Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Bài kinh: Từ Bi Địa Tạng Bảo Sám [Dành cho gia đình tự làm lễ, người mất là Phật tử không thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng]

Lễ Phật Bồ Tát
(Pháp khí: khánh, chuông)
1. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô mười phương ba đời hết thảy chư Phật. (1 chuông) (1 lễ)
2. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (1 chuông) (1 lễ)
3. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô A Di Đà Phật. (1 chuông) (1 lễ)
4. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Di Lặc Phật. (1 chuông) (1 lễ)
5. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Đại Thông Sơn Vương Phật. (1 chuông) (1 lễ)
6. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Trí Thắng Phật. (1 chuông) (1 lễ)
7. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tịnh Danh Vương Phật. (1 chuông) (1 lễ)
8. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Nhất Thiết Thành Tựu Phật. (1 chuông) (1 lễ)
9. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Vô Thượng Phật. (1 chuông) (1 lễ)
10. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Sơn Vương Phật. (1 chuông) (1 lễ)
11. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Vô Biên Thân Phật. (1 chuông) (1 lễ)
12. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Bảo Thắng Phật. (1 chuông) (1 lễ)
13. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Ba Đầu Ma Thắng Phật. (1 chuông) (1 lễ)
14. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Sư Tử Hống Phật. (1 chuông) (1 lễ)
15. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Câu Lưu Tôn Phật. (1 chuông) (1 lễ)
16. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tỳ Bà Thi Phật. (1 chuông) (1 lễ)
17. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Đa Bảo Phật. (1 chuông) (1 lễ)
18. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Diệu Thanh Phật. (1 chuông) (1 lễ)
19. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Mãn Nguyệt Phật. (1 chuông) (1 lễ)
20. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Nguyệt Diện Phật. (1 chuông) (1 lễ)
21. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tịnh Nguyệt Phật. (1 chuông) (1 lễ)
22. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Bảo Tướng Phật. (1 chuông) (1 lễ)
23. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Ca Sa Tràng Phật. (1 chuông) (1 lễ)
24. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Giác Hoa Định Tự Tại Vương Phật. (1 chuông) (1 lễ)
25. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Phật. (1 chuông) (1 lễ)
26. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh Tôn Pháp. (1 chuông) (1 lễ)
27. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. (1 chuông) (1 lễ)
28. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát. (1 chuông) (1 lễ)
29. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Định Tự Tại Vương Bồ Tát. (1 chuông) (1 lễ)
30. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Vô Tận Ý Bồ Tát. (1 chuông) (1 lễ)
31. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Giải Thoát Bồ Tát. (1 chuông) (1 lễ)
32. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Phổ Quảng Bồ Tát. (1 chuông) (1 lễ)
33. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Hư Không Tạng Bồ Tát. (1 chuông) (1 lễ)
34. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Kim Cang Tạng Bồ Tát. (1 chuông) (1 lễ)
35. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. (1 chuông) (1 lễ)

(Khai chuông mõ. Ngồi đọc)
Chúng con kính bạch chư Phật, sở dĩ chúng con không giải thoát chỉ vì tánh thức không định, tâm chạy theo cảnh, nhiễm tập kết nghiệp, tịnh tập kết quả, làm thiện làm ác không ngừng, luân hồi năm đạo, trải khắp bốn loài, kiếp số như bụi trần, mê hoặc chướng nạn như cá mắc lưới, dù có tạm thoát ra, trong dòng nước chảy siết, lại mắc vào lưới khác. Chỉ nhận vọng kiến vọng tập, làm khách trọ trong ba cõi, nổi chìm không ngừng tự chiêu vời lỗi nặng. Vọng tập có mười. Tạo mười ác quả đều do sáu căn. Chiêu địa ngục báo, sáu căn thọ chịu. Cho nên hôm nay chúng con cần cầu thiết tha sám hối, phát nguyện tu hành hạnh nguyện Bồ Đề, cầu Vô Thượng đạo. (1 chuông)

Chúng con xin sám hối tội dâm dục:
Nam, nữ căn cảnh giao tiếp, cọ sát. Anh mến sắc tôi, tôi ái tâm anh, ngày tháng nhơ thâm chuyển thành gầy ốm cho đến sinh lao, ngủ mộng không an, thân thể chân tay đau nhức, sống thảm thê, chết sợ hãi. Trong khi cha mẹ vợ con xót thương tử biệt, thì thần thức ngày đêm đi mãi đến chỗ chịu báo, nằm giường sắt khổ vô lượng kiếp. Cho nên mười phương Như Lai gọi dâm dục là lửa mạnh. Bồ Tát tránh dâm như hầm lửa.
Con cùng chúng sanh từ vô thủy đến nay ngoan mê không biết, rộng tạo quỷ nghiệp. Mê sắc mê tâm, tự phá tịnh giới, hủy cả tánh giá, sỉ nhục nhơ người. Cả đến những kẻ chẳng nam, chẳng nữ, năm loại phi nhân hoặc Tỳ-kheo-ni. Vì ưa dục tập tạo nhân địa ngục. Hôm nay cung đối Thánh Hiền, phát lồ bày tỏ, cầu ai sám hối. Nguyện mười phương Phật, Địa Tạng năng nhân nghiêng bình cam lồ rửa sạch tội cấu, khiến dục tập của con, từ vô thủy hóa thành tịnh duyên giới luật, rốt ráo Bồ Đề, chứng
Hoan Hỉ Địa, vĩnh tiệt luân hồi. (1 chuông)

