Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Chương trình tu tập theo 3 tháng an cư kiết hạ của chư Tăng – Dành cho đạo tràng/nhóm/cá nhân gia đình

A. Lời Dẫn

Chương trình tu tập này, Phật tử thực hành tụng kinh, thiền tuệ theo từng ý của kinh Bát Đại Nhân Giác.

Kinh Bát Đại Nhân Giác, do ngài An Thế Cao người nước An Tức sang Trung Hoa vào đời Hán Hoàn Đế ở kinh đô Lạc Dương trích dịch.

Đạo Phật là đạo giác ngộ, Đức Phật là bậc Đại Giác. Bốn mươi chín năm thuyết Pháp của Ngài với một mục đích duy nhất là giác ngộ cho chúng sinh. Toàn bộ giáo lý của Phật dạy đều nhằm đánh thức con người sớm được giác ngộ. Mê lầm là cội nguồn đau khổ, chỉ có giác ngộ mới cứu được mọi khổ đau của chúng sinh.

Hiệu dụng của tám điều giác ngộ không thể nghĩ bàn, người Phật tử chỉ cần khéo ứng dụng thực hành tám điều giác ngộ, thì ngay trong cuộc sống hiện tại giảm trừ được các phiền não khổ đau và dần bước tiến lên cấp bậc Bồ-tát cho đến Phật quả.

Chương trình tu tập này, được chia làm 16 chu kỳ tu tập. Mỗi chu kỳ sẽ dẫn thêm các bài kinh khác, tương ứng với các ý của bài kinh Bát Đại Nhân Giác, để Phật tử dễ dàng hiểu sâu và áp dụng thực hành trong đời sống.

Quý Phật tử tùy duyên tải và in chương trình tu tập tại đây: Chương trình tu tập theo 3 tháng an cư kiết hạ của chư Tăng – Dành cho đạo tràng/nhóm/cá nhân gia đình

B. Hướng Dẫn

I. Đối Tượng Tu Tập

Chương trình dành cho hai đối tượng:
(1) Nhân dân và Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa
(2) Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa
– Thực hành nghi thức chung: Nếu trong gia đình/hội chúng, có cả thành viên đã phát nguyện tu lục hòa và thành viên chưa phát nguyện tu lục hòa, thì sẽ dùng chung chương trình dành cho Phật tử đã phát nguyện tu lục hòa.
Giải thích:
(1) Nhân dân và Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa: Nhân dân là những người chưa quy y Tam Bảo; Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa là những người đã quy y Tam Bảo, nhưng chưa phát tâm Bồ Đề tu lục hòa.
(2) Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa: Các Phật tử đã được phát nguyện Bồ Đề và phát nguyện tu sáu Pháp hòa kính là: 1. Thân hòa đồng trụ; 2. Khẩu hòa vô tránh; 3. Ý hòa đồng duyệt; 4. Giới hòa đồng tu; 5. Kiến hòa đồng giải; 6. Lợi hòa đồng quân.

II. Hướng Dẫn Tu Tập Trong Chương Trình

1. Nội dung chương trình tu ba tháng

Nghi thức khai/kết đàn 
Nghi thức hàng ngày theo tuần tự, theo chu kỳ 4 ngày: một ngày tụng kinh -> một ngày nghe Pháp -> hai ngày ngồi thiền.

Các Phật tử có thể tùy duyên kết hợp tu tăng chuyên mục trong một thời khóa:
Ngày 1: tụng kinh
Ngày 2: tụng kinh + nghe Pháp.
Ngày 3 và ngày 4: tụng kinh + nghe Pháp + ngồi thiền, hoặc nghe Pháp + ngồi thiền, hoặc tụng kinh + ngồi thiền.
Lưu ý: không được tu trước chương trình.

Chương trình tu tập kỷ niệm ngày Đức Phật chuyển Pháp luân tu tại nhà/nhóm/đạo tràng
Chương trình tu: Khuyến phát tâm Bồ Đề

Chương trình tu Vu Lan Báo Hiếu – Cầu Siêu Gia Tiên (sẽ bổ sung sau)

2. Thời gian và phương thức tu tập 

Các ngày: mùng 3, mùng 8, 14, 20, 30 (29 tháng thiếu) thì các Phật tử nghe Pháp, tu tập theo định kỳ của Câu lạc bộ và của chùa, nghỉ chương trình này.

Phương thức tu tập:
– Tu theo cá nhân, gia đình, hoặc nhóm, hoặc cả đạo tràng.
– Tùy duyên tu tập. Nếu có duyên sự cần phải nghỉ tu, thì bạch xin nghỉ, đến bao giờ tu được, thì sẽ tu tiếp, không bỏ cách chương trình. Đến hết thời gian ba tháng thì kết đàn, không tu tiếp phần còn thiếu của chương trình.
– Văn khấn xin nghỉ tu:
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con tên là: … Pháp danh: … Hiện đang ở tại: … Hôm nay là ngày… tháng… năm… Con (nhóm/đạo tràng chúng con) đang phát nguyện tu tập theo chương trình tu tập theo 3 tháng an cư kiết hạ của chư Tăng, nhưng hôm nay con với lý do: … con (chúng con; các Phật tử gồm…) xin nghỉ đến ngày… tháng… năm… con (chúng con, các Phật tử đó) lại xin tiếp tục tu. Đây là lời chân thật của con/chúng con, con/chúng con xin chư Phật chứng minh cho con. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

III. Đồ Lễ

– Khai/kết đàn: cơm chay, thí thực.
– Các buổi tụng kinh tiếp theo: sắp lễ ba bát cơm trắng (bát nhỏ) và ba cốc nước chè.
Lưu ý: Nếu không cúng thì không sắp.

IV. Tâm Linh

1. Thỉnh mời các mục tâm linh và cúng dường
– Thỉnh mời các mục tâm linh: chư Thiên, chư Thần Linh ủng hộ pháp hội; gia tiên, oan gia trái chủ của cả gia đình; vong linh trên đất. Nếu gia đình có tu bài số 8 giải oan kết, thì thay chương trình này, cho các kinh tụng phụ và thỉnh mời cả các vong linh của chương trình giải nghiệp.
– Cúng dường: Tùy duyên đặt tịnh tài cúng dường (có hoặc không; hoặc ít, hoặc nhiều), để hồi hướng cho các vong linh, để các vong linh có phúc lành thọ thực, nghe kinh.
– Tịnh tài phát nguyện cúng dường hồi hướng để riêng thành hai phần: 1. Chư Thiên, chư Thần; 2. Vong linh,…
2. Hồi hướng: chung theo chương trình và hồi hướng các việc hiện tại cụ thể của gia đình.

IV. Lợi Ích Của Việc Tu Tập Theo An Cư Kiết Hạ Của Chư Tăng

– Ba tháng an cư là của chư Tăng, Phật tử tu tập chương trình này là học hạnh của chư Tăng, việc tu tập này để phát sinh nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp về sau, được thân cận nương tựa Tam Bảo, xuất gia tu đạo.
– Thực hành văn tuệ và tư tuệ (văn – tư – tu).
– Tăng trưởng công đức lục hòa, khiến các chúng sinh trong cõi vô hình nghe kinh dễ được giác ngộ siêu thoát, phát sinh phúc báu đem đến lợi ích cho gia đình và chúng sinh.
– Tăng trưởng công đức Bồ Đề: lợi ích chúng sinh.

C. Nghi Thức

Quý đạo hữu thực hiện 1 trong 2 nghi thức dưới đây

I. Nghi Thức Dành Cho Nhân Dân Và Phật Tử Chưa Phát Nguyện Bồ Đề Tu Lục Hòa

Nếu quý đạo hữu tham gia chương trình phát trực tiếp của quý Thầy, thì quý đạo hữu thực hiện như sau: Nguyện hương + Văn khấn theo chương trình này -> Theo dõi chương trình trực tiếp của quý Thầy -> Kết thúc -> Thực hiện các phần còn thiếu của chương trình này.

1. Nguyện Hương

(Quỳ. Thực hiện 1 trong 2 văn nguyện hương dưới đây)

a. Dùng hương đốt, hương trầm,…

Nguyện đem lòng thành kính
Gửi theo đám mây hương
Phảng phất khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

b. Dùng tâm hương

Nguyện ý thành, tâm kính
Biến mãn khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

2. Văn Khấn

(Quỳ gối, chắp tay bạch)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Nam mô Thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh!

Nếu tu cá nhân, gia đình thì bạch: Đệ tử con tên là:… Pháp danh (nếu có):… Hiện đang ở tại:…

Nếu tu nhóm thì bạch: Đệ tử con tên là:… Pháp danh (nếu có):… Hiện đang ở tại:… con xin đại diện cho nhóm gồm: (đọc họ tên Pháp danh… chúng con xin tập trung tu tập tại địa chỉ… của gia đình tín chủ Phật tử (tên)…)

Nếu tu cả đạo tràng thì bạch: Đệ tử con tên là:… Pháp danh (nếu có):… con xin đại diện cho các Phật tử trong đạo tràng … chúng con xin tập trung tu tập tại địa chỉ… của gia đình tín chủ Phật tử (tên)…)

(Tùy duyên có/không đọc phần này: con/chúng con đang tu tập tại đạo tràng… thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng)

Hôm nay là ngày… tháng… năm…

(Khai/kết đàn đọc phần sau)
Chúng con một lòng nương tựa Tam Bảo, nghe học Phật Pháp. Chúng con với tâm tôn kính Pháp của Phật, tôn kính sáu pháp hòa kính, hoan hỷ với sự thực hành sáu pháp hòa kính của câu lạc bộ Cúc Vàng, nhân duyên Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng phát nguyện tụng kinh, tu tập theo ba tháng an cư kiết hạ của chư Tăng, chúng con xin hoan hỷ tùy duyên thực hành tu tập theo Câu lạc bộ. Hôm nay chúng con xin tác lễ khai đàn (kết đàn), tùy duyên tu tập theo ba tháng an cư kiết hạ của chư Tăng, theo phát nguyện của Câu lạc bộ Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa. (đọc tiếp phần dưới)

(Tu hàng ngày đọc phần sau)
Chúng con xin tác lễ tu tập theo ba tháng an cư kiết hạ của chư Tăng, theo phát nguyện của Câu lạc bộ Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa. Giờ này chúng con xin tu tập (đọc phần tu tập: tụng kinh, nghe Pháp, ngồi thiền)… theo (đọc tên bài kinh, tiêu đề video, đề mục quán của ngày… chu kỳ…)… (đọc tiếp phần dưới)

(Đọc tiếp)
Chúng con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, xin thỉnh mời chư Thiên, chư Thần Linh, Thổ Địa, đẳng đẳng chư Thần quang giáng nơi đàn tràng pháp hội cùng chúng con tu tập và ủng hộ cho chúng con. Chúng con cũng xin được thỉnh mời tất cả chư vị hương linh gia tiên tiền tổ, vong linh oan gia trái chủ, vong linh có duyên với (các) gia đình chúng con đang có mặt nơi pháp hội này,

(Nếu kết hợp tu bài số 8 thì bạch: Con cũng xin thỉnh mời các vong linh trên các nghiệp (đọc tên nghiệp)… Mà con đã bạch thỉnh khi phát nguyện tu 49 ngày bài số 8)

Được vào pháp hội dự pháp nghe kinh cùng với chúng con và tùy duyên thọ thực phẩm vật dâng cúng của (các) gia đình chúng con.
Chúng con thành tâm khải bạch trong ba tháng tu tập, chúng con cố gắng tu trì kinh giới, tùy duyên tham gia phóng sinh, cúng dường, bố thí từ thiện, tập xả tâm tham, sân, ái để chân thật sám hối tội chướng và phát tâm Bồ Đề cầu Vô Thượng đạo.

(Nếu cúng dường thì bạch:
Chúng con với tâm thành kính tín Tam Bảo để cầu phúc lành cho gia đình. Chúng con xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo về chùa (nếu cúng về chùa nào thì đọc chùa đó, nếu cúng về chùa Ba Vàng thì đọc: Chùa Ba Vàng, Phường Quang Trung, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh)…,
– Chúng con xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tịnh tài là… để hồi hướng cho chư Thiên, chư Thần có duyên với pháp hội.
– Chúng con xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tịnh tài là… để hồi hướng cho chư vị vong linh mà chúng con đã thỉnh mời.)

Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát
Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

3. Đảnh Lễ Phật

a) Đảnh lễ ngày khai/kết đàn
(Quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

Đấng pháp vương vô thượng
Ba cõi chẳng ai bằng.
Thầy dạy khắp trời người
Cha lành chung bốn loại.
Quy y trọn một niệm
Dứt sạch nghiệp ba kỳ.
Xưng dương cùng tán thán
Ức kiếp không cùng tận.

Phật chúng sinh tính thường rỗng lặng
Ðạo cảm thông không thể nghĩ bàn
Lưới đế châu ví đạo tràng
Mười phương Phật bảo, hào quang sáng ngời,
Trước bảo tọa thân con ảnh hiện,
Cúi đầu xin thệ nguyện quy y. (1 chuông)

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô tận hư không biến pháp giới quá, hiện, vị lai thập phương chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng thường trụ Tam Bảo. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Sa Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tây Phương Giáo Chủ Cực Lạc Thế giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Đông Phương Giáo Chủ Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, Nhật Quang Biến Chiếu Bồ Tát, Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Nhất Thiết Thánh Chúng. (1 chuông. 1 lễ)
b) Đảnh lễ hàng ngày
(Theo kinh tụng, nếu kinh tụng không có phần đảnh lễ Phật, thì đảnh lễ theo phần này)

Đại từ đại bi thương chúng sinh
Đại hỷ đại xả cứu hàm thức
Tướng đẹp sáng ngời dùng trang nghiêm
Chúng con chí tâm thành đảnh lễ.

Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chư Phật ba đời tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chính Pháp ba đời tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Tăng bậc Hiền Thánh ba đời tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)

4. Cúng Thực

(Nếu không cúng cơm thì bỏ qua phần này)
a. Văn bạch
(Quỳ, khai chuông mõ)
Nam mô Thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con. Chúng con xin thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh ủng hộ cho chúng con.
Đệ tử chúng con xin được tác lễ cúng dường vật thực:
Thượng: Con xin dâng lên cúng dường thập phương chư Phật chứng minh.
Trung: Con xin cúng dâng lên chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh.
Hạ: Con xin cúng dường cho chư Thiên, chư Thần Linh.
Sau: Con xin được nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, con xin thỉnh mời và hiến cúng cho tất cả các chúng vong linh mà con đã thỉnh mời.

b. Tụng thần chú cúng thực

(Ngồi, pháp khí: mõ)
Biến thực chân ngôn: Nam mô tát phạ đá tha nga đá phả rô chỉ để ám tam bạt ra tam bạt ra hồng. (7 lần. 1 chuông)
Biến thủy chân ngôn: Nam mô tô rô bà ra đát tha nga đá ra đát điệt tha án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô sa bà ha. (7 lần. 1 chuông)
Phổ cúng dường: Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. (7 lần. 1 chuông)

Nguyện cho các vong linh
Được thọ thực no đủ
Nghe kinh giác ngộ Pháp
Sinh lòng kính tín Phật
Nương tựa nơi Tam Bảo
Tu hành cầu thoát khổ
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

5. Tán Pháp

(Ngồi)

Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn,
Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp.
Nay con nghe thấy vâng gìn giữ,
Nguyện hiểu nghĩa chân đức Thế Tôn.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần) (3 chuông)

6. Tụng Kinh – Nghe Pháp – Ngồi Thiền

a. Dành cho ngày khai/kết đàn (tụng 2 bài kinh):
Kinh Tám Điều Giác Ngộ
Lời Khấn Nguyện

b. Dành cho tu tập hàng ngày (có 16 chu kỳ)

* Chu kỳ 1

Chủ đề phần kinh Bát Đại Nhân Giác: Thế gian vốn vô thường, cõi nước rất mong manh.

– Ngày thứ nhất tụng kinh: Bài Kinh: Phật Dạy Chứa Của Báu Nhiều Không Bằng Thấy Đạo

– Ngày thứ hai nghe Pháp:
Văn bạch: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này con xin phép nghe Pháp.

Video (ấn vào tên bài): Quán tưởng giảm trừ phiền não khi tài sản bị hủy hoại

– Ngày thứ ba, ngày thứ tư ngồi thiền:
Văn bạch: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này con xin phép ngồi thiền, theo đề mục (đọc đề mục quán theo ngày tu tập, đọc đề mục xong thì xuống dưới đọc tiếp):

Ngày thứ ba: Đề mục quán:

1. Quán sự vô thường của vạn vật qua sự vô thường của chúng hữu tình và vô tình.
Hữu tình: sinh – già – bệnh – chết.
Vô tình: sinh – trụ – dị – diệt; thành – trụ – hoại – không.

