Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Chương trình tu tập kỷ niệm ngày vía đức Phổ Hiền Bồ Tát thành đạo

A. Lời Dẫn

Kính thưa quý đạo hữu!
Đức Phổ Hiền Bồ Tát là vị Bồ Tát Đẳng Giác có năng lực hiện thân khắp mười phương pháp giới, tùy mong cầu của chúng sinh mà hiện thân hóa độ. (“Phổ” là biến khắp, “Hiền” là Đẳng Giác Bồ Tát)

Đức Phổ Hiền Bồ Tát là một trong hai vị Đại Bồ Tát trợ tá cho Đức Phật Thích Ca để hoằng dương giáo Pháp ở cõi Sa Bà. Ngài cưỡi trên một con voi sáu ngà, tay cầm quyển sách, chiếc bút. Sáu ngà chính là biểu trưng cho “lục độ” (bố thí, nhẫn nhục, trì giới, tinh tấn, thiền định và trí tuệ), tức là Đức Phổ Hiền cưỡi con voi lục độ đi vào cuộc đời, làm lợi ích cho tất cả tha nhân.

Kính thưa quý đạo hữu! Chúng ta thường phát nguyện thực hành mười hạnh của Đức Phổ Hiền Bồ Tát, cho nên chúng ta cần học hiểu về hạnh nguyện, công đức phát nguyện của Ngài và cũng từ đó, chúng ta sẽ được hiểu hơn về hạnh nguyện công đức của các Bồ Tát.

Việc tu tập này khiến chúng ta hiểu rõ về công đức phát nguyện thực hành hạnh Bồ Tát của Đức Phổ Hiền. Và khi chúng ta có duyên nhớ nghĩ hay đọc tụng về mười hạnh nguyện của Ngài, tâm chúng ta sẽ khởi sinh sự cảm kích, tán thán Ngài; giây phút đó phúc báu sẽ phát sinh đến cho chúng ta. Và đặc biệt hơn, sự tu tập này sẽ gieo được hạt giống tinh tấn Bồ Đề vào tâm thức của chúng ta, giúp chúng ta được nhiều lợi ích to lớn trên con đường cầu Vô Thượng Bồ Đề của chính mình. Sự tu tập này còn giúp chúng ta ngay trong hiện tại có được sức khiêm hạ đem đến lợi ích trong giao tiếp, quan hệ,… và đoạn trừ được tâm chấp công, ngã mạn,… đang thiêu đốt chúng ta khi chúng ta làm các việc thiện phận sự công đức.

Nhân ngày vía Đức Phổ Hiền Bồ Tát thành đạo, đạo hữu chúng ta tu tập, tán dương công đức của Ngài và phát nguyện thực hành theo hạnh nguyện của Ngài tại phần nghi lễ tu tập dưới đây (Nội dung nghi lễ được trích tại kinh Kinh Bi Hoa, Phẩm thứ tư – Phần I; II: Bồ Tát Thọ Ký).
Kính chúc quý đạo hữu chúng ta cùng sách tấn nhau luôn luôn tinh tấn!
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Quý Phật tử tùy duyên tải và in chương trình tu tập tại đây (ấn vào tên bài):

Chương trình tu tập kỷ niệm ngày vía đức Phổ Hiền Bồ Tát thành đạo (Dành cho nhân dân Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa)

Chương trình tu tập kỷ niệm ngày vía đức Phổ Hiền Bồ Tát thành đạo (Dành cho Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa)

B. Hướng Dẫn

I. Đối Tượng Tu Tập

Chương trình dành cho hai đối tượng:
(1) Nhân dân và Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa
(2) Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa
– Thực hành nghi thức chung: Nếu trong gia đình/hội chúng, có cả thành viên đã phát nguyện tu lục hòa và thành viên chưa phát nguyện tu lục hòa, thì sẽ dùng chung chương trình dành cho Phật tử đã phát nguyện tu lục hòa.
Giải thích:
(1) Nhân dân và Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa: Nhân dân là những người chưa quy y Tam Bảo; Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa là những người đã quy y Tam Bảo, nhưng chưa phát tâm Bồ Đề tu lục hòa.
(2) Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa: Các Phật tử đã được phát nguyện Bồ Đề và phát nguyện tu sáu Pháp hòa kính là: 1. Thân hòa đồng trụ; 2. Khẩu hòa vô tránh; 3. Ý hòa đồng duyệt; 4. Giới hòa đồng tu; 5. Kiến hòa đồng giải; 6. Lợi hòa đồng quân.