Chúng con xin sám hối tham tập:
Tham tập phát hiện tướng thu hút. Thu hút không ngừng, nhuần nuôi rễ tham như đá nam châm hút sắt. Bậc biết đủ dầu nghèo vẫn vui. Người không biết đủ dù giàu vẫn mong cầu. Đâu có biết của cải chiêu vời cực họa, tan nhà mất mạng, quyến thuộc lìa tan. Nước lụt lửa cháy, hoạn nạn bất ngờ, con ác tàn phá… Chư Phật gọi là nước tham, Bồ Tát tránh tham như sợ biển khí độc.
Báu vật quý giá, lợi lộc công tư, rong ruổi tìm cầu, ác thủ thu hút, lanh lẹ cướp đoạt, bóc lột dân lành, của Tam Bảo hỗn tạp dùng, dối vì lợi ích công tư trốn đò qua ải, trộm cắp những vật không đáng, cân nặng đong nhẹ, gian trá từng hào ly. Đem xấu đổi tốt, đem ngắn đổi dài, trăm mưu ngàn cách, hy vọng từng chút, nuôi lớn tâm tham, khiến vòng luân hồi xoay mãi.
Hôm nay chúng con mong Phật xót thương chứng minh sám hối. Nương công đức lễ sám bố thí Ba-la-mật được huân tu, tịnh tâm sớm cứu cánh mau lên Ly Cấu Địa, phát khởi mười tâm là nhu nhuyến, điều hoà, chịu đựng, thiện, tịnh diệt, chân, nhất tâm không tạp, không tham, vui vẻ và tâm rộng lớn. (1 chuông)

Chúng con xin sám hối mạn tập:
Mạn quen lấn lướt phát tướng cậy thế, ỷ mình không thôi, rông rỡ quá trớn nhuận biển vô minh, chứa nước tham ái. Như người miệng lưỡi tự chép, nước bọt chảy ra. Kia đây cổ động. Lâu ngày thành oán cừu, xét nét biện bác, trọn đời chê trách. Chết gặp sóng máu, sông huyết, sông tro cát nóng, biển độc uống nước đồng sôi.v.v. các thứ quả báo. Mười phương Như Lai gọi ngã mạn là biển si. Bồ Tát tránh mạn như sợ vực thẳm. Chúng con từ vô thủy không biết không sợ nước mạn nhận chìm. Cứ theo tám thứ gió thế gian ngàn sóng nổi trôi trong biển sanh tử, chìm trong sông mạn kiến, giương buồm kiêu mạn vào dòng vô minh, hụp lặn trong biển trầm luân không hẹn ngày ra. Tộc họ sang, cậy mình thông minh, khinh người hậu học. Đến nỗi chưa được đã tự cho là được, chưa chứng đã tự cho là chứng, trộm nhận danh “đạo khí” lầm lạc người sau. Tướng ngã mạn không thể nói hết, nay cung kính đối trước Tam Bảo, chúng con cầu xin sám hối. Nguyện chúng con sự gia hộ tu hành tịnh hạnh viên thành nhẫn Ba-la-mật, vượt biển kiêu mạn lên núi Niết Bàn, trí tuệ quang minh được thọ ký thành Phật. (1 chuông)

Chúng con xin sám hối sân tập:
Sân giận xung đột, phát tướng ngỗ ngược. Ngỗ ngược không dứt kết thành lửa nóng. Đúc khí hóa kim, đấu sinh ác nghiệp nên có núi đao, xe gươm, búa, cưa, đinh ba, thương, súng. Như người hàm oan sát khí đằng đằng, sân tập kích thích ắt có những sự cắt thiến, chém chặt, dùi đâm, đập đánh.v.v. Vì vậy mười phương Phật gọi sân giận là đao kiếm. Bồ Tát tránh sân sợ như bị giết cả họ.
Chúng con từ vô thủy không biết sân giận là ác tập. Cứ vô ngoại cảnh để mà nổi xung. Thầy giận đệ tử, đệ tử phiền Thầy, cha mẹ sáu thân, sui gia nam nữ, hàng xóm láng giềng. Vì kết thân gần gũi, hễ trái ý liền sinh oán thù, thề chẳng hài hòa. Vì không nhớ mình không tuệ lực, người kia có phước duyên, càn tranh cao thấp, thi nhau kết hận. Lỗi mình thì đủ cách bào chữa. Lỗi lầm của người thì vội vàng phóng đại tuyên truyền như gió lốc.
Chúng con hôm nay hổ thẹn sám hối, cầu được gia hộ để cho chúng con tinh tấn thiền định thành Ba-la-mật. Rộng cùng chúng sanh đồng chứng Tứ Địa là đốt hết tất cả những quan niệm sai lầm, tu tập trí tuệ bát nhã, thực hành 37 pháp trợ Bồ Đề. Lửa tuệ bừng sáng chứng đạo Vô Thượng. (1 chuông)

