Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Chương trình tu số 2 kính mừng Phật đản

Xem Chương trình tu tập kính mừng Phật đản tại link: https://phamthiyen.com/chuong-trinh-tu-kinh-mung-phat-dan/

– Đề mục dành cho hai đối tượng:

+ Nhân dân và Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa

+ Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa

Ngày 1: Tụng kinh

Bài kinh (ấn vào tên bài): Được thọ ký danh hiệu Bồ Tát và lời nguyện kết duyên quyến thuộc đệ tử

Ngày 2: Nghe Pháp + Ngồi thiền

– Video (ấn vào tên bài): Được thọ ký danh hiệu Bồ Tát và lời nguyện kết duyên quyến thuộc đệ tử

– Đề mục quán:

1. Hoan hỷ và học theo hạnh xả thân phụng sự để chân thật cầu pháp, cầu được thọ ký. Các hạnh tư duy:
+ Nguyện làm cha chăm sóc, làm người thí chủ cúng dường…, làm người phụng sự để được thọ ký quả Vô Thượng Bồ Đề

+ Nguyện làm mẹ chăm sóc, hy sinh bao nhiêu kiếp để được thọ ký quả Vô Thượng Bồ Đề

+ Nguyện đời đời làm nhũ mẫu thọ ký quả Vô Thượng Bồ Đề

+ Nguyện làm đệ tử thanh văn (theo để học)

+ Nguyện đời đời làm con

+ Nguyện đời đời làm vợ (làm người phục tùng theo ý chồng) để được thọ ký quả Vô Thượng Bồ Đề

+ Nguyện đời đời làm người hầu hạ, chăm sóc, phục vụ để sau được làm đệ tử chứng quả đầu tiên

2. Bản thân mình khi cầu pháp, cầu Vô Thượng Bồ Đề có nguyện nào xả thân phụng sự để đền ơn chưa?

3. Hổ thẹn với các việc làm, các tâm niệm bất thiện với người truyền pháp dẫn dắt cho mình tu.

4. Sám hối tha thiết phát nguyện phụng sự, để tác thành duyên được gặp Bồ Tát mà phát nguyện phụng sự, để sau này được thọ ký Vô Thượng Bồ Đề.

Ngày 3: Tụng kinh

Bài kinh (ấn vào tên bài): Bồ Tát Hộ Minh nhập thai ứng hiện tám điềm nhiệm màu

Ngày 4: Nghe Pháp + Ngồi thiền

– Video (ấn vào tên bài): Bồ Tát Hộ Minh nhập thai ứng hiện tám điềm nhiệm màu

– Đề mục quán:

1. Quán tưởng công đức tu hành hiếu thuận của Bồ Tát, khiến khi Bồ Tát vừa có ý nhập thai đã làm cho mẹ: được cha yêu quý, được săn sóc, kính quý,…; cảnh giới: thiên nhiên thay đổi, cây cối tốt tươi, đơm hoa kết trái,…; của cải sinh sôi; đất nước tốt đẹp.

2. Sinh khởi tâm hoan hỷ như người ở hoàng cung thuở xưa, tâm ưa thích tán dương, cúng dường của Bồ Tát đã tạo lập.

3. Quán sát lại hoàn cảnh sống của mình: khi mình sinh ra cha mẹ ra sao, hoàn cảnh sống thế nào,…; từ đó, tư duy về công đức hiếu của mình từ kiếp trước, công đức bố thí của mình các kiếp trước.

4. Sinh tâm hổ thẹn và phát nguyện tinh tấn bằng cách tư duy ngay trong hiện tại các việc còn giải đãi khi tu tập và phận sự bố thí.

5. Hoan hỷ đảnh lễ Đức Phật, nguyện cầu gia hộ cho mình được hoan hỷ cố gắng tu trong mọi hoàn cảnh.

Ngày 5: Tụng kinh

Bài kinh (ấn vào tên bài): 32 điềm lành ứng hiện khi Đức Phật đản sinh

Ngày 6: Nghe Pháp + Ngồi thiền

– Video (ấn vào tên bài): 32 điềm lành ứng hiện khi Đức Phật đản sinh

– Đề mục quán:

1. Quán tưởng lòng từ bi, xót thương chúng sinh của Đức Phật khi còn là chúng sinh phàm phu.

2. Quán tưởng sự tinh tấn của Đức Phật khi hành Bồ tát đạo.

3. Quán tưởng sự chí thành từ công đức Ba-la-mật của Bồ Tát khi cúng dường Đức Phật Nhiên Đăng.

4. Quán tưởng công đức tu hành trong vô lượng kiếp đã tạo ra các điềm lành khi Ngài đản sinh.

5. Phá nghi và xác quyết: Công đức là có thật; công đức tạo ra mọi phước báu và điềm lành.

6. Đảnh lễ, tán dương, quán tưởng các điềm lành đó như có mình ở đó.

7. Sinh tâm hoan hỷ, đảnh lễ sự đản sinh của Đức Phật.

8. Sinh khởi tinh tấn trong các phận sự công đức theo gương Đức Phật.

Ngày 7: tùy duyên tu: tụng kinh, nghe Pháp, ngồi thiền.

25.446 lượt xem
01/05/2022

Bình luận (0)

Xem nhiều nhất trong chuyên mục