Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Chương trình tu tập kính mừng Phật đản

A. Lời Dẫn

Đức Phật đản sinh là sự kiện thiêng liêng và vô cùng hy hữu – sự đản sinh vì lợi ích cho nhân thiên và muôn loài. Chính vì vậy, ngày Khánh Đản của đấng Từ phụ Thích Ca Mâu Ni là một trong những lễ hội quan trọng nhất của toàn thể Tăng Ni, Phật tử trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, đã được Tổ chức Liên Hiệp Quốc chính thức công nhận là một trong những ngày Lễ hội Tôn giáo của thế giới.

Đức Phật đã trải qua ba a tăng kỳ kiếp hành Bồ Tát đạo, tạo lập công đức Ba la mật, xả máu thịt, thân mạng vì mong cầu hạnh phúc và an lạc cho chúng sinh. Cho nên, với tâm tri ân sâu nặng, hướng về ngày Khánh đản thiêng liêng của Đấng Đại giác Thích Ca Mâu Ni, Phật tử dành một tuần lễ tu tập tụng kinh, thiền quán để cảm niệm ân đức của Ngài, mong nguyện tâm tri ân và công đức tu tập này hướng đến cầu thành tựu Vô Thượng Bồ Đề trong mai sau.

Quý Phật tử tùy duyên tải và in chương trình tu tập tại đây (ấn vào tên bài):

Chương trình tu tập kính mừng Phật đản (Dành cho nhân dân Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa)

Chương trình tu tập kính mừng Phật đản (Dành cho Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa)

B. Hướng Dẫn

I. Đối Tượng Tu Tập

Chương trình dành cho hai đối tượng:
(1) Nhân dân và Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa
(2) Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa
– Thực hành nghi thức chung: Nếu trong gia đình/hội chúng, có cả thành viên đã phát nguyện tu lục hòa và thành viên chưa phát nguyện tu lục hòa, thì sẽ dùng chung chương trình dành cho Phật tử đã phát nguyện tu lục hòa.
Giải thích:
(1) Nhân dân và Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa: Nhân dân là những người chưa quy y Tam Bảo; Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa là những người đã quy y Tam Bảo, nhưng chưa phát tâm Bồ Đề tu lục hòa.
(2) Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa: Các Phật tử đã được phát nguyện Bồ Đề và phát nguyện tu sáu Pháp hòa kính là: 1. Thân hòa đồng trụ; 2. Khẩu hòa vô tránh; 3. Ý hòa đồng duyệt; 4. Giới hòa đồng tu; 5. Kiến hòa đồng giải; 6. Lợi hòa đồng quân.

II. Thời Gian Tu Tập

Thời gian tu tập trong một tuần từ: 15/4 đến 21/4

C. Nghi Thức

Nếu quý đạo hữu tham gia chương trình phát trực tiếp của quý Thầy, thì quý đạo hữu thực hiện như sau: Nguyện hương + Văn khấn theo chương trình này -> Theo dõi chương trình trực tiếp của quý Thầy -> Kết thúc -> Thực hiện các phần còn thiếu của chương trình này.

Quý đạo hữu thực hiện 1 trong 2 nghi thức dưới đây:

I. Nghi Thức Dành Cho Nhân Dân Và Phật Tử Chưa Phát Nguyện Bồ Đề Tu Lục Hòa

1. Nguyện Hương

(Quỳ. Thực hiện 1 trong 2 văn nguyện hương dưới đây)

a. Dùng hương đốt, hương trầm,…

Nguyện đem lòng thành kính
Gửi theo đám mây hương
Phảng phất khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

b. Dùng tâm hương

Nguyện ý thành, tâm kính
Biến mãn khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

2. Văn Khấn

(Quỳ, chắp tay bạch)

Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Đệ tử con tên là:… Pháp danh (nếu có):… Hiện đang ở tại:…

(Tuỳ duyên có/không đọc phần này: Con đang tu tập tại đạo tràng… thuộc câu lạc bộ Cúc Vàng.)

Hôm nay là ngày… tháng… năm… đệ tử con xin đại diện cho gia đình, dâng lời tác bạch lên Đức Thế Tôn: Chúng con hân hoan vui mừng nhớ nghĩ về sự Đản sinh của Thái Tử Tất Đạt Đa, sự xuất hiện của Đấng Toàn giác Phật Thích Ca Mâu Ni đem đến hạnh phúc cho nhân thiên và muôn loài. Chúng con kính bạch Đức Thế Tôn, hòa chung với niềm vui của những người con Phật trong những ngày kỷ niệm Đức Thế Tôn giáng thế, để hóa độ chúng sinh, đệ tử chúng con thành tâm cung kính đối trước Phật đài, dâng lời tán dương công đức bậc Thầy của ba cõi, xưng tụng hồng danh bậc giác ngộ của muôn loài, cùng tùy hỷ theo lời phát nguyện thực hành công hạnh Bồ Đề cầu Vô Thượng đạo, chúng con xin tu tập theo “Chương trình tu tập kính mừng Phật đản” để được hiểu phần nào về công đức, trí tuệ, tâm từ bi và đạo hạnh của Đức Phật Thích Ca từ khi Ngài còn hành đạo Bồ Tát cho tới khi đản sinh làm Thái tử nước Xá Vệ con vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Da. Chúng con xin thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh nương oai lực Tam Bảo, quang giáng nơi đàn tràng ủng hộ, chúng con cũng xin thỉnh chư vong linh gia tiên tiền tổ, vong linh trên đất cùng các vong linh có hữu duyên với gia đình chúng con

(Nếu kết hợp tu bài số 8 thì bạch, nếu không kết hợp tu bài số 8 thì không bạch phần in đậm này: Con cũng xin thỉnh mời các vong linh trên các nghiệp (đọc tên nghiệp)… mà con đã bạch thỉnh khi phát nguyện tu 49 ngày bài số 8)

Được nương oai lực Tam Bảo, mà được duyên lành cùng chúng con phát tâm Bồ Đề, tinh tấn trên con đường Bồ Đề cầu Vô Thượng Bồ Đề, để cầu hạnh phúc an lạc cho mình, cầu hạnh phúc an lạc cho chúng sinh và mong nguyện cho chính Pháp trụ lâu dài ở thế gian.
Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát!