II. Thời Gian Tu Tập

Thời gian tu tập từ: 23/4 đến 25/4 Âm lịch hàng năm

C. Nghi Thức

Nếu quý đạo hữu tham gia chương trình phát trực tiếp của quý Thầy, thì quý đạo hữu thực hiện như sau: Nguyện hương + Văn khấn theo chương trình này -> Theo dõi chương trình trực tiếp của quý Thầy -> Kết thúc -> Thực hiện các phần còn thiếu của chương trình này.

Quý đạo hữu thực hiện 1 trong 2 nghi thức dưới đây:

I. Nghi Thức Dành Cho Nhân Dân Và Phật Tử Chưa Phát Nguyện Bồ Đề Tu Lục Hòa

1. Nguyện Hương

(Quỳ. Thực hiện 1 trong 2 văn nguyện hương dưới đây)

a. Dùng hương đốt, hương trầm,…

Nguyện đem lòng thành kính
Gửi theo đám mây hương
Phảng phất khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

b. Dùng tâm hương

Nguyện ý thành, tâm kính
Biến mãn khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

2. Văn Khấn

(Quỳ, chắp tay đọc)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, Đức Bồ Tát Phổ Hiền, cùng chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con.
Chúng con được biết, Đức Phổ Hiền Bồ Tát khi được Đức Phật Bảo Tạng thọ ký, Ngài đã phát nguyện lớn hành hạnh Bồ Tát, để trang nghiêm cõi Phật, lợi ích chúng sinh.
Hôm nay là ngày… tháng… năm… nhân kỷ niệm ngày của đức Phổ Hiền Bồ Tát thành đạo. Chúng con xin tác lễ tán dương, tụng kinh thiền quán, để học hiểu về hạnh nguyện của Bồ Tát. Chúng con nguyện mong phát khởi được đại tâm, học theo hạnh nguyện của đức Bồ Tát Phổ Hiền. Chúng con xin thỉnh quý Ngài chứng minh và gia hộ cho chúng con.
Chúng con xin thỉnh mời chư Thiên, chư Thần Linh, Thổ Địa, đẳng đẳng chư Thần quang giáng nơi đàn tràng pháp hội cùng chúng con tu tập và ủng hộ cho chúng con.
Chúng con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng thỉnh mời tất cả chư vị vong linh (gia tiên, vong linh trên đất và oan gia trái chủ…)

(nếu kết hợp tu bài số 8 thì bạch, nếu không kết hợp tu bài số 8 thì không bạch phần in đậm này: Con cũng xin thỉnh mời các vong linh trên các nghiệp (đọc tên nghiệp)… Mà con đã bạch thỉnh khi phát nguyện tu 49 ngày bài số 8)

về đây hoan hỉ nghe kinh thính Pháp được giác ngộ phát tâm tu hành cầu Vô Thượng Bồ Đề.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

3. Tán Lễ

(Tùy duyên lễ quỳ hoặc đứng; chắp tay đọc; pháp khí: khánh)

Bồ Tát Phổ Hiền
Phát đại nguyện lớn
Hành hạnh cao thượng
Vào tất cả cõi
Giáo hóa chúng sinh
Kính tín Tam Bảo
Hộ trì Phật Pháp
Thường trụ lâu dài
Phát tâm Bồ Đề
Trụ trong chính Pháp
Chí bất thoái chuyển
Cầu vô thượng đạo. (1 chuông)

