Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Chương trình tu tập kính mừng Phật đản

A. Lời Dẫn

Đức Phật đản sinh là sự kiện thiêng liêng và vô cùng hy hữu – sự đản sinh vì lợi ích cho nhân thiên và muôn loài. Chính vì vậy, ngày Khánh Đản của đấng Từ phụ Thích Ca Mâu Ni là một trong những lễ hội quan trọng nhất của toàn thể Tăng Ni, Phật tử trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, đã được Tổ chức Liên Hiệp Quốc chính thức công nhận là một trong những ngày Lễ hội Tôn giáo của thế giới.

Đức Phật đã trải qua ba a tăng kỳ kiếp hành Bồ Tát đạo, tạo lập công đức Ba la mật, xả máu thịt, thân mạng vì mong cầu hạnh phúc và an lạc cho chúng sinh. Cho nên, với tâm tri ân sâu nặng, hướng về ngày Khánh đản thiêng liêng của Đấng Đại giác Thích Ca Mâu Ni, Phật tử dành một tuần lễ tu tập tụng kinh, thiền quán để cảm niệm ân đức của Ngài, mong nguyện tâm tri ân và công đức tu tập này hướng đến cầu thành tựu Vô Thượng Bồ Đề trong mai sau.

Quý Phật tử tùy duyên tải và in chương trình tu tập tại đây (ấn vào tên bài):

Chương trình tu tập kính mừng Phật đản (Dành cho nhân dân Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa)

Chương trình tu tập kính mừng Phật đản (Dành cho Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa)

B. Hướng Dẫn

Nếu đạo hữu nào đang tu bài số 8, thì tu chương trình này thay cho phần tụng kinh phụ của bài số 8.

I. Đối Tượng Tu Tập

Chương trình dành cho hai đối tượng:
(1) Nhân dân và Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa
(2) Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa
Giải thích:
(1) Nhân dân và Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa: Nhân dân là những người chưa quy y Tam Bảo; Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa là những người đã quy y Tam Bảo, nhưng chưa phát tâm Bồ Đề tu lục hòa.
(2) Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa: Các Phật tử đã được phát nguyện Bồ Đề và phát nguyện tu sáu Pháp hòa kính là: 1. Thân hòa đồng trụ; 2. Khẩu hòa vô tránh; 3. Ý hòa đồng duyệt; 4. Giới hòa đồng tu; 5. Kiến hòa đồng giải; 6. Lợi hòa đồng quân.
Lưu ý:
– Thực hành nghi thức chung: Nếu trong gia đình/hội chúng, có cả thành viên đã phát nguyện tu lục hòa và thành viên chưa phát nguyện tu lục hòa, thì sẽ dùng chung chương trình dành cho Phật tử đã phát nguyện tu lục hòa.

II. Hướng Dẫn Tu Tập

1. Thời Gian
– Tu trong 7 ngày.

Lưu ý:
– Không tu trước ngày phát động tu chung của Câu lạc bộ.
– Nếu Phật tử bận gia duyên, thì có thể tu sau ngày phát động của Câu lạc bộ và kéo dài thời gian kết thúc tu không quá 15 ngày kể từ ngày đầu tiên Câu lạc bộ phát động.

2. Nội Dung Tu Tập Trong Chương Trình: lễ tán Phật, tụng kinh, nghe Pháp, ngồi thiền

Lưu ý:

– Tại mục số 7 của nghi thức gồm nhiều chương trình (1, 2,…).
– Mỗi năm tu 1 chương trình theo tuần từ 1->2->3…
– Trong đạo tràng có Phật tử cũ và mới, khi Phật tử tu riêng hoặc tu nhóm, cần đảm bảo kiến thức phù hợp với hướng dẫn trên. Không tu gộp 2, 3… chương trình trong 7 ngày.
– Trường hợp muốn tu đuổi chương trình, thì tu sau thời gian tu của toàn câu lạc bộ.

3. Phương Thức Tu Tập
– Tu theo cá nhân, gia đình, hoặc nhóm, hoặc cả đạo tràng:

+ Trường hợp không tu theo chương trình phát trực tuyến trên các kênh truyền thông của chùa Ba Vàng, Câu lạc bộ Cúc Vàng: thực hành nguyên theo nghi thức này.

+ Trường hợp tu theo chương trình phát trực tuyến trên các kênh truyền thông của chùa Ba Vàng, Câu lạc bộ Cúc Vàng:

Bước 1: Thực hiện trước Nguyện hương, Văn khấn theo nghi thức này
Bước 2: Tham gia theo chương trình phát trực tuyến
Bước 3: Sau khi hết chương trình trực tuyến, Phật tử thấy phần nào của nghi thức này chưa có trong chương trình trực tuyến thì tu tiếp các phần còn thiếu đó.

III. Sắm Lễ

– Không làm lễ khai đàn, kết đàn.
– Tùy duyên có/không bày lễ: hoa, nước trà hoặc nước trắng, quả, thực (bát cơm hoặc bánh và cần thay mới mỗi khi cúng).
Lưu ý: Nếu không cúng thực thì không sắp lễ.

IV. Thỉnh Mời Các Mục Tâm Linh Và Cúng Dường

1. Thỉnh Mời Các Mục Tâm Linh: Đã có trong văn khấn

Lưu ý: các mục tâm linh của chương trình bài số 8 không thỉnh mời về đàn chẩn tế.

2. Cúng Dường
– Tùy duyên đặt tịnh tài cúng dường (có hoặc không; hoặc ít, hoặc nhiều), để hồi hướng cho các vong linh, để các vong linh có phúc lành thọ thực, nghe kinh.
– Tịnh tài phát nguyện cúng dường hồi hướng để riêng thành hai phần: 1. Chư Thiên, chư Thần; 2. Vong linh,…
Lưu ý: Tùy duyên có/không thực hành phần này

V. Hướng Dẫn Cho Phật Tử Ở Xa Muốn Cúng Dường Tam Bảo Về Chùa Ba Vàng

Nếu các Phật tử ở xa, muốn cúng dường Tam Bảo về chùa Ba Vàng, nhưng không có điều kiện để về chùa, thì quý Phật tử xem hướng dẫn tại đây bài: Thông báo số tài khoản của chùa Ba Vàng

Link: https://chuabavang.com/thong-bao-so-tai-khoan-cua-chua-ba-vang-d781.html

Lưu ý: Nếu như sách nào có in số tài khoản mà không in đường link trên, mong quý vị xem xét và kiểm tra lại.

C. Nghi Thức Tu Tập

Quý đạo hữu thực hiện 1 trong 2 nghi thức dưới đây:

I. Nghi Thức Dành Cho Nhân Dân Và Phật Tử Chưa Phát Nguyện Bồ Đề Tu Lục Hòa

1. Nguyện Hương

(Quỳ. Thực hiện 1 trong 2 văn nguyện hương dưới đây)

a. Dùng hương đốt, hương trầm,…

Nguyện đem lòng thành kính
Gửi theo đám mây hương
Phảng phất khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

b. Dùng tâm hương

Nguyện ý thành, tâm kính
Biến mãn khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

2. Văn Khấn

(Quỳ gối, chắp tay bạch)

Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Con/chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, cùng chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho con/chúng con. Con/chúng con xin thỉnh mời chư Thiên, chư Thần Linh vân tập về nơi pháp hội ủng hộ cho pháp hội của con/chúng con.

Đệ tử con tên là:… Pháp danh (nếu có):… Hiện đang ở tại:…
(Tùy duyên có/không đọc phần này: con/chúng con đang tu tập tại đạo tràng… thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng)
Con/chúng con tùy hỷ theo sáu Pháp hòa kính của Đức Phật.

