Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Cách tham gia Lễ Cầu siêu Vu Lan báo hiếu dành cho người đi làm xa

Nhân duyên hội đủ cho vong linh được nhận phước

Kính thưa các bạn! Trong các bài kinh, Đức Phật dạy về sự siêu thoát của cõi vong linh, ngạ quỷ nhờ phúc cúng dường của thân nhân, cần hội đủ các duyên:
+ Người nhận vật cúng dường là Tăng đoàn tu tập phạm hạnh, đang thực hành các Pháp giải thoát để có được phúc báu hồi hướng.
+ Vật cúng dường thanh tịnh (phù hợp với việc tu tập và hoằng Pháp).
+ Tâm người dâng cúng: tín tâm đối với Phật, tín tâm đối với Pháp, tín tâm đối với chư Tăng phạm hạnh.

>>> Tại sao cúng dường Tam Bảo được nhiều phước báu?

Phật tử sớt bát cúng dường Tăng đoàn trì bình khất thực

Phật tử sớt bát cúng dường Tăng đoàn trì bình khất thực

Vong linh cách bao nhiêu đời thì nhận được phước

Một trong nhiều bài kinh nói về việc này là bài kinh “Ngạ Quỷ Ngoại Bức Tường” (thuộc Tiểu Bộ Kinh Nikaya), ông vua Bình Sa cúng dường, hồi hướng phúc báu đến cho quyến thuộc cách đó 184 kiếp. Nhờ phúc báu cúng dường của vua mà quyến thuộc cách 184 kiếp đó đều được thoát kiếp ngạ quỷ đói khổ, sinh lên cõi trời.

Đi làm xa có thể tác lễ cầu siêu cho vong linh được không?

Vong linh ngạ quỷ có duyên huyết thống với mình, họ luôn theo mình, cầu cứu mình dù là cách bao nhiêu kiếp. Duyên hội ngộ này không bị ngăn cách bởi không gian và thời gian.

Vậy nên, các bạn dù ở nơi nào cũng có thể dâng lễ cúng dường nơi chư Tăng tu tập phạm hạnh trai giới và hồi hướng phúc này đến cho vong linh thì vong linh, ngạ quỷ cũng sẽ nhận được phần phúc báu đó và được tăng phúc tiêu nghiệp.

Cô Phạm Thị Yến (Pháp danh: Tâm Chiếu Hoàn Quán) đã chia sẻ về việc tác lễ cầu siêu cho vong linh khi đi làm xa

Cô Phạm Thị Yến (Pháp danh: Tâm Chiếu Hoàn Quán) đã chia sẻ về việc tác lễ cầu siêu cho vong linh khi đi làm xa

Chương trình tu tập

#Trường hợp 1: Không có thời gian tu tập, chỉ phát nguyện cúng dường Tam Bảo hồi hướng cho vong linh

Các bạn ở xa muốn tham gia cúng dường Tam Bảo, hồi hướng cho gia tiên, nếu nơi đó không có ban thờ thì thành tâm chắp tay hướng lên hư không mà khấn bạch như sau:
(Bạch trước ba hôm trở nên thì tốt, còn nếu bạch trước một hôm thì bạch hai lần sáng tối, mỗi lần bảy lượt)
Văn Bạch:
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con; chư Thiên, Thiện Thần, Hộ Pháp hoan hỉ ủng hộ cho chúng con. Nhân mùa Vu Lan Báo Hiếu, gia đình chúng con vâng theo lời Đức Phật dạy, chúng con mong muốn cho các vong linh được tăng phúc, được nương tựa nơi Tam Bảo tu hành, sớm được siêu thoát và mong muốn cho gia đình được tăng trưởng phúc lành, tiêu trừ nghiệp chướng, nên chúng con thành tâm tu bồi cội phúc bằng cách cúng dường hộ trì Tam Bảo tại chùa… (nếu tại Chùa Ba Vàng thì đọc: Chùa Ba Vàng, Phường Quang Trung, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh), với mong nguyện chính Pháp của Phật được tuyên dương, chư Tăng được mạnh khoẻ để tu hành, mang phúc lành tế độ cho chúng con, tế độ cho khắp muôn loài chúng sinh. Và chúng con xin hồi hướng công đức phúc lành từ sự cúng dường thanh cao của chúng con đến các vị chư Thiên, chư Thần Linh cùng các các vong linh và hồi hướng công đức cho gia đình .
– Chúng con cúng dường Tam Bảo với số tiền là… để quý Thầy tuỳ duyên thọ dụng tứ sự đúng pháp: y áo, thuốc men, đồ ăn uống, chỗ ở. Con xin được ân hưởng phúc lành từ nơi tu tập của chư Tăng để hồi hướng phúc lành báu này đến cho chư vong linh gia tiên tiền tổ, nội ngoại đôi bên họ:…
(Muốn cúng dường thêm, để hồi hướng phúc đến cho nhóm vong linh nào thì bạch thêm)

“Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Từ nơi chân thật nương tựa Tam Bảo, tùy hỷ công đức của các Phật tử thực hành pháp lục hoà tại CLB Cúc Vàng, con xin cáo bạch các vong linh, vì năm nay cõi nhân gian có dịch bệnh và con đi làm ở xa nên con không thể thỉnh mời các vong linh cùng con về chùa dự lễ cầu siêu được. Cho nên, con xin cáo bạch với các vong linh vào tối ngày 8/7 (hoặc ngày nào thì đọc ngày đó, ví dụ: 14, 30 âm lịch hàng tháng…), các vong linh nương oai lực Tam Bảo, theo duyên cúng dường của gia đình con mà vân tập về tại chùa Ba Vàng dự lễ cầu siêu theo sự triệu thỉnh của chư Tăng. Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát”. (Đoạn trong ngoặc kép bạch 3 lần)

Và con xin vào ngày… tháng… năm… sẽ chuyển số tịnh tài này về chùa qua đường bưu điện… để cúng dường Tam Bảo.

Chúng con cũng nguyện cầu cho tất cả các chúng chư Thiên, chư Thần Linh, chư vong linh mà chúng con hiến cúng, được kết duyên pháp lữ với chúng con, đời đời kiếp kiếp trợ duyên cho nhau tu hành cho tới ngày thành Phật.
Chúng con cũng xin hồi hướng phúc lành đến cho gia đình chúng con (nguyện gì đọc nấy)… và cùng nhau tinh tấn tu hành theo Chính Pháp của Phật, cho tới ngày liễu thoát luân hồi sinh tử.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần)

#Trường hợp 2: Có thời gian tu tập

Hướng Dẫn Nương Đức Chư Tăng Chùa Ba Vàng Để Làm Lễ Cầu Siêu Cho Vong Linh Tại Nhà (Đối Với Trường Hợp Không Về Chùa Dự Lễ Cầu Siêu Được)
https://phamthiyen.com/huong-dan-cach-lam-le-tai-nha-doi…/

Các bài nên xem:

1.278 lượt xem
24/08/2020

Bình luận (0)

Xem nhiều nhất trong chuyên mục