2. Quán sát sự vô thường của cõi nước, quả đất này (sóng thần, động đất, núi lửa phun trào,…).

3. Tư duy về sự cao quý của Phật Pháp: Chúng ta thực hành Phật Pháp thì chúng ta tránh được tai họa trong hiện kiếp. Chúng ta phát nguyện Bồ Đề thì chúng ta ra khỏi được lục đạo luân hồi, tránh được tất cả khổ của thế gian vô thường, cõi nước mong manh; giải thoát cho mình, giải thoát cho chúng sinh.

4. Khẳng định lời Phật dạy là đúng (Thế gian đầy trân bảo, chất đến tận trời cao, vẫn không bằng thấy đạo, giàu sang sánh được nào) ⇒ Tăng trưởng được tín, để thành tựu tín lực.

Ngày thứ tư: Đề mục quán:

1. Quán sát về sự vô thường của mình và quyến thuộc, từ đó tự tại trước sự ra đi của mình.

2. Quán sát của cải lúc có, lúc mất theo nghiệp lực để bằng lòng với hiện tại, không bị đau khổ khi mất tài sản và chúng ta phấn đấu đi lên bằng thiện nhân quả.

3. Quán sát dù tài sản có hư hoại, tính mạng có mất, thì chúng ta phải kiên định trong niềm tin vào Phật Pháp, nhân quả; kiên định thực hành Phật Pháp.

4. Quán chiếu mọi sự mọi vật có thể đổ vỡ theo quy luật vô thường của thế gian, muốn giữ cũng không giữ được; để dần đoạn trừ tham ái, ra khỏi luân hồi và đạt đến Niết Bàn hạnh phúc, an vui, tự tại trước mọi sóng gió của cuộc đời.

(đọc tiếp)
Con xin được sự gia trì của Tam Bảo, chư Thiên, chư Thần Linh và xin thỉnh các chúng có hữu duyên nơi đàn tràng này cùng tùy duyên tu tập. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông)

Thời gian ngồi thiền:
Tùy duyên phù hợp với đạo hữu.

Xả thiền
(Ba tiếng chuông; chắp tay)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con xin xả thiền.

* Chu kỳ 2

Chủ đề phần kinh Bát Đại Nhân Giác: Bốn đại lại khổ không, năm ấm là vô ngã, luôn sinh diệt biến đổi, giả dối không có chủ.

– Ngày thứ nhất tụng kinh: Bài kinh Vô Ngã Tướng (Anattalakkhaṇa Sutta)

– Ngày thứ hai nghe Pháp:
Văn bạch: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này con xin phép nghe Pháp.
Video (ấn vào tên bài): Ta đi tìm ta, ta là ai?

– Ngày thứ ba, ngày thứ tư ngồi thiền:
Văn bạch: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này con xin phép ngồi thiền, theo đề mục (đọc đề mục quán theo ngày tu tập, đọc đề mục xong thì xuống dưới đọc tiếp):

Ngày thứ ba: Đề mục quán 

1. Quán chiếu về 5 ấm (sắc, thọ, tưởng, hành, thức), không một ấm nào làm chủ (nếu chỉ có sắc, không có thọ, tưởng, hành, thức thì không tạo nên một con người. Nếu thọ làm chủ, những ấm còn lại biến mất thì không tạo thành con người, không tạo thành chúng sinh).

2. Tứ đại luôn luôn thay đổi; năm ấm cũng luôn luôn thay đổi, không cái nào làm chủ (trong thọ không có cái thọ nào làm chủ, trong tưởng không có cái tưởng nào làm chủ,…).

3. Quán chiếu đến sự vô thường của 5 ấm, luôn luôn sinh, diệt, biến đối.

4: Khẳng định lời Phật dạy là đúng, từ đó phát sinh ra tín lực ⇒ sinh ra phước báu và năng lực tính tấn khiến chúng ta có trí tuệ.

Ngày thứ tư: Đề mục quán
1. Quán chiếu tứ đại không phải là ta, mà tổng nghiệp mới chính là ta trong hiện tại, nhưng nếu thay đổi (tu tập, chuyển hóa tâm, chuyển hóa nghiệp lực) thì cái ta sẽ mất ⇒ Quán chiếu ta sẽ là Pháp, là 5 giới, 8 giới.

2. Giác ngộ mình và người rồi cũng bị sinh diệt và không có cái ta ⇒ Tư duy để không đắm chấp, không phiền não với sắc thân, cảm giác, cảm thọ, tâm và ý thức của người; từ đó phát sinh tinh tấn, hướng Pháp cho người khác, kiên nhẫn thực hành.

(đọc tiếp)
Con xin được sự gia trì của Tam Bảo, chư Thiên, chư Thần Linh và xin thỉnh các chúng có hữu duyên nơi đàn tràng này cùng tùy duyên tu tập. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông)

Thời gian ngồi thiền:
Tùy duyên phù hợp với đạo hữu.

Xả thiền
(Ba tiếng chuông; chắp tay)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con xin xả thiền.

* Chu kỳ 3

Chủ đề phần kinh Bát Đại Nhân Giác: Tâm là nguồn việc ác, thân là rừng nghiệp tội.

– Ngày thứ nhất tụng kinh: Bài Kinh: Phật Dạy Không Có Gì Khổ Hơn Có Thân

– Ngày thứ hai nghe Pháp:
Văn bạch: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này con xin phép nghe Pháp.
Video (ấn vào tên bài): Quán chiếu để điều phục thân

– Ngày thứ ba, ngày thứ tư ngồi thiền:
Văn bạch: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này con xin phép ngồi thiền, theo đề mục (đọc đề mục quán theo ngày tu tập, đọc đề mục xong thì xuống dưới đọc tiếp):

Ngày thứ ba: Đề mục quán

1. Tư duy về những mong cầu của thân, của chính mình.

2. Tư duy về những mong cầu của thân, dẫn đến sự sai khiến đối với tâm làm các việc bất thiện, khiến kết thêm tham ái để đi vào luân hồi.

3. Khẳng định lời Đức Phật dạy là đúng “Tâm là nguồn việc ác, thân là rừng nghiệp tội”, thân là gốc khổ ⇒ Tăng trưởng được tín, để thành tựu tín lực.

4. Phát sinh tín tâm đối với Phật, Pháp – lời Phật dạy, Tăng – những bậc đang thực hành hạnh đầu đà để điều phục thân, tâm, hướng tới liễu thoát luân hồi sinh tử.

Ngày thứ tư: Đề mục quán 

1. Tư duy để quyết định tâm không theo thân, không chiều thân ở những mặt trong cuộc sống để chúng ta bớt phiền não.

2. Sống không chiều con cháu, giúp cho con cháu dần giác ngộ để điều phục được thân, tâm; chia sẻ việc thực hành của mình với người xung quanh để đưa Pháp vào cho mọi người.

3. Sinh tâm tinh tấn trong tu tập Bát Quan Trai Giới để điều phục thân, không để cho tâm theo thân.

4. Quán chiếu tổng thể của điều giác ngộ thứ nhất có giúp chúng ta bớt phiền não không ⇒ Khẳng định lời Đức Phật dạy là đúng ⇒ Tăng trưởng được tín, để thành tựu tín lực.

(đọc tiếp)
Con xin được sự gia trì của Tam Bảo, chư Thiên, chư Thần Linh và xin thỉnh các chúng có hữu duyên nơi đàn tràng này cùng tùy duyên tu tập. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông)

Thời gian ngồi thiền:
Tùy duyên phù hợp với đạo hữu.

Xả thiền
(Ba tiếng chuông; chắp tay)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con xin xả thiền.

* Chu kỳ 4

Chủ đề phần kinh Bát Đại Nhân Giác: Tham muốn nhiều là khổ, bao sinh tử nhọc nhằn, đều từ tham dục khởi.

– Ngày thứ nhất tụng kinh: Bài Kinh: Phật Độ Một Vị Sa Môn Tham Của Bỏ Đạo

– Ngày thứ hai nghe Pháp:
Văn bạch: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này con xin phép nghe Pháp.
Video (ấn vào tên bài): Giữ tâm không phóng dật

– Ngày thứ ba, ngày thứ tư ngồi thiền:
Văn bạch: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này con xin phép ngồi thiền, theo đề mục (đọc đề mục quán theo ngày tu tập, đọc đề mục xong thì xuống dưới đọc tiếp):

Ngày thứ ba: Đề mục quán 

1. Quán chiếu hạnh phúc thế gian (sức khỏe, tiền tài, ái tình, danh vọng,…) đều chịu sự vô thường của nghiệp lực chi phối.
2. Quán chiếu: Do khởi tham muốn hạnh phúc thế gian nên đã và sẽ tiếp tục phải ở trong luân hồi chịu khổ.
3. Quán chiếu giảm trừ tâm tham cầu hạnh phúc trong luân hồi này.
4. Khẳng định lời Đức Phật dạy “tham muốn nhiều là khổ” là đúng, cần phải giác ngộ điều này.

Ngày thứ tư: Đề mục quán

1. Quán chiếu: Tại gia cần giữ giới để giảm bớt các sự khổ trong kiếp hiện tại và các kiếp luân hồi sinh tử tiếp theo; đến khi xuất gia cần giữ giới để chấm dứt khổ trong luân hồi.
2. Quán chiếu những việc đã qua, từ đó sinh tâm hổ thẹn về sự chấp ngã, không lắng nghe, không sám hối, không sửa đổi.
3. Khởi lên sự tinh tấn lắng nghe, sám hối, không phóng dật với giới.

(đọc tiếp)
Con xin được sự gia trì của Tam Bảo, chư Thiên, chư Thần Linh và xin thỉnh các chúng có hữu duyên nơi đàn tràng này cùng tùy duyên tu tập. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông)

Thời gian ngồi thiền:
Tùy duyên phù hợp với đạo hữu.

Xả thiền
(Ba tiếng chuông; chắp tay)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con xin xả thiền.

* Chu kỳ 5

Chủ đề phần kinh Bát Đại Nhân Giác: Nếu ít muốn biết đủ, thân tâm được tự tại.

– Ngày thứ nhất tụng kinh: Bài Kinh: Vua Ba Tư Nặc Vâng Lời Phật Dạy Giảm Ăn

– Ngày thứ hai nghe Pháp:
Văn bạch: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này con xin phép nghe Pháp.
Video (ấn vào tên bài): Từ bỏ tham thân

– Ngày thứ ba, ngày thứ tư ngồi thiền:
Văn bạch: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này con xin phép ngồi thiền, theo đề mục (đọc đề mục quán theo ngày tu tập, đọc đề mục xong thì xuống dưới đọc tiếp):

Ngày thứ ba: Đề mục quán

1. Quán chiếu khổ về sự tham ăn, khổ về sự tham sắc.
2. Tư duy để khẳng định tất cả sự tham muốn đều từ sự chấp thân.

Ngày thứ tư: Đề mục quán 

1. Tư duy để điều chỉnh về ăn, mặc,…
– Tại gia: Tư duy về tài sản tích lũy, tài sản được hưởng thụ vừa đủ trên nhân quả thiện của chính mình.
– Xuất gia: Sống đời phạm hạnh, 3 y, 1 bát, ăn mặc tiết độ phạm hạnh, tránh cực đoan.

2. Khẳng định “ít muốn biết đủ” theo nhân quả, sống đúng giới luật thì thân tâm được tự tại.

(đọc tiếp)
Con xin được sự gia trì của Tam Bảo, chư Thiên, chư Thần Linh và xin thỉnh các chúng có hữu duyên nơi đàn tràng này cùng tùy duyên tu tập. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông)

Thời gian ngồi thiền:
Tùy duyên phù hợp với đạo hữu.

Xả thiền
(Ba tiếng chuông; chắp tay)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con xin xả thiền.

Chương trình tu tập kỷ niệm ngày Đức Phật chuyển Pháp luân tu tại nhà/nhóm/đạo tràng

Chương trình tu: Khuyến phát tâm Bồ Đề

* Chu kỳ 6

Chủ đề phần kinh Bát Đại Nhân Giác: Tâm nếu không biết đủ, chỉ lo việc tham cầu, sẽ tăng thêm tội ác.

– Ngày thứ nhất tụng kinh: Bài Kinh: Ba Người Trả Quả Vì Mắng Nhiếc Bà Lão

– Ngày thứ hai nghe Pháp:
Văn bạch: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này con xin phép nghe Pháp.

Video (ấn vào tên bài): Cách nhận diện kẻ thù

– Ngày thứ ba, ngày thứ tư ngồi thiền:
Văn bạch: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này con xin phép ngồi thiền, theo đề mục (đọc đề mục quán theo ngày tu tập, đọc đề mục xong thì xuống dưới đọc tiếp):

Ngày thứ ba: Đề mục quán

1. Quán chiếu về các việc đã qua của mình: Vì tham cầu tài sản, tham sắc mình, sắc người, tham danh (chấp danh), tham ăn, tham ngủ mà mình đã tạo các ác nghiệp gì?
2. Quán chiếu các quả báo đã phải trả ngay trong đời này.
3. Quán nhân quả về các quả báo sẽ phải trả từ các ác nghiệp của mình.
4. Khởi tâm sám hối và khẳng định lời Phật dạy: “Tâm nếu không biết đủ, chỉ lo việc tham cầu, sẽ tăng thêm tội ác” là đúng, cần phải giác ngộ điều này.

Ngày thứ tư: Đề mục quán

1. Quán chiếu sợ hãi các quả báo, từ đó giác ngộ rằng không thể thọ hưởng bất cứ thứ gì từ tâm tham.
2. Quán chiếu thường biết ơn và tôn trọng mọi người xung quanh vì họ giúp cho mình thực hành bố thí, đoạn trừ tâm tham.
3. Quán chiếu khẳng định kẻ thù duy nhất của mình chính là tâm ý bất thiện của mình, ngoài ra không còn một kẻ thù nào khác.
4. Khẳng định lời Phật dạy: “Tâm nếu không biết đủ, chỉ lo việc tham cầu, sẽ tăng thêm tội ác” là đúng; từ đó, tinh tấn thực hành giới, thực hành Pháp để diệt trừ bất thiện trong tâm.

(đọc tiếp)
Con xin được sự gia trì của Tam Bảo, chư Thiên, chư Thần Linh và xin thỉnh các chúng có hữu duyên nơi đàn tràng này cùng tùy duyên tu tập. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông)

Thời gian ngồi thiền:
Tùy duyên phù hợp với đạo hữu.

Xả thiền
(Ba tiếng chuông; chắp tay)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con xin xả thiền.

* Chu kỳ 7

Chủ đề phần kinh Bát Đại Nhân Giác: Bồ Tát không như vậy, thường nhớ đến tri túc, vui cảnh nghèo giữ đạo, lấy tuệ làm sự nghiệp.

– Ngày thứ nhất tụng kinh: Bài kinh Cư sĩ chứng quả dự lưu

– Ngày thứ hai nghe Pháp:
Văn bạch: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này con xin phép nghe Pháp.

Video (ấn vào tên bài): 4 Pháp đưa đến hạnh phúc

– Ngày thứ ba, ngày thứ tư ngồi thiền:
Văn bạch: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này con xin phép ngồi thiền, theo đề mục (đọc đề mục quán theo ngày tu tập, đọc đề mục xong thì xuống dưới đọc tiếp):

Ngày thứ ba: Đề mục quán 

1. Quán chiếu: Mình đã có tịnh tín đối với Đức Phật chưa?
2. Quán chiếu: Mình đã có tịnh tín đối với Pháp chưa? Có tin Pháp của Phật đưa đến giải thoát không? Mình đã thực hành Pháp khiến thoát dần được tâm bất thiện gì, sự khổ gì?
3. Quán chiếu: Mình đã thành tựu tịnh tín với Tăng như thế nào? Từ đó, sinh tâm cung kính đảnh lễ Tăng.
4. Tự quán sát: Trong buổi ngồi thiền này, mình đã tăng trưởng thêm tịnh tín đối với Phật – Pháp – Tăng chưa?

Ngày thứ tư: Đề mục quán

1. Quán chiếu: Tâm mình bớt tham hơn so với trước chưa? Từ đó, cảm nhận hạnh phúc khi tâm bớt tham.
2. Quán chiếu: Tâm bố thí, cúng dường của mình đã rộng mở hơn so với trước chưa?
3. Phát nguyện học theo hạnh của Bồ Tát, luôn lấy tuệ quán nhân quả làm sự nghiệp.
4. Khẳng định lời Phật dạy trong điều giác ngộ thứ 3 là đúng và cần giác ngộ điều này.

(đọc tiếp)
Con xin được sự gia trì của Tam Bảo, chư Thiên, chư Thần Linh và xin thỉnh các chúng có hữu duyên nơi đàn tràng này cùng tùy duyên tu tập. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông)

Thời gian ngồi thiền:
Tùy duyên phù hợp với đạo hữu.

Xả thiền
(Ba tiếng chuông; chắp tay)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con xin xả thiền.

* Chu kỳ 8

Chủ đề phần kinh Bát Đại Nhân Giác: Lười biếng phải sa đọa, nên thường hành tinh tấn, để phá phiền não ác, chiết phục cả bốn ma, ra khỏi ngục ấm giới.