Hôm nay là ngày… tháng… năm… đệ tử con/chúng con xin đại diện cho gia đình, dâng lời tác bạch lên Đức Thế Tôn: Con/chúng con hân hoan vui mừng nhớ nghĩ về sự Đản sinh của Thái Tử Tất Đạt Đa, sự xuất hiện của Đấng Toàn giác Phật Thích Ca Mâu Ni đem đến hạnh phúc cho nhân thiên và muôn loài. Con/chúng con kính bạch Đức Thế Tôn, hòa chung với niềm vui của những người con Phật trong những ngày kỷ niệm Đức Thế Tôn giáng thế, để hóa độ chúng sinh, đệ tử con/chúng con thành tâm cung kính đối trước Phật đài, dâng lời tán dương công đức bậc Thầy của ba cõi, xưng tụng hồng danh bậc giác ngộ của muôn loài, cùng tùy hỷ theo lời phát nguyện thực hành công hạnh Bồ Đề cầu Vô Thượng đạo, con/chúng con xin tu tập theo “Chương trình tu tập kính mừng Phật đản”, để được hiểu phần nào về công đức, trí tuệ, tâm từ bi và đạo hạnh của Đức Phật Thích Ca từ khi Ngài còn hành đạo Bồ Tát cho tới khi đản sinh làm Thái tử nước Xá Vệ con vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Da.

Con/chúng con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, xin thỉnh mời vong linh gia tiên họ… hợp duyên với gia đình con/chúng con, vong linh trên đất cùng các vong linh hữu duyên với gia đình con/chúng con, các vong linh (tùy duyên mời thêm các vong linh cần hồi hướng)… vân tập về nơi đàn tràng pháp hội nghe kinh, tu tập (nếu cúng thực thì đọc: và thọ tài ẩm thực hiến cúng của con/chúng con).

Nếu cúng dường Tam Bảo thì bạch: Con/chúng con với tâm thành kính tín Tam Bảo để cầu phúc lành cho gia đình. Con/chúng con xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo về chùa Ba Vàng, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

– Con/chúng con xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tịnh tài là… để hồi hướng cho chư Thiên, chư Thần Linh có duyên với pháp hội.
– Con/chúng con xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tịnh tài là… để hồi hướng cho chư vị vong linh (nếu cúng dường chung cho các vong linh thì đọc chung, nếu cúng dường riêng cho từng mục vong linh thì đọc riêng số tịnh tài của từng mục vong linh)

(Tiếp)

Nguyện các vong linh được nương oai lực Tam Bảo, mà được duyên lành cùng chúng con và các Phật tử Câu lạc bộ Cúc Vàng, tinh tấn trên con đường Bồ Đề cầu Vô Thượng Bồ Đề, tinh tấn thực hành công hạnh Bồ Đề, để cầu hạnh phúc an lạc cho mình, cầu hạnh phúc an lạc cho chúng sinh và mong nguyện cho chính Pháp trụ lâu dài ở thế gian.

Trường hợp mùng 8 nhận giới và xả giới sáng mùng 9 thì bạch: và hôm qua là ngày 8 tháng 4 năm…, con/chúng con đã thọ nhận (7 giới/8 giới tu tập một ngày một đêm)…, giờ này đã viên mãn, con/chúng con xin được xả giới.

(Tiếp)

Giờ này con/chúng con xin được tác lễ tu tập.

Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát! (1 chuông. 1 lễ)

3. Kệ Tán

(Quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

Kính lạy Đức Thế Tôn
Hôm nay
Phật tử chúng con
Nương Đức chúng Tăng
Hướng về đảnh lễ
Đản sinh của Ngài
Thái tử Tất Đạt Đa
Trong a tăng kỳ kiếp
Sinh nơi cõi Sa Bà
Hành Bồ Tát cứu khổ
Hóa hiện vô số thân
Trong tất cả các loài
Máu thịt của Bồ Tát
Dâng hiến cho chúng sinh
Mong chúng sinh thoát khổ

Nơi cung trời Đâu Suất
Dạy cho chúng chư Thiên
Ba pháp định tuệ xả
Bồ Tát lòng canh cánh
Chúng sinh cõi Sa Bà
Đầy tham lam sân giận
Chẳng biết rõ cội nguồn
Tội phúc cùng nhân quả
Nên phiền não khổ đau

Bồ Tát liền từ giã
Chư Thiên trời Đâu Suất
Hạ sinh xuống thế gian
Hiện tướng voi sáu ngà
Nhập thai nơi hoàng hậu
Ma Da bậc hiền đức
Tịnh Phạn Vua anh minh

Tháng Tư trời trong sáng
Gió mát hòa chim ca
Vô Ưu hoa nở rộ
Nơi vườn Lâm Tỳ Ni
Bồ Tát đã đản sinh

Lọng trắng liền hóa hiện
Che cho thân Bồ Tát
Bảy bước chân Ngài đi
Hoa sen nâng đỡ gót

Ngài hướng về phương Đông
Nguyện làm người dẫn đường
Cho tất cả chúng sinh

Ngài hướng về phương Nam
Sẽ làm ruộng phước lành
Cho khắp chốn nhân thiên

Ngài hướng về phương Tây
Đây là kiếp cuối cùng
Thực hành Bồ Tát đạo

Ngài hướng về phương Bắc
Chính ngay trong kiếp này
Chứng đắc Vô Thượng Đạo

Đến bước đi thứ bảy
Bồ Tát liền dừng lại
Một tay chỉ lên trời
Tự làm chỗ quy y
Cho Thiên nhân sáu nẻo.
Một tay chỉ xuống đất
Chiết phục các ma binh

Bỗng từ nơi hư không
Hai dòng nước sạch thiêng
Một nóng và một lạnh
Như thuận nghịch cõi đời
Tắm lên thân Bồ Tát
Vốn sạch trong vô nhiễm
Bồ tát thật oai nghiêm
Cất tiếng vang rúng động
Giữa khắp chốn nhân thiên
Bồ Tát liền tuyên bố
“Thiên thượng, thiên hạ
Duy ngã độc tôn”

Hôm nay
Phật tử chúng con
Nương Đức chúng Tăng
Thành tâm kính lễ
Đản sinh của Ngài
Đản sinh cao quý
Đản sinh vi diệu
Cứu khổ chúng sinh.
Nam mô Lâm Tỳ Ni viên, Vô Ưu thọ hạ, thị hiện đản sinh Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông)

4. Đảnh Lễ

(Quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

Nhất tâm kính lễ: A tăng kỳ kiếp thương xót chúng sinh phát tâm Bồ Đề, hành hạnh Bồ Tát cầu vô thượng đạo.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

Nhất tâm kính lễ: Từ trời Đâu Suất, Bồ Tát Hộ Minh, soi khắp địa cầu, cõi nước Ấn Độ, dòng họ Cam Giá, đầy đủ túc duyên, giáng thần nhập thai, hoàng hậu Ma Da, cung vua Tịnh Phạn.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

Nhất tâm kính lễ: Bồ Tát hiện thân voi trắng sáu ngà, ngậm đài sen trắng từ trên thiên cung hướng về phía Đông, tiến xuống phía Nam, rống tiếng oai hùng, nhiễu quanh long sàng ba vòng phía hữu giáng sanh vào lòng Phật mẫu Ma Da.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