Chúng con xin sám hối trá tập:
Xảo trá dụ dỗ phát tướng quyến rũ lôi kéo, dẫn khởi phiền não. Như nước thấm ruộng, cỏ dại vực, hoang vu, cùng nhau lớn tốt, lúa mạ chẳng thể sống. Trá tập kéo dắt nhau, thị phi tiếp nối vô ích, giả bộ bày ra dị nghị, càn mạo anh hào đàn áp kia đây, khinh dối ta người, cần thì xiểm khúc nịnh hót thêm bớt cong ngay nên có những báo gông cùm xiềng xích, roi gậy qua bổng. Chư Phật gọi gian ngụy là giặc dèm pha. Bồ Tát tránh dối trá như sói sài lang.
Chúng con từ vô thủy túc tập xiểm mỵ, ỷ cậy dòng sang, điên đảo lật đổ anh em, không cần trung tín, phản người vô tội, lẫn nhau dụ dẫn, làm quấy làm bừa, xả tám đường chánh, tà trạng tà cấu. Chết bị trá duyên ràng buộc, chiêu vời quả khổ không đường giải thoát.
Chúng con hôm nay cung đối Thánh Hiền cầu ai sám hối. Duy nguyện Tam Bảo, Địa Tạng từ tôn, xót thương nhiếp thọ, chứng minh chúng con phát lồ sám hối. Nguyện cho chúng con tội chướng tiêu trừ, dứt sạch phiền não, thân tâm tự tại, thiền Ba-la-mật, mống niệm đầy đủ, rốt ráo Bồ Đề, biện tài vô ngại, tiếp độ hữu tình khỏi biển mê về nơi bờ giác.
Chúng con cùng nhau thống thiết quy mạng đảnh lễ tất cả chư Phật. (3 chuông)

Lễ Phật Bồ Tát
(Quỳ lễ. Pháp khí: khánh, chuông)
1. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô mười phương ba đời hết thảy chư Phật. (1 chuông) (1 lễ)
2. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (1 chuông) (1 lễ)
3. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô A Di Đà Phật. (1 chuông) (1 lễ)
4. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Di Lặc Phật. (1 chuông) (1 lễ)
5. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Đại Thông Sơn Vương Phật. (1 chuông) (1 lễ)
6. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Trí Thắng Phật. (1 chuông) (1 lễ)
7. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tịnh Danh Vương Phật. (1 chuông) (1 lễ)
8. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Nhất Thiết Thành Tựu Phật. (1 chuông) (1 lễ)
9. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Vô Thượng Phật. (1 chuông) (1 lễ)
10. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Sơn Vương Phật. (1 chuông) (1 lễ)
11. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Vô Biên Thân Phật. (1 chuông) (1 lễ)
12. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Bảo Thắng Phật. (1 chuông) (1 lễ)
13. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Ba Đầu Ma Thắng Phật. (1 chuông) (1 lễ)
14. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Sư Tử Hống Phật. (1 chuông) (1 lễ)
15. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Câu Lưu Tôn Phật. (1chuông) (1 lễ)
16. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tỳ Bà Thi Phật. (1 chuông) (1 lễ)
17. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Đa Bảo Phật. (1 chuông) (1 lễ)
18. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Diệu Thanh Phật. (1 chuông) (1 lễ)
19. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Mãn Nguyệt Phật. (1 chuông) (1 lễ)
20. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Nguyệt Diện Phật. (1 chuông) (1 lễ)
21. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tịnh Nguyệt Phật. (1 chuông) (1 lễ)
22. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Bảo Tướng Phật. (1 chuông) (1 lễ)
23. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Ca Sa Tràng Phật. (1 chuông) (1 lễ)
24. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Giác Hoa Định Tự Tại Vương Phật. (1 chuông) (1 lễ)
25. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Phật. (1 chuông) (1 lễ)
26. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh Tôn Pháp. (1 chuông) (1 lễ)
27. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. (1 chuông) (1 lễ)
28. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát. (1 chuông) (1 lễ)
29. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Định Tự Tại Vương Bồ Tát. (1 chuông) (1 lễ)
30. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Vô Tận Ý Bồ Tát. (1 chuông) (1 lễ)
31. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Giải Thoát Bồ Tát. (1 chuông) (1 lễ)
32. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Phổ Quảng Bồ Tát. (1 chuông) (1 lễ)
33. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Hư Không Tạng Bồ Tát. (1 chuông) (1 lễ)
34. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Kim Cang Tạng Bồ Tát. (1 chuông) (1 lễ)
35. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. (1 chuông) (1 lễ)
(Ngồi tụng)
Chúng con xin sám hối tập quán lường gạt lừa dối:
Phỉnh gạt không dừng, tâm dối tạo gian nên có các báo bụi đất, phân tiểu, các thứ nhơ nhớp. Như bụi theo gió không thấy được nhau. Hai tập khí dìm nhau nên có những sự chìm đắm, chảy ném, bay rơi, trôi lăn (Hai tập khí, chủng tử và hiện hành). Chư Phật coi lừa gạt như cướp giật. Bồ Tát tránh lừa gạt như dẫm phải rắn độc.
Chúng con từ vô thủy tâm tính toán, miệng lừa dối; thấy nói không thấy, trước mặt nói là phải, sau lưng nói trái, phụ ân bội nghĩa, lường gạt thân sơ, sáu căn dối trá, chính là hạng mạn muội ngu si. Nói về mình thì toàn những cao đăng thánh vị, nói về người chê hủy đọa tại phàm phu. Chẳng biết tự mình sa hầm tà kiến, còn dắt người vào địa ngục, chiêu vời khổ báo vô lượng vô biên. Nếu không sám hối đâu được tiêu trừ. Nguyện chúng con được sự gia hộ, để cho chúng con chân thật tu hành, trí tuệ hiện tiền mãn Ba-la-mật, chân ngữ, thật ngữ, tinh tấn Bồ Đề, dùng tâm bình đẳng yêu thương, trải lòng bi mẫn đối với tất cả chúng sinh. (1 chuông)

