Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Chương trình tu số 1 kính mừng Phật đản

Xem Chương trình tu tập kính mừng Phật đản tại link: https://phamthiyen.com/chuong-trinh-tu-kinh-mung-phat-dan/

– Đề mục quán dành cho hai đối tượng:

+ Nhân dân và Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa

+ Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa

Ngày 1

– Tụng kinh: Bài kinh (ấn vào tên bài)Chuyện con thỏ (Tiền thân Sasa)

– Nghe Pháp: Video (ấn vào tên bài)Quán chiếu để tăng trưởng công đức sách tấn, thực hành phạm hạnh

– Ngồi thiền: Đề mục quán:

1. Quán chiếu về lợi ích tu Bát quan trai giới và khởi lên tâm tinh tấn trì giới Bát quan trai để khuyến hóa chúng sinh tu hành phạm hạnh Bát quan trai giới.
2. Tư duy về việc bố thí thức ăn nếu ngày tu Bát quan trai giới hết thức ăn để chúng ta thực hành phạm hạnh, từ đó tiến tới tư duy để phát khởi bố thí phần.
3. Tư duy về sự bố thí khi Đức Phật thực hành Bồ tát đạo để phát khởi lên tâm kính ân Đức Phật.
4. Tư duy về việc Sư Phụ kiến lập được tứ chúng tu hành phạm hạnh, thực hành bố thí, từ đó chúng ta khởi tâm kính ân đối với Sư Phụ.
=> Từ đó phát khởi tâm tinh tấn Bồ Đề qua việc tinh tấn Bát quan trai giới, tinh tấn bố thí, tăng trưởng tâm kính ân.

Ngày 2

– Tụng kinh: Bài kinh (ấn vào tên bài)Chuyện phần cháo cúng dường (Tiền thân Kummasàpinda)

– Nghe Pháp: Video (ấn vào tên bài)Quán chiếu tin sâu nhân quả để bố thí, cúng dường trong mọi hoàn cảnh

– Ngồi thiền: Đề mục quán:

1. Tin sâu nhân quả để cúng dường trong mọi hoàn cảnh.

2. Nếu nhân dân Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa thì không quán đề mục này: Tùy hỷ với thiện phận sự và cúng dường của Câu lạc bộ Cúc Vàng, quán chiếu trong đó có mình do có nhân duyên pháp lục hòa.

3. Thường nhớ nghĩ đến việc cúng dường của mình, của Câu lạc bộ Cúc Vàng.

4. Hướng tâm kính tri ân việc hành Bồ tát đạo của Đức Phật.

Ngày 3

– Tụng kinh: Bài kinh (ấn vào tên bài)Phát tâm cúng dường quyết định thọ ký

– Nghe Pháp: Video (ấn vào tên bài)Quán chiếu để tăng trưởng tâm kiên định trong việc bố thí và thực hành thiện phận sự

– Ngồi thiền: Đề mục quán:

1. Kiên định bố thí, cúng dường các bậc phạm hạnh.
2. Kiên định thực hành các thiện phận sự công đức cầu Vô thượng Bồ Đề.
3. Quán chiếu để khởi được tâm kính tri ân tới Đức Phật, Ngài đã hành Bồ tát đạo, xả bao nhiêu xương máu, chịu bao nhiêu khổ, lăn lộn trong cõi này, để mang đến hạnh phúc cho chúng ta.

Ngày 4

– Tụng kinh: Bài kinh (ấn vào tên bài)Cung trời Đâu Suất đại Bồ Tát quán sát duyên đản sinh

– Nghe Pháp: Video (ấn vào tên bài)Quán chiếu từ bỏ hành vi tham dục

– Ngồi thiền: Đề mục quán:

1. Tư duy quán chiếu lại các hành vi của mình để từ bỏ những hành vi không đem đến lợi ích giác ngộ, không làm cho chúng sinh tăng trưởng phước báu; làm cho mình tinh tấn trong việc sách tấn chúng sinh được thực hành xả thí, giác ngộ, khiến chúng sinh có phước báu.
2. Quán chiếu từ bỏ tham sắc mình, tham tiền tài, danh vọng,…; tăng trưởng tùy thuận để tu tập Phật Pháp và hoằng dương giáo Pháp Phật.
3. Quán chiếu để khởi được tâm kính tri ân tới Đức Phật, Ngài đã hành Bồ tát đạo, xả bao nhiêu xương máu, chịu bao nhiêu khổ, lăn lộn trong cõi này, để mang đến hạnh phúc cho chúng ta.

Ngày 5

– Tụng kinh: Bài kinh (ấn vào tên bài)Sự kiện đại Bồ Tát nhập thai

– Nghe Pháp: Video (ấn vào tên bài)Tư duy quán chiếu để tán thán bạn đồng tu

– Ngồi thiền: Đề mục quán:

1. Tán dương hạnh lành của các đạo hữu.

2. Nếu nhân dân Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa thì không quán đề mục này:  Phát tâm tinh tấn thực hành phận sự, tu tập trong lục hòa để sinh ra phước báu cho hành trình tiếp theo trong các kiếp sau.

3. Khởi tâm sám hối với những lần chúng ta đã oán trách cha mẹ.

Ngày 6

– Tụng kinh: Bài kinh (ấn vào tên bài)Sự kiện đại Bồ Tát đản sinh

– Nghe Pháp: Video (ấn vào tên bài)Quán chiếu loại trừ tâm bất thiện khi được chỉ lỗi, sách tấn tu lục hòa

– Ngồi thiền: Đề mục quán:

1. Quán chiếu về thế giới tâm linh trong pháp giới này đã cúng dường, nâng đỡ, bảo hộ khi Bồ Tát đản sinh.
2.

Dành cho nhân dân Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa: Phát khởi tâm hộ trì Tam Bảo.

Dành cho Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa: Quán chiếu loại trừ tâm bất thiện, khó chịu khi được chỉ lỗi sách tấn tu lục hòa, tăng trưởng tâm biết ơn. -> Phát khởi tâm tinh tấn tu lục hòa để phát sinh các công đức Ba la mật.

Ngày 7

– Tụng kinh: Bài kinh (ấn vào tên bài)Thần lực và trí tuệ của Bồ Tát khi ở hoàng cung

– Nghe Pháp: Video (ấn vào tên bài)Quán chiếu để kính tri ân Phật – phát sinh tinh tấn lục hòa

– Ngồi thiền: Đề mục quán:

Dành cho nhân dân Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa:

1. Quán chiếu về thần lực của Đức Phật.
2. Tư duy để nhìn nhận vấn đề thấu đáo hơn.
3. Quán chiếu nhân quả để khuyến hóa người khác tu hành.
4. Quán chiếu Đức Phật làm được, chúng ta cũng làm được. -> Phát khởi tâm tinh tấn -> Tư duy từng chút để từ bỏ ham dục, chắt thời gian để tu hành, làm phận sự làm lợi ích cho chúng sinh.

Dành cho Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa:

1. Tư duy để nhìn nhận vấn đề thấu đáo hơn.
2. Quán chiếu nhân quả để khuyến hóa người khác tu hành.
3. Quán chiếu để kính tri ân Phật, phát sinh tinh tấn lục hòa.
4. Quán chiếu Đức Phật làm được, chúng ta cũng làm được. -> Phát khởi tâm tinh tấn -> Tư duy từng chút để từ bỏ ham dục, chắt thời gian để tu hành, làm phận sự làm lợi ích cho chúng sinh.

HẾT

28.286 lượt xem
30/04/2022

Bình luận (0)

Xem nhiều nhất trong chuyên mục