Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Chương trình tu tập báo tứ trọng ân – Ân quốc gia

Quý Phật tử tùy duyên tải và in chương trình tu tập tại đây: Chương trình tu tập báo tứ trọng ân – Ân quốc gia

A. Hướng Dẫn

  • Thời gian tu tập: 7 ngày, từ ngày 10/4 nhuận/Canh Tý đến ngày 16/4 nhuận/Canh Tý (tức ngày 1/6/2020 – 7/6/2020). Nếu đạo hữu nào nắm bắt thông tin muộn hơn, thì tu muộn hơn thời gian quy định và vẫn phát nguyện tu đủ 7 ngày.
  • Địa điểm tu tập: tại nhà
  • Sắp lễ: nước trắng (nước chè) hoặc hoa, quả, nước.

B. Nghi Thức Tu Tập

1. Nguyện Hương

(Quỳ gối, dâng hương, bạch lễ)

Nguyện đem lòng thành kính
Gửi theo đám mây hương
Phảng phất khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

2. Văn Khấn

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Đệ tử con tên là:… Pháp danh… ở tại:…
Con nay đại diện cho gia đình xin tác lễ tụng bài kinh: Phật Dạy Bảy Pháp Khiến Đất Nước Không Bị Diệt Vong, và con nương Câu lạc bộ Cúc Vàng cùng với các đạo hữu thực tập dần dần các Pháp Lục Hoà Kính. Con nguyện xin chư Phật chứng minh cho chúng con. Từ công đức thực hành hạnh vâng lời Tam Bảo, vâng lời Sư Phụ cùng chư Tăng cầu tu Phật Pháp, con xin thỉnh mời chư Phạm thiên, Đế Thích, Tứ Thiên Vương chúng, Thiên Long Bát Bộ, Hộ Pháp, Thiện Thần, cùng chư vị bách thần, chư vị thần linh quang giáng nơi đàn tràng pháp hội, nghe kinh, thính Pháp và con cũng xin được thỉnh mời tất cả chư vị hương linh gia tiên tiền tổ, vong linh trên đất, vong linh oan gia trái chủ của gia đình, vân tập về nơi pháp hội, dự Pháp nghe kinh để được giác ngộ, sớm được giải thoát. Giờ này chúng con xin phép tác lễ tụng kinh.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

3. Tán Phật

(Pháp khí: khánh, chuông)

Đấng Pháp Vương vô thượng
Ba cõi chẳng ai bằng
Thầy dạy khắp trời người
Cha lành chung bốn loài
Quy y trọn một niệm
Dứt sạch nghiệp ba kỳ
Xưng dương cùng tán thán
Ức kiếp không cùng tận.

Lễ Phật

Chí tâm đỉnh lễ: Nam mô tận hư không biến pháp giới quá, hiện, vị lai thập phương chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng thường trụ Tam Bảo. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đỉnh lễ: Nam mô Sa Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đỉnh lễ: Nam mô Tây Phương Giáo Chủ Cực Lạc Thế giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đỉnh lễ: Nam mô Đông Phương Giáo Chủ Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, Nhật Quang Biến Chiếu Bồ Tát, Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Nhất Thiết Thánh Chúng. (1 chuông. 1 lễ)

4. Tán Pháp

(Đại chúng ngồi, khai chuông mõ)

Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn
Trăm nghìn muôn kiếp khó được gặp
Nay con nghe thấy vâng gìn giữ
Nguyện hiểu nghĩa chân Đức Thế Tôn.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần)

5. Tụng Kinh

Bài Kinh: Phật Dạy Bảy Pháp Khiến Đất Nước Không Bị Diệt Vong

Thuở xưa, đức Phật trú tại núi Linh Thứu nơi thành Vương-xá cùng với một nghìn hai trăm năm mươi vị Tỳ-kheo. Lúc ấy, có vua nước Ma-kiệt-đà tên là A-xà-thế trông coi năm trăm nước nhỏ. Nước kế bên là Việt-kỳ không chịu thần phục nên ông định đem quân sang đánh. Vua bèn triệu tập quần thần hỏi ý kiến:
– Nước Việt-kỳ giàu có, sản xuất nhiều trân báu mà không chịu thần phục ta. Theo ý các khanh, ta có nên đem quân sang chinh phạt không?

Trong triều có vị thừa tướng tên là Vũ-xá đáp:
– Nên đánh.

Vua mới bảo Vũ-xá:
– Phật cách đây không xa. Ngài là bậc Thánh triết có đủ tam minh, biết hết mọi việc. Khanh hãy đến chỗ Phật, theo ý ta lựa lời thăm hỏi xem nếu đem quân sang đánh nước kia thì có thể thắng được không.

