Chương trình tu Bát quan trai giới tại nhà hồi hướng hoá giải nạn dịch Covid-19, khô hạn hạn hán

Chương trình tu Bát quan trai giới tại nhà hồi hướng hoá giải nạn dịch Covid-19,…

Quý Phật tử và các bạn nếu muốn in sách thì tải tại đây: Chương trình tu Bát quan trai

Chi tiết

Nghi thức tu tập hồi hướng hoá giải các ác nạn về thiên tai dịch bệnh…

Quý vị và các bạn có thể tải và in bản PDF tại đây: Nghi thức tu tập hồi hướng

Chi tiết

Bài 8 – Hướng dẫn nương đức chư Tăng chùa Ba Vàng, tu tập hằng ngày…

Quý Phật tử và các bạn nếu muốn in sách thì tải tại đây: Bài 8 – Hướng dẫn nương

Chi tiết

Bài 6 – Hướng dẫn cách tu tập tại nhà, đối với trường hợp nặng nghiệp

ĐỌC KỸ BÀI BẠCH NÀY 7 LẦN ĐỂ HIỂU TRƯỚC KHI ÁP DỤNG THỰC HÀNH Quý vị tải và in

Chi tiết
Hướng dẫn tu tập khi không về chùa Ba Vàng cầu siêu cho gia tiên

Bài 4 – Hướng dẫn nương đức chư Tăng chùa Ba Vàng, để làm lễ Cầu…

ĐỌC KỸ BÀI BẠCH NÀY 7 LẦN ĐỂ HIỂU TRƯỚC KHI ÁP DỤNG THỰC HÀNH Quý vị và các bạn

Chi tiết
Hướng dẫn tu tập trước khi về chùa Ba Vàng cầu siêu cho gia tiên

Bài 3 – Hướng dẫn cách làm lễ tại nhà, trước khi về chùa Ba Vàng,…

ĐỌC KỸ BÀI BẠCH NÀY 7 LẦN ĐỂ HIỂU TRƯỚC KHI ÁP DỤNG THỰC HÀNH Quý vị và các bạn

Chi tiết

Bài 2 – Hướng dẫn nương đức chư Tăng chùa Ba Vàng, để làm lễ Cầu…

ĐỌC KỸ BÀI BẠCH NÀY 7 LẦN ĐỂ HIỂU TRƯỚC KHI ÁP DỤNG THỰC HÀNH Quý vị và các bạn

Chi tiết

Bài 1 – Hướng dẫn cách làm lễ ở nhà, trước khi về chùa Ba Vàng…

ĐỌC KỸ BÀI BẠCH NÀY 7 LẦN ĐỂ HIỂU TRƯỚC KHI ÁP DỤNG THỰC HÀNH Quý vị và các bạn

Chi tiết