm, chúng ta không tắm, chỉ rửa và các việc vệ sinh cần thiết, nhưng không lấy khăn lau toàn thân, cần nhẫn nại phạm hạnh để đoạn trừ thân kiến.
+ Trong một ngày một đêm tu trọn vẹn tại chùa, đó là hạnh xuất gia một ngày một đêm, ra khỏi nhà tại gia một ngày một đêm, để thực hành phạm hạnh cắt trừ ái dục. Nếu ai không ở chùa được, thì chưa trọn vẹn công đức Bát quan trai, sẽ tùy vào công đức mà phát sinh phúc tương ưng, nhưng phúc báu cũng sẽ rất cao tốt, không thể so sánh với người không thọ nhận tu giới.

Kính thưa đại chúng, trên đây Tâm Chiếu Hoàn Quán đã chia sẻ sách tấn các đạo hữu về lợi ích nhân quả của tám giới.
Xin thỉnh đại chúng chúng ta ngày hôm nay giữ chánh niệm, luôn luôn sách tấn nhau tu hành trong tám giới, trong sáu Pháp hòa kính khi cùng nhau tu tập và làm phận sự.
Chúc quý đạo hữu tinh tấn!”

Kính thưa đại chúng, (Tên, Pháp danh chủ sám)… vừa đọc xong lời sách tấn của Phật tử Phạm Thị Yến – Pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán và giờ này khóa lễ đã viên mãn, xin tùy hỷ công đức của đại chúng!

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

2. Niệm Danh Hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát

(Tùy duyên. Chủ sám ổn định đại chúng xong bạch Phật)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, đệ tử chúng con xin tán tụng danh hiệu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, để hướng nguyện sự bình an cho chúng con và muôn loài.

(Một hồi khánh, đại chúng cùng tán tụng)

Cúi đầu đảnh lễ Đức Quán Âm
Với lòng từ vô biên
Ba hai diệu ứng thân
Hóa hiện cõi Ta Bà
Đi vào các quốc độ
Người, Trời, A Tu La
Ngạ quỷ và súc sinh
Cùng nơi địa ngục khổ
Độ thoát các chúng sinh.
Nếu có chúng sinh nào
Gặp nguy nan khổ ách
Đầy đủ lòng kính tín
Tâm tưởng hay đọc tụng
Danh hiệu Quán Thế Âm
Không quản ngày và đêm
Cầu xin Ngài cứu giúp
Từ nơi tâm tha thiết
Mà cảm ứng đến Ngài
Duyên lành liền hội đủ
Nhận được sự gia hộ
Từ nơi oai lực Ngài
Chúng sinh được mát mẻ
Thoát được cơn hiểm nguy
Và được duyên thù thắng
Hoặc hiện tại kiếp này
Hoặc các đời về sau
Phát đại nguyện Bồ Đề
Thực hành các công hạnh
Đạt được đạo Vô Thượng.
Con dâng lời tán dương
Cùng chí thành đảnh lễ
Hạnh nguyện Đức Quán Âm
Tu nhĩ căn viên thông
Năng cứu chúng sinh khổ.
Nam mô nhĩ căn viên thông, đại từ đại bi linh cảm ứng Quán Thế Âm Bồ Tát! (3 lần)
(Niệm đọc)
Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm
………

(có thể khi tán tụng Chữ Nam thành chữ Nàm, chữ Quán thành chữ Quan)

Hồi hướng:
(Đọc liền vào phần trên, trước đó ngắt tiếng khánh theo nhịp, chuyển một hồi khánh để báo cho đại chúng biết)

Nguyện các chúng hữu tình
Nghe danh Đức Quán Âm
Khởi sinh tâm hoan hỷ
Phát đại nguyện Bồ Đề
Thực hành các công hạnh
Cầu thành tựu chính giác.
Nam Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần. 3 vái)

IV. Sinh Hoạt Chúng Trên Xe

(Trưởng xe đọc cho toàn chúng nghe)

Đại chúng tùy duyên sinh hoạt chúng trên xe theo các chủ đề sau:
1. Thọ thực: thọ thực không bạch cúng Phật.
2. Thông báo và phân công công việc liên quan tới các Phật tử trên xe trong ngày tu.
– Không nói những chuyện không liên quan tới các Phật tử trên xe.
– Không bàn nói các việc ngoài tu tập và phận sự.
3. Lấy ý kiến đóng góp của đại chúng (cử Phật tử ghi chép).
Nội dung ý kiến: về việc tổ chức xe, các bất cập tại đạo tràng, tại câu lạc bộ, tại chùa.
Hình thức: nói trực tiếp, viết giấy.
– Các Phật tử được yêu cầu ý kiến của mình xin được giải quyết tại: Xe, đạo tràng, chủ nhiệm Câu lạc bộ. Nếu các ý kiến cần trả lời của chủ nhiệm Câu lạc bộ Cúc Vàng, thì thông qua các hình thức: gửi qua email…; trả lời riêng thì để lại số điện thoại; gửi qua hòm thư góp ý chùa Ba Vàng, ghi rõ xin gửi chủ nhiệm Câu lạc bộ Cúc Vàng.
4. Văn nghệ (nếu có).
5. Học tụng niệm.
6. Phật tử kể các chuyện chuyển nghiệp (nếu có).
7. Có thể phân công phận sự những ngày tiếp theo (lúc xe về).

Địa chỉ email hòm thư CLB Cúc Vàng: clb.taptuluchoa@gmail.com

Lưu ý: Giải thích về cụm từ trong phần quy y: “không kính trọng tu theo”.
– Kính trọng: Chúng ta kính trọng tất cả chúng sinh, với các vị thiện chư Thiên, thiện chư Thần, người thiện… chúng ta đều kính trọng và kính trọng cả các thiện đức của các chúng sinh đó; đối với các chúng chư thiên… ác đức, thì chúng ta kính trọng thân mạng của họ.
– “Không kính trọng tu theo”: Đối với các chúng từ trời thần, người, quỷ vật… dù là thiện nhưng không thuộc Tam Bảo, thì chúng ta không kính trọng tu theo, mà chỉ kính trọng theo nghĩa trên. Ví như chúng ta giao tiếp với bạn bè… nếu họ tu theo tà giáo, thì chúng ta nên kính trọng giáo chủ của họ, mà không tu theo giáo chủ của họ, nghĩa là không kính trọng tu theo, còn chúng ta là đệ tử Phật, chúng ta kính trọng Phật và tu theo Phật, gọi là kính trọng tu theo Phật.

6.583 lượt xem
27/06/2020

Bình luận (0)

Xem nhiều nhất trong chuyên mục