Chúng con xin sám hối oán tập thù hiềm hàm hận:
Lúc đầu bực tức ngậm ác không chán, kết oán làm tánh hăng hái nhiệt não, buông lời oán trách, kiện tới cửa quan nên có quả báo quăng đá ném gạch, hộp nhốt, xe củi, đẩy bọc. Như người ngậm độc, hoài bão chứa ác. Quả báo sẽ có những sự ném, quăng, nắm bắt, đánh bắn, gieo ôm. Chư Phật gọi oán hận đồng như quỷ Vi Hại. Bồ Tát thấy oán thù như uống rượu độc. Chúng con từ vô thủy cứ say sưa ở trong nhà vô minh, ngỗ nghịch bất hiếu với cha mẹ, nuốt giận còn tấm tức chưa hả dạ, đối địch với bà con bạn bè, kết oán với Sư Tăng chung ở, trái lời giáo huấn của Phật Tổ. Hôm nay chúng con đối trước Tam Bảo, Địa Tạng từ tôn cầu xin sám hối, bao nhiêu oán cừu nguyện đều tiêu diệt. Từ nay xin chừa không dám kết oán. Chúng con xin được sự gia hộ, để cho chúng con tu hành thành tựu trí tuệ viễn hành ứng niệm thành tựu Ba-la-mật, đầy đủ thần lực, ứng hóa mười phương, độ các hữu tình lên núi Niết Bàn. (1 chuông)

Chúng con xin sám hối tập quán ác kiến:
Như ngã kiến, kiến thủ, giới cấm thủ và các nghiệp tà ngộ phát sanh chống trái lẫn nhau. Như thế nên có quan lại chứng thực, văn từ biện chính, khảo xét tà ngụy. Kiến tập giao báo nên có sự khám hỏi, mưu mẹo khảo tấn, đòi hỏi gạn xét, cứu tra và những thiện ác đồng tử tay cầm sổ sách, biện bạch cãi vã. Chư Phật gọi các ác kiến là hầm hố. Bồ Tát tránh các hư vọng biến kế biên chấp như sợ hố độc.
Chúng con từ vô thủy chấp ngã ngã sở, khởi các tà kiến, chấp đoạn chấp thường; chấp không, chấp có; giới thủ, kiến thủ tùy sự sinh tâm, bác không nhân quả, các thứ khổ hạnh gieo cầu ven núi, nhổ tóc ăn nhơ, nằm gai xả thân vô ích, mạng chung vào thẳng địa ngục Vô Gián. Kiến nghiệp như thế hôm nay chúng con quy mạng mười phương chư Phật, Địa Tạng từ tôn, cầu xin sám hối, xin được gia hộ để cho chúng con tu hành được chánh tri chánh kiến, chánh tâm không động, thành tựu các Ba-la-mật cùng với tất cả chúng sanh đồng thành Phật đạo. (1 chuông)

Chúng con xin sám hối tập quán vu vạ:
Đem tập không thật, khen ai đưa tận lên Trời, chê ai chỉ sợ họ chưa tới vực sâu. Cơ hủy lương thiện, biếm xích Sa-môn. Chí chẳng trung trinh, tâm hồn hư ngụy. Như vậy cho nên núi ép, đá ép, cối nghiền, cối xay. Ví như kẻ sàm tặc vu oan người lương thiện, bài xích người ta nên có các quả báo áp giải, đè đập, ép huyết, lột da tuột vẩy. Chư Phật gọi oán báng là sàm hổ. Bồ Tát tránh vu oan như sợ sấm sét.
Chúng con từ vô thủy đã từng vu hãm thân bằng, làm hại Sư Tăng huống chi người khác. Tâm không từ mẫn, thảm khắc kẻ không tội, hàm oan đến chết không nơi cáo tỏ. Hôm nay cung đối Thánh Hiền phát lồ sám hối, chúng con xin được sự gia hộ cho chúng con tu tập hạnh nguyện thành tựu Lực Ba-la-mật dẫn đạo hữu tình đồng quy chánh giác. (1 chuông)