4. Đảnh Lễ

Chí tâm đảnh lễ: Thấy chúng sinh khổ, lục đạo trôi lăn, luân hồi bất tận, nguyện bánh xe pháp, mãi chuyển không dừng, cứu vớt chúng sinh, lên bờ giác ngộ. Bồ Tát Phổ Hiền Vương. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Thệ nguyện rộng sâu hành hạnh Bồ Tát, a tăng kỳ kiếp nhiều hơn số cát sông Hằng lợi ích chúng sinh. Bồ Tát Phổ Hiền Vương. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Thệ nguyện rộng sâu được đức Như Lai Bảo Tạng thọ ký. Bồ Tát Phổ Hiền Vương. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Thệ nguyện rộng sâu, được đức Như Lai Bảo Tạng thọ ký “Trong khoảng sau cuối của số a-tăng-kỳ kiếp lần thứ hai, trải qua số cõi Phật nhiều như số cát của sáu mươi con sông Hằng, sẽ thành tựu A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề”. Bồ Tát Phổ Hiền Vương. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Đức Như Lai Bảo Tạng thọ ký ở nơi thế giới tên là Tri Thủy Thiện Tịnh Công Đức, thành tựu A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề. Bồ Tát Phổ Hiền Vương. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Trí Cang Hống Tự Tại Tướng Vương Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Bồ Tát Phổ Hiền Vương. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Bồ Tát Phổ Hiền Vương. (3 chuông. 1 lễ)

5. Kệ Khai Kinh

(Ngồi; khai chuông mõ; pháp khí: mõ)

Kệ khai kinh

Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn,
Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp.
Nay con nghe thấy vâng gìn giữ,
Nguyện hiểu nghĩa chân đức Thế Tôn.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần. 3 chuông)

Kinh tụng
(Quý đạo hữu ấn vào tên bài kinh để xem bài kinh)

(Ngồi tụng; pháp khí: mõ)

Ngày 1 và ngày 3: Bài kinh: Bồ Tát Phổ Hiền quyết định được thọ ký

Ngày 2: Bài kinh: Hạnh nguyện Bồ Đề của Bồ Tát Sư Tử Hương

6. Nghe Pháp

Ngày 1: Quán chiếu để thực hành các công đức được Đức Phật thọ ký

Ngày 2: Quán chiếu để tích tập công đức được Đức Phật thọ ký mai sau

Ngày 3: Quán chiếu về giá trị của Pháp để phát đại nguyện

7. Cúng Thực

(Dành cho Phật tử kết hợp tu bài số 8. Nếu đạo hữu nào không tu bài 8 – không cúng thực, thì bỏ qua phần này)
(Quỳ gối; chắp tay bạch)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con xin được dâng vật thực cúng dường:
Thượng: Con xin dâng lên cúng dường thập phương chư Phật chứng minh.
Trung: Con xin cúng dường lên chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh.
Hạ: Con xin cúng dường cho chư Thiên, chư Thần Linh, Thổ Địa tại nơi đây.
Sau: Con xin được nương oai lực Tam Bảo, hiến cúng cho tất cả các vong linh đã thỉnh mời. Nguyện cho các vong linh được nương sự bố thí trong đàn lễ cúng này của con mà được thọ thực no đủ.

(Ngồi; đọc chú Biến thực, Biến thủy; pháp khí: mõ, chuông)
Biến thực chân ngôn: Nam mô tát phạ đát tha, nga đá phả rô chỉ đế, ám tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (7 lần. 1 chuông)
Biến thủy chân ngôn: Nam mô tô rô bà ra, đát tha nga đá ra, đát điệt tha, án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô sa bà ha. (7 lần. 1 chuông)
Phổ cúng dường: Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. (7 lần. 3 chuông)

8. Thiền Quán

(Ngồi; chắp tay bạch)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này con xin phép ngồi thiền, theo đề mục (đọc đề mục quán theo ngày tu tập, đọc đề mục xong thì xuống dưới đọc tiếp):

Ngày 1: Đề mục quán

1. Nghĩ đến công đức to lớn của Bồ Tát làm lợi ích cho chúng sinh, làm sao để mình phát được tâm Bồ Đề, thực hành lục hòa, phát được nguyện tu lục hòa để tích tập các công đức Bồ Đề, cầu vô thượng Bồ Đề.

2. Hướng tâm cảm niệm ân đức vĩ đại của các bậc Bồ tát: Chúng ta thực hành một chút vô ngã để tạo công đức Ba la mật còn thấy khó khăn, mà các Ngài hóa hiện vô số thân, chịu khổ trong các kiếp để giáo hóa chúng sinh phát tâm Bồ Đề.
=> Từ đó, cảm niệm công đức vô lượng vô biên của các Đức Phật, vì các bậc Bồ tát là tiền thân của các Đức Phật.