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

3. Tán

(Quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

Kính lạy Đức Thế Tôn
Hôm nay
Phật tử chúng con
Nương Đức chúng Tăng
Hướng về đảnh lễ
Đản sinh của Ngài
Thái tử Tất Đạt Đa
Trong a tăng kỳ kiếp
Sinh nơi cõi Sa Bà
Hành Bồ Tát cứu khổ
Hóa hiện vô số thân
Trong tất cả các loài
Máu thịt của Bồ Tát
Dâng hiến cho chúng sinh
Mong chúng sinh thoát khổ

Nơi cung trời Đâu Suất
Dạy cho chúng chư Thiên
Ba pháp định tuệ xả
Bồ Tát lòng canh cánh
Chúng sinh cõi Sa Bà
Đầy tham lam sân giận
Chẳng biết rõ cội nguồn
Tội phúc cùng nhân quả
Nên phiền não khổ đau

Bồ Tát liền từ giã
Chư Thiên trời Đâu Suất
Hạ sinh xuống thế gian
Hiện tướng voi sáu ngà
Nhập thai nơi hoàng hậu
Ma Da bậc hiền đức
Tịnh Phạn Vua anh minh

Tháng Tư trời trong sáng
Gió mát hòa chim ca
Vô Ưu hoa nở rộ
Nơi vườn Lâm Tỳ Ni
Bồ Tát đã đản sinh

Lọng trắng liền hóa hiện
Che cho thân Bồ Tát
Bảy bước chân Ngài đi
Hoa sen nâng đỡ gót

Ngài hướng về phương Đông
Nguyện làm người dẫn đường
Cho tất cả chúng sinh

Ngài hướng về phương Nam
Sẽ làm ruộng phước lành
Cho khắp chốn nhân thiên

Ngài hướng về phương Tây
Đây là kiếp cuối cùng
Thực hành Bồ Tát đạo

Ngài hướng về phương Bắc
Chính ngay trong kiếp này
Chứng đắc Vô Thượng Đạo

Đến bước đi thứ bảy
Bồ Tát liền dừng lại
Một tay chỉ lên trời
Tự làm chỗ quy y
Cho Thiên nhân sáu nẻo.
Một tay chỉ xuống đất
Chiết phục các ma binh

Bỗng từ nơi hư không
Hai dòng nước sạch thiêng
Một nóng và một lạnh
Như thuận nghịch cõi đời
Tắm lên thân Bồ Tát
Vốn sạch trong vô nhiễm
Bồ tát thật oai nghiêm
Cất tiếng vang rúng động
Giữa khắp chốn nhân thiên
Bồ Tát liền tuyên bố
“Thiên thượng, thiên hạ
Duy ngã độc tôn”

Hôm nay
Phật tử chúng con
Nương Đức chúng Tăng
Thành tâm kính lễ
Đản sinh của Ngài
Đản sinh cao quý
Đản sinh vi diệu
Cứu khổ chúng sinh.
Nam mô Lâm Tỳ Ni viên, Vô Ưu thọ hạ, thị hiện đản sinh Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

4. Đảnh Lễ

Nhất tâm kính lễ: A tăng kỳ kiếp thương xót chúng sinh phát tâm Bồ Đề, hành hạnh Bồ Tát cầu vô thượng đạo. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

Nhất tâm kính lễ: Từ trời Đâu Suất, Bồ Tát Hộ Minh, soi khắp địa cầu, cõi nước Ấn Độ, dòng họ Cam Giá, đầy đủ túc duyên, giáng thần nhập thai, hoàng hậu Ma Da, cung vua Tịnh Phạn. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

Nhất tâm kính lễ: Bồ Tát hiện thân voi trắng sáu ngà, ngậm đài sen trắng từ trên thiên cung hướng về phía Đông, tiến xuống phía Nam, rống tiếng oai hùng, nhiễu quanh long sàng ba vòng phía hữu giáng sanh vào lòng Phật mẫu Ma Da. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

Nhất tâm kính lễ: Bồ Tát nhập mẫu thai, Phật mẫu tâm được hoan hỷ, thân thể khoan khoái, luôn luôn thấy rõ thân hình Bồ Tát đầy đủ mọi bộ phận và chân tay. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

Nhất tâm kính lễ: Bồ Tát trong thai chân xếp kiết già, hướng mặt phía trước an nhiên như một bức tượng vàng trong động báu. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

Nhất tâm kính lễ: Giữa rừng Vô ưu, trăng tròn tháng tư, chư thiên tụ hội, nhạc trời reo vang, mừng đấng cứu đời, Bồ Tát giáng sinh trần thế. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

Nhất tâm kính lễ: Bồ Tát viên mãn Bảy đạo Bồ Đề, khi vừa đản sinh, lọng trắng che đầu, sen vàng nâng gót, bảy bước xưng tôn, hai dòng nước thiêng, một nóng một lạnh, từ nơi hư không, tắm thân Bồ Tát. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

Nhất tâm kính lễ: Bồ Tát khi vừa đản sinh, lọng trắng che đầu, sen vàng nâng gót, bảy bước xưng tôn, hướng về phương Ðông, làm người dẫn đường cho các chúng sinh. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

Nhất tâm kính lễ: Bồ Tát khi vừa đản sinh, lọng trắng che đầu, sen vàng nâng gót, bảy bước xưng tôn, hướng về phương Nam, làm ruộng phước lành cho các chúng sanh. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

Nhất tâm kính lễ: Bồ Tát khi vừa đản sinh, lọng trắng che đầu, sen vàng nâng gót, bảy bước xưng tôn hướng về phương Tây, là kiếp cuối cùng, hành hạnh Bồ Tát. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

Nhất tâm kính lễ: Bồ Tát khi vừa đản sinh, lọng trắng che đầu, sen vàng nâng gót, bảy bước xưng tôn hướng về phương Bắc, ngay trong kiếp này đắc thành đạo quả Vô Thượng Bồ Đề. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

Nhất tâm kính lễ: Bồ Tát khi vừa đản sinh, lọng trắng che đầu, sen vàng nâng gót, bảy bước xưng tôn, một tay chỉ trời, làm chỗ quy y, thiên nhân sáu nẻo. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

Nhất tâm kính lễ: Bồ Tát khi vừa đản sinh, lọng trắng che đầu, sen vàng nâng gót, bảy bước xưng tôn, một tay chỉ đất, chiết phục ma binh. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

Nhất tâm kính lễ: Bồ Tát khi vừa đản sinh, lọng trắng che đầu, sen vàng nâng gót, bảy bước xưng tôn, oai nghiêm cất tiếng, rúng động tam thiên “Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn”. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