Chúng con xin sám hối tập quán kiện thưa:
Tranh cãi phát sanh thói che dấu. Mất đức ẩn ác dương thiện, trở lại ganh thiện lành, ghét tài năng. Chỉ lo ta chẳng thắng người, người lại hơn ta, ương ách bướng bỉnh, tự ý làm càn, không chịu nghe ai, trước mặt như chẳng có người. Mình làm tội không muốn ai nghe biết, người kia lỡ trái thường nghi liền lập chuyện tuyên bố. Cho nên cảm quả báo nghiệp kính hỏa châu phơi lộ nghiệp xưa các việc đối nghiệp. Chư Phật gọi che dấu là giặc ngầm. Bồ Tát thấy che dấu như đội núi cao đi trên biển sâu.
Chúng con từ vô thủy khí chất cao ngạo, lời nói xảo khéo mịt mờ, niệm chỉ mong khoái kỷ. Trạo cử đến thành huyên náo, triển chuyển tương ưng chưa từng tạm ngừng. Hôm nay cung đối Thế Tôn, Địa Tạng Bồ Tát, kể từ dâm tập đến kiện tụng, tất cả mười tập nhân tạo trăm ngàn nghiệp cho đến địa ngục, sáu giao báo và đọa lạc ba đường, chẳng chi không do đây. Nay xin mỗi mỗi tỏ bày sám hối. Chúng con xin được sự gia hộ, chư Phật Bồ Tát, khai bình cam lồ giúp cho chúng con sớm diệt tập nhân, trí tuệ quang minh phá tan si ám, thiền quán tinh thâm, trí Ba-la-mật viên mãn, mưa pháp khắp nơi, cứu cánh Niết Bàn.
Chúng con thống thiết năm vóc gieo xuống đất, như núi đổ đảnh lễ tất cả chư Phật. (3 chuông)

Lễ Phật Bồ Tát
(Quỳ lễ. Pháp khí: khánh, chuông)

1. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô mười phương ba đời hết thảy chư Phật.(1 chuông) (1 lễ)
2. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (1 chuông) (1 lễ)
3. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô A Di Đà Phật.(1 chuông) (1 lễ)
4. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Di Lặc Phật. (1 chuông) (1 lễ)
5. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Đại Thông Sơn Vương Phật.(1 chuông) (1 lễ)
6. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Trí Thắng Phật.(1 chuông) (1 lễ)
7. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tịnh Danh Vương Phật.(1 chuông) (1 lễ)
8. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Nhất Thiết Thành Tựu Phật. (1 chuông) (1 lễ)
9. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Vô Thượng Phật. (1 chuông) (1 lễ)
10. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Sơn Vương Phật.(1 chuông) (1 lễ)
11. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Vô Biên Thân Phật.(1 chuông) (1 lễ)
12. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Bảo Thắng Phật.(1 chuông) (1 lễ)
13. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Ba Đầu Ma Thắng Phật.(1 chuông) (1 lễ)
14. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Sư Tử Hống Phật.(1 chuông) (1 lễ)
15. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Câu Lưu Tôn Phật.(1 chuông) (1 lễ)
16. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tỳ Bà Thi Phật.(1 chuông) (1 lễ)
17. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Đa Bảo Phật.(1 chuông) (1 lễ)
18. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Diệu Thanh Phật. (1 chuông) (1 lễ)
19. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Mãn Nguyệt Phật.(1 chuông) (1 lễ)
20. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Nguyệt Diện Phật.(1 chuông) (1 lễ)
21. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tịnh Nguyệt Phật. (1 chuông) (1 lễ)
22. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Bảo Tướng Phật.(1 chuông) (1 lễ)
23. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Ca Sa Tràng Phật.(1 chuông) (1 lễ)
24. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Giác Hoa Định Tự Tại Vương Phật.(1 chuông) (1 lễ)
25. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Phật.(1 chuông) (1 lễ)
26. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh Tôn Pháp. (1 chuông) (1 lễ)
27. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát.(1 chuông) (1 lễ)
28. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát.(1 chuông) (1 lễ)
29. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Định Tự Tại Vương Bồ Tát.(1 chuông) (1 lễ)
30. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Vô Tận Ý Bồ Tát. (1 chuông) (1 lễ)
31. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Giải Thoát Bồ Tát.(1 chuông) (1 lễ)
32. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Phổ Quảng Bồ Tát. (1 chuông) (1 lễ)
33. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Hư Không Tạng Bồ Tát.(1 chuông) (1 lễ)
34. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Kim Cang Tạng Bồ Tát.(1 chuông) (1 lễ)
35. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát.(1 chuông) (1 lễ)

(Ngồi tụng tiếp)

Chúng con đã sám phiền não chướng, nghiệp chướng rồi, nay xin sám hối báo chướng.
Kinh dạy: Giả sử trăm ngàn kiếp, nghiệp thiện ác không mất, nhân duyên một khi hội ngộ, quả báo mình vẫn phải chịu. Nên Phật kể chuyện ăn lúa ngựa để làm tin, lại nói việc ông Trời thấy năm tướng suy vội vàng nhất tâm sám hối, tức thoát thân lừa. Và ở nhân gian quả báo tội ngũ nghịch đã chín mà biết sám hối liền thoát địa ngục. Các chuyện như trên đều có bàn bạc trong kinh văn. Nên biết sám hối quả có diệt các tai họa.
Phàm phu chúng con thấy biết mê lầm chạy theo sáu trần, sáu thức duyên cảnh tạo mười ác, mê mất chân tâm sáu căn giúp nhau tạo tội, hổ báo hoàn y sáu thức để trần trói thêm vào. (1 chuông)