Nhất tâm kính lễ: Bồ Tát nhập mẫu thai, Phật mẫu tâm được hoan hỷ, thân thể khoan khoái, luôn luôn thấy rõ thân hình Bồ Tát đầy đủ mọi bộ phận và chân tay.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

Nhất tâm kính lễ: Bồ Tát trong thai chân xếp kiết già, hướng mặt phía trước an nhiên như một bức tượng vàng trong động báu.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

Nhất tâm kính lễ: Giữa rừng Vô ưu, trăng tròn tháng tư, chư thiên tụ hội, nhạc trời reo vang, mừng đấng cứu đời, Bồ Tát giáng sinh trần thế.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

Nhất tâm kính lễ: Bồ Tát viên mãn Bảy đạo Bồ Đề, khi vừa đản sinh, lọng trắng che đầu, sen vàng nâng gót, bảy bước xưng tôn, hai dòng nước thiêng, một nóng một lạnh, từ nơi hư không, tắm thân Bồ Tát.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

Nhất tâm kính lễ: Bồ Tát khi vừa đản sinh, lọng trắng che đầu, sen vàng nâng gót, bảy bước xưng tôn, hướng về phương Ðông, làm người dẫn đường cho các chúng sinh.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

Nhất tâm kính lễ: Bồ Tát khi vừa đản sinh, lọng trắng che đầu, sen vàng nâng gót, bảy bước xưng tôn, hướng về phương Nam, làm ruộng phước lành cho các chúng sanh.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

Nhất tâm kính lễ: Bồ Tát khi vừa đản sinh, lọng trắng che đầu, sen vàng nâng gót, bảy bước xưng tôn hướng về phương Tây, là kiếp cuối cùng, hành hạnh Bồ Tát.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

Nhất tâm kính lễ: Bồ Tát khi vừa đản sinh, lọng trắng che đầu, sen vàng nâng gót, bảy bước xưng tôn hướng về phương Bắc, ngay trong kiếp này đắc thành đạo quả Vô Thượng Bồ Đề.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

Nhất tâm kính lễ: Bồ Tát khi vừa đản sinh, lọng trắng che đầu, sen vàng nâng gót, bảy bước xưng tôn, một tay chỉ trời, làm chỗ quy y, thiên nhân sáu nẻo.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

Nhất tâm kính lễ: Bồ Tát khi vừa đản sinh, lọng trắng che đầu, sen vàng nâng gót, bảy bước xưng tôn, một tay chỉ đất, chiết phục ma binh.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

Nhất tâm kính lễ: Bồ Tát khi vừa đản sinh, lọng trắng che đầu, sen vàng nâng gót, bảy bước xưng tôn, oai nghiêm cất tiếng, rúng động tam thiên “Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn”.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

Nhất tâm kính lễ: Nam mô Lâm Tỳ Ni Viên Vô Ưu Thọ Hạ Thị Hiện Đản Sinh Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 3 lễ)

5. Cúng Thực

(Nếu không cúng thực thì bỏ qua phần này)

a. Văn bạch

(Quỳ, chắp tay)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con/chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh, chư Hộ Pháp, chư Thiên, chư Thần Linh chứng giám, chư vong linh hoan hỷ, hôm nay con/chúng con thành tâm sắm sửa vật thực dâng cúng:

Thượng: xin dâng lên cúng dường thập phương chư Phật chứng minh.
Trung: xin dâng lên cúng dường chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh.
Hạ: xin dâng cúng đến cho chư Thiên, chư Thần Linh tại nơi đây.
Sau: xin hiến cúng cho tất cả các vong linh mà con/chúng con đã thỉnh mời. Nguyện cho các vong linh được nương sự bố thí trong đàn lễ cúng này của con/chúng con mà được thọ thực no đủ.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông)

b. Tụng thần chú cúng thực
(Ngồi, pháp khí: chuông, mõ)
Biến thực chân ngôn: Nam mô tát phạ đát tha, nga đá phả rô chỉ đế, ám tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (7 lần. 1 chuông)
Biến thủy chân ngôn: Nam mô tô rô bà ra, đát tha nga đá ra, đát điệt tha, án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô sa bà ha. (7 lần. 1 chuông)
Phổ cúng dường: Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. (7 lần. 3 chuông)

Nguyện cho các vong linh
Được thọ thực no đủ
Nghe kinh giác ngộ Pháp
Sinh lòng kính tín Phật
Nương tựa nơi Tam Bảo
Tu hành cầu thoát khổ
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 vái)

(Vào ngày nghe Pháp, nếu nghe Pháp tại vị trí khác thì bạch Phật để di chuyển xuống vị trí nghe Pháp, sau đó thực hành các nghi thức tiếp theo tại vị trí nghe Pháp.
Văn bạch: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này con/chúng con xin di chuyển đến vị trí khác để nghe Pháp và thực hiện các phần còn lại của nghi thức tại vị trí nghe Pháp. (1 chuông. 1 lễ))

6. Tán Pháp

(Ngồi; khai chuông mõ; pháp khí: mõ)

Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn,
Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp.
Nay con nghe thấy vâng gìn giữ,
Nguyện hiểu nghĩa chân Đức Thế Tôn.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần. 3 chuông)

7. Tụng Kinh – Nghe Pháp – Ngồi Thiền

Văn Bạch Trước Khi Tụng Kinh: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này con/chúng con xin phép tụng kinh (đọc tên bài kinh)…

Văn Bạch Trước Khi Nghe Pháp: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này con/chúng con xin phép nghe Pháp (tên bài Pháp)…

Văn Bạch Trước Khi Ngồi Thiền: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này con/chúng con xin phép ngồi thiền, theo đề mục (đọc đề mục quán theo ngày tu tập):…
Con/chúng con xin được sự gia trì của Tam Bảo, chư Thiên, chư Thần Linh và xin thỉnh các chúng có hữu duyên nơi đàn tràng này cùng tùy duyên tu tập.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Văn Bạch Xả Thiền:
(Ba tiếng chuông; chắp tay)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con/chúng con xin xả thiền.

(Xem tại phần B.II.2. Để xem hướng dẫn chọn chương trình tu phù hợp phía dưới)

* CHƯƠNG TRÌNH SỐ 1:

Xem tại đây (ấn vào tên bài): Chương trình tu số 1 kính mừng Phật đản

* CHƯƠNG TRÌNH SỐ 2: 

Xem tại đây (ấn vào tên bài): Chương trình tu số 2 kính mừng Phật đản

8. Phát Nguyện Bồ Đề

(Quỳ)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con/chúng con xin tùy hỷ với công hạnh Bồ Đề:

PHÁT TÂM BỒ ĐỀ
HỘ TRÌ TAM BẢO
CHUYỂN TẢI PHẬT PHÁP
RỘNG KHẮP THẾ GIAN. (3 lần)

Con/chúng con nguyện hồi hướng cho Chính Pháp của Phật được tuyên dương, được hưng thịnh. (1 chuông. 1 lễ)

9. Phục Nguyện Hồi Hướng

(Quỳ gối; chắp tay) 

a. Văn bạch thỉnh mời vong linh về đàn chẩn tế
(Tùy duyên có hoặc không thỉnh mời các mục tâm linh trong khi tu tập chương trình này về đàn chẩn tế. Các mục tâm linh của chương trình bài số 8 không thỉnh mời về đàn chẩn tế.)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con tên là… Pháp danh (nếu có)… là Phật tử (dự thính chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa/tùy hỷ)… đang tu tập tại đạo tràng… thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng.