– Ngày thứ nhất tụng kinh: Bài kinh: Phật Khuyên Bảy Vị Tỳ-kheo Dứt Thối Chí

– Ngày thứ hai nghe Pháp:
Văn bạch: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này con xin phép nghe Pháp.

Video (ấn vào tên bài): Giữ vững tinh tấn

– Ngày thứ ba, ngày thứ tư ngồi thiền:
Văn bạch: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này con xin phép ngồi thiền, theo đề mục (đọc đề mục quán theo ngày tu tập, đọc đề mục xong thì xuống dưới đọc tiếp):

Ngày thứ ba: Đề mục quán 

1. Quán phiền não, ràng buộc thiêu đốt của cuộc sống tại gia, vợ chồng, con cái và tham tạo, giữ tài sản.

2. Quán chiếu: Mình có còn nhiều thèm khát, mong muốn cuộc sống phàm tục không?

3. Quán chiếu: Đối với việc phạm hạnh, khổ hạnh, phận sự, mình có bị phiền não, sợ hãi, thối lui không?

4. Quán chiếu: Tâm tham dục, bất thiện trong hiện tại sẽ dẫn mình đi về đâu trong 3 đường ác?

Ngày thứ tư: Đề mục quán 

1. Quán chiếu tâm lười biếng tu học phạm hạnh, phận sự của mình.

2. Khởi sinh sợ hãi tâm lười biếng tu học phạm hạnh, phận sự vì nó sẽ dẫn mình vào sâu vô minh, đau khổ.

3. Khởi sinh tâm tinh tấn tu học phạm hạnh, phận sự trong duyên của mình.

4. Nguyện mong được thân cận các bậc thiện hữu tri thức để được chỉ dạy, sách tấn, giúp mình loại trừ được tâm lười biếng, giữ vững được tâm tinh tấn tu tập phạm hạnh, phận sự.

(đọc tiếp)
Con xin được sự gia trì của Tam Bảo, chư Thiên, chư Thần Linh và xin thỉnh các chúng có hữu duyên nơi đàn tràng này cùng tùy duyên tu tập. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông)

Thời gian ngồi thiền:
Tùy duyên phù hợp với đạo hữu.

Xả thiền
(Ba tiếng chuông; chắp tay)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con xin xả thiền.

* Chu kỳ 9

Chủ đề phần kinh Bát Đại Nhân Giác: Ngu si phải sinh tử.

– Ngày thứ nhất tụng kinh: Bài kinh: Ông Bà La Môn Ngu Ám Vô Duyên Với Phật

– Ngày thứ hai nghe Pháp:
Văn bạch: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này con xin phép nghe Pháp.

Video (ấn vào tên bài): Nhận biết về mình thích làm người trí hay kẻ ngu?

– Ngày thứ ba, ngày thứ tư ngồi thiền:
Văn bạch: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này con xin phép ngồi thiền, theo đề mục (đọc đề mục quán theo ngày tu tập, đọc đề mục xong thì xuống dưới đọc tiếp):

Ngày thứ ba: 

1. Tư duy phân định thế nào là người trí, kẻ ngu theo lời Đức Phật dạy.

2. Kiểm xem tự mình đã biết tạm gác, thu xếp việc gia đình, làm ăn,… để nghe Pháp, làm phận sự.

3. Kiểm xem khi được người khác sách tấn thu xếp công việc để nghe Pháp, tụng kinh, làm phận sự, tâm mình đã hoan hỷ chưa hay lại nghĩ là: bận lắm, ngại lắm, rắc rối lắm, để lúc khác tu, không tu đâu,…

4. Từ sự vô thường của ông Bà-la-môn trong bài kinh, tư duy xem ông ấy đi về đâu; từ đó, liên tưởng đến sự vô thường của mình trong nghiệp hiện tại qua sự tinh tấn hay lười biếng của bản thân.

Ngày thứ tư: 

1. Tư duy lại bài kinh: Ông Bà-la-môn chết trong sự ngu ám, ngu si vì không biết lẽ vô thường.

2. Kiểm xem mình có hay quán về vô thường để tinh tấn tu hay chưa.

3. Kiểm xem tâm mình có ham thích việc tu tập chưa.

4. Nhận định mình là kẻ trí hay người ngu:
– Mình thích nghe Pháp, tu tập, phận sự, tức mình thích mình là người trí.
– Mình lười biếng, không thích nghe Pháp, tức là mình thích mình trở thành kẻ ngu.

5. Phát khởi tâm tinh tấn để trở thành bậc có trí tuệ.

(đọc tiếp)
Con xin được sự gia trì của Tam Bảo, chư Thiên, chư Thần Linh và xin thỉnh các chúng có hữu duyên nơi đàn tràng này cùng tùy duyên tu tập. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông)

Thời gian ngồi thiền:
Tùy duyên phù hợp với đạo hữu.

Xả thiền
(Ba tiếng chuông; chắp tay)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con xin xả thiền.

* Chu kỳ 10

Chủ đề phần kinh Bát Đại Nhân Giác: Nên Bồ Tát thường nhớ, luôn học rộng nghe nhiều, để tăng trưởng trí tuệ, và thành tựu biện tài, rồi đem niềm vui lớn, giáo hóa cho tất cả.

– Ngày thứ nhất tụng kinh: Bài kinh: Phật Dùng Phương Tiện Để Độ Phạm Chí Trẻ Tuổi

– Ngày thứ hai nghe Pháp:
Văn bạch: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này con xin phép nghe Pháp.

Video (ấn vào tên bài): Những điều cần học, cần nghe để thành tựu trí tuệ biện tài

– Ngày thứ ba, ngày thứ tư ngồi thiền:
Văn bạch: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này con xin phép ngồi thiền, theo đề mục (đọc đề mục quán theo ngày tu tập, đọc đề mục xong thì xuống dưới đọc tiếp):

Ngày thứ ba: 

1. Kiểm tra lại tính ham học, ham thành tựu của mình có hay chưa; nếu có thì nhiều hay ít.

2. Kiểm tra tính nhận thầy, kính thầy, thỉnh học của mình có hay chưa.

3. Kiểm xem khi học có chuyên nhất cầu tài không, hay là trước ham, sau chán.

4. Phát khởi sự hổ thẹn với tâm bất thiện cản trở thiện pháp của mình (lười tu học, không nghĩ đến giải thoát; không kính thầy, thỉnh Pháp; không chuyên nhất kiên trì để cầu tài, cầu thành công). Từ đó:
– Phát khởi tâm ham thích, ham học, ham thành tựu;
– Phát khởi tâm yêu kính thầy, thỉnh thầy dạy cho mình, cung phụng thầy để cầu tài.
– Phát khởi tâm kiên nhẫn, kiên trì để thành tựu cho mình.

Ngày thứ tư: 

1. Quán chiếu: Đối với năm giới, thập thiện, mình có vui thích thực hành không? Mình còn không tinh tấn ở giới điều, thiện pháp nào: không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không nói thêu dệt, không nói đôi chiều, không nói lời hung ác, không tham lam, không sân giận, không si mê?

2. Quán chiếu:
– Đối với tứ vô lượng tâm bình đẳng (từ, bi, hỷ, xả), mình đã biết thực hành, chăm chỉ thực hành chưa?
– Đối với việc tu giới, tập thiền đã biết tu chưa? Nếu rồi, thì đã chăm chỉ hay còn giải đãi?

3. Phát tâm tinh tấn thực hành giới: bố thí, buông xả; tập quán chiếu, tư duy thiền quán, thiền định để học theo hạnh Bồ tát cầu Vô thượng Bồ đề, thành tựu biện tài, giáo hóa chúng sinh.

(đọc tiếp)
Con xin được sự gia trì của Tam Bảo, chư Thiên, chư Thần Linh và xin thỉnh các chúng có hữu duyên nơi đàn tràng này cùng tùy duyên tu tập. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông)

Thời gian ngồi thiền:
Tùy duyên phù hợp với đạo hữu.

Xả thiền
(Ba tiếng chuông; chắp tay)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con xin xả thiền.

* Chu kỳ 11

Chủ đề phần kinh Bát Đại Nhân Giác: Nghèo khổ hay oán hờn, thường kết nhiều duyên ác.

– Ngày thứ nhất tụng kinh: Bài kinh: Chuyện Nữ Ngạ Quỷ Serinì

– Ngày thứ hai nghe Pháp:
Văn bạch: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này con xin phép nghe Pháp.

Video (ấn vào tên bài): Hành tướng của kẻ nghèo khổ qua góc nhìn Phật giáo

– Ngày thứ ba, ngày thứ tư ngồi thiền:
Văn bạch: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này con xin phép ngồi thiền, theo đề mục (đọc đề mục quán theo ngày tu tập, đọc đề mục xong thì xuống dưới đọc tiếp):

Ngày thứ ba: 

1. Quán chiếu về sự nghèo vật chất của mình trong hiện tại.

2. Quán chiếu tâm ham muốn vật chất của mình trong hiện tại.

3. Quán chiếu: Tâm ham muốn đó đã tạo tác các nghiệp ác, hành vi bất thiện gì?

4. Quán nhân quả khổ, sự đọa lạc của hành vi ác đã tạo do tâm ham muốn vật chất.

Ngày thứ tư: 

1. Quán nhân quả để dẹp trừ tham cầu bằng các hành vi ác.

2. Quán nhân quả để giải trừ tâm oán trách, hờn giận.

3. Quán nhân quả để dẹp trừ các duyên ác.

4. Quán nhân quả để ra khỏi hội chúng oán hận, ác nghiệp của kẻ nghèo khổ.

5. Phát khởi tâm tinh tấn bố thí; phát khởi tâm tự tại với hiện tại.

(đọc tiếp)
Con xin được sự gia trì của Tam Bảo, chư Thiên, chư Thần Linh và xin thỉnh các chúng có hữu duyên nơi đàn tràng này cùng tùy duyên tu tập. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông)

Thời gian ngồi thiền:
Tùy duyên phù hợp với đạo hữu.

Xả thiền
(Ba tiếng chuông; chắp tay)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con xin xả thiền.

* Chu kỳ 12

Chủ đề phần kinh Bát Đại Nhân Giác: Bồ Tát hành bố thí, bình đẳng với oán thân, không nhớ đến lỗi cũ, không ghét bỏ người ác.

– Ngày thứ nhất tụng kinh: Bài kinh: Đức Thế Tôn có tâm đại bi hay không?

– Ngày thứ hai nghe Pháp:
Văn bạch: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này con xin phép nghe Pháp.

Video (ấn vào tên bài): Nhận diện sự bố thí của Bồ tát và phàm phu

– Ngày thứ ba, ngày thứ tư ngồi thiền:
Văn bạch: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này con xin phép ngồi thiền, theo đề mục (đọc đề mục quán theo ngày tu tập, đọc đề mục xong thì xuống dưới đọc tiếp):

Ngày thứ ba: 

1. Quán chiếu: Khi giúp người, mình có tâm cầu lợi, cầu danh không?

2. Quán chiếu: Khi giúp người, mình có tâm coi thường không?

3. Quán chiếu: Khi giúp người xong, mình có tâm, có hành động sai sử người như kẻ nô bộc không?

4. Quán chiếu: Khi người vô ơn với mình, mình có sân hận nhiều hay ít?

5. Quán chiếu: Khi có người vô ơn với mình, mình có tìm cách hủy hoại khiến người đó đau khổ không?

6. Quán chiếu: Khi người vô ơn và còn ác hại mình, mình có phát lời nguyền rủa, thề nguyền báo thù không?

Ngày thứ tư:

1. Quán chiếu: Trong đạo tràng, mình còn phân biệt và gây bè phái không?

2. Quán chiếu: Trong các mối quan hệ, mình còn nhiều tâm bè phái, ác hại người không?

3. Phát tâm sám hối với hạnh bố thí của Bồ tát và phát nguyện học theo hạnh bố thí của các Ngài.

(đọc tiếp)
Con xin được sự gia trì của Tam Bảo, chư Thiên, chư Thần Linh và xin thỉnh các chúng có hữu duyên nơi đàn tràng này cùng tùy duyên tu tập. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông)

Thời gian ngồi thiền:
Tùy duyên phù hợp với đạo hữu.

Xả thiền
(Ba tiếng chuông; chắp tay)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con xin xả thiền.

* Chu kỳ 13

Chủ đề phần kinh Bát Đại Nhân Giác: Năm dục là tai họa.

– Ngày thứ nhất tụng kinh: Bài kinh: Con Vượn Và Chiếc Bẫy

– Ngày thứ hai nghe Pháp:
Văn bạch: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này con xin phép nghe Pháp.

Video (ấn vào tên bài): Nhận biết cạm bẫy và tai họa

– Ngày thứ ba, ngày thứ tư ngồi thiền:
Văn bạch: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này con xin phép ngồi thiền, theo đề mục (đọc đề mục quán theo ngày tu tập, đọc đề mục xong thì xuống dưới đọc tiếp):

Ngày thứ ba: 

1. Tư duy về cạm bẫy của tiền tài đối với mình từ trước tới nay: Từng bẫy người và bị sa bẫy như thế nào?

2. Tư duy về cạm bẫy của tham sắc đối với mình từ trước tới nay: Từng bẫy người và bị sa bẫy như thế nào?

3. Tư duy về cạm bẫy của âm thanh đối với mình từ trước tới nay: Từng bẫy người và bị sa bẫy như thế nào?

4. Tư duy về cạm bẫy của hương đối với mình từ trước tới nay: Từng bẫy người và bị sa bẫy như thế nào?

5. Tư duy về cạm bẫy của vị đối với mình từ trước tới nay: Từng bẫy người và bị sa bẫy như thế nào?

Ngày thứ tư: 

1. Nhận diện: Hiện tại bị khổ gì do dùng tiền tài bẫy người và bị sa bẫy của tài?

2. Nhận diện: Hiện tại bị khổ gì do dùng sắc bẫy người và bị sa bẫy của sắc?

3. Nhận diện: Hiện tại bị khổ gì do dùng âm thanh bẫy người và bị sa bẫy của âm thanh?

4. Nhận diện: Hiện tại bị khổ gì do dùng hương bẫy người và bị sa bẫy của hương?

5. Nhận diện: Hiện tại bị khổ gì do dùng vị bẫy người và bị sa bẫy của vị?

6. Tư duy về tai họa, sự nguy hiểm của cạm bẫy 5 dục; từ đó, không bẫy người nữa và tỉnh giác hơn trước cạm bẫy của 5 dục.

7. Tư duy về khổ quả luân hồi của 5 dục; từ đó, phát nguyện tinh tấn tu học để giảm trừ tham dục.

(đọc tiếp)
Con xin được sự gia trì của Tam Bảo, chư Thiên, chư Thần Linh và xin thỉnh các chúng có hữu duyên nơi đàn tràng này cùng tùy duyên tu tập. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông)

Thời gian ngồi thiền:
Tùy duyên phù hợp với đạo hữu.

Xả thiền
(Ba tiếng chuông; chắp tay)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con xin xả thiền.

* Chu kỳ 14

Chủ đề phần kinh Bát Đại Nhân Giác: Thân dẫu ở cõi tục, nhưng không nhiễm dục lạc, thường nhớ nghĩ ba y, bình bát và pháp khí, chí nguyện người xuất gia, luôn giữ đạo trong sạch, thực hành hạnh thanh tịnh, từ bi với tất cả.

– Ngày thứ nhất tụng kinh: Bài kinh: Phật Khen Sự Thọ Trì Bát Quan Trai Của Mạc Lợi Phu Nhân

– Ngày thứ hai nghe Pháp:
Văn bạch: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này con xin phép nghe Pháp.

Video (ấn vào tên bài): Cách tránh cạm bẫy trừ tai họa

– Ngày thứ ba, ngày thứ tư ngồi thiền:
Văn bạch: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này con xin phép ngồi thiền, theo đề mục (đọc đề mục quán theo ngày tu tập, đọc đề mục xong thì xuống dưới đọc tiếp):

Ngày thứ ba: Đề mục quán: CON ĐƯỜNG KHÔNG CÓ CẠM BẪY

1. Quán chiếu: Đối với con đường không có cạm bẫy: không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không say sưa, nghiện ngập… mình đã đi trên con đường đó chưa và có đi được đến tận cùng trong cuộc đời này không?

2. Quán chiếu: Đối với con đường không nói dối, không nói hai lưỡi, không nói lời ác khẩu, không nói thêu dệt,… mình đã đi trên con đường đó chưa và có đi được đến tận cùng trong cuộc đời này không?

3. Quán chiếu: Đối với con đường ý không tham, ý không hại, ý không từ bỏ con đường tu học Phật Pháp, mình đã đi trên con đường đó chưa và có đi được đến tận cùng trong cuộc đời này không?

Ngày thứ tư: Đề mục quán: CON ĐƯỜNG ĐOẠN TRỪ TAI HỌA

1. Quán chiếu: Đối với con đường đoạn trừ tai họa là 8 giới Bát quan trai một tháng một ngày, mình có quyết đi đến cùng của kiếp sống này không?