Chúng con xin sám hối nhãn căn:
Nghiệp thấy chiêu dẫn ác quả. Tội nhân sắp chết thấy lửa dữ tràn lan. Thần thức theo khói bay vào ngục Vô Gián, phát sanh hai tướng:
Một là thấy sáng tỏ rõ các vật nên khiếp sợ vô cùng.
Hai là tối mù mờ mịt không thấy gì sanh kinh hoảng vô hạn.
Lửa thấy này nếu đốt cái nghe thì cảm báo vạc dầu sôi, nước đồng chảy; nếu đốt hơi thở thì cảm báo khói đen lửa đỏ; đốt cái nếm cảm quả báo ăn viên sắt nóng; đốt cái xúc thì có tro nóng lò than; đốt tâm ý thì có sao lửa rưới khắp. Như vậy sáu thứ nhất thời giao thọ đều do xưa mắt ham huyễn sắc. Nếu không sám tạ làm sao ra khỏi. Chúng con từ vô thủy, tâm đắm vọng trần, đen vàng hồng tía, lụa là gấm vóc, nam nữ dung nhan, khởi tưởng phi pháp, tạo ác không cùng, chiêu vời quả báo như trên. Hôm nay cung đối Tam Bảo, Địa Tạng từ tôn sám hối nghiệp xưa. Chúng con xin được sự gia hộ cho chúng con tu tập từ nay trở đi nhiếp tâm nội chiếu, thật cảnh hiện tiền, thấy tịnh diệu sắc, phát chân quán trí, mãn Bồ Đề nguyện. (1 chuông)

Chúng con lại xin sám hối văn báo:
Nghiệp nghe giao báo, lâm chung sóng cuộn chìm ngập trời đất, thần thức theo dòng nước vào ngục Vô Gián, phát minh hai tướng:
Một là nghe tỏ các loại âm thanh độc ác, tinh thần hoảng hốt.
Hai là lặng lẽ im lìm, tinh thần mê chìm sóng nghe rót vào cái nghe hiện tướng trách hỏi, rót vào cái thấy thành sấm sét, hơi độc, rót vào hơi thở thành mưa sâu độc rưới khắp thân thể; rót vào cái nếm thành mủ máu các thứ nhơ bẩn, rót vào cảm xúc thành các loại bàng sanh, loại ma quỷ sống trong phân tiểu, rót vào ý nghĩ thành điện chớp, mưa đá đập nát tâm thần.
Con và chúng sanh từ vô thủy đã bị âm thanh làm mê hoặc, cung đàn tiếng sáo, ca hát bổng trầm, phường chèo diễn kịch, nam nữ cười đùa, lời dâm đủ thứ, tâm mê đắm cảnh, khởi tưởng phi pháp tạo tội vô biên. Ngày nay phát lồ cầu ai sám hối. Chúng con xin được sự gia hộ cho chúng con tu tập để tai chúng con được nghe diệu lý Pháp-thân, tứ thanh viên âm Bát Nhã giải thoát, phổ hóa hữu tình đồng quy tịnh nhãn. (1 chuông)

Chúng con lại xin sám hối tỷ căn (nghiệp ngửi):
Lâm chung thấy hơi độc đầy dẫy xa gần. Thần thức từ đất trồi lên vào địa ngục Vô Gián, phát minh hai tướng:
Một là ngửi thông bị các hơi giữ ngộp tột bực, tinh thần bại hoại.
Hai là nghẹt bức muốn chết.
Ngửi báo xông vào hơi thở làm thông làm nghẹt; xông vào cái thấy làm lửa, làm đuốc; xông vào cái nghe làm chìm ngập, làm chết đuối, làm nước lớn, làm nước sôi; xông vào cái nếm làm đói làm ngấy; xông vào cái xúc làm hư làm nát, làm mũi thịt bị trăm ngàn trùng hút ăn; xông vào ý nghĩ làm tro, làm chướng khí, làm gạch đá bay tung đập nát thân thể.
Chúng con từ vô thủy bị nghiệp ngửi vọng báo như vậy, hoặc vì tham các thứ hương trầm, hương hoa, hương thân thể nam nữ. Hôm nay cung đối Tam Bảo, Địa Tạng từ tôn, cầu ai sám hối tất cả tội nghiệp của căn mũi. Chúng con xin được sự gia hộ cho chúng con tu tập để cho chúng con thường được hưởng năm phần hương Pháp-thân, đời đời xa lìa các thứ uế khí sanh tử, đốn tuyệt trần khí. Chỉ quán định tuệ, mười cảnh viên minh, không còn hư vọng dù trong một hơi thở lần thông thập địa: một là Hoan Hỉ Địa tâm thường hoan hỉ; hai là Ly Cấu Địa tâm sạch hết phiền não mê hoặc dơ bẩn; ba là Phát Quang Địa tâm phát sáng suốt; Bốn là Diệm Huệ Địa tâm sáng như núi lửa; Năm là Cực Nam Thắng Địa tà ma ngoại đạo không thắng nổi; sáu là Hiện Tiền Địa tâm Phật hiện trước mặt; bảy là Viễn Hành Địa như người đi gần tới đích; Tám là Bất Động Địa tâm không lay động trước hoàn cảnh; chín là Thiện Huệ Địa chí tuệ sáng tỏ cùng khắp; mười là Pháp Vân Địa thông suốt giáo Pháp như mây. (1 chuông)

