Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Các nghi thức cúng thí thực (cô hồn)

I. Các Nghi Thức Cúng Thí Thực (Cô Hồn)

1. Nghi thức cúng thí thực tại nhà (Dành cho nhân dân Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa)
https://phamthiyen.com/nghi-thuc-cung-thi-thuc-danh-cho-nhan-dan-phat-tu-chua-phat-nguyen-bo-de-tu-luc-hoa/

2. Nghi thức cúng thí thực tại nhà (Dành cho Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa)
https://phamthiyen.com/nghi-thuc-cung-thi-thuc-danh-cho-phat-tu-da-phat-nguyen-bo-de-tu-luc-hoa/

3. Nghi thức cúng thí thực dành cho đạo tràng thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng đi làm phận sự
https://phamthiyen.com/nghi-thuc-cung-thi-thuc-danh-cho-dao-trang-thuoc-cau-lac-bo-cuc-vang-di-lam-phan-su/

4. Nghi thức cúng thí thực tại nhóm/đạo tràng
https://phamthiyen.com/nghi-thuc-cung-thi-thuc-tai-nha-nhom-dao-trang/

II. Văn Bạch Cho Trường Hợp Không Thể Làm Lễ Cúng Thí Thực Được

Lưu ý:
– Trường hợp này quý Phật tử không cần bạch lên Ban Nghi lễ, Câu lạc bộ.
– Sử dụng văn bạch tại mục II. 1 khi Câu lạc bộ hướng dẫn thỉnh vong linh về đàn chẩn tế.

1. Trường hợp không làm lễ cúng thí thực được, nhưng bạch cúng dường hồi hướng cho vong linh và mời vong linh về đàn chẩn tế tại chùa

Vị trí bạch: ra trước/sau/hiên/sân (các nơi muốn cúng thí thực)…, chắp tay bạch 7 lần

Văn bạch:

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh!
Đệ tử con tên là:… Pháp danh:… ở tại:…
Con đang tu tập tại đạo tràng… thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng và đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa, tập thực hành công hạnh Bồ Đề cầu Vô Thượng Bồ Đề.
Con được học Phật Pháp, được biết các chúng vong linh ngạ quỷ lang thang, không có người thân cấp đỡ, chúng rất khổ và chúng có sự tương tác ảnh hưởng rất lớn đến công việc cũng như mọi mặt trong đời sống của con, vâng theo lời Đức Phật dạy, thực hành tu tâm từ bi con xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo hồi hướng phúc đến cho các vong linh.
Con xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo, hộ trì chư Tăng tại chùa Ba Vàng, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh với số tiền là… hồi hướng phúc cho các vong linh cô hồn, ngạ quỷ lang thang đói khổ, không người thân cấp đỡ cúng tế, cùng các vong linh có hữu duyên với gia đình con, (và tùy duyên mời thêm)
Và vào ngày… tháng… năm… chùa Ba Vàng có tổ chức trai đàn chẩn tế, con do duyên không làm lễ cúng thí thực được, con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, oai lực công đức Bồ Đề của pháp lục hòa, xin mời các vong linh mà con đã thỉnh trên về tại chùa Ba Vàng tham dự buổi lễ trai đàn chẩn tế cầu siêu, mong nguyện cho các vong linh được nghe kinh thính pháp và theo oai lực công đức tu hành phạm hạnh đầu đà của chư Tăng chùa Ba Vàng, mà giác hiểu được lời Đức Phật dạy, nương tựa Tam Bảo, nương tựa chư Tăng tu hành sớm được thoát khổ và kết duyên pháp lữ với con, cùng tu pháp lục hòa tại câu lạc bộ Cúc Vàng, đời đời kiếp kiếp trợ duyên cho nhau tu hành cho tới ngày thành Phật.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát! (1 xá)

2. Trường hợp không làm lễ cúng thí thực được, nhưng muốn cúng dường hồi hướng cho các vong linh

Vị trí bạch: ra trước nhà/sau/hiên (các nơi muốn cúng thí thực)…, chắp tay bạch 7 lần

Văn bạch:

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh!
Đệ tử con tên là:… Pháp danh:… ở tại:…
Con đang tu tập tại đạo tràng… thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng và đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa, tập thực hành công hạnh Bồ Đề cầu Vô Thượng Bồ Đề.
Con được học Phật Pháp, được biết các chúng vong linh ngạ quỷ lang thang, không có người thân cấp đỡ, chúng rất khổ và chúng có sự tương tác ảnh hưởng rất lớn đến công việc cũng như mọi mặt trong đời sống của chúng con, vâng theo lời Đức Phật dạy, thực hành tu tâm từ bi con xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo hồi hướng phúc đến cho các vong linh.
Con xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo, hộ trì chư Tăng tại chùa Ba Vàng, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh với số tiền là… hồi hướng phúc cho các vong linh cô hồn, ngạ quỷ lang thang đói khổ, không người thân cấp đỡ cúng tế, cùng các vong linh có hữu duyên với gia đình con, (và tùy duyên mời thêm)
Mong nguyện cho vong linh nhận phần phúc báu từ sự cúng dường này mà được thoát khổ, được kết duyên pháp lữ với con/chúng con, nương tựa Tam Bảo cùng tu pháp lục hòa tại câu lạc bộ Cúc Vàng, đời đời kiếp kiếp trợ duyên cho nhau tu hành cho tới ngày thành Phật.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát! (1 xá)

1.705 lượt xem
13/03/2022

Bình luận (0)

Xem nhiều nhất trong chuyên mục