3. Tri ân Sư Phụ, chư Tăng, các đạo hữu:
– Sư Phụ đã kiến lập pháp hội đạo tràng cho chúng ta tu hành. Nếu không có Sư Phụ, chư Tăng, chúng ta không có sự học hỏi, hiểu biết.
– Các đạo hữu xung quanh đã giúp đỡ, sách tấn chúng ta trên con đường tu học.

Ngày 2: Đề mục quán:

1. Tư duy về công đức phát nguyện của Đức Phổ Hiền Bồ tát.
2. Tùy hỷ với các Phật tử tu lục hòa để tích tập các công đức Ba la mật
3. Mong nguyện bao giờ được Đức Phật thọ ký thì sẽ phát được đại nguyện như Đức Phổ Hiền Bồ tát.

Ngày 3: Đề mục quán:

1. Quán chiếu sự phát nguyện của Bồ tát Phổ Hiền và của các vị Bồ tát.

2. Quán chiếu sự phát nguyện của chính mình từ trước đến nay: vì mong cầu cho mình hay vì mong cầu cho Phật Pháp, cho chúng sinh.

3. Quán chiếu về sự khác biệt giữa phát nguyện của Bồ tát và chúng sinh thông qua phát nguyện cũ của mình: Phát nguyện của Bồ tát là vô ngã, Ba la mật vì lợi ích chúng sinh; còn phát nguyện của chúng ta vì bản ngã: tôi và của tôi.

4. Sinh tâm hổ thẹn vì từ trước đến nay chúng ta toàn thích bản ngã, không có Ba la mật. Từ đó, hướng tới mong nguyện sớm phát sinh nhân duyên được thực hành lục hòa để giác ngộ được các công đức Ba la mật và sớm đủ duyên phát nguyện Bồ Đề, thực hành nguyện Bồ Đề theo công hạnh: “Phát tâm Bồ Đề, hộ trì Tam Bảo, chuyển tải Phật Pháp, rộng khắp thế gian, cầu Vô Thượng Bồ Đề”.

(đọc tiếp)

Con xin được sự gia trì của Tam Bảo, chư Thiên, chư Thần Linh và xin thỉnh các chúng có hữu duyên nơi đàn tràng này cùng tùy duyên tu tập. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông)

Thời gian ngồi thiền: Tùy duyên phù hợp với đạo hữu.

9. Xả Thiền

(Ba tiếng chuông; chắp tay)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con xin xả thiền.

10. Mười Hạnh Phổ Hiền

(Quỳ, pháp khí mõ)

Đệ tử chúng con tùy thuận tu tập mười nguyện lớn của đức Phổ Hiền Bồ Tát:
Một là kính lễ chư Phật
Hai là xưng tán Như Lai
Ba là rộng tu cúng dường
Bốn là sám hối nghiệp chướng
Năm là tùy hỷ công đức
Sáu là thỉnh Phật chuyển Pháp
Bảy là thỉnh Phật trụ thế
Tám là thường theo học Phật
Chín là hằng thuận chúng sinh
Mười là hồi hướng khắp tất cả.

11. Phát Nguyện Bồ Đề

(Quỳ)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con xin tùy hỷ với công hạnh Bồ Đề:

PHÁT TÂM BỒ ĐỀ
HỘ TRÌ TAM BẢO
CHUYỂN TẢI PHẬT PHÁP
RỘNG KHẮP THẾ GIAN. (3 lần)

Chúng con nguyện hồi hướng cho Chính Pháp của Phật được tuyên dương, được hưng thịnh. (1 chuông. 1 lễ)

12. Phục Nguyện

(Quỳ)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đức Phổ Hiền Bồ Tát, nay chúng con xin hồi hướng công đức này về Vô Thượng Bồ Đề. Đời nào kiếp nào sinh ra chúng con cũng gặp được các bậc thiện tri thức, được phát tâm Bồ Đề và giúp cho thực hành các công hạnh Bồ Đề cho tới ngày thành Phật.
Đệ tử chúng con xin hồi hướng công đức, và thỉnh nguyện Đức Phổ Hiền Bồ Tát, nơi hạnh nguyện của Ngài từ bi cứu khổ gia hộ cho (tên)… được (đọc mong cầu)