2. Quán chiếu: Đối với con đường đoạn trừ tai họa là Bát quan trai giới một ngày một đêm, không tham gia chuyện đời, mình đã thực hành tinh nghiêm chưa?
→ Từ đó, cần tư duy trong duyên hiện tại của mình để giữ tinh nghiêm.

3. Quán chiếu: Từ trước tới nay có vì mong muốn giải thoát khỏi luân hồi mà thọ trì Bát quan trai giới không? Nếu chưa được như vậy thì sám hối, phát nguyện thọ trì Bát quan trai giới để thoát luân hồi, cầu Vô thượng Bồ đề.

(đọc tiếp)
Con xin được sự gia trì của Tam Bảo, chư Thiên, chư Thần Linh và xin thỉnh các chúng có hữu duyên nơi đàn tràng này cùng tùy duyên tu tập. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông)

Thời gian ngồi thiền:
Tùy duyên phù hợp với đạo hữu.

Xả thiền
(Ba tiếng chuông; chắp tay)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con xin xả thiền.

* Chu kỳ 15

Chủ đề phần kinh Bát Đại Nhân Giác: Sinh tử luôn thiêu đốt, khổ não thật vô biên.

– Ngày thứ nhất tụng kinh: Kinh Ngũ Vương

– Ngày thứ hai nghe Pháp:
Văn bạch: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này con xin phép nghe Pháp.
Video (ấn vào tên bài): Nhận diện khổ của cuộc đời

– Ngày thứ ba, ngày thứ tư ngồi thiền:
Văn bạch: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này con xin phép ngồi thiền, theo đề mục (đọc đề mục quán theo ngày tu tập, đọc đề mục xong thì xuống dưới đọc tiếp):

Ngày thứ ba: Đề mục quán: Khổ sinh tử

1. Quán chiếu: Sự biến hoại già đem đến sự khổ gì cho mình?

2. Quán chiếu: Mình đã bị bệnh khổ thế nào?

3. Quán chiếu: Nếu mình chết ngay bây giờ, mình còn lo lắng, khổ não về vấn đề gì?

4. Quán chiếu: Bao nhiêu kiếp nay, mình đã chịu sự khổ vì sinh từ; từ đó, phát tâm sợ hãi, không mong muốn ở trong luân hồi chịu các sự khổ đó.

5. Quán chiếu: Rộng đến cha mẹ, anh em, chúng sinh đều có các sự khổ giống mình, họ cũng mong muốn thoát ra nhưng không thể được.

6. Khởi tâm mong muốn mình được tinh tấn tu tập để thoát khỏi các sự khổ: Sinh – lão – bệnh – tử.

7. Khởi tâm tinh tấn chuyển tải Phật Pháp, giác ngộ chúng sinh để chúng sinh thoát khỏi khổ sinh tử.

Ngày thứ tư: Đề mục quán: Các khổ trong hiện tại

1. Quán khổ “yêu thương phải chia lìa”: Quán về các cảnh đã phải chia lìa và quán tưởng cảnh bây giờ đột ngột người thân chết, chia lìa thì mình khổ não thế nào?

2. Quán khổ “cầu không được”: Quán các khổ về bạn, chồng, con, tài sản,… không được như ý mình.

3. Quán khổ về những lo lắng, buồn phiền: Lo lắng, buồn phiền của mình là khổ; lo lắng, buồn phiền của bố mẹ là khổ;… rộng đến tất cả chúng sinh có lo lắng, buồn phiền là khổ. Nếu bây giờ mọi thứ về bố mẹ, vợ chồng, con cái,… tự nhiên bất bình thường khiến mình lo lắng, buồn phiền, đó là khổ.

4. Khẳng định cuộc đời này thật là khổ; từ thân thể, danh tiếng, ăn uống, ngủ nghỉ, cho đến tất cả mọi phương diện trong cuộc sống của mình và chúng sinh chẳng có gì là thật vui trong hiện tại; từ đó, phát nguyện tinh tấn tu tập để chuyển hóa khổ, ra khỏi luân hồi.

(đọc tiếp)
Con xin được sự gia trì của Tam Bảo, chư Thiên, chư Thần Linh và xin thỉnh các chúng có hữu duyên nơi đàn tràng này cùng tùy duyên tu tập. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông)

Thời gian ngồi thiền:
Tùy duyên phù hợp với đạo hữu.

Xả thiền
(Ba tiếng chuông; chắp tay)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con xin xả thiền.

* Chu kỳ 16

Chủ đề phần kinh Bát Đại Nhân Giác: Nên phát tâm Bồ đề, tu hành cầu Thánh đạo, cứu độ khắp tất cả. Nguyện thay thế chúng sinh, gánh chịu vô lượng khổ, khiến cho tất cả loài, đều được đại an lạc.

– Ngày thứ nhất tụng kinh: Bài kinh: Bố Thí Thân Mạng Cầu Vô Thượng Bồ Đề

– Ngày thứ hai nghe Pháp:
Văn bạch: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này con xin phép nghe Pháp.
Video (ấn vào tên bài): Bồ Tát chịu khổ thay cho chúng sinh thế nào? 

– Ngày thứ ba, ngày thứ tư ngồi thiền:
Văn bạch: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này con xin phép ngồi thiền, theo đề mục (đọc đề mục quán theo ngày tu tập, đọc đề mục xong thì xuống dưới đọc tiếp):

Ngày thứ ba: Đề mục: Quán chiếu tâm Bồ đề

1. Quán chiếu: Qua việc quyết định từ bỏ cuộc sống xa hoa vì cầu Vô thượng Bồ đề mà xả thân cứu đàn hổ, chúng ta thấy được tâm Bồ đề của các đức Bồ tát vô cùng cao quý.

2. Quán tưởng về tâm cầu Vô thượng Bồ đề của mình thông qua quán tưởng sự từ bỏ tài sản, hạnh phúc ngay hiện tại để cầu Vô thượng Bồ đề của chính mình.

3. Quán tưởng về việc quyết định cắt tay, chảy máu, chịu sự cắn xé đau đớn để thực hành bố thí thân thể cầu Vô thượng Bồ đề của Bồ tát.

4. Quán chiếu về sự tham chấp thân của mình để rõ biết tâm cầu Vô thượng Bồ đề của mình đã chân thật hay chưa.

5. Sám hối và nguyện mong mình được tinh tấn để có thể phát nguyện Bồ đề chân thật.

Ngày thứ tư: Đề mục: Quán chiếu các bậc Bồ Tát chịu khổ thay chúng sinh thế nào.

1. Quán chiếu: Các Bồ tát có thể tu để nhập Niết Bàn, hưởng an lạc nhưng các Ngài lại phát nguyện cầu Vô thượng Bồ đề hành Bồ tát đạo, cứu khổ cho chúng sinh. Đó là việc thay chúng sinh chịu vô lượng khổ.

2. Quán chiếu: Các bậc Bồ tát kết duyên với chúng sinh bằng cách bố thí thân mạng cho chúng sinh. Đó là việc thay chúng sinh chịu khổ.

3. Quán chiếu: Các bậc Bồ tát vì hạnh phúc giải thoát cho chúng sinh nên làm thầy dạy đạo cho chúng sinh ra khỏi luân hồi. Đó là việc thay chúng sinh chịu khổ.

4. Quán chiếu: Để có được duyên dạy đạo cho mình, các vị Thầy tổ, các bậc thiện tri thức có thể nhiều kiếp đã phải bố thí thân mạng cho mình, có thể chịu nhiều sự ác hại của mình như Đức Phật bố thí cho hổ, Đức Phật chịu sự ác hại của Đề Bà Đạt Đa để độ cho Đề Bà Đạt Đa.

5. Quán chiếu: Các vị Thầy tổ, các bậc thiện tri thức vì mình mà chịu các khổ trong sinh tử để kết duyên với mình và chúng sinh, để cứu mình và cứu chúng sinh.

6. Quán chiếu: Tâm mình đã có ơn với Thầy tổ, các bậc thiện tri thức đúng với sự hy sinh của họ chưa? Mình đã hy sinh được những gì để đền đáp ơn đó?

7. Phát nguyện sẽ tinh tấn thực hành bổn phận của người đệ tử; thực hành lời dạy của Phật, của Thầy tổ, bậc thiện tri thức để cầu Vô thượng Bồ đề.

(đọc tiếp)
Con xin được sự gia trì của Tam Bảo, chư Thiên, chư Thần Linh và xin thỉnh các chúng có hữu duyên nơi đàn tràng này cùng tùy duyên tu tập. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông)

Thời gian ngồi thiền:
Tùy duyên phù hợp với đạo hữu.

Xả thiền
(Ba tiếng chuông; chắp tay)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con xin xả thiền.

* Chu kỳ 17

Chủ đề phần kinh Bát Đại Nhân Giác:
Tám điều nói trên đây, chư Phật và Bồ tát, đã tự mình giác ngộ, và tinh tấn hành đạo, tu từ bi trí tuệ, nương theo thuyền Pháp thân, đến nơi bờ Niết bàn, rồi trở lại sinh tử, độ thoát các chúng sinh, cũng đem tám điều này, chỉ dạy cho tất cả, khiến mọi loài chúng sinh, biết được sinh tử khổ, xa lìa năm món dục, tu tâm theo Thánh đạo. Nếu người đệ tử Phật, tư duy tám điều này, sẽ ở trong mỗi niệm, diệt được vô lượng tội, thẳng tiến đến Bồ đề, mau thành tựu Chính Giác, dứt hẳn đường sinh tử, thường an trú tịnh lạc.

Ngày thứ nhất: nghe Pháp
Văn bạch: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này con xin phép nghe Pháp.

Video (ấn vào tên bài): Năng lực độ sinh từ Pháp quy y và trì giới

Ngày thứ hai tụng kinh: Bài kinh: Aṅgulimāla (Aṅgulimālasutta)

Ngày thứ ba (ấn vào tên nghi thức): Thọ Bát quan trai giới – kết đàn An cư kiết hạ theo chương trình phát trực tuyến của chùa

Lưu ý: ngày thứ 3 này, tu theo chương trình tại đường link, không tu tiếp phần 7, 8, 9… phía dưới.

7. Tụng Tam Quy Ngũ Giới – Sáu Pháp Hòa Kính

(Dành cho ngày khai/kết đàn. Hàng ngày không tụng phần này)
Quý Phật tử ấn vào đường link này để tụng: Tụng tam quy ngũ giới – sáu pháp hòa kính

8. Phát Nguyện Bồ Đề

(Quỳ)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con xin tùy hỷ với công hạnh Bồ Đề:

PHÁT TÂM BỒ ĐỀ
HỘ TRÌ TAM BẢO
CHUYỂN TẢI PHẬT PHÁP
RỘNG KHẮP THẾ GIAN. (3 lần)

Chúng con nguyện hồi hướng cho Chính Pháp của Phật được tuyên dương, được hưng thịnh. (1 chuông. 1 lễ)

9. Phục Nguyện Hồi Hướng

(Quỳ)

a. Văn bạch thỉnh mời vong linh về lễ kết đàn an cư kiết hạ

(Nếu Câu lạc bộ có hướng dẫn thỉnh các vong linh về đàn chẩn tế ở chùa thì bạch)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con tên là… Pháp danh… ở tại… thuộc thành phần… của đạo tràng… trong Câu lạc bộ Cúc Vàng. Nương nhờ ân đức Sư Phụ cùng chư Tăng chùa Ba Vàng, cùng sách tấn của các Phật tử thuộc câu lạc bộ Cúc Vàng, con đã được tham gia chương trình tu tập theo 3 tháng An cư kiết hạ của chư Tăng. Theo thông báo cũ của chương trình là chúng con mời vong linh về chùa Ba Vàng vào khóa lễ chẩn tế buổi tối, nhưng nay Câu lạc bộ có phát nguyện cúng dường vật thực trai ngọ, Câu lạc bộ hướng dẫn chúng con xin bạch thỉnh các chúng trong cõi tâm linh về chùa tham dự lễ cả ngày… Vậy con xin theo sự hướng dẫn của câu lạc bộ Cúc Vàng, thỉnh mời các chúng hữu duyên với con và gia đình, trong khi con tu chương trình tu mùa hạ: Chư vị hộ pháp đã ủng hộ Phật Pháp; Chư Thiên, chư Thần Linh; quỷ hành dịch bệnh; chư vong linh; các oan gia trái chủ; chư vong linh cô hồn ngã quỷ tại các đàn lễ cúng thí thực và con xin thỉnh mời thêm các chúng oan gia trái chủ trên nghiệp tà kiến của con và (đọc tên người trong gia đình cần hồi hướng)…

Nếu cúng dường thì đọc: Con xin cúng dường số tịnh tài là… để hồi hướng thêm chung cho tất cả chư vị và con xin thỉnh hết thảy chư vị vào ngày… vân tập về chùa Ba Vàng tham gia chương trình kết đàn, nhận phần phước báu từ sự cúng dường của con.

Nếu không cúng dường thì đọc: Con do duyên không cúng dường hồi hướng cho chư vị được, nhưng cũng mong nguyện chư vị vào ngày… vân tập về chùa Ba Vàng tham gia chương trình kết đàn, có thể do duyên nào đó mà được lợi ích.

b. Hồi hướng

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Hôm nay chúng con tác lễ (khai/kết đàn; tu tập hàng ngày) theo ba tháng an cư kiết hạ của chư Tăng, chúng con nguyện mang công đức này hồi hướng đến cho các sở nguyện thiện của chúng con, nguyện mong sớm được thành tựu.

Đệ tử chúng con
Vâng lời Phật dạy
Tu giới, học pháp
Chân thật hoan hỷ
Thấy nghe vui theo
Sáu pháp hòa kính
Chúng con nguyện xin
Hiện tại kiếp này
Và muôn kiếp sau
Đều gặp Minh Sư
Bậc thiện tri thức
Tu nguyện Bồ Đề
Lợi ích chúng sinh. (1 chuông)
Nguyện cho hết thảy
Chư Thiên, chư thần
Các chúng hữu duyên
Trong pháp giới này
Cùng với cha mẹ
Hiện tại kiếp này
Và muôn kiếp trước
Thân bằng quyến thuộc
Và các vong linh
Gia tiên tiền tổ
Oan gia trái chủ
Của cả gia đình
Được nương Tam Bảo
Giác ngộ Phật pháp
Cùng với chúng con
Kết duyên pháp lữ
Trợ duyên cho nhau
Tu đạo Bồ Đề. (1 chuông)
Cùng xin hồi hướng
Cho cả gia đình
Bình an mạnh khỏe
Gia đạo hưng long
Ác nạn tiêu trừ
Công việc hanh thông
Tu theo Phật pháp. (1 chuông)
Lại hướng nguyện cho
Đạo Phật hưng thịnh
Trên toàn thế giới
Đất nước Việt Nam
Luôn có minh quân
Lãnh đạo đất nước
Hưởng ân Tam Bảo
Như thuở vua Trần Nhân Tông
Đất nước thịnh hưng.
Nhân dân an lạc. (1 chuông)
Chúng con lại nguyện
Chư Thiên, thiện Thần
Gia tâm ủng hộ
Thời tiết thuận hòa
Giảm bớt thiên tai
Hạn hán, động đất
Dịch bệnh, mất mùa
Chiến tranh loạn lạc
Khiến cho:
Quốc Thái dân an
Thế Giới hòa bình (1 chuông)
Nguyện cho:
Pháp giới chúng sinh
Đồng thành Phật đạo. (1 chuông)

Chúng con cũng xin hồi hướng cho (các) gia đình của chúng con các việc hiện tại (đọc các việc cụ thể, mà (các) gia đình đang mong cầu, hoặc mong cầu chuyển nghiệp của bài số 8):…

(Năm nào có dịch bệnh, thiên tai, thì đọc phần dưới tùy duyên thay đổi cho phù hợp)

Chúng con lại xin hồi hướng hóa giải nghiệp dịch bệnh phát sinh, động đất, các nạn nước do biển động và lũ quét, lụt lội, tiêu trừ ác nghiệp chết trùng trong các nạn dịch này cho chúng sinh. Hồi hướng cho các chúng Hành Bệnh Quỷ Vương, Ác Độc Quỷ Vương, Đa Ác Quỷ Vương… Huyết Lệ Sầu Quỷ Vương, cùng các tiểu quỷ tử (theo kinh Địa Tạng) có liên quan tới ác nạn dịch bệnh covid của nhân loại, nguyện cho chúng quỷ này, được tăng phúc tăng duyên giác ngộ Phật Pháp, phát tâm Bồ Đề, hộ trì Tam Bảo, cầu vô thượng Bồ Đề. Hồi hướng cho (các) gia đình chúng con không rơi vào các ác nạn, ác dịch này, nạn dịch bệnh sớm được hóa giải để cho chúng nhân được bình an hạnh phúc tu theo chính đạo.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 chuông. 1 lễ)

10. Tam Quy

(Quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm Vô Thượng. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại. (3 chuông. 1 lễ)
HẾT

Xem nghi thức đầy đủ

II. Nghi Thức Dành Cho Phật Tử Đã Phát Nguyện Bồ Đề Tu Lục Hòa

Nếu quý đạo hữu tham gia chương trình phát trực tiếp của quý Thầy, thì quý đạo hữu thực hiện như sau: Nguyện hương + Văn khấn theo chương trình này -> Theo dõi chương trình trực tiếp của quý Thầy -> Kết thúc -> Thực hiện các phần còn thiếu của chương trình này.