Nhất tâm kính lễ: Nam mô Lâm Tỳ Ni Viên Vô Ưu Thọ Hạ Thị Hiện Đản Sinh Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (chuông) (3 lễ)

5. Tụng Kinh

(Ngồi; khai chuông mõ; pháp khí: mõ)

Kệ khai kinh

Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn,
Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp.
Nay con nghe thấy vâng gìn giữ,
Nguyện hiểu nghĩa chân đức Thế Tôn.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần) (3 chuông)

Kinh tụng
(Quý đạo hữu ấn vào tên bài kinh để xem bài kinh)

(Ngồi tụng; pháp khí: mõ)

Ngày 1: Bài kinh: Chuyện con thỏ (Tiền thân Sasa)

Ngày 2: Bài kinh: Chuyện phần cháo cúng dường (Tiền thân Kummasàpinda)

Ngày 3: Bài kinh: Phát tâm cúng dường quyết định thọ ký

Ngày 4: Bài kinh: Cung trời Đâu Suất đại Bồ Tát quán sát duyên đản sinh

Ngày 5: Bài kinh: Sự kiện đại Bồ Tát nhập thai 

Ngày 6: Bài kinh: Sự kiện đại Bồ Tát đản sinh

Ngày 7: Bài kinh: Thần lực và trí tuệ của Bồ Tát khi ở hoàng cung

6. Nghe Pháp

(Quý Phật tử ấn vào tên bài để mở)

Ngày 1: Quán chiếu để tăng trưởng công đức sách tấn, thực hành phạm hạnh

Ngày 2: Quán chiếu tin sâu nhân quả để bố thí, cúng dường trong mọi hoàn cảnh

Ngày 3: Quán chiếu để tăng trưởng tâm kiên định trong việc bố thí và thực hành thiện phận sự

Ngày 4: Quán chiếu từ bỏ hành vi tham dục

Ngày 5: Tư duy quán chiếu để tán thán bạn đồng tu

Ngày 6: Quán chiếu loại trừ tâm bất thiện khi được chỉ lỗi, sách tấn tu lục hòa

Ngày 7: Quán chiếu để kính tri ân Phật – phát sinh tinh tấn lục hòa

7. Cúng Thực

(Nếu không cúng thực thì bỏ qua phần này)

a. Văn bạch
(Quỳ, chắp tay)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con xin được dâng vật thực cúng dường:
Thượng: Con xin dâng lên cúng dường thập phương chư Phật chứng minh.
Trung: Con xin cúng dường lên chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh.
Hạ: Con xin cúng dường cho chư Thiên, chư Thần Linh, Thổ Địa tại nơi đây.
Sau: Con xin được nương oai lực Tam Bảo, hiến cúng cho tất cả các vong linh đã thỉnh mời. Nguyện cho các vong linh được nương sự bố thí trong đàn lễ cúng này của con mà được thọ thực no đủ.

b. Tụng thần chú cúng thực
(Ngồi, pháp khí: chuông, mõ)
Biến thực chân ngôn: Nam mô tát phạ đát tha, nga đá phả rô chỉ đế, ám tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (7 lần. 1 chuông)
Biến thủy chân ngôn: Nam mô tô rô bà ra, đát tha nga đá ra, đát điệt tha, án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô sa bà ha. (7 lần. 1 chuông)
Phổ cúng dường: Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. (7 lần. 3 chuông)

8. Ngồi Thiền

(Ngồi; chắp tay bạch)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này con xin phép ngồi thiền, theo đề mục (đọc đề mục quán theo ngày tu tập, đọc đề mục xong thì xuống dưới đọc tiếp):

Ngày 1: Đề mục quán:
1. Quán chiếu về lợi ích tu Bát quan trai giới và khởi lên tâm tinh tấn trì giới Bát quan trai để khuyến hóa chúng sinh tu hành phạm hạnh Bát quan trai giới.
2. Tư duy về việc bố thí thức ăn nếu ngày tu Bát quan trai giới hết thức ăn để chúng ta thực hành phạm hạnh, từ đó tiến tới tư duy để phát khởi bố thí phần.
3. Tư duy về sự bố thí khi Đức Phật thực hành Bồ tát đạo để phát khởi lên tâm kính ân Đức Phật.
4. Tư duy về việc Sư Phụ kiến lập được tứ chúng tu hành phạm hạnh, thực hành bố thí, từ đó chúng ta khởi tâm kính ân đối với Sư Phụ.
=> Từ đó phát khởi tâm tinh tấn Bồ Đề qua việc tinh tấn Bát quan trai giới, tinh tấn bố thí, tăng trưởng tâm kính ân.

Ngày 2: Đề mục quán
1. Tin sâu nhân quả để cúng dường trong mọi hoàn cảnh.
2. Thường nhớ nghĩ đến việc cúng dường của mình, của CLB Cúc Vàng.
3. Hướng tâm kính tri ân việc hành Bồ tát đạo của Đức Phật.

Ngày 3: Đề mục quán
1. Kiên định bố thí, cúng dường các bậc phạm hạnh.
2. Kiên định thực hành các thiện phận sự công đức cầu Vô thượng Bồ Đề.
3. Quán chiếu để khởi được tâm kính tri ân tới Đức Phật, Ngài đã hành Bồ tát đạo, xả bao nhiêu xương máu, chịu bao nhiêu khổ, lăn lộn trong cõi này, để mang đến hạnh phúc cho chúng ta.

Ngày 4: Đề mục quán
1. Tư duy quán chiếu lại các hành vi của mình để từ bỏ những hành vi không đem đến lợi ích giác ngộ, không làm cho chúng sinh tăng trưởng phước báu; làm cho mình tinh tấn trong việc sách tấn chúng sinh được thực hành xả thí, giác ngộ, khiến chúng sinh có phước báu.
2. Quán chiếu từ bỏ tham sắc mình, tham tiền tài, danh vọng,…; tăng trưởng tùy thuận để tu tập Phật Pháp và hoằng dương giáo Pháp Phật.
3. Quán chiếu để khởi được tâm kính tri ân tới Đức Phật, Ngài đã hành Bồ tát đạo, xả bao nhiêu xương máu, chịu bao nhiêu khổ, lăn lộn trong cõi này, để mang đến hạnh phúc cho chúng ta.