Thừa tướng vâng lệnh, liền cho thắng xe ngựa đến tinh xá. Ông đến trước Phật đỉnh lễ ra mắt. Đức Phật bảo ông ngồi sang một bên, rồi hỏi:
– Thừa tướng từ đâu đến?

Ông đáp:
– Vua sai con đến đảnh lễ hỏi thăm sức khỏe Phật như mọi khi.

Đức Phật hỏi tiếp:
– Vua và nhân dân bề tôi đều bình an cả chứ?

Ông đáp:
– Vua và nhân dân nhờ ân Phật thảy đều bình an.

Ông nhân dịp đó bạch luôn:
– Vua và nước Việt-kỳ có hiềm khích định đem quân sang chinh phạt. Không biết theo thánh ý có thể chiến thắng được không?

Đức Phật đáp:
– Này Thừa tướng, nhân dân nước Việt-kỳ thực hành bảy pháp nên không thể thắng. Mong rằng vua suy xét cẩn thận không nên vọng động dấy binh.

Thừa tướng bèn hỏi Phật:
– Bảy pháp đó là gì?

Đức Phật đáp:
– Bảy pháp đó là:
1- Nhân dân nước đó thường tụ họp, bàn luận chính Pháp, tu phước, tự sửa.
2- Vua tôi thần dân nước đó trên dưới một lòng. Kẻ làm tôi làm dân thì trung lương, người làm vua thì nghe lời can gián, không bạo ác.
3- Nhân dân nước đó gìn giữ chính Pháp khuyên bảo nhau, không lượm của rơi, không dám phạm tội, trên dưới đều tuân theo pháp tắc.
4- Nhân dân nước đó giữ theo lễ nghĩa, kính cẩn. Nam nữ phân biệt, lớn nhỏ có thứ tự không để mất nghi tắc.
5- Nhân dân nước đó hiếu dưỡng cha mẹ, kính yêu sư trưởng, nghe lời răn bảo dạy dỗ coi đó như là pháp tắc quốc gia.
6- Dân nước đó biết theo thời tiết, đất đai, quý trọng lúa thóc, bốn mùa dân chúng siêng năng cày cấy không bỏ bê.
7- Dân nước đó tôn đạo kính đức. Trong nước, có Sa-môn, Thánh giả, A-la-hán từ xa đến đều cúng dường các thứ áo mền, giường chõng, thuốc thang.

Ai làm vua mà thực hành được bảy pháp này thì không bị nguy khốn. Dầu cho đem binh cả thiên hạ đến đánh cũng không thắng được. Này thừa tướng, giả như nhân dân nước Việt-kỳ chỉ thực hành một pháp thôi cũng không thể đánh thắng được, huống chi là thực hành cả bảy pháp.

Bấy giờ, đức Thế Tôn liền nói kệ:
Thắng người không đủ cậy
Tuy thắng, khổ bên mình
Phải cầu pháp tự thắng
Thắng rồi được vô sinh.

Vũ-xá nghe Phật nói kệ liền thấy được đạo. Lúc ấy, mọi người trong pháp hội đều đắc quả Tu-đà-hoàn. Thừa tướng liền từ chỗ ngồi đứng dậy lễ Phật ra về. Ông đem mọi việc thưa lại với vua. Vua bèn từ bỏ ý định đánh nước Việt-kỳ, nghiêm trì theo lời Phật dạy, lấy đó để giáo hóa nhân dân. Sau đó, nước Việt-kỳ đến quy thuận, trên dưới kính quý nhau, nước nhà hưng thịnh.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần. 3 chuông)

Kính bạch Đức Thế Tôn, Phật tử chúng con xin chân thật thực hành 7 pháp theo lời Phật dạy trong bài kinh BẢY PHÁP KHIẾN ĐẤT NƯỚC KHÔNG BỊ DIỆT VONG tại Câu lạc bộ Cúc Vàng bằng các pháp lục hòa, để hiện tại báo đền ân quốc gia, nguyện cho quốc gia được thái bình, nhân dân an lạc, cũng nương công đức tu lục hòa mà gia đình chuyển hoá ác nghiệp dần được an hòa cùng nhau giác ngộ tiến tu cầu đạo vô thượng. (1 chuông)

Một là: Thân hòa cộng trụ: khi cùng nhau tu tập làm phận sự tại chùa, tại câu lạc bộ, tại đạo tràng, thường nên chiếu cố giúp đỡ lẫn nhau. (1 chuông)