Trường hợp có phát tâm cúng dường thì bạch:

Con/chúng con xin thỉnh (đọc các mục tâm linh thỉnh về đàn chẩn tế)…, vào ngày… tháng… năm… về tại chùa Ba Vàng, tham dự buổi lễ trai đàn chẩn tế cầu siêu, để nhận phần phúc báu cúng dường của con/gia đình chúng con và của các thí chủ tại đàn lễ, từ sự chú nguyện của chư Tăng, thọ thực phần hiến cúng vật phẩm trong đàn lễ và nương tựa Tam Bảo, nương tựa quý Thầy, nghe kinh thính Pháp khai thị được giác ngộ, được phát tâm Bồ Đề tu tập cầu giải thoát.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

Trường hợp không phát tâm cúng dường thì bạch:

Con/chúng con do duyên không cúng dường tịnh tài về đàn chẩn tế hồi hướng cho (đọc các mục tâm linh thỉnh về đàn chẩn tế)… được, nhưng con/chúng con xin nương nhờ vào Tam Bảo, con/chúng con xin được bạch thỉnh chư vị, vào ngày… tháng… năm… về tại chùa Ba Vàng, tham dự buổi lễ trai đàn chẩn tế cầu siêu, theo sự bố thí của đàn lễ mà tùy duyên được hưởng phần phước từ các thí chủ, con/chúng con cũng mong nguyện cho vong linh được nghe kinh thính pháp và theo oai lực công đức tu hành phạm hạnh đầu đà của chư Tăng chùa Ba Vàng, mà giác hiểu được lời Đức Phật dạy, nương tựa Tam Bảo, nương tựa chư Tăng tu hành sớm được thoát khổ.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

b. Phục nguyện

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni tác đại chứng minh.
Hôm nay kỷ niệm ngày đức Thế Tôn đản sinh, đệ tử con/chúng con trì niệm hồng danh, xưng dương công đức của Ngài, đây là lòng tri ân của hết thảy con/chúng con đối với ân đức cao vời của Đấng Từ Phụ Thích Ca.

(Đại chúng cùng tụng)

Kính mừng ngày
Đức Phật đản sinh
Đệ tử chúng con
Phát nguyện tu hành
Tụng kinh thiền quán
Tùy hỷ vui theo
Công hạnh Bồ Đề
Nguyện xin chư Phật
Dẫn dắt cho con
Đi trên con đường
Cầu Vô Thượng Đạo. (1 chuông)
Vâng lời Phật dạy
Tu giới, học pháp
Chân thật hoan hỷ
Thấy nghe vui theo
Sáu pháp hòa kính
Chúng con nguyện xin
Hiện tại kiếp này
Và muôn kiếp sau
Đều gặp Minh Sư
Bậc thiện tri thức
Tu nguyện Bồ Đề
Lợi ích chúng sinh. (1 chuông)
Nguyện cho hết thảy
Chư Thiên, chư Thần
Cùng với cha mẹ
Hiện tại kiếp này
Và muôn kiếp trước
Thân bằng quyến thuộc
Và các vong linh
Hữu duyên đàn lễ,
Pháp hội hôm nay,
Gia tiên tiền tổ
Oan gia trái chủ
Của cả gia đình
Được nương Tam Bảo
Giác ngộ Phật Pháp
Cùng với chúng con
Kết duyên pháp lữ
Trợ duyên cho nhau
Tu đạo Bồ Đề. (1 chuông)
Cùng xin hồi hướng
Cho cả gia đình
Bình an mạnh khỏe
Gia đạo hưng long
Ác nạn tiêu trừ
Công việc hanh thông
Tu theo Phật Pháp. (1 chuông)
Lại hướng nguyện cho
Đạo Phật hưng thịnh
Trên toàn thế giới
Đất nước Việt Nam
Luôn có minh quân
Lãnh đạo đất nước
Hưởng ân Tam Bảo
Như thuở vua Trần Nhân Tông
Đất nước thịnh hưng.
Nhân dân an lạc. (1 chuông)
Chúng con lại nguyện
Chư Thiên, thiện Thần
Gia tâm ủng hộ
Thời tiết thuận hòa
Giảm bớt thiên tai
Hạn hán, động đất
Dịch bệnh, mất mùa
Chiến tranh loạn lạc
Khiến cho:
Quốc Thái dân an
Thế Giới hòa bình (1 chuông)
Nguyện cho:
Pháp giới chúng sinh
Đồng thành Phật đạo. (1 chuông)

Con/chúng con cũng xin hồi hướng cho gia đình của con/chúng con các việc hiện tại (đọc các việc cụ thể, mà gia đình đang mong cầu, hoặc mong cầu chuyển nghiệp của bài số 8):…

(Năm nào có dịch bệnh, thiên tai, thì đọc phần dưới tùy duyên thay đổi cho phù hợp)
Con/chúng con lại xin hồi hướng hóa giải nghiệp dịch bệnh phát sinh, động đất, các nạn nước do biển động và lũ quét, lụt lội, tiêu trừ ác nghiệp chết trùng trong các nạn dịch này cho chúng sinh. Hồi hướng cho các chúng Hành Bệnh Quỷ Vương, Ác Độc Quỷ Vương, Đa Ác Quỷ Vương… Huyết Lệ Sầu Quỷ Vương, cùng các tiểu quỷ tử (theo kinh Địa Tạng) có liên quan tới ác nạn dịch bệnh covid của nhân loại, nguyện cho chúng quỷ này, được tăng phúc tăng duyên giác ngộ Phật Pháp, phát tâm Bồ Đề, hộ trì Tam Bảo, cầu vô thượng Bồ Đề.
Hồi hướng cho gia đình con/chúng con không rơi vào các ác nạn, ác dịch này, nạn dịch bệnh sớm được hóa giải để cho chúng nhân được bình an hạnh phúc tu theo chính đạo.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

c. Hồi hướng

Công phu công đức có bao nhiêu,
Con xin lấy đó hồi hướng về
Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh,
Thảy đều thể nhập vô sinh nhẫn. (1 chuông)
Nguyện tiêu ba chướng trừ phiền não,
Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời
Nguyện các tội chướng thảy tiêu trừ,
Đời đời thường hành Bồ Tát đạo. (1 chuông)
Nguyện đem công đức tu hành này,
Chan rải mười phương khắp tất cả
Hết thảy chúng con cùng các loài
Đồng được lên ngôi Vô Thượng giác. (3 chuông)

10. Tam Quy

(Quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sinh, hiểu rõ đạo lớn, phát tâm Bồ Đề. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sinh, vào sâu kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sinh, thống lý đại chúng, hết thảy không ngại. (3 chuông. 1 lễ)

HẾT

Xem nghi thức đầy đủ

II. Nghi Thức Dành Cho Phật Tử Đã Phát Nguyện Bồ Đề Tu Lục Hòa

1. Nguyện Hương

(Quỳ. Thực hiện 1 trong 2 văn nguyện hương dưới đây)

a. Dùng hương đốt, hương trầm,…

Nguyện đem lòng thành kính
Gửi theo đám mây hương
Phảng phất khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

b. Dùng tâm hương

Nguyện ý thành, tâm kính
Biến mãn khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

2. Văn Khấn

(Quỳ, chắp tay bạch)

(2 trường hợp: tu riêng và tu nhóm/đạo tràng)
Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con/chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, cùng chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho con/chúng con. Con/chúng con xin thỉnh mời chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì vân tập về nơi pháp hội ủng hộ cho pháp hội của con/chúng con.