Ngày 5: Đề mục quán
1. Tán dương hạnh lành của các đạo hữu.
2. Khởi tâm sám hối với những lần chúng ta đã oán trách cha mẹ.

Ngày 6: Đề mục quán
1. Quán chiếu về thế giới tâm linh trong pháp giới này đã cúng dường, nâng đỡ, bảo hộ khi Bồ Tát đản sinh.
2. Phát khởi tâm hộ trì Tam Bảo.

Ngày 7: Đề mục quán
1. Quán chiếu về thần lực của Đức Phật.
2. Tư duy để nhìn nhận vấn đề thấu đáo hơn.
3. Quán chiếu nhân quả để khuyến hóa người khác tu hành.
4. Quán chiếu Đức Phật làm được, chúng ta cũng làm được. -> Phát khởi tâm tinh tấn -> Tư duy từng chút để từ bỏ ham dục, chắt thời gian để tu hành, làm phận sự làm lợi ích cho chúng sinh.

(đọc tiếp)

Con xin được sự gia trì của Tam Bảo, chư Thiên, chư Thần Linh và xin thỉnh các chúng có hữu duyên nơi đàn tràng này cùng tùy duyên tu tập. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông)

Thời gian ngồi thiền: Tùy duyên phù hợp với đạo hữu.

9. Xả Thiền

(Ba tiếng chuông; chắp tay)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con xin xả thiền.

10. Phát Nguyện Bồ Đề

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con xin tùy hỷ với công hạnh Bồ Đề:

PHÁT TÂM BỒ ĐỀ
HỘ TRÌ TAM BẢO
CHUYỂN TẢI PHẬT PHÁP
RỘNG KHẮP THẾ GIAN. (3 lần)

Chúng con nguyện hồi hướng cho Chính Pháp của Phật được tuyên dương, được hưng thịnh. (1 chuông. 1 lễ)

(Quỳ gối; chắp tay)

(Nếu đạo hữu nào tu thêm kinh Tam Bảo hồi hướng dịch covid, thì bạch Phật theo văn khấn tụng kinh Tam Bảo, sau đó tụng luôn vào bài kinh. Tụng xong kinh Tam Bảo, thì tụng tiếp phục nguyện hồi hướng, tam quy tại chương trình này)

11. Phục Nguyện Hồi Hướng

(Chủ sám)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni tác đại chứng minh.
Hôm nay kỷ niệm ngày đức Thế Tôn đản sinh, đệ tử chúng con trì niệm hồng danh, xưng dương công đức của Ngài, đây là lòng tri ân của hết thảy chúng con đối với ân đức cao vời của Đấng Từ Phụ Thích Ca.

(Đại chúng cùng tụng)

Kính mừng ngày
Đức Phật đản sinh
Đệ tử chúng con
Phát nguyện tu hành
Tụng kinh thiền quán
Tuỳ hỷ vui theo
Công hạnh Bồ Đề
Nguyện xin chư Phật
Dẫn dắt cho con
Đi trên con đường
Cầu Vô Thượng Đạo. (1 chuông)
Nguyện xin chư Phật
Gia trì cho con
Hiện tại kiếp này
Và muôn kiếp sau
Đều gặp Minh Sư
Bậc thiện tri thức
Tu nguyện Bồ Đề
Hiện tại kiếp này
Và muôn kiếp sau
Nương nơi Tam Bảo
Tu pháp giải thoát
Lợi ích chúng sinh. (1 chuông)
Chúng con lại nguyện cầu
Bậc Thánh sớm giáng trần
Dẫn độ chúng sinh
Vào dòng giải thoát.
Nguyện cầu Sư trưởng
Tứ đại điều hòa
Trụ thế Sa Bà dài lâu
Tuyên dương chính Pháp Phật
Lợi ích chúng hữu tình. (1 chuông)
Nguyện cho hết thảy
Chư Thiên, chư Thần
Cùng với cha mẹ
Hiện tại kiếp này
Và muôn kiếp trước
Thân bằng quyến thuộc
Và các vong linh
Gia tiên tiền tổ
Oan gia trái chủ
Của cả gia đình
Được nương Tam Bảo
Giác ngộ Phật Pháp
Cùng với chúng con
Kết duyên pháp lữ
Trợ duyên cho nhau
Tu đạo Bồ Đề. (1 chuông)
Cùng xin hồi hướng
Cho cả gia đình
Bình an mạnh khỏe
Gia đạo hưng long
Ác nạn tiêu trừ
Công việc hanh thông
Tu theo Phật Pháp. (1 chuông)
Lại hướng nguyện cho
Đạo Phật hưng thịnh
Trên toàn thế giới
Đất nước Việt Nam
Luôn có minh quân
Lãnh đạo đất nước
Hưởng ân Tam Bảo
Như thuở vua Trần Nhân Tông
Đất nước thịnh hưng.
Nhân dân an lạc. (1 chuông)
Chúng con lại nguyện
Chư Thiên, thiện Thần
Gia tâm ủng hộ
Thời tiết thuận hòa
Giảm bớt thiên tai
Hạn hán, động đất
Dịch bệnh, mất mùa
Chiến tranh loạn lạc
Khiến cho:
Quốc Thái dân an
Thế Giới hòa bình (1 chuông)
Nguyện cho:
Pháp giới chúng sinh
Đồng thành Phật đạo. (1 chuông)

Con lại xin đem công đức tu tập trong khóa lễ này hồi hướng thêm cho gia đình con (đọc các việc cụ thể đang mong cầu hoặc Phật tử nào đang tu bài số 8 hồi hướng chuyển nghiệp, thì đọc thêm tại phần này):…

(Năm nào có dịch bệnh, thiên tai, thì đọc phần dưới tùy duyên thay đổi cho phù hợp)

Con lại xin hồi hướng công đức trong đàn lễ này cho các chúng hành bệnh Quỷ Vương, Ác Độc Quỷ Vương, đa ác Quỷ Vương… Huyết Lệ Sầu Quỷ Vương, cùng các tiểu quỷ tử (theo kinh Địa Tạng) có liên quan tới ác nạn dịch bệnh covid của nhân loại, nguyện cho chúng quỷ này, được tăng phúc, tăng duyên giác ngộ Phật Pháp, từ bỏ việc ác hộ trì việc thiện, phát tâm Bồ Đề, hộ trì Tam Bảo, cùng với gia đình con kết duyên pháp lữ, trợ duyên cho nhau cùng được an vui hạnh phúc và tu tập cho đến ngày thành Phật. Hồi hướng nguyện mong cho nạn dịch covid tại đất nước Việt Nam được hóa giải, chúng nhân có ý thức phòng dịch cao, mọi người đang tham gia phòng chống dịch được bình an mạnh khỏe, không bị nhiễm bệnh. Con xin hồi hướng cho gia đình con không rơi vào các ác nạn, ác dịch này và hồi hướng nguyện cho chúng nhân được sớm tiêu ác nghiệp này, được bình an hạnh phúc tu theo chính đạo.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