(Hoặc Phật tử nào đang tu bài số 8 hồi hướng chuyển nghiệp, thì đọc thêm tại phần này):…

Chúng con cũng hồi hướng nguyện cầu cho tất cả các chúng chư Thiên, chư Thần Linh, chư vong linh mà đã về đây tham dự pháp hội này, được kết duyên pháp lữ với chúng con, đời đời kiếp kiếp trợ duyên cho nhau tu hành cho tới ngày thành Phật.
Chúng con lại xin hồi hướng và thỉnh nguyện Đức Phổ Hiền Bồ Tát từ bi cứu khổ gia hộ cho tất cả gia đình chúng con…, được đủ duyên giác ngộ Phật Pháp, cùng nhau tinh tấn tu hành theo chính Pháp của Phật, cho tới ngày liễu thoát luân hồi sinh tử.
Chúng con lại nguyện hồi hướng công đức và thỉnh đức Bồ Tát Phổ Hiền gia trì cho nhân dân đất nước Việt Nam, nhanh chóng thoát khỏi nạn dịch covid, nạn dịch covid được chấm dứt trên toàn thế giới.
Nam mô Phổ Hiền Vương Bồ Tát!
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

13. Hồi Hướng

(Đứng)

Công phu công đức có bao nhiêu,
Con xin lấy đó hồi hướng về,
Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh,
Thảy đều thể nhập vô sinh nhẫn. (1 chuông)
Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não,
Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời,
Nguyện các tội chướng thảy tiêu trừ,
Đời đời thường hành Bồ Tát đạo. (1 chuông)
Nguyện đem công đức tu hành này,
Chan rải mười phương khắp tất cả,
Hết thảy chúng con cùng các loài,
Đồng được lên ngôi Vô Thượng giác. (1 chuông)

14. Tam Quy

(Tùy duyên lễ quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sinh hiểu rõ đạo lớn, phát tâm Bồ Đề. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sinh vào sâu kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sinh thống lý đại chúng, hết thảy không ngại. (3 chuông. 1 lễ)

HẾT

Xem nghi thức đầy đủ

II. Nghi Thức Dành Cho Phật Tử Đã Phát Nguyện Bồ Đề Tu Lục Hòa

1. Nguyện Hương

(Quỳ. Thực hiện 1 trong 2 văn nguyện hương dưới đây)

a. Dùng hương đốt, hương trầm,…

Nguyện đem lòng thành kính
Gửi theo đám mây hương
Phảng phất khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

b. Dùng tâm hương

Nguyện ý thành, tâm kính
Biến mãn khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

2. Văn Khấn

(Quỳ, chắp tay đọc)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, Đức Bồ Tát Phổ Hiền, cùng chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con.
Chúng con được biết, Đức Phổ Hiền Bồ Tát khi được Đức Phật Bảo Tạng thọ ký, Ngài đã phát nguyện lớn hành hạnh Bồ Tát, để trang nghiêm cõi Phật, lợi ích chúng sinh.
Hôm nay là ngày… tháng… năm… nhân kỷ niệm ngày của đức Phổ Hiền Bồ Tát thành đạo. Chúng con xin tác lễ tán dương, tụng kinh thiền quán, để học hiểu về hạnh nguyện của Bồ Tát. Chúng con nguyện mong phát khởi được đại tâm, học theo hạnh nguyện của đức Bồ Tát Phổ Hiền. Chúng con xin thỉnh quý Ngài chứng minh và gia hộ cho chúng con.
Chúng con xin thỉnh mời chư Thiên, chư Thần Linh, Thổ Địa, đẳng đẳng chư Thần quang giáng nơi đàn tràng pháp hội cùng chúng con tu tập và ủng hộ cho chúng con.
Chúng con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng thỉnh mời tất cả chư vị vong linh (gia tiên, vong linh trên đất và oan gia trái chủ…)