* Trường Hợp Tu Riêng Tại Nhà
Đệ tử con tên là:… Pháp danh:… Hiện đang ở tại:…
Con/chúng con đang tu tập tại đạo tràng… thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng và đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa, tập thực hành công hạnh Bồ Đề cầu Vô Thượng Bồ Đề.

Hôm nay là ngày… tháng… năm… đệ tử con/chúng con xin đại diện cho gia đình, dâng lời tác bạch lên Đức Thế Tôn: Con/chúng con hân hoan vui mừng nhớ nghĩ về sự Đản sinh của Thái Tử Tất Đạt Đa, sự xuất hiện của Đấng Toàn giác Phật Thích Ca Mâu Ni đem đến hạnh phúc cho nhân thiên và muôn loài. Con/chúng con kính bạch Đức Thế Tôn, hòa chung với niềm vui của những người con Phật trong những ngày kỷ niệm Đức Thế Tôn giáng thế, để hóa độ chúng sinh, đệ tử con/chúng con trong pháp lục hòa, thành tâm cung kính đối trước Phật đài, dâng lời tán dương công đức bậc Thầy của ba cõi, xưng tụng hồng danh bậc giác ngộ của muôn loài, cùng dâng lời phát nguyện thực hành công hạnh Bồ Đề cầu Vô Thượng đạo, con/chúng con xin tu tập theo “Chương trình tu tập kính mừng Phật đản”, để được hiểu phần nào về công đức, trí tuệ, tâm từ bi và đạo hạnh của Đức Phật Thích Ca từ khi Ngài còn hành đạo Bồ Tát cho tới khi đản sinh làm Thái tử nước Xá Vệ con vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Da.

Con/chúng con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, oai lực công đức Bồ Đề của Pháp lục hòa, xin thỉnh mời vong linh gia tiên họ… hợp duyên với gia đình con/chúng con, vong linh trên đất cùng các vong linh hữu duyên với gia đình con/chúng con, các vong linh (tùy duyên mời thêm các vong linh cần hồi hướng)… vân tập về nơi đàn tràng pháp hội nghe kinh, tu tập (nếu cúng thực thì đọc: và thọ tài ẩm thực hiến cúng của con/chúng con).

Nếu cúng dường thì bạch: Con/chúng con với tâm thành kính tín Tam Bảo để cầu phúc lành cho gia đình. Con/chúng con xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo về chùa Ba Vàng, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.
– Con/chúng con xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tịnh tài là… để hồi hướng cho chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì có duyên với pháp hội.
– Con/chúng con xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tịnh tài là… để hồi hướng cho chư vị vong linh (nếu cúng dường chung cho các vong linh thì đọc chung, nếu cúng dường riêng cho từng mục vong linh thì đọc riêng số tịnh tài của từng mục vong linh)

Nguyện các vong linh được nương oai lực Tam Bảo, công đức tu tập lục hòa của chúng con, mà được duyên lành cùng con/chúng con và các Phật tử Câu lạc bộ Cúc Vàng, tinh tấn trên con đường Bồ Đề cầu Vô Thượng Bồ Đề, tinh tấn thực hành công hạnh Bồ Đề, để cầu hạnh phúc an lạc cho mình, cầu hạnh phúc an lạc cho chúng sinh và mong nguyện cho chính Pháp trụ lâu dài ở thế gian.

Trường hợp mùng 8 nhận giới và xả giới sáng mùng 9 thì bạch: và hôm qua là ngày 8 tháng 4 năm…, con/chúng con đã thọ nhận (7 giới/8 giới tu tập một ngày một đêm)…, giờ này đã viên mãn, con/chúng con xin được xả giới.

(Tiếp)

Giờ này con/chúng con xin được tác lễ tu tập.

Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát! (1 chuông. 1 lễ)

* Trường Hợp Tu Theo Nhóm/Đạo tràng

Chủ sám bạch: Đệ tử con tên là:… Pháp danh:… con xin đại diện cho các Phật tử thuộc nhóm/đạo tràng… chúng con xin tập trung tu tập tại địa chỉ… của gia đình tín chủ Phật tử (tên)…
Chúng con đang tu tập tại đạo tràng… thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng và đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa, tập thực hành công hạnh Bồ Đề cầu Vô Thượng Bồ Đề.

Hôm nay là ngày… tháng… năm… đệ tử con xin đại diện cho (nhóm/đạo tràng)…, dâng lời tác bạch lên Đức Thế Tôn: Chúng con hân hoan vui mừng nhớ nghĩ về sự Đản sinh của Thái Tử Tất Đạt Đa, sự xuất hiện của Đấng Toàn giác Phật Thích Ca Mâu Ni đem đến hạnh phúc cho nhân thiên và muôn loài. Chúng con kính bạch Đức Thế Tôn, hòa chung với niềm vui của những người con Phật trong những ngày kỷ niệm Đức Thế Tôn giáng thế, để hóa độ chúng sinh, đệ tử chúng con trong pháp lục hòa, thành tâm cung kính đối trước Phật đài, dâng lời tán dương công đức bậc Thầy của ba cõi, xưng tụng hồng danh bậc giác ngộ của muôn loài, cùng dâng lời phát nguyện thực hành công hạnh Bồ Đề cầu Vô Thượng đạo, chúng con xin tu tập theo “Chương trình tu tập kính mừng Phật đản”, để được hiểu phần nào về công đức, trí tuệ, tâm từ bi và đạo hạnh của Đức Phật Thích Ca từ khi Ngài còn hành đạo Bồ Tát cho tới khi đản sinh làm Thái tử nước Xá Vệ con vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Da.

Chúng con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, oai lực công đức Bồ Đề của Pháp lục hòa, chúng con đồng xin bạch.

(Mọi người cùng bạch thầm)

Đệ tử con tên là… Pháp danh:… ở tại… con xin thỉnh chư vị vong linh gia tiên họ… hợp duyên với gia đình con, vong linh trên đất cùng các vong linh có hữu duyên với gia đình con, các vong linh (tùy duyên mời thêm các vong linh cần hồi hướng)… vân tập về nơi đàn tràng pháp hội nghe kinh, tu tập (nếu cúng thực thì đọc: và thọ tài ẩm thực hiến cúng của chúng con).

Nếu cúng dường thì bạch (chỉ bạch, không đặt tịnh tài tại pháp hội tu): và với tâm thành kính tín Tam Bảo, để cầu phúc lành cho gia đình và làm lợi ích cho vong linh, nên con xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo về chùa Ba Vàng, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
– Con xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tịnh tài là… để hồi hướng phúc báu đến cho chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì có duyên với gia đình con.
– Con xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tịnh tài là… để hồi hướng phúc báu đến cho chư vị vong linh (nếu cúng dường chung cho các vong linh thì đọc chung, nếu cúng dường riêng cho từng mục vong linh thì đọc riêng số tịnh tài của từng mục vong linh)

(Chủ sám đọc tiếp)

Nguyện các vong linh được nương oai lực Tam Bảo, công đức tu tập lục hòa của chúng con, mà được duyên lành cùng chúng con và các Phật tử câu lạc bộ Cúc Vàng, tinh tấn trên con đường Bồ Đề cầu Vô Thượng Bồ Đề, tinh tấn thực hành công hạnh Bồ Đề, để cầu hạnh phúc an lạc cho mình, cầu hạnh phúc an lạc cho chúng sinh và mong nguyện cho chính Pháp trụ lâu dài ở thế gian.

Trường hợp mùng 8 nhận giới và xả giới sáng mùng 9 thì bạch: và hôm qua là ngày 8 tháng 4 năm…, chúng con đã thọ nhận (7 giới/8 giới tu tập một ngày một đêm)…, giờ này đã viên mãn, chúng con xin được xả giới.

