Bài 8 – Hướng dẫn nương đức chư Tăng chùa Ba Vàng, tu tập hằng ngày tại nhà, để chuyển hoá nghiệp

Quý Phật tử và các bạn nếu muốn in sách thì tải tại đây: Bài 8 – Hướng dẫn nương đức chư Tăng chùa Ba Vàng, tu tập hằng ngày tại nhà, để chuyển hoá nghiệp

Chi tiết

Bài 6 – Hướng dẫn cách tu tập tại nhà, đối với trường hợp nặng nghiệp

ĐỌC KỸ BÀI BẠCH NÀY 7 LẦN ĐỂ HIỂU TRƯỚC KHI ÁP DỤNG THỰC HÀNH Quý vị tải và in bản PDF tại đây: Bài 6 – Hướng dẫn cách tu tập tại nhà, đốI với trường

Chi tiết
Hướng dẫn tu tập khi không về chùa Ba Vàng cầu siêu cho gia tiên

Bài 4 – Hướng dẫn nương đức chư Tăng chùa Ba Vàng, để làm lễ Cầu siêu cho vong linh tại nhà (đối với trường hợp không về chùa dự lễ Cầu siêu được)

ĐỌC KỸ BÀI BẠCH NÀY 7 LẦN ĐỂ HIỂU TRƯỚC KHI ÁP DỤNG THỰC HÀNH Quý vị và các bạn tải và in bản PDF tại đây: Bài 4 – Hướng dẫn nương đức chư Tăng

Chi tiết
Hướng dẫn tu tập trước khi về chùa Ba Vàng cầu siêu cho gia tiên

Bài 3 – Hướng dẫn cách làm lễ tại nhà, trước khi về chùa Ba Vàng, dự lễ Cầu siêu cho vong linh (tùy tâm cúng dường)

ĐỌC KỸ BÀI BẠCH NÀY 7 LẦN ĐỂ HIỂU TRƯỚC KHI ÁP DỤNG THỰC HÀNH Quý vị và các bạn tải và in bản PDF tại đây: Bài 3 – Hướng dẫn cách làm lễ tại

Chi tiết

Bài 2 – Hướng dẫn nương đức chư Tăng chùa Ba Vàng, để làm lễ Cầu siêu cho vong linh thai nhi tại nhà (đốI với trường hợp không về chùa dự lễ Cầu siêu được)

ĐỌC KỸ BÀI BẠCH NÀY 7 LẦN ĐỂ HIỂU TRƯỚC KHI ÁP DỤNG THỰC HÀNH Quý vị và các bạn tải và in bản PDF tại đây: Bài 2 – Hướng dẫn nương đức chư Tăng

Chi tiết

Bài 1 – Hướng dẫn cách làm lễ ở nhà, trước khi về chùa Ba Vàng dự lễ Cầu siêu cho vong thai nhi (cúng dường tùy tâm)

ĐỌC KỸ BÀI BẠCH NÀY 7 LẦN ĐỂ HIỂU TRƯỚC KHI ÁP DỤNG THỰC HÀNH Quý vị và các bạn tải và in bản PDF tại đây Bài 1 – Hướng dẫn cách làm lễ ở

Chi tiết