1. Nguyện Hương

(Quỳ. Thực hiện 1 trong 2 văn nguyện hương dưới đây)

a. Dùng hương đốt, hương trầm,…

Nguyện đem lòng thành kính
Gửi theo đám mây hương
Phảng phất khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

b. Dùng tâm hương

Nguyện ý thành, tâm kính
Biến mãn khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

2. Văn Khấn

(Quỳ, chắp tay bạch)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Nam mô Thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh!

Nếu tu cá nhân, gia đình thì bạch: Đệ tử con tên là:… Pháp danh (nếu có):… Hiện đang ở tại:…

Nếu tu nhóm thì bạch: Đệ tử con tên là:… Pháp danh (nếu có):… Hiện đang ở tại:… con xin đại diện cho nhóm gồm: (đọc họ tên Pháp danh… chúng con xin tập trung tu tập tại địa chỉ… của gia đình tín chủ Phật tử (tên)…)

Nếu tu cả đạo tràng thì bạch: Đệ tử con tên là:… Pháp danh (nếu có):… con xin đại diện cho các Phật tử trong đạo tràng … chúng con xin tập trung tu tập tại địa chỉ… của gia đình tín chủ Phật tử (tên)…)

Hôm nay là ngày… tháng… năm…

(Khai/kết đàn thì đọc)
Chúng con xin tác lễ khai (kết) đàn, tùy duyên tu tập theo ba tháng an cư kiết hạ của chư Tăng, theo phát nguyện của Câu lạc bộ Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa. (đọc tiếp phần dưới)

(Tu hàng ngày thì đọc)
Chúng con xin tác lễ tu tập theo ba tháng an cư kiết hạ của chư Tăng, theo phát nguyện của Câu lạc bộ Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa. Giờ này chúng con xin tu tập (đọc phần tu tập: tụng kinh, nghe Pháp, ngồi thiền)… theo (đọc tên bài kinh, tiêu đề video, đề mục quán của ngày… chu kỳ…)… (đọc tiếp phần dưới)

(Đọc tiếp)
Từ công đức thực hành hạnh vâng lời Tam Bảo, vâng lời Sư Phụ cùng chư Tăng cầu tu Phật Pháp và từ sự chân thật thực tập sáu pháp hòa kính tại Câu lạc bộ Cúc Vàng, chúng con nương vào oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh của chư Tăng chùa Ba Vàng, oai lực công đức Bồ Đề của pháp lục hòa, để xin thỉnh mời chư Phạm Thiên, Đế Thích, Tứ Thiên Vương chúng, Thiên Long Bát Bộ, Thiện Thần, cùng chư vị bách thần, chư vị thần linh quang giáng nơi đàn tràng pháp hội, nghe kinh, thính Pháp và ủng hộ cho chúng con. Chúng con cũng xin được thỉnh mời tất cả chư vị hương linh gia tiên tiền tổ, vong linh oan gia trái chủ, vong linh có duyên với (các) gia đình chúng con đang có mặt nơi pháp hội này,

(Nếu kết hợp tu bài số 8 thì bạch: Con cũng xin thỉnh mời các vong linh trên các nghiệp (đọc tên nghiệp)… Mà con đã bạch thỉnh khi phát nguyện tu 49 ngày bài số 8)

Được vào pháp hội dự pháp nghe kinh cùng với chúng con và tùy duyên thọ thực phẩm vật dâng cúng của (các) gia đình chúng con.
Chúng con thành tâm xin khải bạch trong ba tháng tu tập, chúng con cùng sách tấn nhau tu trì kinh giới, phóng sinh, cúng dường, bố thí từ thiện, tập xả tâm tham, sân, ái để chân thật sám hối tội chướng và phát tâm Bồ Đề cầu Vô Thượng đạo.

(Nếu cúng dường thì bạch:
Chúng con với tâm thành kính tín Tam Bảo, hộ trì Tam Bảo để cầu phúc lành cho gia đình. Chúng con xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo về chùa Chùa Ba Vàng, Phường Quang Trung, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh,
– Chúng con xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tịnh tài là… để hồi hướng cho chư Thiên, chư Thần có duyên với pháp hội.
– Chúng con xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tịnh tài là… để hồi hướng cho chư vị vong linh mà chúng con đã thỉnh mời.)

Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát
Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

3. Đảnh Lễ Phật

a) Đảnh lễ ngày khai/kết đàn
(Quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

Đấng pháp vương vô thượng
Ba cõi chẳng ai bằng.
Thầy dạy khắp trời người
Cha lành chung bốn loại.
Quy y trọn một niệm
Dứt sạch nghiệp ba kỳ.
Xưng dương cùng tán thán
Ức kiếp không cùng tận.

Phật chúng sinh tính thường rỗng lặng
Ðạo cảm thông không thể nghĩ bàn
Lưới đế châu ví đạo tràng
Mười phương Phật bảo, hào quang sáng ngời,
Trước bảo tọa thân con ảnh hiện,
Cúi đầu xin thệ nguyện quy y. (1 chuông)

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô tận hư không biến pháp giới quá, hiện, vị lai thập phương chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng thường trụ Tam Bảo. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Sa Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tây Phương Giáo Chủ Cực Lạc Thế giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Đông Phương Giáo Chủ Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, Nhật Quang Biến Chiếu Bồ Tát, Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Nhất Thiết Thánh Chúng. (1 chuông. 1 lễ)
b) Đảnh lễ hàng ngày
(Theo kinh tụng, nếu kinh tụng không có phần đảnh lễ Phật, thì đảnh lễ theo phần này)

Đại từ đại bi thương chúng sinh
Đại hỷ đại xả cứu hàm thức
Tướng đẹp sáng ngời dùng trang nghiêm
Chúng con chí tâm thành đảnh lễ.

Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chư Phật ba đời tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chính Pháp ba đời tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Tăng bậc Hiền Thánh ba đời tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)

4. Cúng Thực

(Nếu không cúng cơm thì bỏ qua phần này)
a. Văn bạch
(Quỳ, khai chuông mõ)
Nam mô Thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con. Chúng con xin thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh ủng hộ cho chúng con.
Đệ tử chúng con xin được tác lễ cúng dường vật thực:
Thượng: Con xin dâng lên cúng dường thập phương chư Phật chứng minh.
Trung: Con xin cúng dâng lên chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh.
Hạ: Con xin cúng dường cho chư Thiên, chư Thần Linh.
Sau: Con xin được nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, oai lực công đức Bồ Đề của pháp lục hòa, con xin thỉnh mời và hiến cúng cho tất cả các chúng vong linh mà con đã thỉnh mời.

b. Tụng thần chú cúng thực

(Ngồi, pháp khí: mõ)
Biến thực chân ngôn: Nam mô tát phạ đá tha nga đá phả rô chỉ để ám tam bạt ra tam bạt ra hồng. (7 lần. 1 chuông)
Biến thủy chân ngôn: Nam mô tô rô bà ra đát tha nga đá ra đát điệt tha án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô sa bà ha. (7 lần. 1 chuông)
Phổ cúng dường: Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. (7 lần. 1 chuông)

Nguyện cho các vong linh
Được thọ thực no đủ
Nghe kinh giác ngộ Pháp
Sinh lòng kính tín Phật
Nương tựa nơi Tam Bảo
Tu hành cầu thoát khổ
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

5. Tán Pháp

(Ngồi)

Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn,
Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp.
Nay con nghe thấy vâng gìn giữ,
Nguyện hiểu nghĩa chân đức Thế Tôn.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần) (3 chuông)

6. Tụng Kinh – Nghe Pháp – Ngồi Thiền

a. Dành cho ngày khai/kết đàn (tụng 2 bài kinh):
Kinh Tám Điều Giác Ngộ
Lời Khấn Nguyện

b. Dành cho tu tập hàng ngày (có 16 chu kỳ)

* Chu kỳ 1

Chủ đề phần kinh Bát Đại Nhân Giác: Thế gian vốn vô thường, cõi nước rất mong manh.

– Ngày thứ nhất tụng kinh: Bài Kinh: Phật Dạy Chứa Của Báu Nhiều Không Bằng Thấy Đạo

– Ngày thứ hai nghe Pháp:
Văn bạch: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này con xin phép nghe Pháp.

Video (ấn vào tên bài): Quán tưởng giảm trừ phiền não khi tài sản bị hủy hoại

– Ngày thứ ba, ngày thứ tư ngồi thiền:
Văn bạch: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này con xin phép ngồi thiền, theo đề mục (đọc đề mục quán theo ngày tu tập, đọc đề mục xong thì xuống dưới đọc tiếp):

Ngày thứ ba: Đề mục quán:

1. Quán sự vô thường của vạn vật qua sự vô thường của chúng hữu tình và vô tình.
Hữu tình: sinh – già – bệnh – chết.
Vô tình: sinh – trụ – dị – diệt; thành – trụ – hoại – không.

2. Quán sát sự vô thường của cõi nước, quả đất này (sóng thần, động đất, núi lửa phun trào,…).

3. Tư duy về sự cao quý của Phật Pháp: Chúng ta thực hành Phật Pháp thì chúng ta tránh được tai họa trong hiện kiếp. Chúng ta phát nguyện Bồ Đề thì chúng ta ra khỏi được lục đạo luân hồi, tránh được tất cả khổ của thế gian vô thường, cõi nước mong manh; giải thoát cho mình, giải thoát cho chúng sinh.

4. Khẳng định lời Phật dạy là đúng (Thế gian đầy trân bảo, chất đến tận trời cao, vẫn không bằng thấy đạo, giàu sang sánh được nào) ⇒ Tăng trưởng được tín, để thành tựu tín lực.

Ngày thứ tư: Đề mục quán:

1. Quán sát về sự vô thường của mình và quyến thuộc, từ đó tự tại trước sự ra đi của mình.

2. Quán sát của cải lúc có, lúc mất theo nghiệp lực để bằng lòng với hiện tại, không bị đau khổ khi mất tài sản và chúng ta phấn đấu đi lên bằng thiện nhân quả.

3. Quán sát dù tài sản có hư hoại, tính mạng có mất, thì chúng ta phải kiên định trong niềm tin vào Phật Pháp, nhân quả; kiên định thực hành Phật Pháp.

4. Quán chiếu mọi sự mọi vật có thể đổ vỡ theo quy luật vô thường của thế gian, muốn giữ cũng không giữ được; để dần đoạn trừ tham ái, ra khỏi luân hồi và đạt đến Niết Bàn hạnh phúc, an vui, tự tại trước mọi sóng gió của cuộc đời.

(đọc tiếp)
Con xin được sự gia trì của Tam Bảo, chư Thiên, chư Thần Linh và xin thỉnh các chúng có hữu duyên nơi đàn tràng này cùng tùy duyên tu tập. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông)

Thời gian ngồi thiền:
Tùy duyên phù hợp với đạo hữu.

Xả thiền
(Ba tiếng chuông; chắp tay)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con xin xả thiền.

* Chu kỳ 2

Chủ đề phần kinh Bát Đại Nhân Giác: Bốn đại lại khổ không, năm ấm là vô ngã, luôn sinh diệt biến đổi, giả dối không có chủ.

– Ngày thứ nhất tụng kinh: Bài kinh Vô Ngã Tướng (Anattalakkhaṇa Sutta)

– Ngày thứ hai nghe Pháp:
Văn bạch: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này con xin phép nghe Pháp.
Video (ấn vào tên bài): Ta đi tìm ta, ta là ai?

– Ngày thứ ba, ngày thứ tư ngồi thiền:
Văn bạch: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này con xin phép ngồi thiền, theo đề mục (đọc đề mục quán theo ngày tu tập, đọc đề mục xong thì xuống dưới đọc tiếp):

Ngày thứ ba: Đề mục quán 

1. Quán chiếu về 5 ấm (sắc, thọ, tưởng, hành, thức), không một ấm nào làm chủ (nếu chỉ có sắc, không có thọ, tưởng, hành, thức thì không tạo nên một con người. Nếu thọ làm chủ, những ấm còn lại biến mất thì không tạo thành con người, không tạo thành chúng sinh).

2. Tứ đại luôn luôn thay đổi; năm ấm cũng luôn luôn thay đổi, không cái nào làm chủ (trong thọ không có cái thọ nào làm chủ, trong tưởng không có cái tưởng nào làm chủ,…).

3. Quán chiếu đến sự vô thường của 5 ấm, luôn luôn sinh, diệt, biến đối.

4: Khẳng định lời Phật dạy là đúng, từ đó phát sinh ra tín lực ⇒ sinh ra phước báu và năng lực tính tấn khiến chúng ta có trí tuệ.

Ngày thứ tư: Đề mục quán
1. Quán chiếu tứ đại không phải là ta, mà tổng nghiệp mới chính là ta trong hiện tại, nhưng nếu thay đổi (tu tập, chuyển hóa tâm, chuyển hóa nghiệp lực) thì cái ta sẽ mất ⇒ Quán chiếu ta sẽ là Lục Hòa, ta là Pháp, là 5 giới, 8 giới.

2. Giác ngộ mình và người rồi cũng bị sinh diệt và không có cái ta ⇒ Tư duy để không đắm chấp, không phiền não với sắc thân, cảm giác, cảm thọ, tâm và ý thức của người; từ đó phát sinh tinh tấn, hướng Pháp cho người khác, kiên nhẫn thực hành.

(đọc tiếp)
Con xin được sự gia trì của Tam Bảo, chư Thiên, chư Thần Linh và xin thỉnh các chúng có hữu duyên nơi đàn tràng này cùng tùy duyên tu tập. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông)

Thời gian ngồi thiền:
Tùy duyên phù hợp với đạo hữu.

Xả thiền
(Ba tiếng chuông; chắp tay)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con xin xả thiền.

* Chu kỳ 3

Chủ đề phần kinh Bát Đại Nhân Giác: Tâm là nguồn việc ác, thân là rừng nghiệp tội.

– Ngày thứ nhất tụng kinh: Bài Kinh: Phật Dạy Không Có Gì Khổ Hơn Có Thân

– Ngày thứ hai nghe Pháp:
Văn bạch: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này con xin phép nghe Pháp.
Video (ấn vào tên bài): Quán chiếu để điều phục thân

– Ngày thứ ba, ngày thứ tư ngồi thiền:
Văn bạch: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này con xin phép ngồi thiền, theo đề mục (đọc đề mục quán theo ngày tu tập, đọc đề mục xong thì xuống dưới đọc tiếp):

Ngày thứ ba: Đề mục quán

1. Tư duy về những mong cầu của thân, của chính mình.

2. Tư duy về những mong cầu của thân, dẫn đến sự sai khiến đối với tâm làm các việc bất thiện, khiến kết thêm tham ái để đi vào luân hồi.

3. Khẳng định lời Đức Phật dạy là đúng “Tâm là nguồn việc ác, thân là rừng nghiệp tội”, thân là gốc khổ ⇒ Tăng trưởng được tín, để thành tựu tín lực.

4. Phát sinh tín tâm đối với Phật, Pháp – lời Phật dạy, Tăng – những bậc đang thực hành hạnh đầu đà để điều phục thân, tâm, hướng tới liễu thoát luân hồi sinh tử.

Ngày thứ tư: Đề mục quán 

1. Tư duy để quyết định tâm không theo thân, không chiều thân ở những mặt trong cuộc sống để chúng ta bớt phiền não.

2. Sống không chiều con cháu, giúp cho con cháu dần giác ngộ để điều phục được thân, tâm; chia sẻ việc thực hành của mình với người xung quanh để đưa Pháp vào cho mọi người.

3. Sinh tâm tinh tấn trong tu tập Bát Quan Trai Giới để điều phục thân, không để cho tâm theo thân.

4. Quán chiếu tổng thể của điều giác ngộ thứ nhất có giúp chúng ta bớt phiền não không ⇒ Khẳng định lời Đức Phật dạy là đúng ⇒ Tăng trưởng được tín, để thành tựu tín lực.

(đọc tiếp)
Con xin được sự gia trì của Tam Bảo, chư Thiên, chư Thần Linh và xin thỉnh các chúng có hữu duyên nơi đàn tràng này cùng tùy duyên tu tập. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông)

Thời gian ngồi thiền:
Tùy duyên phù hợp với đạo hữu.

Xả thiền
(Ba tiếng chuông; chắp tay)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con xin xả thiền.

* Chu kỳ 4

Chủ đề phần kinh Bát Đại Nhân Giác: Tham muốn nhiều là khổ, bao sinh tử nhọc nhằn, đều từ tham dục khởi.