Hai là: Khẩu hòa vô tránh: khi giao tiếp chỉ bảo lẫn nhau, luôn luôn thể hiện tinh thần khuyến khích khuyên bảo cùng nhau làm thiện, dứt trừ làm ác. (1 chuông)

Ba là: Ý hòa đồng sự: khi cùng nhau làm phận sự, lúc nào cũng tôn trọng và ái kính ý kiến người khác, nếu tư tưởng ý kiến đó là đúng, còn nếu không thì hãy cùng nhau bàn bạc cho ra lẽ và vui vẻ chấp nhận. (1 chuông)

Bốn là: Giới hòa đồng tu: sách tấn nhau theo 5 giới và 8 giới. Biết nhận lỗi và chỉ lỗi cho nhau theo 5 giới và 8 giới bát quan trai, để cùng nhau tiến đạo. (1 chuông)

Năm là: Kiến hòa đồng giải: kiến giải có được về chân lý tứ đế, hay lý đạo đã thông hiểu, xin chia sẻ cùng mọi người, cùng nhau tu tập. Kiến giải về nhân quả, khổ vô thường vô ngã, cùng sách tấn nhau buông bỏ tham ái, diệt trừ dần các phiền não, khổ đau hướng tới giải thoát luân hồi sinh tử. (1 chuông)

Sáu là: Lợi hòa đồng quân: khi làm phận sự, cùng hưởng các đồ ăn thức uống, cùng quan tâm chăm sóc nhau, một cách bình đẳng một cách hợp pháp, có nghĩa là bình đẳng trong đồng đẳng. (1 chuông)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 chuông)

6. Phục Nguyện Hồi Hướng

(Quỳ gối chắp tay)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Đệ tử chúng con xin hồi hướng phát nguyện.
Chúng con nguyện xin
Hiện tại kiếp này
Và muôn kiếp sau
Đều gặp Minh Sư
Bậc thiện tri thức
Tu nguyện Bồ Đề
Thực hành công hạnh
Hộ trì Tam Bảo
Chuyển tải Phật Pháp
Rộng khắp thế gian
Lợi mình lợi người
Hồi hướng về Vô Thượng Bồ Đề. (1 chuông)
Hiện tại kiếp này
Và muôn kiếp sau
Nương nơi Tam Bảo
Kiến lập pháp hội
Tu pháp lục hoà giải thoát
Khiến cho chúng sinh
Hoan hỷ thực hành
Lợi ích nhân thiên. (1 chuông)
Chúng con lại nguyện cầu
Bậc Thánh sớm giáng trần
Dẫn độ chúng sinh
Vào dòng giải thoát. (1 chuông)
Nguyện cầu Sư trưởng
Tứ đại điều hoà
Trụ thế Sa Bà dài lâu
Tuyên dương chính Pháp Phật
Lợi ích chúng hữu tình. (1 chuông)
Nguyện cho hết thảy
Chư Thiên, chư thần
Cùng với cha mẹ
Hiện tại kiếp này
Và muôn kiếp trước
Thân bằng quyến thuộc
Và các vong linh
Gia tiên tiền tổ
Oan gia trái chủ
Của cả gia đình
Được nương Tam Bảo
Giác ngộ Phật Pháp
Cùng với chúng con
Kết duyên pháp lữ
Trợ duyên cho nhau
Tu đạo Bồ Đề. (1 chuông)
Cùng xin hồi hướng
Cho cả gia đình
Bình an mạnh khoẻ
Gia đạo hưng long
Ác nạn tiêu trừ
Công việc hanh thông
Tu theo Phật Pháp. (1 chuông)
Lại hướng nguyện cho
Luôn có minh quân
Lãnh đạo đất nước
Nguyện xin Tam Bảo gia trì
Nhân dân đất nước
Lấy lại chủ quyền
Tại nơi bờ cõi đã bị xâm hại
Thế giới hoà bình
Bằng sự thương thuyết. (1 chuông)
Đạo Phật hưng thịnh
Trên toàn thế giới
Đất nước Việt Nam
Hưởng ân Tam Bảo
Như thủa vua Trần Nhân Tông
Đất nước thịnh hưng.
Nhân dân an lạc. (1 chuông)
Nguyện cho:
Pháp giới chúng sinh
Đồng thành Phật đạo. (1 chuông)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần. 3 chuông)

7. Tam Tự Quy

Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm Vô Thượng. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại. (3 chuông. 1 lễ)

Các bài nên xem: 

8.653 lượt xem
01/06/2020

Bình luận (0)

Xem nhiều nhất trong chuyên mục