(Tiếp)

Giờ này chúng con xin được tác lễ tu tập.

Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát! (1 chuông. 1 lễ)

3. Kệ Tán

(Quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

Kính lạy Đức Thế Tôn
Hôm nay
Phật tử chúng con
Nương Đức chúng Tăng
Hướng về đảnh lễ
Đản sinh của Ngài
Thái tử Tất Đạt Đa
Trong a tăng kỳ kiếp
Sinh nơi cõi Sa Bà
Hành Bồ Tát cứu khổ
Hóa hiện vô số thân
Trong tất cả các loài
Máu thịt của Bồ Tát
Dâng hiến cho chúng sinh
Mong chúng sinh thoát khổ

Nơi cung trời Đâu Suất
Dạy cho chúng chư Thiên
Ba pháp định tuệ xả
Bồ Tát lòng canh cánh
Chúng sinh cõi Sa Bà
Đầy tham lam sân giận
Chẳng biết rõ cội nguồn
Tội phúc cùng nhân quả
Nên phiền não khổ đau

Bồ Tát liền từ giã
Chư Thiên trời Đâu Suất
Hạ sinh xuống thế gian
Hiện tướng voi sáu ngà
Nhập thai nơi hoàng hậu
Ma Da bậc hiền đức
Tịnh Phạn Vua anh minh

Tháng Tư trời trong sáng
Gió mát hòa chim ca
Vô Ưu hoa nở rộ
Nơi vườn Lâm Tỳ Ni
Bồ Tát đã đản sinh

Lọng trắng liền hóa hiện
Che cho thân Bồ Tát
Bảy bước chân Ngài đi
Hoa sen nâng đỡ gót

Ngài hướng về phương Đông
Nguyện làm người dẫn đường
Cho tất cả chúng sinh

Ngài hướng về phương Nam
Sẽ làm ruộng phước lành
Cho khắp chốn nhân thiên

Ngài hướng về phương Tây
Đây là kiếp cuối cùng
Thực hành Bồ Tát đạo

Ngài hướng về phương Bắc
Chính ngay trong kiếp này
Chứng đắc Vô Thượng Đạo

Đến bước đi thứ bảy
Bồ Tát liền dừng lại
Một tay chỉ lên trời
Tự làm chỗ quy y
Cho Thiên nhân sáu nẻo.
Một tay chỉ xuống đất
Chiết phục các ma binh

Bỗng từ nơi hư không
Hai dòng nước sạch thiêng
Một nóng và một lạnh
Như thuận nghịch cõi đời
Tắm lên thân Bồ Tát
Vốn sạch trong vô nhiễm
Bồ tát thật oai nghiêm
Cất tiếng vang rúng động
Giữa khắp chốn nhân thiên
Bồ Tát liền tuyên bố
“Thiên thượng, thiên hạ
Duy ngã độc tôn”

Hôm nay
Phật tử chúng con
Nương Đức chúng Tăng
Thành tâm kính lễ
Đản sinh của Ngài
Đản sinh cao quý
Đản sinh vi diệu
Cứu khổ chúng sinh.
Nam mô Lâm Tỳ Ni viên, Vô Ưu thọ hạ, thị hiện đản sinh Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông)

4. Đảnh Lễ

(Quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

Nhất tâm kính lễ: A tăng kỳ kiếp thương xót chúng sinh phát tâm Bồ Đề, hành hạnh Bồ Tát cầu vô thượng đạo.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

Nhất tâm kính lễ: Từ trời Đâu Suất, Bồ Tát Hộ Minh, soi khắp địa cầu, cõi nước Ấn Độ, dòng họ Cam Giá, đầy đủ túc duyên, giáng thần nhập thai, hoàng hậu Ma Da, cung vua Tịnh Phạn.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

Nhất tâm kính lễ: Bồ Tát hiện thân voi trắng sáu ngà, ngậm đài sen trắng từ trên thiên cung hướng về phía Đông, tiến xuống phía Nam, rống tiếng oai hùng, nhiễu quanh long sàng ba vòng phía hữu giáng sanh vào lòng Phật mẫu Ma Da.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

Nhất tâm kính lễ: Bồ Tát nhập mẫu thai, Phật mẫu tâm được hoan hỷ, thân thể khoan khoái, luôn luôn thấy rõ thân hình Bồ Tát đầy đủ mọi bộ phận và chân tay.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

Nhất tâm kính lễ: Bồ Tát trong thai chân xếp kiết già, hướng mặt phía trước an nhiên như một bức tượng vàng trong động báu.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

Nhất tâm kính lễ: Giữa rừng Vô ưu, trăng tròn tháng tư, chư thiên tụ hội, nhạc trời reo vang, mừng đấng cứu đời, Bồ Tát giáng sinh trần thế.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

Nhất tâm kính lễ: Bồ Tát viên mãn Bảy đạo Bồ Đề, khi vừa đản sinh, lọng trắng che đầu, sen vàng nâng gót, bảy bước xưng tôn, hai dòng nước thiêng, một nóng một lạnh, từ nơi hư không, tắm thân Bồ Tát.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

Nhất tâm kính lễ: Bồ Tát khi vừa đản sinh, lọng trắng che đầu, sen vàng nâng gót, bảy bước xưng tôn, hướng về phương Ðông, làm người dẫn đường cho các chúng sinh.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

Nhất tâm kính lễ: Bồ Tát khi vừa đản sinh, lọng trắng che đầu, sen vàng nâng gót, bảy bước xưng tôn, hướng về phương Nam, làm ruộng phước lành cho các chúng sanh.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

Nhất tâm kính lễ: Bồ Tát khi vừa đản sinh, lọng trắng che đầu, sen vàng nâng gót, bảy bước xưng tôn hướng về phương Tây, là kiếp cuối cùng, hành hạnh Bồ Tát.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

Nhất tâm kính lễ: Bồ Tát khi vừa đản sinh, lọng trắng che đầu, sen vàng nâng gót, bảy bước xưng tôn hướng về phương Bắc, ngay trong kiếp này đắc thành đạo quả Vô Thượng Bồ Đề.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

Nhất tâm kính lễ: Bồ Tát khi vừa đản sinh, lọng trắng che đầu, sen vàng nâng gót, bảy bước xưng tôn, một tay chỉ trời, làm chỗ quy y, thiên nhân sáu nẻo.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

Nhất tâm kính lễ: Bồ Tát khi vừa đản sinh, lọng trắng che đầu, sen vàng nâng gót, bảy bước xưng tôn, một tay chỉ đất, chiết phục ma binh.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

Nhất tâm kính lễ: Bồ Tát khi vừa đản sinh, lọng trắng che đầu, sen vàng nâng gót, bảy bước xưng tôn, oai nghiêm cất tiếng, rúng động tam thiên “Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn”.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

Nhất tâm kính lễ: Nam mô Lâm Tỳ Ni Viên Vô Ưu Thọ Hạ Thị Hiện Đản Sinh Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 3 lễ)

5. Cúng Thực

(Nếu không cúng thực thì bỏ qua phần này)

a. Văn bạch

(Quỳ, chắp tay)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con/chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh, chư Hộ Pháp, chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì chứng giám, chư vong linh hoan hỷ, hôm nay con/chúng con thành tâm sắm sửa vật thực dâng cúng:

