Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Chương trình tu tập kỷ niệm ngày vía đức Phổ Hiền Bồ Tát thành đạo

I. Lời dẫn

Kính thưa quý đạo hữu!
Đức Phổ Hiền Bồ Tát là vị Bồ Tát Đẳng Giác có năng lực hiện thân khắp mười phương pháp giới, tùy mong cầu của chúng sinh mà hiện thân hóa độ. (“Phổ” là biến khắp, “Hiền” là Đẳng Giác Bồ Tát)

Đức Phổ Hiền Bồ Tát là một trong hai vị Đại Bồ Tát trợ tá cho Đức Phật Thích Ca để hoằng dương giáo Pháp ở cõi Sa Bà. Ngài cưỡi trên một con voi sáu ngà, tay cầm quyển sách, chiếc bút. Sáu ngà chính là biểu trưng cho “lục độ” (bố thí, nhẫn nhục, trì giới, tinh tấn, thiền định và trí tuệ), tức là Đức Phổ Hiền cưỡi con voi lục độ đi vào cuộc đời, làm lợi ích cho tất cả tha nhân.

Kính thưa quý đạo hữu! Chúng ta thường phát nguyện thực hành mười hạnh của Đức Phổ Hiền Bồ Tát, cho nên chúng ta cần học hiểu về hạnh nguyện, công đức phát nguyện của Ngài và cũng từ đó, chúng ta sẽ được hiểu hơn về hạnh nguyện công đức của các Bồ Tát.

Việc tu tập này khiến chúng ta hiểu rõ về công đức phát nguyện thực hành hạnh Bồ Tát của Đức Phổ Hiền. Và khi chúng ta có duyên nhớ nghĩ hay đọc tụng về mười hạnh nguyện của Ngài, tâm chúng ta sẽ khởi sinh sự cảm kích, tán thán Ngài; giây phút đó phúc báu sẽ phát sinh đến cho chúng ta. Và đặc biệt hơn, sự tu tập này sẽ gieo được hạt giống tinh tấn Bồ Đề vào tâm thức của chúng ta, giúp chúng ta được nhiều lợi ích to lớn trên con đường cầu Vô Thượng Bồ Đề của chính mình. Sự tu tập này còn giúp chúng ta ngay trong hiện tại có được sức khiêm hạ đem đến lợi ích trong giao tiếp, quan hệ,… và đoạn trừ được tâm chấp công, ngã mạn,… đang thiêu đốt chúng ta khi chúng ta làm các việc thiện phận sự công đức.

Nhân ngày vía Đức Phổ Hiền Bồ Tát thành đạo, đạo hữu chúng ta tu tập, tán dương công đức của Ngài và phát nguyện thực hành theo hạnh nguyện của Ngài tại phần nghi lễ tu tập dưới đây (Nội dung nghi lễ được trích tại kinh Kinh Bi Hoa, Phẩm thứ tư – Phần I; II: Bồ Tát Thọ Ký).
Kính chúc quý đạo hữu chúng ta cùng sách tấn nhau luôn luôn tinh tấn!
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

II. Hướng dẫn

Thời gian tu tập từ: 23/4 đến 25/4 Âm lịch hàng năm

(Quý đạo hữu ấn vào tên bài để vào bài tu tập)

Chương trình tu tập kỷ niệm ngày vía đức Phổ Hiền Bồ Tát thành đạo (Dành cho Phật tử Câu lạc bộ Cúc Vàng đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa)

Chương trình tu tập kỷ niệm ngày vía đức Phổ Hiền Bồ Tát thành đạo (Dành cho nhân dân Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa)

Thực hành nghi thức chung: Nếu trong gia đình/hội chúng, có cả thành viên đã phát nguyện tu lục hòa và thành viên chưa phát nguyện tu lục hòa, thì sẽ dùng chung chương trình dành cho Phật tử đã phát nguyện tu lục hòa.

9.677 lượt xem
03/06/2021

Bình luận (0)

Bình luận của bạn