– Ngày thứ nhất tụng kinh: Bài Kinh: Phật Độ Một Vị Sa Môn Tham Của Bỏ Đạo

– Ngày thứ hai nghe Pháp:
Văn bạch: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này con xin phép nghe Pháp.
Video (ấn vào tên bài): Giữ tâm không phóng dật

– Ngày thứ ba, ngày thứ tư ngồi thiền:
Văn bạch: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này con xin phép ngồi thiền, theo đề mục (đọc đề mục quán theo ngày tu tập, đọc đề mục xong thì xuống dưới đọc tiếp):

Ngày thứ ba: Đề mục quán 

1. Quán chiếu hạnh phúc thế gian (sức khỏe, tiền tài, ái tình, danh vọng,…) đều chịu sự vô thường của nghiệp lực chi phối.
2. Quán chiếu: Do khởi tham muốn hạnh phúc thế gian nên đã và sẽ tiếp tục phải ở trong luân hồi chịu khổ.
3. Quán chiếu giảm trừ tâm tham cầu hạnh phúc trong luân hồi này.
4. Khẳng định lời Đức Phật dạy “tham muốn nhiều là khổ” là đúng, cần phải giác ngộ điều này.

Ngày thứ tư: Đề mục quán

1. Quán chiếu: Tại gia cần giữ giới để giảm bớt các sự khổ trong kiếp hiện tại và các kiếp luân hồi sinh tử tiếp theo; đến khi xuất gia cần giữ giới để chấm dứt khổ trong luân hồi.
2. Quán chiếu những việc đã qua, từ đó sinh tâm hổ thẹn về sự chấp ngã, không lắng nghe, không sám hối, không sửa đổi.
3. Khởi lên sự tinh tấn lắng nghe, sám hối, không phóng dật với giới và pháp lục hòa.

(đọc tiếp)
Con xin được sự gia trì của Tam Bảo, chư Thiên, chư Thần Linh và xin thỉnh các chúng có hữu duyên nơi đàn tràng này cùng tùy duyên tu tập. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông)

Thời gian ngồi thiền:
Tùy duyên phù hợp với đạo hữu.

Xả thiền
(Ba tiếng chuông; chắp tay)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con xin xả thiền.

* Chu kỳ 5

Chủ đề phần kinh Bát Đại Nhân Giác: Nếu ít muốn biết đủ, thân tâm được tự tại.

– Ngày thứ nhất tụng kinh: Bài Kinh: Vua Ba Tư Nặc Vâng Lời Phật Dạy Giảm Ăn

– Ngày thứ hai nghe Pháp:
Văn bạch: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này con xin phép nghe Pháp.
Video (ấn vào tên bài): Từ bỏ tham thân

– Ngày thứ ba, ngày thứ tư ngồi thiền:
Văn bạch: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này con xin phép ngồi thiền, theo đề mục (đọc đề mục quán theo ngày tu tập, đọc đề mục xong thì xuống dưới đọc tiếp):

Ngày thứ ba: Đề mục quán

1. Quán chiếu khổ về sự tham ăn, khổ về sự tham sắc.
2. Tư duy để khẳng định tất cả sự tham muốn đều từ sự chấp thân.

Ngày thứ tư: Đề mục quán 

1. Tư duy để điều chỉnh về ăn, mặc,…
– Tại gia: Tư duy về tài sản tích lũy, tài sản được hưởng thụ vừa đủ trên nhân quả thiện của chính mình.
– Xuất gia: Sống đời phạm hạnh, 3 y, 1 bát, ăn mặc tiết độ phạm hạnh, tránh cực đoan.

2. Khẳng định “ít muốn biết đủ” theo nhân quả, sống đúng giới luật thì thân tâm được tự tại.

(đọc tiếp)
Con xin được sự gia trì của Tam Bảo, chư Thiên, chư Thần Linh và xin thỉnh các chúng có hữu duyên nơi đàn tràng này cùng tùy duyên tu tập. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông)

Thời gian ngồi thiền:
Tùy duyên phù hợp với đạo hữu.

Xả thiền
(Ba tiếng chuông; chắp tay)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con xin xả thiền.

Chương trình tu tập kỷ niệm ngày Đức Phật chuyển Pháp luân tu tại nhà/nhóm/đạo tràng

Chương trình tu: Khuyến phát tâm Bồ Đề

* Chu kỳ 6

Chủ đề phần kinh Bát Đại Nhân Giác: Tâm nếu không biết đủ, chỉ lo việc tham cầu, sẽ tăng thêm tội ác.

– Ngày thứ nhất tụng kinh: Bài Kinh: Ba Người Trả Quả Vì Mắng Nhiếc Bà Lão

– Ngày thứ hai nghe Pháp:
Văn bạch: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này con xin phép nghe Pháp.

Video (ấn vào tên bài): Cách nhận diện kẻ thù

– Ngày thứ ba, ngày thứ tư ngồi thiền:
Văn bạch: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này con xin phép ngồi thiền, theo đề mục (đọc đề mục quán theo ngày tu tập, đọc đề mục xong thì xuống dưới đọc tiếp):

Ngày thứ ba: Đề mục quán

1. Quán chiếu về các việc đã qua của mình: Vì tham cầu tài sản, tham sắc mình, sắc người, tham danh (chấp danh), tham ăn, tham ngủ mà mình đã tạo các ác nghiệp gì?
2. Quán chiếu các quả báo đã phải trả ngay trong đời này.
3. Quán nhân quả về các quả báo sẽ phải trả từ các ác nghiệp của mình.
4. Khởi tâm sám hối và khẳng định lời Phật dạy: “Tâm nếu không biết đủ, chỉ lo việc tham cầu, sẽ tăng thêm tội ác” là đúng, cần phải giác ngộ điều này.

Ngày thứ tư: Đề mục quán

1. Quán chiếu sợ hãi các quả báo, từ đó giác ngộ rằng không thể thọ hưởng bất cứ thứ gì từ tâm tham.
2. Quán chiếu thường biết ơn và tôn trọng mọi người xung quanh vì họ giúp cho mình thực hành bố thí, đoạn trừ tâm tham.
3. Quán chiếu khẳng định kẻ thù duy nhất của mình chính là tâm ý bất thiện của mình, ngoài ra không còn một kẻ thù nào khác.
4. Khẳng định lời Phật dạy: “Tâm nếu không biết đủ, chỉ lo việc tham cầu, sẽ tăng thêm tội ác” là đúng; từ đó, tinh tấn thực hành giới, thực hành Pháp để diệt trừ bất thiện trong tâm.

(đọc tiếp)
Con xin được sự gia trì của Tam Bảo, chư Thiên, chư Thần Linh và xin thỉnh các chúng có hữu duyên nơi đàn tràng này cùng tùy duyên tu tập. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông)

Thời gian ngồi thiền:
Tùy duyên phù hợp với đạo hữu.

Xả thiền
(Ba tiếng chuông; chắp tay)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con xin xả thiền.

* Chu kỳ 7

Chủ đề phần kinh Bát Đại Nhân Giác: Bồ Tát không như vậy, thường nhớ đến tri túc, vui cảnh nghèo giữ đạo, lấy tuệ làm sự nghiệp.

– Ngày thứ nhất tụng kinh: Bài kinh Cư sĩ chứng quả dự lưu

– Ngày thứ hai nghe Pháp:
Văn bạch: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này con xin phép nghe Pháp.

Video (ấn vào tên bài): 4 Pháp đưa đến hạnh phúc

– Ngày thứ ba, ngày thứ tư ngồi thiền:
Văn bạch: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này con xin phép ngồi thiền, theo đề mục (đọc đề mục quán theo ngày tu tập, đọc đề mục xong thì xuống dưới đọc tiếp):

Ngày thứ ba: Đề mục quán 

1. Quán chiếu: Mình đã có tịnh tín đối với Đức Phật chưa?
2. Quán chiếu: Mình đã có tịnh tín đối với Pháp chưa? Có tin Pháp của Phật đưa đến giải thoát không? Mình đã thực hành Pháp khiến thoát dần được tâm bất thiện gì, sự khổ gì?
3. Quán chiếu: Mình đã thành tựu tịnh tín với Tăng như thế nào? Từ đó, sinh tâm cung kính đảnh lễ Tăng.
4. Tự quán sát: Trong buổi ngồi thiền này, mình đã tăng trưởng thêm tịnh tín đối với Phật – Pháp – Tăng chưa?

Ngày thứ tư: Đề mục quán

1. Quán chiếu: Tâm mình bớt tham hơn so với trước chưa? Từ đó, cảm nhận hạnh phúc khi tâm bớt tham.
2. Quán chiếu: Tâm bố thí, cúng dường của mình đã rộng mở hơn so với trước chưa?
3. Phát nguyện học theo hạnh của Bồ Tát, luôn lấy tuệ quán nhân quả làm sự nghiệp.
4. Khẳng định lời Phật dạy trong điều giác ngộ thứ 3 là đúng và cần giác ngộ điều này.

(đọc tiếp)
Con xin được sự gia trì của Tam Bảo, chư Thiên, chư Thần Linh và xin thỉnh các chúng có hữu duyên nơi đàn tràng này cùng tùy duyên tu tập. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông)

Thời gian ngồi thiền:
Tùy duyên phù hợp với đạo hữu.

Xả thiền
(Ba tiếng chuông; chắp tay)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con xin xả thiền.

* Chu kỳ 8

Chủ đề phần kinh Bát Đại Nhân Giác: Lười biếng phải sa đọa, nên thường hành tinh tấn, để phá phiền não ác, chiết phục cả bốn ma, ra khỏi ngục ấm giới.

– Ngày thứ nhất tụng kinh: Bài kinh: Phật Khuyên Bảy Vị Tỳ-kheo Dứt Thối Chí

– Ngày thứ hai nghe Pháp:
Văn bạch: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này con xin phép nghe Pháp.

Video (ấn vào tên bài): Giữ vững tinh tấn

– Ngày thứ ba, ngày thứ tư ngồi thiền:
Văn bạch: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này con xin phép ngồi thiền, theo đề mục (đọc đề mục quán theo ngày tu tập, đọc đề mục xong thì xuống dưới đọc tiếp):

Ngày thứ ba: Đề mục quán 

1. Quán phiền não, ràng buộc thiêu đốt của cuộc sống tại gia, vợ chồng, con cái và tham tạo, giữ tài sản.

2. Quán chiếu: Mình có còn nhiều thèm khát, mong muốn cuộc sống phàm tục không?

3. Quán chiếu: Đối với việc phạm hạnh, khổ hạnh, phận sự, mình có bị phiền não, sợ hãi, thối lui không?

4. Quán chiếu: Tâm tham dục, bất thiện trong hiện tại sẽ dẫn mình đi về đâu trong 3 đường ác?

Ngày thứ tư: Đề mục quán 

1. Quán chiếu tâm lười biếng tu học phạm hạnh, phận sự của mình.

2. Khởi sinh sợ hãi tâm lười biếng tu học phạm hạnh, phận sự vì nó sẽ dẫn mình vào sâu vô minh, đau khổ.

3. Khởi sinh tâm tinh tấn tu học phạm hạnh, phận sự trong duyên của mình.

4. Nguyện mong được thân cận các bậc thiện hữu tri thức để được chỉ dạy, sách tấn, giúp mình loại trừ được tâm lười biếng, giữ vững được tâm tinh tấn tu tập phạm hạnh, phận sự.

(đọc tiếp)
Con xin được sự gia trì của Tam Bảo, chư Thiên, chư Thần Linh và xin thỉnh các chúng có hữu duyên nơi đàn tràng này cùng tùy duyên tu tập. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông)

Thời gian ngồi thiền:
Tùy duyên phù hợp với đạo hữu.

Xả thiền
(Ba tiếng chuông; chắp tay)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con xin xả thiền.

* Chu kỳ 9

Chủ đề phần kinh Bát Đại Nhân Giác: Ngu si phải sinh tử.

– Ngày thứ nhất tụng kinh: Bài kinh: Ông Bà La Môn Ngu Ám Vô Duyên Với Phật

– Ngày thứ hai nghe Pháp:
Văn bạch: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này con xin phép nghe Pháp.

Video (ấn vào tên bài): Nhận biết về mình thích làm người trí hay kẻ ngu?

– Ngày thứ ba, ngày thứ tư ngồi thiền:
Văn bạch: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này con xin phép ngồi thiền, theo đề mục (đọc đề mục quán theo ngày tu tập, đọc đề mục xong thì xuống dưới đọc tiếp):

Ngày thứ ba: 

1. Tư duy phân định thế nào là người trí, kẻ ngu theo lời Đức Phật dạy.

2. Kiểm xem tự mình đã biết tạm gác, thu xếp việc gia đình, làm ăn,… để nghe Pháp, làm phận sự, thực hành lục hòa chưa.

3. Kiểm xem khi được người khác sách tấn thu xếp công việc để nghe Pháp, tụng kinh, làm phận sự, thực hành lục hòa, tâm mình đã hoan hỷ chưa hay lại nghĩ là: bận lắm, ngại lắm, rắc rối lắm, để lúc khác tu, không tu đâu,…

4. Từ sự vô thường của ông Bà-la-môn trong bài kinh, tư duy xem ông ấy đi về đâu; từ đó, liên tưởng đến sự vô thường của mình trong nghiệp hiện tại qua sự tinh tấn hay lười biếng của bản thân.

Ngày thứ tư: 

1. Tư duy lại bài kinh: Ông Bà-la-môn chết trong sự ngu ám, ngu si vì không biết lẽ vô thường.

2. Kiểm xem mình có hay quán về vô thường để tinh tấn tu hay chưa.

3. Kiểm xem tâm mình có ham thích việc tu tập chưa.

4. Nhận định mình là kẻ trí hay người ngu:
– Mình thích nghe Pháp, tu tập, phận sự, thực hành lục hòa, tức mình thích mình là người trí.
– Mình lười biếng, không thích nghe Pháp, không thích thực hành lục hòa, tức là mình thích mình trở thành kẻ ngu.

5. Phát khởi tâm tinh tấn để trở thành bậc có trí tuệ.

(đọc tiếp)
Con xin được sự gia trì của Tam Bảo, chư Thiên, chư Thần Linh và xin thỉnh các chúng có hữu duyên nơi đàn tràng này cùng tùy duyên tu tập. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông)

Thời gian ngồi thiền:
Tùy duyên phù hợp với đạo hữu.

Xả thiền
(Ba tiếng chuông; chắp tay)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con xin xả thiền.

* Chu kỳ 10

Chủ đề phần kinh Bát Đại Nhân Giác: Nên Bồ Tát thường nhớ, luôn học rộng nghe nhiều, để tăng trưởng trí tuệ, và thành tựu biện tài, rồi đem niềm vui lớn, giáo hóa cho tất cả.

– Ngày thứ nhất tụng kinh: Bài kinh: Phật Dùng Phương Tiện Để Độ Phạm Chí Trẻ Tuổi

– Ngày thứ hai nghe Pháp:
Văn bạch: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này con xin phép nghe Pháp.

Video (ấn vào tên bài): Những điều cần học, cần nghe để thành tựu trí tuệ biện tài

– Ngày thứ ba, ngày thứ tư ngồi thiền:
Văn bạch: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này con xin phép ngồi thiền, theo đề mục (đọc đề mục quán theo ngày tu tập, đọc đề mục xong thì xuống dưới đọc tiếp):

Ngày thứ ba: 

1. Kiểm tra lại tính ham học, ham thành tựu của mình có hay chưa; nếu có thì nhiều hay ít.

2. Kiểm tra tính nhận thầy, kính thầy, thỉnh học của mình có hay chưa.

3. Kiểm xem khi học có chuyên nhất cầu tài không, hay là trước ham, sau chán.

4. Phát khởi sự hổ thẹn với tâm bất thiện cản trở thiện pháp của mình (lười tu học, không nghĩ đến giải thoát; không kính thầy, thỉnh Pháp; không chuyên nhất kiên trì để cầu tài, cầu thành công). Từ đó:
– Phát khởi tâm ham thích, ham học, ham thành tựu;
– Phát khởi tâm yêu kính thầy, thỉnh thầy dạy cho mình, cung phụng thầy để cầu tài.
– Phát khởi tâm kiên nhẫn, kiên trì để thành tựu cho mình.

Ngày thứ tư: 

1. Quán chiếu: Đối với năm giới, thập thiện, mình có vui thích thực hành không? Mình còn không tinh tấn ở giới điều, thiện pháp nào: không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không nói thêu dệt, không nói đôi chiều, không nói lời hung ác, không tham lam, không sân giận, không si mê?

2. Quán chiếu:
– Đối với tứ vô lượng tâm bình đẳng (từ, bi, hỷ, xả), mình đã biết thực hành, chăm chỉ thực hành chưa?
– Đối với việc tu giới, tập thiền đã biết tu chưa? Nếu rồi, thì đã chăm chỉ hay còn giải đãi?

3. Phát tâm tinh tấn thực hành giới: bố thí, buông xả; tập quán chiếu, tư duy thiền quán, thiền định để học theo hạnh Bồ tát cầu Vô thượng Bồ đề, thành tựu biện tài, giáo hóa chúng sinh.