Chúng con lại xin sám hối thiệt căn (nghiệp nếm):
Tham vị chiêu dẫn ác quả. Khi nghiệp nếm giao báo, thần thức thấy lưới sắt nung đỏ bao trùm thế giới. Người chết thấy mình từ dưới tung lên, mắc vào lưới treo ngược đầu xuống, vào ngục Vô Gián, phát minh hai tướng:
Một là nuốt vào được thì kết thành giá lạnh nứt nẻ thân thể.
Hai là phải mửa ra thì bay lên thành lửa hồng cháy rụi xương tủy.
Vị báo qua cái nếm làm nhận, làm chịu; qua cái thấy làm kim thạch đốt cháy; qua cái nghe làm binh khí sắc bén; qua hơi thở làm lồng sắt lớn chụp khắp cõi nước, qua cái xúc làm cung làm tên làm nỏ làm bắn; qua ý nghĩ làm hòn sắt nóng bay từ trên không rớt xuống.
Vị báo đều do không tin Phật Pháp, ăn thịt uống rượu. Chúng con từ vô thủy buông lung bốn đại nên vun bồi gốc khổ. Mổ cá máu đỏ ngón tay, đâu có biết tình cha con nay đã biến thành oán thù. Nếm rượu vừa say đâu có ngờ ngay phút này nghĩa Vua tôi có thể đoạn tuyệt. Nguy hại như thế Thích Tử Sa Môn dĩ nhiên là phải đề phòng. Hôm nay cung đối Thánh Hiền chúng con tận tình sám hối. Chúng con xin được sự gia hộ cho chúng con tu tập để cho chúng con xa lìa cấu uế, sống chừng mực, thiền duyệt hằng nếm, pháp hỷ no lòng, bốn biện tài tuyên dương chánh Pháp, cùng với hàm linh đồng siêu nghiệp đắm say vị trần. (1 chuông)

Chúng con lại xin sám hối thân căn (xúc nghiệp):
Xúc nghiệp khi chín người này lâm chung trước thấy bốn bề núi cao tới ép, không có lối ra. Thấy thành sắt lớn, rắn lửa, chó lửa, hùm sói, sư tử, ngục tốt đầu trâu, la sát đầu ngựa, tay cầm thương xóc lùa vào cửa thành, hướng về ngục Vô Gián phát minh hai tướng:
Một là hợp xúc thì kẹp ép mình, xương thịt tan nát.
Hai là ly xúc thì dao gươm cắt thân, tim gan xẻ mảnh.
Xúc báo qua cái xúc thì có đường đi, quán, sảnh, án; qua cái thấy thì nung đốt; qua cái nghe thì đập đánh đâm bắn; qua hơi thở thì đãy trùm, trói tra; qua cái nếm thì có chém chặt, kìm kẹp, cày bừa, qua ý nghĩ thì nấu nướng rơi bay.
Xúc nghiệp chiêu báo giao thọ như vậy. Con và chúng sanh từ vô thủy vì tham gấm vóc lụa là mềm dịu, xúc cảnh tâm mê khởi tưởng phi pháp, tội ác vô lượng vô biên. Hôm nay cung đối Tam Bảo, Địa Tạng từ tôn cầu ai sám hối. Xin cho chúng con được sự gia hộ để cho chúng con mặc giáp nhẫn nhục, ngồi tòa pháp không, ở trong nhà từ bi, khắp hóa hữu tình đồng lên bờ giác. (1 chuông)

Chúng con lại xin sám hối ý nghiệp:
Khi ý nghiệp, giao báo thần thức thấy gió dữ thổi nát quốc độ. Tội nhân tự thấy bị thổi xoay trong hư không. Theo gió vào ngục Vô Gián phát minh hai tướng:
Một là mê không còn biết gì, điên chạy không biết mỏi.
Hai là tỉnh táo chịu khổ đốt cháy.
Ý báo kết vào ý nghĩ làm phương làm sở, kết vào cái thấy làm gương soi, làm chứng cớ; kết vào cái nghe làm đại hợp thạch, làm gió sương đất; kết vào hơi thở làm xe lửa lớn, thiền lửa, củi lửa, kết vào cái lưỡi thành kêu la khóc lóc; kết vào cảm xúc thì thấy lớn nhỏ nghiêng ngửa, một ngày muôn lần sống chết. Sáu giao báo như vậy đều do mê vọng khởi lên.
Ba độc làm nhân, mười tập làm duyên hư vọng tạo nghiệp, hư vọng chịu báo. Cũng như hoa đốm ở hư không, loạn che tánh thật. Trong tâm Bồ Đề quả tình không có. Chúng con phàm phu hoặc nhân ba độc khởi nghiệp, hoặc nhân mười tập lỗi lầm, hoặc từ sáu căn tạo ác ắt bị luân hồi sáu nẻo. Hôm nay chúng con cầu ai sám hối. Ngưỡng nguyện mười phương Tam Bảo thập luận, Địa Tạng từ tôn phóng tịnh quang minh chiếu sáng chúng con, khiến cho chúng con tiêu trừ tội khiên ác tật, được duyên lành tăng trưởng, đoạn đường sanh tử, rốt ráo an vui, dùng Kim Cang trí chiếu phá vô minh, tâm địa bí tạng ứng niệm viên thành đồng Phật mười lực, bốn không sợ hãi, mười tám bất cộng, vô lượng công đức, đầy đủ sáu thông, ba đạt đồng minh tận độ hữu tình cùng thành Phật đạo.
Chí tâm quy mệnh đảnh lễ thường trụ Tam Bảo. (3 chuông)