Thượng: xin dâng lên cúng dường thập phương chư Phật chứng minh.
Trung: xin dâng lên cúng dường chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh.
Hạ: xin dâng cúng đến cho chư Thiên, chư Thần Linh tại nơi đây, chư linh Thần hộ trì.
Sau: xin hiến cúng cho tất cả các vong linh mà con/chúng con đã thỉnh mời. Nguyện cho các vong linh được nương sự bố thí trong đàn lễ cúng này của con/chúng con mà được thọ thực no đủ.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni (1 chuông)

b. Tụng thần chú cúng thực
(Ngồi, pháp khí: chuông, mõ)
Biến thực chân ngôn: Nam mô tát phạ đát tha, nga đá phả rô chỉ đế, ám tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (7 lần. 1 chuông)
Biến thủy chân ngôn: Nam mô tô rô bà ra, đát tha nga đá ra, đát điệt tha, án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô sa bà ha. (7 lần. 1 chuông)
Phổ cúng dường: Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. (7 lần. 3 chuông)

Nguyện cho các vong linh
Được thọ thực no đủ
Nghe kinh giác ngộ Pháp
Sinh lòng kính tín Phật
Nương tựa nơi Tam Bảo
Tu hành cầu thoát khổ
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 vái)

(Vào ngày nghe Pháp, nếu nghe Pháp tại vị trí khác thì bạch Phật để di chuyển xuống vị trí nghe Pháp, sau đó thực hành các nghi thức tiếp theo tại vị trí nghe Pháp.
Văn bạch: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này con/chúng con xin di chuyển đến vị trí khác để nghe Pháp và thực hiện các phần còn lại của nghi thức tại vị trí nghe Pháp. (1 chuông. 1 lễ))

6. Tán Pháp

(Ngồi; khai chuông mõ)

Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn,
Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp.
Nay con nghe thấy vâng gìn giữ,
Nguyện hiểu nghĩa chân đức Thế Tôn.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần. 3 chuông)

7. Tụng Kinh – Nghe Pháp – Ngồi Thiền

Văn Bạch Trước Khi Tụng Kinh: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này con/chúng con xin phép tụng kinh (đọc tên bài kinh)…

Văn Bạch Trước Khi Nghe Pháp: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này con/chúng con xin phép nghe Pháp (tên bài Pháp)…

Văn Bạch Trước Khi Ngồi Thiền: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này con/chúng con xin phép ngồi thiền, theo đề mục (đọc đề mục quán theo ngày tu tập):…
Con/chúng con xin được sự gia trì của Tam Bảo, chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì và xin thỉnh các chúng có hữu duyên nơi đàn tràng này cùng tùy duyên tu tập.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Văn Bạch Xả Thiền:
(Ba tiếng chuông; chắp tay)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con/chúng con xin xả thiền.

(Xem tại phần B.II.2. Để xem hướng dẫn chọn chương trình tu phù hợp phía dưới)

* CHƯƠNG TRÌNH SỐ 1:

Xem tại đây (ấn vào tên bài): Chương trình tu số 1 kính mừng Phật đản

* CHƯƠNG TRÌNH SỐ 2:

Xem tại đây (ấn vào tên bài): Chương trình tu số 2 kính mừng Phật đản

8. Phát Nguyện Bồ Đề

(Quỳ gối; chắp tay)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Con/chúng con xin nguyện cùng các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa phát nguyện thực hành công hạnh:

PHÁT TÂM BỒ ĐỀ
HỘ TRÌ TAM BẢO
CHUYỂN TẢI PHẬT PHÁP
RỘNG KHẮP THẾ GIAN. (3 lần)

Con/chúng con nguyện hồi hướng cho Chính Pháp của Phật được tuyên dương, được hưng thịnh. (1 chuông. 1 lễ)

9. Bạch Phát Nguyện Nam Mô Lâm Tỳ Ni Viên

(Nếu ai phát nguyện thì bạch phần này, không phát nguyện thì bỏ qua phần này)

Nam mô Lâm Tỳ Ni Viên Vô Ưu Thọ Hạ Thị Hiện Đản Sinh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đệ tử con tên là… Pháp danh… tu tập tại đạo tràng… thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng chùa Ba Vàng, con xin hứa sẽ nương tựa Tam bảo, trong hạnh vâng lời, tu tập theo sự chỉ dạy của Sư Phụ cùng chư Tăng và sự hướng dẫn sách tấn của Chủ nhiệm Câu lạc bộ Cúc Vàng, thực hành sáu Pháp hòa kính trong đạo tràng… và trong Câu lạc bộ Cúc Vàng, để được thọ hưởng phần nào thành quả mà Đức Phật đã xây đắp bằng máu thịt trong các kiếp sinh tử vì chúng sinh.

10. Phục Nguyện Hồi Hướng

(Quỳ gối; chắp tay)
a. Văn bạch thỉnh mời vong linh về đàn chẩn tế

(Tùy duyên có hoặc không thỉnh mời các mục tâm linh trong khi tu tập chương trình này về đàn chẩn tế. Các mục tâm linh của chương trình bài số 8 không thỉnh mời về đàn chẩn tế.)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con tên là… Pháp danh… là Phật tử (chính thức/dự thính đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa)… đang tu tập tại đạo tràng… thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng.

Trường hợp có phát tâm cúng dường thì bạch:

Con/chúng con xin thỉnh (đọc các mục tâm linh thỉnh về đàn chẩn tế)…, vào ngày… tháng… năm… về tại chùa Ba Vàng, tham dự buổi lễ trai đàn chẩn tế cầu siêu, để nhận phần phúc báu cúng dường của con/gia đình chúng con và của các thí chủ tại đàn lễ, từ sự chú nguyện của chư Tăng, thọ thực phần hiến cúng vật phẩm trong đàn lễ và nương tựa Tam Bảo, nương tựa quý Thầy, nghe kinh thính Pháp khai thị được giác ngộ, được phát tâm Bồ Đề tu tập cầu giải thoát.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

Trường hợp không phát tâm cúng dường thì bạch:

Con/chúng con do duyên không cúng dường tịnh tài về đàn chẩn tế hồi hướng cho (đọc các mục tâm linh thỉnh về đàn chẩn tế)... được, nhưng con/chúng con xin nương nhờ vào Tam Bảo, con/chúng con xin được bạch thỉnh chư vị, vào ngày… tháng… năm… về tại chùa Ba Vàng, tham dự buổi lễ trai đàn chẩn tế cầu siêu, theo sự bố thí của đàn lễ mà tùy duyên được hưởng phần phước từ các thí chủ, con/chúng con cũng mong nguyện cho vong linh được nghe kinh thính pháp và theo oai lực công đức tu hành phạm hạnh đầu đà của chư Tăng chùa Ba Vàng, mà giác hiểu được lời Đức Phật dạy, nương tựa Tam Bảo, nương tựa chư Tăng tu hành sớm được thoát khổ.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

b. Phục nguyện

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni tác đại chứng minh.
Hôm nay kỷ niệm ngày đức Thế Tôn đản sinh, đệ tử con/chúng con trì niệm hồng danh, xưng dương công đức của Ngài, đây là lòng tri ân của hết thảy con/chúng con đối với ân đức cao vời của Đấng Từ Phụ Thích Ca.