(đọc tiếp)
Con xin được sự gia trì của Tam Bảo, chư Thiên, chư Thần Linh và xin thỉnh các chúng có hữu duyên nơi đàn tràng này cùng tùy duyên tu tập. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông)

Thời gian ngồi thiền:
Tùy duyên phù hợp với đạo hữu.

Xả thiền
(Ba tiếng chuông; chắp tay)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con xin xả thiền.

* Chu kỳ 11

Chủ đề phần kinh Bát Đại Nhân Giác: Nghèo khổ hay oán hờn, thường kết nhiều duyên ác.

– Ngày thứ nhất tụng kinh: Bài kinh: Chuyện Nữ Ngạ Quỷ Serinì

– Ngày thứ hai nghe Pháp:
Văn bạch: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này con xin phép nghe Pháp.

Video (ấn vào tên bài): Hành tướng của kẻ nghèo khổ qua góc nhìn Phật giáo

– Ngày thứ ba, ngày thứ tư ngồi thiền:
Văn bạch: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này con xin phép ngồi thiền, theo đề mục (đọc đề mục quán theo ngày tu tập, đọc đề mục xong thì xuống dưới đọc tiếp):

Ngày thứ ba: 

1. Quán chiếu về sự nghèo vật chất của mình trong hiện tại.

2. Quán chiếu tâm ham muốn vật chất của mình trong hiện tại.

3. Quán chiếu: Tâm ham muốn đó đã tạo tác các nghiệp ác, hành vi bất thiện gì?

4. Quán nhân quả khổ, sự đọa lạc của hành vi ác đã tạo do tâm ham muốn vật chất.

Ngày thứ tư: 

1. Quán nhân quả để dẹp trừ tham cầu bằng các hành vi ác.

2. Quán nhân quả để giải trừ tâm oán trách, hờn giận.

3. Quán nhân quả để dẹp trừ các duyên ác.

4. Quán nhân quả để ra khỏi hội chúng oán hận, ác nghiệp của kẻ nghèo khổ.

5. Phát khởi tâm tinh tấn bố thí; phát khởi tâm tự tại với hiện tại.

(đọc tiếp)
Con xin được sự gia trì của Tam Bảo, chư Thiên, chư Thần Linh và xin thỉnh các chúng có hữu duyên nơi đàn tràng này cùng tùy duyên tu tập. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông)

Thời gian ngồi thiền:
Tùy duyên phù hợp với đạo hữu.

Xả thiền
(Ba tiếng chuông; chắp tay)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con xin xả thiền.

* Chu kỳ 12

Chủ đề phần kinh Bát Đại Nhân Giác: Bồ Tát hành bố thí, bình đẳng với oán thân, không nhớ đến lỗi cũ, không ghét bỏ người ác.

– Ngày thứ nhất tụng kinh: Bài kinh: Đức Thế Tôn có tâm đại bi hay không?

– Ngày thứ hai nghe Pháp:
Văn bạch: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này con xin phép nghe Pháp.

Video (ấn vào tên bài): Nhận diện sự bố thí của Bồ tát và phàm phu

– Ngày thứ ba, ngày thứ tư ngồi thiền:
Văn bạch: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này con xin phép ngồi thiền, theo đề mục (đọc đề mục quán theo ngày tu tập, đọc đề mục xong thì xuống dưới đọc tiếp):

Ngày thứ ba: 

1. Quán chiếu: Khi giúp người, mình có tâm cầu lợi, cầu danh không?

2. Quán chiếu: Khi giúp người, mình có tâm coi thường không?

3. Quán chiếu: Khi giúp người xong, mình có tâm, có hành động sai sử người như kẻ nô bộc không?

4. Quán chiếu: Khi người vô ơn với mình, mình có sân hận nhiều hay ít?

5. Quán chiếu: Khi có người vô ơn với mình, mình có tìm cách hủy hoại khiến người đó đau khổ không?

6. Quán chiếu: Khi người vô ơn và còn ác hại mình, mình có phát lời nguyền rủa, thề nguyền báo thù không?

Ngày thứ tư:

1. Quán chiếu: Trong đạo tràng, mình còn phân biệt và gây bè phái không?

2. Quán chiếu: Trong các mối quan hệ, mình còn nhiều tâm bè phái, ác hại người không?

3. Phát tâm sám hối với hạnh bố thí của Bồ tát và phát nguyện học theo hạnh bố thí của các Ngài.

4. Phát nguyện tinh tấn thực hành lục hòa để gieo hạt giống bố thí bình đẳng của Bồ tát.

(đọc tiếp)
Con xin được sự gia trì của Tam Bảo, chư Thiên, chư Thần Linh và xin thỉnh các chúng có hữu duyên nơi đàn tràng này cùng tùy duyên tu tập. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông)

Thời gian ngồi thiền:
Tùy duyên phù hợp với đạo hữu.

Xả thiền
(Ba tiếng chuông; chắp tay)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con xin xả thiền.

* Chu kỳ 13

Chủ đề phần kinh Bát Đại Nhân Giác: Năm dục là tai họa.

– Ngày thứ nhất tụng kinh: Bài kinh: Con Vượn Và Chiếc Bẫy

– Ngày thứ hai nghe Pháp:
Văn bạch: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này con xin phép nghe Pháp.

Video (ấn vào tên bài): Nhận biết cạm bẫy và tai họa

– Ngày thứ ba, ngày thứ tư ngồi thiền:
Văn bạch: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này con xin phép ngồi thiền, theo đề mục (đọc đề mục quán theo ngày tu tập, đọc đề mục xong thì xuống dưới đọc tiếp):

Ngày thứ ba: 

1. Tư duy về cạm bẫy của tiền tài đối với mình từ trước tới nay: Từng bẫy người và bị sa bẫy như thế nào?

2. Tư duy về cạm bẫy của tham sắc đối với mình từ trước tới nay: Từng bẫy người và bị sa bẫy như thế nào?

3. Tư duy về cạm bẫy của âm thanh đối với mình từ trước tới nay: Từng bẫy người và bị sa bẫy như thế nào?

4. Tư duy về cạm bẫy của hương đối với mình từ trước tới nay: Từng bẫy người và bị sa bẫy như thế nào?

5. Tư duy về cạm bẫy của vị đối với mình từ trước tới nay: Từng bẫy người và bị sa bẫy như thế nào?

Ngày thứ tư: 

1. Nhận diện: Hiện tại bị khổ gì do dùng tiền tài bẫy người và bị sa bẫy của tài?

2. Nhận diện: Hiện tại bị khổ gì do dùng sắc bẫy người và bị sa bẫy của sắc?

3. Nhận diện: Hiện tại bị khổ gì do dùng âm thanh bẫy người và bị sa bẫy của âm thanh?

4. Nhận diện: Hiện tại bị khổ gì do dùng hương bẫy người và bị sa bẫy của hương?

5. Nhận diện: Hiện tại bị khổ gì do dùng vị bẫy người và bị sa bẫy của vị?

6. Tư duy về tai họa, sự nguy hiểm của cạm bẫy 5 dục; từ đó, không bẫy người nữa và tỉnh giác hơn trước cạm bẫy của 5 dục.

7. Tư duy về khổ quả luân hồi của 5 dục; từ đó, phát nguyện tinh tấn tu học để giảm trừ tham dục.

(đọc tiếp)
Con xin được sự gia trì của Tam Bảo, chư Thiên, chư Thần Linh và xin thỉnh các chúng có hữu duyên nơi đàn tràng này cùng tùy duyên tu tập. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông)

Thời gian ngồi thiền:
Tùy duyên phù hợp với đạo hữu.

Xả thiền
(Ba tiếng chuông; chắp tay)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con xin xả thiền.

* Chu kỳ 14

Chủ đề phần kinh Bát Đại Nhân Giác: Thân dẫu ở cõi tục, nhưng không nhiễm dục lạc, thường nhớ nghĩ ba y, bình bát và pháp khí, chí nguyện người xuất gia, luôn giữ đạo trong sạch, thực hành hạnh thanh tịnh, từ bi với tất cả.

– Ngày thứ nhất tụng kinh: Bài kinh: Phật Khen Sự Thọ Trì Bát Quan Trai Của Mạc Lợi Phu Nhân

– Ngày thứ hai nghe Pháp:
Văn bạch: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này con xin phép nghe Pháp.

Video (ấn vào tên bài): Cách tránh cạm bẫy trừ tai họa

– Ngày thứ ba, ngày thứ tư ngồi thiền:
Văn bạch: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này con xin phép ngồi thiền, theo đề mục (đọc đề mục quán theo ngày tu tập, đọc đề mục xong thì xuống dưới đọc tiếp):

Ngày thứ ba: Đề mục quán: CON ĐƯỜNG KHÔNG CÓ CẠM BẪY

1. Quán chiếu: Đối với con đường không có cạm bẫy: không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không say sưa, nghiện ngập… mình đã đi trên con đường đó chưa và có đi được đến tận cùng trong cuộc đời này không?

2. Quán chiếu: Đối với con đường không nói dối, không nói hai lưỡi, không nói lời ác khẩu, không nói thêu dệt,… mình đã đi trên con đường đó chưa và có đi được đến tận cùng trong cuộc đời này không?

3. Quán chiếu: Đối với con đường ý không tham, ý không hại, ý không từ bỏ con đường tu học Phật Pháp, mình đã đi trên con đường đó chưa và có đi được đến tận cùng trong cuộc đời này không?

Ngày thứ tư: Đề mục quán: CON ĐƯỜNG ĐOẠN TRỪ TAI HỌA

1. Quán chiếu: Đối với con đường đoạn trừ tai họa là 8 giới Bát quan trai một tháng một ngày, mình có quyết đi đến cùng của kiếp sống này không?

2. Quán chiếu: Đối với con đường đoạn trừ tai họa là Bát quan trai giới một ngày một đêm, không tham gia chuyện đời, mình đã thực hành tinh nghiêm chưa?
→ Từ đó, cần tư duy trong duyên hiện tại của mình để giữ tinh nghiêm.

3. Quán chiếu: Từ trước tới nay có vì mong muốn giải thoát khỏi luân hồi mà thọ trì Bát quan trai giới không? Nếu chưa được như vậy thì sám hối, phát nguyện thọ trì Bát quan trai giới để thoát luân hồi, cầu Vô thượng Bồ đề.

(đọc tiếp)
Con xin được sự gia trì của Tam Bảo, chư Thiên, chư Thần Linh và xin thỉnh các chúng có hữu duyên nơi đàn tràng này cùng tùy duyên tu tập. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông)

Thời gian ngồi thiền:
Tùy duyên phù hợp với đạo hữu.

Xả thiền
(Ba tiếng chuông; chắp tay)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con xin xả thiền.

* Chu kỳ 15

Chủ đề phần kinh Bát Đại Nhân Giác: Sinh tử luôn thiêu đốt, khổ não thật vô biên.

– Ngày thứ nhất tụng kinh: Kinh Ngũ Vương

– Ngày thứ hai nghe Pháp:
Văn bạch: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này con xin phép nghe Pháp.
Video (ấn vào tên bài): Nhận diện khổ của cuộc đời

– Ngày thứ ba, ngày thứ tư ngồi thiền:
Văn bạch: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này con xin phép ngồi thiền, theo đề mục (đọc đề mục quán theo ngày tu tập, đọc đề mục xong thì xuống dưới đọc tiếp):

Ngày thứ ba: Đề mục quán: Khổ sinh tử

1. Quán chiếu: Sự biến hoại già đem đến sự khổ gì cho mình?

2. Quán chiếu: Mình đã bị bệnh khổ thế nào?

3. Quán chiếu: Nếu mình chết ngay bây giờ, mình còn lo lắng, khổ não về vấn đề gì?

4. Quán chiếu: Bao nhiêu kiếp nay, mình đã chịu sự khổ vì sinh từ; từ đó, phát tâm sợ hãi, không mong muốn ở trong luân hồi chịu các sự khổ đó.

5. Quán chiếu: Rộng đến cha mẹ, anh em, chúng sinh đều có các sự khổ giống mình, họ cũng mong muốn thoát ra nhưng không thể được.

6. Khởi tâm mong muốn mình được tinh tấn tu tập để thoát khỏi các sự khổ: Sinh – lão – bệnh – tử.

7. Khởi tâm tinh tấn chuyển tải Phật Pháp, giác ngộ chúng sinh để chúng sinh thoát khỏi khổ sinh tử.

Ngày thứ tư: Đề mục quán: Các khổ trong hiện tại

1. Quán khổ “yêu thương phải chia lìa”: Quán về các cảnh đã phải chia lìa và quán tưởng cảnh bây giờ đột ngột người thân chết, chia lìa thì mình khổ não thế nào?

2. Quán khổ “cầu không được”: Quán các khổ về bạn, chồng, con, tài sản,… không được như ý mình.

3. Quán khổ về những lo lắng, buồn phiền: Lo lắng, buồn phiền của mình là khổ; lo lắng, buồn phiền của bố mẹ là khổ;… rộng đến tất cả chúng sinh có lo lắng, buồn phiền là khổ. Nếu bây giờ mọi thứ về bố mẹ, vợ chồng, con cái,… tự nhiên bất bình thường khiến mình lo lắng, buồn phiền, đó là khổ.

4. Khẳng định cuộc đời này thật là khổ; từ thân thể, danh tiếng, ăn uống, ngủ nghỉ, cho đến tất cả mọi phương diện trong cuộc sống của mình và chúng sinh chẳng có gì là thật vui trong hiện tại; từ đó, phát nguyện tinh tấn tu tập để chuyển hóa khổ, ra khỏi luân hồi.

(đọc tiếp)
Con xin được sự gia trì của Tam Bảo, chư Thiên, chư Thần Linh và xin thỉnh các chúng có hữu duyên nơi đàn tràng này cùng tùy duyên tu tập. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông)

Thời gian ngồi thiền:
Tùy duyên phù hợp với đạo hữu.

Xả thiền
(Ba tiếng chuông; chắp tay)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con xin xả thiền.

* Chu kỳ 16

Chủ đề phần kinh Bát Đại Nhân Giác: Nên phát tâm Bồ đề, tu hành cầu Thánh đạo, cứu độ khắp tất cả. Nguyện thay thế chúng sinh, gánh chịu vô lượng khổ, khiến cho tất cả loài, đều được đại an lạc.

– Ngày thứ nhất tụng kinh: Bài kinh: Bố Thí Thân Mạng Cầu Vô Thượng Bồ Đề

– Ngày thứ hai nghe Pháp:
Văn bạch: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này con xin phép nghe Pháp.
Video (ấn vào tên bài): Bồ Tát chịu khổ thay cho chúng sinh thế nào? 

– Ngày thứ ba, ngày thứ tư ngồi thiền:
Văn bạch: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này con xin phép ngồi thiền, theo đề mục (đọc đề mục quán theo ngày tu tập, đọc đề mục xong thì xuống dưới đọc tiếp):

Ngày thứ ba: Đề mục: Quán chiếu tâm Bồ đề

1. Quán chiếu: Qua việc quyết định từ bỏ cuộc sống xa hoa vì cầu Vô thượng Bồ đề mà xả thân cứu đàn hổ, chúng ta thấy được tâm Bồ đề của các đức Bồ tát vô cùng cao quý.

2. Quán tưởng về tâm cầu Vô thượng Bồ đề của mình thông qua quán tưởng sự từ bỏ tài sản, hạnh phúc ngay hiện tại để cầu Vô thượng Bồ đề của chính mình.

3. Quán tưởng về việc quyết định cắt tay, chảy máu, chịu sự cắn xé đau đớn để thực hành bố thí thân thể cầu Vô thượng Bồ đề của Bồ tát.

4. Quán chiếu về sự tham chấp thân của mình để rõ biết tâm cầu Vô thượng Bồ đề của mình đã chân thật hay chưa.

5. Sám hối và nguyện mong mình được tinh tấn lục hòa để có thể phát nguyện Bồ đề chân thật.

Ngày thứ tư: Đề mục: Quán chiếu các bậc Bồ Tát chịu khổ thay chúng sinh thế nào.

1. Quán chiếu: Các Bồ tát có thể tu để nhập Niết Bàn, hưởng an lạc nhưng các Ngài lại phát nguyện cầu Vô thượng Bồ đề hành Bồ tát đạo, cứu khổ cho chúng sinh. Đó là việc thay chúng sinh chịu vô lượng khổ.

2. Quán chiếu: Các bậc Bồ tát kết duyên với chúng sinh bằng cách bố thí thân mạng cho chúng sinh. Đó là việc thay chúng sinh chịu khổ.

3. Quán chiếu: Các bậc Bồ tát vì hạnh phúc giải thoát cho chúng sinh nên làm thầy dạy đạo cho chúng sinh ra khỏi luân hồi. Đó là việc thay chúng sinh chịu khổ.

4. Quán chiếu: Để có được duyên dạy đạo cho mình, các vị Thầy tổ, các bậc thiện tri thức có thể nhiều kiếp đã phải bố thí thân mạng cho mình, có thể chịu nhiều sự ác hại của mình như Đức Phật bố thí cho hổ, Đức Phật chịu sự ác hại của Đề Bà Đạt Đa để độ cho Đề Bà Đạt Đa.