(nếu kết hợp tu bài số 8 thì bạch, nếu không kết hợp tu bài số 8 thì không bạch phần in đậm này: Con cũng xin thỉnh mời các vong linh trên các nghiệp (đọc tên nghiệp)… Mà con đã bạch thỉnh khi phát nguyện tu 49 ngày bài số 8)

về đây hoan hỉ nghe kinh thính Pháp được giác ngộ phát tâm tu hành cầu Vô Thượng Bồ Đề.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

3. Tán Lễ

(Tùy duyên lễ quỳ hoặc đứng; chắp tay đọc; pháp khí: khánh)

Bồ Tát Phổ Hiền
Phát đại nguyện lớn
Hành hạnh cao thượng
Vào tất cả cõi
Giáo hóa chúng sinh
Kính tín Tam Bảo
Hộ trì Phật Pháp
Thường trụ lâu dài
Phát tâm Bồ Đề
Trụ trong chính Pháp
Chí bất thoái chuyển
Cầu vô thượng đạo. (1 chuông)

4. Đảnh Lễ

Chí tâm đảnh lễ: Thấy chúng sinh khổ, lục đạo trôi lăn, luân hồi bất tận, nguyện bánh xe pháp, mãi chuyển không dừng, cứu vớt chúng sinh, lên bờ giác ngộ. Bồ Tát Phổ Hiền Vương. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Thệ nguyện rộng sâu hành hạnh Bồ Tát, a tăng kỳ kiếp nhiều hơn số cát sông Hằng lợi ích chúng sinh. Bồ Tát Phổ Hiền Vương. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Thệ nguyện rộng sâu được đức Như Lai Bảo Tạng thọ ký. Bồ Tát Phổ Hiền Vương. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Thệ nguyện rộng sâu, được đức Như Lai Bảo Tạng thọ ký “Trong khoảng sau cuối của số a-tăng-kỳ kiếp lần thứ hai, trải qua số cõi Phật nhiều như số cát của sáu mươi con sông Hằng, sẽ thành tựu A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề”. Bồ Tát Phổ Hiền Vương. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Đức Như Lai Bảo Tạng thọ ký ở nơi thế giới tên là Tri Thủy Thiện Tịnh Công Đức, thành tựu A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề. Bồ Tát Phổ Hiền Vương. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Trí Cang Hống Tự Tại Tướng Vương Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Bồ Tát Phổ Hiền Vương. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Bồ Tát Phổ Hiền Vương. (3 chuông. 1 lễ)

5. Kệ Khai Kinh

(Ngồi; khai chuông mõ; pháp khí: mõ)

Kệ khai kinh

Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn,
Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp.
Nay con nghe thấy vâng gìn giữ,
Nguyện hiểu nghĩa chân đức Thế Tôn.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần. 3 chuông)

Kinh tụng
(Quý đạo hữu ấn vào tên bài kinh để xem bài kinh)

(Ngồi tụng; pháp khí: mõ)

Ngày 1 và ngày 3: Bài kinh: Bồ Tát Phổ Hiền quyết định được thọ ký

Ngày 2: Bài kinh: Hạnh nguyện Bồ Đề của Bồ Tát Sư Tử Hương

6. Nghe Pháp

Ngày 1: Quán chiếu để thực hành các công đức được Đức Phật thọ ký

Ngày 2: Quán chiếu để tích tập công đức được Đức Phật thọ ký mai sau

Ngày 3: Quán chiếu về giá trị của Pháp để phát đại nguyện

7. Cúng Thực

(Dành cho Phật tử kết hợp tu bài số 8. Nếu đạo hữu nào không tu bài 8 – không cúng thực, thì bỏ qua phần này)
(Quỳ gối; chắp tay bạch)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con xin được dâng vật thực cúng dường:
Thượng: Con xin dâng lên cúng dường thập phương chư Phật chứng minh.
Trung: Con xin cúng dường lên chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh.
Hạ: Con xin cúng dường cho chư Thiên, chư Thần Linh, Thổ Địa tại nơi đây.
Sau: Con xin được nương oai lực Tam Bảo, hiến cúng cho tất cả các vong linh đã thỉnh mời. Nguyện cho các vong linh được nương sự bố thí trong đàn lễ cúng này của con mà được thọ thực no đủ.