(Đại chúng cùng tụng)

Kính mừng ngày
Đức Phật đản sinh
Đệ tử chúng con
Phát nguyện tu hành
Tụng kinh thiền quán
Nguyện xin chư Phật
Dẫn dắt cho con
Đi trên con đường
Cầu Vô Thượng Đạo
Nguyện xin chư Phật
Gia trì cho con
Luôn luôn tinh tấn
Thực hành công hạnh
Bồ Đề cao quý
Hiện tại kiếp này
Và muôn kiếp sau
Đều gặp Minh Sư
Bậc thiện tri thức
Tu nguyện Bồ Đề
Thực hành công hạnh
Hộ trì Tam Bảo
Chuyển tải Phật Pháp
Rộng khắp thế gian
Lợi mình lợi người
Hồi hướng về Vô Thượng Bồ Đề. (1 chuông)
Hiện tại kiếp này
Và muôn kiếp sau
Nương nơi Tam Bảo
Kiến lập pháp hội
Tu pháp lục hòa giải thoát
Khiến cho chúng sinh
Hoan hỷ thực hành
Lợi ích nhân thiên. (1 chuông)
Chúng con lại nguyện cầu
Bậc Thánh sớm giáng trần
Dẫn độ chúng sinh
Vào dòng giải thoát. (1 chuông)
Nguyện cầu Sư trưởng
Tứ đại điều hòa
Trụ thế Sa Bà dài lâu
Tuyên dương chính Pháp Phật
Lợi ích chúng hữu tình. (1 chuông)
Nguyện cho hết thảy
Chư Thiên, chư Thần
Cùng với cha mẹ
Hiện tại kiếp này
Và muôn kiếp trước
Thân bằng quyến thuộc
Và các vong linh
Hữu duyên đàn lễ,
Pháp hội hôm nay
Gia tiên tiền tổ
Oan gia trái chủ
Của cả gia đình
Nương nhờ công đức
Của Pháp lục hòa
Mà được duyên lành
Được nương Tam Bảo
Giác ngộ Phật Pháp
Cùng với chúng con
Kết duyên pháp lữ
Trợ duyên cho nhau
Tu đạo Bồ Đề. (1 chuông)
Cùng xin hồi hướng
Cho cả gia đình
Bình an mạnh khỏe
Gia đạo hưng long
Ác nạn tiêu trừ
Công việc hanh thông
Tu theo Phật Pháp. (1 chuông)
Lại hướng nguyện cho
Đạo Phật hưng thịnh
Trên toàn thế giới
Đất nước Việt Nam
Luôn có minh quân
Lãnh đạo đất nước
Hưởng ân Tam Bảo
Như thuở vua Trần Nhân Tông
Đất nước thịnh hưng.
Nhân dân an lạc. (1 chuông)
Chúng con lại nguyện
Chư Thiên, thiện Thần
Gia tâm ủng hộ
Thời tiết thuận hòa
Giảm bớt thiên tai
Hạn hán, động đất
Dịch bệnh, mất mùa
Chiến tranh loạn lạc
Khiến cho:
Quốc Thái dân an
Thế Giới hòa bình (1 chuông)
Nguyện cho:
Pháp giới chúng sinh
Đồng thành Phật đạo. (1 chuông)

Trường hợp tu riêng tại nhà thì bạch: Con/chúng con cũng xin hồi hướng cho gia đình của con/chúng con các việc hiện tại (đọc các việc cụ thể, mà gia đình đang mong cầu, hoặc mong cầu chuyển nghiệp của bài số 8):…

Trường hợp tu theo nhóm/đạo tràng thì bạch: Chúng con cũng xin hồi hướng cho các gia đình của chúng con các việc hiện tại nguyện được (các Phật tử đọc thầm theo mong cầu)…
(Tiếp)

(Năm nào có dịch bệnh, thiên tai, thì đọc phần dưới tùy duyên thay đổi cho phù hợp)

Con/chúng con lại xin hồi hướng hóa giải nghiệp dịch bệnh phát sinh, động đất, các nạn nước do biển động và lũ quét, lụt lội, tiêu trừ ác nghiệp chết trùng trong các nạn dịch này cho chúng sinh. Hồi hướng cho các chúng Hành Bệnh Quỷ Vương, Ác Độc Quỷ Vương, Đa Ác Quỷ Vương… Huyết Lệ Sầu Quỷ Vương, cùng các tiểu quỷ tử (theo kinh Địa Tạng) có liên quan tới ác nạn dịch bệnh covid của nhân loại, nguyện cho chúng quỷ này, được nương các công đức tu tập Pháp lục hòa của con/chúng con, mà tăng phúc tăng duyên giác ngộ Phật Pháp, từ bỏ việc ác hộ trì việc thiện, phát tâm Bồ Đề, hộ trì Tam Bảo, cùng với con/chúng con kết duyên pháp lữ, thực hành công hạnh Bồ Đề chuyển tải Phật Pháp phổ độ chúng sinh cầu Vô Thượng Bồ Đề.
Hồi hướng cho (các) gia đình con/chúng con không rơi vào các ác nạn, ác dịch này, nạn dịch bệnh sớm được hóa giải để cho chúng nhân được bình an hạnh phúc tu theo chính đạo.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

c. Hồi hướng

Công phu công đức có bao nhiêu,
Con xin lấy đó hồi hướng về
Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh,
Thảy đều thể nhập vô sinh nhẫn. (1 chuông)
Nguyện tiêu ba chướng trừ phiền não,
Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời
Nguyện các tội chướng thảy tiêu trừ,
Đời đời thường hành Bồ Tát đạo. (1 chuông)
Nguyện đem công đức tu hành này,
Chan rải mười phương khắp tất cả
Hết thảy chúng con cùng các loài
Đồng được lên ngôi Vô Thượng giác. (3 chuông)

11. Tam Quy

(Quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sinh, hiểu rõ đạo lớn, phát tâm Bồ Đề. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sinh, vào sâu kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sinh, thống lý đại chúng, hết thảy không ngại. (3 chuông. 1 lễ)

HẾT

Xem nghi thức đầy đủ

LIÊN HỆ

Nếu có bất cứ vấn đề gì thắc mắc, kính mời quý đạo hữu liên hệ với:
Phật tử: Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán):
– Ban Liên Lạc của Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán): 0984243810
– Nhắn tin vào facebook:
Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán):
facebook.com/PhamThiYen.TamChieuHoanQuan1970
– Đăng lên nhóm facebook:
Tâm Sự Cùng Cô Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán):
facebook.com/groups/PhamThiYenTCHQ
– Email: phamthiyen.tchq1970@gmail.com

100.426 lượt xem
10/05/2022

Bình luận (13)

 1. N
  N

  Nguyễn Thị Hiền

  09/05/2022

  Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
  Con xin thành kính tri ân công đức của Sư Phụ cùng đại Tăng ạ.
  Cùng Cô chủ nhiệm câu lạc bộ Cúc Vàng tập tu lục hòa ạ. Chúng con cảm thấy ngày kỷ niệm Đức Phật đản sinh thật là hạnh phúc và ý nghĩa ạ

  1. b
   b

   bùi hà

   16/05/2022

   a di đà phật

 2. N
  N

  Nguyễn Thị Mơ

  09/05/2022

  Xin tri ân Sư Phụ cùng chư Tăng chùa Ba Vàng và Cô chủ nhiệm

 3. B
  B

  Bùi Thị Thùy Linh

  09/05/2022

  Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con xin tri ân công đức của Cô chủ nhiệm. Chúng con vô cùng hạnh phúc khi phật đản sinh ạ.

 4. B
  B

  Bùi Thị Thùy Linh

  09/05/2022

  Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con xin tri ân công đức của Cô chủ nhiệm.

 5. N
  N

  Nguyễn Thị Huê

  06/05/2022

  Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
  Chúng con vô cùng hoan hỉ cho ngày lễ Phật Đản mừng Đức Phật Đản sinh ra đời.

Xem nhiều nhất trong chuyên mục