Làm thầy cần học "Tâm sân" của Đức Phật | Trạch Pháp ngày 20/6 Canh Tý

Làm thầy cần học “Tâm sân” của Đức Phật | Trạch Pháp ngày 20/6 Canh Tý

Làm thầy cần học “Tâm sân” của Đức Phật | Trạch Pháp ngày 20/6 Canh Tý Mời quý Phật tử

Chi tiết
Đừng từ chối tình cảm của người khác

Đừng từ chối tình cảm của người khác

Ở chùa có quy định rằng, nam nữ không đi riêng, không gần gũi, không thể hiện những hành động

Chi tiết

Chư Tăng chủ trương bố thí hành thiện là làm trái lời dạy của Phật |…

Chư Tăng chủ trương bố thí hành thiện là làm trái lời dạy của Phật | Trạch Pháp ngày 20/5

Chi tiết