(Ngồi; đọc chú Biến thực, Biến thủy; pháp khí: mõ, chuông)
Biến thực chân ngôn: Nam mô tát phạ đát tha, nga đá phả rô chỉ đế, ám tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (7 lần. 1 chuông)
Biến thủy chân ngôn: Nam mô tô rô bà ra, đát tha nga đá ra, đát điệt tha, án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô sa bà ha. (7 lần. 1 chuông)
Phổ cúng dường: Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. (7 lần. 3 chuông)

8. Thiền Quán

(Ngồi; chắp tay bạch)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này con xin phép ngồi thiền, theo đề mục (đọc đề mục quán theo ngày tu tập, đọc đề mục xong thì xuống dưới đọc tiếp):

Ngày 1: Đề mục quán

1. Tư duy từ trước tới nay, mình đã thường âm thầm hướng tâm làm lợi ích cho ai để mong muốn họ được vào nguyện lực Bồ Đề chưa, hay đó chỉ là cái danh của mình?
Nếu là cái danh, chúng ta phát tâm sám hối, từ bỏ và xem trong đạo tràng có ai chưa tinh tấn, chưa phát tâm thì chúng ta hướng tâm tới họ, phát lời hứa với lòng mình, âm thầm kết hợp với các đạo hữu xung quanh để đưa họ thành Phật tử chính thức, thực hành lục hòa, phát đại nguyện cầu Vô Thượng Bồ Đề.

2. Hướng tâm cảm niệm ân đức vĩ đại của các bậc Bồ tát: Chúng ta thực hành một chút vô ngã để tạo công đức Ba la mật còn thấy khó khăn, mà các Ngài hóa hiện vô số thân, chịu khổ trong các kiếp để giáo hóa chúng sinh phát tâm Bồ Đề.
=> Từ đó, cảm niệm công đức vô lượng vô biên của các Đức Phật, vì các bậc Bồ tát là tiền thân của các Đức Phật.

3. Tri ân Sư Phụ, chư Tăng, các đạo hữu:
– Sư Phụ đã kiến lập pháp hội đạo tràng cho chúng ta tu hành. Nếu không có Sư Phụ, chư Tăng, chúng ta không có sự học hỏi, hiểu biết.
– Các đạo hữu xung quanh đã giúp đỡ, sách tấn chúng ta trên con đường tu học.

4. Thấy công đức lục hòa sản sinh ra công đức Ba la mật rất là cao quý, từ đó phát tâm dũng mãnh thực hành lục hòa để cầu Vô Thượng Bồ Đề.

Ngày 2: Đề mục quán:

1. Tư duy về công đức phát nguyện của Đức Phổ Hiền Bồ tát.
2. Phát nguyện tích tập các công đức Ba la mật khi thực hành pháp lục hòa.
3. Mong nguyện bao giờ được Đức Phật thọ ký thì sẽ phát được đại nguyện như Đức Phổ Hiền Bồ tát.

Ngày 3: Đề mục quán:

1. Quán chiếu sự phát nguyện của Bồ tát Phổ Hiền và của các vị Bồ tát.

2. Quán chiếu sự phát nguyện của chính mình từ trước đến nay: vì mong cầu cho mình hay vì mong cầu cho Phật Pháp, cho chúng sinh.

3. Quán chiếu về sự khác biệt giữa phát nguyện của Bồ tát và chúng sinh thông qua phát nguyện cũ của mình: Phát nguyện của Bồ tát là vô ngã, Ba la mật vì lợi ích chúng sinh; còn phát nguyện của chúng ta vì bản ngã: tôi và của tôi.

4. Sinh tâm hổ thẹn vì từ trước đến nay chúng ta toàn thích bản ngã, không có Ba la mật. Từ đó, hướng tới phát nguyện thực hành lục hòa để giác ngộ được các công đức Ba la mật, chân thật phát nguyện Bồ Đề, thực hành nguyện Bồ Đề theo công hạnh: “Phát tâm Bồ Đề, hộ trì Tam Bảo, chuyển tải Phật Pháp, rộng khắp thế gian, cầu Vô Thượng Bồ Đề”.

(đọc tiếp)

Con xin được sự gia trì của Tam Bảo, chư Thiên, chư Thần Linh và xin thỉnh các chúng có hữu duyên nơi đàn tràng này cùng tùy duyên tu tập. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông)

Thời gian ngồi thiền: Tùy duyên phù hợp với đạo hữu.