12. Tam Quy

(Quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sinh, hiểu rõ đạo lớn, phát tâm Bồ Đề. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sinh, vào sâu kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sinh, thống lý đại chúng, hết thảy không ngại. (3 chuông. 1 lễ)

HẾT

Xem nghi thức đầy đủ

II. Nghi Thức Dành Cho Phật Tử Đã Phát Nguyện Bồ Đề Tu Lục Hòa

1. Nguyện Hương

(Quỳ. Thực hiện 1 trong 2 văn nguyện hương dưới đây)

a. Dùng hương đốt, hương trầm,…

Nguyện đem lòng thành kính
Gửi theo đám mây hương
Phảng phất khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

b. Dùng tâm hương

Nguyện ý thành, tâm kính
Biến mãn khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

2. Văn Khấn

(Quỳ, chắp tay bạch)

Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Đệ tử con tên là:… Pháp danh:… Hiện đang ở tại:…
Con đang tu tập tại đạo tràng… thuộc câu lạc bộ Cúc Vàng.
Hôm nay là ngày… tháng… năm… đệ tử con xin đại diện cho gia đình (nhóm/đạo tràng) Phật tử, dâng lời tác bạch lên Đức Thế Tôn: Chúng con hân hoan vui mừng nhớ nghĩ về sự Đản sinh của Thái Tử Tất Đạt Đa, sự xuất hiện của Đấng Toàn giác Phật Thích Ca Mâu Ni đem đến hạnh phúc cho nhân thiên và muôn loài. Chúng con kính bạch Đức Thế Tôn, hòa chung với niềm vui của những người con Phật trong những ngày kỷ niệm Đức Thế Tôn giáng thế, để hóa độ chúng sinh, đệ tử chúng con trong pháp lục hòa, thành tâm cung kính đối trước Phật đài, dâng lời tán dương công đức bậc Thầy của ba cõi, xưng tụng hồng danh bậc giác ngộ của muôn loài, cùng dâng lời phát nguyện thực hành công hạnh Bồ Đề cầu Vô Thượng đạo, chúng con xin tu tập theo “Chương trình tu tập kính mừng Phật đản”, để được hiểu phần nào về công đức, trí tuệ, tâm từ bi và đạo hạnh của Đức Phật Thích Ca từ khi Ngài còn hành đạo Bồ Tát cho tới khi đản sinh làm Thái tử nước Xá Vệ con vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Da. Chúng con xin thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh nương oai lực Tam Bảo, quang giáng nơi đàn tràng ủng hộ, chúng con cũng xin thỉnh chư vong linh gia tiên tiền tổ, vong linh trên đất cùng các vong linh có hữu duyên với gia đình chúng con

(Nếu kết hợp tu bài số 8 thì bạch, nếu không kết hợp tu bài số 8 thì không bạch phần in đậm này: Con cũng xin thỉnh mời các vong linh trên các nghiệp (đọc tên nghiệp)… mà con đã bạch thỉnh khi phát nguyện tu 49 ngày bài số 8)

Được nương oai lực Tam Bảo, công đức tu tập lục hòa của chúng con, mà được duyên lành cùng chúng con và các Phật tử câu lạc bộ Cúc Vàng, tinh tấn trên con đường Bồ Đề cầu Vô Thượng Bồ Đề, tinh tấn thực hành công hạnh Bồ Đề, để cầu hạnh phúc an lạc cho mình, cầu hạnh phúc an lạc cho chúng sinh và mong nguyện cho chính Pháp trụ lâu dài ở thế gian.
Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

3. Tán

(Quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

Kính lạy Đức Thế Tôn
Hôm nay
Phật tử chúng con
Nương Đức chúng Tăng
Hướng về đảnh lễ
Đản sinh của Ngài
Thái tử Tất Đạt Đa
Trong a tăng kỳ kiếp
Sinh nơi cõi Sa Bà
Hành Bồ Tát cứu khổ
Hóa hiện vô số thân
Trong tất cả các loài
Máu thịt của Bồ Tát
Dâng hiến cho chúng sinh
Mong chúng sinh thoát khổ

Nơi cung trời Đâu Suất
Dạy cho chúng chư Thiên
Ba pháp định tuệ xả
Bồ Tát lòng canh cánh
Chúng sinh cõi Sa Bà
Đầy tham lam sân giận
Chẳng biết rõ cội nguồn
Tội phúc cùng nhân quả
Nên phiền não khổ đau

Bồ Tát liền từ giã
Chư Thiên trời Đâu Suất
Hạ sinh xuống thế gian
Hiện tướng voi sáu ngà
Nhập thai nơi hoàng hậu
Ma Da bậc hiền đức
Tịnh Phạn Vua anh minh

Tháng Tư trời trong sáng
Gió mát hòa chim ca
Vô Ưu hoa nở rộ
Nơi vườn Lâm Tỳ Ni
Bồ Tát đã đản sinh

Lọng trắng liền hóa hiện
Che cho thân Bồ Tát
Bảy bước chân Ngài đi
Hoa sen nâng đỡ gót

Ngài hướng về phương Đông
Nguyện làm người dẫn đường
Cho tất cả chúng sinh

Ngài hướng về phương Nam
Sẽ làm ruộng phước lành
Cho khắp chốn nhân thiên

Ngài hướng về phương Tây
Đây là kiếp cuối cùng
Thực hành Bồ Tát đạo

Ngài hướng về phương Bắc
Chính ngay trong kiếp này
Chứng đắc Vô Thượng Đạo

Đến bước đi thứ bảy
Bồ Tát liền dừng lại
Một tay chỉ lên trời
Tự làm chỗ quy y
Cho Thiên nhân sáu nẻo.
Một tay chỉ xuống đất
Chiết phục các ma binh