5. Quán chiếu: Các vị Thầy tổ, các bậc thiện tri thức vì mình mà chịu các khổ trong sinh tử để kết duyên với mình và chúng sinh, để cứu mình và cứu chúng sinh.

6. Quán chiếu: Tâm mình đã có ơn với Thầy tổ, các bậc thiện tri thức đúng với sự hy sinh của họ chưa? Mình đã hy sinh được những gì để đền đáp ơn đó?

7. Phát nguyện sẽ tinh tấn thực hành bổn phận của người đệ tử; thực hành lời dạy của Phật, của Thầy tổ, bậc thiện tri thức để cầu Vô thượng Bồ đề.

(đọc tiếp)
Con xin được sự gia trì của Tam Bảo, chư Thiên, chư Thần Linh và xin thỉnh các chúng có hữu duyên nơi đàn tràng này cùng tùy duyên tu tập. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông)

Thời gian ngồi thiền:
Tùy duyên phù hợp với đạo hữu.

Xả thiền
(Ba tiếng chuông; chắp tay)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con xin xả thiền.

* Chu kỳ 17

Chủ đề phần kinh Bát Đại Nhân Giác:
Tám điều nói trên đây, chư Phật và Bồ tát, đã tự mình giác ngộ, và tinh tấn hành đạo, tu từ bi trí tuệ, nương theo thuyền Pháp thân, đến nơi bờ Niết bàn, rồi trở lại sinh tử, độ thoát các chúng sinh, cũng đem tám điều này, chỉ dạy cho tất cả, khiến mọi loài chúng sinh, biết được sinh tử khổ, xa lìa năm món dục, tu tâm theo Thánh đạo. Nếu người đệ tử Phật, tư duy tám điều này, sẽ ở trong mỗi niệm, diệt được vô lượng tội, thẳng tiến đến Bồ đề, mau thành tựu Chính Giác, dứt hẳn đường sinh tử, thường an trú tịnh lạc.

Ngày thứ nhất: nghe Pháp
Văn bạch: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này con xin phép nghe Pháp.

Video (ấn vào tên bài): Năng lực độ sinh từ Pháp quy y và trì giới

Ngày thứ hai tụng kinh: Bài kinh: Aṅgulimāla (Aṅgulimālasutta)

Ngày thứ ba (ấn vào tên nghi thức): Thọ Bát quan trai giới – kết đàn An cư kiết hạ theo chương trình phát trực tuyến của chùa 
Lưu ý: ngày thứ 3 này, tu theo chương trình tại đường link, không tu tiếp phần 7, 8, 9… phía dưới.

7. Tụng Tam Quy Ngũ Giới – Sáu Pháp Hòa Kính

(Dành cho ngày khai/kết đàn. Hàng ngày không tụng phần này)
Quý Phật tử ấn vào đường link này để tụng: Tụng tam quy ngũ giới – sáu pháp hòa kính

8. Phát Nguyện Bồ Đề

(Quỳ)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con xin nguyện cùng các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa phát nguyện thực hành công hạnh Bồ Đề:

PHÁT TÂM BỒ ĐỀ
HỘ TRÌ TAM BẢO
CHUYỂN TẢI PHẬT PHÁP
RỘNG KHẮP THẾ GIAN. (3 lần)

Chúng con nguyện hồi hướng cho Chính Pháp của Phật được tuyên dương, được hưng thịnh. (1 chuông. 1 lễ)

9. Văn Bạch 107 Ngày Tại Nhà

Dành cho Phật tử bạch bài 108 ngày.

– Vị trí bạch: tùy duyên ở những nơi thanh tịnh. Khi bạch cần trang nghiêm thân tâm. Trước khi bạch, tâm tưởng hướng về oan gia trái chủ, hổ thẹn, ăn năn với tội lỗi của mình.
– Số lần bạch: Bạch 1 lượt/1 lần/1 ngày.
– Văn bạch
Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con. Con xin thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh quang giáng đàn tràng ủng hộ cho chúng con.
Đệ tử con tên là:… Pháp danh:… Hiện đang ở tại:…
Con đang tu tập tại đạo tràng… thuộc câu lạc bộ Cúc Vàng chùa Ba Vàng. Con đã được Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cùng chư Tăng chùa Ba Vàng chứng minh cho con hướng về các oan gia trái chủ, hướng về chúng sinh để chân thật sám hối bằng cách phát tâm nguyện Bồ Đề cầu vô thượng Bồ Đề, chân thật phát nguyện từ nay cho đến trọn kiếp này, thực hành 6 pháp hòa kính tại câu lạc bộ Cúc Vàng, trọn kiếp này cùng các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng, thực hành công hạnh Bồ Đề: “Phát tâm Bồ Đề, Hộ trì Tam Bảo, Chuyển tải Phật Pháp, Rộng khắp thế gian”.
Và con xin nguyện các kiếp vị lai cũng được sự gia trì của Tam Bảo, tiếp tục được thực hành công hạnh Bồ Đề cầu vô thượng Bồ Đề, để sám hối tội lỗi với chúng sinh, sám hối với oan gia trái chủ.
Con xin chư Phật chứng minh cho con, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh cho con, chư Thiên chư Thần, chư Hộ Pháp ủng hộ cho con thực hành được lời phát nguyện này và con xin đem công đức hồi hướng cho các oan gia trái chủ cùng chúng sinh.
Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

10. Phục Nguyện Hồi Hướng

(Quỳ)

a. Văn bạch thỉnh mời vong linh về lễ kết đàn an cư kiết hạ

(Nếu Câu lạc bộ có hướng dẫn thỉnh các vong linh về đàn chẩn tế ở chùa thì bạch)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con tên là… Pháp danh… ở tại… thuộc thành phần… của đạo tràng… trong Câu lạc bộ Cúc Vàng. Nương nhờ ân đức Sư Phụ cùng chư Tăng chùa Ba Vàng, cùng sách tấn của các Phật tử thuộc câu lạc bộ Cúc Vàng, con đã được tham gia chương trình tu tập theo 3 tháng An cư kiết hạ của chư Tăng. Theo thông báo cũ của chương trình là chúng con mời vong linh về chùa Ba Vàng vào khóa lễ chẩn tế buổi tối, nhưng nay Câu lạc bộ có phát nguyện cúng dường vật thực trai ngọ, Câu lạc bộ hướng dẫn chúng con xin bạch thỉnh các chúng trong cõi tâm linh về chùa tham dự lễ cả ngày… Vậy con xin theo sự hướng dẫn của câu lạc bộ Cúc Vàng, thỉnh mời các chúng hữu duyên với con và gia đình, trong khi con tu chương trình tu mùa hạ: Chư vị hộ pháp đã ủng hộ Phật Pháp; Chư Thiên, chư Thần Linh; quỷ hành dịch bệnh; chư vong linh; các oan gia trái chủ; chư vong linh cô hồn ngã quỷ tại các đàn lễ cúng thí thực và con xin thỉnh mời thêm các chúng oan gia trái chủ trên nghiệp tà kiến của con và (đọc tên người trong gia đình cần hồi hướng)…

Nếu cúng dường thì đọc: Con xin cúng dường số tịnh tài là… để hồi hướng thêm chung cho tất cả chư vị và con xin thỉnh hết thảy chư vị vào ngày… vân tập về chùa Ba Vàng tham gia chương trình kết đàn, nhận phần phước báu từ sự cúng dường của con.

Nếu không cúng dường thì đọc: Con do duyên không cúng dường hồi hướng cho chư vị được, nhưng cũng mong nguyện chư vị vào ngày… vân tập về chùa Ba Vàng tham gia chương trình kết đàn, có thể do duyên nào đó mà được lợi ích.

b. Hồi hướng

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Hôm nay chúng con tác lễ (khai/kết đàn; tu tập hàng ngày) theo ba tháng an cư kiết hạ của chư Tăng, chúng con nguyện mang công đức này cùng công đức tu tập lục hòa tại câu lạc bộ Cúc Vàng, hồi hướng đến cho các sở nguyện thiện của con, nguyện mong sớm được thành tựu.
(Đại chúng cùng đọc)

Đệ tử chúng con
Vâng lời Phật dạy
Tu giới, học Pháp
Chân thật tập thực hành
Sáu pháp hòa kính
Chúng con nguyện xin
Hiện tại kiếp này
Và muôn kiếp sau
Đều gặp Minh Sư
Bậc thiện tri thức
Tu nguyện Bồ Đề
Thực hành công hạnh
Hộ trì Tam Bảo
Chuyển tải Phật pháp
Rộng khắp thế gian
Lợi mình lợi người
Hồi hướng về Vô Thượng Bồ Đề. (1 chuông)
Hiện tại kiếp này
Và muôn kiếp sau
Nương nơi Tam Bảo
Kiến lập pháp hội
Tu pháp lục hòa giải thoát
Khiến cho chúng sinh
Hoan hỷ thực hành
Lợi ích nhân thiên. (1 chuông)
Chúng con lại nguyện cầu
Bậc Thánh sớm giáng trần
Dẫn độ chúng sinh
Vào dòng giải thoát. (1 chuông)
Nguyện cầu Sư trưởng
Tứ đại điều hòa
Trụ thế Sa Bà dài lâu
Tuyên dương chính Pháp Phật
Lợi ích chúng hữu tình. (1 chuông)
Nguyện cho hết thảy
Chư Thiên, chư Thần
Các chúng hữu duyên
Trong pháp giới này
Cùng với cha mẹ
Hiện tại kiếp này
Và muôn kiếp trước
Thân bằng quyến thuộc
Và các vong linh
Gia tiên tiền tổ
Oan gia trái chủ
Của cả gia đình
Nương nhờ công đức
Của Pháp lục hòa
Mà được duyên lành
Được nương Tam Bảo
Giác ngộ Phật Pháp
Cùng với chúng con
Kết duyên pháp lữ
Trợ duyên cho nhau
Tu đạo Bồ Đề. (1 chuông)
Cùng xin hồi hướng
Cho cả gia đình
Bình an mạnh khỏe
Gia đạo hưng long
Ác nạn tiêu trừ
Công việc hanh thông
Tu theo Phật Pháp. (1 chuông)
Lại hướng nguyện cho
Đạo Phật hưng thịnh
Trên toàn thế giới
Đất nước Việt Nam
Luôn có minh quân
Lãnh đạo đất nước
Hưởng ân Tam Bảo
Như thuở vua Trần Nhân Tông
Đất nước thịnh hưng.
Nhân dân an lạc. (1 chuông)
Chúng con lại nguyện
Chư Thiên, thiện thần
Gia tâm ủng hộ
Thời tiết thuận hòa
Giảm bớt thiên tai
Hạn hán, động đất
Dịch bệnh, mất mùa
Chiến tranh loạn lạc
Khiến cho:
Quốc thái dân an
Thế giới hòa bình (1 chuông)
Nguyện cho:
Pháp giới chúng sinh
Đồng thành Phật đạo. (1 chuông)

Chúng con cũng xin hồi hướng cho (các) gia đình của chúng con các việc hiện tại (đọc các việc cụ thể, mà (các) gia đình đang mong cầu, hoặc mong cầu chuyển nghiệp của bài số 8):…

(Năm nào có dịch bệnh, thiên tai, thì đọc phần dưới tùy duyên thay đổi cho phù hợp)

Chúng con lại xin hồi hướng hóa giải nghiệp dịch bệnh phát sinh, động đất, các nạn nước do biển động và lũ quét, lụt lội, tiêu trừ ác nghiệp chết trùng trong các nạn dịch này cho chúng sinh. Hồi hướng cho các chúng Hành Bệnh Quỷ Vương, Ác Độc Quỷ Vương, Đa Ác Quỷ Vương… Huyết Lệ Sầu Quỷ Vương, cùng các tiểu quỷ tử (theo kinh Địa Tạng) có liên quan tới ác nạn dịch bệnh covid của nhân loại, nguyện cho chúng quỷ này, được nương các công đức tu tập pháp lục hòa của chúng con, mà tăng phúc tăng duyên giác ngộ Phật Pháp, từ bỏ việc ác hộ trì việc thiện, phát tâm Bồ Đề, hộ trì Tam Bảo, cùng với chúng con kết duyên pháp lữ, thực hành công hạnh Bồ Đề chuyển tải Phật Pháp phổ độ chúng sinh cầu vô thượng Bồ Đề. Hồi hướng cho (các) gia đình chúng con không rơi vào các ác nạn, ác dịch này, nạn dịch bệnh sớm được hóa giải để cho chúng nhân được bình an hạnh phúc tu theo chính đạo.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 chuông. 1 lễ)

11. Tam Quy

(Quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm Vô Thượng. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại. (3 chuông. 1 lễ)
HẾT

Xem nghi thức đầy đủ

Nếu các Phật tử ở xa, muốn cúng dường về chùa Ba Vàng, nhưng không có điều kiện để về chùa, thì quý Phật tử khi cúng lễ xong, gom cất phần tịnh tài (tiền), để gửi ngay hoặc sau khoảng mấy tháng thì gửi.
Chùa Ba Vàng và Thầy Thích Trúc Thái Minh không dùng bất kỳ một tài khoản ngân hàng nào khác. Nếu quý vị muốn cúng dường, công đức về chùa Ba Vàng thì chỉ chuyển khoản vào một tài khoản duy nhất sau đây:

Quý vị kiểm tra thông tin cung cấp tài khoản tại trang chùa Ba Vàng ở đường link sau:
Thông Báo Số Tài Khoản Của Chùa Ba Vàng

Lưu ý: Nếu như sách nào có in số tài khoản mà không in đường link, mong quý vị xem xét và kiểm tra lại.

TÀI KHOẢN CHÙA BA VÀNG

– Số tài khoản: 0141005656888.
– Tên tài khoản: Chùa Ba Vàng.
– Ngân hàng: Vietcombank Quảng Ninh.
– Mã SWIFT (mã số khi chuyển khoản quốc tế): BFTV VNVX014.
Khi gửi xong thì nhắn tin vào số điện thoại để thầy biết 0981392858 (Sư thầy Thích Trúc Bảo Việt).

Nội dung tin nhắn

Nam mô A Di Đà Phật, con kính bạch Thầy! Tên con là… ở tại… Hôm nay là ngày… /…/… con vừa gửi vào tài khoản của nhà chùa số tiền là… để hồi hướng cho các vong linh… Con xin gửi danh sách để sư Thầy thỉnh vong linh ạ. Con cũng xin sư Thầy chứng minh và hồi hướng cho cả gia đình con luôn được sự gia hộ của chư Phật, hiện tại được… Con xin thành kính tri ân Thầy ạ! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Khi gửi tiền thì khấn

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con; chư Thiên, Thiện Thần, Hộ Pháp hoan hỉ ủng hộ cho chúng con. Hôm nay là ngày… tháng… năm… con đi gửi tiền cúng dường Tam Bảo mà con đã bạch về chùa Ba Vàng, theo số tài khoản…. con xin hồi hướng công đức phúc báo này, cho các vong linh (gia tiên, thai nhi, oan gia trái chủ…) được về chùa Ba Vàng nghe học Phật Pháp sớm được siêu thoát, từ nay tới vô lượng kiếp về sau con cùng với các vong linh được tu tập theo giáo Pháp của Phật cho tới ngày được thành Phật, trong hiện tại con xin hồi hướng cho cha mẹ… được… hồi hướng cho con được (công việc… đọc ý mình ra)… Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

LIÊN HỆ

Nếu có bất cứ vấn đề gì thắc mắc, kính mời quý đạo hữu liên hệ với:
Phật tử: Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán):
– Ban Liên Lạc của Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán): 0984243810
– Nhắn tin vào facebook:
Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán):
facebook.com/PhamThiYen.TamChieuHoanQuan1970
– Đăng lên nhóm facebook:
Tâm Sự Cùng Cô Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán):
facebook.com/groups/PhamThiYenTCHQ
– Email: phamthiyen.tchq1970@gmail.com

217.934 lượt xem
17/08/2021

Bình luận (66)

 1. P
  P

  Phạm Thị Kiều

  20/06/2021

  Em kính xin tri ân công đức Cô ạ.

 2. V
  V

  Vũ Thị Hường

  20/06/2021

  Chúng con xin thành kính tri ân Tam Bảo, tri ân Sư Phụ cùng Đại Tăng và Cô CN đã hướng dẫn cho chúng con tu tập ạ!

 3. X
  X

  Xuân Nguyễn

  20/06/2021

  Xin thành kính tri ân công đức của Cô Chủ nhiệm!

 4. N
  N

  Nguyễn Thị Kim Hoa

  20/06/2021

  Cô cho con hỏi con đang tu tập theo quyển 8 kết hợp với khóa tu này, nếu con không thu xếp đc thời gian tu tập lúc chương trình phát trực tiếp thì có đc không ạ? Con xin tri ân Cô ạ.

 5. B
  B

  Bùi Thị Thu

  20/06/2021

  Chúng con xin thành kính tri ân Tam Bảo, tri ân Sư Phụ và Đại Tăng và Cô Chủ Nhiệm ạ.

Xem nhiều nhất trong chuyên mục