Lễ Phật Bồ Tát
(Pháp khí: khánh, chuông)
1. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô mười phương ba đời hết thảy chư Phật. (1 chuông) (1 lễ)
2. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (1 chuông) (1 lễ)
3. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô A Di Đà Phật. (1 chuông) (1 lễ)
4. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Di Lặc Phật. (1 chuông) (1 lễ)
5. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Đại Thông Sơn Vương Phật. (1 chuông) (1 lễ)
6. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Trí Thắng Phật. (1 chuông) (1 lễ)
7. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tịnh Danh Vương Phật. (1 chuông) (1 lễ)
8. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Nhất Thiết Thành Tựu Phật. (1 chuông) (1 lễ)
9. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Vô Thượng Phật. (1 chuông) (1 lễ)
10. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Sơn Vương Phật. (1 chuông) (1 lễ)
11. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Vô Biên Thân Phật. (1 chuông) (1 lễ)
12. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Bảo Thắng Phật. (1 chuông) (1 lễ)
13. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Ba Đầu Ma Thắng Phật. (1 chuông) (1 lễ)
14. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Sư Tử Hống Phật. (1 chuông) (1 lễ)
15. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Câu Lưu Tôn Phật. (1 chuông) (1 lễ)
16. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tỳ Bà Thi Phật. (1 chuông) (1 lễ)
17. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Đa Bảo Phật. (1 chuông) (1 lễ)
18. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Diệu Thanh Phật. (1 chuông) (1 lễ)
19. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Mãn Nguyệt Phật. (1 chuông) (1 lễ)
20. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Nguyệt Diện Phật. (1 chuông) (1 lễ)
21. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tịnh Nguyệt Phật. (1 chuông) (1 lễ)
22. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Bảo Tướng Phật. (1 chuông) (1 lễ)
23. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Ca Sa Tràng Phật. (1 chuông) (1 lễ)
24. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Giác Hoa Định Tự Tại Vương Phật. (1 chuông) (1 lễ)
25. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Phật. (1 chuông) (1 lễ)
26. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh Tôn Pháp. (1 chuông) (1 lễ)
27. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. (1 chuông) (1 lễ)
28. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát. (1 chuông) (1 lễ)
29. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Định Tự Tại Vương Bồ Tát. (1 chuông) (1 lễ)
30. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Vô Tận Ý Bồ Tát. (1 chuông) (1 lễ)
31. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Giải Thoát Bồ Tát. (1 chuông) (1 lễ)
32. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Phổ Quảng Bồ Tát. (1 chuông) (1 lễ)
33. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Hư Không Tạng Bồ Tát. (1 chuông) (1 lễ)
34. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Kim Cang Tạng Bồ Tát. (1 chuông) (1 lễ)
35. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. (1 chuông) (1 lễ)

Tán
Mười nhân giao báo
Tạo nghiệp như núi
Sáu căn giao báo
Biển cả oan khiên
Vô Gián ngục khổ
Ai người cứu vớt?
Đảnh lễ Từ Tôn
Nhân quả tuyệt vời. (3 tiếng chuông)

Văn khai thị
(ngồi, một người đọc)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con kính bạch Đức Phật, con tên là… là (con, cháu, anh, em…) của vong linh (cha, mẹ,… tên)… Con xin được nương tựa oai lực của Tam Bảo, đọc lại lời khai thị cho vong linh nghe.

Hỡi các vong linh (cha, mẹ,… tên)…, cùng các vong linh, trong bài kinh sám hối trên, nói về các quả báo khổ, mà chúng sinh phải chịu, do khi mang thân người, tạo các việc bất thiện, trên thân khẩu ý. Hỡi các vong linh, tất cả chúng sinh chúng ta, nếu chưa biết tu hành, làm trong sạch thân tâm, thì sau khi chết, không thể tránh khỏi sự thống khổ, vì quả báo do chính mình gây tạo. Vì thế cho nên, muốn cho nghiệp chướng tiêu trừ, không bị quả báo khổ, thì nên chuyên tâm sám hối, để sửa chữa lỗi lầm, làm cho thân tâm, được thanh tịnh.

Nên vong linh (cha, mẹ,… tên)…, cùng các vong linh, hãy nương tựa Phật Pháp Tăng Tam Bảo, ở nơi đàn tràng pháp hội này, mà thành tâm sám hối, để tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng phúc lành, cùng với phúc báu mà gia đình hồi hướng cho, nguyện mong vong linh, sớm được sinh về cảnh giới an lành, tu theo Phật Pháp cầu hạnh phúc, cầu chấm dứt khổ đau, thành Phật. Nam mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát!

(đọc tiếp hướng dẫn của nghi thức)

449 lượt xem
02/10/2020

Bình luận (0)

Xem nhiều nhất trong chuyên mục