Bỗng từ nơi hư không
Hai dòng nước sạch thiêng
Một nóng và một lạnh
Như thuận nghịch cõi đời
Tắm lên thân Bồ Tát
Vốn sạch trong vô nhiễm
Bồ tát thật oai nghiêm
Cất tiếng vang rúng động
Giữa khắp chốn nhân thiên
Bồ Tát liền tuyên bố
“Thiên thượng, thiên hạ
Duy ngã độc tôn”

Hôm nay
Phật tử chúng con
Nương Đức chúng Tăng
Thành tâm kính lễ
Đản sinh của Ngài
Đản sinh cao quý
Đản sinh vi diệu
Cứu khổ chúng sinh.
Nam mô Lâm Tỳ Ni viên, Vô Ưu thọ hạ, thị hiện đản sinh Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

4. Đảnh Lễ

Nhất tâm kính lễ: A tăng kỳ kiếp thương xót chúng sinh phát tâm Bồ Đề, hành hạnh Bồ Tát cầu vô thượng đạo. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

Nhất tâm kính lễ: Từ trời Đâu Suất, Bồ Tát Hộ Minh, soi khắp địa cầu, cõi nước Ấn Độ, dòng họ Cam Giá, đầy đủ túc duyên, giáng thần nhập thai, hoàng hậu Ma Da, cung vua Tịnh Phạn. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

Nhất tâm kính lễ: Bồ Tát hiện thân voi trắng sáu ngà, ngậm đài sen trắng từ trên thiên cung hướng về phía Đông, tiến xuống phía Nam, rống tiếng oai hùng, nhiễu quanh long sàng ba vòng phía hữu giáng sanh vào lòng Phật mẫu Ma Da. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

Nhất tâm kính lễ: Bồ Tát nhập mẫu thai, Phật mẫu tâm được hoan hỷ, thân thể khoan khoái, luôn luôn thấy rõ thân hình Bồ Tát đầy đủ mọi bộ phận và chân tay. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

Nhất tâm kính lễ: Bồ Tát trong thai chân xếp kiết già, hướng mặt phía trước an nhiên như một bức tượng vàng trong động báu. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

Nhất tâm kính lễ: Giữa rừng Vô ưu, trăng tròn tháng tư, chư thiên tụ hội, nhạc trời reo vang, mừng đấng cứu đời, Bồ Tát giáng sinh trần thế. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

Nhất tâm kính lễ: Bồ Tát viên mãn Bảy đạo Bồ Đề, khi vừa đản sinh, lọng trắng che đầu, sen vàng nâng gót, bảy bước xưng tôn, hai dòng nước thiêng, một nóng một lạnh, từ nơi hư không, tắm thân Bồ Tát. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

Nhất tâm kính lễ: Bồ Tát khi vừa đản sinh, lọng trắng che đầu, sen vàng nâng gót, bảy bước xưng tôn, hướng về phương Ðông, làm người dẫn đường cho các chúng sinh. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

Nhất tâm kính lễ: Bồ Tát khi vừa đản sinh, lọng trắng che đầu, sen vàng nâng gót, bảy bước xưng tôn, hướng về phương Nam, làm ruộng phước lành cho các chúng sanh. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

Nhất tâm kính lễ: Bồ Tát khi vừa đản sinh, lọng trắng che đầu, sen vàng nâng gót, bảy bước xưng tôn hướng về phương Tây, là kiếp cuối cùng, hành hạnh Bồ Tát. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

Nhất tâm kính lễ: Bồ Tát khi vừa đản sinh, lọng trắng che đầu, sen vàng nâng gót, bảy bước xưng tôn hướng về phương Bắc, ngay trong kiếp này đắc thành đạo quả Vô Thượng Bồ Đề. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

Nhất tâm kính lễ: Bồ Tát khi vừa đản sinh, lọng trắng che đầu, sen vàng nâng gót, bảy bước xưng tôn, một tay chỉ trời, làm chỗ quy y, thiên nhân sáu nẻo. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

Nhất tâm kính lễ: Bồ Tát khi vừa đản sinh, lọng trắng che đầu, sen vàng nâng gót, bảy bước xưng tôn, một tay chỉ đất, chiết phục ma binh. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

Nhất tâm kính lễ: Bồ Tát khi vừa đản sinh, lọng trắng che đầu, sen vàng nâng gót, bảy bước xưng tôn, oai nghiêm cất tiếng, rúng động tam thiên “Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn”. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

Nhất tâm kính lễ: Nam mô Lâm Tỳ Ni Viên Vô Ưu Thọ Hạ Thị Hiện Đản Sinh Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (chuông) (3 lễ)

5. Tụng Kinh

(Ngồi; khai chuông mõ; pháp khí: mõ)

Kệ khai kinh

Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn,
Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp.
Nay con nghe thấy vâng gìn giữ,
Nguyện hiểu nghĩa chân đức Thế Tôn.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần) (3 chuông)

Kinh tụng
(Quý đạo hữu ấn vào tên bài kinh để xem bài kinh)

(Ngồi tụng; pháp khí: mõ)

Ngày 1: Bài kinh: Chuyện con thỏ (Tiền thân Sasa)

Ngày 2: Bài kinh: Chuyện phần cháo cúng dường (Tiền thân Kummasàpinda)

Ngày 3: Bài kinh: Phát tâm cúng dường quyết định thọ ký

Ngày 4: Bài kinh: Cung trời Đâu Suất đại Bồ Tát quán sát duyên đản sinh

Ngày 5: Bài kinh: Sự kiện đại Bồ Tát nhập thai 

Ngày 6: Bài kinh: Sự kiện đại Bồ Tát đản sinh

Ngày 7: Bài kinh: Thần lực và trí tuệ của Bồ Tát khi ở hoàng cung

6. Nghe Pháp

(Quý Phật tử ấn vào tên bài để mở)

Ngày 1: Quán chiếu để tăng trưởng công đức sách tấn, thực hành phạm hạnh

Ngày 2: Quán chiếu tin sâu nhân quả để bố thí, cúng dường trong mọi hoàn cảnh

Ngày 3: Quán chiếu để tăng trưởng tâm kiên định trong việc bố thí và thực hành thiện phận sự