9. Xả Thiền

(Ba tiếng chuông; chắp tay)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con xin xả thiền.

10. Mười Hạnh Phổ Hiền

(Quỳ, pháp khí mõ)

Đệ tử chúng con tùy thuận tu tập mười nguyện lớn của đức Phổ Hiền Bồ Tát:
Một là kính lễ chư Phật
Hai là xưng tán Như Lai
Ba là rộng tu cúng dường
Bốn là sám hối nghiệp chướng
Năm là tùy hỷ công đức
Sáu là thỉnh Phật chuyển Pháp
Bảy là thỉnh Phật trụ thế
Tám là thường theo học Phật
Chín là hằng thuận chúng sinh
Mười là hồi hướng khắp tất cả.

11. Phát Nguyện Bồ Đề

(Quỳ)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con xin nguyện cùng các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa phát nguyện thực hành công hạnh:

PHÁT TÂM BỒ ĐỀ
HỘ TRÌ TAM BẢO
CHUYỂN TẢI PHẬT PHÁP
RỘNG KHẮP THẾ GIAN. (3 lần)

Chúng con nguyện hồi hướng cho Chính Pháp của Phật được tuyên dương, được hưng thịnh. (1 chuông. 1 lễ)

12. Phục Nguyện

(Quỳ)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đức Phổ Hiền Bồ Tát, nay chúng con xin hồi hướng công đức này về Vô Thượng Bồ Đề. Đời nào kiếp nào sinh ra chúng con cũng gặp được các bậc thiện tri thức, được phát tâm Bồ Đề và giúp cho thực hành các công hạnh Bồ Đề cho tới ngày thành Phật.
Đệ tử chúng con xin hồi hướng công đức, cùng công đức tu tập lục hòa và thỉnh nguyện Đức Phổ Hiền Bồ Tát, nơi hạnh nguyện của Ngài từ bi cứu khổ gia hộ cho (tên)… được (đọc mong cầu)

(Hoặc Phật tử nào đang tu bài số 8 hồi hướng chuyển nghiệp, thì đọc thêm tại phần này):…

Chúng con cũng hồi hướng nguyện cầu cho tất cả các chúng chư Thiên, chư Thần Linh, chư vong linh mà đã về đây tham dự pháp hội này, được kết duyên pháp lữ với chúng con, đời đời kiếp kiếp trợ duyên cho nhau tu hành cho tới ngày thành Phật.
Chúng con lại xin hồi hướng và thỉnh nguyện Đức Phổ Hiền Bồ Tát từ bi cứu khổ gia hộ cho tất cả gia đình chúng con…, được đủ duyên giác ngộ Phật Pháp, cùng nhau tinh tấn tu hành theo chính Pháp của Phật, cho tới ngày liễu thoát luân hồi sinh tử.
Chúng con lại nguyện hồi hướng công đức và thỉnh đức Bồ Tát Phổ Hiền gia trì cho nhân dân đất nước Việt Nam, nhanh chóng thoát khỏi nạn dịch covid, nạn dịch covid được chấm dứt trên toàn thế giới.
Nam mô Phổ Hiền Vương Bồ Tát!
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

13. Hồi Hướng

(Đứng)

Công phu công đức có bao nhiêu,
Con xin lấy đó hồi hướng về,
Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh,
Thảy đều thể nhập vô sinh nhẫn. (1 chuông)
Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não,
Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời,
Nguyện các tội chướng thảy tiêu trừ,
Đời đời thường hành Bồ Tát đạo. (1 chuông)
Nguyện đem công đức tu hành này,
Chan rải mười phương khắp tất cả,
Hết thảy chúng con cùng các loài,
Đồng được lên ngôi Vô Thượng giác. (1 chuông)

14. Tam Quy

(Tùy duyên lễ quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sinh hiểu rõ đạo lớn, phát tâm Bồ Đề. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sinh vào sâu kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sinh thống lý đại chúng, hết thảy không ngại. (3 chuông. 1 lễ)

HẾT

Xem nghi thức đầy đủ
9.928 lượt xem
03/06/2021

Bình luận (0)

Xem nhiều nhất trong chuyên mục