Ngày 4: Quán chiếu từ bỏ hành vi tham dục

Ngày 5: Tư duy quán chiếu để tán thán bạn đồng tu

Ngày 6: Quán chiếu loại trừ tâm bất thiện khi được chỉ lỗi, sách tấn tu lục hòa

Ngày 7: Quán chiếu để kính tri ân Phật – phát sinh tinh tấn lục hòa

7. Cúng Thực

(Nếu không cúng thực thì bỏ qua phần này)

a. Văn bạch
(Quỳ, chắp tay)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con xin được dâng vật thực cúng dường:
Thượng: Con xin dâng lên cúng dường thập phương chư Phật chứng minh.
Trung: Con xin cúng dường lên chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh.
Hạ: Con xin cúng dường cho chư Thiên, chư Thần Linh, Thổ Địa tại nơi đây.
Sau: Con xin được nương oai lực Tam Bảo, hiến cúng cho tất cả các vong linh đã thỉnh mời. Nguyện cho các vong linh được nương sự bố thí trong đàn lễ cúng này của con mà được thọ thực no đủ.

b. Tụng thần chú cúng thực
(Ngồi, pháp khí: chuông, mõ)
Biến thực chân ngôn: Nam mô tát phạ đát tha, nga đá phả rô chỉ đế, ám tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (7 lần. 1 chuông)
Biến thủy chân ngôn: Nam mô tô rô bà ra, đát tha nga đá ra, đát điệt tha, án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô sa bà ha. (7 lần. 1 chuông)
Phổ cúng dường: Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. (7 lần. 3 chuông)

8. Ngồi Thiền

(Ngồi; chắp tay bạch)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này con xin phép ngồi thiền, theo đề mục (đọc đề mục quán theo ngày tu tập, đọc đề mục xong thì xuống dưới đọc tiếp):

Ngày 1: Đề mục quán:
1. Quán chiếu về lợi ích tu Bát quan trai giới và khởi lên tâm tinh tấn trì giới Bát quan trai để khuyến hóa chúng sinh tu hành phạm hạnh Bát quan trai giới.
2. Tư duy về việc bố thí thức ăn nếu ngày tu Bát quan trai giới hết thức ăn để chúng ta thực hành phạm hạnh, từ đó tiến tới tư duy để phát khởi bố thí phần.
3. Tư duy về sự bố thí khi Đức Phật thực hành Bồ tát đạo để phát khởi lên tâm kính ân Đức Phật.
4. Tư duy về việc Sư Phụ kiến lập được tứ chúng tu hành phạm hạnh, thực hành bố thí, từ đó chúng ta khởi tâm kính ân đối với Sư Phụ.

=> Từ đó phát khởi tâm tinh tấn Bồ Đề qua việc tinh tấn Bát quan trai giới, tinh tấn bố thí, tăng trưởng tâm kính ân.

Ngày 2: Đề mục quán:

1. Tin sâu nhân quả để cúng dường trong mọi hoàn cảnh.
2. Tùy hỷ với thiện phận sự và cúng dường của CLB Cúc Vàng, quán chiếu trong đó có mình do có nhân duyên pháp lục hòa.
3. Thường nhớ nghĩ đến việc cúng dường của mình, của CLB Cúc Vàng.
4. Hướng tâm kính tri ân việc hành Bồ tát đạo của Đức Phật.

Ngày 3: Đề mục quán:
1. Kiên định bố thí, cúng dường các bậc phạm hạnh.
2. Kiên định thực hành các thiện phận sự công đức cầu Vô thượng Bồ Đề.
3. Quán chiếu để khởi được tâm kính tri ân tới Đức Phật, Ngài đã hành Bồ tát đạo, xả bao nhiêu xương máu, chịu bao nhiêu khổ, lăn lộn trong cõi này, để mang đến hạnh phúc cho chúng ta.

Ngày 4: Đề mục quán:
1. Tư duy quán chiếu lại các hành vi của mình để từ bỏ những hành vi không đem đến lợi ích giác ngộ, không làm cho chúng sinh tăng trưởng phước báu; làm cho mình tinh tấn trong việc sách tấn chúng sinh được thực hành xả thí, giác ngộ, khiến chúng sinh có phước báu.
2. Quán chiếu từ bỏ tham sắc mình, tham tiền tài, danh vọng,…; tăng trưởng tùy thuận để tu tập Phật Pháp và hoằng dương giáo Pháp Phật.
3. Quán chiếu để khởi được tâm kính tri ân tới Đức Phật, Ngài đã hành Bồ tát đạo, xả bao nhiêu xương máu, chịu bao nhiêu khổ, lăn lộn trong cõi này, để mang đến hạnh phúc cho chúng ta.

Ngày 5: Đề mục quán:
1. Tán dương hạnh lành của các đạo hữu.
2. Phát tâm tinh tấn thực hành phận sự, tu tập trong lục hòa để sinh ra phước báu cho hành trình tiếp theo trong các kiếp sau.
3. Khởi tâm sám hối với những lần chúng ta đã oán trách cha mẹ.

Ngày 6: Đề mục quán:
1. Quán chiếu về thế giới tâm linh trong pháp giới này đã cúng dường, nâng đỡ, bảo hộ khi Bồ Tát đản sinh.
2. Quán chiếu loại trừ tâm bất thiện, khó chịu khi được chỉ lỗi sách tấn tu lục hòa, tăng trưởng tâm biết ơn. -> Phát khởi tâm tinh tấn tu lục hòa để phát sinh các công đức Ba la mật.

Ngày 7: Đề mục quán:
1. Tư duy để nhìn nhận vấn đề thấu đáo hơn.
2. Quán chiếu nhân quả để khuyến hóa người khác tu hành.
3. Quán chiếu để kính tri ân Phật, phát sinh tinh tấn lục hòa.
4. Quán chiếu Đức Phật làm được, chúng ta cũng làm được. -> Phát khởi tâm tinh tấn -> Tư duy từng chút để từ bỏ ham dục, chắt thời gian để tu hành, làm phận sự làm lợi ích cho chúng sinh.

(đọc tiếp)

Con xin được sự gia trì của Tam Bảo, chư Thiên, chư Thần Linh và xin thỉnh các chúng có hữu duyên nơi đàn tràng này cùng tùy duyên tu tập. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông)

Thời gian ngồi thiền: Tùy duyên phù hợp với đạo hữu.

9. Xả Thiền

(Ba tiếng chuông; chắp tay)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con xin xả thiền.

10. Phát Nguyện Bồ Đề

(Quỳ gối; chắp tay)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Con xin nguyện cùng các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa phát nguyện thực hành công hạnh:

PHÁT TÂM BỒ ĐỀ
HỘ TRÌ TAM BẢO
CHUYỂN TẢI PHẬT PHÁP
RỘNG KHẮP THẾ GIAN. (3 lần)

Chúng con nguyện hồi hướng cho Chính Pháp của Phật được tuyên dương, được hưng thịnh. (1 chuông. 1 lễ)
(Quỳ gối; chắp tay)

(Nếu đạo hữu nào tu thêm kinh Tam Bảo hồi hướng dịch covid, thì bạch Phật theo văn khấn tụng kinh Tam Bảo, sau đó tụng luôn vào bài kinh. Tụng xong kinh Tam Bảo, thì tụng tiếp phục nguyện hồi hướng, tam quy tại chương trình này)

11. Phục Nguyện Hồi Hướng

(Chủ sám)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni tác đại chứng minh.
Hôm nay kỷ niệm ngày đức Thế Tôn đản sinh, đệ tử chúng con trì niệm hồng danh, xưng dương công đức của Ngài, đây là lòng tri ân của hết thảy chúng con đối với ân đức cao vời của Đấng Từ Phụ Thích Ca.

(Đại chúng cùng tụng)

Kính mừng ngày
Đức Phật đản sinh
Đệ tử chúng con
Phát nguyện tu hành
Tụng kinh thiền quán
Nguyện xin chư Phật
Dẫn dắt cho con
Đi trên con đường
Cầu Vô Thượng Đạo
Nguyện xin chư Phật
Gia trì cho con
Luôn luôn tinh tấn
Thực hành công hạnh
Bồ Đề cao quý
Hiện tại kiếp này
Và muôn kiếp sau
Đều gặp Minh Sư
Bậc thiện tri thức
Tu nguyện Bồ Đề
Thực hành công hạnh
Hộ trì Tam Bảo
Chuyển tải Phật Pháp
Rộng khắp thế gian
Lợi mình lợi người
Hồi hướng về Vô Thượng Bồ Đề. (1 chuông)
Hiện tại kiếp này
Và muôn kiếp sau
Nương nơi Tam Bảo
Kiến lập pháp hội
Tu pháp lục hòa giải thoát
Khiến cho chúng sinh
Hoan hỷ thực hành
Lợi ích nhân thiên. (1 chuông)
Chúng con lại nguyện cầu
Bậc Thánh sớm giáng trần
Dẫn độ chúng sinh
Vào dòng giải thoát. (1 chuông)
Nguyện cầu Sư trưởng
Tứ đại điều hòa
Trụ thế Sa Bà dài lâu
Tuyên dương chính Pháp Phật
Lợi ích chúng hữu tình. (1 chuông)
Nguyện cho hết thảy
Chư Thiên, chư Thần
Cùng với cha mẹ
Hiện tại kiếp này
Và muôn kiếp trước
Thân bằng quyến thuộc
Và các vong linh
Gia tiên tiền tổ
Oan gia trái chủ
Của cả gia đình
Được nương Tam Bảo
Giác ngộ Phật Pháp
Cùng với chúng con
Kết duyên pháp lữ
Trợ duyên cho nhau
Tu đạo Bồ Đề. (1 chuông)
Cùng xin hồi hướng
Cho cả gia đình
Bình an mạnh khỏe
Gia đạo hưng long
Ác nạn tiêu trừ
Công việc hanh thông
Tu theo Phật Pháp. (1 chuông)
Lại hướng nguyện cho
Đạo Phật hưng thịnh
Trên toàn thế giới
Đất nước Việt Nam
Luôn có minh quân
Lãnh đạo đất nước
Hưởng ân Tam Bảo
Như thuở vua Trần Nhân Tông
Đất nước thịnh hưng.
Nhân dân an lạc. (1 chuông)
Chúng con lại nguyện
Chư Thiên, thiện Thần
Gia tâm ủng hộ
Thời tiết thuận hòa
Giảm bớt thiên tai
Hạn hán, động đất
Dịch bệnh, mất mùa
Chiến tranh loạn lạc
Khiến cho:
Quốc Thái dân an
Thế Giới hòa bình (1 chuông)
Nguyện cho:
Pháp giới chúng sinh
Đồng thành Phật đạo. (1 chuông)

Con lại xin đem công đức tu tập trong khóa lễ này, cùng công đức tu tập lục hòa tại câu lạc bộ Cúc Vàng, hồi hướng thêm cho gia đình con (đọc các việc cụ thể đang mong cầu hoặc Phật tử nào đang tu bài số 8 hồi hướng chuyển nghiệp, thì đọc thêm tại phần này):…

(Năm nào có dịch bệnh, thiên tai, thì đọc phần dưới tùy duyên thay đổi cho phù hợp)

Con lại xin hồi hướng công đức trong đàn lễ này cùng các công đức tạo lập cùng với các Phật tử câu lạc bộ Cúc Vàng, công đức lục hòa, công đức thực hành công hạnh Bồ Đề của các Phật tử câu lạc bộ Cúc Vàng, cho các chúng hành bệnh Quỷ Vương, Ác Độc Quỷ Vương, đa ác Quỷ Vương… Huyết Lệ Sầu Quỷ Vương, cùng các tiểu quỷ tử (theo kinh Địa Tạng) có liên quan tới ác nạn dịch bệnh covid của nhân loại, nguyện cho chúng quỷ này, được tăng phúc, tăng duyên giác ngộ Phật Pháp, từ bỏ việc ác hộ trì việc thiện, phát tâm Bồ Đề, hộ trì Tam Bảo, cùng với gia đình con kết duyên pháp lữ, trợ duyên cho nhau cùng được an vui hạnh phúc và tu tập cho đến ngày thành Phật. Hồi hướng nguyện mong cho nạn dịch covid tại đất nước Việt Nam được hóa giải, chúng nhân có ý thức phòng dịch cao, mọi người đang tham gia phòng chống dịch được bình an mạnh khỏe, không bị nhiễm bệnh. Con xin hồi hướng cho gia đình con không rơi vào các ác nạn, ác dịch này và hồi hướng nguyện cho chúng nhân được sớm tiêu ác nghiệp này, được bình an hạnh phúc tu theo chính đạo.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

12. Tam Quy

(Quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sinh, hiểu rõ đạo lớn, phát tâm Bồ Đề. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sinh, vào sâu kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sinh, thống lý đại chúng, hết thảy không ngại. (3 chuông. 1 lễ)

HẾT

Xem nghi thức đầy đủ
3.239 lượt xem
21/05/2021

Bình luận (0)

Xem nhiều nhất trong chuyên mục